You are on page 1of 15

Lud Wody Ognistej

społeczny rozwój nowych, czystych źródeł energii
Zaproszenie na pierwszy projekt:
promocja darmowej, wolnej energii
i urządzenia pozyskującego czystą energię z próżni

Listopad 2014
ludwodyorgnistej.org

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Wizualizacja przepływu informacji ujawnień w stosunku do działań
Ludu Wody Ognistej oraz Polskiej Grupy GEK:

Wyjaśnienie istnienia i możliwości pozyskiwania energii z próżni:
„Taming the Fierce Energy of the Vacuum” – (Oswajanie Dzikiej Energii z Próżni)
http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/bearden.htm

Aktualne informacje ujawnień dotyczących energii z próżni:
“Sirius Disclosure - Orion Project” – (Ujawnienie Sirius – Projekt Orion)
http://www.siriusdisclosure.com/orion-project/

Międzynarodowa współpraca przy rozwoju urządzenia:
„Quantum Energy Generator, QEG” – (Generatora Energii Kwantowej, GEK)
http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html

„QEG”

„QEG mini”

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Spis Treści
Wstęp do Czystej Energii z Próżni
Darmowa, Wolna Energia
Energia z Próżni, Energia Punktu Zerowego, Energia Kwantowa, Nowa Energia, Czysta Energia

O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni
Zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK
Wykaz prac do realizacji przez Lud Wody Ognistej
Priorytety
Główne indywidualne stanowiska Polskiej Grupy GEK
Główne podgrupy Polskiej Grupy GEK
Podgrupy i podrzędne stanowiska Polskiej Grupy GEK
Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie Fazy Budowniczej GEK
Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne o GEK
Przypis Końcowy

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Wstęp do Czystej Energii z Próżni
Ostatnie publikacje udowadniają że energia z próżni mogła być już powszechnie
dostępna od 130 lat.1
W stanie naturalnym przestrzeń, którą nazywamy próżnią, ma w sobie energię. Według
praw natury ta wolna energia jest wszędzie, jest niewyczerpalna i może być dostępna za
darmo na różne zapotrzebowania. Jednym ze sposobów czerpania i udostępniania czystej
energii z próżni są urządzenia które przetwarzają tę energię na użyteczne zasilanie. Prąd
staje się w pełni darmowy kiedy urządzenie wytwarza nadmiar energii oraz energię na
własny napęd.
Przykładowo obecnie trwa ostateczna faza budowania „Generatora Energii Kwantowej”
(GEK) - urządzenia które zostało przedstawione w marcu 2014 roku, przy którym
opracowują taki napęd. Generator może umożliwić zasilanie domu mieszkalnego i
uniezależnienie od sieci energetycznej oraz wszystkich paliw.
Wprowadzenie pierwszej fazy tzw. „promocji” urządzeń czerpiących ze źródła jakim jest
próżnia odbywa się dzisiaj przez otwarty dostęp do materiałów i poprzez finansowanie
społeczne na Internecie. Energia z próżni należy do nowych, czystych energii, ponieważ
awansuje dotychczasowe czyste źródła, np. słońca, wiatru, wody, itd.
Wprowadzanie do świadomości konieczności opłaty za energię zostało opracowane, aby
stworzyć i kontrolować makroekonomię, która dziś nie podtrzymuje równowagi
ekologicznej. Podejście biznesowe przemieniające rywalizacje na współprace jest
rozwiązaniem, które umożliwi pozyskiwanie wolnej energii. Czerpanie energii z
próżni może rozwiązać potrzeby na patenty i militaryzację.
Czysta energia z próżni potwierdza przełomowe możliwości w skali cywilizacyjnej, które
mogą zaistnieć, jednak opinia publiczna w dzisiejszych czasach kierowana jest
powszechnie aktualnym stanem wiedzy: że darmowa, wolna energia nie jest możliwa.
Często przeciwni aksjomatom energii z próżni są działający na wysokich stanowiskach
naukowcy i inżynierowie. Podobnie sceptycy i trolle odgrywają swoją rolę przy
potępianiu działalności międzynarodowego rozwoju Generatora Energii Kwantowej,
pomimo aktualnej dokumentacji potwierdzającej sukcesy.
Chodzi tu o sukces w doprowadzeniu wolnej energii tam, gdzie jest
zapotrzebowanie, oraz aby dążyć ku równowadze ekologicznej. Sukces w inżynierii i
zastosowaniu danego urządzenia jest niezbędny, ale dopiero harmonijne
upowszechnianie informacji prowadzi do rozwoju darmowej, wolnej energii.
Energia z próżni może położyć kres rosnącemu wciąż zapotrzebowaniu na paliwa
kopalne, wyeliminować ubóstwo i rozpowszechnić trwałość środowiska naturalnego.
Darmowa, wolna energia może również stać się rozstrzygającym elementem we
wszystkich "potrzebach" wojennych, opierających się na zdobywaniu i posiadaniu
zasobów energetycznych.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Darmowa, Wolna Energia
Energia z Próżni, Energia Punktu Zerowego, Energia Kwantowa, Nowa Energia,
Czysta Energia
Energia z próżni odnosi się do mocy w obrębie przestrzeni, która spaja ze sobą fizyczną
rzeczywistość. Wszystko co fizyczne, jest bezpośrednio złączone z tym źródłem. Ludzie
za pomocą odpowiednich technologii mogą z tego źródła czerpać. Są to technologie
wytwarzania energii wychodzące poza dotychczasową powszechną świadomość.2
Wolna energia z aktywnej próżni jest pierwotną energią istniejącą jako podłoże
kwantowe, więc nie jest nową - ale można ją tak nazwać, skoro jest najnowszą, czystą
energią. Jeżeli wszechświat zostałby przeniesiony do bezwzględnego zera stopni punktu
zerowego, ten podstawowy rodzaj energii wciąż by pozostał.
W skrócie i w technicznych określeniach, energia z próżni staje się dostępna poprzez
wysokie napięcia w wymierzonych częstotliwościach zależnych od materii używanej
substancji w urządzeniu. Współczesne systemy energetyczne pochodzą z powszechnej
wiedzy elektrodynamiki z której zostały wycięte wzory oryginalnych odkryć. Byłaby to
teoria spiskowa tylko wtedy gdyby nie zweryfikowano podstawę fizyki. Jednak istnieją
nowoczesne badania tej podstawy. 3 Podczas takiej weryfikacji, w przypadku
zaawansowanego pozyskiwania energii z próżni, dipol nie uległ zniszczeniu i negentropia
ujawniła się jako prawo natury.4 Opublikowane dowody mówią o tym zjawisku także w
kontekście ciała ludzkiego.5
Wszystko ma swój cykl, swoje wibracje, i ten nieustanny ruch stanowi podstawę
funkcjonowania świata. Wiedza o atomach przepływających w odwiecznej próżni od 15
miliardów lat, istnieje odkąd wiemy o istnieniu fizycznej rzeczywistości. Możliwe, że
przed 15 miliardami lat energia w próżni nie istniała, możliwe, że za sekundę zaniknie.
To by sprawiło, że przestałaby już być nieustanna. W ten sposób można wyjaśnić
zagadkę perpetuum-mobile, jako koncepcję skoncentrowaną na człowieku, uwieczniającą
nieporozumienie, ponieważ wiąże się z paradygmatem, który obecnie jest
rozbudowywany: że to ludzie odkryli energię, i że nią kierują. Ludzie nie są w stanie
stworzyć energii z próżni ponieważ ona jest źródłem naszego fizycznego pochodzenia.
Możemy ją jednak pozyskać i w jej obrębie funkcjonować. Wolna energia z próżni
współistnieje z fizyczną rzeczywistością.6
Powszechne wprowadzanie darmowej, wolnej energii do tej pory nie powiodło się tym,
którzy się o to starali. Stanowi to o aktualnej sytuacji ludzkości. Istnieje zapotrzebowanie
wyzwolenia praktycznego zastosowania czystej energii z próżni na rzecz równowagi
ekologicznej. Aktualne ujawnienia przynoszą takie nowe możliwości.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

O Generatorze Energii Kwantowej i Rozwoju Energii z Próżni
Nazwa GEK jest akronimem od pierwszych liter słów „Generator Energii Kwantowej”
(po angielsku „Quantum Energy Generator”, tzw. „QEG”). Dokładne określenie
wyrazów pozostaje względne: możliwe że wszystkie źródła energii są „kwantowe” na
pewnym poziomie i być może żaden rodzaj energii nie jest „generowany” przy czerpaniu
z próżni. Urządzenie GEK (ze szczegółowym opisem7) pasuje do średniej wielkości
łatwo przenośnej skrzynki i może osiągnąć wydajność do 40kW co wystarczy jako
agregat prądotwórczy na dom rodzinny.
Generator Energii Kwantowej jest przejściowym źródłem wolnej energii: zamienia brak
publicznego urządzenia czerpiącego wolną energię z próżni na prototyp działającej
wersji. Jest w ostatecznej fazie otwartego rozwoju, której podstawą jest międzynarodowa
współpraca. Ten rozwój opiera się na patencie z 1894 roku złożonego przez jednego ze
współodkrywców Darmowej, Wolnej Energii, Nikolę Teslę. Omawiany pomysł nazwał
„Generatorem Elektrycznym”. Jak na współczesne czasy GEK nie jest zaawansowanym
mechanizmem jednak został wybrany jako rozwiązanie na społeczne wprowadzanie
rozwoju darmowej, wolnej energii poprzez istniejące i działające urządzenie. Istnieją inne
rozwiązania, które na razie nie są dostępne do ogólnego stosowania. Pozostaje nadzieja,
że rozwój GEK pomoże je ujawnić. Ludzie przymuszeni do ukrycia technologii będą
mieli coraz większe poparcie społeczne.
GEK, zawierając obrotowe elementy elektromagnetyczne, znajduje się pośród
dwudziestu wymienionych nowych technologii energetycznych w kategorii „Obrotowych
Elektromagnetycznych Generatorów Wolnej Energii”, przedstawionych Prezydentowi
USA przez organizacje CSETI Orion/Aero Inc. w 2009 roku.8 Raport został opracowany
przez Dr. Steven M.Greer’a, MD, i Theodor C. Loder’a III, PhD - ludzi, ktorzy
zapraszają do doświadczenia opublikowanych wyników ich pracy nie tylko podejściem
intelektualnym - poprzez spisaną teorię i filozofię, lecz również poprzez zmysły.
Patent na Generatora Energii Kwantowej oraz badania prowadzone obecnie nad nim są
dostępne w Internecie. Informacje zahaczają o różne dziedziny wiedzy. Przykładowo szukając wskazówek technicznych na forach internetowych, można znaleźć naukowców
wymieniających się nawzajem informacjami z konstruktorami urządzeń GEK.
Współpraca międzynarodowa pozwala na rozpowszechnianie nowych rozwiązań
dotyczących budowy GEK w momencie ich opublikowania, zwłaszcza w Internecie. Od
lata 2014. istnieją dwa nowe prototypy Generatora Energii Kwantowej na rzecz
prowadzenia badań: GEK w wersji „mini” oraz „bezruchowe” GEK.
Tym sposobem, niezależnie od sukcesów przy budowie 130-letnich Generatorów
Energii Kwantowej znajdzie się zawsze rozwój ujawniający informacje i
pozwalający na dalsze postępy z zaawansowanymi urządzeniami następnym
pokoleniom.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

GEK znajduje się obecnie w ostatecznym etapie rozwoju. Projekt uzyskał zadowalające
rezultaty w testach naukowych przeprowadzonych na poprzednich prototypach. Sukces w
umożliwieniu własnego napędu („self-running”) zależy od upowszechnianiu rozwoju
zrozumienia czystej energii z próżni.
Podstawowe aspekty pozwalające GEK osiągnąć sukces to: otwarty dostęp („opensourcing”), finansowanie społeczne („crowdfunding”) oraz współ-opracowywanie („codevelopment”). Pojekt opiera się na współpracy biznesowej. Główny wykaz komunikacji
pomiędzy poszczególnymi grupami jest publicznie dostępny. 9
Poniżej jest przedstawione logo międzynarodowej grupy tworzącej pierwsze współczesne
Generatory Energii Kwantowej. 10 Pod wzorem widać pierwszą strona omawianego
patentu Tesli z jego podpisem. Całe opracowanie jest dzisiaj dostępne za darmo poprzez
Internet.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Zaproszenie do założenia Polskiej Grupy GEK
Tworząc Polską Grupę GEK możemy się z powodzeniem dołączyć do podobnych
międzynarodowych grup w 32 krajach, które obserwują i wspierają współpracę
wszystkich zaangażowanych naukowców. Generator Energii Kwantowej od marca 2014r.
przyczynił się do dynamicznego napływu ludzi zainteresowanych rozwojem czerpania z
próżni oraz zbliżonych odkryć. Sukcesy odnoszone przez inicjatywy wyzwolenia
darmowej, wolnej energii nabierają tempa.
Wśród obserwujących założenie Polskiej Grupy GEK znajdują się ludzie ze wszystkich
ścieżek życia: zainteresowani naukowcy, przemysłowcy, filantropi, menadżerowie
funduszy, urzędnicy państwowi i inni czekający, aż będą mogli pomóc. Jednakże osoby
te, działające wedle paradygmatów makroekonomicznych, ustalonych ponad sto lat temu,
nie są obecnie w stanie pomóc otwarcie.
Polska Grupa GEK wspólnie rozważy początkowe działania: zdefiniowanie grupy oraz
takie upublicznienie jej celów, aby rosnąca liczba zainteresowanych mogła wspierać ich
realizacje, od promocji do budowy i dostarczania.
W momencie opublikowania działalności Polskiej Grupy GEK zostanie uzyskany dostęp
do wpływowych ludzi z różnych krajów, którzy nawzajem będą się wspierać. Większość
zadań do wykonania po utworzeniu grupy jest już nakreślona przez tych, którzy w roku
2014 takie działania podjęli.
Historia Polski obfituje we wszelkiego rodzaju ruchy społeczne, co czyni ją podatnym
gruntem dla rozwóju darmowej energii.11 Ignacy Łukasiewicz stworzył współczesny
przemysł naftowy na terenie Polski, wspierając społeczność pod wieloma względami, a
wartości, którymi się kierował, pokrywają się wciąż z pomysłami dzisiejszego rozwoju.
Generator Energii Kwantowej może stać się owocem takiej wizji. Międzynarodowe
rozpowszechnienie odkryć i ujawnień dotyczących darmowej, wolnej energii
wprowadzają nowe możliwości edukacji i zatrudnienia wszystkich do pracy przy
rozwoju.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Wykaz prac do realizacji przez Lud Wody Ognistej
Dotyczy zarówno pojedyńczych stanowisk jak i wymienionych podgrup.

Priorytety
Dotyczy pracy biurowej oraz na Internecie. Ta część dokumentu jest pisana skrótowo, są
to ogólne kierunki.
1) Tekst reklamowy (nazwa grupy, opis, cel etc.) wraz z opracowaniem graficznym
(logo, zdjęcia ludzi i lokalizacji)
2) Aktualna baza danych członków grupy założycielskiej i łączące namiary.
3) Założenie tak zwanej „Wspólnoty Chałupnictwa Zbiorowego” (Cottage Industry
Community Unit) do tworzenia GEK tak jak w innych miejscowościach - zaznaczając się
jako ludzie którzy sami sobie stworzą darmową energię zamiast czerpiąc z kontroli
opatentowanych systemach energetycznych - i tym samym zaznaczenie obecności aby
przyłączali się wszyscy chętni. Na początku chodzi o prostą rejestrację na stronie po
zdobyciu zaświadczenia (kurs, już zakończony przez autora). Podczas rejestracji
wybieramy kategorie działań: budowa, badania naukowe, promocja, transport i instalacja,
warsztaty i szkolenia, sprzedaż, kampanie finansowe, spotkania itp. Na tej podstawie
możemy otrzymać dofinansowanie poprzez kontakt i współpracę z tymi, którzy odnoszą
sukcesy i będą nas polecać.
4) Założenie kont na portalach społecznościowych dla Polskiej Grupy GEK (wydarzenia,
zdjęcia, pliki), wiki, fora.
5) Tłumaczenie podstawowych informacji dotyczących Czystej Energii z Próżni i
Odkrycia: Podsumowanie Przełomowych Technologii Elektrycznych (2009) –
konferencja prezydenta USA, 13 Kwiecień 2014 – konferencja Dr.Greer’a, Czerwiec
2014 CICU (Cottage Industry Community Unit) – wideo, 2012 Sirius Disclosure film,
2012 oświadczenie Toma Bearden’a – wideo, 2007 Sheri Adamiak CSETI (Centrum
Studiów nad Inteligencją Pozaziemską) CD, 2014 instrukcja GEK, 2012 oryginalna
publikacja na blogu FTW.
6) Ustanowienie harmonogramu pracy i spotkań.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Główne indywidualne stanowiska Polskiej Grupy GEK
Tworzymy wspólną przestrzeń dla konstruktorów. Jak tylko powołamy zespół
pracowników zaczniemy z formacją rozwoju biznesu poprzez opracowaną „Wspólnotę
Chałupnictwa Zbiorowego”.
Celem następujących stanowisk ma być otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie
działalności.
Tłumacz (pracuje wraz z badaczem):
Tłumacz będzie pracował nad odtworzeniem dokumentacji, filmów i nagrań z języka
angielskiego na polski. Jego zadaniem będzie także ich oficjalna bądź indywidualna
publikacja. Tłumaczenie będzie obejmowało najpierw sprawdzenie istnienia transkrypcji
na Internecie, następnie notowanie czasowego przesłuchania, tłumaczenie, stworzenie
napisów, załadowanie.
Badacz-Informatyk (pracuje z księgowym oraz z tłumaczem):
Najnowszy ogólnoświatowy GEK, istniejące polskie grupy, fundacje, filantropi, zwykli
obywatele, dotacje, fundacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czysta energia.pl,
CIRE, gramwzielone.pl, polak potrafi.pl, rockethub, wefunder, baza danych źródłowych
(dokumenty), wszelkie wysortowane wydruki, podtrzymanie bazy danych polskiej
terminologii odnoszącej się do (metafizyki, technologii, duchowości, bezpośrednych
doświadczeń…)
Księgowy:
Porządkuje bazy danych ludzi, czasu i lokalizacji, podtrzymuje kontakty, tworzy
organizacje dokumentów.
Operator portali społecznościowych:
Podtrzymuje aktywność na kontach, zapewnia rozwiązania dla najlepszych możliwości
współpracy (tj. wspólne edytowanie dokumentów w ‘’chmurze’’)
Dokumentator:
Wideo, zdjęcia, audio, papiery…
Skarbnik:
Zajmuje się wszystkim co ma do czynienia z zasobami finansowymi (praca z księgowym
oraz badaczem), dofinansowanie, darowizny.
Sceptyczny troll:
Zna się na sztuce trollowania i sabotażu. Będzie podważał i podawał w wątpliwość
wszelkie działania grupy aby utrzymać wysoki standard pracy i być gotowym na tego
typu sytuacje. Na podstawie wieloletnich doświadczeń innych grup posiadamy wiedzę na
temat możliwych ataków na ludzi zajmującymi sie Darmową Wolną Energią.
Najważniejsze z tego powodu jest przejrzysta publikacja wszystkich działań grupy.
Dopiero od kilku lat jest to możliwe powszechnie poprzez Internet.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Główne podgrupy – Polskiej Grupy GEK
Warunki zewnętrzne i wewnętrzne mogą ulegać zmianie i następującego typu grupy
mogą służyć w podtrzymywaniu świadomości działań.
Budownicy:
Osoby potrafiące montować urządzenia: inżynierowie elektronicy, inżynierowie
elektrycy, mechanicy, fizycy, technicy laboratoryjni, wynalazcy, matematycy, pisarze
techniczni...
Wizja Twórcza:
Ludzie – wizjonerzy, na co dzień pozostający w kontakcie z wszelkimi aspektami
rozwóju, wymiany energii na gruncie ludzkim i technologicznym, rozumiejąc
humanitarne korzyści energii i jej rozwoju w przyszłości. Zdolni do pracy w
międzynarodowym zespole, łatwo zawierający i podtrzymujący nowe znajomości wśród
współpracowników.
Badanie Interakcji Człowiek-Technologia:
Na nowo odkrywamy technologię oraz samych siebie. Poprzez Internet łączymy się,
współpracujemy. Dzięki tej technologii tworzymy świat dla GEK w życiu codziennym.
Tego typu praca może przypominć eksperymentalną grupę teatralną: badamy znaczenie
‘’bycia” bez konieczności używania cytatu, co znaczy móc ‘’robić’’, co oznacza
‘’przyzwoitość’’, czym jest ‘’problem’’ a czym ‘’ryzyko’’, czym ‘’wysiłek’’ a czym
‘’ambicja’’. Czy nieprawdą jest, że próbując zmienić bieg rzeczy to jak sprzeciwić się
całemu wszechświatu, temu co jest? Czy jest możliwe wprowadzić darmową energię w
codzienność istnienia ludzkiego? Są to pytania tej podgrupy eksperymentalnej.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Podgrupy i podrzędne stanowiska – Polskiej Grupy GEK
Jak tylko załatwione zostaną podstawowe sprawy, skierujemy swoje działania w stronę
ustanowienia i podtrzymania spójności grupy.
Reprezentant:
Prezentacje, relacje publiczne, rozmowy z profesorami, naukowcami, przemysłowcami.
Artysta / Wzorowiec:
Reprezentacja twórcza, działania w przestrzeni publicznej.
Technolog:
Znajomość obsługi urządzeń, komputerów, kabli, transmisji, kodowania, sprzętu
komputerowego, oprogramowania, strumieniowania obrazów, telekomunikacji.
Doradca od spraw bezpieczeństwa:
Znajomość praw i zwyczajów, praktyka w komunikacji z policją, interakcją wojskową,
rozeznanie w bezpieczeństwie narodowym, odpowiednie kontakty w razie kłopotów.
Osoba ta dba o to, by wszystko zgadzało się z prawem.
Haker / Włamywacz komputerowy:
Pracuje na skraju nieposłuszeństwa obywatelskiego znając się na prawach i zakazach.
Inni specjaliści: Transport, Gotowanie, Mieszkalnictwo.
Inni artyści: Aktorzy, Tancerze, Muzycy.
Otwarte doradztwo – podgrupa:
Wymagane: doświadczenie i odpowiedzialność.
Logistyka Przyszłości:
Odwzorowuje i projektuje implikacje oraz zmiany w przejściach do otoczenia
Czystej Energii z Próżni.
Ujawniacz „paranormalnych” zjawisk:
Łączy niecodzienne ponadnaturalne doświadczenia w podróżach w głąb
człowieka i odkryć fizycznych: ciała niebieskie, byty innych stopni, cuda przy
uzdrawianiu, statki kosmiczne… Sam temat czystej energii z próżni otwiera tzw.
„Puszkę Pandory” zjawisk metafizycznych.
Doradca duchowy:
Bezpośrednio przekazuje uniwersalną wiedzę opartą na doświadczeniach: joga,
medytacja, ajurweda…
Przewodnik:
Kto tylko może, zmiennie.

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Przykładowy Wniosek o Dofinansowanie
Fazy Budowniczej GEK
Przykładowo wnosimy o zfinansowanie zakupu części niezbędnych do budowy
Generatora Energii Kwantowej w Polsce. Szacowany koszt zakupu części wynosi około
18000zł.
Po osiągnięciu stanu używalności GEK (takiego jak w przypadku innych
międzynarodowych konstrukcji 12), planujemy zaoferować go grupie pracującej nad
odrodzeniem Sokołowska, miasteczka w południowo-zachodniej części Polski:
http://www.sokolowsko.org/
Pomoże to zaopatrzyć jego mieszkańców w 30kW uzupełniającej energii przeznaczonej
dla lokalnego centrum leczniczego. Zapewni to stabilność pracy i zarobku jego
pracownikom.
Ten Generator Energii Kwantowej (GEK) został nazwany po „Generatorze
Elektrycznym” Nikoli Tesli: US patent 511,916 – 2 Styczeń 1894. i US patent 390,414 2 Październik 1888., tzw. „Dynamo-Maszyna Elektryczna”.
Pierwotnie opublikowany przez Sir Timothy Thrapp’a z organizacji “World
Improvement Through the Spirit Ministries” (WITTS), GEK został następnie
udostępniony publicznie przez „HopeGirl” z organizacji “Fix The World” (FTW):
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-open-sourced/
Pierwsze kroki rezonansu („resonance”), czyli wprowadzenia urządzenia do stanu
nastrojonego, umożliwjającego wytwarzania energii, oraz dalsze postępy przy
wytwarzaniu nadmiar energii („over-unity”) zostały udokumentowane.
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/30/major-breakthrough-in-free-energyoverunity-demonstrated-in-the-qeg/
Wszelkie zmiany i ulepszenia są wciąż dokumentowane i udostępniane. Detale
poszczególnych części mogą ulegać zmianie. Sukces w umożliwieniu własnego-napędu
(self-running) i upowszechnianiu instrukcji zależy od dzisiejszego rozwóju darmowej,
wolnej, czystej energii z próżni do którego Polska Grupa GEK może się dołączyć.
Poprzedni sukces finansowania GEK:
Pierwsza budowa GEK była finansowana w trzech fazach. Poniżej jest raport wydatków:
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/05/25/show-them-the-money-fix-the-world-qegstatement-of-expenditures-report/
Pierwszy GEK został skonstruowany w Aouchtamie, w Maroku, pod koniec marca tego
roku (2014):
http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/06/04/the-amazing-story-of-the-qeg-build-inmorocco/

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Najczęściej Zadawane Pytania Techniczne o GEK
Pytania z odpowiedziami zostały zaczerpnięte z ogólnie dostępnego podręcznika dla
użytkowników GEK: http://hopegirl2012.wordpress.com/2014/03/25/qeg-open-sourced/
Skąd pochodzi energia wykorzystywana przez to urządzenie?
Z pola kwantowego.
Ile wynosi całkowita moc wytwarzana przez GEK?
10kW (do 40kW)
W jaki sposób GEK zaczął działać skoro nie wymaga paliwa?
Wystarczy nastawić maszynę tak, aby wpadła w rezonans. Wtedy będzie już działać
samodzielnie. Można ją uruchomić wykorzystując istniejącą zewnętrzną moc
elektryczną, bądź przez mechanizm korbowy, lub system rozruchu silnika zasilany
akumulatorem. Czerpiąc część mocy z GEK można zachować akumulator ciągle
naładowany.
Jak długo będzie działać GEK?
Czas nieograniczony (lub dotąd, dokąd nie zużyją się części).
Czym różni się GEK od opracowania Tesli?
Ten projekt dostosowuje linearny, odwzajemniony element patentu do elementu
obrotowego. W konstrukcji GEK użyto trochę elektroniki dla zwiększenia stabilności tj.
kontrolowanej ilości mocy i poprawnego zakresu częstotliwości.
Czy GEK zwalnia w przypadku dodania obciążenia?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.
Czy GEK emituje promieniowanie?
Nie – nie w przypadku tego rodzaju energii.
Jakiej postaci energii używa GEK?
Elektromagnetycznej (do uruchomienia) i atmosferycznej (do uzyskania pożądanej
stabilności).

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014

Przypis Końcowy
1

Świadkowie na wysokich stanowiskach występują z dowodami na zbiorze wideo organizacji
prowadzącej „Sirius Disclosure”, odzyskane 30 września 2014:
http://www.youtube.com/user/SDisclosure/videos
2

Dr. Steven M. Greer & Theodore C. Loder III, PhD, „Summary of Break-Through Energy
Technologies” (Podsumowanie Przełomowych Technologii Energetycznych), odzyskane 14
września 2014:
http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy.pdf
3

Tom Bearden, PhD, US Army, „Taming the Fierce Energy of the Vacuum” (Oswajanie Dzikiej
Energii z Próżni), odzyskane 30 września 2014:

http://www.spiritofmaat.com/archive/feb2/bearden.htm
4

Warsztat z Dr. Steven’em M. Geer’em, MD, 13 kwiecień 2014, odzyskane 14 września 2014:
http://vimeo.com/ondemand/debriefing
5

Na przykład w „uzdrawianiu rekonektywnym” odczucia energetyczne w dłoniach nabierają
mocy przy oddalaniu się od klienta. To bezpośrednio odczuwana negentropia. Odzyskane 14
września 2014:
http://thereconnection.com/eric-pearl/science-and-research/
6

Tom Bearden, PhD, US Army, „Pulling Energy From The Vacuum” (Czerpanie Energii z
Próżni), odzyskane 14 września 2014:
http://www.youtube.com/watch?v=eNU3MLqyzPk
7

GEK (Generator Energii Kwantowej – „Quantum Energy Generator”), jako urządzenie
darmowej energii jest szczegółowo opisane w miejscu, gdzie zostało ujawnione pod koniec marca
2014 roku. Odzyskane 4 października 2014:
http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html
8

Tak jak numer 2. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014:
http://siriusdisclosure.com/wp-content/uploads/2012/12/Energy1.pdf
9

O współpracy z otwartym dostępem, finansowaniem społecznym oraz współopracowywaniu.
Odzyskane 4 października 2014:
http://be-do.com/index.php/en/qeg-communities
10

Tak jak numer 6. Dokument jest pod adresem następującym. Odzyskane 4 października 2014:
http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html
11

Zagłębiając się w historię współczesnej Europy można wydedukować, że Polacy rozumieją co
oznacza zjednoczenie się w walce o sprawy społeczno - polityczne.

12

Aby dowiedzieć się jak to funkcjonuje w innych krajach odwiedź blog „Fix the World”
założony przez HopeGirl w 2012 roku, odzyskane 14 września 2014:
http://hopegirl2012.wordpress.com

info @ Lud Wody Ognistej .org – Polska Grupa GEK – Listopad 2014