You are on page 1of 224

Серія «Підготовка до ЗНО»

Ʉɧɢɝɚɫɤɚɱɚɧɚɫɫɚɣɬɚhttp://e-kniga.in.ua
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚ©Ɉɫɧɨɜɚª²
©ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɤɧɢɝɢª

Харків
Видавнича група «Основа»
2008

УДК 37.016
ББК 74.262.0

З-15

Задорожний К. М.
З-15 Загальна біологія. Тренувальні тести. — Х.: Вид. група
«Основа», 2008. — 224 с. — (Серія «Підготовка до ЗНО»)
ISBN 978–966–495–044–9.
Посібник призначено для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він може використовуватись як учителями біології в процесі підготовки учнів до зовнішнього оцінювання, так і самими учнями для самостійної роботи. У посібнику розміщено тестові завдання різних типів, які можуть
використовуватись під час проведення незалежного оцінювання. Всі завдання розділено за темами курсу загальної біології. Крім того, окремий розділ
присвячено тренувальним тестам для повторення всього курсу біології. Для
кожної теми підібрано по кілька варіантів завдань. Відповіді на всі завдання
розміщено в кінці книги. Надано практичні рекомендації щодо техніки відповіді на тестові завдання.

УДК 37.016
ББК 74.262.0
Навчальне видання

Задорожний Костянтин Миколайович

Загальна Біологія. Тренувальні тести
Навчально-методичний посібник
Головний редактор К. М. Задорожний
Редактор І. П. Суханова
Коректор О. М. Журенко
Технічний редактор О. В. Лєбєдєва
Комп’ютерне верстання Є. С. Островський
Підп. до друку 14.01.2008. Формат 60×90/16. Папір газет.
Гарнітура Ньютон. Друк офсет. Ум. друк. арк. 14,0. Зам. № 8—01/21—05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”».
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007.
Україна, 61001 Харків, вул. Плеханівська, 66.
Тел. (057) 731-96-32. E-mail: bio@osnova.com.ua
Віддруковано з готових плівок ПП «Тріада+»
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1870 від 16.07.2007.
Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15.

ISBN 978–966–495–044–9

© Задорожний К. М., 2008
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2008

Зміст
Практичні рекомендації щодо відповідей
на тестові завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Тренувальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Загальні властивості й рівні організації живих систем.
Історія розвитку біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Молекулярний рівень організації живої природи . . . . . . . . . . . . . . . 26
Клітинний рівень організації живої природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Неклітинний, тканинний та організмений рівні організації
живої природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції . . . . . . . . . . . 86
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів . . . . . . . . . . 106
Основи екології. Людина і біосфера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток
тваринного світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Узагальнюючі завдання за всіма розділами курсу . . . . . . . . . . . . . . 166
Відповіді на тренувальні завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Загальні властивості й рівні організації живих систем.
Історія розвитку біології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Молекулярний рівень організації живої природи . . . . . . . . . . . . . .
Клітинний рівень організації живої природи . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Неклітинний, тканинний та організмений рівні організації
живої природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції . . . . . . . . . .
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів . . . . . . . . . .
Основи екології. Людина і біосфера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток
тваринного світу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Узагальнюючі завдання за всіма розділами курсу . . . . . . . . . . . . . .

206
206
208
210
212
214
216
218
220
222

Практичні рекомендації
щодо відповідей на тестові завдання
Метою тестових завдань є визначення загального рівня біологічних
знань учнів і складання відносного рейтингу їх професійної ерудиції. Це
досягається завдяки виконанню учнями великої кількості питань різного рівня складності й таких, що належать до різних розділів біологічної
науки. Обов’язковою умовою тестового контролю є обмежений час відповіді на поставлені питання.
Яким же вимогам повинні відповідати тестові завдання? В основу всіх
вимог до тестових завдань покладена умова достатньо об’єктивного складання відносного рейтингу учасників згідно з рівнем їх біологічних знань.
Для виконання цієї умови необхідно дотримуватися двох простих правил:
1. Всі учасники повинні відповісти хоча б на деякі питання.
2. Ніхто з учасників не повинен зуміти відповісти на всі питання.
До речі, це означає, що учаснику тестування не треба лякатися, якщо
він не знає відповіді на якесь питання. Це цілком нормальне явище, до
якого треба просто бути готовим психологічно.
За формою постановки питання і формою відповіді тестові завдання
можна розділити на кілька груп. Найбільш поширені такі варіанти:
 вибір одного вірного варіанта відповіді;
 встановлення відповідності між поняттями або термінами;
 розташування наведених варіантів у певному порядку.
Крім того, досить часто можуть наводитись окремі рисунки або схеми,
на яких треба впізнати певні елементи або знайти взаємопов’язані структури.
Які типові помилки зустрічаються у відповідях на тестові завдання?
Найпоширенішою помилкою в цьому випадку є відповідь не на всі завдання. Чому треба давати відповіді навіть на питання, відповідь на які
невідома, пояснено трохи нижче. Часто учні можуть давати правильну
відповідь на одне питання в тому випадку, коли потрібно кілька відповідей (наприклад, під час установлення відповідності термінів і понять),
або наводити кілька правильних відповідей у випадку, коли потрібна
лише одна (у завданнях з вибором одного вірного варіанта відповіді).
Ще одна причина помилок — неуважне прочитання питання, на яке
дані варіанти відповідей. Наприклад, розглянемо питання:
Кліщі є збудниками:
а) холери;
б) борошнистої роси;
в) корости;
г) енцефаліту.

є найкращим. як показує практика. або не знає і тоді не відмічає або відмічає навмання. щоб цю потрібну інформацію в них знайти.Практичні рекомендації 5 Відповідь на нього дуже проста — збудником корости є кліщ коростяний свербун. У цьому випадку їх краще пропустити і відповісти на них у кінці.5 хвилини. то. Крім того. непогано зарекомендував себе метод виключення неправильних відповідей. на яке треба відповісти. Тому завжди слід уважно відстежувати формулювання питання. навіть на ті. Це пов’язано з тим. як і для тестів з вибором одного вірного варіанта відповіді. правильним буде давати відповіді на всі питання. Відповіді на тести зі встановленням відповідності між поняттями або термінами або розташуванням наведених варіантів у певному порядку потребують у першу чергу логічного мислення. Часто після відкидання подібних неправильних відповідей залишається лише одна — вона і є вірною. то кількість помилкових відповідей знову буде дуже великою! Питання такого типу (з «провокаційним» варіантом відповіді) зустрічаються в тестових завданнях досить часто. бо занадто довгі роздуми можуть призвести до того. відповідаючи навмання. Але серед відповідей є пункт. Або учень знає правильну відповідь і тоді він відмічає її. Найкращим способом підготовки до відповіді на такі питання є практичне розв’язання якомога більшої кількості подібних завдань. Саме такий спосіб розвитку логіки мислення. провокує на неправильну відповідь. тобто відкидаючи варіанти. Слід відзначити. Як відповідати на тестові завдання? Зазвичай відповіді на тестові питання особливих труднощів не викликають. у розв’язанні задач такого типу. що досить часто на тестові питання легше відповідати. . що є безумовно невірними. й основна проблема полягає в тому. І ще одна порада — під час відповіді на тестові питання обов’язково треба контролювати час власних відповідей. Наприклад. а питання сформулювали так: «Кліщі є переносниками»). відповіді на які учень не знає. як показує практика. І багато хто навіть з переможців олімпіад «ловився» саме на плутанині переносника і збудника захворювання та давав неправильну відповідь на питання. використовуючи метод виключення. До речі. про що написано в шкільному підручнику. а питань усього двадцять. що учень не встигне дати відповіді на всі питання. У нормі для відповіді на одне питання з вибором одного вірного варіанта відповіді потрібно 0. якщо відповідей на кожне з питань по чотири. можна отримати в середньому п’ять вірних відповідей (25 %). що кількість відповідей обмежена й існує не така вже й мала вірогідність випадково відмітити правильну відповідь. Для деяких питань цього цілком досить. який. якщо під час тренування це питання модифікували (відповіді залишили незмінними. Так. за неуважного прочитання питання. але деякі потребують більшого часу. Іксодові кліщі є переносниками енцефаліту. Всі вони містять достатньо інформації для правильної відповіді. Але навіть у цьому випадку є маленькі нюанси.

9. в) цитологія. г) протистологія. в) Теофраст. Видатним селекціонером є: а) Д. г) гістологія. г) герпетологія.Тренувальні завдання Загальні властивості й рівні організації живих систем. Теоретичним методом є: а) експеримент. Наука. 4. Прокаріотичні організми вивчає: а) бактеріологія. В. б) орнітологія. г) екологія. в) експеримент. І. Вчення про біосферу заснував: а) І. . г) В. І. «Батьком ботаніки» вважається: а) В. Мечников. І. Шлейден. 7. Заболотний. в) Г. б) бріологія. б) зоологія. Дарвін. Навашин. 3. Мечников. в) мікологія. б) Ж. Історія розвитку біології Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. б) гістологія. Б. г) С. Палладін. б) В. Мохи вивчає: а) альгологія. г) І. г) арахнологія. в) І. г) спостереження. К. в) ентомологія. Еволюційну теорію запропонував: а) М. Гарвей. 6. що вивчає клітини: а) генетика. б) біотехнологія. Шмальгаузен. 8. Мендель. 2. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) моніторинг. г) Аристотель. 10. І. Г. Вернадський. 5. Юр’єв. в) моніторинг. в) О. 1. б) моделювання. Навашин. в) ботаніка. що вивчає віруси: а) вірусологія. Ламарк. Г. б) С. Наука. б) Ч. Я.

Вірним є твердження: а) Гіпотеза є науково необґрунтованим припущенням. г) Г. б) Вірусологія досліджує віруси. Мендель відкрив подвійне запліднення у покритонасінних рослин. 13. висунуте для пояснення факту. б) Лабораторія — це спеціально обладнане приміщення для дослідів. в) Зоологія вивчає тільки ссавців. Розмістіть події у послідовності від найдавнішої до найновішої: а) винайдення світлового мікроскопа.Тренувальні завдання 7 11. 1 Наукова теорія А Наука. яку можна пояснити тільки певним чином Д Науково обґрунтоване припущення. г) Ссавців вивчає мікологія. який безпосередньо не спостерігається 15. що. г) розшифровка структури ДНК. в) Білки не є органічними речовинами. . в) розшифровка генома людини. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. яка вивчає гриби 4 Мікологія Г Закономірність. 1 Молекулярний рівень А Утворення Великого бар’єрного рифу коралами 2 Біосферний рівень Б Перетворення личинки на дорослу комаху 3 Популяційновидовий рівень В Перетворення пропластид на хлоропласти 4 Організмовий рівень Г Фотоліз води Д Нерестова міграція осетрових риб 14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. що вивчає видове розмаїття живих істот 2 Систематика Б Узагальнення певної системи фактів і закономірностей 3 Гіпотеза В Наука. 12. б) винайдення електронного мікроскопа. не має винятків. як правило. на яких вони відбуваються. Вірним є твердження: а) Палеонтологія досліджує сучасні організми.

б) Ч. Вчення про імунітет заснував: а) І. Вірним є твердження: а) Жива матерія має кілька рівнів організації. Вірним є твердження: а) Прокаріотичні організми вивчає бріологія. 9. Гарвей. Шмальгаузен. г) вірусологія. І. г) екологія. Вернадський. 10. г) І. Мендель. б) С. б) бріологія. І. в) моніторинг. в) І. К. г) Д. 7. Ламарк.8 Загальна біологія. б) зоологія. Заболотний. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. Б. Дарвін. Шлейден. Тварин вивчає: а) бактеріологія. г) генетика. Наука. 4. Водорості вивчає: а) альгологія. Юр’єв. Навашин. що вивчає явища спадковості й мінливості: а) гістологія. Кровообіг у людини описав: а) В. г) К. в) О. 12. І. б) Популяція не є елементарною одиницею виду. Метод. б) орнітологія. Наука. б) гістологія. 11. Заболотний — фундатор української школи альгологів. 6. В. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) моніторинг. що вивчає рослини: а) вірусологія. в) ботаніка. в) ентомологія. в) Теофраст. 3. Клітинну теорію запропонував: а) М. в) Г. г) В. в) Вуглеводи не є органічними речовинами. б) моделювання. Видатним біохіміком є: а) Д. І. г) спостереження. 1. б) Спадкова інформація не зберігається і не реалізується на молекулярному рівні організації живої матерії. г) Аристотель. г) протистологія. г) арахнологія. Палладін. 2. в) мікологія. Г. б) В. за якого для встановлення впливу речовини на рослину її обробляють розчинами цієї речовини різної концентрації: а) експеримент. б) Ж. Мечников. . К. в) цитологія. б) біотехнологія. Лінней. Я. 5. Мечников. в) експеримент. 8.

що. не має винятків. Дарвіна. як правило. окрема клітина або клон. яку можна пояснити тільки певним чином 4 Моніторинг Г Постійне спостереження за перебігом певних процесів у конкретній екосистемі Д Наука. б) створення теорії еволюції Ч. в) створення бінарної системи біологічної номенклатури. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. 1 Біологічний закон А Наука.Тренувальні завдання 9 в) Порівняльно-описовий метод — найдавніший метод біологічних досліджень. . Розмістіть події у послідовності від найдавнішої до найновішої: а) створення клітинної теорії. яка вивчає вимерлі організми 15. яка вивчає рослини 2 Палеонтологія Б Штучна популяція живих організмів. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. г) Живі організми не здатні до розмноження. 1 Біогеоценотичний рівень А Поділ мітохондрії 2 Клітинний рівень Б Розширення ареалу таргана 3 Популяційно-видовий рівень В Заболочення озера 4 Організмовий рівень Г Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій Д Сплячка ведмедя 14. г) створення синтетичної теорії еволюції. створювані людиною для наукових експериментів 3 Ботаніка В Закономірність. на яких вони відбуваються.

в) Вірусологія досліджує тільки автотрофні організми. б) В. Видатним мікробіологом є: а) Д.10 Загальна біологія. г) Живі організми не здатні до розвитку. г) екологія. що вивчає птахів: а) гістологія. в) Теофраст. Тварин вивчає: а) бактеріологія. що вивчає тканини: а) вірусологія. 11. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) моніторинг. в) цитологія. г) К. 8. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. Юр’єв. К. Лінней. Мечников. г) протистологія. г) В. г) вірусологія. Шлейден. І. Г. в) ентомологія. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент. б) Ж. Наука. Заболотний. 4. б) бріологія. Б. б) генетика. . г) Аристотель. І. Наука. в) Г. 9. І. 10. г) орнітологія. в) ботаніка. В. Я. в) І. Вірним є твердження: а) Обмін речовин — одна з основних ознак життя. Комах вивчає: а) альгологія. в) експеримент. г) моніторинг. б) Математичне моделювання — найстаріший метод біологічних досліджень. Вірним є твердження: а) Вуглеводи є органічними речовинами. Палладін. 2. Клітинну теорію запропонував: а) М. Метод. б) зоологія. Ламарк. б) моделювання. в) спостереження. в) мікологія. в) О. Мечников. б) гістологія. Вчення про імунітет заснував: а) І. Вернадський. б) Ч. Навашин. б) С. г) арахнологія. Шмальгаузен. б) біотехнологія. 3. Дарвін. 6. 5. Гарвей. г) І. 7. Мендель. 12. І. 1. Еволюційну теорію запропонував: а) В.

явище тощо). . яка вивчає водорості 3 Подразливість В Наука. на яких вони відбуваються.Тренувальні завдання 11 б) У популяції не відбувається вільного обміну генетичною інформацією. г) Обмін речовин не є обов’язковою умовою функціонування живих організмів. 13. б) встановлення неможливості самозародження в сучасних умовах. але потребує наукового пояснення 15. окрема клітина або клон. що дійсно встановлено (структура. 1 Ентомологія А Штучна популяція живих організмів. 1 Молекулярний рівень А Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій 2 Біосферний рівень Б Синтез РНК 3 Біогеоценотичний рівень В Перетворення пропластид на хлоропласти 4 Клітинний рівень Г Опустелювання степів Д Розширення ареалу таргана 14. г) створення першої вакцини. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. в) Дійсно встановлене явище — це не науковий факт. яка вивчає комах 4 Альгологія Г Здатність реагувати на зовнішні або внутрішні впливи Д Те. Розмістіть події у послідовності від найдавнішої до найновішої: а) відкриття генетичного коду. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) відкриття вірусів. створювані людиною для наукових експериментів 2 Лабораторна культура Б Наука.

5. 6. б) Ч. В. б) Мікологія досліджує гриби. . г) експеримент. Мечников. г) Аристотель. г) гістологія. Дарвін. Павуків вивчає: а) альгологія. Наука. Навашин. в) екологія. 12. які вимерли. К. г) арахнологія. Досліджував процес запліднення у квіткових рослин: а) М. г) С. Юр’єв. в) Г. в) О. Значний внесок у розвиток еволюційної теорії у ХХ столітті зробив: а) І. б) бріологія. Б. г) гістологія. 9. Г. в) ботаніка. в) цитологія. г) спостереження. б) зоологія. що вивчає найпростіших: а) вірусологія. «Творцем біології» вважається: а) В. Г. 11. г) І. Вернадський. б) протистологія. Наука. в) Польові дослідження не проводять у природних екосистемах або в агроценозах. б) Палеонтологія досліджує організми. Заболотний. І. Вірним є твердження: а) І. 7. б) моделювання. 8. 2. б) біотехнологія. І. г) Для живих організмів не властива саморегуляція. в) Теофраст. Метод. б) В. 3. Мечников. Палладін. в) моніторинг. в) мікологія. б) орнітологія. Ламарк. Шмальгаузен. б) Ж. 1. Вірним є твердження: а) Моніторинг не здійснюють на популяційно-видовому рівні. Наука. І. Мендель. І. Гарвей. в) І. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь.12 Загальна біологія. г) В. г) бактеріологія. в) ентомологія. Шлейден. що вивчає тканини: а) генетика. яка вивчає взаємовідносини між видами в екосистемах: а) моніторинг. Навашин. Неклітинні організми вивчає: а) вірусологія. І. б) С. 10. Я. Лауреатом Нобелівської премії є: а) Д. 4. Мечников не є лауреатом Нобелівської премії. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент.

. Розмістіть події у послідовності від найдавнішої до найновішої: а) відкриття законів Г. яка вивчає мікроорганізми 3 Науковий факт В Наука. б) відкриття мікроорганізмів. на яких вони відбуваються. Менделя. явище тощо). 1 Іхтіологія А Найважливіша особливість живих організмів. г) Наукова теорія не узагальнює певну систему фактів і закономірностей. що дійсно встановлено (структура.Тренувальні завдання 13 в) У формуванні біогеоценозу беруть участь лише живі організми. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. але потребує наукового пояснення 15. 1 Молекулярний рівень А Утворення стійких до інсектицидів рас комах 2 Біосферний рівень Б Синтез ДНК 3 Популяційно-видовий рівень В Утворення озонового шару 4 Організмовий рівень Г Поділ мітохондрії Д Линяння раків 14. в) відкриття пріонів. сукупність хімічних перетворень. г) відкриття нуклеїнових кислот. газообміном та виділенням 2 Саморегуляція Б Наука. яка вивчає риб 4 Мікробіологія Г Здатність зберігати сталість свого внутрішнього середовища Д Те. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. пов’язаних із живленням. 13.

2. І. Симиренко. І. Клітинну теорію запропонував: а) Т. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. К. б) І. Метод. г) вірусологія. Пастер. б) Ч. що вугри самозароджуються із річкового мулу: а) Ч. 9. г) О. 4. Лінней. 5. Навашин. Видатним селекціонером є: а) Д. . Мендель. 11. в) молекулярна біологія. г) протистологія. б) зоологія. Наука.14 Загальна біологія. І. в) Життя — це багаторівнева відкрита система. Наука. в) орнітологія. І. в) ботаніка. б) Живі системи не мають генотипу. Мечников. Вітчизняну школу патофізіології заснував: а) І. б) Засновником генетики був Ч. б) мікробіологія. Наука. П. г) генетика. Шмальгаузен. г) К. Шванн. б) біотехнологія. в) Аристотель. який вважав. г) арахнологія. г) До складу живих систем не входять нуклеїнові кислоти. Мікроорганізми вивчає: а) альгологія. 3. г) спостереження. 12. Богомолець. 7. Г. 6. в) ентомологія. Вірним є твердження: а) Нуклеїнові кислоти не є органічними речовинами. в) О. О. Рослин вивчає: а) бактеріологія. г) Л. г) екологія. б) С. б) гістологія. 8. в) моніторинг. б) моделювання. за якого для встановлення впливу речовини на рослину її обробляють розчинами цієї речовини різної концентрації: а) експеримент. що вивчає птахів: а) вірусологія. б) біохімія. Мечников. Дарвін. Учений. в) І. 1. г) І. Палладін. що вивчає хімічні процеси в живих організмах: а) гістологія. Дарвін. Мечников. Заболотний. 10. в) цитологія. Вірним є твердження: а) «Батьком ботаніки» називають Теофраста. яка досліджує молекулярні механізми процесів у живих системах: а) моніторинг. В. в) Г. Дарвін. б) Л.

. в) створення еволюційної теорії Ж. що складається зі взаємопов’язаних частин 3 Система В Науково обґрунтоване припущення. частини якої пов’язані одна з одною так само. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. 1 Обмін речовин А Підтримання та самовідтворення специфічної структури живих систем за рахунок енергії.Тренувальні завдання 15 в) В. висунуте для пояснення факту. Вернадський — основоположник біохімії. який безпосередньо не спостерігається 4 Модель Г Найважливіша особливість живих організмів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. сукупність хімічних перетворень. 1 Біогеоценотичний рівень А Спіралізація хромосом 2 Клітинний рівень Б Осінній переліт птахів 3 Популяційно-видовий рівень В Окиснення жирів 4 Організмовий рівень Г Відкладання жиру в байбака перед зимівлею Д Збільшення площі лісів у певній місцевості 14. як і в системі-оригіналі 15. газообміном та виділенням Д Система. що надходить ззовні 2 Життя Б Ціле. Розмістіть події у послідовності від найдавнішої до найновішої: а) відкриття клітин. г) відкриття т-РНК. на яких вони відбуваються. 13. І. Б. б) відкриття закону гомологічних рядів. г) Деякі тварини не мають клітинної будови. пов’язаних із живленням. Ламарка.

в) моніторинг. в) орнітологія. 8. 6. 10. К. Мендель. б) Ж. Вернадський. 3. б) біотехнологія. б) експеримент. 11. 12. І.16 Загальна біологія. б) альгологія. Шмальгаузен. Ламарк. Я. Г. 5. 4. І. Шлейден. Мечников. Видатним селекціонером є: а) В. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) екологія. г) І. г) герпетологія. г) С. г) моніторинг. Мечников. б) Вірусологія досліджує бактерії. б) Лабораторія — це необладнане приміщення для дослідів. г) С. Наука. г) арахнологія. Вчення про біосферу заснував: а) І. 7. Вірним є твердження: а) Гіпотеза є науково необґрунтованим припущенням. Палладін. І. в) Зоологія вивчає тільки ссавців. б) вірусологія. г) спостереження. Дарвін. в) Аристотель. г) Теофраст. 9. Прокаріотичні організми вивчає: а) зоологія. в) Ч. І. Наука. б) Д. г) І. Заболотний. б) цитологія. б) Г. «Батьком ботаніки» вважається: а) В. в) ботаніка. в) експеримент. в) В. що вивчає віруси: а) гістологія. Навашин. Еволюційну теорію запропонував: а) М. в) ентомологія. Мохи вивчає: а) бріологія. Вірним є твердження: а) Палеонтологія досліджує викопні організми. Б. що вивчає клітини: а) генетика. Навашин. г) протистологія. 1. Гарвей. б) С. в) О. Навашин відкрив подвійне запліднення у покритонасінних рослин. Юр’єв. Теоретичним методом є: а) моделювання. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. Г. 2. в) мікологія. г) гістологія. В. Г. . б) бактеріологія.

б) винайдення електронного мікроскопа. 1 Біосферний рівень А Утворення Великого бар’єрного рифу коралами 2 Молекулярний рівень Б Перетворення личинки на дорослу комаху 3 Організмовий рівень В Перетворення пропластид на хлоропласти 4 Популяційно-видовий рівень Г Фотоліз води Д Нерестова міграція осетрових риб 14. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. що вивчає видове розмаїття живих істот 2 Наукова теорія Б Узагальнення певної системи фактів і закономірностей 3 Мікологія В Наука. на яких вони відбуваються. . г) Ссавців вивчає мікологія. 13. як правило. яка вивчає гриби 4 Гіпотеза Г Закономірність. в) розшифровка генома людини. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. не має винятків. г) розшифровка структури ДНК. яку можна пояснити тільки певним чином Д Науково обґрунтоване припущення. що. який безпосередньо не спостерігається 15. 1 Систематика А Наука.Тренувальні завдання 17 в) Білки не є органічними речовинами. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої: а) винайдення світлового мікроскопа. висунуте для пояснення факту.

б) біотехнологія. К. г) Живі організми не здатні до розмноження. Мечников. в) гістологія. б) Ж. Вірним є твердження: а) Прокаріотичні організми вивчає бріологія. І. в) Порівняльно-описовий метод — найновіший метод біологічних досліджень. б) бактеріологія. Палладін. 6. г) Аристотель. в) В. . Шмальгаузен. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. в) Г. Г. 8. г) орнітологія. Вчення про імунітет заснував: а) В. б) експеримент. б) В. 2. 5. Мендель. 9. б) Спадкова інформація зберігається і реалізується на молекулярному рівні організації живої матерії. Клітинну теорію запропонував: а) Ч. в) моніторинг. що вивчає рослини: а) вірусологія. Навашин. б) М. в) мікологія. Гарвей. г) вірусологія. І. Лінней. Наука. г) К. Мечников. 11. Шлейден. г) протистологія. 3. Метод. 4. б) С. г) І. Наука. Водорості вивчає: а) бріологія. І. Тварин вивчає: а) зоологія. Б. І. г) екологія. Видатним біохіміком є: а) О. г) І. б) генетика. Заболотний. за якого для встановлення впливу речовини на рослину її обробляють розчинами цієї речовини різної концентрації: а) моделювання. в) цитологія. В. Вернадський. в) моніторинг. Дарвін. в) ентомологія. б) альгологія. г) арахнологія.18 Загальна біологія. г) спостереження. в) І. 10. Кровообіг у людини описав: а) Теофраст. 1. 7. Ламарк. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) експеримент. що вивчає явища спадковості й мінливості: а) гістологія. Вірним є твердження: а) Жива матерія не має рівнів організації. 12. б) ботаніка. в) Д. Юр’єв. Я.

. 1 Організмовий рівень А Поділ мітохондрії 2 Популяційно-видовий рівень Б Розширення ареалу таргана 3 Клітинний рівень В Заболочення озера 4 Біогеоценотичний рівень Г Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій Д Сплячка ведмедя 14. на яких вони відбуваються. 13. окрема клітина або клон. г) створення синтетичної теорії еволюції. Дарвіна. що. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої: а) створення клітинної теорії. яку можна пояснити тільки певним чином 4 Біологічний закон Г Постійне спостереження за перебігом певних процесів у конкретній екосистемі Д Наука. в) Вуглеводи є органічними речовинами.Тренувальні завдання 19 б) Популяція не є елементарною одиницею виду. створювані людиною для наукових експериментів 3 Палеонтологія В Закономірність. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. яка вивчає вимерлі організми 15. в) створення бінарної системи біологічної номенклатури. не має винятків. 1 Моніторинг А Наука. г) Д. Заболотний — фундатор української школи альгологів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) створення теорії еволюції Ч. яка вивчає рослини 2 Ботаніка Б Штучна популяція живих організмів. як правило. К.

Вернадський. в) цитологія. Б. в) зоологія. І. б) С. що вивчає тканини: а) гістологія. Наука. Ламарк. Вірним є твердження: а) Обмін речовин не є однією з основних ознак життя. 11. Гарвей. 9. Я. в) арахнологія. Наука. Мендель. г) І. Заболотний. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент. 3. б) У популяції не відбувається вільного обміну генетичною інформацією. 2. б) Д. Клітинну теорію запропонував: а) Ч. г) К. в) експеримент. Мечников. Дарвін. в) ботаніка. 1.20 Загальна біологія. Г. г) екологія. Мечников. в) Дійсно встановлене явище — це науковий факт. Комах вивчає: а) альгологія. г) протистологія. в) моніторинг. І. І. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) біотехнологія. 12. г) ентомологія. 5. 10. г) В. б) М. Вчення про імунітет заснував: а) І. б) моделювання. в) Ж. 7. г) спостереження. г) Аристотель. Шлейден. Юр’єв. г) вірусологія. 8. Метод. Лінней. що вивчає птахів: а) орнітологія. Видатним мікробіологом є: а) В. . Палладін. Вірним є твердження: а) Вуглеводи не є органічними речовинами. В. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. Тварин вивчає: а) бактеріологія. 4. Навашин. Шмальгаузен. в) О. б) генетика. б) мікологія. г) гістологія. б) вірусологія. б) бріологія. Еволюційну теорію запропонував: а) В. в) І. б) моніторинг. І. в) Г. 6. К. б) Теофраст. г) Обмін речовин не є обов’язковою умовою функціонування живих організмів.

але потребує наукового пояснення 15. 1 Подразливість А Штучна популяція живих організмів. яка вивчає комах 4 Лабораторна культура Г Здатність реагувати на зовнішні або внутрішні впливи Д Те. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. окрема клітина або клон. г) створення першої вакцини. б) встановлення неможливості самозародження в сучасних умовах. створювані людиною для наукових експериментів 2 Альгологія Б Наука. 1 Біогеоценотичний рівень А Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій 2 Клітинний рівень Б Синтез РНК 3 Молекулярний рівень В Перетворення пропластид на хлоропласти 4 Біосферний рівень Г Опустелювання степів Д Розширення ареалу таргана 14. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої: а) відкриття генетичного коду. 13. г) Живі організми здатні до розвитку. в) Вірусологія досліджує тільки автотрофні організми. в) відкриття вірусів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. що дійсно встановлено (структура. явище тощо).Тренувальні завдання 21 б) Математичне моделювання — найстаріший метод біологічних досліджень. . на яких вони відбуваються. яка вивчає водорості 3 Ентомологія В Наука.

7. І. б) вірусологія. Мечников не є лауреатом Нобелівської премії. в) спостереження. Наука. Мечников. б) вірусологія. Значний внесок у розвиток еволюційної теорії у ХХ столітті зробив: а) І. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. Вернадський. г) Теофраст. 9. Лауреатом Нобелівської премії є: а) Д. Мечников. в) мікологія. г) бактеріологія. Наука. в) ботаніка. Г. . Г. Навашин. г) ентомологія. Ламарк. г) моніторинг. Дарвін. І. б) гістологія. б) бріологія. в) В. б) Ж. в) С. Наука. Неклітинні організми вивчає: а) зоологія. Навашин. Заболотний. г) експеримент. Б. в) Аристотель. б) Мікологія досліджує водорості. Палладін. Шлейден. г) орнітологія. Юр’єв. «Творцем біології» вважається: а) В. 4. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент. Мендель. 6. Шмальгаузен. 1. І. що вивчає найпростіших: а) протистологія. в) арахнологія. 3. б) В. г) І. Гарвей. б) біотехнологія. б) С. б) моделювання. Я. що вивчає тканини: а) генетика. г) Наукова теорія узагальнює певну систему фактів і закономірностей. в) У формуванні біогеоценозу беруть участь лише живі організми.22 Загальна біологія. Досліджував процес запліднення у квіткових рослин: а) М. в) І. Павуків вивчає: а) альгологія. б) Палеонтологія не досліджує організми. 10. яка вивчає взаємовідносини між видами в екосистемах: а) екологія. г) О. г) Г. 2. К. 11. І. в) моніторинг. І. б) Ч. які вимерли. Вірним є твердження: а) І. В. г) гістологія. 12. 8. Метод. 5. в) цитологія. Вірним є твердження: а) Моніторинг не здійснюють на популяційно-видовому рівні.

на яких вони відбуваються. але потребує наукового пояснення 15. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. Менделя. в) відкриття пріонів. що дійсно встановлено (структура. явище тощо). яка вивчає риб 4 Іхтіологія Г Здатність зберігати сталість свого внутрішнього середовища Д Те. 1 Біосферний рівень А Утворення стійких до інсектицидів рас комах 2 Популяційно-видовий рівень Б Синтез ДНК 3 Організмовий рівень В Утворення озонового шару 4 Молекулярний рівень Г Поділ мітохондрії Д Линяння раків 14. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої: а) відкриття законів Г. г) відкриття нуклеїнових кислот. пов’язаних із живленням. г) Для живих організмів не властива саморегуляція. 1 Саморегуляція А Найважливіша особливість живих організмів. сукупність хімічних перетворень.Тренувальні завдання 23 в) Польові дослідження проводять у природних екосистемах або в агроценозах. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. газообміном та виділенням 2 Науковий факт Б Наука. . 13. яка вивчає мікроорганізми 3 Мікробіологія В Наука. б) відкриття мікроорганізмів.

г) Л. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. Дарвін. Мечников. яка досліджує молекулярні механізми процесів у живих системах: а) моніторинг. Пастер. П. в) В. г) ботаніка. 3. 6. б) Живі системи не мають генотипу. в) І. Мікроорганізми вивчає: а) мікробіологія. 8. Шмальгаузен. Вірним є твердження: а) Нуклеїнові кислоти є органічними речовинами. г) генетика. б) Засновником генетики був Ч. г) К. Палладін. в) Г. за якого для встановлення впливу речовини на рослину її обробляють розчинами цієї речовини різної концентрації: а) моделювання. який вважав. І. б) молекулярна біологія. 7. б) С. 12. 2. Видатним селекціонером є: а) Л. б) зоологія. Учений. І. 11. б) гістологія. в) біотехнологія. г) екологія. Рослини вивчає: а) бактеріологія. Навашин. б) альгологія. Лінней. б) гістологія. що вивчає птахів: а) вірусологія. г) спостереження. Наука. г) орнітологія. К. 5. Заболотний. що вивчає хімічні процеси в живих організмах: а) біохімія. В. Мечников. в) протистологія. б) експеримент. г) арахнологія. Симиренко. Богомолець. 4. . Наука. в) О. в) моніторинг. І. Дарвін. 1. в) ентомологія. О. г) Деякі тварини не мають клітинної будови. Вернадський — основоположник біогеохімії.24 Загальна біологія. Вірним є твердження: а) «Батьком зоології» називають Теофраста. Клітинну теорію запропонував: а) Ч. в) цитологія. І. що вугри самозароджуються із річкового мулу: а) Ч. І. в) вірусологія. г) І. б) Аристотель. 9. г) І. Вітчизняну школу патофізіології заснував: а) І. 10. б) Д. Мендель. в) О. Метод. Г. Шванн. Мечников. Наука. Дарвін. б) Т.

13. б) відкриття закону гомологічних рядів. г) До складу живих систем не входять нуклеїнові кислоти. Б. газообміном та виділенням Д Система. сукупність хімічних перетворень. г) відкриття т-РНК. висунуте для пояснення факту. пов’язаних із живленням. на яких вони відбуваються.Тренувальні завдання 25 в) Життя — це однорівнева відкрита система. що складається зі взаємопов’язаних частин 3 Життя В Науково обґрунтоване припущення. як і в системі-оригіналі 15. в) створення еволюційної теорії Ж. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. що надходить ззовні 2 Обмін речовин Б Ціле. Ламарка. який безпосередньо не спостерігається 4 Система Г Найважливіша особливість живих організмів. 1 Модель А Підтримання та самовідтворення специфічної структури живих систем за рахунок енергії. частини якої пов’язані одна з одною так само. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої: а) відкриття клітин. 1 Організмовий рівень А Спіралізація хромосом 2 Біогеоценотичний рівень Б Осінній переліт птахів 3 Клітинний рівень В Окиснення жирів 4 Популяційно-видовий рівень Г Відкладання жиру в байбака перед зимівлею Д Збільшення площі лісів у певній місцевості 14.

б) вторинна. 12. в) з нуклеотидів. . в) віск. Дисахаридом є: а) сахароза. в) глікоген. 3. г) ліпід. 9. 10. г) валін. г) четвертинна. 1. вуглеводів. б) нуклеотидів. Пептидний зв’язок є характерною рисою: а) білків. в) Нітроген. б) з амінокислот. Амінокислотою є: а) гліцин. б) крохмаль. г) сахароза. 5. в) моносахаридів. Аспарагін — це: а) моносахарид. 11. б) Калій. 7. Тренувальні тести Молекулярний рівень організації живої природи Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. г) Гідроген. 2. г) Моносахариди не можуть існувати у циклічній формі. г) лактоза. в) Крохмаль складається з решток глюкози. в) Аурум. Білки складаються: а) з моносахаридів. Структура білків. б) Купрум. 4. Вірним є твердження: а) Гормони регулюють обмін речовин та енергії. б) крохмаль.26 Загальна біологія. 6. в) азотиста основа. До мікроелементів належить: а) Оксиген. б) фруктоза. Вірним є твердження: а) Азот є структурним компонентом усіх білків. нуклеїнових кислот. Органогенним елементом є: а) Гідроген. утворена з допомогою пептидних зв’язків: а) первинна. в) аспарагін. б) Фосфор входить до складу всіх білків і АТФ. 8. Незамінною амінокислотою у людини є: а) триптофан. г) з ліпідів. б) пролін. б) амінокислота. г) ліпідів. в) третинна. г) Купрум. в) глюкоза. Структурну функцію в клітинах грибів виконує: а) хітин. г) целюлоза.

Тренувальні завдання 27 б) Дисульфідні зв’язки не мають значення для стабілізації третинної структури білків. які виробляються грибами. 13. . від найменшої до найбільшої: а) тріоза. Розмістіть вуглеводи у послідовності за кількістю атомів Карбону. які входять до складу молекули. бактеріями та іншими організмами та згубно впливають на мікроорганізми і ракові клітини 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. мономерами яких є амінокислоти 2 Білки Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків 3 Жири В Азотиста основа. в) Триптофан у людини є незамінною амінокислотою. б) пентоза. 1 Урацил А Високомолекулярні полімери. яка входить до складу РНК 4 Денатурація Г Найпоширеніший клас ліпідів Д Біологічно активні речовини. 1 Захисна функція А Синтез глюкагону 2 Структурна функція Б Покриття нирок шаром жиру 3 Каталітична функція В Накопичення крохмалю 4 Енергетична функція Г Синтез пепсину Д Утворення колагену 14. Установіть відповідність між функціями і процесами. в) тетроза. г) гексоза. г) Фосфоліпіди не входять до складу клітинних мембран.

4. г) Нітроген. б) крохмаль. б) пролін. в) з нуклеотидів. Вірним є твердження: а) Вторинну структуру білків водневі зв’язки не стабілізують. в) До складу дипептиду входить дві амінокислоти. Незамінною амінокислотою у людини є: а) гліцин. а фруктоза — до тріоз. 11. представлена α-спіраллю: а) первинна. в) глікоген. в) лейцин. 6. г) аспарагінова кислота. г) ліпід. г) гормонів. г) Вуглеводи не виконують енергетичної функції. б) Вітамін С є водорозчинним. б) нуклеотидів. б) крохмаль. г) Оксиген. 12. . Полісахариди складаються: а) з моносахаридів. Вірним є твердження: а) Глюкоза належить до пентоз. б) Фосфор. 1. в) Сульфур. Органогенним елементом є: а) Натрій. в) Радій. б) з амінокислот. б) фруктоза. 10. в) третинна. б) Стероїди не є важливим компонентом статевих гормонів. 9. Моносахаридом є: а) сахароза. г) віск. Структура білків. Ліпідом є: а) гліцин. в) моносахаридів. г) четвертинна. 3. г) хітин. 7. в) аланін. б) амінокислота. Наявність залишку фосфорної кислоти є характерною рисою: а) білків. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. 5. Запасається в клітинах тварин: а) хітин. в) азотиста основа. 2. До мікроелементів належить: а) Цинк. в) глюкоза. б) вторинна. Аденін — це: а) моносахарид.28 Загальна біологія. г) з ліпідів. 8. б) Платина. г) соняшникова олія.

в) рибоза. г) Аденін не входить до складу ДНК. Установіть відповідність між функціями і процесами. яка зберігає спадкову інформацію 15. 1 Ферменти А Білки. які складаються виключно із залишків амінокислот 2 ДНК Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків 3 Вітаміни В Органічні сполуки. 13. які входять до складу молекули. г) рафіноза. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 4 Протеїни Г Клас білків. які виконують каталітичну функцію Д Органічна сполука. б) крохмаль. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.Тренувальні завдання 29 в) Нікотин є вуглеводом. Розмістіть вуглеводи у послідовності за кількістю моносахаридів. . 1 Каталітична функція А Активна робота гіпоталамусу 2 Регуляторна функція Б Зниження енергії активації 3 Транспортна функція В Утворення еластину 4 Захисна функція Г Доставка гемоглобіном кисню Д Синтез імуноглобулінів 14. від найменшої до найбільшої: а) сахароза.

Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. б) Карбон. в) Сульфур. Органогенним елементом є: а) Іод. 11. 12. б) Молібден. б) крохмаль. утворена об’єднанням кількох пептидів: а) первинна. в) т-РНК транспортує і-РНК. 4. г) Натрій. г) Крохмаль складається із залишків рибози. Вірним є твердження: а) До складу нуклеотидів ДНК обов’язково входить урацил. г) ліпід. б) треонін. в) віск. в) з нуклеотидів. б) амінокислота. б) Жири виконують теплоізоляційну функцію. в) третинна. До макроелементів належить: а) Ванадій. в) моносахаридів. 1. б) вторинна. г) галактоза. . 10. в) До складу гормонів щитовидної залози не входить Іод. в) Селен. Структура білків.30 Загальна біологія. Полісахаридом є: а) сахароза. г) сало. в) гліцин. г) ліпідів. г) Уран. Нуклеїнові кислоти складаються: а) з моносахаридів. 5. г) з ліпідів. в) глікоген. 2. 8. г) Вітамін E є водорозчинним. Вірним є твердження: а) Білок фібрин надає кісткам пружності. г) четвертинна. Моносахаридом є: а) гліцин. Рибоза — це: а) моносахарид. б) крохмаль. б) з амінокислот. б) Ферменти виконують каталітичну функцію. в) глюкоза. в) азотиста основа. б) нуклеотидів. г) крохмаль. г) аспарагін. 3. 6. б) фруктоза. Незамінною амінокислотою у людини є: а) пролін. Запасається в клітинах рослин: а) хітин. 9. 7. Наявність циклічних форм є характерною рисою: а) білків.

б) АТФ. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 2 Сахароза Б Органічні речовини. 1 Гормони А Органічні сполуки. в) глюкоза. який складається із залишків глюкози та фруктози 15. молекула яких складається з решток азотистої основи. які крім амінокислот містять сполуки іншої природи Д Олігосахарид.Тренувальні завдання 31 13. г) АДФ. Установіть відповідність між функціями і процесами. 1 Енергетична функція А Доставка амінокислоти т-РНК 2 Структурна функція Б Накопичення жирів байбаками 3 Регуляторна функція В Синтез целюлози 4 Транспортна функція Г Стимуляція гіпофізом роботи ендокринних залоз Д Синтез РНК-полімерази 14. Розмістіть речовини у послідовності за кількістю залишків фосфорної кислоти від найменшої до найбільшої: а) АМФ. вуглеводу і фосфорної кислоти 3 Нуклеотиди В Біологічно активні низькомолекулярні органічні речовини різноманітної будови 4 Протеїди Г Складні білки. .

б) нуклеотидів. Пептидний зв’язок є характерною рисою: а) дисахаридів. 12. г) Гідроген. б) ліпід. Структура білків. 5. в) білків. Вірним є твердження: а) Мономерами білків є амінокислоти. 7. в) з нуклеотидів. г) амінокислота. . в) азотиста основа. Незамінною амінокислотою у людини є: а) триптофан. 11. До мікроелементів належить: а) Оксиген. б) Ферум. S. г) Купрум. б) Послідовність амінокислот у білку закодована на інформаційній РНК. Вірним є твердження: а) Органогенні елементи — це O. в) глікоген. 6. 2. Дисахаридом є: а) лактоза. Амінокислотою є: а) пролін. г) з амінокислот. в) глюкоза. 3. г) ліпідів. в) Аурум. в) четвертинна. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь.32 Загальна біологія. б) галактоза. H. C. г) третинна. утворена з допомогою пептидних зв’язків: а) вторинна. Органогенним елементом є: а) Нітроген. г) Типовим моносахаридом є целюлоза. в) віск. в) До складу ДНК не входить дезоксирибоза. б) крохмаль. 1. 9. в) Радій. г) сахароза. б) Моносахариди в хітині зв’язані пептидним зв’язком. 10. б) Калій. б) первинна. б) хітин. г) лактоза. в) аспарагін. Білки складаються: а) з моносахаридів. Глутамін — це: а) моносахарид. г) целюлоза. б) глутамін. г) метіонін. 8. б) з ліпідів. 4. Структурну функцію в клітинах блідої поганки виконує: а) крохмаль.

який складається із залишків глюкози 2 Крохмаль Б Органічні сполуки. яка зумовлює його каталітичну функцію 15.Тренувальні завдання 33 в) Вітамін A є водорозчинним. г) Fe. б) O. молекула яких складається з решток азотистої основи. 1 Ліпіди А Полісахарид. Установіть відповідність між функціями і процесами. до яких належать стероїди і воски 3 Активний центр В Процес відновлення природної структури білка після денатурації 4 Ренатурація Г Органічні речовини. 13. вуглеводу і фосфорної кислоти Д Невелика ділянка молекули білка. в) N. Розмістіть хімічні елементи у послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найменшого до найбільшого: а) Au. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Організм людини може самостійно синтезувати незамінні амінокислоти. 1 Захисна функція А Накопичення глікогену 2 Структурна функція Б Утворення т-РНК сполуки з амінокислотою 3 Каталітична функція В Відкладення восків на поверхні листка 4 Енергетична функція Г Синтез хітину Д Зв’язування ферменту із субстратом 14. .

г) хітин. б) глюкоза. 3. 12. б) Платина. в) азотиста основа. в) аланін. 6. Ліпідом є: а) аланін. 4. б) амінокислота. б) целюлоза. в) моносахаридів. Вірним є твердження: а) Тріози — це моносахариди. б) первинна. Незамінною амінокислотою у людини є: а) гліцин. б) нуклеотидів. 1. г) ліпід. Органогенним елементом є: а) Натрій. 7. б) з моносахаридів. г) аспарагінова кислота. що містять три атоми Карбону. б) Фосфор. г) Нітроген. 11. б) крохмаль. в) Сульфур.34 Загальна біологія. представлена α-спіраллю: а) вторинна. г) Денатурований білок не може відновлювати свої функції ні за яких умов. в) четвертинна. г) вітамінів. г) соняшникова олія. 8. б) Основу вітаміну D складають воски. 5. в) фруктоза. 2. Наявність залишку фосфорної кислоти є характерною рисою: а) білків. б) пролін. До мікроелементів належить: а) Флуор. Тимін — це: а) моносахарид. г) віск. . Структура білків. 10. б) Мономерами нуклеїнових кислот не є нуклеотиди. в) Гліцин у людини є незамінною амінокислотою. Вірним є твердження: а) Жири часто виконують енергетичну функцію. в) Радій. в) глікоген. Моносахаридом є: а) сахароза. в) з нуклеотидів. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. г) третинна. г) з ліпідів. Полісахариди складаються: а) з амінокислот. У клітинах кролів запасається: а) хітин. г) Нітроген. 9. в) ізолейцин.

б) Zn. яка обумовлена особливостями хімічної будови нуклеотидів 2 Антибіотики Б Необоротний процес руйнації первинної структури білка 3 Комплементарність В Біологічно активні речовини переважно рослинного походження. Установіть відповідність між функціями і процесами. г) Hg. які є отруйними для людини і тварин 4 Деструкція Г Біологічно активні речовини. в) C. 13. 1 Каталітична функція А Синтез антитіл 2 Регуляторна функція Б Накопичення жирів у насінині 3 Транспортна функція В Утворення гормон-рецепторного комплексу 4 Захисна функція Г Доставка гемоглобіном СО2 Д Утворення нестійкого проміжного комплексу 14. г) Вітамін B12 є жиророзчинним. Розмістіть хімічні елементи у послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найменшого до найбільшого: а) P. які виробляються грибами. .Тренувальні завдання 35 в) Білки не виконують структурних функцій. 1 Алкалоїди А Чітка відповідність послідовності нуклеотидів у двох ланцюгах молекули ДНК. бактеріями та іншими організмами та згубно впливають на мікроорганізми і ракові клітини Д Процес відновлення природної структури білка після денатурації 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

2. г) первинна. г) з амінокислот. б) крохмаль. 4. в) моносахаридів. б) Фосфор входить до складу АТФ. б) хітин. г) Купрум. б) Гідроген. б) азотиста основа. нуклеїнових кислот. в) Аурум. 12. Вірним є твердження: а) Гормони не регулюють обмін речовин та енергії. 3. в) віск. в) Купрум. вуглеводів. в) амінокислота. г) Гідроген. г) лактоза. Структура білків. б) пролін. в) глікоген. г) триптофан. Незамінною амінокислотою у людини є: а) валін. в) глюкоза. 7. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. б) Нітроген. 10.36 Загальна біологія. г) сахароза. 6. г) Фосфоліпіди не входять до складу клітинних мембран. 5. 9. б) Важливу роль у стабілізації третинної структури білків відіграють дисульфідні зв’язки. г) ліпідів. б) білків. Пептидний зв’язок є характерною рисою: а) нуклеотидів. 8. в) аспарагін. 1. . Амінокислотою є: а) фруктоза. б) з ліпідів. Дисахаридом є: а) целюлоза. в) Триптофан у людини є незамінною амінокислотою. 11. утворена з допомогою пептидних зв’язків: а) четвертинна. б) третинна. Вірним є твердження: а) Азот є структурним компонентом усіх білків. Білки складаються: а) з моносахаридів. б) гліцин. в) вторинна. До мікроелементів належить: а) Оксиген. Структурну функцію в клітинах грибів виконує: а) крохмаль. г) ліпід. г) сахароза. Аспарагін — це: а) моносахарид. Органогенним елементом є: а) Калій. в) з нуклеотидів.

від найбільшої до найменшої: а) тріоза. 13. Установіть відповідність між функціями і процесами. які входять до складу молекули. г) Моносахариди не можуть існувати у циклічній формі. які виробляються грибами. 1 Енергетична функція А Синтез глюкагону 2 Каталітична функція Б Покриття нирок шаром жиру 3 Структурна функція В Накопичення крохмалю 4 Захисна функція Г Синтез пепсину Д Утворення колагену 14. бактеріями та іншими організмами та згубно впливають на мікроорганізми і ракові клітини 15. б) пентоза. в) тетроза. мономерами яких є амінокислоти 2 Жири Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків 3 Білки В Азотиста основа. . 1 Денатурація А Високомолекулярні полімери. г) гексоза. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Розмістіть вуглеводи у послідовності за кількістю атомів Карбону. яка входить до складу РНК 4 Урацил Г Найпоширеніший клас ліпідів Д Біологічно активні речовини.Тренувальні завдання 37 в) Крохмаль складається з решток ксилози.

1. в) Нікотин є вуглеводом. Органогенним елементом є: а) Натрій. 11. б) з моносахаридів. б) Стероїди є важливим компонентом статевих гормонів. представлена α-спіраллю: а) четвертинна. 7. 9. г) аланін. б) лейцин. Наявність залишку фосфорної кислоти є характерною рисою: а) нуклеотидів. г) ліпід. Полісахариди складаються: а) з амінокислот. в) крохмаль. 4. б) азотиста основа. б) Вітамін С є жиророзчинним. г) Нітроген. 3. б) Цинк. г) Радій. Вірним є твердження: а) Вторинну структуру білків водневі зв’язки не стабілізують. б) глікоген. Структура білків. Запасається в клітинах тварин: а) хітин. г) з ліпідів. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. б) третинна. 2. в) Сульфур. 5. Моносахаридом є: а) сахароза.38 Загальна біологія. б) Платина. г) гормонів. г) аспарагінова кислота. Вірним є твердження: а) Глюкоза належить до пентоз. б) білків. 10. а фруктоза — до тріоз. б) фруктоза. 8. Незамінною амінокислотою у людини є: а) гліцин. г) глюкоза. в) моносахаридів. в) пролін. в) вторинна. г) первинна. в) віск. 6. в) хітин. в) з нуклеотидів. 12. в) Оксиген. Ліпідом є: а) гліцин. г) соняшникова олія. в) амінокислота. б) крохмаль. Аденін — це: а) моносахарид. До мікроелементів належить: а) Фосфор. г) Аденін входить до складу ДНК. .

які входять до складу молекули. в) рибоза. . яка зберігає спадкову інформацію 15. 1 Вітаміни А Білки. г) рафіноза. Розмістіть вуглеводи у послідовності за кількістю моносахаридів. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 4 ДНК Г Клас білків. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.Тренувальні завдання 39 в) До складу дипептиду входить три амінокислоти. які виконують каталітичну функцію Д Органічна сполука. 1 Транспортна функція А Активна робота гіпоталамусу 2 Захисна функція Б Зниження енергії активації 3 Каталітична функція В Утворення еластину 4 Регуляторна функція Г Доставка гемоглобіном кисню Д Синтез імуноглобулінів 14. б) крохмаль. 13. від найбільшої до найменшої: а) сахароза. які складаються виключно із залишків амінокислот 2 Протеїни Б Процес порушення природної структури білка без руйнування пептидних зв’язків 3 Ферменти В Органічні сполуки. г) Вуглеводи не виконують енергетичної функції. Установіть відповідність між функціями і процесами.

Наявність циклічних форм є характерною рисою: а) білків. Запасається в клітинах рослин: а) хітин. утворена об’єднанням кількох пептидів: а) четвертинна. Нуклеїнові кислоти складаються: а) з моносахаридів. г) Уран. г) аспарагін. 4. б) Ферменти не виконують каталітичну функцію. 6. в) гліцин.40 Загальна біологія. г) моносахаридів. б) третинна. Полісахаридом є: а) сахароза. г) з ліпідів. Вірним є твердження: а) До складу нуклеотидів ДНК обов’язково входить урацил. Моносахаридом є: а) фруктоза. 11. г) крохмаль. в) вторинна. б) з нуклеотидів. 3. г) Вітамін E є водорозчинним. Незамінною амінокислотою у людини є: а) треонін. г) крохмаль. г) сало. в) Селен. б) галактоза. г) Молібден. б) Жири не виконують теплоізоляційну функцію. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. в) глюкоза. б) нуклеотидів. 8. г) первинна. б) глікоген. 7. г) Крохмаль складається із залишків глюкози. . 2. 10. в) Сульфур. в) ліпідів. б) моносахарид. б) гліцин. в) т-РНК транспортує і-РНК. До макроелементів належить: а) Ванадій. б) Іод. Рибоза — це: а) амінокислота. 5. 9. Органогенним елементом є: а) Карбон. 12. 1. б) Натрій. г) ліпід. в) азотиста основа. в) крохмаль. в) з амінокислот. в) віск. Структура білків. в) До складу гормонів щитовидної залози входить Іод. Вірним є твердження: а) Білок фібрин надає кісткам пружності. б) пролін.

в) глюкоза. г) АДФ. Розмістіть речовини у послідовності за кількістю залишків фосфорної кислоти від найбільшої до найменшої: а) АМФ. . молекула яких складається з решток азотистої основи. б) АТФ. який складається із залишків глюкози та фруктози 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між функціями і процесами. вуглеводу і фосфорної кислоти 3 Протеїди В Біологічно активні низькомолекулярні органічні речовини різноманітної будови 4 Нуклеотиди Г Складні білки. 1 Сахароза А Органічні сполуки.Тренувальні завдання 41 13. які крім амінокислот містять сполуки іншої природи Д Олігосахарид. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 2 Гормони Б Органічні речовини. 1 Транспортна функція А Доставка амінокислоти т-РНК 2 Енергетична функція Б Накопичення жирів байбаками 3 Структурна функція В Синтез целюлози 4 Регуляторна функція Г Стимуляція гіпофізом роботи ендокринних залоз Д Синтез РНК-полімерази 14.

C. 5. в) глюкоза. в) з амінокислот. г) ліпід. г) ліпідів. 3. г) аспарагін.42 Загальна біологія. 11. Органогенним елементом є: а) Калій. 9. 10. б) Оксиген. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. б) галактоза. в) хітин. б) амінокислота. 4. 2. б) Моносахариди в хітині зв’язані пептидним зв’язком. Вірним є твердження: а) Мономерами білків не є амінокислоти. в) четвертинна. в) Вітамін A є жиророзчинним. б) глутамін. Дисахаридом є: а) крохмаль. 1. Амінокислотою є: а) лактоза. б) глікоген. Структурну функцію в клітинах блідої поганки виконує: а) крохмаль. г) Купрум. б) Послідовність амінокислот у білку закодована на транспортній РНК. утворена з допомогою пептидних зв’язків: а) первинна. г) сахароза. г) пролін. Незамінною амінокислотою у людини є: а) триптофан. 12. 7. в) Радій. . в) азотиста основа. б) білків. в) нуклеотидів. Пептидний зв’язок є характерною рисою: а) дисахаридів. в) Аурум. Глутамін — це: а) моносахарид. в) метіонін. Структура білків. 8. б) лактоза. г) з нуклеотидів. б) з ліпідів. б) Нітроген. До мікроелементів належить: а) Ферум. г) третинна. H. Білки складаються: а) з моносахаридів. в) віск. г) целюлоза. N. Вірним є твердження: а) Органогенні елементи — це O. г) Організм людини може самостійно синтезувати незамінні амінокислоти. г) Гідроген. б) вторинна. 6.

г) Типовим моносахаридом є целюлоза. яка зумовлює його каталітичну функцію 15. Установіть відповідність між функціями і процесами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. до яких належать стероїди і воски 3 Крохмаль В Процес відновлення природної структури білка після денатурації 4 Активний центр Г Органічні речовини. б) O. Розмістіть хімічні елементи у послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найбільшого до найменшого: а) Au. 13. 1 Ренатурація А Полісахарид. в) N. молекула яких складається з решток азотистої основи. . який складається із залишків глюкози 2 Ліпіди Б Органічні сполуки.Тренувальні завдання 43 в) До складу ДНК не входить дезоксирибоза. г) Fe. вуглеводу і фосфорної кислоти Д Невелика ділянка молекули білка. 1 Структурна функція А Накопичення глікогену 2 Каталітична функція Б Утворення т-РНК сполуки з амінокислотою 3 Енергетична функція В Відкладення восків на поверхні листка 4 Захисна функція Г Синтез хітину Д Зв’язування ферменту із субстратом 14.

б) моносахаридів. 4. в) Нітроген. в) Сульфур. Структура білків. б) вторинна. г) азотиста основа. г) аланін. Вірним є твердження: а) Жири не виконують енергетичну функцію. 7. 6. б) амінокислота. в) з нуклеотидів. г) з ліпідів. 9. Тимін — це: а) моносахарид. б) глюкоза. 3. У клітинах кролів запасається: а) глікоген. в) нуклеотидів. в) ліпід. в) пролін. що містять чотири атоми Карбону. 1. в) четвертинна. в) Білки не виконують структурних функцій. До мікроелементів належить: а) Фосфор. г) аспарагінова кислота. Ліпідом є: а) аланін. г) фруктоза. 11. Наявність залишку фосфорної кислоти є характерною рисою: а) білків. Органогенним елементом є: а) Натрій. в) хітин. б) крохмаль. г) вітамінів. г) Вітамін B12 є водорозчинним. г) третинна. 12. Полісахариди складаються: а) з моносахаридів. . г) соняшникова олія. 5. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. Незамінною амінокислотою у людини є: а) гліцин. г) Радій. 10. в) віск. б) Платина. б) целюлоза. г) Нітроген. в) хітин. Вірним є твердження: а) Тріози — це моносахариди. б) Основу вітаміну D складають воски. представлена α-спіраллю: а) первинна. б) ізолейцин. б) Флуор. 2. Моносахаридом є: а) сахароза. б) з амінокислот. 8. б) Мономерами нуклеїнових кислот не є нуклеотиди.44 Загальна біологія.

які виробляються грибами. 1 Антибіотики А Чітка відповідність послідовності нуклеотидів у двох ланцюгах молекули ДНК. г) Денатурований білок може відновлювати свої функції за певних умов. бактеріями та іншими організмами та згубно впливають на мікроорганізми і ракові клітини Д Процес відновлення природної структури білка після денатурації 15. які є отруйними для людини і тварин 4 Алкалоїди Г Біологічно активні речовини.Тренувальні завдання 45 в) Гліцин у людини є незамінною амінокислотою. Установіть відповідність між функціями і процесами. Розмістіть хімічні елементи у послідовності за їхнім умістом у живих клітинах від найбільшого до найменшого: а) P. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Hg. б) Zn. яка обумовлена особливостями хімічної будови нуклеотидів 2 Комплементарність Б Необоротний процес руйнації первинної структури білка 3 Деструкція В Біологічно активні речовини переважно рослинного походження. в) C. 1 Регуляторна функція А Синтез антитіл 2 Каталітична функція Б Накопичення жирів у насінині 3 Захисна функція В Утворення гормон-рецепторного комплексу 4 Транспортна функція Г Доставка гемоглобіном СО2 Д Утворення нестійкого проміжного комплексу 14. . 13.

г) ядро. Органелою з одинарною мембраною є: а) клітинний центр. г) гриби. в) лізосома. г) рибосома. б) залізобактерії. Клітинний сік заповнює: а) вакуоль. в) фотоліз води. в) у цитоплазмі. в) тварини. . б) Хромосоми розташовані в лізосомах. 3. б) мітохондрія. г) лізосома. б) синтез глюкози.46 Загальна біологія. в) 3. б) у стромі. якими кодується одна амінокислота: а) 1. г) у лізосомі. 10. У ході реакцій світлової фази фотосинтезу відбувається: а) синтез білків. 1. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах. Органела. б) амоніак. г) чадний газ. в) центріоль. в) Дифузія через мембрану відбувається без витрат енергії. г) 4. 9. 5. б) 2. 11. Клітини прокаріотів. на якій відбувається синтез білка: а) ядро. Тренувальні тести Клітинний рівень організації живої природи Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. які мають спіральну форму: а) коки. Вірним є твердження: а) Мітохондрії здійснюють фотосинтез. 4. 2. г) Процес реплікації ДНК є консервативним. 7. 12. в) хлоропласт. Хемосинтез здійснюють: а) зелені водорості. 6. б) цитоскелет. Вірним є твердження: а) Білки синтезуються на рибосомах. б) спірили. б) До складу РНК не входить урацил. в) лейкопласт. Кількість нуклеотидів. 8. в) сірководень. Органелою руху є: а) джгутик. г) бацили. в) вібріони. У процесі хемосинтезу нітрифікуючі бактерії окиснюють: а) солі Феруму. б) апарат Гольджи. г) ядро. г) синтез ліпідів. б) хромопласт.

б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Хлоропласти заповнені набором гідролітичних ферментів. що виконують певні функції 15.Тренувальні завдання 47 в) Процес дихання відбувається в ядрі. яка є опорою клітини й бере участь у її русі 4 Компартменти Г Окремі функціональні ділянки клітини. 13. Установіть відповідність між термінами і процесами. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого: а) реакції світлової фази. 1 Захист клітин А Утворення гран 2 Рух клітин Б Рухи джгутика 3 Розмноження клітин В Розчинення ядерної оболонки 4 Фотосинтез Г Інактивація ДНК-полімерази Д Утворення муреїну 14. г) уловлення світла фотосистемами. 1 Цитоскелет А Прокаріотичні організми з клітинами у формі коми 2 Органели Б Тимчасові вирости цитоплазми. які забезпечують пересування клітини 3 Вібріони В Система мікротрубочок і мікрониток. на які вона поділена плазматичними мембранами Д Постійні клітинні структури. в) реакції темнової фази. .

. Вірним є твердження: а) Хромосоми розташовані в лізосомах. б) цитозоль. г) рибосома. в) ядро. г) факультативні хемотрофи. 7. 3. 10. г) РНК-полімераза бере участь у процесі трансляції. що складає основу внутрішнього вмісту ядра: а) матрикс. б) клітинна стінка. в) каріоплазма. б) Джгутики й війки є органелами руху. до якого належить цикл Кребса: а) підготовчий. г) мітохондрія. г) трансляція. Циліндр з мікротрубочок. 8. б) пропіоновокисле. б) безкисневий. в) молочнокисле. в) кисневий. Синтез ДНК здійснює: а) ДНК-полімераза. в) цитоскелет. в) гетеротрофи. Вірним є твердження: а) Рибосоми не розташовані на мембранах ендоплазматичної сітки. б) РНК-полімераза. в) тилакоїд. Органела. Комплекс. Енергію світла для синтезу органічних сполук використовують: а) фототрофи. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. в) т-РНК. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною: а) дифузія. г) центріоль. г) клітинний сік. у складі якого багато глікопротеїдів: а) глікокалікс. Бродіння. частина клітинного центру: а) центріоль. Перший етап біосинтезу білка: а) реплікація. б) криста. г) зворотна транскрипція. г) світлова фаза. б) хлоропласт.48 Загальна біологія. 11. 1. 6. Речовина. в) піноцитоз. б) Утворення АТФ з АДФ — фосфорилування. в) транскрипція. б) трансляція. внаслідок якого утворюється спирт: а) маслянокисле. 5. б) облігатні хемотрофи. 2. Етап енергетичного обміну. 4. в якій розташовані хромосоми: а) лізосома. 12. в) Гліколіз не належить до анаеробного етапу енергетичного обміну. 9. г) глікоген. г) спиртове. б) фагоцитоз.

Установіть відповідність між термінами і процесами. .Тренувальні завдання 49 в) Рибосоми не синтезують білки. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від останнього до першого: а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК. б) розплітання подвійного ланцюга ДНК. що виконують певні функції 3 Псевдоподії В Немембранні органели. 1 Захист клітин А Поділ мітохондрій 2 Мейоз Б Синтез целюлози 3 Клітинний транспорт В Піноцитоз 4 Фотосинтез Г Утворення веретена поділу Д Утворення тилакоїдів 14. г) Процес реплікації ДНК консервативний. 1 Центріолі А Непостійні структури. які забезпечують пересування клітини 15. 13. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) добудова комплементарного ланцюга ДНК. г) від’єднання ДНК-полімерази. що входять до складу клітинного центру й мають вигляд порожнього циліндра Д Тимчасові вирости цитоплазми. що періодично виникають і зникають у процесі життєдіяльності клітини 2 Клітинні включення Б Постійні клітинні структури. які беруть участь у синтезі білка в клітині 4 Рибосоми Г Структури.

г) рибосома. г) чадний газ. г) хромосома. До автотрофного живлення не здатні: а) зелені водорості. б) два. г) Бактерії не мають клітинної стінки. б) мітохондрія. г) виділення кисню. 6. 8. 10. в) Гени не розташовані в хромосомах. в) лізосома. Вірним є твердження: а) У молекулі АТФ є макроергічні зв’язки. б) залізобактерії. 2. 4. г) клітинна стінка. У ході реакцій фотосинтезу не відбувається: а) синтез білків. б) Екскреція — це процес поглинання продуктів обміну. б) у стромі. 5. Органелою з подвійною мембраною є: а) клітинний центр. З мікротрубочок і мікрофіламентів складається: а) вакуоль. г) чотири. в) лейкопласт. б) На рибосомі відбувається процес транскрипції. г) червоні водорості. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. 12. г) хлоропласт 3. Клітини прокаріотів. . в) вібріони. 1. г) бацили. б) спірили. Вірним є твердження: а) Рибосоми розташовані тільки на мембранах комплексу Гольджи. б) хромопласт. б) амоніак. б) цитоскелет. Органела.50 Загальна біологія. Кількість амінокислот. в якій зберігається спадкова інформація: а) ядро. в) сірководень. в) тварини. в) фотоліз води. У процесі хемосинтезу залізобактерії окиснюють: а) солі Феруму. б) синтез глюкози. яку кодує кожний триплет: а) один. в) три. г) у цитоплазмі. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах. 11. Органела. в) рибосома. б) апарат Гольджи. які мають круглу форму: а) коки. 9. в) ядро. в) у рибосомах. 7. в якій відбувається фотосинтез: а) джгутик.

13. 1 Хлоропласти А Внутрішній уміст клітини за винятком ядра 2 Цитоплазма Б Пластиди. Розмістіть етапи поділу клітини у послідовності від останнього до першого: а) анафаза. забарвлені в зелений колір 3 Ендоплазматична сітка В Пластиди. Установіть відповідність між термінами і процесами. г) метафаза. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) профаза. г) Триплет — це послідовність із трьох нуклеотидів. яка кодує певну амінокислоту.Тренувальні завдання 51 в) У молекулі АДФ є чотири макроергічні зв’язки. забарвлені в жовтий або червоний колір 4 Хромопласти Г Система порожнин. 1 Трансляція А Синтез ДНК-полімерази 2 Транскрипція Б Фотоліз води 3 Дихання В Синтез РНК-полімерази 4 Синтез ДНК Г Взаємодія т-РНК та і-РНК в рибосомі Д Синтез АТФ 14. б) телофаза. що сполучаються між собою й оточені одинарною мембраною Д Структури. що входять до складу клітинного центру й мають вигляд порожнього циліндра 15.

б) Унаслідок фотосинтезу виділяється кисень. 6. г) інсулін. в) кисневий. Бродіння. 7. . 11. б) пропіоновокисле. 2. Енергію хімічних реакцій для синтезу органічних сполук використовують: а) облігатні фототрофи. в) каріоплазма. в) транскрипція. б) хемотрофи. б) трансляція. б) клітинна стінка. б) хлоропласт. б) безкисневий. у складі якого багато целюлози: а) глікокалікс. в якій є ДНК. в) гетеротрофи. г) транспірація. 8. г) До складу полісоми входять кілька лізосом. в) цитоскелет. 10. г) факультативні фототрофи. г) вакуоль. г) світлова фаза. г) клітинний сік.52 Загальна біологія. 3. Утвір внутрішньої мембрани хлоропласта: а) центріоль. Вірним є твердження: а) Генетичний код може перекриватися. Синтез РНК здійснює: а) ДНК-полімераза. 9. Речовина. Органела. на якому відбувається гліколіз: а) підготовчий. в) Хлоропласти мають власну ДНК. б) криста. Вірним є твердження: а) Клітинна стінка рослин не містить целюлозу. б) На мембранах ендоплазматичної сітки білки ніколи не синтезуються. але відсутні хромосоми: а) лізосома. в) т-РНК. г) спиртове. в) ядро. Другий етап біосинтезу білка: а) реплікація. г) транскрипція. б) цитозоль. в) піноцитоз. в) молочнокисле. г) тилакоїд. Етап енергетичного обміну. 12. 5. г) ядерна оболонка. Проникнення речовин через мембрану внаслідок теплового руху: а) дифузія. 4. що складає основу внутрішнього вмісту мітохондрії: а) матрикс. 1. внаслідок якого утворюється масляна кислота: а) маслянокисле. в) хромосома. Комплекс. б) РНК-полімераза. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. б) фагоцитоз.

13. 1 Гіалоплазма А Частина цитоплазми. б) трансляція. в) дозрівання і-РНК. 1 Захист клітин А Проходження реакцій циклу Кребса 2 Рух клітин Б Формування глікокалікса 3 Розмноження клітин В Кон’югація хромосом 4 Фотосинтез Г Ріст елементів цитоскелета Д Перетворення пропластид на хлоропласти 14. основною функцією яких є синтез АТФ 15. прозорий розчин органічних і неорганічних сполук у воді 2 Лейкопласти Б Органела. Розмістіть етапи синтезу білків у послідовності від останнього до першого: а) транскрипція. розташованих навколо ядра 3 Мітохондрії В Безбарвні пластиди різноманітної форми 4 Комплекс Гольджи Г Внутрішній уміст клітини за винятком ядра Д Органели. Установіть відповідність між термінами і процесами.Тренувальні завдання 53 в) Хлоропласти не здійснюють фотосинтез. г) утворення просторової структури білка. що складається зі стопок сплощених цистерн. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Лізосоми не містять набору гідролітичних ферментів. . оточені подвійною мембраною.

г) ядро. Фотосинтез здійснюють: а) водорості. в) лізосома. б) мітохондрія. б) апарат Гольджи. в) рибосома. б) Автотрофи не синтезують гексози з СО2 і води. Вірним є твердження: а) Активний транспорт через мембрану відбувається без витрат енергії. У процесі хемосинтезу безбарвні сіркобактерії окиснюють: а) солі Феруму. 1. б) цитоскелет. в) вібріони. б) у стромі. в якій відбувається біологічне окиснення в процесі дихання: а) джгутик. г) Кодон УГА кодує метіонін. . 5. у складі якої немає мембран: а) клітинний центр. б) два. в) у цитоплазмі. 12. Органела. г) гриби. Безбарвною пластидою є: а) вакуоль. 9. в) лейкопласт. 11. У ході реакцій темнової фази фотосинтезу відбувається: а) синтез білків. 7. б) синтез глюкози. г) центріоль. Клітини прокаріотів. 6. 3. г) мітохондрія. г) у клітинній стінці. які мають форму коми: а) коки. 10. г) чотири. в) хлоропласт. б) Пластиди мають подвійну мембрану. 8. г) синтез ліпідів. б) хромопласт.54 Загальна біологія. 4. г) мітохондрія. б) залізобактерії. б) амоніак. Органела. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. в) тварини. Гліколіз здійснюється: а) у тилакоїдах. б) спірили. г) бацили. Органела. в) У результаті бродіння може утворитися молочна кислота. Вірним є твердження: а) Плазматична мембрана складається з трьох шарів ліпідів. г) озон. в) сірководень. Кількість ланцюгів у спіралі ДНК: а) один. в якій накопичуються продукти синтезу: а) ядро. в) фотоліз води. 2. в) три.

Установіть відповідність між термінами і процесами. Розмістіть етапи енергетичного обміну в послідовності від першого до останнього: а) цикл Кребса. г) транспорт продуктів розщеплення у клітини. що складається зі стопок сплощених цистерн. в) гліколіз. які супроводжуються виділенням енергії 4 Трансляція Г Органела. г) Один амінокислотний залишок кодується двома нуклеотидами.Тренувальні завдання 55 в) Ядерця розташовані в цитоплазмі. розташованих навколо ядра Д Система збереження спадкової інформації у вигляді послідовності нуклеотидів 15. 1 Захист клітин А Синтез хлорофілу 2 Мейоз Б Спіралізація хромосом 3 Клітинний транспорт В Утворення хітину грибами 4 Фотосинтез Г Синтез цитохромів Д Фагоцитоз 14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) розщеплення поживних речовин. 1 Генетичний код А Процес подвоєння молекули ДНК 2 Енергетичний обмін Б Процес перетворення послідовності нуклеотидів у молекулі РНК на послідовність амінокислотних залишків у молекулі білка 3 Реплікація В Сукупність реакцій розщеплення складних сполук. . 13.

г) факультативні фототрофи. 1. 8. Процес. Утвір внутрішньої мембрани мітохондрії: а) центріоль. внаслідок якого утворюється молочна кислота: а) маслянокисле. в) транскрипція. в якій немає ДНК: а) лізосома. Речовина. 12. г) реплікація. в) цитоскелет. г) хромосома. 5. б) пропіоновокисле. 10. 3. в) гетеротрофи. б) хлоропласт. б) криста.56 Загальна біологія. 6. б) фагоцитоз. г) спиртове. 9. Вірним є твердження: а) Глікокалікс характерний тільки для клітин рослин. в) Клітинна стінка бактерій часто містить муреїн. б) цитозоль. 11. б) РНК-полімераза. Етап енергетичного обміну. в) каріоплазма. Комплекс. у складі якого багато тубуліну: а) глікокалікс. на якому розщеплюються білки: а) підготовчий. б) безкисневий. б) Одну амінокислоту не може кодувати кілька триплетів. що складає основу внутрішнього вмісту клітини: а) матрикс. в) тилакоїд. г) мітохондрія. який лежить в основі синтезу ДНК: а) реплікація. Вірним є твердження: а) Цикл Кребса відіграє важливу роль в анаеробному етапі енергетичного обміну. в) кисневий. г) клітинний сік. в) ядро. в) р-РНК. в) молочнокисле. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. г) транспірація. г) світлова фаза. Бродіння. Органела. . 2. 4. г) хромосома. б) Матрицею для синтезу білків є ДНК. б) трансляція. Активне захоплення рідких речовин клітиною: а) дифузія. б) клітинна стінка. г) т-РНК. Транспорт амінокислот до місця синтезу білка здійснює: а) ДНК-полімераза. 7. б) хемотрофи. г) У комплексі Гольджи формуються рибосоми. Як основне джерело енергії тільки готові органічні сполуки використовують: а) облігатні фототрофи. в) піноцитоз.

б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Рух клітин А Утворення гран 2 Захист клітин Б Рухи джгутика 3 Фотосинтез В Розчинення ядерної оболонки 4 Розмноження клітин Г Інактивація ДНК-полімерази Д Утворення муреїну 14. що потрапили в клітину. синтезуються необхідні для неї речовини 3 Транскрипція В Система збереження спадкової інформації у вигляді послідовності нуклеотидів 4 Пластичний обмін Г Послідовність із трьох нуклеотидів. яка кодує певний амінокислотний залишок у білковому ланцюгу Д Процес видалення з організму продуктів обміну речовин 15. . Установіть відповідність між термінами і процесами. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від першого до останнього: а) реакції світлової фази. 1 Триплет А Процес синтезу молекул РНК на ДНК 2 Екскреція Б Сукупність реакцій біохімічного синтезу. г) Гліколіз належить до аеробного етапу енергетичного обміну. в) реакції темнової фази. 13. г) уловлення світла фотосистемами. в результаті яких із речовин.Тренувальні завдання 57 в) АМФ містить один залишок фосфорної кислоти.

б) підготовчий. г) транскрипція. в) клітинна стінка. г) молочнокисле. 6. б) глікокалікс. в) спиртове. Синтез ДНК здійснює: а) алкогольдегідрогеназа. в якій розташовані хромосоми: а) мітохондрія. б) дифузія. б) центріоль. б) маслянокисле. частина клітинного центру: а) хромосома. б) Мітохондрії не мають власної ДНК. у складі якого багато глікопротеїдів: а) хромосома. в) хлоропласт. 9. 5. 7. в) трансляція. Вірним є твердження: а) Клітинна стінка рослин складається переважно з білка. в) Амінокислоти до рибосоми доставляють р-РНК. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. б) ДНК-полімераза. г) піноцитоз. в) облігатні хемотрофи. в) криста. Речовина. г) кисневий. б) факультативні хемотрофи. Перший етап біосинтезу білка: а) трансдукція. б) лізосома. Етап енергетичного обміну. Енергію світла для синтезу органічних сполук використовують: а) фототрофи. в) безкисневий. г) т-РНК. г) тилакоїд. Вірним є твердження: а) Ферменти дихального ланцюга розташовані на внутрішній мембрані мітохондрій. . в) цитозоль. б) У молекулах АТФ запасається дуже мало енергії. що складає основу внутрішнього вмісту ядра: а) клітинний сік. г) гетеротрофи. 8. внаслідок якого утворюється спирт: а) пропіоновокисле. Циліндр з мікротрубочок. 2. в) РНК-полімераза. Комплекс. г) Шорстка ендоплазматична сітка синтезує білки. 3. б) матрикс. г) цитоскелет. 11. б) реплікація. Органела.58 Загальна біологія. 1. г) каріоплазма. г) ядро. в) фагоцитоз. 12. Бродіння. 4. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною: а) трансляція. 10. до якого належить цикл Кребса: а) світлова фаза.

. б) розплітання подвійного ланцюга ДНК. яка має Y-подібну форму 4 РНК-полімераза Г Фермент. г) Ендоплазматична сітка не оточена одинарною мембраною. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Мейоз А Поділ мітохондрій 2 Клітинний транспорт Б Синтез целюлози 3 Фотосинтез В Піноцитоз 4 Захист клітин Г Утворення веретена поділу Д Утворення тилакоїдів 14.Тренувальні завдання 59 в) До складу цитоскелета не входять мікротрубочки. в) добудова комплементарного ланцюга ДНК. яка входить до складу нуклеотидів ДНК 2 Аденін Б Фермент. Установіть відповідність між термінами і процесами. Розмістіть етапи синтезу ДНК у послідовності від першого до останнього: а) приєднання ДНК-полімерази до ланцюга ДНК. г) від’єднання ДНК-полімерази. 1 Реплікаційна «виделка» А Азотиста основа. який каталізує синтез молекули РНК на молекулі ДНК 3 ДНК-полімераза В Зона реплікації молекули ДНК. 13. яка кодує певний амінокислотний залишок у білковому ланцюгу 15. який каталізує синтез дочірньої молекули ДНК Д Послідовність із трьох нуклеотидів.

7. б) три. б) джгутик. в якій відбувається фотосинтез: а) ядро. Вірним є твердження: а) Мітохондрії формуються в апараті Гольджи. г) одна. б) ядро. б) залізобактерії. б) цитоскелет. Органелою з подвійною мембраною є: а) вакуоль. яку кодує кожний триплет: а) чотири. б) синтез глюкози. в) хромопласт. 4. б) коки. 12. Вірним є твердження: а) Ядро не містить ДНК. г) Фотосинтез відбувається в хлоропластах. в) мітохондрія. г) сірководень. У ході реакцій фотосинтезу не відбувається: а) синтез білків. 11. 1. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах. До автотрофного живлення не здатні: а) червоні водорості. 8. З мікротрубочок і мікрофіламентів складається: а) вакуоль. б) АДФ містить один залишок фосфорної кислоти. 9. У процесі хемосинтезу залізобактерії окиснюють: а) солі Феруму. 3. в) озон. г) рибосома. в) у стромі. г) лейкопласт. б) амоніак. Органела. в) дві. г) вібріони.60 Загальна біологія. в) лізосома. б) у вакуолях. Кількість амінокислот. в якій зберігається спадкова інформація: а) клітинна стінка. в) Транскрипція не може відбуватися в ядрі. . 2. 10. в) апарат Гольджи. Органела. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. г) хлоропласт. Клітини прокаріотів. які мають круглу форму: а) бацили. г) виділення кисню. г) у цитоплазмі. 6. 5. г) лізосома. в) бурі водорості. г) тварини. б) До складу клітинного центру зазвичай не входять центріолі. в) спірили. в) фотоліз води. б) клітинний центр.

в) профаза. 1 Дихання А Синтез ДНК-полімерази 2 Синтез ДНК Б Фотоліз води 3 Трансляція В Синтез РНК-полімерази 4 Транскрипція Г Взаємодія т-РНК та і-РНК в рибосомі Д Синтез АТФ 14. і в темряві 3 Темнова фаза фотосинтезу В Хемотрофи. які одержують енергію за рахунок окиснення сполук Феруму 2 Залізобактерії Б Сукупність реакцій фотосинтезу. 13. Установіть відповідність між термінами і процесами. які відбуваються на мембранах тилакоїдів за наявності світла 15. який каталізує синтез молекули РНК на молекулі ДНК Д Сукупність реакцій фотосинтезу. 1 Світлова фаза фотосинтезу А Хемотрофи. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.Тренувальні завдання 61 в) Лейкопласти є одним з видів пластид. які одержують енергію за рахунок окиснення сполук Нітрогену 4 Нітрифікуючі бактерії Г Фермент. г) Прокаріоти не здатні до хемосинтезу. які відбуваються в матриксі хлоропластів і за наявності світла. б) телофаза. г) метафаза. Розмістіть етапи поділу клітини у послідовності від першого до останнього: а) анафаза. .

б) транскрипція. в) цитозоль. на якому відбувається гліколіз: а) світлова фаза. г) піноцитоз. в якій є ДНК. 3. в) РНК-полімераза. внаслідок якого утворюється масляна кислота: а) пропіоновокисле. б) транспірація. Утвір внутрішньої мембрани хлоропласта: а) центріоль. г) транскрипція. 8. б) ДНК-полімераза. Речовина. 1.62 Загальна біологія. б) маслянокисле. в) безкисневий. в) фагоцитоз. Вірним є твердження: а) Трансляція в ядрі не відбувається. г) тилакоїд. б) клітинна стінка. що складає основу внутрішнього вмісту мітохондрії: а) клітинний сік. в) цитоскелет. в) АТФ містить чотири залишки фосфорної кислоти. г) т-РНК. Етап енергетичного обміну. б) Ядро зберігає спадкову інформацію і передає її дочірнім клітинам під час поділу. 7. б) лізосома. Комплекс. Бродіння. в) хемотрофи. б) матрикс. 5. 11. 6. г) хромосома. г) молочнокисле. Другий етап біосинтезу білка: а) реплікація. 12. 9. б) підготовчий. Синтез РНК здійснює: а) алкогольдегідрогеназа. г) До складу цитоскелета не входять мікрофіламенти. б) факультативні фототрофи. в) хлоропласт. в) трансляція. Проникнення речовин через мембрану внаслідок теплового руху: а) дифузія. 4. г) гетеротрофи. але відсутні хромосоми: а) комплекс Гольджи. Органела. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. г) ядро. б) криста. у складі якого багато целюлози: а) глікокалікс. б) АМФ містить два залишки фосфорної кислоти. Енергію хімічних реакцій для синтезу органічних сполук використовують: а) облігатні фототрофи. в) хромосома. Вірним є твердження: а) Трансляція не може відбуватися в пластидах. г) кисневий. 10. . 2. г) каріоплазма. в) спиртове.

Тренувальні завдання

63

в) Тилакоїди не можна побачити в хлоропластах.
г) Трансляція не може відбуватися в мітохондріях.
13. Установіть відповідність між термінами і процесами.
1

Фотосинтез

А

Проходження реакцій циклу
Кребса

2

Розмноження
клітин

Б

Формування глікокалікса

3

Рух клітин

В

Кон’югація хромосом

4

Захист клітин

Г

Ріст елементів цитоскелета

Д

Перетворення пропластид
на хлоропласти

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Трансляція

А

Пластиди, забарвлені в жовтий або червоний колір

2

Комплекс Гольджи

Б

Сукупність реакцій біохімічного синтезу, в результаті
яких із речовин, що потрапили в клітину, синтезуються
необхідні для неї речовини

3

Хромопласти

В

Процес перетворення послідовності нуклеотидів у молекулі РНК на послідовність
амінокислотних залишків
у молекулі білка

4

Пластичний обмін

Г

Сукупність реакцій фотосинтезу, які відбуваються
в матриксі хлоропластів і за
наявності світла, і в темряві

Д

Органела, що складається зі
стопок сплощених цистерн,
розташованих навколо ядра

15. Розмістіть етапи синтезу білків у послідовності від першого до останнього:
а) транскрипція;
б) трансляція;
в) дозрівання і-РНК;
г) утворення просторової структури білка.

64

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант Х
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Клітини прокаріотів, які мають форму коми:
а) коки;
б) спірили;
в) бацили;
г) вібріони.
2. Органела, в якій відбувається біологічне окиснення в процесі дихання:
а) джгутик;
б) мітохондрія;
в) хромопласт;
г) хлоропласт.
3. Органела, у складі якої немає мембран:
а) клітинний центр;
б) хромопласт;
в) лізосома;
г) комплекс Гольджи.
4. Органела, в якій накопичуються продукти синтезу:
а) ядро;
б) апарат Гольджи;
в) рибосома;
г) хромосома.
5. Безбарвною пластидою є:
а) вакуоль;
б) цитоскелет;
в) хромопласт;
г) лейкопласт.
6. У процесі хемосинтезу безбарвні сіркобактерії окиснюють:
а) солі Феруму;
б) амоніак;
в) озон;
г) сірководень.
7. У ході реакцій темнової фази фотосинтезу відбувається:
а) синтез білків;
б) синтез глюкози;
в) фотоліз води;
г) синтез ДНК.
8. Гліколіз здійснюється:
а) у тилакоїдах;
б) у стромі;
в) у цитоплазмі;
г) у клітинній стінці.
9. Фотосинтез здійснюють:
а) водорості;
б) залізобактерії;
в) тварини;
г) гриби.
10. Кількість ланцюгів у спіралі ДНК:
а) чотири;
б) три;
в) дві;
г) одна.
11. Вірним є твердження:
а) Мітохондрії здійснюють фотосинтез.
б) Дифузія через мембрану ніколи не відбувається.
в) Хромосоми розташовані в лізосомах.
г) Процес реплікації ДНК є напівконсервативним.
12. Вірним є твердження:
а) Білки синтезуються у вакуолях.
б) До складу РНК входить урацил.

Тренувальні завдання

65

в) Процес дихання відбувається в ядрі.
г) Хлоропласти заповнені набором гідролітичних ферментів.
13. Установіть відповідність між термінами і процесами.
1

Фотосинтез

А

Синтез хлорофілу

2

Захист клітин

Б

Спіралізація хромосом

3

Мейоз

В

Утворення хітину грибами

4

Клітинний транспорт

Г

Синтез цитохромів

Д

Фагоцитоз

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Світлова фаза
фотосинтезу

А

Органела, що складається зі стопок сплощених
цистерн, розташованих
навколо ядра

2

Компартменти

Б

Зона реплікації молекули
ДНК, яка має Y-подібну
форму

3

Реплікаційна «виделка»

В

Структури, що входять до
складу клітинного центру
й мають вигляд порожнього циліндра

4

Центріолі

Г

Сукупність реакцій
фотосинтезу, які
відбуваються на
мембранах тилакоїдів
за наявності світла

Д

Окремі функціональні
ділянки клітини, на які
вона поділена плазматичними мембранами

15. Розмістіть етапи енергетичного обміну в послідовності від останнього до першого:
а) цикл Кребса;
б) розщеплення поживних речовин;
в) гліколіз;
г) транспорт продуктів розщеплення у клітини.

66

Загальна біологія. Тренувальні тести

Неклітинний, тканинний та організмений рівні
організації живої природи
Варіант І
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Віруси містять:
а) тільки РНК;
б) тільки ДНК;
в) ДНК або РНК;
г) тільки білки.
2. Твірною тканиною рослин є:
а) меристема;
б) епідерма;
в) ксилема;
г) корок.
3. Механічною тканиною рослин є:
а) коленхіма;
б) паренхіма;
в) кутикула;
г) флоема.
4. Тканина, клітини якої розташовані на базальній мембрані:
а) нервова;
б) епітеліальна;
в) сполучна;
г) м’язова.
5. М’язова тканина, з якої утворена мускулатура шлунка:
а) серцева;
б) посмугована;
в) непосмугована;
г) епітеліальна.
6. З упорядкованої сполучної тканини утворена:
а) зв’язка;
б) дерма;
в) лімфа;
г) сітківка.
7. Епітеліальними клітинами утворені:
а) лейкоцити;
б) дендрити;
в) нігті;
г) м’язи.
8. До складу травної системи входить:
а) серце;
б) нирка;
в) легені;
г) шлунок.
9. Система, до складу якої входять нирки:
а) нервова;
б) опорно-рухова;
в) видільна;
г) дихальна.
10. Тілом водоростей є:
а) талом;
б) корінь;
в) пагін;
г) лист.
11. Вірним є твердження:
а) Жилки листків — це судинно-волокнисті пучки.
б) Нуклеїнова кислота вірусів представлена тільки ДНК.
в) По ксилемі вода рухається від листків до коренів.
г) Нейрогормони не є біологічно активними речовинами.
12. Вірним є твердження:
а) Міжклітинна речовина складає основну масу епітеліальної тканини.
б) Аксон є відростком дендрита.

Тренувальні завдання 67 в) Клітини крові беруть участь у забезпеченні імунітету. що виконує функцію газообміну і проведення газів до різних тканин 3 Судинно-волокнистий пучок В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів). утворений клітинами епітелію Д Подовжений. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі у послідовності від першого до останнього: а) травна система. Установіть відповідність між функціями та явищами. розгалужений на кінці відросток нейрона 15. б) транспортна система. які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища і не мають певного спрямування 4 Базальна мембрана Г Тонкий щільний шар. в) видільна система. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) клітини-споживачі. г) Органом виділення хордових є шлунок. трахеїдами і ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Аксон Б Основна тканина. пучок міжклітинної речовини. 1 Захисна А Ріст кісток скелета 2 Структурна Б Утворення кутикули 3 Транспортна В Збільшення кількості продихів 4 Дихальна Г Виділення нектару Д Проведення газів аеренхімою 14. 1 Вентиляційна тканина А Структура. 13. утворена судинами.

в) видільна. б) Клітини гладеньких м’язів покриті оболонкою з епітеліальної тканини. 1. г) лист. б) дерма. г) меристеми. до складу якої входять м’язи: а) нервова. 6. 8. Тканиною рослин не є: а) коленхіма. Орган. в) нігті.68 Загальна біологія. в) лімфа. б) дендрити. в) пагін. в) з ліпідів. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. в) Лімфа — це сполучна тканина. б) посмугована. в) корок. з допомогою якого рослина закріплюється в ґрунті: а) талом. г) дихальна. з якої утворена мускулатура руки: а) серцева. Оболонка простих вірусів складається: а) з білків. Вірним є твердження: а) Епітелій не виконує секреторну функцію. 5. б) з вуглеводів. г) Антитіла не беруть участі в реакціях гуморального імунітету. 2. 12. 4. в) сполучна. 9. б) епітеліальна. б) паренхіма. 7. б) епідерма. Із невпорядкованої сполучної тканини утворена: а) зв’язка. 10. . г) м’язова. М’язова тканина. в) ксилема. Покривною тканиною рослин є: а) меристема. г) підшлункова залоза. б) опорно-рухова. Стовбурними клітинами крові утворені: а) лейкоцити. до складу якої входять нейрони: а) нервова. г) паренхіма. в) непосмугована. в) легені. г) камбій. 11. б) корінь. 3. г) з нуклеїнових кислот. До складу дихальної системи входить: а) серце. б) Дендрит — це клітина епітеліальної тканини. б) шлунок. г) кутикула. Тканина. Система. г) мозок. Вірним є твердження: а) У клітин коленхіми стінки дуже тонкі.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього: а) клітини-споживачі. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Секреторна А Скорочення м’язів кишечнику 2 Регуляторна Б Виділення нектару 3 Репродуктивна В Розвиток статевих залоз 4 Поживна Г Перенесення СО2 кров’ю Д Утворення фітогормонів 14. б) трахея. який складається з тіл нейронів і дендритів Д Скам’яніла смола хвойних дерев 15. г) альвеоли. в) артерії. трахеїдами і ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Нектарники Б Залози. г) Органом дихання рептилій є легені.Тренувальні завдання 69 в) Кірковий камбій — це первинна меристема. що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 3 Дендрит В Короткий. . сильно розгалужений відросток нейрона 4 Сіра речовина Г Різновид нервової тканини. утворена судинами. 1 Бурштин А Структура.

Із рідкої сполучної тканини утворена: а) зв’язка. б) шлунок. б) корінь. г) Віруси належать до еукаріотів. в) нігті. 6. г) лист. б) епідерма. М’язова тканина. Провідною тканиною рослин є: а) меристема. г) підшлункова залоза. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. б) Склеренхіма складається з живих клітин. в) непосмугована.70 Загальна біологія. в) Черепашка молюска утворюється епітеліальними клітинами. в) легені. г) ксилема. г) флоема. 11. г) сполучна тканина. 1. 8. До складу кровоносної системи входить: а) серце. в) видільна. 10. Вірним є твердження: а) Кореневі волоски утворені епідермою. в) підземний пагін. 4. г) дихальна. б) дерма. 3. б) опорно-рухова. б) віруси. б) паренхіма. б) епітеліальна. 2. Тканина. б) дендрити. в) лімфа. 12. Вірним є твердження: а) Клітини-супутники входять до складу ксилеми. Неклітинною формою життя є: а) бактерії. 9. г) Фотосинтез частіше за все не здійснюється в листках. 7. в) бурі водорості. в) Віруси мають власні системи синтезу білка. Система. г) меристеми. . г) епітеліальна. Основною тканиною рослин є: а) коленхіма. г) птахи. який виконує функцію фотосинтезу: а) талом. г) епідерма. в якій утворюються рефлекторні дуги: а) нервова. Нервовими клітинами утворені: а) лейкоцити. 5. що утворює кістки: а) нервова. в) кутикула. в) епітелій. б) У рослин пустель ніколи не розвивається водоносна паренхіма. в) сполучна. Орган листостеблових рослин. б) посмугована. з якої утворена мускулатура шлуночків: а) серцева.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Гормон А Ростовий рух комахоїдної рослини у відповідь на рух комахи 2 Сейсмонастія Б Ростовий рух рослини у відповідь на виникнення градієнта концентрації речовини 3 Медіатор В Біологічно активна речовина. 1 Секреторна А Поглинання кисню еритроцитами 2 Захисна Б Плач 3 Репродуктивна В Скупчення фагоцитів навколо занози 4 Дихальна Г Утворення спор Д Утворення клітин коленхіми у первинній корі 14. Розмістіть етапи руху вуглекислого газу в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього: а) клітини тіла. . г) вени. в) трахея. що здійснює передачу нервового імпульсу в синапсі Д Залози. б) альвеоли.Тренувальні завдання 71 13. що виробляється залозою внутрішньої секреції 4 Хемотропізм Г Сполука. що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 15.

в) у бегемота. По трахеїдах рослин переміщається: а) водний розчин. в) сочевички. 6. б) трахеїди. в) мед. в) кров. 1. 8. 4. б) олія. Орган. г) ситоподібні трубки. з допомогою якого рослина розмножується статевим способом: а) талом. 5. в) флоема. б) у мокриці. б) Серце входить до складу дихальної системи. в) квітка. б) корінь. б) віруси. б) камбій. в) бронхи. г) сильно редукована. г) кутикула. до складу якої входить мозочок: а) нервова. г) Нервова система не виконує регуляторну функцію. У печінкового сисуна травна система: а) відсутня. утворений епітелієм.72 Загальна біологія. г) ссавці. Тканиною рослин є: а) коленхіма. г) повітря. б) лімфа. . Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. 7. г) дихальна. Дихальна система представлена трахеями: а) у кроля. Вірним є твердження: а) Епідерміс — це верхній шар шкіри. в) наскрізна. Вірним є твердження: а) Шлунковий сік виділяють клітини епітеліальної тканини. б) замкнена. 10. Одноклітинною формою життя є: а) бактерії. 3. б) сечовий міхур. 9. г) печінка. До складу флоеми у рослин входять: а) нектарники. г) у травневого хруща. г) лист. в) видільна. в) Клітини міокарда мають сполучнотканинні оболонки. г) корок. б) опорно-рухова. в) бурі водорості. 11. 12. Система. Покривною тканиною рослин є: а) верхівкова меристема. б) У сполучній тканині дуже слабко розвинена міжклітинна речовина. 2. До складу видільної системи входить: а) аорта.

13. б) жилка. Розмістіть етапи руху вуглеводів у рослині картоплі у послідовності від першого до останнього: а) флоема. 1 Антиген А Ростовий рух рослин у відповідь на рух джерела світла 2 Фотонастія Б Ростовий рух рослини у відповідь на виникнення градієнта концентрації речовини 3 Фагоцит В Речовина.Тренувальні завдання 73 в) У всіх хордових є зовнішній скелет. г) бульба. який бере участь у здійсненні реакції клітинного імунітету 15. в) паренхіма листка. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між функціями та явищами. яка викликає імунну реакцію організму 4 Фототропізм Г Ростовий рух рослини у відповідь на зміну освітленості Д Лімфоцит. 1 Захисна А Доставка ксилемою води 2 Структурна Б Утворення нектару 3 Транспортна В Збільшення в крові кількості лейкоцитів 4 Дихальна Г Заповнення пухкою сполучною тканиною проміжків між органами Д Скорочення діафрагми 14. г) Ендокринна система не виконує регуляторну функцію.

Система. в) корок. б) сечовий міхур. б) олія. в) видільна. Вірним є твердження: а) Жирове тіло є органом виділення комах. 9. б) трахеїди. г) ситоподібні трубки. в) мед. 7. Орган. б) камбій. в) діатомові водорості. в) бронхи. 11. з допомогою якого рослина здійснює фотосинтез: а) плід. г) корок. До складу ксилеми у рослин входять: а) нектарники. г) сильно редукована. в) сочевички. 1. в) наскрізна. г) ссавці. б) паренхіма. б) корінь. 5. 8. 12. г) Кореневі волоски формують клітини паренхіми. г) Серце входить до складу травної системи. 4. в) у бегемота. до складу якої входить трахея: а) нервова. Вірним є твердження: а) У клітинах запасаючої паренхіми дуже багато хлоропластів. 10. б) замкнена. г) повітря. б) опорно-рухова.74 Загальна біологія. У таргана травна система: а) відсутня. 6. До складу дихальної системи входить: а) аорта. б) Тварини не можуть мати гідростатичний скелет. . Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. Провідною тканиною рослин є: а) верхівкова меристема. г) у травневого хруща. б) у мокриці. в) Бурштин — це скам’яніла смола хвойних дерев. в) флоема. 2. Тканиною тварин є: а) коленхіма. г) лист. г) дихальна. 3. г) нейроглія. По трахеях тварин переміщається: а) водний розчин. в) квітка. б) Аеренхіма завжди погано розвинена у водних рослин. Неклітинною формою життя є: а) бактерії. б) віруси. г) печінка. в) Трахеї — це органи дихання кажанів. Дихальна система представлена зябрами: а) у кроля.

Розмістіть етапи руху води в рослині верби у послідовності від першого до останнього: а) продихи. . які мають певну спрямованість 3 Тропізми В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів).Тренувальні завдання 75 13. б) паренхіма листків. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. який бере участь у здійсненні реакції клітинного імунітету Д Здатність організму протистояти збудникам захворювань і зберігати власну цілісність 15. г) ксилема. 1 Секреторна А Поглинання мінеральних речовин корінням 2 Регуляторна Б Збільшення кількості деревини в стеблі 3 Репродуктивна В Виділення в кров продуктів секреції гіпоталамуса 4 Поживна Г Брунькування гідри Д Утворення нектару 14. в) кореневі волоски. Установіть відповідність між функціями та явищами. 1 Імунітет А Відносна постійність складу та властивостей внутрішнього середовища біологічних систем різних рівнів організації 2 Гомеостаз Б Ростові рухи органів рослин у відповідь на подразники. які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища і не мають певного спрямування 4 Настії Г Лімфоцит.

г) епітеліальна. Твірною тканиною рослин є: а) епідерма. Система. Епітеліальними клітинами утворюються: а) лейкоцити. г) корок. 1. До складу травної системи входить: а) шлунок. до складу якої входять нирки: а) нервова. б) Нуклеїнова кислота вірусів представлена тільки ДНК. б) непосмугована. г) м’язи. М’язова тканина. в) пагін. Тіло водоростей: а) корінь. б) м’язова. б) тільки ДНК. 9. в) Клітини крові не беруть участі в забезпеченні імунітету. в) По ксилемі вода рухається від листків до коренів. в) сполучна. г) флоема. в) ксилема. Вірним є твердження: а) Міжклітинна речовина складає основну масу епітеліальної тканини. 10. г) ДНК або РНК. в) коленхіма. клітини якої розташовані на базальній мембрані: а) нервова. б) Аксон є відростком дендрита. З упорядкованої сполучної тканини утворена: а) дерма. в) легені. г) сітківка.76 Загальна біологія. в) лімфа. г) лист. б) талом. г) Нейрогормони є біологічно активними речовинами. г) епітеліальна. г) Органами виділення хордових є нирки. б) меристема. Тканина. 8. г) серце. 4. б) опорно-рухова. 11. 6. Вірним є твердження: а) Жилки листків не є судинно-волокнистими пучками. б) нігті. 5. 7. в) дихальна. в) тільки білки. Віруси містять: а) тільки РНК. 3. з якої утворена мускулатура шлунка: а) серцева. Механічною тканиною рослин є: а) кутикула. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. в) дендрити. б) зв’язка. г) видільна. б) нирка. 12. . 2. б) паренхіма. в) посмугована.

утворений клітинами епітелію Д Подовжений. 1 Дихальна А Ріст кісток скелета 2 Транспортна Б Утворення кутикули 3 Структурна В Збільшення кількості продихів 4 Захисна Г Виділення нектару Д Проведення газів аеренхімою 14.Тренувальні завдання 77 13. . б) транспортна система. Розмістіть етапи руху поживних речовин в організмі у послідовності від останнього до першого: а) травна система. які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища і не мають певного спрямування 4 Аксон Г Тонкий щільний шар. Установіть відповідність між функціями та явищами. що виконує функцію газообміну і проведення газів до різних тканин 3 Вентиляційна тканина В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів). утворена судинами. пучок міжклітинної речовини. трахеїдами і ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Базальна мембрана Б Основна тканина. розгалужений на кінці відросток нейрона 15. г) клітини-споживачі. в) видільна система. 1 Судинно-волокнистий пучок А Структура. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

з якої утворена мускулатура руки: а) серцева. б) меристема. 11. в) непосмугована. 6. в) з ліпідів. г) підшлункова залоза. Вірним є твердження: а) Епітелій виконує секреторну функцію. б) камбій. До складу дихальної системи входить: а) серце. б) лейкоцити. в) шлунок. Оболонка простих вірусів складається: а) з вуглеводів.78 Загальна біологія. г) корок. г) меристеми. г) з нуклеїнових кислот. 10. б) нервова. г) паренхіма. 4. в) сполучна. в) видільна. б) Дендрит — це клітина епітеліальної тканини. г) лист. з допомогою якого рослина закріплюється в ґрунті: а) талом. 9. в) лімфа. до складу якої входять м’язи: а) нервова. 1. б) з білків. б) пагін. г) опорно-рухова. 3. 8. Система. Стовбурними клітинами крові утворені: а) дендрити. б) легені. Орган. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. г) посмугована. Тканина. 5. Вірним є твердження: а) У клітин коленхіми стінки дуже тонкі. М’язова тканина. в) корінь. Тканиною рослин не є: а) коленхіма. б) дихальна. г) мозок. г) Органом дихання рептилій є зябра. . 12. в) ксилема. Покривною тканиною рослин є: а) епідерма. в) кутикула. б) Клітини гладеньких м’язів покриті оболонкою з епітеліальної тканини. в) нігті. Із невпорядкованої сполучної тканини утворена: а) дерма. в) Кірковий камбій — це вторинна меристема. 2. б) паренхіма. г) м’язова. 7. до складу якої входять нейрони: а) епітеліальна. б) зв’язка.

13. 1 Нектарники А Структура. утворена судинами.Тренувальні завдання 79 в) Лімфа — це нервова тканина. який складається з тіл нейронів і дендритів Д Скам’яніла смола хвойних дерев 15. Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від останнього до першого: а) клітини-споживачі. трахеїдами і ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Дендрит Б Залози. 1 Регуляторна А Скорочення м’язів кишечнику 2 Репродуктивна Б Виділення нектару 3 Поживна В Розвиток статевих залоз 4 Секреторна Г Перенесення СО2 кров’ю Д Утворення фітогормонів 14. сильно розгалужений відросток нейрона 4 Бурштин Г Різновид нервової тканини. г) Антитіла не беруть участі в реакціях гуморального імунітету. що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 3 Сіра речовина В Короткий. б) трахея. Установіть відповідність між функціями та явищами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) альвеоли. . в) артерії.

в) дерма. г) епітелій. б) У багатьох рослин пустель розвинута водоносна паренхіма. г) меристеми. Вірним є твердження: а) Клітини-супутники входять до складу ксилеми. Нервовими клітинами утворюються: а) дендрити. Орган рослин. 11. г) сполучна. г) епітеліальна. б) опорно-рухова. 4. г) сполучна тканина. в) флоема. 10. . г) віруси. який виконує функцію фотосинтезу: а) брунька. г) лист. 8. До складу кровоносної системи входить: а) легені. в) кутикула. б) птахи. в) непосмугована. 1. 3. г) епідерма. Із рідкої сполучної тканини утворена: а) зв’язка. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. 5. б) епітеліальна. г) Віруси належать до еукаріотів. г) нервова. в) видільна.80 Загальна біологія. в) бурі водорості. Основною тканиною рослин є: а) паренхіма. б) шлунок. 9. Провідною тканиною рослин є: а) меристема. в) ксилема. г) підшлункова залоза. що утворює кістки: а) нервова. 2. 6. в) Черепашка молюска утворюється нервовими клітинами. в) серце. в) квітка. 7. в) нігті. г) Фотосинтез частіше за все здійснюється в листках. б) епідерма. Тканина. Вірним є твердження: а) Кореневі волоски утворені стовбуровим камбієм. б) серцева. б) коленхіма. б) лімфа. Система. в) Віруси мають власні системи синтезу білка. в якій утворюються рефлекторні дуги: а) дихальна. б) Склеренхіма складається з живих клітин. Неклітинною формою життя є: а) бактерії. з якої утворена мускулатура шлуночків: а) посмугована. 12. М’язова тканина. б) лейкоцити. б) корінь.

в) трахея. що здійснює передачу нервового імпульсу в синапсі Д Залози. б) альвеоли. що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 15. 1 Хемотропізм А Ростовий рух комахоїдної рослини у відповідь на рух комахи 2 Гормон Б Ростовий рух рослини у відповідь на виникнення градієнта концентрації речовини 3 Сейсмонастія В Біологічно активна речовина. Розмістіть етапи руху вуглекислого газу в організмі ссавців у послідовності від останнього до першого: а) клітини тіла. . Установіть відповідність між функціями та явищами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) вени.Тренувальні завдання 81 13. що виробляється залозою внутрішньої секреції 4 Медіатор Г Сполука. 1 Репродуктивна А Поглинання кисню еритроцитами 2 Дихальна Б Плач 3 Секреторна В Скупчення фагоцитів навколо занози 4 Захисна Г Утворення спор Д Утворення клітин коленхіми у первинній корі 14.

б) відсутня. б) водний розчин. 7. б) опорно-рухова. 12. в) нервова. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. г) печінка. Вірним є твердження: а) Шлунковий сік виділяють клітини сполучної тканини. Орган. б) трахеїди. в) корінь. Тканиною рослин є: а) лімфа.82 Загальна біологія. б) у мокриці. . 1. б) квітка. в) кров. в) мед. г) сильно редукована. 11. 6. б) бактерії. 4. в) У всіх хордових є зовнішній скелет. б) Серце входить до складу дихальної системи. г) у бегемота. б) бронхи. г) повітря. з допомогою якого рослина розмножується статевим способом: а) талом. 2. до складу якої входить мозочок: а) видільна. 3. г) Ендокринна система виконує регуляторну функцію. в) сечовий міхур. в) наскрізна. в) бурі водорості. Система. Покривною тканиною рослин є: а) верхівкова меристема. г) кутикула. Вірним є твердження: а) Епідерміс — це нижній шар шкіри. б) коленхіма. г) ссавці. г) лист. У печінкового сисуна травна система: а) замкнена. в) у травневого хруща. б) камбій. б) У сполучній тканині дуже слабко розвинена міжклітинна речовина. г) сочевички. Одноклітинною формою життя є: а) віруси. Дихальна система представлена трахеями: а) у кроля. г) флоема. в) ситоподібні трубки. в) корок. 5. 8. До складу видільної системи входить: а) аорта. До складу флоеми у рослин входять: а) нектарники. утворений епітелієм. 9. По трахеїдах рослин переміщається: а) олія. 10. г) дихальна.

1 Структурна А Доставка ксилемою води 2 Захисна Б Утворення нектару 3 Дихальна В Збільшення в крові кількості лейкоцитів 4 Транспортна Г Заповнення пухкою сполучною тканиною проміжків між органами Д Скорочення діафрагми 14. Розмістіть етапи руху вуглеводів у рослині картоплі у послідовності від останнього до першого: а) флоема.Тренувальні завдання 83 в) Клітини міокарда мають сполучнотканинні оболонки. . яка викликає імунну реакцію організму 4 Фотонастія Г Ростовий рух рослини у відповідь на зміну освітленості Д Лімфоцит. г) Нервова система виконує регуляторну функцію. який бере участь у здійсненні реакції клітинного імунітету 15. б) жилка. 13. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) паренхіма листка. г) бульба. 1 Фагоцит А Ростовий рух рослин у відповідь на рух джерела світла 2 Фототропізм Б Ростовий рух рослини у відповідь на виникнення градієнта концентрації речовини 3 Антиген В Речовина. Установіть відповідність між функціями та явищами.

8. в) віруси. г) корок. 4. Неклітинною формою життя є: а) бактерії. г) Серце входить до складу кровоносної системи. в) повітря. Вірним є твердження: а) У клітинах запасаючої паренхіми дуже багато хлоропластів. б) флоема. г) видільна. б) Тварини не можуть мати гідростатичний скелет. б) сечовий міхур. б) нейроглія. Тканиною тварин є: а) коленхіма. з допомогою якого рослина здійснює фотосинтез: а) плід. г) бронхи. 6. в) дихальна. б) замкнена. 5. 11. г) наскрізна. в) сильно редукована.84 Загальна біологія. г) ситоподібні трубки. 10. 7. в) сочевички. 1. У таргана травна система: а) відсутня. . Вірним є твердження: а) Жирове тіло не є органом виділення комах. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. г) у травневого хруща. 2. г) мед. б) Аеренхіма завжди погано розвинена у водних рослин. До складу дихальної системи входить: а) аорта. Система. Орган. б) опорно-рухова. г) Кореневі волоски формують клітини паренхіми. в) печінка. б) олія. г) квітка. Провідною тканиною рослин є: а) верхівкова меристема. в) корок. в) лист. Дихальна система представлена зябрами: а) у мокриці. 9. До складу ксилеми у рослин входять: а) трахеїди. г) паренхіма. 12. б) нектарники. г) ссавці. в) Бурштин — це скам’янілі стовбури хвойних дерев. б) у кроля. По трахеях тварин переміщається: а) водний розчин. до складу якої входить трахея: а) нервова. в) Трахеї — це органи дихання комах. в) у бегемота. б) діатомові водорості. 3. в) камбій. б) корінь.

який бере участь у здійсненні реакції клітинного імунітету Д Здатність організму протистояти збудникам захворювань і зберігати власну цілісність 15.Тренувальні завдання 85 13. 1 Поживна А Поглинання мінеральних речовин корінням 2 Секреторна Б Збільшення кількості деревини в стеблі 3 Регуляторна В Виділення в кров продуктів секреції гіпоталамуса 4 Репродуктивна Г Брунькування гідри Д Утворення нектару 14. б) паренхіма листків. які мають певну спрямованість 3 Настії В Рухові реакції органів рослин (у вигляді вигинів). які виникають у відповідь на дію подразників навколишнього середовища і не мають певного спрямування 4 Тропізми Г Лімфоцит. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Гомеостаз А Відносна постійність складу та властивостей внутрішнього середовища біологічних систем різних рівнів організації 2 Імунітет Б Ростові рухи органів рослин у відповідь на подразники. Установіть відповідність між функціями та явищами. г) ксилема. Розмістіть етапи руху води в рослині верби у послідовності від останнього до першого: а) продихи. в) кореневі волоски. .

б) дві. Наука. б) картоплі. в) тютюну. г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною кави. б) інтрон. Прикладом успадкування. 12. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки: а) одна. 7. в) XX. б) Гени розташовані у хромосомах у лінійному порядку. У самців дрозофіл статеві хромосоми: а) ZZ. б) соматичні. зчепленого зі статтю. Місце розташування алелей певного гена на карті хромосоми: а) локус. в) дальтонізм у людини. що призводять до зміни окремих генів: а) хромосомні. є: а) хвороба Дауна. Мутації. 1. в) екзон. Розщеплення 9 : 7 характерне для взаємодії генів за типом: а) полімерії. Мутації. в) комплементарності. б) строкатість листків рослин. 5. б) епістазу. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні. г) кросинговеру. г) кілька. розташований у цитоплазмі: а) цитоплазматичні. 3. Тренувальні тести Спадковість і мінливість організмів. г) далекозорість. в) цитологія. 6. Функціонально неподільна одиниця матеріалу спадковості: а) алель. в) домінантні. 9. 11. г) термінатор. г) гістологія. Основи селекції Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. в) екзон.86 Загальна біологія. що вивчає закони спадковості та мінливості: а) генетика. б) Летальні алелі не спричиняють загибель організму на одній зі стадій розвитку. г) кавового дерева. 4. б) XY. г) домінантний алель. г) летальні. г) рецесивні. Вірним є твердження: а) Хімічні речовини ніколи не викликають мутацій. 8. г) відсутні. в) три. 2. б) біохімія. в) Генеалогічний метод полягає у схрещуванні різних організмів. що зачіпають ген. . б) ген. Вірним є твердження: а) Пара статевих хромосом у жінок — XX. б) геномні. в) генні. 10.

. Установіть відповідність між термінами і визначеннями 1 Гомозигота А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду. 13.Тренувальні завдання 87 в) Віруси не є біологічними мутагенами. за умови. життєвих функцій і продуктивністю 2 Гетерозигота Б Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина). життєвих функцій і продуктивністю Д Межі модифікаційної мінливості ознаки. г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною гороху. в) AABbCC × aabbcc. Розмістіть варіанти схрещувань у послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів. що визначаються генотипом 15. гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певних генів 4 Порода Г Створена людиною сукупність особин рослин одного виду. які будуть отримані в результаті схрещування. що характеризується певними особливостями будови. г) AaBbCc × aabbcc. що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: а) AABBCC × aabbcc. 1 Цукровий буряк А Південноамериканський центр 2 Шовковиця Б Середземноморський центр 3 Томат В Східноазіатський центр 4 Червоний перець Г Центральноамериканський центр Д Абіссинський центр 14. гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певних генів 3 Сорт В Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина). що характеризується певними особливостями будови. Установіть відповідність між термінами. б) AaBBCc × aabbcc.

г) Різні гени не можуть взаємодіяти між собою.88 Загальна біологія. 1. 8. Мутації. в) домінантні. б) цитоплазматичні. б) XY. б) епістазу. в) геном. б) транскрипція. 11. У самців курей статеві хромосоми: а) ZZ. в) трансляція. що кодує синтез продукту гена: а) екзон. Біосинтез молекул РНК на відповідних ділянках ДНК: а) зворотна транскрипція. в) комплементарності. б) Іонізуюче випромінювання — це важливий мутагенний фактор. г) рецесивні. б) дві. що викликають появу ознаки рецесивного типу: а) хромосомні. Абіссинський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні. що призводять до зміни кількості хромосом: а) хромосомні. г) домінантний алель. г) кросинговеру. в) три. г) реплікація. 9. г) кавового дерева. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: а) генетика. . г) кілька. Один з можливих структурних станів гена: а) алель. б) ген. б) біотехнологія. в) какао. 2. Розщеплення 13 : 3 характерно для взаємодії генів за типом: а) полімерії. г) соматичні. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки: а) одна. г) фенотип. в) екзон. Вірним є твердження: а) Аналізуючим називають схрещування двох особин з невідомими генотипами. 10. б) геномні. 7. Мутації. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. г) відсутні. 6. яка не несе генетичної інформації. в) Кожен ген займає в різних хромосомах по кілька ділянок. Ділянка гена. 12. в) генні. б) хінного дерева. б) локус. Вірним є твердження: а) Цитологічний метод дозволяє аналізувати генотип лише близнюків. 3. в) інтрон. 4. г) термінатор. в) ZW. 5.

в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси 4 Біотехнологія Г Межі модифікаційної мінливості ознаки. б) 3 %. що визначаються генотипом Д Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму 15. г) Мул є результатом схрещування віслюка і кобили.Тренувальні завдання 89 б) З допомогою селекції не створюють нові сорти рослин. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Ген А Анеуплоїдія 2 Хромосома Б Поліплоїдія 3 Геном В Цитоскелет 4 Хлоропласт Г Цитоплазматична мутація Д Точкова мутація 14. Установіть відповідність між термінами. яку отримали культури дрозофіли. г) 11 %. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %. що вивчає закономірності мінливості та спадковості 3 Генетика В Галузь промисловості. в) 9 %. . 1 Норма реакції А Послідовність кількісних показників певної ознаки. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення. в) Пара статевих хромосом у чоловіків — XX. розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення 2 Варіаційний ряд Б Наука. 13.

в) трансляція. Алель. г) відсутні. г) фенотип. в) три. в) ZW. в) М. Дарвін. г) кілька. г) домінантний алель. . б) Чисті лінії — це генотипно неоднорідні нащадки однієї особини. 2. г) рецесивні. в) домінантні. г) Ч. що пригнічує дію іншого алеля: а) локус. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. б) геномні. Графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки: а) варіаційний ряд. Вірним є твердження: а) Зчеплення між генами однієї хромосоми ніколи не порушується. б) картоплі. що призводять до зміни структури хромосом: а) хромосомні. в) Поліплоїдія часто зустрічається у рослин. Мутації. 4. в) кавового дерева. в) комплементарності. б) епістазу. Мендель. б) інтрон. 9. г) реплікація. 10. г) кросинговеру.90 Загальна біологія. в) екзон. Мутації. 6. 1. 5. Розщеплення 15 : 1 характерне для взаємодії генів за типом: а) полімерії. Синтез білків за матрицею і-РНК на рибосомах: а) зворотна транскрипція. Вавилов. 8. б) транскрипція. б) Т. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки: а) одна. г) Кросинговер можливий лише між негомологічними хромосомами. г) соматичні. в) норма реакції. У самців бджіл статеві хромосоми: а) ZZ. б) XY. 7. Морган. 11. б) варіаційна крива. Південноамериканський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні. б) дві. Хромосомну теорію спадковості сформулював: а) Г. в) генні. що спричиняють появу ознаки домінантного типу: а) цитоплазматичні. г) цибулі. 3. б) хромосомні.

Вірним є твердження: а) Явище кросинговеру не використовують для складання генетичних карт хромосом. в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера. б) хворих на синдром Дауна. г) Середземноморський центр походження є батьківщиною конюшини. яку містять клітини людей: а) здорових. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості хромосом. забруднена пеніцилами. одержаних від однієї клітини 4 Геном Г Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму Д Нестатеві хромосоми 15. що виникають раптово й спричиняють зміни спадкових ознак організму 2 Мутації Б Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду 3 Поліплоїдія В Культура мікроорганізмів. в) Штам — це культура мікроорганізмів. 1 Мікроорганізм А Сорт 2 Тварина Б Штам 3 Рослина В Нація 4 Людина Г Порода Д Парасексуальний процес 14.Тренувальні завдання 91 12. 13. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. Установіть відповідність між термінами. . б) Самки кішок ніколи на мають черепахового забарвлення. 1 Аутосоми А Стійкі зміни генетичного матеріалу.

Вірним є твердження: а) Схрещування. 1. 5. Морган. 9. б) варіаційна крива. Вавилов. в) Сублетальні мутації підвищують життєздатність особин. г) генотип. 10. 8. в) ананасів. б) ген. г) далекозорість. в) норма реакції. б) біохімія. 2.92 Загальна біологія. в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси: а) генетика. Галузь промисловості. Ділянка гена. б) Т. г) цибулі. 4. г) реплікація. 6. г) Хромосомну теорію спадковості створив Г. в) цитологія. г) гістологія. г) 46 пар. що несе генетичну інформацію. під час якого аналізують успадкування двох ознак. що вивчає закономірності протікання ферментативних реакцій: а) генетика. в) геном. в) М. Межі модифікаційної мінливості: а) варіаційний ряд. г) генотип. в) XX. . г) відсутні. Наука. Вірним є твердження: а) Ген дальтонізму в людини розташований на Y-хромосомі. Середземноморський центр походження рослин є батьківщиною: а) бананів. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. називається дигібридним. б) Алельні гени займають на гомологічних хромосомах різні ділянки. Дарвін. 7. б) строкатість листків рослин. яка кодує синтез продукту гена: а) алель. б) капусти. У самиць дрозофіл статеві хромосоми: а) ZW. г) Ч. б) XY. Мендель. г) термінатор. У людини хромосом: а) 4 пари. Прикладом хромосомної аномалії є: а) хвороба Дауна. Мендель. 3. 12. 11. б) біотехнологія. в) 24 пари. в) дальтонізм у людини. в) трансляція. в) екзон. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості сформулював: а) Г. б) 23 пари. Синтез ДНК за матрицею РНК: а) зворотна транскрипція. б) транскрипція.

1 Штам А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду. . б) AaBbccdd × aabbCcDd. Установіть відповідність між термінами. які будуть отримані в результаті схрещування. закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму 15. життєвих функцій і продуктивністю 2 Плазміди Б Культура мікроорганізмів. г) AABbccdd × aabbCCDD. в) AABBccdd × aabbCCDD. одержаних від однієї клітини 3 Генофонд В Нащадки.Тренувальні завдання 93 б) У селекції часто застосовують штучний добір. 1 Арахіс А Південноамериканський центр 2 Груша Б Середземноморський центр 3 Капуста В Східноазіатський центр 4 Кавове дерево Г Центральноамериканський центр Д Абіссинський центр 14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Колхіцин є джерелом радіаційного мутагенезу. в) Для другого покоління за моногібридного схрещування є характерним розщеплення 9:3:3:1. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості можливих фенотипів. за умови. одержані внаслідок гібридизації 4 Гібриди Г Позахромосомні фактори спадковості Д Сукупність генетичної інформації. 13. що характеризується певними особливостями будови. що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: а) AaBBccdd × aabbCCDd.

г) далекозорість. що вивчає закономірності мінливості та спадковості: а) генетика. Прикладом цитоплазматичної спадковості є: а) хвороба Дауна. в) XX. г) генотип. Мендель. б) біохімія. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. г) У тварин спадкові ознаки передаються лише з допомогою хромосом ядра. 6. г) 46 пар. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) бананів. розташованих у порядку їх зростання: а) варіаційний ряд. 5. в) ананасів. в) екзон. Закон розщеплення сформулював: а) Г. в) Стать у людини визначається з допомогою статевих хромосом. в) норма реакції. в) дальтонізм у людини. Наука. 3. б) капусти. г) цибулі. б) 23 пари. в) геном. г) арахнологія. г) гістологія. Морган. Вірним є твердження: а) Цитоплазматичну спадковість у рослин не можуть забезпечувати пластиди. б) Домінантний алель ніколи не пригнічує дію рецесивного. в) транскрипція. Вірним є твердження: а) Генні мутації змінюють структуру всього генома. Наука. яка припиняє транскрипцію гена: а) алель. б) Т. б) трансляція. що вивчає особливості будови клітинних ядер: а) генетика. в) 24 пари. в) М. г) реплікація. 11. б) XY. У самиць курей статеві хромосоми: а) ZW. б) строкатість листків рослин. б) варіаційна крива. 8. У дрозофіли хромосом: а) 4 пари. 9. що несе генетичну інформацію. 1. 10. б) біотехнологія.94 Загальна біологія. г) Ч. Дарвін. . Синтез ДНК за матрицею ДНК: а) зворотна транскрипція. 7. г) термінатор. г) відсутні. б) ген. Послідовність кількісних показників певної ознаки. Вавилов. 4. Ділянка гена. в) цитологія. 12. 2.

Тренувальні завдання 95 б) Синдром Дауна є проявом трисомії за статевими хромосомами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення. яке проявляється в першому поколінні гібридів. отриманих шляхом віддаленої гібридизації 4 Рекомбінація Г Послідовність кількісних показників певної ознаки. яку отримали культури дрозофіли. Установіть відповідність між термінами. які викликають мутації 15. 1 ZZ А Самиця шимпанзе 2 ZW Б Самець собаки 3 XX В Самиця шовковичного шовкопряда 4 XY Г Самець горобця Д Самець бджоли 14. б) 23 %. 13. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 5 %. г) Пара статевих хромосом у самиць дрозофіли — XX. 1 Мутагенні фактори А Генотипно однорідні нащадки однієї особини. в) 19 %. . більшість генів яких є гомозиготними 2 Гетерозис Б Явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків 3 Чисті лінії В Явище гібридної сили. розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення Д Фактори навколишнього середовища. в) Явище гетерозису не застосовують у сільському господарстві. г) 1 %.

що призводять до зміни окремих генів: а) соматичні. зчепленого зі статтю.96 Загальна біологія. 6. б) полімерії. г) гістологія. 4. . 2. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки: а) кілька. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. Мутації. г) домінантний алель. 3. в) ZZ. 9. б) Летальні алелі спричиняють загибель організму на одній зі стадій розвитку. в) цитологія. Мутації. б) конюшини. Прикладом успадкування. в) епістазу. Наука. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) сливи. г) одна. 5. б) локус. г) ген. 8. г) рецесивні. розташований у цитоплазмі: а) цитоплазматичні. г) дальтонізм у людини. в) Віруси не є біологічними мутагенами. Вірним є твердження: а) Пара статевих хромосом у жінок — XY. 1. Вірним є твердження: а) Деякі хімічні речовини можуть викликати мутації. б) генетика. Місце розташування алелей певного гена на карті хромосоми: а) екзон. 10. б) XY. є: а) куру. Розщеплення 9 : 7 характерне для взаємодії генів за типом: а) кросинговеру. б) термінатор. в) екзон. г) відсутні. г) комплементарності. г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною гороху. б) хвороба Дауна. в) квасолі. в) геномні. 7. б) хромосомні. в) строкатість листків рослин. б) три. в) дві. г) генні. б) хромосомні. в) домінантні. 12. що зачіпають ген. У самців дрозофіл статеві хромосоми: а) XX. Функціонально неподільна одиниця матеріалу спадковості: а) алель. що вивчає закони спадковості та мінливості: а) біохімія. г) кукурудзи. б) Гени не розташовані у хромосомах. 11. в) інтрон.

Установіть відповідність між термінами. в) AABbCC × aabbcc. життєвих функцій і продуктивністю 2 Порода Б Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина). Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів. 1 Шовковиця А Південноамериканський центр 2 Цукровий буряк Б Середземноморський центр 3 Червоний перець В Східноазіатський центр 4 Томат Г Центральноамериканський центр Д Абіссинський центр 14. 1 Гетерозигота А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду. що характеризується певними особливостями будови. б) AaBBCc × aabbcc. життєвих функцій і продуктивністю Д Межі модифікаційної мінливості ознаки. за умови. що характеризується певними особливостями будови. гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певних генів 3 Гомозигота В Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина). що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: а) AABBCC × aabbcc. г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною кави. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. . які будуть отримані в результаті схрещування. що визначаються генотипом 15. 13. гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певних генів 4 Сорт Г Створена людиною сукупність особин рослин одного виду. г) AaBbCc × aabbcc.Тренувальні завдання 97 в) Генеалогічний метод полягає у схрещуванні різних організмів.

2. 8. б) генетика. в) моркви. г) винограду. Біосинтез молекул РНК на відповідних ділянках ДНК: а) зворотна транскрипція. Вірним є твердження: а) Цитологічний метод дозволяє аналізувати генотип лише близнюків. в) транскрипція. в) дві. 11. б) XY. 9. в) геномні. 7. в) комплементарності. 6. Мутації. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: а) фенотип. Вірним є твердження: а) Аналізуючим називають схрещування двох особин з невідомими генотипами. У самців голубів статеві хромосоми: а) XX. Під час полігібридного схрещування аналізуються ознаки: а) кілька. г) рецесивні. г) домінантний алель. б) сорго. 1. б) домінантні. г) одна. в) Пара статевих хромосом у чоловіків — XX. б) ген. Один з можливих структурних станів гена: а) алель. г) відсутні. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. . б) епістазу. в) екзон. в) біотехнологія. 4. г) реплікація. б) інтрон. що кодує синтез продукту гена: а) локус. в) екзон. 10. г) генні. 12. г) геном. Розщеплення 13 : 3 характерно для взаємодії генів за типом: а) кросинговеру. б) З допомогою селекції створюють нові сорти рослин. г) термінатор.98 Загальна біологія. яка не несе генетичної інформації. б) трансляція. що викликають появу ознаки рецесивного типу: а) цитоплазматичні. Мутації. в) ZZ. б) хромосомні. б) три. Ділянка гена. в) геномні. г) Мул є результатом схрещування різних порід коней. 5. 3. г) полімерії. що призводять до зміни кількості хромосом: а) цитоплазматичні. Абіссинський центр походження рослин є батьківщиною: а) вівса.

Тренувальні завдання 99 б) Іонізуюче випромінювання — це важливий фактор хімічного мутагенезу. яку отримали культури дрозофіли. в) 9 %. 1 Біотехнологія А Послідовність кількісних показників певної ознаки. Установіть відповідність між термінами. що вивчає закономірності мінливості та спадковості 3 Варіаційний ряд В Галузь промисловості. 1 Хромосома А Анеуплоїдія 2 Хлоропласт Б Поліплоїдія 3 Ген В Цитоскелет 4 Геном Г Цитоплазматична мутація Д Точкова мутація 14. розташованих у порядку їх зростання чи зменшення 2 Норма реакції Б Наука. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) Кожен ген займає в різних хромосомах по кілька ділянок. 13. б) 3 %. що визначаються генотипом Д Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму 15. г) Різні гени можуть взаємодіяти між собою. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %. г) 11 %. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення. в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси 4 Генетика Г Межі модифікаційної мінливості ознаки.

г) рецесивні. б) тютюну. 10. б) транскрипція. в) геномні. в) дві. в) ZZ. 7. . 3. Мутації. Графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки: а) епістаз. 5. Вавилов. що призводять до зміни структури хромосом: а) цитоплазматичні. 9. в) варіаційна крива. забруднена пеніцилами. б) хромосомні. Мутації. б) інтрон.100 Загальна біологія. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки: а) кілька. Мендель. в) трансляція. що пригнічує дію іншого алеля: а) локус. г) норма реакції. г) полімерії. г) одна. 8. г) М. г) відсутні. г) квасолі. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. Гекслі. У самців бджіл статеві хромосоми: а) XX. б) Самки кішок ніколи на мають черепахового забарвлення. б) Т. 6. б) хромосомні. в) комплементарності. б) епістазу. що спричиняють появу ознаки домінантного типу: а) цитоплазматичні. б) три. Алель. Синтез білків за матрицею і-РНК на рибосомах: а) реплікація. 4. 1. б) XY. Південноамериканський центр походження рослин є батьківщиною: а) бананів. Вірним є твердження: а) Явище кросинговеру використовують для складання генетичних карт хромосом. в) екзон. Хромосомну теорію спадковості сформулював: а) Г. г) зворотна транскрипція. 12. б) варіаційний ряд. Вірним є твердження: а) Зчеплення між генами однієї хромосоми ніколи не порушується. 11. в) хінного дерева. г) домінантний алель. 2. Морган. г) генні. в) Штам — це культура мікроорганізмів. г) Середземноморський центр походження є батьківщиною вівса. в) Т. Розщеплення 15 : 1 характерне для взаємодії генів за типом: а) кросинговеру. в) домінантні.

г) Кросинговер може відбуватися між гомологічними хромосомами. 13. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості хромосом. Установіть відповідність між термінами. 1 Тварина А Сорт 2 Людина Б Штам 3 Мікроорганізм В Нація 4 Рослина Г Порода Д Парасексуальний процес 14. в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера. в) Поліплоїдія не зустрічається у рослин. . б) хворих на синдром Дауна. одержаних від однієї клітини 4 Аутосоми Г Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму Д Нестатеві хромосоми 15. яку містять клітини людей: а) здорових. г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. що виникають раптово й спричиняють зміни спадкових ознак організму 2 Поліплоїдія Б Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду 3 Геном В Культура мікроорганізмів. 1 Мутації А Стійкі зміни генетичного матеріалу.Тренувальні завдання 101 б) Чисті лінії — це генотипно неоднорідні нащадки однієї особини. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

Вавилов. Вірним є твердження: а) Ген дальтонізму в людини розташований на Х-хромосомі. 8. в) сорго. г) паразитологія. г) цибулі. 2. . що вивчає закономірності проходження ферментативних реакцій: а) генетика. б) варіаційний ряд. Синтез ДНК за матрицею ДНК: а) реплікація. 5. в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси: а) генетика. б) маслин. г) гістологія. г) відсутні. У людини хромосом: а) 46 пар. в) варіаційна крива. в) Т. Ділянка гена. Прикладом хромосомної аномалії є: а) куру. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості сформулював: а) Г. в) трансляція. 4. б) арахнологія. г) зворотна транскрипція. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. 9. Межі модифікаційної мінливості: а) епістаз. Мендель. г) М. г) дальтонізм у людини. 1. б) ген. в) біохімія. г) термінатор. б) транскрипція. Гекслі. в) Для другого покоління за моногібридного схрещування є характерним розщеплення 9:3:3:1. У самиць дрозофіл статеві хромосоми: а) ZZ. Галузь промисловості.102 Загальна біологія. в) XY. б) У селекції ніколи не застосовують штучний добір. 7. б) XX. б) 24 пари. Наука. 6. яка кодує синтез продукту гена: а) алель. г) норма реакції. г) 4 пари. г) Колхіцин є джерелом радіаційного мутагенезу. 10. б) Т. 11. б) цитологія. в) біотехнологія. в) 23 пари. в) строкатість листків рослин. що несе генетичну інформацію. Середземноморський центр походження рослин є батьківщиною: а) груш. б) хвороба Дауна. 3. в) екзон. Морган.

які будуть отримані в результаті схрещування. г) Хромосомну теорію спадковості створив Т. Морган зі співробітниками. закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму 15. в) AABBccdd × aabbCCDD. б) AaBbccdd × aabbCcDd. Вірним є твердження: а) Схрещування. .Тренувальні завдання 103 12. одержані внаслідок гібридизації 4 Генофонд Г Позахромосомні фактори спадковості Д Сукупність генетичної інформації. життєвих функцій і продуктивністю 2 Штам Б Культура мікроорганізмів. за умови. 13. 1 Груша А Південноамериканський центр 2 Капуста Б Середземноморський центр 3 Кавове дерево В Східноазіатський центр 4 Арахіс Г Центральноамериканський центр Д Абіссинський центр 14. одержаних від однієї клітини 3 Гібриди В Нащадки. г) AABbccdd × aabbCCDD. 1 Плазміди А Створена людиною сукупність особин тварин одного виду. що досліджувані гени знаходяться в різних хромосомах: а) AaBBccdd × aabbCCDd. в) Сублетальні мутації підвищують життєздатність особин. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої кількості можливих фенотипів. називається дигібридним. що характеризується певними особливостями будови. під час якого аналізують успадкування трьох ознак. Установіть відповідність між термінами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) Алельні гени займають на гомологічних хромосомах різні ділянки.

б) транскрипція. г) імунологія. б) варіаційний ряд. Ділянка гена. в) Явище гетерозису не застосовують у сільському господарстві. в) паразитологія. Наука. б) біотехнологія. г) Пара статевих хромосом у самиць дрозофіли — XY. в) Т. Синтез ДНК за матрицею ДНК: а) реплікація. Вавилов. в) гістологія. . г) цитологія. що вивчає закономірності мінливості та спадковості: а) генетика. 7. Морган. 11. Вірним є твердження: а) Цитоплазматичну спадковість у рослин можуть забезпечувати пластиди. Прикладом цитоплазматичної спадковості є: а) куру. в) ананасів. 12. що вивчає особливості будови клітинних ядер: а) генетика. г) термінатор. б) 24 пари. Мендель. г) зворотна транскрипція. 2. Гекслі. б) Т. г) М. 10. Послідовність кількісних показників певної ознаки. в) варіаційна крива. яка припиняє транскрипцію гена: а) екзон. б) Синдром Дауна є проявом трисомії за статевими хромосомами. б) хвороба Дауна. б) ZW. У дрозофіли хромосом: а) 46 пар. 8. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь.104 Загальна біологія. б) біохімія. в) XX. в) строкатість листків рослин. У самиць курей статеві хромосоми: а) ZZ. 9. що несе генетичну інформацію. г) відсутні. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) мигдалю. г) дальтонізм у людини. розташованих у порядку їх зростання називають: а) епістаз. б) жита. г) 4 пари. б) ген. 4. Наука. в) алель. в) трансляція. в) 23 пари. 6. г) норма реакції. 5. Закон розщеплення сформулював: а) Г. 3. Вірним є твердження: а) Генні мутації змінюють структуру всього генома. г) цукрової тростини. 1.

.Тренувальні завдання 105 б) Домінантний алель пригнічує дію рецесивного. г) 1 %. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення. Установіть відповідність між термінами. яке проявляється в першому поколінні гібридів. в) Стать у людини визначається тільки з допомогою аутосом. які викликають мутації 15. 13. розташованих у порядку їх зростання чи зменшення Д Фактори навколишнього середовища. отриманих шляхом віддаленої гібридизації 4 Мутагенні фактори Г Послідовність кількісних показників певної ознаки. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Рекомбінація А Генотипно однорідні нащадки однієї особини. яку отримали культури дрозофіли. більшість генів яких є гомозиготними 2 Чисті лінії Б Явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків 3 Гетерозис В Явище гібридної сили. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 5 %. б) 23 %. в) 19 %. г) У тварин спадкові ознаки передаються лише з допомогою хромосом ядра. 1 XX А Самиця шимпанзе 2 XY Б Самець собаки 3 ZZ В Самиця шовковичного шовкопряда 4 ZW Г Самець горобця Д Самець бджоли 14.

г) поліембріонія. г) печінка. в) ювенільний. 5. . г) брунькування. б) нестатевий. Тип розмноження. г) відсутня. б) обмежений. г) нестатеве покоління життєвого циклу. 2. Першою утворюється: а) гаструла. 4. З ектодерми ссавців утворюється: а) спинний мозок. Першою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. в) бластула. за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю: а) періодичний.106 Загальна біологія. в) вегетативний. б) вторинна. 7. б) лялечка. 3. Тренувальні тести Розмноження та індивідуальний розвиток організмів Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. г) яйце. в) личинка. 9. Тип розмноження. 1. властивий для гідроїдних поліпів: а) поділ навпіл. 6. б) хорда. г) безперервний. в) ізометричний. б) зигота. 8. яка має лише чоловічі статеві залози: а) самець. 10. за якого утворюються яйцеклітини: а) статевий. в) брунькування. б) партеногенез. в) гермафродит. Особина. г) мезодерма. в) яйценародження. в) змішана. У людини порожнина тіла: а) первинна. Спосіб розмноження без запліднення. г) регенерація. характерний для акваріумних рибок мечоносців: а) яйцеживонародження. Ріст. б) самиця. б) справжнє живонародження. в) сім’яники. Першим періодом постембріонального розвитку є: а) пубертатний. г) гаструла. б) смерть.

1 Сперматозоїд А Запліднена яйцеклітина 2 Яйцеклітина Б Сукупність процесів. . 13. г) У різних груп тварин різна здатність до регенерації. 12. в) З однієї клітини внаслідок сперматогенезу утворюється дві гамети. Вірним є твердження: а) Нестатеве розмноження відбувається за рахунок сперматозоїдів. 1 Гамета А Дихальна система 2 Зародковий листок Б Епітелій 3 Тканина В Яйцеклітина 4 Орган Г Ектодерма Д Підшлункова залоза 14. в) стадія росту. в) В інфузорії-туфельки в клітині немає генеративного ядра. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) Тривалість онтогенезу є однаковою в усіх видів тварин. що забезпечують формування тканин 3 Зигота В Стадія розвитку комах з повним перетворенням 4 Лялечка Г Жіноча статева клітина Д Чоловіча статева клітина 15. б) стадія розмноження. б) Різнояйцеві близнюки народжуються шляхом поліембріонії. г) стадія формування. г) Личинки тварин ніколи не виконують функцію розселення. Установіть відповідність між термінами.Тренувальні завдання 107 11. Вірним є твердження: а) Стовбурові клітини здатні до диференціації. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда у послідовності від першої до останньої: а) стадія дозрівання.

. 3. 8. 4. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь.108 Загальна біологія. Тип розмноження. Вірним є твердження: а) Яйцеклітина курки оточена хітиновою шкаралупою. г) відсутня. б) справжнє живонародження. Останнім періодом постембріонального розвитку є: а) пубертатний. 5. в) ювенільний. 10. г) брунькування. в) сім’яники. упродовж яких розміри тіла не змінюються: а) періодичний. в) вегетативний. 11. б) лялечка. за якого утворюються диплоїдні спори: а) статевий. яка має лише жіночі статеві залози: а) самець. б) У статевому розмноженні беруть участь яйцеклітини. б) хорда. в) брунькування. в) личинка. б) обмежений. за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами. 1. Тип розмноження. Особина. г) нестатеве покоління життєвого циклу. характерний для крокодилів: а) яйцеживонародження. в) яйценародження. б) нестатевий. Ріст. б) смерть. Другою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. г) безперервний. г) поліембріонія. в) змішана. в) ізометричний. в) бластула. 2. Другою утворюється: а) гаструла. б) самиця. г) мезодерма. З ентодерми ссавців утворюється: а) спинний мозок. 9. 6. властивий для броненосців: а) поділ навпіл. Спосіб розмноження без запліднення. г) гаструла. г) яйце. в) гермафродит. б) вторинна. 7. г) сітківка. б) зигота. У круглих червів порожнина тіла: а) первинна. б) партеногенез. г) регенерація.

б) імаго. Вірним є твердження: а) З однієї клітини внаслідок овогенезу утворюється чотири гамети. 12. 1 Овогенез А Процес утворення чоловічих статевих клітин 2 Сперматогенез Б Процеси формування зачатків органів та їхня подальша диференціація 3 Гістогенез В Процес утворення жіночих статевих клітин 4 Органогенез Г Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті Д Сукупність процесів. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) личинка. що забезпечують формування тканин 15. в) яйце. 13.Тренувальні завдання 109 в) Зародковий розвиток тварин починається з утворення гаструли. Розмістіть стадії розвитку мурахи у послідовності від першої до останньої: а) лялечка. 1 Подвійне запліднення А Амеба 2 Звичайне запліднення Б Вірус грипу 3 Брунькування В Квасоля 4 Поділ Г Гідра Д Синиця 14. Установіть відповідність між термінами і прикладами. б) З мезодерми формується нервова тканина. г) Клонування людини — це статевий спосіб розмноження. в) Під час партеногенезу організм розвивається з незаплідненої яйцеклітини. г) Зигота завжди утворюється внаслідок злиття двох яйцеклітин.

Особина. що триває до певних меж: а) періодичний. 1. Вірним є твердження: а) Ентодерма є зовнішнім зародковим листком. в) партеногенез. в) ювенільний. г) Гермафродити мають лише чоловічі статеві залози. за якого в гідри утворюються бруньки: а) статевий. 4. в) яйценародження. б) справжнє живонародження. в) ізометричний. 6. 8. б) На зовнішній поверхні яйцеклітини утворюється акросома. в) сім’яники. б) партеногенез. 10. Третьою утворюється: а) гаструла. У комах порожнина тіла: а) первинна. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. б) лялечка. характерний для кажанів: а) яйцеживонародження. г) яйце. б) самиця. . г) гаструла. Третьою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. 2. б) вторинна. 7. в) личинка. б) смерть. г) регенерація. г) нестатеве покоління життєвого циклу. в) бластула. Другим періодом постембріонального розвитку є: а) пубертатний. б) обмежений.110 Загальна біологія. яка має і чоловічі й жіночі статеві залози: а) самець. властивий для інфузорій: а) поділ навпіл. г) безперервний. Тип розмноження. б) нестатевий. 5. 9. в) змішана. в) гермафродит. Тип розмноження. Спосіб розмноження без запліднення. г) печінка. г) поліембріонія. 11. Ріст. в) Амеба розмножується шляхом поділу навпіл. 3. З мезодерми ссавців утворюється: а) спинний мозок. г) мезодерма. г) відсутня. г) брунькування. в) брунькування. б) зигота. б) хорда.

б) Бульба картоплі є органом вегетативного розмноження. Установіть відповідність між термінами і прикладами. г) Амеба може розмножуватися лише статевим способом. 1 Партеногенез А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. г) органогенез. Вірним є твердження: а) Для хрящових риб є характерним нестатеве розмноження. .Тренувальні завдання 111 12. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) З ентодерми формується рогівка ока. що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла 15. 13. 1 Множинна фрагментація А Аутолітус 2 Поперечний поділ Б Вірус СНІДу 3 Брунькування В Додекацерія 4 Партеногенез Г Гідроїдний поліп Д Дафнія 14. б) зигота. в) бластула. складається з одного шару клітин 2 Онтогенез Б Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин 3 Регенерація В Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті 4 Фрагментація Г Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини Д Форма вегетативного розмноження. що утворюється внаслідок дроблення. Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від першої до останньої: а) гаструла.

б) зигота. 10. 2. в) яйценародження. У планарії порожнина тіла: а) первинна. З ектодерми ссавців утворюється: а) сітківка. Ріст. що триває без зупинок. 3. 1. г) регенерація. яка не має статевих залоз. г) кров. г) Процес злиття двох гамет називають популяцією. Першим періодом постембріонального розвитку є: а) бластула. 11. 4. г) брунькування. протягом усього періоду росту організму: а) періодичний. в) брунькування. Тип розмноження. в) бластула. в) Ентодерма є зовнішнім зародковим листком. в) змішана. Спосіб розмноження без запліднення. г) мезодерма. г) яйце. б) обмежений. характерний для кенгуру: а) яйцеживонародження. б) партеногенез. Останньою утворюється: а) гаструла. в) ізометричний. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. г) пубертатний. Особина. б) смерть. г) безперервний. б) справжнє живонародження. в) ювенільний. 7. г) поліембріонія. 9. Тип розмноження. в) серце. б) самиця. Четвертою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. г) відсутня. . в) партеногенез. але має органи нестатевого розмноження: а) самець. б) лялечка. в) личинка. б) нестатевий. г) нестатеве покоління життєвого циклу. властивий для попелиць: а) поділ навпіл. б) вторинна. Вірним є твердження: а) Кукурудза є дводомною рослиною. 6. 5. 8. за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць: а) статевий.112 Загальна біологія. б) Вегетативне розмноження шляхом брунькування є характерним для дріжджів. б) підшлункова залоза. в) гермафродит.

в) стадія розмноження. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. 1 Бластула А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. г) стадія дозрівання. б) Кореневище конвалії є органом вегетативного розмноження. г) Пшениця — це дводомна рослина. б) стадія формування. що утворюється внаслідок дроблення. Установіть відповідність між термінами. в) Головний мозок формується з ентодерми. що забезпечує його проникнення в яйцеклітину Д Запліднена яйцеклітина 15. . складається з двох або трьох зародкових листків 2 Гаструла Б Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини у послідовності від першої до останньої: а) стадія росту. складається з одного шару клітин 3 Акросома В Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи 4 Нейрула Г Органела сперматозоїда.Тренувальні завдання 113 12. Вірним є твердження: а) Для всіх кісткових риб є характерним внутрішнє запліднення. 1 Поліембріонія А Губки 2 Партеногенез Б Броненосці 3 Фрагментація В Лишайники 4 Невпорядкований поділ Г Віруси грипу Д Попелиці 14.

в) гермафродит. г) безперервний. Вірним є твердження: а) Дафнії ніколи не можуть розмножуватися шляхом партеногенезу. в) ізометричний. в) Голкошкірі є вторинноротими тваринами. в) брунькування. г) яйце. в) бластула. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 12. г) пубертатний. б) вторинна. яка має і чоловічі й жіночі статеві залози: а) самець. Особина. З ентодерми ссавців утворюється: а) сітківка. г) брунькування. 4. Тип розмноження. в) партеногенез. 9. властивий для амеб: а) поділ навпіл. б) необмежений. 8. г) гамета. б) лялечка. б) нестатевий. г) відсутня. за якого в дафній зародки розвиваються з незапліднених яєць: а) статевий. У птахів порожнина тіла: а) первинна. характерний для раків: а) яйцеживонародження. 11. г) нестатеве покоління життєвого циклу. Останнім періодом постембріонального розвитку є: а) бластула. 5.114 Загальна біологія. Спосіб розмноження без запліднення. 1. Ріст. в) змішана. 6. в) серце. 7. б) смерть. . Вірним є твердження: а) Лишайники ніколи не розмножуються шляхом фрагментації. б) Обліпиха є однодомною рослиною. б) підшлункова залоза. б) партеногенез. б) самиця. Тип розмноження. в) яйценародження. 10. г) поліембріонія. в) личинка. Третьою стадією розвитку сарани є: а) імаго. що триває протягом усього життя організму: а) періодичний. б) зигота. Першою утворюється: а) гаструла. г) кров. б) справжнє живонародження. 3. г) регенерація. г) Ендосперм у насінині утворюють тільки квіткові рослини. 2. в) ювенільний.

1 Ембріон А Явище. в) яйце. яка відбувається всередині яйця.Тренувальні завдання 115 б) У процесі розвитку у птахів відбувається кілька метаморфозів. в) Непрямий розвиток супроводжується значними змінами у будові організму. складається з двох або трьох зародкових листків 15. насінини або материнського організму Д Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. г) імаго. 1 Подвійне запліднення А Вірус сказу 2 Звичайне запліднення Б Бджола 3 Брунькування В Холерний вібріон 4 Поділ Г Корал Д Кокосова пальма 14. г) Для квіткових рослин є характерним подвійне запліднення. б) личинка. 13. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. за якого зародок звільняється з оболонок яйця ще в організмі матері 2 Яйценародження Б Явище. за якого зародок завершує період розвитку і виходить із оболонок яйця поза організмом матері 3 Яйцеживонародження В Розвиток кількох зародків із однієї заплідненої яйцеклітини 4 Поліембріонія Г Стадія ембріогенезу. Розмістіть стадії розвитку метелика у послідовності від першої до останньої: а) лялечка. Установіть відповідність між термінами і прикладами.

116 Загальна біологія. б) самиця. в) вторинна. 5. г) сім’яники. 3. Першим періодом постембріонального розвитку є: а) гаструла. Спосіб розмноження без запліднення. г) яйценародження. г) нестатеве покоління життєвого циклу. за якого утворюються яйцеклітини: а) статевий. б) брунькування. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. в) печінка. Особина. в) самець. в) справжнє живонародження. . б) первинна. 4. 7. г) пубертатний. б) яйцеживонародження. 10. в) обмежений. З ектодерми ссавців утворюється: а) хорда. Вірним є твердження: а) Стовбурові клітини не здатні до диференціації. б) Різнояйцеві близнюки народжуються шляхом поліембріонії. Тип розмноження. б) імаго. У людини порожнина тіла: а) відсутня. б) смерть. 2. в) поділ навпіл. 9. г) змішана. б) зигота. в) вегетативний. властивий для гідроїдних поліпів: а) партеногенез. 11. 6. г) бластула. Тип розмноження. за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю: а) ізометричний. Першою стадією розвитку джмеля є: а) лялечка. Першою утворюється: а) мезодерма. б) поліембріонія. г) брунькування. г) нестатевий. в) ювенільний. б) спинний мозок. характерний для акваріумних рибок мечоносців: а) регенерація. 1. 8. в) гаструла. Ріст. г) безперервний. б) періодичний. г) личинка. яка має лише чоловічі статеві залози: а) гермафродит. в) яйце.

г) стадія формування. г) Личинки тварин ніколи не виконують функцію розселення.Тренувальні завдання 117 в) З однієї клітини внаслідок сперматогенезу утворюється чотири гамети. б) стадія розмноження. г) У різних груп тварин однакова здатність до регенерації. 1 Лялечка А Запліднена яйцеклітина 2 Сперматозоїд Б Сукупність процесів. Установіть відповідність між термінами. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда у послідовності від останньої до першої: а) стадія дозрівання. в) стадія росту. 1 Зародковий листок А Дихальна система 2 Гамета Б Епітелій 3 Орган В Яйцеклітина 4 Тканина Г Ектодерма Д Підшлункова залоза 14. що забезпечують формування тканин 3 Яйцеклітина В Стадія розвитку комах з повним перетворенням 4 Зигота Г Жіноча статева клітина Д Чоловіча статева клітина 15. 12. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) Тривалість онтогенезу є однаковою в усіх видів тварин. Вірним є твердження: а) Нестатеве розмноження відбувається за рахунок сперматозоїдів. 13. . в) В інфузорії-туфельки в клітині є генеративне ядро.

б) яйцеживонародження. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. Спосіб розмноження без запліднення. 4. З ентодерми ссавців утворюється: а) хорда. Другою утворюється: а) мезодерма. в) яйце. 2. Вірним є твердження: а) З однієї клітини внаслідок овогенезу утворюється чотири гамети. в) справжнє живонародження. г) змішана. в) Під час партеногенезу організм розвивається із заплідненої яйцеклітини. . Останнім періодом постембріонального розвитку є: а) гаструла. б) самиця. в) сітківка. в) вторинна. за якого короткочасні періоди збільшення розмірів тіла змінюються періодами. г) пубертатний. 11. в) самець. в) гаструла. б) зигота. б) З ектодерми формується нервова тканина. б) імаго. за якого утворюються диплоїдні спори: а) статевий. б) спинний мозок.118 Загальна біологія. 8. яка має лише жіночі статеві залози: а) гермафродит. 5. 7. упродовж яких розміри тіла не змінюються: а) ізометричний. в) поділ навпіл. в) ювенільний. 1. Тип розмноження. г) сім’яники. 9. характерний для крокодилів: а) регенерація. б) смерть. г) безперервний. б) поліембріонія. Тип розмноження. в) обмежений. г) личинка. в) вегетативний. 10. г) нестатеве покоління життєвого циклу. Ріст. б) періодичний. 3. г) бластула. г) брунькування. 6. г) Клонування людини — це статевий спосіб розмноження. б) брунькування. г) яйценародження. Особина. властивий для броненосців: а) партеногенез. Другою стадією розвитку джмеля є: а) лялечка. У круглих червів порожнина тіла: а) відсутня. б) первинна. г) нестатевий.

в) Зародковий розвиток тварин починається з утворення гаструли. г) Зигота утворюється внаслідок злиття двох клітин. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. . що забезпечують формування тканин 15.Тренувальні завдання 119 12. в) яйце. Установіть відповідність між термінами і прикладами. 13. б) імаго. г) личинка. б) У статевому розмноженні не беруть участі яйцеклітини. 1 Звичайне запліднення А Амеба 2 Брунькування Б Вірус грипу 3 Поділ В Квасоля 4 Подвійне запліднення Г Гідра Д Синиця 14. Розмістіть стадії розвитку мурахи у послідовності від останньої до першої: а) лялечка. Вірним є твердження: а) Яйцеклітина курки оточена хітиновою шкаралупою. 1 Сперматогенез А Процес утворення чоловічих статевих клітин 2 Овогенез Б Процеси формування зачатків органів та їхня подальша диференціація 3 Органогенез В Процес утворення жіночих статевих клітин 4 Гістогенез Г Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті Д Сукупність процесів.

в) справжнє живонародження. г) яйценародження. яка має і чоловічі й жіночі статеві залози: а) гермафродит. г) личинка. Спосіб розмноження без запліднення. 2. г) бластула. б) періодичний. 4. характерний для кажанів: а) регенерація. г) нестатевий. б) смерть. б) На зовнішній поверхні яйцеклітини утворюється акросома. 9. в) яйце. в) З ентодерми формується рогівка ока. б) первинна. Тип розмноження. г) змішана. в) поділ навпіл. 1. Третьою утворюється: а) мезодерма. б) спинний мозок. З мезодерми ссавців утворюється: а) хорда. г) безперервний. 6. Другим періодом постембріонального розвитку є: а) гаструла. в) вторинна. б) зигота. в) ювенільний. 5. 11. властивий для інфузорій: а) партеногенез. Третьою стадією розвитку джмеля є: а) лялечка.120 Загальна біологія. Особина. б) Бульба картоплі є органом статевого розмноження. Вірним є твердження: а) Для хрящових риб є характерним внутрішнє запліднення. Вірним є твердження: а) Ектодерма є зовнішнім зародковим листком. в) гаструла. 8. г) брунькування. б) партеногенез. б) імаго. в) самець. 12. Тип розмноження. в) печінка. 10. г) Амеба може розмножуватися лише статевим способом. 3. г) пубертатний. Ріст. г) сім’яники. за якого в гідри утворюються бруньки: а) статевий. б) самиця. що триває до певних меж: а) ізометричний. б) яйцеживонародження. 7. г) нестатеве покоління життєвого циклу. б) поліембріонія. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. в) обмежений. У комах порожнина тіла: а) відсутня. . в) брунькування.

Розмістіть стадії розвитку зародка ссавців у послідовності від останньої до першої: а) гаструла. складається з одного шару клітин 2 Фрагментація Б Процес відновлення організмом утрачених або ушкоджених частин 3 Партеногенез В Процес розвитку організмів від їхнього зародження до смерті 4 Онтогенез Г Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини Д Форма вегетативного розмноження. що утворюється внаслідок дроблення. г) Гермафродити мають лише чоловічі статеві залози. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між термінами і прикладами.Тренувальні завдання 121 в) Амеба розмножується шляхом утворення незапліднених яйцеклітин. 1 Брунькування А Аутолітус 2 Партеногенез Б Вірус СНІДу 3 Множинна фрагментація В Додекацерія 4 Поперечний поділ Г Гідроїдний поліп Д Дафнія 14. г) органогенез. б) зигота. що здійснюється шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла 15. 13. в) бластула. . 1 Регенерація А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин.

2. г) Пшениця — це дводомна рослина. З ектодерми ссавців утворюється: а) серце. 3. . б) самиця. г) бластула. в) вторинна. в) обмежений. 10. в) брунькування. характерний для кенгуру: а) регенерація. в) справжнє живонародження. б) партеногенез. Вірним є твердження: а) Для всіх кісткових риб є характерним внутрішнє запліднення. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. Першим періодом постембріонального розвитку є: а) смерть. г) брунькування. в) Головний мозок формується з ентодерми. 1. в) пубертатний. г) кров. властивий для попелиць: а) партеногенез. в) сітківка. б) підшлункова залоза. в) гаструла. б) імаго. Тип розмноження. 6. б) зигота. в) яйце. за якого в попелиць зародки розвиваються з незапліднених яєць: а) статевий. в) самець. г) ювенільний. г) змішана. б) бластула. 8.122 Загальна біологія. б) поліембріонія. 5. Тип розмноження. г) личинка. яка не має статевих залоз. б) первинна. Четвертою стадією розвитку джмеля є: а) лялечка. 11. Ріст. 9. Останньою утворюється: а) мезодерма. б) Кореневище конвалії є органом вегетативного розмноження. Особина. в) поділ навпіл. б) періодичний. г) нестатевий. г) нестатеве покоління життєвого циклу. г) яйценародження. У планарії порожнина тіла: а) відсутня. 7. б) яйцеживонародження. Спосіб розмноження без запліднення. г) безперервний. 4. але має органи нестатевого розмноження: а) гермафродит. що триває без зупинок. протягом усього періоду росту організму: а) ізометричний.

Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини у послідовності від останньої до першої: а) стадія росту. складається з одного шару клітин 3 Нейрула В Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи 4 Акросома Г Органела сперматозоїда. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. складається з двох або трьох зародкових листків 2 Бластула Б Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. що утворюється внаслідок дроблення. що забезпечує його проникнення в яйцеклітину Д Запліднена яйцеклітина 15.Тренувальні завдання 123 12. б) стадія формування. 13. Установіть відповідність між термінами. . г) стадія дозрівання. г) Процес злиття двох гамет називають популяцією. Вірним є твердження: а) Кукурудза є однодомною рослиною. в) стадія розмноження. 1 Гаструла А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. б) Вегетативне розмноження шляхом брунькування не є характерним для дріжджів. в) Ентодерма є зовнішнім зародковим листком. 1 Партеногенез А Губки 2 Поліембріонія Б Броненосці 3 Невпорядкований поділ В Лишайники 4 Фрагментація Г Віруси грипу Д Попелиці 14.

в) Прямий розвиток супроводжується значними змінами у будові організму. в) справжнє живонародження. 9. г) брунькування. 6. г) безперервний. г) личинка. 3. б) партеногенез. в) самець. б) періодичний. властивий для амеб: а) партеногенез. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. 8. г) яйценародження. б) сітківка. характерний для раків: а) регенерація. б) яйцеживонародження. г) змішана. в) гаструла. 10. З ентодерми ссавців утворюється: а) серце. Тип розмноження. б) первинна. що триває протягом усього життя організму: а) ізометричний. 5. в) брунькування. в) необмежений. б) поліембріонія. б) зигота. в) яйце. 2. Особина. 11. Спосіб розмноження без запліднення. Ріст. Останнім періодом постембріонального розвитку є: а) смерть. Третьою стадією розвитку сарани є: а) лялечка. яка має і чоловічі й жіночі статеві залози: а) гермафродит. б) бластула. б) імаго. г) кров. Вірним є твердження: а) Дафнії ніколи не розмножуються шляхом партеногенезу. г) нестатеве покоління життєвого циклу. 7. г) бластула. Тип розмноження. 4. . в) підшлункова залоза. в) вторинна. за якого в дафній зародки розвиваються з незапліднених яєць: а) статевий. г) нестатевий. б) самиця. 1. б) У процесі розвитку в птахів відбувається кілька метаморфозів. г) Для квіткових рослин є характерним подвійне запліднення. в) пубертатний. Першою утворюється: а) гамета. в) поділ навпіл.124 Загальна біологія. У птахів порожнина тіла: а) відсутня. г) ювенільний.

Розмістіть стадії розвитку метелика у послідовності від останньої до першої: а) лялечка. Вірним є твердження: а) Лишайники можуть розмножуватися шляхом фрагментації. 13. за якого зародок звільняється з оболонок яйця ще в організмі матері 2 Ембріон Б Явище. 1 Яйценародження А Явище. г) імаго. в) яйце. 1 Поділ А Вірус сказу 2 Подвійне запліднення Б Бджола 3 Звичайне запліднення В Холерний вібріон 4 Брунькування Г Корал Д Кокосова пальма 14. за якого зародок завершує період розвитку і виходить із оболонок яйця поза організмом матері 3 Поліембріонія В Розвиток кількох зародків із однієї заплідненої яйцеклітини 4 Яйцеживонародження Г Стадія ембріогенезу. складається з двох або трьох зародкових листків 15.Тренувальні завдання 125 12. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. насінини або материнського організму Д Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. б) личинка. б) Обліпиха є однодомною рослиною. яка відбувається всередині яйця. в) Голкошкірі є первинноротими тваринами. Установіть відповідність між термінами і прикладами. . г) Ендосперм у насінині утворюють тільки квіткові рослини.

б) біотичний. в) антропогенний. в) синекологія. г) генетика. 5. г) ксилобіонт. г) комплексний. г) Взаємини у зграї вовків вивчає аутекологія. Вірним є твердження: а) Сучасні екологічні дослідження підтверджують існування закону оптимуму. б) популяційна. Гетеротрофом є: а) кактус. б) мутуалізм. Взаємодія п’явки та людини: а) хижацтво. в) кукурудза. г) ксерофіли. 8. 1. Людина і біосфера Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. в) паразитизм.126 Загальна біологія. 4. У лужних середовищах живуть: а) базофіли. в) ксерофіл. г) ацидофіли. г) фітоценоз. в) Паразитами можуть бути лише бактерії та гриби. До існування в умовах помірної вологості адаптовані: а) мезофіти. Вірним є твердження: а) Екологія вивчає взаємозв’язки між організмами. б) біоценоз. Риболовля — це фактор: а) абіотичний. в) угруповань. Взаємини окремих особин із навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. 7. б) демекологія. 2. г) конкуренція. Закономірний спрямований процес зміни угруповання: а) сукцесія. . б) троянда. в) агроценоз. Органічні речовини з неорганічних утворюють: а) редуценти. г) мукор. б) Здатність до анабіозу є характерною рисою всіх ссавців. в) ксерофіли. 11. Синекологія — це екологія: а) особин. 12. 9. б) гігрофіти. б) нейтрофіли. б) ксерофіт. 6. Тренувальні тести Основи екології. в) консументи першого порядку. в) ксерофіти. г) консументи другого порядку. г) біосфери в цілому. 3. Кактус — це: а) мезофіт. б) продуценти. 10.

які живляться готовими органічними речовинами 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) спориш. б) аспергил. г) кролик. г) Густота популяції не залежить від інтенсивності дії кліматичних факторів. які мешкають у товщі води й не здатні протидіяти течіям 3 Планктон В Організми. в) Кальмари є планктонними організмами.Тренувальні завдання 127 б) Сезонні ритми не пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця. за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого Д Гетеротрофні організми. 1 Продуценти А Сукупність організмів. 13. . в) лисиця. які утворюють органічні сполуки з неорганічних 4 Нектон Г Форма співіснування організмів різних видів. 1 Бентос А Клоп-водомірка 2 Нектон Б Верблюд 3 Планктон В Тридакна 4 Нейстон Г Діатомові водорості Д Кашалот 14. які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії 2 Консументи Б Сукупність організмів. Установіть відповідність між термінами і прикладами.

г) гігрофіли. . в) ацидофіли. г) гігрофіли. Вірним є твердження: а) Паразитом людини є коростяний свербун. в) фотофіли. б) нейтрофіли. б) популяційна. 9. 3. в) синекологія. г) комплексний. 12. Аутекологія — це екологія: а) особин. Взаємодія лева та леопарда: а) хижацтво. 1. в) антропогенний. в) конкуренція. 10. 7. 11. в) консумент першого порядку. г) фітонциди. г) консумент другого порядку. б) конкуренція. г) біосфери в цілому. в) угруповань. б) паразитизм. б) продуцент. б) біотичний. Вірним є твердження: а) Ялина є деревом. У нейтральних середовищах живуть: а) базофіли. г) Взаємодія пирію та пшениці не є прикладом конкуренції. в) Температура середовища не відіграє важливої ролі у житті організмів. б) паразитизм. Паразитизм — це фактор: а) абіотичний. Слон — це: а) редуцент. г) мутуалізм. в) гербіциди. Взаємини всередині популяцій вивчає: а) аутекологія. Взаємодія корови й коня: а) хижацтво. 4. в) конкуренція. б) продуценти. г) консументи. б) фотофоби. г) генетика. б) демекологія. б) Біогеоценологія вивчає взаємодію організмів усередині популяції. в) фотоавтотрофи. 8. б) Екологічні фактори не можуть узаємодіяти між собою. 6. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. 5. г) мутуалізм. Абіотичним фактором є: а) світло. 2.128 Загальна біологія. Харчуються живими організмами: а) редуценти. Віддають перевагу сильній освітленості: а) фотоксени.

1 Продуцент А Котяча блоха 2 Консумент першого порядку Б Пеніцил 3 Консумент другого порядку В Олень 4 Редуцент Г Лисиця Д Верба 14. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) мукор. г) сонечко. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. які живляться рослинами Д Усі форми співіснування організмів різних видів 15. Установіть відповідність між термінами і прикладами.Тренувальні завдання 129 в) До складу бентосу входить кашалот. які живляться різною за походженням їжею 4 Поліфаги Г Організми. 1 Симбіоз А Форма співіснування організмів різних видів. розташованих у товщі води 3 Фітофаги В Організми. в) яблуня. г) Підстилка розташована під шаром гумусу. б) попелиця. . які оселюються на різних субстратах. за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого 2 Мутуалізм Б Сукупність організмів. 13.

Взаємини угруповань видів із навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. Автомобільні шляхи — це фактор: а) абіотичний. г) Короїд є представником гідробіонтів. г) консумент другого порядку. б) фотофоби. 6. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. Рештки загиблих організмів руйнують: а) редуценти. в) синекологія. Біотичним фактором є: а) світло. в) папороть. 11. б) демекологія. в) демекологія. б) біотичний. Байдужі до умов освітленості: а) фотоксени.130 Загальна біологія. г) цитологія. г) комплексний. Вірним є твердження: а) Терморегуляція за рахунок зміни поведінки у тварин є неможливою. 5. Взаємини організму вовка з навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. в) антропогенний. в) консумент першого порядку. 9. б) продуцент. г) генетика. в) Екологічний моніторинг може бути локальним. б) літобіонти. 10. б) синекологія. в) гербіциди. 4. 7. Пліснява — це: а) редуцент. г) комплексний. 1. в) фотофіли. б) біотичний. в) ксилобіонти. г) консументи другого порядку. г) вологість. 3. 2. г) аеробіонти. Середньорічна температура — це фактор: а) абіотичний. Консументом є: а) корова. г) соняшник. регіональним або глобальним. 8. . б) конкуренція. б) Прикладом коменсалізму можуть слугувати відносини людини і трипаносоми. в) антропогенний. в) консументи першого порядку. г) гігрофіли. б) печериця. б) продуценти. У водному середовищі живуть: а) гідробіонти.

які живляться мертвою органікою. 1 Редуценти А Сукупність організмів. розкладаючи її до неорганічних сполук 3 Бентос В Сукупність організмів. 1 Ксерофіт А Піщана ефа 2 Мезофіт Б Береза 3 Гігрофіт В Бегемот 4 Ксерофіл Г Сальвінія Д Саксаул 14. які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 2 Сапротрофи Б Організми. які оселюються на різних субстратах. г) Біоценоз не має просторової структури. які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм Д Організми. в) яблуневий довгоносик. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. Вірним є твердження: а) Розмір ареалу визначається лише під дією антропогенних факторів. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) яблуня. б) Ніякі водні організми не здатні до біолюмінесценції. г) горобець. б) пеніцил. .Тренувальні завдання 131 12. Установіть відповідність між термінами і прикладами. розташованих у товщі води 4 Перифітон Г Сукупність організмів. в) Шипшина є кущем. які живляться мертвою органікою 15.

в) мукор. в) Прикладом мутуалізму можуть бути відносини актинії та рака-самітника. У деревині живуть: а) гідробіонти. Хемоавтотрофна бактерія — це: а) редуцент. в) консумент першого порядку. г) мезофіли. б) гігрофіти. в) ксилобіонт. Продуцентом є: а) корова. Ефа — це: а) ксерофіт. 10. в) абіотичний. г) хижаки. Вірним є твердження: а) Виникнення припливів спричиняє дія Юпітера. До існування в умовах високої вологості адаптовані: а) мезофіти. Антропогенним фактором є: а) світло. б) біоценоз. 4. г) літобіонт. які створює. г) агроценоз. контролює та підтримує людина: а) сукцесія. б) продуцент. 2. Висота снігового покриву — це фактор: а) антропогенний. 12. б) Кисень необхідний живим істотам для анаеробного дихання. Автотрофом є: а) кактус. в) ксилобіонти. Екосистеми. г) комплексний. 9. г) аеробіонти. 11. б) Популяції не можуть мати вікової структури. в) тундра.132 Загальна біологія. б) фотофоби. г) Взаємини зграї вовків зі зграєю оленів вивчає демекологія. г) акула. Вірним є твердження: а) Існують лише абіотичні екологічні фактори. . б) ксерофіл. 8. Віддають перевагу слабкій освітленості: а) фотоксени. 3. б) літобіонти. 7. в) фотофіли. в) гербіциди. в) ксерофіти. г) лімнобіонти. б) печериця. г) папороть. б) конкуренція. б) кролик. в) опеньок. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. г) консумент другого порядку. 1. 6. б) біотичний. 5.

які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 15.Тренувальні завдання 133 в) Наземно-повітряне середовище не є найрізноманітнішим за своїми умовами. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) людина. які потребують охорони 2 Нейстон Б Список видів різних груп організмів. г) Живі організми можуть використовувати інфрачервоні промені. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. . Установіть відповідність між термінами і прикладами. 1 Гідробіонти А Список рідкісних і зникаючих видів організмів. які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії 4 Чорний список Г Організми. б) мукор. починаючи з 1600 року 3 Червона книга В Сукупність організмів. які вимерли. г) буряк. в) свиня. 1 Дерево А Хміль 2 Кущ Б Хлорела 3 Трава В Платан 4 Ліана Г Картопля Д Шипшина 14. які населяють водойми різних типів Д Сукупність організмів.

б) печериця. 9. Угруповання взаємопов’язаних організмів. 1. б) паразитизм. 2. 7. Гетеротрофом є: а) кактус. в) конкуренція. Демекологія — це екологія: а) особин. 10. Вірним є твердження: а) Водойми різних типів не відрізняються за сольовим складом води. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. г) цибуля. б) Рівень освітленості ніколи не впливає на живі організми. г) паразитизм. г) конкуренція. в) ксерофіти. б) мутуалізм. . 3. 4. До існування в умовах низької вологості адаптовані: а) мезофіти. г) ацидофіли. г) На живі організми не можуть діяти ультрафіолетові промені. 12. б) Кріт адаптований до життя у ґрунті.134 Загальна біологія. Взаємодія людини та пшениці: а) хижацтво. в) ксилобіонти. г) біоценологія. г) кішка. Канібалізм — це фактор: а) антропогенний. г) лімнобіонти. 6. в) абіотичний. б) біотичний. 8. У кислих середовищах живуть: а) базофіли. б) літобіонти. г) всієї біосфери. в) угруповань. Вірним є твердження: а) Азоту в атмосфері близько 21 %. б) кролик. в) мезофіли. б) біоценоз. в) Організми не здатні реагувати на плин часу. б) нейтрофіли. в) троянда. Редуцентом є: а) корова. г) комплексний. що спільно проживають: а) сукцесія. б) гігрофіти. Взаємодія кози й капусти: а) хижацтво. 5. г) гігрофіли. 11. У товщі літосфери живуть: а) гідробіонти. в) агроценоз. в) конкуренція. б) популяційна. в) папороть.

1 Продуцент А Вовк 2 Консумент першого порядку Б Кролик 3 Консумент другого порядку В Конюшина 4 Редуцент Г Собача блоха Д Мукор 14. г) миша. б) сова. в) аспергил. створені людиною для одержання сільськогосподарської продукції 3 Екологічна ніша В Структура біогеоценозу. . які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 15. 13. 1 Агроценоз А Положення популяції певного виду в біогеоценозі. г) Усі форми співіснування різних видів називаються мутуалізмом. Установіть відповідність між термінами і прикладами. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) пшениця. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. що визначається взаємозв’язками з популяціями інших видів та умовами фізичного середовища існування 2 Ноосфера Б Маловидові штучні угруповання організмів.Тренувальні завдання 135 в) Чисельність популяцій може коливатися. що формується внаслідок переплетення різних ланцюгів живлення 4 Трофічна сітка Г Новий стан біосфери. зумовлений розумовою діяльністю людини Д Сукупність організмів.

г) ацидофіли. Гетеротрофом є: а) кактус. 12. б) продуценти. б) демекологія. 11. б) Сезонні ритми не пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця. в) абіотичний. Вірним є твердження: а) Екологія не вивчає взаємозв’язки між організмами. Органічні речовини з неорганічних утворюють: а) редуценти. 3.136 Загальна біологія. г) Густота популяції не залежить від інтенсивності дії кліматичних факторів. 7. б) ксерофіл. До існування в умовах помірної вологості адаптовані: а) ксерофіли. в) Кальмари є нектонними організмами. б) мезофіти. 5. б) мутуалізм. в) фінікова пальма. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. г) конкуренція. 4. Синекологія — це екологія: а) особин. Взаємодія п’явки та людини: а) хижацтво. г) ксерофіти. Взаємини окремих особин із навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. г) конкуренція. б) базофіли. 2. . 1. б) угруповань. Кактус — це: а) ксерофіт. 6. Вірним є твердження: а) Сучасні екологічні дослідження не підтверджують існування закону оптимуму. г) комплексний. в) агроценоз. Закономірний спрямований процес зміни угруповання: а) сукцесія. в) ксилобіонт. б) біоценоз. г) всієї біосфери. 8. г) мукор. б) троянда. в) нейтрофіли. в) синекологія. в) гігрофіти. г) мезофіт. У лужних середовищах живуть: а) гігрофіти. б) Здатність до анабіозу є характерною рисою всіх ссавців. 9. в) популяційна. г) консументи другого порядку. б) біотичний. в) паразитизм. в) консументи першого порядку. г) генетика. Риболовля — це фактор: а) антропогенний. 10.

Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) спориш.Тренувальні завдання 137 в) Паразитами можуть бути лише бактерії і гриби. які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії 2 Продуценти Б Сукупність організмів. г) Взаємини у зграї вовків вивчає демекологія. 1 Нектон А Сукупність організмів. які утворюють органічні сполуки з неорганічних 4 Планктон Г Форма співіснування організмів різних видів. г) кролик. . 1 Нектон А Клоп-водомірка 2 Бентос Б Верблюд 3 Нейстон В Тридакна 4 Планктон Г Діатомові водорості Д Кашалот 14. які мешкають у товщі води й не здатні протидіяти течіям 3 Консументи В Організми. за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого Д Гетеротрофні організми. 13. б) аспергил. в) лисиця. які живляться готовими органічними речовинами 15. Установіть відповідність між термінами і прикладами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

Взаємини всередині популяцій вивчає: а) аутекологія. У нейтральних середовищах живуть: а) базофіли. в) фотофоби. Взаємодія лева та леопарда: а) мутуалізм. б) антибіотики. б) фотоксени.138 Загальна біологія. г) продуцент. г) фотофіли. б) хижацтво. 2. в) До складу бентосу входить кашалот. Вірним є твердження: а) Ялина є кущем. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. г) конкуренція. Харчуються живими організмами: а) редуценти. б) особин. б) консументи. в) демекологія. б) Екологічні фактори можуть узаємодіяти між собою. Жирафа — це: а) консумент першого порядку. г) антропогенний. в) популяційна. 10. Паразитизм — це фактор: а) комплексний. г) ацидофіли. г) конкуренти. б) Біогеоценологія вивчає взаємодію організмів усередині популяції. в) нейтрофіли. г) угруповань. в) паразитизм. 7. в) редуцент. б) абіотичний. Абіотичним фактором є: а) світло. 9. в) конкуренція. г) конкуренція. 11. в) біотичний. б) мезофіли. в) паразитизм. б) консумент другого порядку. Вірним є твердження: а) Паразитом людини не є коростяний свербун. 1. . 3. Віддають перевагу сильній освітленості: а) ксерофіли. в) продуценти. Взаємодія оленя й лося: а) мутуалізм. 12. 4. г) гербіциди. г) Підстилка розташована під шаром гумусу. 6. б) фізіологія. Аутекологія — це екологія: а) усієї біосфери. 8. г) синекологія. 5. б) хижацтво.

в) яблуня. які живляться рослинами Д Усі форми співіснування організмів різних видів 15. розташованих у товщі води 3 Мутуалізм В Організми. б) попелиця. г) сонечко. за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого 2 Фітофаги Б Сукупність організмів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. . які оселюються на різних субстратах. Установіть відповідність між термінами і прикладами. г) Взаємодія пирію та пшениці є прикладом конкуренції. які живляться різною за походженням їжею 4 Симбіоз Г Організми. 13. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) мукор.Тренувальні завдання 139 в) Температура середовища не відіграє важливої ролі у житті організмів. 1 Поліфаги А Форма співіснування організмів різних видів. 1 Консумент другого порядку А Котяча блоха 2 Редуцент Б Пеніцил 3 Продуцент В Олень 4 Консумент першого порядку Г Лисиця Д Верба 14.

г) продуцент. Консументом є: а) кактус. 2. Біотичним фактором є: а) світло. Середньорічна температура — це фактор: а) комплексний. б) консумент другого порядку. Вірним є твердження: а) Терморегуляція за рахунок зміни поведінки у тварин є можливою. в) Шипшина не є кущем. 6. в) біотичний. б) абіотичний. Пліснява — це: а) консумент першого порядку. Вірним є твердження: а) Розмір ареалу визначається лише під дією антропогенних факторів. 12. Байдужі до умов освітленості: а) фотоксени. 7. б) Деякі водні організми здатні до біолюмінесценції. б) ксерофіти. г) гербіциди. 8. в) фінікова пальма. . в) редуцент. Рештки загиблих організмів руйнують: а) редуценти. г) демекологія. в) літобіонти. г) мукор. Автомобільні шляхи — це фактор: а) комплексний. 4. б) Прикладом коменсалізму можуть слугувати відносини людини і трипаносоми. г) антропогенний. б) абіотичний. 1. 5. г) конкуренти. в) пестициди. Взаємини організму вовка з навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. 9. б) гідробіонти. 11. в) продуценти. б) анатомія. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. 3. г) фотофіли. г) синекологія. г) антропогенний. в) синекологія. г) ксилобіонти. У водному середовищі живуть: а) аеробіонти. б) конкуренція. в) фотофоби. в) паразитологія. г) Біоценоз не має просторової структури.140 Загальна біологія. б) консументи. б) демекологія. б) собака. 10. в) біотичний. Взаємини угруповань видів із навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія.

13. які живляться мертвою органікою 15. г) горобець. б) пеніцил. які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 2 Редуценти Б Організми. розташованих у товщі води 4 Бентос Г Сукупність організмів. які оселюються на різних субстратах. 1 Ксерофіл А Піщана ефа 2 Ксерофіт Б Береза 3 Мезофіт В Бегемот 4 Гігрофіт Г Сальвінія Д Саксаул 14. які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм Д Організми. Установіть відповідність між термінами і прикладами. г) Короїд є представником гідробіонтів.Тренувальні завдання 141 в) Екологічний моніторинг не може бути локальним або глобальним. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) яблуневий довгоносик. розкладаючи її до неорганічних сполук 3 Перифітон В Сукупність організмів. 1 Сапротрофи А Сукупність організмів. які живляться мертвою органікою. . Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) яблуня.

До існування в умовах високої вологості адаптовані: а) ксерофіли. 2. 9. в) редуцент. б) літобіонти. 10. г) біосфера. б) мезофіти. 8. в) гігрофіти. 1. Антропогенним фактором є: а) світло. б) конкуренція. Ефа — це: а) ксерофіт. У деревині живуть: а) гідробіонти. Хемоавтотрофна бактерія — це: а) консумент першого порядку. б) антропогенний. г) ксерофіти. б) Популяції не можуть мати вікової структури. Висота снігового покриву — це фактор: а) комплексний. Віддають перевагу слабкій освітленості: а) фотоксени. в) мукор. б) фотофоби. в) агроценоз. Продуцентом є: а) кішка. 5. 6. 11. в) лисиця. б) консумент другого порядку. в) фотофіли. г) глива. б) кролик. в) ксилобіонт. Вірним є твердження: а) Існують лише абіотичні екологічні фактори. г) продуцент. г) температура. г) Живі організми не можуть використовувати інфрачервоні промені. г) консументи. . 12. 4. 7. г) аеробіонти. г) абіотичний. в) ксилобіонти. б) опеньок. Екосистеми. які створює. б) біоценоз. Вірним є твердження: а) Виникнення припливів спричиняє дія Юпітера. в) Наземно-повітряне середовище є найрізноманітнішим за своїми умовами. контролює та підтримує людина: а) сукцесія. Автотрофом є: а) соняшник. б) ксерофіл. в) гербіциди. б) Кисень необхідний живим істотам для аеробного дихання. в) біотичний.142 Загальна біологія. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. г) гідробіонт. г) кавове дерево. 3.

Установіть відповідність між термінами і прикладами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) буряк.Тренувальні завдання 143 в) Прикладом паразитизму можуть бути відносини актинії та ракасамітника. 1 Червона книга А Список рідкісних і зникаючих видів організмів. які мешкають у товщі води й здатні активно пересуватися незалежно від напрямку течії 4 Нейстон Г Організми. г) Взаємини зграї вовків зі зграєю оленів вивчає демекологія. в) свиня. 1 Кущ А Хміль 2 Трава Б Хлорела 3 Ліана В Платан 4 Дерево Г Картопля Д Шипшина 14. які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 15. починаючи з 1600 року 3 Гідробіонти В Сукупність організмів. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) людина. . які населяють водойми різних типів Д Сукупність організмів. які потребують охорони 2 Чорний список Б Список видів різних груп організмів. які вимерли. б) мукор. 13.

12. 5. г) конференція. 2. б) Кріт адаптований до життя у воді. г) На живі організми можуть діяти ультрафіолетові промені. в) Організми не здатні реагувати на плин часу. б) комплексний. Взаємодія кози й капусти: а) хижацтво. 11. г) бегемот. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. б) тополя. г) гігрофіли. До існування в умовах низької вологості адаптовані: а) гігрофіли. в) агроценоз. . в) карась. б) Рівень освітленості ніколи не впливає на живі організми. 6. Вірним є твердження: а) Азоту в атмосфері близько 21 %. в) гарбуз. в) гігрофіти. У кислих середовищах живуть: а) базофіли. Угруповання взаємопов’язаних організмів. Демекологія — це екологія: а) усієї біосфери. в) біотичний. г) лімнобіонти. 10. 4. Редуцентом є: а) бліда поганка. 8. б) мезофіти. б) мутуалізм. г) гінкго. Вірним є твердження: а) Водойми різних типів відрізняються за сольовим складом води. г) угруповань. що спільно проживають: а) сукцесія. г) консументи. 3. в) популяційна. в) Чисельність популяцій не може коливатися. б) біоценоз. в) ксилобіонти. г) Усі форми співіснування різних видів називаються мутуалізмом. г) абіотичний. 1.144 Загальна біологія. Канібалізм — це фактор: а) антропогенний. в) конкуренція. в) конкуренція. 7. г) конференція. У товщі літосфери живуть: а) гідробіонти. в) ацидофіли. б) паразитизм. 9. Взаємодія людини та пшениці: а) мутуалізм. Гетеротрофом є: а) липа. б) літобіонти. б) особин. б) яблуня. г) ксерофіти. б) нейтрофіли.

1 Консумент першого порядку А Вовк 2 Продуцент Б Кролик 3 Редуцент В Конюшина 4 Консумент другого порядку Г Собача блоха Д Мукор 14. які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. що визначається взаємозв’язками з популяціями інших видів та умовами фізичного середовища існування 2 Екологічна ніша Б Маловидові штучні угруповання організмів. . б) сова.Тренувальні завдання 145 13. зумовлений розумовою діяльністю людини Д Сукупність організмів. 1 Ноосфера А Положення популяції певного виду в біогеоценозі. Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) пшениця. г) миша. створені людиною для одержання сільськогосподарської продукції 3 Трофічна сітка В Структура біогеоценозу. Установіть відповідність між термінами і прикладами. що формується внаслідок переплетення різних ланцюгів живлення 4 Агроценоз Г Новий стан біосфери. в) аспергил.

в) третій. 9. Дарвін. що відбувається в природних популяціях: а) штучний. г) С. 10. в) У результаті екологічного видоутворення утворилися види сухопутних черепах на Галапагоських островах. Ера. Учення. в) репродуктивний. б) природний. 4. Четверіков. б) палеозойська. в яку виникли прокаріоти: а) архейська. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору: а) рушійного. Етап біогенезу. О. Добір. на якому утворилися складні біополімери: а) перший. Ковалевський. г) дарвінізму. б) Прикладом атавізму є третя повіка у людини. б) стабілізуючого. Історичний розвиток тваринного світу Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 7. г) географічний. г) травну систему ехінокока. в) мезозойська. 8. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є: а) Ч. Види дарвінівських в’юрків. утворилися: а) алопатрично. 11. Б. 2. . г) О. б) шерсть крота. Вірним є твердження: а) Гіпотезу катастроф висунув Ж. г) лише стабілізуючий. Тренувальні тести Основи еволюційного вчення. в) В. в) зуби людини. в) штучного.— це теорія: а) хімічної еволюції. 3. Кюв’є. б) другий. б) симпатрично. Ламарк. що оцінює подібність зовнішньої будови: а) морфологічний. г) кайнозойська. г) четвертий. 1. б) еволюція. в) креаціонізму. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції: а) добір. б) панспермії.146 Загальна біологія. 5. що мешкають на різних островах. С. б) фізіолого-біохімічний. б) Ж. Критерій виду. Прикладом ароморфозу можна вважати: а) крила птахів. г) дрейф генів. Холдейн сформулювали божественну гіпотезу походження життя. г) розриваючого. в) шляхом гібридизації. Опарін та Д. в) лише статевий. в) генетичний вантаж. г) шляхом дегенерації. 6. згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. що невизначеної (спадкової) мінливості не існує. Дарвін вважав. що мешкає лише в певній ділянці біосфери 2 Рудименти Б Походження кількох систематичних груп від одного предка 3 Монофілія В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження 4 Ендемік Г Органи. в) Ізоляція не може виникнути через різні строки розмноження особин одного виду. Вірним є твердження: а) Прикладом ароморфозу є виникнення крил у комах.Тренувальні завдання 147 12. . г) крейдяний. що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків 15. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду: а) пермський. 13. Установіть відповідність між термінами. б) кембрійський. в) антропогеновий. б) Ч. 1 Вендський період А Палеозойська ера 2 Юрський період Б Мезозойська ера 3 Девонський період В Архейська ера 4 Неогеновий період Г Протерозойська ера Д Кайнозойська ера 14. г) Морфологічний критерій виду визначає особливості хімічного складу особин. 1 Атавізми А Вид.

Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору: а) рушійного. г) шляхом дегенерації. б) боротьба за існування. г) травну систему ехінокока. Причина закріплення нових ознак у видів. Поняття «природний добір» уперше запропонував: а) Ч. Види жовтців. 2. Вірним є твердження: а) Різноманіття видів в’юрків на Галапагоських островах не є прикладом географічного видоутворення. г) С. б) мікроеволюції. г) географічний. г) четвертий. Виникнення нового класу є прикладом: а) макроеволюції. б) фізіолого-біохімічний. Ламарк. Паллас. 3. . Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. що оцінює подібність фізіологічних процесів: а) морфологічний. в) лише статевий. С.148 Загальна біологія. г) Видоутворення — це еволюційний процес виникнення нових ознак. в) третій. що здійснюється людиною: а) штучний. в яку виникли перші хребетні: а) архейська. Прикладом ідіоадаптації можна вважати: а) шелепи риб. б) другий. б) штучного. в) репродуктивний. О. 10. Вірним є твердження: а) Мікроеволюція призводить до виникнення таксонів рангу типу або порядку. Критерій виду. б) симпатрично. Ковалевський. г) кайнозойська. 4. б) палеозойська. в) В. в) шляхом гібридизації. Ера. Четверіков. б) Засновником палеонтології був П. в) зміни темпів еволюції. Добір. 5. 1. на якому виникли органічні речовини: а) перший. 6. в) стабілізуючого. 12. Дарвін. в) внутрішнє прагнення до прогресу. г) лише стабілізуючий. б) крила птахів. б) природний. за теорією Дарвіна: а) вправляння органів. що ростуть в одній місцевості. 8. в) Прикладом рудимента є третя повіка у людини. 11. утворилися: а) алопатрично. б) Ж. г) кошмару Дженкінса. 9. Етап біогенезу. в) шерсть крота. г) розриваючого. в) мезозойська. 7. Б. г) кошмар Дженкінса.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. .Тренувальні завдання 149 б) Е. який унеможливлює схрещування між особинами одного виду 4 Еволюція Г Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля Д Явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин 15. в) Абіотичні фактори не можуть відігравати роль факторів еволюції. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи: а) Ссавці. 1 Евкаліпт А Голарктичне царство 2 Сосна звичайна Б Палеотропічне царство 3 Баобаб В Неотропічне царство 4 Хінне дерево Г Австралійське царство Д Голантарктичне царство 14. г) Голкошкірі. в) Квіткові рослини. Установіть відповідність між термінами. 13. г) Покритонасінні поширились на планеті протягом крейдяного періоду. б) Папороті. Геккеля вважають автором симбіотичної гіпотези походження еукаріотів. 1 Ізоляція А Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження 2 Елімінація Б Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку 3 Поліморфізм В Один з еволюційних факторів.

Дарвін. в) креаціонізму. б) шерсть крота. в) В. в) внутрішнє прагнення до прогресу. 11. Ера. б) Стабілізуючий добір не проявляється в постійних умовах довкілля. 4. О. 10. в яку виникли динозаври: а) архейська. в) третій. г) дрейф генів. Тренувальні тести Варіант III Виберіть одну правильну відповідь. г) кошмар Дженкінса. Б. 1. Прикладом морфофізіологічного регресу можна вважати: а) крила птахів. згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хімічних реакцій. в) мезозойська. Ендеміком є: а) кукурудза. в) стабілізуючий. в) Біологічний прогрес не може проявлятися у збільшенні чисельності популяцій. на якому утворилися первинні живі організми: а) перший. Етап біогенезу. Учення. Ковалевський. б) боротьба за існування. б) палеозойська.150 Загальна біологія. б) панспермії. г) травну систему ехінокока. С. в) генетичний вантаж. 12. б) природний. в) статевого. б) Головним джерелом спадкової мінливості є модифікації. Першу науково обґрунтовану теорію еволюції сформулював: а) Ч. Одне з головних заперечень проти теорії Дарвіна у XIX столітті: а) вправляння органів. г) Наявність у людини апендиксу є прикладом атавізму. 5. 3. Наявність у популяції несприятливих алелей: а) добір. г) статевий. г) С. що зачіпає ознаки лише однієї статі: а) штучний. в) роги оленів.— це теорія: а) хімічної еволюції. Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору: а) рушійного. г) четвертий. Вірним є твердження: а) Ж. г) розриваючого. б) Ж. 8. в) кавове дерево. . б) еволюція. Ламарк створив еволюційну теорію. Ламарк. Дарвін. 9. г) вовк. г) кайнозойська. Четверіков. Добір. Вірним є твердження: а) Біогенетичний закон сформулював Ч. б) бізон. 2. б) стабілізуючого. 7. 6. б) другий. г) дарвінізму. Б.

13. . Установіть відповідність між термінами і визначеннями. не порушуючи загального рівня їхньої організації 2 Ідіоадаптація Б Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу. Установіть відповідність між термінами. забарвлення чи поведінку організмів іншого виду Д Фактор еволюції.Тренувальні завдання 151 в) Антропогенні фактори можуть відігравати роль факторів еволюції. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу ери: а) палеозойська. г) протерозойська. що супроводжується певними змінами в будові організмів. 1 Ароморфоз А Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу. переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин 15. г) Динозаври з’явилися в кінці кам’яновугільного періоду. 1 Лінивець А Палеарктична область 2 Зубр Б Неотропічна область 3 Коала В Афротропічна область 4 Шимпанзе Г Австралазійська область Д Антарктична область 14. б) архейська. в) мезозойська. що супроводжується значним ускладненням організації організмів 3 Мімікрія В Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля 4 Дивергенція Г Здатність організмів одного виду наслідувати будову.

в) репродуктивний. в) генетичний вантаж. Четверіков. б) Біологічний регрес може проявлятися у збільшенні складності будови організмів. г) дрейф генів. г) шляхом дегенерації. Прикладом морфофізіологічного регресу можна вважати: а) крила комах. Вірним є твердження: а) Наслідком дрейфу генів не може бути зміна генетичної структури популяції. Установив філогенетичний ряд предків сучасних коней: а) Ч. б) О. г) штучний добір. б) екологічний. 9. 3. Причина закріплення нових ознак у видів. О. г) кошмару Дженкінса. Критерій виду. 10. 7. б) мікроеволюції. в) шляхом гібридизації. Опарін. б) симпатрично. в) Боротьба за існування лежить в основі еволюційної теорії Ж. Ламарка. за теорією Ламарка: а) вправляння органів. Дарвін. у результаті якого різні особини залишають різну кількість нащадків: а) добір. . Ковалевський. г) дарвінізму. 6.152 Загальна біологія.— це теорія: а) хімічної еволюції. що оцінює здатність до схрещування між особинами: а) морфологічний. Ера. г) кайнозойська. 8. Учення. І. б) палеозойська. 2. 1. 5. Критерій виду. в) В. г) географічний. 4. б) еволюція. Види культурних пшениць утворилися: а) алопатрично. в) репродуктивний. б) панспермії. С. г) морфологічний. в) кошмар Дженкінса. г) Ківі — ендемік Нової Зеландії. в) зміни темпів еволюції. г) ядро клітини еукаріотів. в) мезозойська. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. Виникнення нового виду є прикладом: а) макроеволюції. в яку виникла людина: а) архейська. в) куприк людини. згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події. в) креаціонізму. що оцінює розміщення його ареалу: а) географічний. б) копита коней. Процес. Б. б) фізіолого-біохімічний. б) боротьба за існування. г) С. 11.

Б. . Дарвін та Ж. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи: а) Птахи. г) Предками земноводних були рептилії. г) Хрящові риби. але виконують однакові функції Фактор еволюції. зумовлена їх загальним походженням Зовнішня подібність у будові органів організмів. переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин 15. в) Форми мімікрії відкрили Ч. 13. уся сукупність узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя Відповідність загального плану органів видів. б) Рушійний добір проявляється в постійних умовах довкілля. що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Фактор еволюції. 1 Аналогія А 2 Боротьба за існування Б 3 Природний добір В 4 Гомологія Г Д Органи. 1 Дарвінізм А 2 Ламаркізм Б 3 Креаціонізм В 4 Синтетична теорія еволюції Г Д Популяція — елементарна одиниця еволюції Боротьба за існування — це сукупність взаємовідносин між особинами і факторами середовища Усі організми мають внутрішнє спрямування до прогресу Усі види живих істот є незмінними та існують вічно Палеонтологія вивчає викопні організми 14. Установіть відповідність між термінами. Вірним є твердження: а) Темпи еволюції можуть змінюватись. в) Голонасінні. Ламарк. б) Бактерії. що мають різне походження. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.Тренувальні завдання 153 12.

б) мікроеволюції. 3. 4.154 Загальна біологія. г) ядро клітини еукаріотів. б) подорожник. Прикладом ідіоадаптації можна вважати: а) крила комах. г) морфологічний. Критерій виду. б) вищих спорових рослин. г) кошмару Дженкінса. О. б) палеозойська. . 2. б) Наслідком боротьби за існування є природний добір. у кінці якого відбулося наймасовіше вимирання видів в історії планети: а) пермський. г) кайнозойська. Четверіков. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. в яку виникли квіткові рослини: а) архейська. що оцінює його екологічну нішу: а) географічний. Ендеміком є: а) горобець. в) генетичний вантаж. 6. Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їх історичного розвитку: а) добір. б) еволюція. г) плямиста саламандра. Ковалевський. 11. в) В. Вірним є твердження: а) Нові види не можуть з’являтися внаслідок виникнення екологічної ізоляції. в) зміни темпів еволюції. б) тріасовий. в) Прикладом ідіоадаптації є виникнення щелеп у хребетних. в) лишайників. г) крейдяний. 9. г) покритонасінних. в) репродуктивний. б) курка. в) мезозойська. г) Прикладами гомологічних органів є колючки барбарису і глоду. 7. г) дрейф генів. б) екологічний. в) куприк людини. г) С. 10. Найближчим родичем крокодила є: а) жаба. 8. 5. С. б) копита коней. Ера. Опарін. І. г) черепаха. 1. Період. в) юрський. Збереження виду незмінним упродовж дуже тривалого часу є прикладом: а) макроеволюції. б) О. Великі поклади вугілля у кам’яновугільному періоді утворилися із залишків: а) водоростей. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя: а) Ч. Дарвін. в) мавпа. в) пшениця.

популяції яких входять до складу стабільних біогеоценозів Д Процес утворення нових видів 15. г) Перші люди полювали на динозаврів. . яка визнає незмінність живої природи 2 Креаціонізм Б Види. які беруть участь у ранніх сукцесіях і відрізняються високою екологічною пластичністю 3 Ценофіли В Фактор еволюції. в) Дані біогеографії не можна використовувати в дослідженнях еволюції окремої групи. Установіть відповідність між термінами і подіями. 1 Поява квіткових рослин А Девонський період 2 Поява Homo sapiens Б Крейдяний період 3 Поява хордових В Палеогеновий період 4 Поява земноводних Г Кембрійський період Д Антропогеновий період 14. 1 Видоутворення А Система поглядів. в) юрський. уся сукупність узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя 4 Ценофоби Г Види. Вірним є твердження: а) Прикладом аналогічних органів є крила метеликів і птахів. б) Розриваючий добір не може діяти одночасно у кількох напрямках. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішого до найближчого до нашого часу періоду: а) неогеновий.Тренувальні завдання 155 12. б) кам’яновугільний. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) вендський. 13.

що мешкають на різних островах. г) лише стабілізуючий. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції: а) еволюція. утворилися: а) симпатрично. в) В. . г) географічний. б) рушійного. 3. О. в) дрейф генів. б) креаціонізму. в) панспермії. згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу. С. г) травну систему ехінокока. Добір.— це теорія: а) хімічної еволюції. г) Ж. на якому утворилися складні біополімери: а) четвертий. Дарвін. б) роги бізонів. 9. 1. Критерій виду. в) морфологічний. г) шляхом гібридизації. г) перший. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. що оцінює подібність зовнішньої будови: а) репродуктивний. Вірним є твердження: а) Прикладом ідіоадаптації є виникнення крил у комах. б) кайнозойська. в яку виникли прокаріоти: а) мезозойська. Ковалевський. 2. що відбувається в природних популяціях: а) природний. в) стабілізуючого.156 Загальна біологія. Четверіков. в) лише статевий. г) генетичний вантаж. що невизначеної (спадкової) мінливості не існує. г) Морфологічний критерій виду визначає особливості хімічного складу особин. Дарвін вважав. Ламарк. 6. г) палеозойська. в) шляхом дегенерації. в) другий. Б. в) шерсть панди. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору: а) статевого. Види дарвінівських в’юрків. б) третій. 11. б) С. 4. 5. в) Ізоляція може виникнути через різні строки розмноження особин одного виду. б) штучний. б) фізіолого-біохімічний. Прикладом ароморфозу можна вважати: а) крила птахів. Етап біогенезу. б) алопатрично. в) архейська. б) Ч. 7. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є: а) Ч. г) дарвінізму. б) добір. г) розриваючого. 8. Учення. 10. Ера.

б) кембрійський.Тренувальні завдання 157 12. Б. 1 Юрський період А Палеозойська ера 2 Вендський період Б Мезозойська ера 3 Неогеновий період В Архейська ера 4 Девонський період Г Протерозойська ера Д Кайнозойська ера 14. Ламарк. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду: а) пермський. Холдейн сформулювали біохімічну гіпотезу походження життя. г) О. 1 Ендемік А Вид. 13. . Установіть відповідність між термінами. що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків 15. в) У результаті екологічного видоутворення утворилися види сухопутних черепах на Галапагоських островах. г) крейдяний. Вірним є твердження: а) Гіпотезу катастроф висунув Ж. в) антропогеновий. що мешкає лише в певній ділянці біосфери 2 Монофілія Б Походження кількох систематичних груп від одного предка 3 Рудименти В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження 4 Атавізми Г Органи. Опарін та Д. б) Прикладом атавізму є третя повіка у людини. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

б) кайнозойська. в) мікроеволюції. г) Птахи широко поширились на планеті протягом палеозойської ери. в) Абіотичні фактори також можуть відігравати роль факторів еволюції. б) репродуктивний. г) травну систему ехінокока. в) другий. б) штучний. б) макроеволюції. г) кошмар Дженкінса. в) В. 1. Ера. що здійснюється людиною: а) природний. Геккеля вважають автором симбіотичної гіпотези походження еукаріотів. . г) палеозойська. б) С. 5. 2. за теорією Дарвіна: а) виникнення мутацій. б) вправляння органів. О. Виникнення нового класу є прикладом: а) кошмару Дженкінса. утворилися: а) симпатрично. Причина закріплення нових ознак у видів. г) розриваючого. в) стабілізуючого. г) лише стабілізуючий. Поняття «природний добір» уперше запропонував: а) Ч. в яку виникли перші хребетні: а) мезозойська. г) шляхом гібридизації. 6. що оцінює подібність фізіологічних процесів: а) морфологічний. б) третій. г) географічний. г) Ж.158 Загальна біологія. Добір. в) шерсть кота. 11. 3. на якому виникли органічні речовини: а) четвертий. б) алопатрично. г) зміни темпів еволюції. в) архейська. Критерій виду. Ковалевський. в) лише статевий. Прикладом ідіоадаптації можна вважати: а) крила птахів. 9. Ламарк. б) статевого. Вірним є твердження: а) Мікроеволюція призводить до виникнення таксонів рангу типу або порядку. Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору: а) рушійного. в) фізіолого-біохімічний. що ростуть в одній місцевості. Види жовтців. Четверіков. б) Е. 10. 4. Дарвін. С. Етап біогенезу. г) перший. б) щелепи риб. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. Б. в) боротьба за існування. в) шляхом дегенерації. 7. 8.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. Установіть відповідність між термінами. г) Голкошкірі. г) Видоутворення — це еволюційний процес виникнення нових ознак. в) Прикладом атавізму є третя повіка у людини.Тренувальні завдання 159 12. б) Засновником палеонтології був П. 13. в) Квіткові рослини. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчої до нашого часу до найдавнішої за виникненням систематичної групи: а) Ссавці. 1 Елімінація А Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження 2 Ізоляція Б Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку 3 Еволюція В Один з еволюційних факторів. Вірним є твердження: а) Різноманіття видів в’юрків на Галапагоських островах є прикладом географічного видоутворення. . 1 Сосна звичайна А Голарктичне царство 2 Баобаб Б Палеотропічне царство 3 Хінне дерево В Неотропічне царство 4 Евкаліпт Г Австралійське царство Д Голантарктичне царство 14. б) Папороті. який унеможливлює схрещування між особинами одного виду 4 Поліморфізм Г Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля Д Явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин 15. Паллас.

що зачіпає ознаки лише однієї статі: а) штучний. Добір. г) лисиця. Б. в) Антропогенні фактори не можуть відігравати роль факторів еволюції. г) дрейф генів. в) еволюція. Ендеміком є: а) хінне дерево. б) панспермії. б) крила птахів. Одне з головних заперечень проти теорії Дарвіна у XIX столітті: а) виникнення мутацій. в) статевого. б) ківі.— це теорія: а) хімічної еволюції. г) розриваючого. 12. г) стабілізуючий. в) архейська. . Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору: а) рушійного. б) Головним джерелом спадкової мінливості є модифікації. Прикладом морфофізіологічного регресу можна вважати: а) копита оленів. 5. Б. 3. г) Ж. в яку виникли динозаври: а) мезозойська. О. Вірним є твердження: а) Ж.160 Загальна біологія. г) палеозойська. г) травну систему ехінокока. Першу науково обґрунтовану теорію еволюції сформулював: а) Ч. 8. Учення. Етап біогенезу. б) кайнозойська. 1. б) природний. Ера. 7. 9. в) кавове дерево. 4. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. г) дарвінізму. б) Стабілізуючий добір проявляється в постійних умовах довкілля. Ламарк. б) третій. б) вправляння органів. г) перший. в) статевий. в) боротьба за існування. Дарвін. Ковалевський. на якому утворилися первинні живі організми: а) четвертий. Ламарк створив біохімічну теорію походження життя. Четверіков. в) креаціонізму. згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хімічних реакцій. Дарвін. 6. б) стабілізуючого. в) другий. б) С. 10. г) кошмар Дженкінса. Вірним є твердження: а) Біогенетичний закон сформулював Ч. в) В. 11. б) генетичний вантаж. в) шерсть кота. Наявність у популяції несприятливих алелей: а) добір. г) Динозаври з’явилися в кінці кам’яновугільного періоду. С. 2.

Тренувальні завдання

161

в) Біологічний прогрес може проявлятися у збільшенні чисельності
популяцій.
г) Наявність у людини апендиксу є прикладом атавізму.
13. Установіть відповідність між термінами.
1

Зубр

А

Палеарктична область

2
3

Лінивець

Б

Неотропічна область

Шимпанзе

В

4

Афротропічна область

Коала

Г

Австралазійська область

Д

Антарктична область

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Ідіоадаптація

А

Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу,
що супроводжується
певними змінами в будові
організмів, не порушуючи загального рівня їхньої
організації

2

Мімікрія

Б

Один зі шляхів досягнення біологічного прогресу,
що супроводжується
значним ускладненням
організації організмів

3

Дивергенція

В

Розходження ознак
у нащадків як результат
пристосування до умов
довкілля

4

Ароморфоз

Г

Здатність організмів
одного виду наслідувати
будову, забарвлення чи
поведінку організмів
іншого виду

Д

Фактор еволюції,
переважне виживання
і розмноження більш
пристосованих до умов
середовища особин

15. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчої до нашого часу
до найдавнішої ери:
а) палеозойська;
б) архейська;
в) мезозойська;
г) протерозойська.

162

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант ІХ
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка:
а) виникнення мутацій;
б) вправляння органів;
в) боротьба за існування;
г) кошмар Дженкінса.
2. Виникнення нового виду є прикладом:
а) кошмару Дженкінса;
б) макроеволюції;
в) мікроеволюції;
г) зміни темпів еволюції.
3. Учення, згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події,— це теорія:
а) хімічної еволюції;
б) дарвінізму;
в) креаціонізму;
г) панспермії.
4. Процес, у результаті якого різні особини залишають різну кількість
нащадків:
а) еволюція;
б) добір;
в) генетичний вантаж;
г) дрейф генів.
5. Критерій виду, що оцінює здатність до схрещування між особинами:
а) морфологічний;
б) фізіолого-біохімічний;
в) географічний;
г) репродуктивний.
6. Види культурних пшениць утворилися:
а) симпатрично;
б) алопатрично;
в) шляхом дегенерації;
г) шляхом гібридизації.
7. Прикладом морфофізіологічного регресу можна вважати:
а) крила птахів;
б) копита вівці;
в) куприк людини;
г) ядро клітини еукаріотів.
8. Ера, в яку виникла людина:
а) мезозойська;
б) кайнозойська;
в) архейська;
г) палеозойська.
9. Критерій виду, що оцінює розміщення його ареалу:
а) екологічний;
б) географічний;
в) репродуктивний;
г) морфологічний.
10. Установив філогенетичний ряд предків сучасних коней:
а) Ч. Дарвін;
б) В. О. Ковалевський;
в) О. І. Опарін;
г) С. С. Четверіков.
11. Вірним є твердження:
а) Темпи еволюції не можуть змінюватись.
б) Рушійний добір проявляється в постійних умовах довкілля.
в) Форми мімікрії відкрили Г. Бейтс та Ф. Мюллер.
г) Предками земноводних були рептилії.
12. Вірним є твердження:
а) Наслідком дрейфу генів може бути зміна генетичної структури
популяції.

Тренувальні завдання

163

б) Біологічний регрес може проявлятися у збільшенні складності
будови організмів.
в) Боротьба за існування лежить в основі еволюційної теорії
Ж. Б. Ламарка.
г) Ківі — ендемік Австралії.
13. Установіть відповідність між термінами.
1

Ламаркізм

А

2

Б

3

Синтетична
теорія еволюції
Дарвінізм

В

4

Креаціонізм

Г
Д

Популяція — елементарна одиниця еволюції
Боротьба за існування — це сукупність взаємовідносин між особинами і факторами середовища
Усі організми мають внутрішнє
спрямування до прогресу
Усі види живих істот є незмінними та існують вічно
Палеонтологія вивчає викопні
організми

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Аналогія

А

2

Природний
добір

Б

3

Гомологія

В

4

Боротьба за
існування

Г

Д

Органи, що втратили в процесі
історичного розвитку свої функції
та перебувають у недорозвиненому стані
Фактор еволюції, уся сукупність
узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя
Відповідність загального плану
органів видів, зумовлена їх загальним походженням
Зовнішня подібність у будові
органів організмів, що мають
різне походження, але виконують
однакові функції
Фактор еволюції, переважне виживання і розмноження більш
пристосованих до умов середовища особин

15. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчої до нашого часу
до найдавнішої за виникненням систематичної групи:
а) Птахи;
б) Бактерії;
в) Голонасінні;
г) Хрящові риби.

164

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант Х
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:
а) крила птахів;
б) копита вівці;
в) куприк людини;
г) ядро клітини еукаріотів.
2. Ера, в яку виникли квіткові рослини:
а) мезозойська;
б) кайнозойська;
в) архейська;
г) палеозойська.
3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу:
а) екологічний;
б) географічний;
в) репродуктивний;
г) морфологічний.
4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя:
а) Ч. Дарвін;
б) В. О. Ковалевський;
в) О. І. Опарін;
г) С. С. Четверіков.
5. Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів
під час їх історичного розвитку:
а) еволюція;
б) добір;
в) генетичний вантаж;
г) дрейф генів.
6. Найближчим родичем крокодила є:
а) жаба;
б) мавпа;
в) курка;
г) черепаха.
7. Великі поклади вугілля у кам’яновугільному періоді утворилися із
залишків:
а) водоростей;
б) вищих спорових рослин;
в) покритонасінних;
г) лишайників.
8. Період, у кінці якого відбулося наймасовіше вимирання видів в історії планети:
а) тріасовий;
б) пермський;
в) юрський;
г) крейдяний.
9. Ендеміком є:
а) горобець;
б) плямиста саламандра;
в) рис;
г) шипшина.
10. Збереження виду незмінним упродовж дуже тривалого часу є прикладом:
а) кошмару Дженкінса;
б) макроеволюції;
в) мікроеволюції;
г) зміни темпів еволюції.
11. Вірним є твердження:
а) Прикладом гомологічних органів є крила метеликів і птахів.
б) Розриваючий добір може діяти одночасно у кількох напрямках.
в) Дані біогеографії не можна використовувати в дослідженнях еволюції окремої групи.
г) Перші люди полювали на динозаврів.

Тренувальні завдання 165 12. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Ценофіли А Система поглядів. яка визнає незмінність живої природи 2 Видоутворення Б Види. 13. уся сукупність узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя 4 Креаціонізм Г Види. г) вендський. в) юрський. б) Наслідком боротьби за існування не є природний добір. Установіть відповідність між термінами і подіями. які беруть участь у ранніх сукцесіях і відрізняються високою екологічною пластичністю 3 Ценофоби В Фактор еволюції. б) кам’яновугільний. г) Прикладами гомологічних органів є колючки барбарису і глоду. . Розмістіть варіанти у послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду: а) неогеновий. 1 Поява Homo sapiens А Девонський період 2 Поява хордових Б Крейдяний період 3 Поява земноводних В Палеогеновий період 4 Поява квіткових рослин Г Кембрійський період Д Антропогеновий період 14. в) Прикладом ідіоадаптації є виникнення щелеп у хребетних. популяції яких входять до складу стабільних біогеоценозів Д Процес утворення нових видів 15. Вірним є твердження: а) Нові види можуть з’являтися внаслідок виникнення екологічної ізоляції.

б) зоологія. в) домінантні. б) Ч. г) рецесивні. 10. Г. Еволюційну теорію запропонував: а) М. Мечников. г) далекозорість. г) арахнологія. Прокаріотичні організми вивчає: а) бактеріологія. 4. 2. г) кросинговеру. б) XY. б) епістазу. г) В. в) комплементарності. Шмальгаузен. У самців дрозофіл статеві хромосоми: а) ZZ. 6. Мохи вивчає: а) альгологія. г) відсутні. б) бріологія. І. Г. Навашин. 9. в) ентомологія. Навашин. Вернадський. що зачіпають ген. 1. 8. 5. є: а) хвороба Дауна. б) соматичні.166 Загальна біологія. б) картоплі. 11. Вірним є твердження: а) Азот є структурним компонентом усіх білків. в) XX. Шлейден. Вчення про біосферу заснував: а) І. . в) експеримент. І. в) Г. в) тютюну. б) С. Постійне спостереження за процесами в екосистемах: а) моніторинг. г) С. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) яблуні. 3. в) І. Мутації. б) біотехнологія. Прикладом успадкування. Тренувальні тести Узагальнюючі завдання за всіма розділами курсу Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. нуклеїнових кислот. б) Фосфор входить до складу всіх білків і АТФ. вуглеводів. розташований у цитоплазмі: а) цитоплазматичні. 7. г) кавового дерева. Розщеплення 9 : 7 характерне для взаємодії генів за типом: а) полімерії. в) мікологія. зчепленого зі статтю. Мендель. г) герпетологія. г) екологія. І. в) дальтонізм у людини. Дарвін. б) строкатість листків рослин.

1 Сперматозоїд А Запліднена яйцеклітина 2 Яйцеклітина Б Сукупність процесів. 12. 1 Захисна функція А Синтез глюкагону 2 Структурна функція Б Покриття нирок шаром жиру 3 Каталітична функція В Накопичення крохмалю 4 Енергетична функція Г Синтез пепсину Д Утворення колагену 14. в) Триптофан у людини є незамінною амінокислотою. 13. Розмістіть стадії розвитку сперматозоїда у послідовності від першої до останньої: а) стадія дозрівання. . в) стадія росту. б) стадія розмноження. що забезпечують формування тканин 3 Зигота В Стадія розвитку комах з повним перетворенням 4 Лялечка Г Жіноча статева клітина Д Чоловіча статева клітина 15. Установіть відповідність між функціями і процесами.Тренувальні завдання 167 в) Крохмаль складається з решток глюкози. б) Дисульфідні зв’язки не мають значення для стабілізації третинної структури білків. Вірним є твердження: а) Гормони регулюють обмін речовин та енергії. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Моносахариди не можуть існувати у циклічній формі. г) стадія формування. г) Фосфоліпіди не входять до складу клітинних мембран.

в) змішана. . Заболотний — фундатор української школи альгологів. 7. г) Нітроген. б) Спадкова інформація не зберігається і не реалізується на молекулярному рівні організації живої матерії. 9. г) хітин. 11. г) яйце. Полісахариди складаються: а) з моносахаридів. 5. б) лялечка. 4. б) амінокислота. в) Сульфур. в) личинка. 10. б) Популяція не є елементарною одиницею виду. Органогенним елементом є: а) Натрій. г) поліембріонія. Вірним є твердження: а) Прокаріотичні організми вивчає бріологія. Вірним є твердження: а) Жива матерія має кілька рівнів організації. К. г) з ліпідів. 3. 12. властивий для броненосців: а) поділ навпіл. в) Радій. 2. в) яйценародження. в) з нуклеотидів. 6. б) Фосфор. Аденін — це: а) моносахарид. 1. г) Д. г) Оксиген. в) гермафродит. в) Вуглеводи не є органічними речовинами. Спосіб розмноження без запліднення. г) відсутня. в) брунькування. До мікроелементів належить: а) Цинк. б) з амінокислот. Другою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. Тренувальні тести Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. г) регенерація. б) крохмаль. б) партеногенез. 8.168 Загальна біологія. б) вторинна. б) Платина. в) азотиста основа. г) нестатеве покоління життєвого циклу. характерний для крокодилів: а) яйцеживонародження. г) ліпід. б) справжнє живонародження. Моносахаридом є: а) сахароза. У круглих червів порожнина тіла: а) первинна. в) глюкоза. яка має лише жіночі статеві залози: а) самець. Тип розмноження. б) самиця. Особина.

Тренувальні завдання 169 в) Порівняльно-описовий метод — найдавніший метод біологічних досліджень. в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси 4 Біотехнологія Г Межі модифікаційної мінливості ознаки. на яких вони відбуваються. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %. . Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення. розташованих у порядку їх зростання чи зменшення 2 Варіаційний ряд Б Наука. 1 Норма реакції А Послідовність кількісних показників певної ознаки. що вивчає закономірності мінливості та спадковості 3 Генетика В Галузь промисловості. 1 Біогеоценотичний рівень А Поділ мітохондрії 2 Клітинний рівень Б Розширення ареалу таргана 3 Популяційно-видовий рівень В Заболочення озера 4 Організмовий рівень Г Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій Д Сплячка ведмедя 14. г) 11 %. б) 3 %. що визначаються генотипом Д Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму 15. в) 9 %. г) Живі організми не здатні до розмноження. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. яку отримали культури дрозофіли.

в) екзон. Палладін. г) моніторинг. в) генні. Метод. Мутації. б) інтрон. І. г) Ч. Алель. 5. б) В. б) гістологія. в) О. 11. Еволюційну теорію запропонував: а) В. Мечников. Дарвін. В. б) дві.170 Загальна біологія. Видатним мікробіологом є: а) Д. б) моделювання. Гарвей. в) цитологія. 1. г) реплікація. 3. б) Ж. Вавилов. Б. б) Т. Синтез білків за матрицею і-РНК на рибосомах: а) зворотна транскрипція. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент. в) ботаніка. . г) соматичні. в) Теофраст. б) транскрипція. 7. г) Гермафродити мають лише чоловічі статеві залози. 9. Тренувальні тести Варіант ІІІ Виберіть одну правильну відповідь. г) протистологія. Морган. 10. в) три. Я. б) генетика. 4. 6. г) кілька. в) спостереження. Заболотний. Наука. 12. в) Амеба розмножується шляхом поділу навпіл. б) На зовнішній поверхні яйцеклітини утворюється акросома. в) М. К. 8. г) домінантний алель. б) геномні. що призводять до зміни структури хромосом: а) хромосомні. Вірним є твердження: а) Для хрящових риб є характерним нестатеве розмноження. Юр’єв. Наука. г) І. що вивчає тканини: а) вірусологія. б) Бульба картоплі є органом вегетативного розмноження. що пригнічує дію іншого алеля: а) локус. в) трансляція. 2. що вивчає птахів: а) гістологія. г) Аристотель. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки: а) одна. Мендель. Вірним є твердження: а) Ентодерма є зовнішнім зародковим листком. Ламарк. Хромосомну теорію спадковості сформулював: а) Г. г) орнітологія.

Установіть відповідність між термінами і прикладами.Тренувальні завдання 171 в) З ентодерми формується рогівка ока. Розмістіть речовини у послідовності за кількістю залишків фосфорної кислоти від найменшої до найбільшої: а) АМФ. вуглеводу і фосфорної кислоти 3 Нуклеотиди В Біологічно активні низькомолекулярні органічні речовини різноманітної будови 4 Протеїди Г Складні білки. г) Амеба може розмножуватися лише статевим способом. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 2 Сахароза Б Органічні речовини. які крім амінокислот містять сполуки іншої природи Д Олігосахарид. молекула яких складається з решток азотистої основи. . в) глюкоза. г) АДФ. б) АТФ. 13. 1 Гормони А Органічні сполуки. який складається із залишків глюкози та фруктози 15. 1 Множинна фрагментація А Аутолітус 2 Поперечний поділ Б Вірус СНІДу 3 Брунькування В Додекацерія 4 Партеногенез Г Гідроїдний поліп Д Дафнія 14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

яка не має статевих залоз. г) Купрум. г) регенерація. 2. Особина. б) ліпід. в) Аурум. в) азотиста основа. в) Польові дослідження не проводять у природних екосистемах або в агроценозах. Мечников не є лауреатом Нобелівської премії. б) лялечка. 6. Дисахаридом є: а) лактоза. в) брунькування. г) целюлоза. в) гермафродит. в) змішана. г) поліембріонія. б) вторинна. 12. г) відсутня. 8. б) партеногенез. Вірним є твердження: а) І. Спосіб розмноження без запліднення. б) крохмаль. в) з нуклеотидів. Глутамін — це: а) моносахарид. характерний для кенгуру: а) яйцеживонародження. Вірним є твердження: . в) Радій. властивий для попелиць: а) поділ навпіл. г) амінокислота. До мікроелементів належить: а) Оксиген. І. в) глюкоза. які вимерли. 10. Четвертою стадією розвитку джмеля є: а) імаго. г) Гідроген. Тип розмноження. в) яйценародження. б) Калій. Органогенним елементом є: а) Нітроген. в) личинка. г) нестатеве покоління життєвого циклу. б) Палеонтологія досліджує організми. 1. б) справжнє живонародження. г) Для живих організмів не властива саморегуляція. але має органи нестатевого розмноження: а) самець. Білки складаються: а) з моносахаридів. 5. г) яйце. 9. 4. 7. 11. 3. Тренувальні тести Варіант IV Виберіть одну правильну відповідь. У планарії порожнина тіла: а) первинна. г) з амінокислот.172 Загальна біологія. б) з ліпідів. б) самиця. б) Ферум.

що виникають раптово й спричиняють зміни спадкових ознак організму 2 Мутації Б Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду 3 Поліплоїдія В Культура мікроорганізмів. г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. одержаних від однієї клітини 4 Геном Г Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму Д Нестатеві хромосоми 15. в) У формуванні біогеоценозу беруть участь лише живі організми. . в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. яку містять клітини людей: а) здорових. Розмістіть варіанти у послідовності від найменшої до найбільшої кількості хромосом.Тренувальні завдання 173 а) Моніторинг не здійснюють на популяційно-видовому рівні. 13. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. 1 Аутосоми А Стійкі зміни генетичного матеріалу. б) Мікологія досліджує гриби. г) Наукова теорія не узагальнює певну систему фактів і закономірностей. 1 Молекулярний рівень А Утворення стійких до інсектицидів рас комах 2 Біосферний рівень Б Синтез ДНК 3 Популяційно-видовий рівень В Утворення озонового шару 4 Організмовий рівень Г Поділ мітохондрії Д Линяння раків 14. на яких вони відбуваються. б) хворих на синдром Дауна.

Шванн. в) 24 пари. розташованих у порядку їх зростання: а) варіаційний ряд. 5. б) біотехнологія. в) ананасів. І. в) молекулярна біологія. 8. б) біохімія. Вітчизняну школу патофізіології заснував: а) І. г) К. б) варіаційна крива. в) транскрипція. в) норма реакції. в) Г. 2. . 1. в) Гліцин у людини є незамінною амінокислотою. г) Денатурований білок не може відновлювати свої функції ні за яких умов. Мендель. г) вірусологія. що вивчає особливості будови клітинних ядер: а) генетика. Лінней. 7. 4. б) Основу вітаміну D складають воски. Мечников. Вірним є твердження: а) Тріози — це моносахариди. Шмальгаузен. Дарвін. г) 46 пар. У дрозофіли хромосом: а) 4 пари. 11. яка досліджує молекулярні механізми процесів у живих системах: а) моніторинг. г) арахнологія. Г. б) Ч. в) ботаніка. б) трансляція. Послідовність кількісних показників певної ознаки. г) гістологія. г) екологія. г) О. І. в) І. що містять три атоми Карбону. Наука. Синтез ДНК за матрицею ДНК: а) зворотна транскрипція. Мікроорганізми вивчає: а) альгологія. 6. Навашин. б) зоологія. Богомолець. Наука. Тренувальні тести Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. б) капусти. в) ентомологія. Рослини вивчає: а) бактеріологія. г) генотип. Вірним є твердження: а) Жири часто виконують енергетичну функцію. г) цибулі. г) реплікація. О.174 Загальна біологія. 10. 3. б) мікробіологія. 12. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: а) бананів. б) С. в) цитологія. Клітинну теорію запропонував: а) Т. 9. б) 23 пари.

13. Розмістіть стадії розвитку метелика у послідовності від першої до останньої: а) лялечка. б) личинка. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Ембріон А Явище. за якого зародок завершує період розвитку і виходить із оболонок яйця поза організмом матері 3 Яйцеживонародження В Розвиток кількох зародків із однієї заплідненої яйцеклітини 4 Поліембріонія Г Стадія ембріогенезу. г) Вітамін B12 є жиророзчинним. Установіть відповідність між функціями і процесами. . 1 Каталітична функція А Синтез антитіл 2 Регуляторна функція Б Накопичення жирів у насінині 3 Транспортна функція В Утворення гормон-рецепторного комплексу 4 Захисна функція Г Доставка гемоглобіном СО2 Д Утворення нестійкого проміжного комплексу 14. за якого зародок звільняється з оболонок яйця ще в організмі матері 2 Яйценародження Б Явище. складається з двох або трьох зародкових листків 15. г) імаго. насінини або материнського організму Д Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. яка відбувається всередині яйця. в) яйце.Тренувальні завдання 175 б) Мономерами нуклеїнових кислот не є нуклеотиди. в) Білки не виконують структурних функцій.

на якому розщеплюються білки: а) підготовчий. 7. в) Клітини крові не беруть участі в забезпеченні імунітету. в) р-РНК. г) спиртове. Етап енергетичного обміну. 3. б) трансляція. в) агроценоз. Взаємодія п’явки та людини: а) хижацтво. У лужних середовищах живуть: а) гігрофіти. 4. б) ксерофіл. Синекологія — це екологія: а) особин. який лежить в основі синтезу ДНК: а) реплікація. г) Органами виділення хордових є нирки. б) пропіоновокисле. б) РНК-полімераза.176 Загальна біологія. 2. г) світлова фаза. Тренувальні тести Варіант VI Виберіть одну правильну відповідь. б) мутуалізм. в) кисневий. в) нейтрофіли. г) конкуренція. 12. Вірним є твердження: а) Міжклітинна речовина складає основну масу епітеліальної тканини. г) всієї біосфери. Процес. б) хемотрофи. 1. 6. б) безкисневий. б) базофіли. г) мезофіт. г) т-РНК. внаслідок якого утворюється молочна кислота: а) маслянокисле. Закономірний спрямований процес зміни угруповання: а) сукцесія. в) паразитизм. Вірним є твердження: а) Жилки листків не є судинно-волокнистими пучками. г) ацидофіли. б) угруповань. в) ксилобіонт. б) Нуклеїнова кислота вірусів представлена тільки ДНК. г) транспірація. Транспорт амінокислот до місця синтезу білка здійснює: а) ДНК-полімераза. в) транскрипція. г) конкуренція. . б) Аксон є відростком дендрита. Кактус — це: а) ксерофіт. в) популяційна. в) молочнокисле. г) факультативні фототрофи. 10. б) біоценоз. 9. Як основне джерело енергії тільки готові органічні сполуки використовують: а) облігатні фототрофи. 5. в) гетеротрофи. 8. 11. Бродіння.

що мешкає лише в певній ділянці біосфери 2 Монофілія Б Походження кількох систематичних груп від одного предка 3 Рудименти В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження 4 Атавізми Г Органи. г) крейдяний. що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків 15. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 1 Ендемік А Вид.Тренувальні завдання 177 в) По ксилемі вода рухається від листків до коренів. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду: а) пермський. в) антропогеновий. б) кембрійський. г) Нейрогормони є біологічно активними речовинами. . Установіть відповідність між функціями та явищами. 13. 1 Дихальна А Ріст кісток скелета 2 Транспортна Б Утворення кутикули 3 Структурна В Збільшення кількості продихів 4 Захисна Г Виділення нектару Д Проведення газів аеренхімою 14.

Взаємини усередині популяцій вивчає: а) аутекологія. 8. 4. 10. Віддають перевагу сильній освітленості: а) ксерофіли. г) цитоскелет. г) Птахи широко поширились на планеті протягом палеозойської ери. Жирафа — це: а) консумент першого порядку. б) консументи. б) фізіологія. . в) криста. г) конкуренти. Харчуються живими організмами: а) редуценти. б) дифузія. Вірним є твердження: а) Різноманіття видів в’юрків на Галапагоських островах є прикладом географічного видоутворення. 5. 6. в) редуцент. в якій розташовані хромосоми: а) мітохондрія. б) Е.178 Загальна біологія. Циліндр з мікротрубочок. г) каріоплазма. в) біотичний. в) хлоропласт. б) абіотичний. Речовина. б) фотоксени. Активне захоплення твердих об’єктів клітиною: а) трансляція. г) тилакоїд. частина клітинного центру: а) хромосома. Органела. г) продуцент. в) фагоцитоз. Геккеля вважають автором симбіотичної гіпотези походження еукаріотів. 1. в) продуценти. Тренувальні тести Варіант VII Виберіть одну правильну відповідь. у складі якого багато глікопротеїдів: а) хромосома. Комплекс. б) консумент другого порядку. 2. г) піноцитоз. Вірним є твердження: а) Мікроеволюція призводить до виникнення таксонів рангу типу або порядку. б) лізосома. г) антропогенний. 12. 9. 11. в) фотофоби. г) ядро. в) демекологія. 3. що складає основу внутрішнього вмісту ядра: а) клітинний сік. г) фотофіли. в) цитозоль. в) клітинна стінка. б) центріоль. г) синекологія. б) глікокалікс. Паразитизм — це фактор: а) комплексний. 7. в) Абіотичні фактори також можуть відігравати роль факторів еволюції. б) матрикс.

трахеїдами і ситоподібними трубками разом із механічними й основними тканинами 2 Дендрит Б Залози. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) альвеоли. в) артерії. утворена судинами. який складається з тіл нейронів і дендритів Д Скам’яніла смола хвойних дерев 15. Паллас. Розмістіть етапи руху кисню в організмі ссавців у послідовності від останнього до першого: а) клітини-споживачі. 13. 1 Сосна звичайна А Голарктичне царство 2 Баобаб Б Палеотропічне царство 3 Хінне дерево В Неотропічне царство 4 Евкаліпт Г Австралійське царство Д Голантарктичне царство 14. б) трахея. що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 3 Сіра речовина В Короткий. сильно розгалужений відросток нейрона 4 Бурштин Г Різновид нервової тканини. . Установіть відповідність між термінами. 1 Нектарники А Структура. в) Прикладом атавізму є третя повіка у людини.Тренувальні завдання 179 б) Засновником палеонтології був П. г) Видоутворення — це еволюційний процес виникнення нових ознак.

б) АДФ містить один залишок фосфорної кислоти. г) стабілізуючий. б) птахи. Етап біогенезу. г) епітелій. в) непосмугована. 4. 3. г) палеозойська. г) віруси. б) епітеліальна. б) природний. з якої утворена мускулатура шлуночків: а) посмугована. в) Транскрипція не може відбуватися в ядрі. що утворює кістки: а) нервова. в) боротьба за існування. 10. б) третій. 1. 2. на якому утворилися первинні живі організми: а) четвертий. б) коленхіма. г) перший. Одне з головних заперечень проти теорії Дарвіна у XIX столітті: а) виникнення мутацій. М’язова тканина. Добір. г) сполучна. Ендеміком є: а) хінне дерево. б) серцева. 12. що зачіпає ознаки лише однієї статі: а) штучний. б) епідерма. Неклітинною формою життя є: а) бактерії. 6. 9. в яку виникли динозаври: а) мезозойська. Провідною тканиною рослин є: а) меристема. 11. в) архейська. б) вправляння органів. в) кутикула. Ера. 8. Тканина.180 Загальна біологія. 7. Вірним є твердження: а) Мітохондрії формуються в апараті Гольджи. . г) сполучна тканина. г) епітеліальна. в) ксилема. г) лисиця. Тренувальні тести Варіант VIII Виберіть одну правильну відповідь. г) Фотосинтез відбувається в хлоропластах. г) кошмар Дженкінса. в) другий. в) бурі водорості. в) флоема. б) ківі. б) До складу клітинного центру зазвичай не входять центріолі. б) кайнозойська. 5. Вірним є твердження: а) Ядро не містить ДНК. Основною тканиною рослин є: а) паренхіма. в) кавове дерево. в) статевий.

Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від редуцента до продуцента: а) яблуня.Тренувальні завдання 181 в) Лейкопласти є одним з видів пластид. які живляться мертвою органікою 15. які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм Д Організми. б) пеніцил. які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу 2 Редуценти Б Організми. які живляться мертвою органікою. в) яблуневий довгоносик. 1 Сапротрофи А Сукупність організмів. г) Прокаріоти не здатні до хемосинтезу. г) горобець. які оселяються на різних субстратах. 1 Дихання А Синтез ДНК-полімерази 2 Синтез ДНК Б Фотоліз води 3 Трансляція В Синтез РНК-полімерази 4 Транскрипція Г Взаємодія т-РНК та і-РНК в рибосомі Д Синтез АТФ 14. Установіть відповідність між термінами і процесами. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. розкладаючи її до неорганічних сполук 3 Перифітон В Сукупність організмів. розташованих у товщі води 4 Бентос Г Сукупність організмів. . 13.

1. По трахеїдах рослин переміщається: а) олія. в) наскрізна.— це теорія: а) хімічної еволюції. в) кров. б) макроеволюції. б) водний розчин. г) повітря. г) дрейф генів. г) лист. г) зміни темпів еволюції. г) Живі організми не можуть використовувати інфрачервоні промені.182 Загальна біологія. в) Наземно-повітряне середовище є найрізноманітнішим за своїми умовами. г) сильно редукована. 10. б) добір. б) квітка. Критерій виду. 11. б) у мокриці. б) вправляння органів. Причина закріплення нових ознак у видів. б) коленхіма. г) у бегемота. 8. г) кутикула. 7. Виникнення нового виду є прикладом: а) кошмару Дженкінса. в) генетичний вантаж. згідно з яким життя виникло в результаті надприродної події. в) креаціонізму. г) панспермії. У печінкового сисуна травна система: а) замкнена. в) боротьба за існування. 9. 6. Учення. в) у травневого хруща. в) географічний. в) мед. 3. у результаті якого різні особини залишають різну кількість нащадків: а) еволюція. б) фізіолого-біохімічний. г) кошмар Дженкінса. 4. за теорією Ламарка: а) виникнення мутацій. Тканиною рослин є: а) лімфа. г) репродуктивний. що оцінює здатність до схрещування між особинами: а) морфологічний. Орган. в) мікроеволюції. в) корінь. 2. 5. б) відсутня. Дихальна система представлена трахеями: а) у кроля. б) Популяції не можуть мати вікової структури. Тренувальні тести Варіант ІХ Виберіть одну правильну відповідь. . Процес. б) дарвінізму. Вірним є твердження: а) Виникнення припливів спричиняє дія Юпітера. з допомогою якого рослина розмножується статевим способом: а) талом.

г) Взаємини зграї вовків зі зграєю оленів вивчає демекологія. в результаті яких із речовин. що потрапили в клітину. які відбуваються в матриксі хлоропластів і за наявності світла. що складається зі стопок сплощених цистерн. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) Кисень необхідний живим істотам для аеробного дихання. 1 Кущ А Хміль 2 Трава Б Хлорела 3 Ліана В Платан 4 Дерево Г Картопля Д Шипшина 14.Тренувальні завдання 183 12. і в темряві Д Органела. . забарвлені в жовтий або червоний колір 2 Комплекс Гольджи Б Сукупність реакцій біохімічного синтезу. розташованих навколо ядра 15. Установіть відповідність між термінами і прикладами. 13. б) трансляція. в) Прикладом паразитизму можуть бути відносини актинії та ракасамітника. 1 Трансляція А Пластиди. Вірним є твердження: а) Існують лише абіотичні екологічні фактори. Розмістіть етапи синтезу білків у послідовності від першого до останнього: а) транскрипція. г) утворення просторової структури білка. синтезуються необхідні для неї речовини 3 Хромопласти В Процес перетворення послідовності нуклеотидів у молекулі РНК на послідовність амінокислотних залишків у молекулі білка 4 Пластичний обмін Г Сукупність реакцій фотосинтезу. в) дозрівання і-РНК.

Органела. в) лізосома. Органела. які мають форму коми: а) коки. б) мітохондрія. Тренувальні тести Варіант Х Виберіть одну правильну відповідь. б) особин. 9. в) Трахеї — це органи дихання комах. в) конкуренція. в) бацили. г) Кореневі волоски формують клітини паренхіми. 11. б) яблуня. в) рибосома. 10. 8. Органела. Вірним є твердження: а) У клітинах запасаючої паренхіми дуже багато хлоропластів. Редуцентом є: а) бліда поганка. в) біотичний. У товщі літосфери живуть: а) гідробіонти.184 Загальна біологія. 12. в) хромопласт. 5. в) хромопласт. 7. Канібалізм — це фактор: а) антропогенний. б) хромопласт. в) популяційна. г) хромосома. г) угруповань. г) комплекс Гольджи. 2. в) гарбуз. б) цитоскелет. Вірним є твердження: а) Жирове тіло не є органом виділення комах. 6. б) апарат Гольджи. у складі якої немає мембран: а) клітинний центр. б) Тварини не можуть мати гідростатичний скелет. Взаємодія людини та пшениці: а) мутуалізм. г) лімнобіонти. . Безбарвною пластидою є: а) вакуоль. в) ксилобіонти. 4. г) вібріони. в якій накопичуються продукти синтезу: а) ядро. б) Аеренхіма завжди погано розвинена у водних рослин. Клітини прокаріотів. б) спірили. г) бегемот. 1. г) хлоропласт. в якій відбувається біологічне окиснення в процесі дихання: а) джгутик. 3. г) конференція. Демекологія — це екологія: а) усієї біосфери. б) комплексний. г) абіотичний. б) паразитизм. г) лейкопласт. б) літобіонти.

які беруть участь у ранніх сукцесіях і відрізняються високою екологічною пластичністю 3 Ценофоби В Фактор еволюції. Установіть відповідність між функціями та явищами. . б) кам’яновугільний. Розмістіть варіанти у послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду: а) неогеновий. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. 13. 1 Ценофіли А Система поглядів. популяції яких входять до складу стабільних біогеоценозів Д Процес утворення нових видів 15. 1 Поживна А Поглинання мінеральних речовин корінням 2 Секреторна Б Збільшення кількості деревини в стеблі 3 Регуляторна В Виділення в кров продуктів секреції гіпоталамуса 4 Репродуктивна Г Брунькування гідри Д Утворення нектару 14. г) Серце входить до складу кровоносної системи. яка визнає незмінність живої природи 2 Видоутворення Б Види. г) вендський. в) юрський. уся сукупність узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя 4 Креаціонізм Г Види.Тренувальні завдання 185 в) Бурштин — це скам’янілі стовбури хвойних дерев.

11. б) шерсть крота. б) корінь. Четверіков. г) розриваючого. б) Сезонні ритми не пов’язані з обертанням Землі навколо Сонця. в) лімфа. . Система. г) сітківка. Ламарк. згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу. 7. 10. б) Ж. б) дерма. в) генетичний вантаж. б) дендрити. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є: а) Ч. в) В. 4. 3. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції: а) добір. 1. До складу травної системи входить: а) серце. 5. б) Здатність до анабіозу є характерною рисою всіх ссавців. в) видільна. б) стабілізуючого. в) штучного. г) м’язи. Вірним є твердження: а) Сучасні екологічні дослідження підтверджують існування закону оптимуму. в) креаціонізму. г) лист. Ковалевський. г) травну систему ехінокока. в) зуби людини.186 Загальна біологія. 9. С. в) пагін. 12. б) еволюція. б) панспермії. Учення. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору: а) рушійного. З упорядкованої сполучної тканини утворена: а) зв’язка. г) Взаємини у зграї вовків вивчає аутекологія. г) дихальна. Вірним є твердження: а) Екологія вивчає взаємозв’язки між організмами. в) легені. 6. Дарвін. Епітеліальними клітинами утворюються: а) лейкоцити. б) опорно-рухова. г) шлунок. 2.— це теорія: а) хімічної еволюції. г) дрейф генів. Тренувальні тести Варіант ХІ Виберіть одну правильну відповідь. Б. в) Паразитами можуть бути лише бактерії і гриби. Прикладом ароморфозу можна вважати: а) крила птахів. Тіло водоростей: а) талом. г) дарвінізму. в) нігті. г) С. до складу якої входять нирки: а) нервова. О. б) нирка. 8.

б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого: а) реакції світлової фази. що виконують певні функції 15. на які вона поділена плазматичними мембранами Д Постійні клітинні структури. г) уловлення світла фотосистемами. Установіть відповідність між термінами і прикладами. 1 Бентос А Клоп-водомірка 2 Нектон Б Верблюд 3 Планктон В Тридакна 4 Нейстон Г Діатомові водорості Д Кашалот 14. 13. 1 Цитоскелет А Прокаріотичні організми з клітинами у формі коми 2 Органели Б Тимчасові вирости цитоплазми. які забезпечують пересування клітини 3 Вібріони В Система мікротрубочок і мікрониток. г) Густота популяції не залежить від інтенсивності дії кліматичних факторів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. в) реакції темнової фази.Тренувальні завдання 187 в) Кальмари є планктонними організмами. яка є опорою клітини й бере участь у її русі 4 Компартменти Г Окремі функціональні ділянки клітини. .

г) кошмару Дженкінса. що здійснюється людиною: а) штучний. б) з вуглеводів. до складу якої входять нейрони: а) нервова. в) зміни темпів еволюції. г) лише стабілізуючий. г) РНК-полімераза бере участь у процесі трансляції. г) Процес реплікації ДНК консервативний. б) природний. б) епідерма. в) третій. в) Рибосоми не синтезують білки. 7. Виникнення нового класу є прикладом: а) макроеволюції. г) четвертий. г) камбій. в) мезозойська. г) паренхіма. в) внутрішнє прагнення до прогресу. в яку виникли перші хребетні: а) архейська. г) кошмар Дженкінса. 10. Покривною тканиною рослин є: а) меристема. 1. 12. Добір. г) кутикула.188 Загальна біологія. б) палеозойська. 11. на якому виникли органічні речовини: а) перший. 9. 6. г) м’язова. б) Джгутики й війки є органелами руху. б) посмугована. за теорією Дарвіна: а) вправляння органів. Вірним є твердження: а) Хромосоми розташовані в лізосомах. г) кайнозойська. Оболонка простих вірусів складається: а) з білків. 4. Тканина. 2. Тренувальні тести Варіант ХІІ Виберіть одну правильну відповідь. в) сполучна. б) другий. 8. б) Утворення АТФ з АДФ — фосфорилування. Вірним є твердження: а) Рибосоми не розташовані на мембранах ендоплазматичної сітки. з якої утворена мускулатура руки: а) серцева. в) ксилема. б) паренхіма. г) з нуклеїнових кислот. в) Гліколіз не належить до анаеробного етапу енергетичного обміну. Причина закріплення нових ознак у видів. в) корок. в) з ліпідів. в) непосмугована. Тканиною рослин не є: а) коленхіма. Етап біогенезу. в) лише статевий. б) мікроеволюції. 3. М’язова тканина. б) боротьба за існування. 5. Ера. . б) епітеліальна.

за якої кожний зі взаємопов’язаних видів одержує певну користь від іншого 2 Мутуалізм Б Сукупність організмів. 1 Симбіоз А Форма співіснування організмів різних видів. розташованих у товщі води 3 Фітофаги В Організми. які живляться рослинами Д Усі форми співіснування організмів різних видів 15. які живляться різною за походженням їжею 4 Поліфаги Г Організми. 1 Захист клітин А Поділ мітохондрій 2 Мейоз Б Синтез целюлози 3 Клітинний транспорт В Піноцитоз 4 Фотосинтез Г Утворення веретена поділу Д Утворення тилакоїдів 14. г) сонечко. б) попелиця.Тренувальні завдання 189 13. в) яблуня. . Розмістіть ланки ланцюга живлення згідно зі схемою переміщення речовини та енергії у послідовності від продуцента до редуцента: а) мукор. Установіть відповідність між термінами і процесами. які оселяються на різних субстратах. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

5. Б. б) Стабілізуючий добір не проявляється в постійних умовах довкілля. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється: а) у тилакоїдах. 11. г) чотири. Байдужі до умов освітленості: а) фотоксени. 2. в) консумент першого порядку. в) синекологія. г) у цитоплазмі. г) генетика. 3. в) у рибосомах.190 Загальна біологія. б) продуценти. б) залізобактерії. 9. 4. Кількість амінокислот. Вірним є твердження: а) Біогенетичний закон сформулював Ч. в) фотофіли. г) чадний газ. Рештки загиблих організмів руйнують: а) редуценти. б) Головним джерелом спадкової мінливості є модифікації. б) біотичний. . 10. в) сірководень. У процесі хемосинтезу залізобактерії окиснюють: а) солі Феруму. Ламарк створив еволюційну теорію. г) консумент другого порядку. б) у стромі. б) синтез глюкози. Середньорічна температура — це фактор: а) абіотичний. 8. г) Наявність у людини апендиксу є прикладом атавізму. б) продуцент. Вірним є твердження: а) Ж. в) три. б) амоніак. в) Біологічний прогрес не може проявлятися у збільшенні чисельності популяцій. в) тварини. в) фотоліз води. г) консументи другого порядку. г) гігрофіли. 7. У ході реакцій фотосинтезу не відбувається: а) синтез білків. г) червоні водорості. б) демекологія. 1. в) антропогенний. Взаємини угруповань видів із навколишнім середовищем вивчає: а) аутекологія. г) виділення кисню. Дарвін. б) фотофоби. 6. яку кодує кожний триплет: а) одна. в) консументи першого порядку. До автотрофного живлення не здатні: а) зелені водорості. г) комплексний. б) дві. Тренувальні тести Варіант ХІІІ Виберіть одну правильну відповідь. 12. Пліснява — це: а) редуцент.

Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) Динозаври з’явилися в кінці кам’яновугільного періоду. в) трахея. 1 Лінивець А Палеарктична область 2 Зубр Б Неотропічна область 3 Коала В Афротропічна область 4 Шимпанзе Г Австралазійська область Д Антарктична область 14. Установіть відповідність між термінами. б) альвеоли. 13. . що розташовуються у квітках або на різних ділянках пагонів і виділяють водний розчин глюкози та фруктози з домішкою ароматичних речовин 15. 1 Гормон А Ростовий рух комахоїдної рослини у відповідь на рух комахи 2 Сейсмонастія Б Ростовий рух рослини у відповідь на виникнення градієнта концентрації речовини 3 Медіатор В Біологічно активна речовина. г) вени.Тренувальні завдання 191 в) Антропогенні фактори можуть відігравати роль факторів еволюції. що здійснює передачу нервового імпульсу в синапсі Д Залози. Розмістіть етапи руху вуглекислого газу в організмі ссавців у послідовності від першого до останнього: а) клітини тіла. що виробляється залозою внутрішньої секреції 4 Хемотропізм Г Сполука.

б) трансляція. Антропогенним фактором є: а) світло. б) печериця. г) хижаки. Бродіння. в) У всіх хордових є зовнішній скелет. г) літобіонт. 4. 11. в) транскрипція. б) конкуренція. б) літобіонти. б) біотичний. г) лімнобіонти. 5. б) безкисневий. б) Серце входить до складу дихальної системи. внаслідок якого утворюється масляна кислота: а) маслянокисле. Вірним є твердження: а) Епідерміс — це верхній шар шкіри. в) ксилобіонти. Продуцентом є: а) корова. Тренувальні тести Варіант XIV Виберіть одну правильну відповідь. 12. г) спиртове. б) хемотрофи. г) транспірація. в) гербіциди. г) світлова фаза. б) РНК-полімераза. б) пропіоновокисле. в) гетеротрофи. 3. на якому відбувається гліколіз: а) підготовчий. в) т-РНК. 8. Енергію хімічних реакцій для синтезу органічних сполук використовують: а) облігатні фототрофи. 9. в) опеньок. утворений епітелієм. г) папороть. г) інсулін. 6. в) Клітини міокарда мають сполучнотканинні оболонки. Ефа — це: а) ксерофіт. в) ксилобіонт. Етап енергетичного обміну. б) ксерофіл. Вірним є твердження: а) Шлунковий сік виділяють клітини епітеліальної тканини. г) комплексний. Синтез РНК здійснює: а) ДНК-полімераза. г) факультативні фототрофи. Другий етап біосинтезу білка: а) реплікація. . 1. 10. 7. б) У сполучній тканині дуже слабко розвинена міжклітинна речовина. г) Нервова система не виконує регуляторну функцію. У деревині живуть: а) гідробіонти. в) кисневий. в) молочнокисле. г) Ендокринна система не виконує регуляторну функцію.192 Загальна біологія. в) абіотичний. Висота снігового покриву — це фактор: а) антропогенний. 2.

Тренувальні завдання 193 13. уся сукупність узаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя 3 Природний добір В Відповідність загального плану органів видів. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) Бактерії. Розмістіть варіанти у послідовності від найдавнішої до найближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи: а) Птахи. 1 Захисна А Доставка ксилемою води 2 Структурна Б Утворення нектару 3 Транспортна В Збільшення в крові кількості лейкоцитів 4 Дихальна Г Заповнення пухкою сполучною тканиною проміжків між органами Д Скорочення діафрагми 14. але виконують однакові функції Д Фактор еволюції. г) Хрящові риби. що мають різне походження. 1 Аналогія А Органи. зумовлена їх загальним походженням 4 Гомологія Г Зовнішня подібність у будові органів організмів. в) Голонасінні. що втратили в процесі історичного розвитку свої функції та перебувають у недорозвиненому стані 2 Боротьба за існування Б Фактор еволюції. Установіть відповідність між функціями та явищами. . переважне виживання і розмноження більш пристосованих до умов середовища особин 15.

194

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант XV
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:
а) крила комах;
б) копита коней;
в) куприк людини;
г) ядро клітини еукаріотів.
2. Ера, в яку виникли квіткові рослини:
а) архейська;
б) палеозойська;
в) мезозойська;
г) кайнозойська.
3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу:
а) географічний;
б) екологічний;
в) репродуктивний;
г) морфологічний.
4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя:
а) Ч. Дарвін;
б) О. І. Опарін;
в) В. О. Ковалевський;
г) С. С. Четверіков.
5. Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів
під час їх історичного розвитку:
а) добір;
б) еволюція;
в) генетичний вантаж;
г) дрейф генів.
6. Тканиною тварин є:
а) коленхіма;
б) паренхіма;
в) корок;
г) нейроглія.
7. Орган, з допомогою якого рослина здійснює фотосинтез:
а) плід;
б) корінь;
в) квітка;
г) лист.
8. По трахеях тварин переміщається:
а) водний розчин;
б) олія;
в) мед;
г) повітря.
9. У таргана травна система:
а) відсутня;
б) замкнена;
в) наскрізна;
г) сильно редукована.
10. Дихальна система представлена зябрами:
а) у кроля;
б) у мокриці;
в) у бегемота;
г) у травневого хруща.
11. Вірним є твердження:
а) Азоту в атмосфері близько 21 %.
б) Кріт адаптований до життя у ґрунті.
в) Організми не здатні реагувати на плин часу.
г) На живі організми не можуть діяти ультрафіолетові промені.
12. Вірним є твердження:
а) Водойми різних типів не відрізняються за сольовим складом
води.
б) Рівень освітленості ніколи не впливає на живі організми.

Тренувальні завдання

195

в) Чисельність популяцій може коливатися.
г) Усі форми співіснування різних видів називаються мутуалізмом.
13. Установіть відповідність між термінами і прикладами.
1

Продуцент

А

Вовк

2

Консумент першого порядку

Б

Кролик

3

Консумент другого порядку

В

Конюшина

4

Редуцент

Г

Собача блоха

Д

Мукор

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Генетичний код

А

Процес подвоєння молекули ДНК

2

Енергетичний
обмін

Б

Процес перетворення послідовності нуклеотидів
у молекулі РНК на послідовність амінокислотних
залишків у молекулі білка

3

Реплікація

В

Сукупність реакцій розщеплення складних сполук, які супроводжуються
виділенням енергії

4

Трансляція

Г

Органела, що складається зі стопок сплощених
цистерн, розташованих
навколо ядра

Д

Система збереження
спадкової інформації
у вигляді послідовності
нуклеотидів

15. Розмістіть етапи енергетичного обміну в послідовності від першого
до останнього:
а) цикл Кребса;
б) розщеплення поживних речовин;
в) гліколіз;
г) транспорт продуктів розщеплення у клітини.

196

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант XVI
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Першою утворюється:
а) мезодерма;
б) зигота;
в) гаструла;
г) бластула.
2. Тип розмноження, за якого утворюються яйцеклітини:
а) статевий;
б) брунькування;
в) вегетативний;
г) нестатевий.
3. Ріст, за якого всі органи ростуть з однаковою швидкістю:
а) ізометричний;
б) періодичний;
в) обмежений;
г) безперервний.
4. З ектодерми ссавців утворюється:
а) хорда;
б) спинний мозок;
в) печінка;
г) сім’яники.
5. Першим періодом постембріонального розвитку є:
а) гаструла;
б) смерть;
в) ювенільний;
г) пубертатний.
6. Амінокислотою є:
а) фруктоза;
б) гліцин;
в) віск;
г) лактоза.
7. Пептидний зв’язок є характерною рисою:
а) нуклеотидів;
б) білків;
в) моносахаридів;
г) ліпідів.
8. Незамінною амінокислотою у людини є:
а) валін;
б) пролін;
в) аспарагін;
г) триптофан.
9. Структура білків, утворена з допомогою пептидних зв’язків:
а) четвертинна;
б) третинна;
в) вторинна;
г) первинна.
10. Структурну функцію в клітинах грибів виконує:
а) крохмаль;
б) хітин;
в) глікоген;
г) сахароза.
11. Вірним є твердження:
а) Пара статевих хромосом у жінок — XY.
б) Летальні алелі спричиняють загибель організму на одній зі стадій
розвитку.
в) Віруси не є біологічними мутагенами.
г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною
гороху.
12. Вірним є твердження:
а) Деякі хімічні речовини можуть викликати мутації.
б) Гени не розташовані у хромосомах.

Тренувальні завдання

197

в) Генеалогічний метод полягає у схрещуванні різних організмів.
г) Центральноамериканський центр походження є батьківщиною
кави.
13. Установіть відповідність між термінами.
1

Шовковиця

А

Південноамериканський центр

2

Цукровий буряк

Б

Середземноморський
центр

3

Червоний перець

В

Східноазіатський
центр

4

Томат

Г

Центральноамериканський центр

Д

Абіссинський центр

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Систематика

А

Наука, що вивчає видове розмаїття живих
істот

2

Наукова теорія

Б

Узагальнення певної
системи фактів і закономірностей

3

Мікологія

В

Наука, яка вивчає
гриби

4

Гіпотеза

Г

Закономірність, що,
як правило, не має винятків, яку можна пояснити тільки певним
чином

Д

Науково обґрунтоване
припущення, висунуте
для пояснення факту,
який безпосередньо не
спостерігається

15. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої:
а) винайдення світлового мікроскопа;
б) винайдення електронного мікроскопа;
в) розшифровка генома людини;
г) розшифровка структури ДНК.

в) поділ навпіл. Вірним є твердження: а) Прокаріотичні організми вивчає бріологія. б) азотиста основа.198 Загальна біологія. б) первинна. 9. б) самиця. в) хітин. Органогенним елементом є: а) Натрій. 11. 10. б) з моносахаридів. в) Сульфур. в) Порівняльно-описовий метод — найновіший метод біологічних досліджень. 7. До мікроелементів належить: а) Фосфор. г) Нітроген. г) ліпід. в) вторинна. г) глюкоза. Моносахаридом є: а) сахароза. Тип розмноження. 1. г) яйценародження. 6. властивий для броненосців: а) партеногенез. б) поліембріонія. г) змішана. 4. 2. 5. б) крохмаль. б) Цинк. г) нестатеве покоління життєвого циклу. 12. характерний для крокодилів: а) регенерація. Вірним є твердження: а) Жива матерія не має рівнів організації. б) імаго. Другою стадією розвитку джмеля є: а) лялечка. 8. Спосіб розмноження без запліднення. г) брунькування. . в) Оксиген. 3. б) Платина. в) яйце. У круглих червів порожнина тіла: а) відсутня. Аденін — це: а) моносахарид. г) Радій. Тренувальні тести Варіант XVII Виберіть одну правильну відповідь. в) з нуклеотидів. в) амінокислота. г) личинка. Полісахариди складаються: а) з амінокислот. в) самець. Особина. б) Спадкова інформація зберігається і реалізується на молекулярному рівні організації живої матерії. г) з ліпідів. яка має лише жіночі статеві залози: а) гермафродит. в) справжнє живонародження. г) Живі організми не здатні до розмноження. б) яйцеживонародження.

. в) Вуглеводи є органічними речовинами. що визначаються генотипом Д Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму 15. якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: а) 15 %. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. г) 11 %. К. в) 9 %. що вивчає закономірності мінливості та спадковості 3 Варіаційний ряд В Галузь промисловості. г) Д. на яких вони відбуваються. 1 Організмовий рівень А Поділ мітохондрії 2 Популяційно-видовий рівень Б Розширення ареалу таргана 3 Клітинний рівень В Заболочення озера 4 Біогеоценотичний рівень Г Створення кисневої атмосфери внаслідок діяльності ціанобактерій Д Сплячка ведмедя 14. в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси 4 Генетика Г Межі модифікаційної мінливості ознаки. Установіть відповідність між явищами та рівнями організації живої матерії. 1 Біотехнологія А Послідовність кількісних показників певної ознаки. Заболотний — фундатор української школи альгологів. 13.Тренувальні завдання 199 б) Популяція не є елементарною одиницею виду. яку отримали культури дрозофіли. б) 3 %. розташованих у порядку їх зростання чи зменшення 2 Норма реакції Б Наука. Розмістіть варіанти у послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення.

Вавилов. Наука. в) геномні. що пригнічує дію іншого алеля: а) локус. г) спостереження. б) Бульба картоплі є органом статевого розмноження. в) Т. Видатним мікробіологом є: а) В. в) З ентодерми формується рогівка ока. Еволюційну теорію запропонував: а) В. Юр’єв. г) І. 8. б) три. 1. в) О. Гарвей. в) Ж. Морган. Заболотний. 3. б) хромосомні. 10. г) Амеба може розмножуватися лише статевим способом. б) вірусологія. г) протистологія. Мечников. б) інтрон. г) домінантний алель. г) Аристотель. 9. Ламарк. г) одна. б) Т. б) Д. Мендель. що призводять до зміни структури хромосом: а) цитоплазматичні. г) генні.200 Загальна біологія. Вірним є твердження: а) Ектодерма є зовнішнім зародковим листком. 12. в) екзон. б) Теофраст. Тренувальні тести Варіант XVIII Виберіть одну правильну відповідь. К. 11. Наука. г) гістологія. в) дві. в) ботаніка. Синтез білків за матрицею і-РНК на рибосомах: а) реплікація. 7. Гекслі. в) моніторинг. г) зворотна транскрипція. Мутації. Метод. Алель. Я. в) цитологія. б) генетика. що вивчає тканини: а) гістологія. Вірним є твердження: а) Для хрящових риб є характерним внутрішнє запліднення. в основу якого покладено регулярне спостереження за об’єктом через певні проміжки часу: а) експеримент. І. 4. Хромосомну теорію спадковості сформулював: а) Г. що вивчає птахів: а) орнітологія. 2. 6. б) транскрипція. б) моделювання. . Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки: а) кілька. 5. Б. г) М. в) трансляція. Палладін. В. б) На зовнішній поверхні яйцеклітини утворюється акросома.

г) АДФ. . Установіть відповідність між термінами і прикладами. 1 Сахароза А Органічні сполуки. Розмістіть речовини у послідовності за кількістю залишків фосфорної кислоти від найбільшої до найменшої: а) АМФ. вуглеводу і фосфорної кислоти 3 Протеїди В Біологічно активні низькомолекулярні органічні речовини різноманітної будови 4 Нуклеотиди Г Складні білки. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. б) АТФ. г) Гермафродити мають лише чоловічі статеві залози. які крім амінокислот містять сполуки іншої природи Д Олігосахарид. в) глюкоза. які регулюють обмін речовин та енергії в організмі 2 Гормони Б Органічні речовини.Тренувальні завдання 201 в) Амеба розмножується шляхом утворення незапліднених яйцеклітин. який складається із залишків глюкози та фруктози 15. 1 Брунькування А Аутолітус 2 Партеногенез Б Вірус СНІДу 3 Множинна фрагментація В Додекацерія 4 Поперечний поділ Г Гідроїдний поліп Д Дафнія 14. молекула яких складається з решток азотистої основи. 13.

Неклітинні організми вивчає: а) зоологія. яка вивчає взаємовідносини між видами в екосистемах: а) екологія. г) 4 пари. в) С. І. г) експеримент. 10. 6. що вивчає закономірності протікання ферментативних реакцій: а) генетика. 8. Навашин. Навашин. г) гістологія. 1. Павуків вивчає: а) альгологія. в) біохімія. г) Організм людини може самостійно синтезувати незамінні амінокислоти. Наука. г) цибулі. б) Ч. б) маслин. б) варіаційний ряд. б) С. 7. Мечников. г) норма реакції. Вірним є твердження: а) Мономерами білків не є амінокислоти. 5. г) Г. Середземноморський центр походження рослин є батьківщиною: а) груш. Тренувальні тести Варіант ХІХ Виберіть одну правильну відповідь. Шлейден. І. г) І. в) трансляція. б) біотехнологія. 11. Досліджував процес запліднення у квіткових рослин: а) М. 2. 9. H. Г. Наука. в) варіаційна крива. б) 24 пари. г) бактеріологія. 12. Межі модифікаційної мінливості: а) епістаз. б) транскрипція. Мендель. 4. У людини хромосом: а) 46 пар. Вернадський. Шмальгаузен. б) бріологія. 3. в) В. б) Моносахариди в хітині зв’язані пептидним зв’язком. в) арахнологія. І. Г. в) мікологія.202 Загальна біологія. . б) вірусологія. Вірним є твердження: а) Органогенні елементи — це O. Дарвін. N. г) ентомологія. в) 23 пари. в) моніторинг. Значний внесок у розвиток еволюційної теорії у ХХ столітті зробив: а) І. б) цитологія. г) зворотна транскрипція. в) сорго. C. в) Вітамін A є жиророзчинним. Синтез ДНК за матрицею РНК: а) реплікація.

г) Типовим моносахаридом є целюлоза. в) До складу ДНК не входить дезоксирибоза. в) стадія розмноження. що утворюється внаслідок дроблення. складається з двох або трьох зародкових листків 2 Бластула Б Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. 1 Гаструла А Стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. Установіть відповідність між функціями і процесами. 13. . г) стадія дозрівання. б) стадія формування. Установіть відповідність між термінами і визначеннями. складається з одного шару клітин 3 Нейрула В Зародок хордових тварин на стадії утворення зачатка центральної нервової системи 4 Акросома Г Органела сперматозоїда.Тренувальні завдання 203 б) Послідовність амінокислот у білку закодована на транспортній РНК. Розмістіть стадії розвитку яйцеклітини у послідовності від останньої до першої: а) стадія росту. що забезпечує його проникнення в яйцеклітину Д Запліднена яйцеклітина 15. 1 Структурна функція А Накопичення глікогену 2 Каталітична функція Б Утворення т-РНК сполуки з амінокислотою 3 Енергетична функція В Відкладення восків на поверхні листка 4 Захисна функція Г Синтез хітину Д Зв’язування ферменту із субстратом 14.

204

Загальна біологія. Тренувальні тести

Варіант ХХ
Виберіть одну правильну відповідь.
1. Першою утворюється:
а) гамета;
б) зигота;
в) гаструла;
г) бластула.
2. Тип розмноження, за якого в дафній зародки розвиваються з незапліднених яєць:
а) статевий;
б) партеногенез;
в) брунькування;
г) нестатевий.
3. Ріст, що триває протягом усього життя організму:
а) ізометричний;
б) періодичний;
в) необмежений;
г) безперервний.
4. З ентодерми ссавців утворюється:
а) серце;
б) сітківка;
в) підшлункова залоза;
г) кров.
5. Останнім періодом постембріонального розвитку є:
а) смерть;
б) бластула;
в) пубертатний;
г) ювенільний.
6. Ліпідом є:
а) аланін;
б) глюкоза;
в) віск;
г) аланін.
7. Наявність залишку фосфорної кислоти є характерною рисою:
а) білків;
б) моносахаридів;
в) нуклеотидів;
г) вітамінів.
8. Незамінною амінокислотою у людини є:
а) гліцин;
б) ізолейцин;
в) пролін;
г) аспарагінова кислота.
9. Структура білків, представлена α-спіраллю:
а) первинна;
б) вторинна;
в) четвертинна;
г) третинна.
10. У клітинах кролів запасається:
а) глікоген;
б) крохмаль;
в) хітин;
г) соняшникова олія.
11. Вірним є твердження:
а) Цитоплазматичну спадковість у рослин можуть забезпечувати
пластиди.
б) Синдром Дауна є проявом трисомії за статевими хромосомами.
в) Явище гетерозису не застосовують у сільському господарстві.
г) Пара статевих хромосом у самиць дрозофіли — XY.
12. Вірним є твердження:
а) Генні мутації змінюють структуру всього генома.
б) Домінантний алель пригнічує дію рецесивного.

Тренувальні завдання

205

в) Стать у людини визначається тільки з допомогою аутосом.
г) У тварин спадкові ознаки передаються лише з допомогою хромосом ядра.
13. Установіть відповідність між термінами.
1

XX

А

Самиця шимпанзе

2

XY

Б

Самець собаки

3

ZZ

В

Самиця шовковичного
шовкопряда

4

ZW

Г

Самець горобця

Д

Самець бджоли

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.
1

Модель

А

Підтримання та самовідтворення специфічної
структури живих систем
за рахунок енергії, що
надходить ззовні

2

Обмін речовин

Б

Ціле, що складається зі
взаємозв’язаних частин

3

Життя

В

Науково обґрунтоване
припущення, висунуте
для пояснення факту,
який безпосередньо не
спостерігається

4

Система

Г

Найважливіша особливість живих організмів,
сукупність хімічних перетворень, пов’язаних із
живленням, газообміном
та виділенням

Д

Система, частини якої
пов’язані одна з одною
так само, як і в системіоригіналі

15. Розмістіть події у послідовності від найновішої до найдавнішої:
а) відкриття клітин;
б) відкриття закону гомологічних рядів;
в) створення еволюційної теорії Ж. Б. Ламарка;
г) відкриття т-РНК.

Відповіді на тренувальні завдання
Загальні властивості й рівні організації живих систем.
Історія розвитку біології
Варіант I
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

А

Г

Б

В

А

Б

В

Б

Б

Б

13

14

1

2

3

4

1

2

3

4

Г

А

Д

Б

Г

Б

Д

В

15
А

Б

Г

В

Варіант II
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

А

А

А

Г

В

А

А

В

А

В

13

14

1

2

3

4

1

2

3

4

В

А

Б

Д

В

Д

А

Г

15
В

А

Б

Г

Варіант III
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

В

А

А

А

Г

Б

Г

Б

А

А

А

13

14

1

2

3

4

1

2

3

4

Б

А

Г

В

В

А

Г

Б

15
Г

Б

В

А

Варіант IV
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Г

В

В

Г

Г

Б

В

Г

Г

Б

Б

1

2

3

4

1

2

3

4

Б

В

А

Д

В

Г

Д

Б

Г

В

13

14

15
Б

А

Відповіді на тренувальні завдання

207

Варіант V
1
В

2
Б

1
Д

2
А

3
В

4
Г

5
А

6
Б

3
Б

4
Г

1
Г

2
А

13

7
В

8
А

9
В

3
Б

4
Д

А

7
Б

8
А

9
Г

3
В

4
Д

В

7
Б

8
Б

9
В

3
Д

4
В

Г

7
А

8
В

9
В

3
В

4
А

А

7
А

8
Г

9
В

3
Б

4
В

В

7
Г

8
Б

9
Б

3
А

4
Б

10
Б

11
В

12
А

В

Б

Г

10
А

11
Г

12
А

Г

Б

А

10
А

11
Б

12
В

Б

А

В

10
Б

11
В

12
Г

В

Б

Г

10
В

11
Г

12
В

Г

А

Б

10
А

11
В

12
А

В

А

14

15

Варіант VI
1
Б

2
А

3
Г

4
В

5
В

6
Б

13

14

1
А

2
Г

3
Б

4
Д

1
А

2
Б

1
А

2
Б

3
В

4
Г

5
Б

6
Б

1
Д

2
Б

3
А

4
В

1
Г

2
А

1
В

2
Г

3
Б

4
В

5
Б

6
А

1
Г

2
В

3
Б

4
А

1
Г

2
Б

1
Б

2
В

3
А

4
Г

5
В

6
Б

1
В

2
А

3
Д

4
Б

1
Г

2
Д

15

Варіант VII

13

14

15

Варіант VIII

13

14

15

Варіант IX

13

14

15

Варіант X
1
Г

2
А

1
Г

2
Д

3
Б

4
В

5
Б

6
А

3
А

4
Б

1
Д

2
Г

13

14

15
Г

Б

208 Загальна біологія. Тренувальні тести Молекулярний рівень організації живої природи Варіант 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б А Б Б А А Г А А В А 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Д Г В В А Г Б А В Б Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г А В А Б Г Б В Б В В Б 1 2 3 4 1 2 3 4 Б А Г Д Г Д В А В А Г Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Г Б В А Б В Б Г Б Б Б 13 14 15 Варіант II 13 14 15 Варіант III 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б В Г А А Д Б Г 15 В А Г Б Варіант IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б А Г Г А В Г Б Б А Б 1 2 3 4 1 2 3 4 В Г Д А Б А Д В А Г В Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г А В Б В Г Б В А В А А 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В Г А В Г А Б А В 13 14 15 Варіант V 13 14 15 Г Б .

Відповіді на тренувальні завдання 209 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б В Г Г В Б Б А Г Б Б Б 1 2 3 4 1 2 3 4 В Г Д Б Б Г А В Г Б В А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б Г Б Б В А Б В Б Г Б 1 2 3 4 1 2 3 4 Г Д Б А В А Г Д Б Г А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б Г Б Б А Г А А В В Г 1 2 3 4 1 2 3 4 А Б В Г Д А Г Б Б Г А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А Б В Б Г Б В А В В А 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Г Д А В В Б А Д Б В Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б Г А Г В В Б Б А Г Г Б Г Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д А Г Г А Б В 15 В А .

Тренувальні тести Клітинний рівень організації живої природи Варіант I 1 2 Б А 3 4 5 6 В Г А Б 13 7 8 9 10 11 12 В А Б В В А 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Б В А В Д А Г 15 Б В А Г Варіант II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А В Г В А А В А Б В Б Б 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Г В Д Г А Д В Г В А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Г Б А Б А А Б В А А Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В Д А Б А Г В Б А Г В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Б А Б Б Г А Б А Б В Б 13 14 15 Варіант III 13 14 15 Варіант IV 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Г В Д А В Д Б 15 Г Б В А Варіант V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б А Б В В Б В А Б В Б 1 2 3 4 1 2 3 4 В Б Д А Д В А Б В А 13 14 15 Б Г .210 Загальна біологія.

Відповіді на тренувальні завдання 211 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В А В А Г Б Б В В А В В 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Д А В Г Д А Б Г А В Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Г В Г Б Б Г Б В Г Г А 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В Д Б В А Г Б Б А В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Г В Б Б А А В Г Г Г В 1 2 3 4 1 2 3 4 Д А Г В Д А Б В В Г А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В В Б В В Б Б Б А В Б А 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В Г Б В Д А Б А В Б Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Б А Б Г Г Б В А В Г Б Г Б Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 А В Б Д Г Д Б В 15 А В .

тканинний та організмений рівні організації живої природи Варіант I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В А А Б В А В Г В А А В 1 2 3 4 1 2 3 4 Б А Д В Б Д А Г А Б Г В 7 8 9 10 11 12 А В Б Б В Г 13 14 15 Варіант II 1 2 А Б 3 4 5 6 Г А Б Б 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Д В А Д Б В Г Б Г В А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Г Б В А В Б А А Г А В Варіант III 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б В Г А В А Г Б 15 А Г Б В Варіант IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Г Г Б А А В А Б Г А А 1 2 3 4 1 2 3 4 В Г А Д В А Д Г В Б А Г 7 8 9 10 11 12 Г Г В Б В А Б А 13 14 15 Варіант V 1 2 Б В 3 4 5 6 Б В Г Г 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В Г А Д А В Б 15 В Г .212 Загальна біологія. Тренувальні тести Неклітинний.

Відповіді на тренувальні завдання 213 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Б В Г Б Б Б А Г Б Г Г 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д А Б А Г Б Д В Г Б А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А В Б Г А Б Б Г В В А 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В А Б Б В Г Д А В Г Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г В А Г Б Б А В Г Г Б Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Г А Б В Б В А Г В Б Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б В В В В Б Б Б А В Г Г 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В Д А Д Г В А Г А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б А Г В Б В В Г А В В Г В Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 А Д В Г А Д Б В 15 А Б .

214 Загальна біологія. Тренувальні тести Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції Варіант I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А А А В А Б Б А В Б А 1 2 3 4 1 2 3 4 Б В А Г Б В Г А А В Б Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А В Б Г Б Г Б А Г В Б Г 13 14 15 Варіант II 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Д А Б Г А Г Б В Б В Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Г В Б А В А Г Б Б В Г Варіант III 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Г А В Д А Г Б 15 В А Б Г Варіант IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В А Б В В Б А Б Б В А Б 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 А В Б Д Б Г Д В 15 В Г А Б Варіант V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Б А А А В Г В А А В Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В А Б Д В А Б В Б 13 14 15 Г А .

Відповіді на тренувальні завдання 215 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Б Б Г Г А В Б А Г Б А 1 2 3 4 1 2 3 4 В Б Г А В А Б Г Г Б В А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В А В Г Б В Б Г Б Г 1 2 3 4 1 2 3 4 А Г Д Б В Г А Б А Г В Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Г В В Б В Г Г В В А Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В Б А А Г Б Д Г Б А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б В Г Б Б Г В В Г А Г 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 В Б Д А Г Б В Д Б А Г В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г В А А Б В А Г Г Б А Б А Г Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 А Б Г В Б А В Д 15 Б В .

Тренувальні тести Розмноження та індивідуальний розвиток організмів Варіант I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А В А В Б В А Г А Г А 1 2 3 4 1 2 3 4 В Г Б Д Д Г А В 13 14 15 Б В А Г Варіант II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б А В Б А Г В В Б Б В 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д Г А В А Д Б 13 14 15 В Г А Б Варіант III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Г Б Б А В А Б Б В В Б 1 2 3 4 1 2 3 4 В А Г Д Г В Б Д 13 14 15 Б В А Г Варіант IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г В Г А В Г Б Б А Г Б Б 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Д В А Б А Г В 13 14 15 В А Г Б Варіант V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г В Б Б Б Б А В А В В В 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Б Г В Г Б А В А Г 13 14 15 В Б .216 Загальна біологія.

Відповіді на тренувальні завдання 217 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А А Б В В Г Б В В В В 1 2 3 4 1 2 3 4 Г В Д Б В Д Г А Г А В Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Г Б Г Б В Б Г Г Б Б Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Г А В А В Б Д Б А Г В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В В В А Г Г В В Г А А А 1 2 3 4 1 2 3 4 Г Д В А Б Д Г В Г А В Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б Г В Г А А В Б Г Б А 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Б А В А Б В Г Б Г А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В В А В В Г Б А Г А Б В Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д Б Г Б Г В А 15 Г А .

Людина і біосфера Варіант I 1 2 А В 3 4 5 6 Б А Г А 13 7 8 9 10 11 12 Б В В Б А А 14 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д Г А В Д Б А 15 А Г В Б Варіант II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б Б Г В В А Б В А В А А 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В Г Б Д А Г В 15 В Б Г А Варіант III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В А А А А Б А В А А В В 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Б Г А Б Д Г В 13 14 15 А В Г Б Варіант IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А Г Б Б В В В Г Б В Г 1 2 3 4 1 2 3 4 В Д Г А Г Д А Б 13 14 15 Г В А Б Варіант V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Б Б Г А Б Б Б Б А Б В 1 2 3 4 1 2 3 4 В Б А Д Б Г А В Б В 13 14 15 А Г . Тренувальні тести Основи екології.218 Загальна біологія.

Відповіді на тренувальні завдання 219 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А А Б Б Г А Б В Б Б В Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Д В А Г А В Д Б Б В Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В В Б Г А А В Г Б Г Б Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Г Б Д В В Г А Д А Г Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г Б А А В Б Б Г Б А Б А 1 2 3 4 1 2 3 4 А Д Б Г Д Б В Г Б Г В А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В А В Б Г В В Г Г Б В Б 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Г А В А Б Г Д Б А В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г В Б В А В Б В А А А Г Г А Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б В Д А Г А В Б 15 В Б .

Тренувальні тести Основи еволюційного вчення.220 Загальна біологія. Історичний розвиток тваринного світу Варіант I 1 2 Б Г 3 4 5 6 Б Г А А 13 7 8 9 10 11 12 А Б А Б А А 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Г Б А Д Д Г Б А Б А Г В 7 8 9 10 11 12 Б А Б А В Г Варіант II 1 2 Г А 3 4 5 6 В Б Б А 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Г А Б В В А Д Б 15 Г Б А В Варіант III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А В А Б Г В В Г Г Б А В 1 2 3 4 1 2 3 4 Б А Г В Б А Г В Б Г А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б В А В В В Г А В Г А 13 14 15 Варіант IV 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 Б В Г А Г Б Д В Б Г В А 7 8 9 10 11 12 Б А Г В Б А В А Варіант V 1 2 Б В 3 4 5 6 Б Б Б Б 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Д Г А Д А Г Б 15 Г Б .

Відповіді на тренувальні завдання 221 Варіант VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В В В Б А В Б В В А В Г 1 2 3 4 1 2 3 4 Б Г Д А А Б Г Д В Г А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Г А В В А Г Г Б В Б В А 1 2 3 4 1 2 3 4 А Б В Г А В Б Д В А Б Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А Б А Г Г Б А Г Г Б Б В 1 2 3 4 1 2 3 4 А Б В Г А Г В Б В А Г Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б В В Б Г Г В Б Б Б В А 13 14 15 Варіант VII 13 14 15 Варіант VIII 13 14 15 Варіант IX 13 14 15 1 2 3 4 1 2 3 4 В А Б Г Г Д В Б А В Г Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Б А А В А В Б Б Б Г Б А Б Г Варіант X 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 Д Г А Б Г Д Б А 15 А В .

Тренувальні тести Узагальнюючі завдання за всіма розділами курсу Варіант I 1 А 2 Б 1 Б 2 Д 3 А 4 Г 5 Б 6 А 3 Г 4 В 1 Д 2 Г 13 7 Б 8 Б 9 А 3 А 4 В Б 7 Г 8 В 9 В 3 Б 4 В Б 7 Б 8 Г 9 Б 3 Б 4 Г В 7 Б 8 Б 9 А 3 Г 4 Б В 7 Г 8 В 9 А 3 А 4 В В 7 Б 8 В 9 Б 3 Г 4 Д 10 В 11 В 12 А В А Г 10 Б 11 А 12 В В Г А 10 А 11 В 12 Б А Г Б 10 Г 11 Б 12 Б А Б Г 10 А 11 А 12 А Б А Г 10 А 11 Г 12 Г А Б 14 15 Варіант II 1 Г 2 А 3 В 4 А 5 В 6 А 1 В 2 А 3 Б 4 Д 1 Г 2 А 1 Б 2 Г 3 В 4 Б 5 А 13 14 15 Варіант III 6 Г 13 14 1 В 2 А 3 Г 4 Д 1 А 2 Д 1 А 2 Б 3 А 4 Г 5 Г 6 Г 1 Б 2 В 3 А 4 Д 1 Д 2 А 15 Варіант IV 13 14 15 Варіант V 1 В 2 Б 3 В 4 Г 5 А 6 А 1 Д 2 В 3 Г 4 А 1 Г 2 Б 1 В 2 А 3 В 4 А 5 Г 6 А 1 В 2 Д 3 А 4 Б 1 А 2 Б 13 14 15 Варіант VI 13 14 15 В Г .222 Загальна біологія.

Відповіді на тренувальні завдання 1 В 2 В 3 Б 4 Г 5 А 1 А 2 Б 3 В 4 Г 1 Б 1 Г 2 В 3 А 4 Г 5 Б 1 Д 2 А 3 Г 4 В 1 Д 1 Б 2 В 3 В 4 Б 5 Г 1 Д 2 Г 3 А 4 В 1 В 13 13 13 1 Г 2 Б 1 А 2 Д 3 А 4 Б 5 Г 3 В 4 Г 1 Г 13 1 Б 2 Г 1 В 2 Д 3 Б 4 Г 5 А 3 Г 4 А 1 В 13 1 А 2 Б 1 Б 2 Г 3 Г 4 А 5 Б 3 В 4 Д 1 Д 13 1 В 2 А 1 Б 2 А 3 А 4 А 5 А 3 Г 4 В 1 В 13 Варіант VII 6 7 Б Г 14 2 3 В Г Варіант VIII 6 7 Б А 14 2 3 Б В Варіант IX 6 7 Б Б 14 2 3 Д А Варіант X 6 7 В Б 14 2 3 Д Б Варіант XI 6 7 А В 14 2 3 Д А Варіант XII 6 7 А Б 14 2 3 А Г Варіант XIII 6 7 А А 14 2 3 А Г 223 8 Б 9 В 10 Г 11 В 12 А 15 4 Д А В Г Б 8 В 9 Г 10 Б 11 Г 12 В 15 4 Г Б Г В А 8 Б 9 А 10 В 11 В 12 Б 15 4 Б А В Б Г 8 В 9 А 10 А 11 В 12 Г 15 4 А А В Б Г 8 Г 9 В 10 А 11 А 12 А 15 4 Г Б В А Г 8 А 9 Б 10 А 11 Б 12 Б 15 4 В В Б Г А 8 Б 9 В 10 А 11 А 12 В Б В 4 Б 15 А Г .

224 Загальна біологія. Тренувальні тести 1 Б 2 Б 3 А 4 Б 5 Б 1 В 2 Г 3 А 4 Д 1 Г 1 Б 2 В 3 Б 4 Б 5 Б 1 В 2 Б 3 А 4 Д 1 Д 1 Б 2 А 3 А 4 Б 5 В 1 В 2 Б 3 Г 4 А 1 А 13 13 13 1 В 2 Б 1 Д 2 Б 3 Г 4 Б 5 Б 3 А 4 В 1 В 13 1 В 2 Г 1 Г 2 Д 3 В 4 В 5 Б 3 В 4 А 1 Д 13 1 Б 2 В 1 Г 2 Д 3 А 4 Г 5 В 3 А 4 В 1 А 13 1 А 2 Б 1 А 2 Б 3 В 4 В 5 А 3 Г 4 В 1 Д 13 Варіант XIV 6 7 В В 14 2 3 Б Д Варіант XV 6 7 Г Г 14 2 3 В А Варіант XVI 6 7 Б Б 14 2 3 Б В Варіант XVII 6 7 Б Б 14 2 3 Г А Варіант XVIII 6 7 А А 14 2 3 А Г Варіант XIX 6 7 Б Г 14 2 3 Б В Варіант XX 6 7 В В 14 2 3 Г А 8 В 9 Г 10 Б 11 А 12 А 15 4 В Б Г В А 8 Г 9 В 10 Б 11 Б 12 В 15 4 Б Б Г В А 8 А 9 Г 10 Б 11 Б 12 А 15 4 Д В Г Б А 8 Г 9 Г 10 Б 11 Б 12 В 15 4 Б А Г В Б 8 В 9 В 10 Б 11 А 12 А 15 4 Б Б Г А В 8 В 9 В 10 Г 11 В 12 А 15 4 Г В А Г Б 8 Б 9 Б 10 А 11 А 12 Б В А 4 Б 15 Г Б .