You are on page 1of 34

Vojska Srbije

CKISIP
Aplikativni sloj-funkcionalnost i protokoli
Module 3
Vojska Srbije
CKISIP
3. Aplikativni sloj
 Omogućava vezu čovek-mreža, bez potrebe poznavanja
šta se to nalazi ispod same aplikacije
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Aplikativni sloj-OSI
 Aplikativni sloj nalazi se u samom vrhu oba
mrežna modela
 Predstavljaju interfejs izmeĎu mreža,odnosno
izmeĎu korisničke aplikacije i nižih slojeva
modela i omogućavaju razmenu podataka
izmeĎu aplikacija na izvorišnom i odredišnom
hostu

Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Prezentacioni sloj-OSI
 Prezentacioni sloj ima tri osnovne uloge:
 Vrši kodiranje i konverziju podataka aplikativnog
sloja kako bi podatak sa izvorišnog hosta mogao
da se interpretira pomoću odgovarajuće aplikacije
na destinacionom hostu
 Vrši kompresiju podataka, ali tako da destinacioni
host može da izvrši dekompresiju
 Vrši enkripciju na izvorišnom i dekripciju na
odredišnom hostu
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Prezentacioni sloj-OSI
 Implementacija prezentacionog sloja nije vezana za
neki odreĎeni stek protokola, nego imamo različite
standarde u zavisnosti od tipa podatka
 Primer:
 Poznati video standardi uključuju Quick Time(Apple-ova
specifikacija za video i audio) i Motion Picture Experts
Group (MPEG-standard za video kompresiju i kodiranje)
 Za grafičke prikaze koriste se npr. GIF (Graphics
Interchange Format), JPEG (Join Photographic Experts
Group) i TIFF (Tagged Image File Format)
 GIF i JPEG su kompresioni i kodni standard, dok je TIFF
kodni standard za grafičke prikaze-slike
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Sloj sesije-OSI
 Uloga ovog sloja je da kreira i održava dijalog
izmeĎu aplikacija na izvorišnoj i odredišnoj strani
 Vrši razmenu informacija čime inicira dijaloge,
održava ih aktivnim, reaktivira sesije koje su
prekinute ili neaktivne duži vremenski period

 Većina aplikacija meĎu njima i web browser-i i
e-mail klijenti uključuju u sebe funkcionalnost
Aplikativnog, Prezentacionog i Sesijskog sloja
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Protokoli TCP/IP аplikativnog sloja
 Protokoli koji specificiraju format i kontrolne
informacije potrebne za funkcionisanje
brojnih uobičajenih Internet komunikacija
 Domain Name Service Protocol-DNS
 Hypertext Transfer Protocol-HTTP
 Simple Mail Transfer Protokol-SMTP
 Telnet
 File Transport Protocol
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Softveri аplikativnog sloja
 Predstavljaju funkcije pridružene protokolima
aplikativnog sloja koje omogućavaju interfejs mreže iz
ljudske perspektive i mreže koja se nalazi u slojevima
ispod aplikativnog
 Npr. Pokretanjem web browsera pokrenuli smo jednu
aplikaciju
 Unutar aplikativnog sloja postoje dva tipa, forme softvera
koji omogućavaju pristup mreži
 Aplikacije
 Servisi
Vojska Srbije
CKISIP
3.1 Softveri аplikativnog sloja
 Aplikacije korisnički programi za komunikaciju na mreži
 Neke aplikacije su tzv Network-aware, implementiraju u
sebi neki od aplikativnih protokola i sposobne su za
samostalnu komunikaciju sa protokolima nižih slojeva
 E-mail klijenti
 Web browser-i
 Servisi predstavljaju pomoćne programe koji
omogućavaju razmenu podataka na mreži aplikacijama
koje nisu network-aware, odnosno predstavljaju interfejs
sa nižim slojevima mreže
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Protokoli aplikativnog sloja
 Domain Name System Protokol (DNS)
 Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 Telnet
 File Transfer Protocol (FTP)
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS (1)
 Čoveku je mnogo lakše da pamti nazive nego brojke u ovom
slučaju IP adrese
 U manjim mrežama bilo je moguće vršiti statičko mapiranje
odreĎenog naziva i IP adrese, u većim mrežama to je postao
problem-DNS je rešenje
 DNS koristi distribuirani set servera koji vrše prevoĎenje imena u
IP adrese i obrnuto
 DNS protokol koristi jedinstven tip poruke kako za zahteve
klijenata ka serveru, tako i za odgovor servera klijentu
 Imena su podeljena u domene
 <DNS name>=<lokalno ime u domenu>.<domen imena>
 Domeni su hijerarhijski organizovani
 <DNS domen>=<DNS domen>...<DNS domen>, <Toplevel DNS
domen>...
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS (2)
 DNS klijent šalje serveru zahteve (npr. za
razrešenje imena)
 DNS server
 kontaktira sve druge potrebne servere da bi
razrešio zahtev
 čuva imena iz odreĎene zone
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Domain Name System –
DNS
 DNS serveri skladište i koriste različite tipove zepisa
za razrešenje imena
 A-zapis, za krajnje ureĎaje
 NS-zapis, autoritativni name serveri
 CNAME-canonical name, kada različiti servisi imaju
jedinstvenu mrežnu adresu, ali različite DNS zapise
 MX-mail exchange, mapira domain name u listu mail
exchange servera za taj domen
 Host pre slanja zahteva DNS serveru proveri u svom
kešu da li već ima razrešenje za taj naziv, ukoliko
nema šalje zahtev serveru
 Ipconfig /displaydns
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Top-level domeni
 .COM
 .ORG
 .EDU
 .NET
 .GOV
 ISO 3166 kodovi zemalja
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Funkcionisanje DNS sistema
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 File Transport Protokol –
FTP
 Protokol koji omogućava razmenu fajlova
izmeĎu dva računara
 slanje fajlova na udaljeni računar (upload)
 prenos fajlova sa udaljenog računara (download)
 Klijent-server aplikacija
 računar kome se pristupa sadrži FTP server
 računar sa koga se pristupa sadrži klijentsku FTP
aplikaciju
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 File Transport Protokol –
FTP
 Pre razmene fajlova potrebna je
autentifikacija korisničkim imenom i lozinkom
 Fajlovi se mogu prebacivati u tekstualnom ili
binarnom obliku
 otvara se posebna TCP konekcija za prenos fajla
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Trivial File Transport Protokol –
TFTP
 Jednostavan protokol za prenos fajlova
 nema autentifikacije
 nema direktorijuma
 koristi UDP
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
 Protokol koji implementira WWW servis
prenosa hiperteksta
 Klijent-server aplikacija
 klijentski računar koristi Web browser
 server sadrži Web stranice u HTML formatu koje
prenosi klijentu HTTP protokolom
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
 HTML je tekstualni format koji opisuje sadržaj
stranica hiperteksta
 Hiperlink je deo hiperteksta koji referencira
drugu stranicu ili neki objekat
 Svaka stranica se identifikuje putem URL-a
(Uniform Resource Locator)
 <protokol>://<ime servera>/<folder>/
 http://www.mod.gov.rs/informacije/
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Hypertext Transfer Protocol –
HTTP
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Simple Mail Transfer Protocol -
SMTP
 SMTP protokol služi za slanje
e-mail poruka
 od klijenta do mail servera
 izmeĎu mail servera

 Za transfer e-mail poruka sa
mail servera na klijent koriste
se drugi protokoli (POP3,
IMAP)
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 Telnet
 Protokol koji omogućava da se računaru pristupi sa
udaljenog mesta
 Klijent-server aplikacija
 računar kome se pristupa sadrži Telnet server
 računar sa koga se pristupa sadrži klijentsku Telnet
aplikaciju
 Funkcionisanje
 klijentska aplikacija šalje komande serverskom procesu u
ASCII formatu
 serverski proces izvršava komande i vraća njihov rezultat
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 FTP-File Transfer Protocol
 Protokol koji omogućava transfer podataka izmeĎu
FTP servera i FTP kliijenta
 Uspešno slanje podataka zahteva postojanje dva
kanala servisnog, kontrolnog i data kanala
 Klijent uspostavlja prvu konekciju sa serverom po
TCP portu 21, kojim vrši kontrolu saobraćaja, šalje
komande serveru i prima odgovore
 Zatim uspostavlja drugu konekciju po TCP portu 20
kojom prenosi podatke
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 FTP-File Transfer Protocol
Vojska Srbije
CKISIP
3.2 DHCP-Dynamic Host
Configuration Protocol
 Protokol koji hostu omogućava automatsku dodelu
IP adresa, subnet maske, default gateway-a, i
ostalih IP parametara od strane DHCP servera
 Server hostu iznajmljuje na odreĎen period IP
adresu iz unapred definisanog pool-a adresa