You are on page 1of 40

Vojska Srbije

CKISIP
Komunikacija u mreži
Module 2
Vojska Srbije
CKISIP
Sadržaj modula


 2.1 Platforma komunikacije
 2.2 LAN, WAN
 2.3 Protokoli i mrežni modeli
 2.4 Mrežno adresiranje
Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
 Komunikacija obuhvata tri elementa
 Poruka
 Pošiljalac i primalac
 Kanal prenosa
 Slanje neizdeljene poruke-pošiljalac zauzme ceo kanal dok ne
pošalje svoju poruku-veliko kašnjenje u mreži
 Deljenje poruke na manje delove-segmentacija, bolji pristup
problemu
 Više paralelnih komunikacija u isto vreme
 Proces koji ovo omogućava-MULTIPLEXING
 Segmetacija unosi i dodatnu pouzdanost u mrežu-ne mora svaki
paket jedne poruke da ide istom putanjom,
Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
 Uređaji u računarskoj mreži
 Terminalni
 Mrežni
 Terminalni (krajnji) uređaji (end-user devices)
 računari
 mrežni printeri
 VoIP telefoni
 PDA uređaji
 itd.
Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
 Mrežni uređaji (network devices)
 Regenerisanje poruke, određivanje putanje,
kontrola saobraćaja
 Network Access Devices (Hubs, switches, and
wireless access points)
 Internetworking Devices (routers)
 Communication Servers and Modems
 Security Devices (firewalls)

Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
 Prenosnici

Vojska Srbije
CKISIP
2.1 Platforma komunikacije
 Kriterijumi za izbor medijuma
 distanca po kojoj medijum uspešno prenosi
pakete
 okruženje u kojem bi se instalirao
 količina podataka i brzina po kojoj bi trebalo da se
prenosi
 cena medijuma i cena postavljanja

Vojska Srbije
CKISIP
2.2 LAN, MAN, WAN
 Mreže međusobno povezuju računare i
omogućavaju prenos podataka
 Mrežna infrastruktura varira u zavisnosti od veličine
prostora koji pokriva, broja korisnika, broja i tipova
servisa

 LAN (Local Area Network)-pokriva područje jedne zgrade,
kampusa
 MAN (Metropolitan Area Network)-npr.područje grada
 WAN (Wide Area Network)-povezuje više lokalnih mreža

Vojska Srbije
CKISIP
2.2 LAN mreže
 Pokrivaju ograničen prostor (tipično do 10 km)

 Uređajima omogućavaju neprekidnu vezu na mreži

 Omogućavaju vezu relativno velikih protoka

 Tipično se nalazi u okviru jedne institucije (retki su
slučajevi da jedan LAN deli više firmi)
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 LAN mreže
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 WAN mreže
 Pokrivaju praktično neograničen prostor (nivo regije,
države)
 WAN mreža može omogućiti uređajima neprekidnu
vezu, kao i vezu koja se uspostavlja po potrebi
 Tipični protoci kroz WAN mreže su mnogo manji nego
kod lokalnih mreža
 Tipično u vlasništvu kompanije (service provider) koja
se bavi iznajmljivanjem različitih servisa korisnicima
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 WAN mreže
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 MAN mreže
 Pokrivaju prostor veličine grada ili gradskog područja

 Služi za povezivanje lokalnih mreža sa većim
propusnim opsegom nego u WAN mrežama
 optički kablovi
 bežična veza
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 SAN mreže (Storage Area
Network)
 Posebna mreža koja povezuje servere i diskove za
smeštanje podataka
 Osobine:
 visoke performanse (npr. za istovremeni pristup dva i više
servera disku)
 dostupnost
 proširivost
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 SAN mreže (Storage Area
Network)
Vojska Srbije
CKISIP
2.2 Podela mreža prema udaljenosti
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Protokoli
 Skup pravila unapred definisanih koji omogućavaju
nesmetanu komunikaciju između hostova
 Protokoli definišu:
 format ili strukturu poruke
 metodu kojom mrežni uređaji dele informacije o putanjama
sa ostalim mrežama
 kada i kako se sistemske poruke i poruke o grešci prenose
između uređaja
 Uspostavljanje i završetak sesija paketskog prenosa
 Protokoli mogu biti javni ili u vlasništvu

Vojska Srbije
CKISIP
2.3 OSI referentni model
 OSI= Open System Interconnection

 Kreiran od strane ISO (International Standard
Organization)
 Objavljen 1982. godine
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Osnove OSI modela
 OSI model sastoji se iz 7 slojeva (layer)

 Svaki sloj vrši određenu funkciju za sloj iznad
sebe, koristeći usluge sloja nižeg nivoa
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Slojevi OSI modela
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Prednosti slojevitog modela
 Pristupačnije učenje procesa komunikacije
 Standardizacija mrežnih protokola
 Interoperabilnost različitog hardvera i softvera
 Promena u jednom sloju ne utiče obavezno
na druge slojeve
 Jednostavnija implementacija
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Fizički sloj
 Zadatak:
 Obezbeđuje mogućnost prenosa podataka bit po
bit do drugog sistema na istom medijumu
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Sloj veze podataka-data link
 Zadatak:
 Obezbeđuje mogućnost prenosa grupe podataka do
drugog sistema na istom fizičkom medijumu (ili istoj fizičkoj
mreži)
 PDU ovog sloja je OKVIR (frame)
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Mrežni sloj
 Zadatak:
 Obezbeđuje mogućnost prenosa grupe podataka do
drugog sistema na drugom medijumu (ili drugoj fizičkoj
mreži)
 PDU ovog sloja je PAKET
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Transportni sloj
 Zadatak:
 Obezbeđuje da se podaci pouzdano (uz kontrolu toka)
prenesu do drugog sistema
 PDU ovog sloja je SEGMENT
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Sloj sesije
 Zadatak:
 Uspostavlja i raskida sesije za prenos podataka
između aplikacija
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Prezentacioni sloj
 Zadatak:
 Obezbeđuje da podaci koji se prenose budu u formatu koji
će aplikacija na drugoj strani prepoznati
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Aplikativni sloj
 Zadatak:
 Preneti grupu podataka od aplikacije na jednoj do aplikacije
na drugoj strani
 Sloj najbliži korisniku-ne obezbeđuje usluge drugom sloju,
već aplikacijama
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Pojam PDU
 PDU (Protocol Data Unit) je grupa informacija
koju prenose protokoli n-tog sloja
 PDU se sastoji iz:
 zaglavlja (header)-kontrolne informacije
 podataka (data, payload)-tipično PDU višeg sloja
 trejlera (trailer)-kontrolne informacije
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 PDU na OSI slojevima
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Pojam enkapsulacije
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Slojevi TCP/IP modela
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 TCP/IP skup protokola
Vojska Srbije
CKISIP
2.3 Odnosi OSI i TCP/IP slojeva
Vojska Srbije
CKISIP
2.4 IP adresiranje
 Veličina 32 bita
 Sastoji se iz dva dela
 identifikator mreže (net ID)
 identifikator hosta (host ID)

Vojska Srbije
CKISIP
2.4 Zapis IP adresa
 Dotted-decimal format:
 32 bita se razdvajaju u 4 grupe po 8 bita i
svaka grupa se predstavlja decimalnim
brojem
 10010011 01011011 00000100 00110110 =
147.91.4.54

Vojska Srbije
CKISIP
2.4 Mrežna IP adresa
 Mrežna IP adresa je specijalna IP adresa u
kojoj su svi bitovi u host ID polju 0
 Predstavlja identifikator mreže
 Primer:
 ako je IP adresi 192.168.100.15, host ID polje veličine
8 bita, onda je mrežna IP adresa 192.168.100.0

Vojska Srbije
CKISIP
2.4 Mrežna maska (subnet mask)
 Posebna 32 – bitna vrednost koja
definiše koji bitovi IP adrese pripadaju net
ID polju, a koji host ID polju:
 Sadrži 1-ice u bitovima koji predstavljaju net
ID, i 0-e u bitovima koji predstavljaju host ID
 <IP adresa> AND <mrežna
maska>=<mrežna IP adresa>