You are on page 1of 17

Vojska Srbije

CKISIP
Data Link Layer
Module 7
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 OSI Data-Link sloj
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 OSI Data-Link sloj
 Uloga L2 sloja je da pripremi PDU Network
sloja-pakete za transmisiju, formirajući
frejmove
 Pored toga vrši kontrolu spuštanja podataka
na prenosnik i prihvatanja podataka sa
prenosnika koristeći tehnike media access
control i error detection
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 OSI Data-Link sloj
 L2 vrši pripremu paketa za slanje preko
prenosnika dodajući svoje zaglavlje i trejler-
odnosno kreirajući frejm-okvir
 Delovi frejma
 Data-paket Network sloja
 Header-kontrolne informacije-adresiranje
 Trailer-kontrolne informacije na kraju PDU-a
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data-Link frame
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data-Link frame
 Tipična polja okvira
 Start i stop polje
 Adressing polje
 Type polje - tip PDU-a sadržan u okviru
 Control polje – Flow control service
 Data polje – Paket mrežnog sloja
 Error detection polje

Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-podslojevi
 Gornji podsloj definiše softverske procese
koji pružaju servise protokolima mrežnog
sloja
 Donji podsloj definiše procese za pristup
medijumu
 Ova podela omogućava da jedan tip frejma
definisan gornjim podslojem pristupi različitim
tipovima prenosnika što je definisano donjim
podslojem
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-podslojevi
 Logical Link Control-dodaje informacije
frejmu pomoću kojih se identifikuje koji je
protokol korišćen na višem nivou.
 Ova informacija omogućava da više L3
protokola (IP, IPX) koriste isti mrežni interfejs
i prenosnik
 Media Access Control-obezbeđuje
adresiranje na L2 nivou i prilagođavanje
signala za prenosnik
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-podslojevi
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link Layer - standardi
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-Media access
control techniques
 DLL na različite načine vrši prosleđivanje frejmova
na prenosnik. Protokoli na DLL definišu pravila
pristupa različitim medijumima. Neke MAC metode
se služe visoko kontrolisanim procesima da bi se
uverili da je frejm sigurno stigao do medijuma
 Koja se media access control metoda koristi zavisi
od:
 Media sharing-a (ako i kako nodovi dele medijum)
 Topologije (kako se konekcija između čvorova odražava na
DLL sloj )
Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-Media access
control techniques
 Većina mrežnih topologija uobičajeno dele medijum
između brojnih nodova
 Postoji mogućnost da više njih odjednom krene u
slanje ili primanje preko medijuma, sto može da
uzrokuje koliziju, ali zato postoje pravila koja
definišu kako se vrši deljenje medijuma
 Dve osnovne MAC metode za deljene medijume
 Controlled-svaki nod ima svoje vreme za korišćenje
medijuma
 Contention-based – nodovi se nadmeću za učeće na
medijumu


Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-Media access
control techniques
 Conection-based metod da bi izbegao haos na
medijumu koristi Carrier Sense Multiple Access
(CSMA) proces da on prvi proveri da li je medijum
slobodan za slanje signala.
 Ukoliko CSMA utvrdi da već ima signala na
medijumu znači da ga koristi neki drugi uređaj-
nakon kratko perioda čekanja postupak se ponavlja
 Postoji mogućnost da CSMA proces pogreši-tada
dolazi do kolizije
 Ethernet i wireless mreže koriste ovu MAC metodu


Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-Media access
control techniques
 CSMA je obično implementiran u sprezi sa
metodom za detekciju kolizije
 Ethernet koristi CSMA/Collision Detection
 Ukoliko nod krene sa slanjem i tek onda se uoči
signal od drugog noda-prekida se slanje za
određen period
 802.11 wireless koristi sličan metod
CSMA/Collision Avoidance

Vojska Srbije
CKISIP
7.1 Data Link-Media access
control techniques
 MAC protocol na non-shared medijumima zahteva
malo ili ne zahteva kontrolu medijuma pre
postavljanja okvira. Ovi protokoli imaju jednostavnija
pravila i procedure za MAC.
 Najbolji primer je point-to-point topologija, kada
prenosnik vezuje samo dva noda, odnosno ne deli
prenosnik sa drugim nodovima.
 Treba odrediti da li je komunikacija half ili full duplex
 Half duplex koristi CSMA/CD
Vojska Srbije
CKISIP
7.2 Mrežne topologije
 Posmatrano u fizičkom smislu topologija predstavlja
sliku kako su prenosnici iskorišćeni za vezu uređaja
 Topologija u logičkom smislu predstavlja putanju
kojom se frejmovi prosleđuju od noda do noda
 Na osnovu logičke topologijeDLL definiše tip
frejmova i media access control koji će koristiti.
 Najčešće korišćene fizičke i logičke topologije
 Point-to-Point
 Multi-Access
 Ring
Vojska Srbije
CKISIP
7.2 Mrežne topologije