P. 1
E drejta Biznesore (Kontrata) By Valbon Berisha

E drejta Biznesore (Kontrata) By Valbon Berisha

|Views: 1,466|Likes:
Published by VALBONI

More info:

Published by: VALBONI on Dec 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

Kontrat mbi Hapjen e Llogarisë Individuale dhe Kartelës

Emri i plotë ADRESA QYTETI/FSHATI DATA E LINDJËS NR. IDENTIFIKUES I KLIENTIT I PUNËSUAR NGA .. VALUTA □ GBP LLOJI I LLOGARISË Llogarija rrjedhëse Llogarija kursimesh Llogarija Pensioni Llogari rroge Nr i ID’s së Klientit Nr i llogaris së Klientit Filiala Autorizim ne llogari Nënshkrimi √ □ □ □ 100085242 3117201330968742 600 √ EUR Arta Berisha Saradran Istog/ Pejë 18. 01. 1988 ////////// ///////////// □ USB □ CHF

S. zelaj A.Berisha
____________ ____________

Palët pajtohën: Subjekti i kësaj Kontrate është hapja, mirëmbajtja, dhe shërbimet tjera të cilat Banka i ofron përmes Llogaris rrjedhëse të klientit Nr. 100085242 “Llogaria”, në bazë të

udhëzimeve të ofruara nga klienti në bazë të kësaj kontrate dhe Procedurave operacionale të Raiffeisen Bank Kosovë.

Çdo mosemarrëveshje ne mes të palëve në lidhje me ketë marrëveshje e cila nuk mund të zgjidhet permës negociatave në mes të paleve duhet te zgjidhet në gjykata kompetente te Kosovës .
Neni 1. Subjekt i kësaj marrëveshje është lëshimi i kartelës Visa ELECTRON, e cila është nji kartelë e cila lëshohet nga Banka në pajtim me afatet dhe Kushtët e kartelës Visa ELECTRON, dhe mund të përdoret Brenda dhe jashtë vendit, në makinat për tërheqjen e parave (ATM) dhe në banka, për tërheqjen e parave të gatshme si dhe për pagesën e mallrave dhe shërbimeve në të gjitha pikat e shitjes që e kanë shenjën Visa ELECTRON. Afatet dhe kushtet duhet të konsiderohën si pjesë përbërëse e kësaj Kontrate. Kartela lëshohet në emer të Poseduesit të Kartelës dhe nuk mund të transferohet. Më kërkes të Poseduesit të Kartelës, kartela shtesë mundë ti lëshohet individëve të autorizuar nga Posëduesi iKartelës. Obligimet e Bankës lëshuese: Neni 2. Banka lëshuese është përgjegjëse t’i ofroj secilit Posedues të Kartelës afatet dhe kushtet me rastin e dorëzimit të Formës së aplikacioneve për lëshimin e kartelës. Banka lëshuese është përgjegjëse t’i ofroj kartelën VISA ELECTRON secilit klient që parashtron kërkesën dhe që përmbush kërkesat e bankës. Banka lëshuese ka të drejtë, pa dhënë sqarime, të kufizoj ose revokoj përdorimin e metutjeshëm të Kartelës nga poseduesi i kartelës për mos përmbushje të dispozitave të afateve dhe kushteve të kësaj marrëveshje mbi Kartelën VISA ELECTRON, dhe ta deklarojë kartelën si jo valide dhe të gjithë shfrytëzuesit e Kartelës do të jenë përgjegjës si në aspektin financiar ashtu edhe në atë ligjor për të gjitha obligimet gjatë përdorimit të Kartelës. Banka lëshuese është përgjegjëse ti ndërroj afatet e Marrveshjës, rregullat, tarifat, ndalesat dhe limitin e transaksioneve që kanë të bëjnë me përdorimin e kartelës në çdo kohë pa e ndryshuar këtë Kontratë në pajtim me rregullat e Politikës së Biznesit të saj. Obligimet e poseduesit të Kartelës: Neni 3. Posëduesi i kartelës është i obliguar të përdorë Kartelën në pajtim me Afatet dhe kushtet e kësaj Kontrate. Me rastin e pranimit te kartelës, Poseduesi i kartelës nënshkruan formën përmes së cilës konfirmon se e ka pranuar Kartelën dhe se ka kuptuar afatet dhe kushtet e kësaj Kontrate. Poseduesi i Kartelës është përgjegjës për pagesën e tarifës për leshimin e Kartelës gjatë procedurës së parashtrimit të Kërkesës. Poseduësi i Kartelës është përgjegjës t’i paguaj bankës për transaksionet e bëra, tarifat sipas Tarifave të Bankës lëshuese. Poseduesi i Kartelës është i obliguar ta informojë Bankën lëshuese, me kohë, sa i përket çdo ndryshimi të të dhënave që janë relevante me Marveshjen, si dhe ti ofroj Bankës lëshuese, me kërkes të saj, të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me këtë Kontrat. Poseduësi i Kartelës është përgjegjës për përdorimin përkatës të Kartelës dhe për të gjitha shpenzimet që rrjedhin si rezultat i përdorimit të kartelave shtese të dhëna me kërkes të tij. Neni 4. Në rast të keqpërdorimit ose tërheqjes se pautorizuar të parave me kartelën VISA ELECTRON, Banka lëshuese ka të drejt të mbuloj shumën e tërheqjes dhe tarifën ndëshkuese duke tërhequr atë shumë nga qfarëdo llogarije që klienti e ka në Raiffeisen Bank.

Palet e kontraktuara pajtohen se ato do të zgjidhin ndonjë mosmarrveshje të mundëshme që del nga kjo kontrat përmes pajtimit të dyanshëm dhe nëse rasti paraqitet ne gjygj atëhere palët kontraktuese pranojnë jurisdiksionin e gjykatës në Kosovë(përveç nëse është e përcaktuar nga ligji). E përgjithshme të bankës lidhur më kamatat , provizionet dhe ndalesat tjera për shfrytëzimin e kësaj kartele nga ana ime do të jetë në përputhje me rregullat e Bankës si dhe të gjitha ligjet tjera të Kosovës.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->