You are on page 1of 2

1.

Definicija umetnosti
2. Nabroj vrste umetnosti
3. Sta je estetika?
4. Koja su izrazajna sredstva karakteristicna za svaku od vrsta umetnosti?
5. Sta je impresija?
. !bjasni pojam knjizevnost
". Kako se naziva sti# knjizevno$ de#a?
%. Kakav je jezik umetnicko$ de#a?
&. Koja je jedna od najznacajniji' od#ika jezika knj. de#a?
1(. Sta su inkunabu#e?
11. !bjasni pojam $ramatika
12. !bjasni pojam #iteratura
13. !bjasni pojam be#etristika
14. Sta je funkciona#no ras#ojavanje jezika?
15. Nabroj funkciona#ne sti#ove
1. Sta je interpretacija knj. de#a?
1". Sta je nauka o knjizevnosti?
1%. Nabroj ob#asti u okviru nauke o knj.
1&. Navedi karakteristike teorije knj.
2(. Navedi karakteristike istorije knj.
21. Navedi kasrakteristike knj. kritike
22. !bjasni pojam metoda
23. Sta je knjizevna metodo#o$ija?
24. Sta je spo#jasnji pristup knj. de#u?
25. Sta je unutrasnji pristup knj. de#u?
2. Sta je unutrasnja struktura knj. de#a i ko je njen tvorac?
2". Na koje s#ojeve je pode#jena unutrasnja struktura knj. de#a?
2%. Sta je stvara#acka $radja?
2&. Sta je tema?
3(. Sta je motiv?
31. !bjasni pojmove fabu#a i size
32. Navedi osnovne karakteristike #irike ) karakteristicne vrste
33. Navedi osnovne karakteristike epike ) karakteristicne vrste
34. Navedi osnovne karakteristike drame) karakteristicne vrste
35. !bjasni pojam vezani sti'
3. !bjasni pojam s#obodni sti'
3". !bjasni pojam opkoracenje
3%. Kako se zove strofa od dva sti'a?
3&. Kako se zove strofa od tri sti'a?
4(. Kako se zove strofa od cetiri sti'a
41. Kako se zove strofa od pet sti'ova?
42. !bjasni pojam direktna karakterizacija
43. !bjasni pojam indirektna karakterizacija
44. !bjasni pojam mataforicka karakterizacija
45. Navedi ob#ike kazivanja
4. Navedi vrste pripovedanja prema $ramatickom #icu koje $ovori
4". Navedi vrste pripovedanja prema odnosu pripovedaca prema sadrzaju
4%. Navedi vrste pripovedanja prema odnosu pripovedaca prema vremenu
4&. Definisi nove#u
5(. * cemu je raz#ika izmedju nove#e i pripovetke?