You are on page 1of 1

III

:000'
Strana
e
Mestsk zastupitel'stvo v Preove
Mesto Preov
UZNESENIE
z XL VI. riadneho zasadnutia
Mestskho zastupitel'stva v Preove
5.3.2014 505/2014
k infonnativnej sprve o stavebnch aktivitch fyzickch a prvnickch osb
v Pamiatkovej rezervcii Preov ana ostatnom zem mesta Preov v II. polroku 2013
a zhodnotenie za rok 2013
Mestsk zastupitel'stvo v Preove
berie na vedomie
nformatvnu sprvu o stavebnch aktivitch fYzickch a prvnickch osb v Pamiatkovej
rezervcii Preov ana ostatnom zem mesta Preov v IL polroku 2013 a zhodnotenie za rok
2013
a iada
Drednostku Ms,
aby materilov na zasadnutia vborov v mestskch
poslancom za prslun vbory v mestskch v elektronickej forme
a ich na internetovej strnke mesta Preov v predstihu
4 pracovn dni pred zasadnutiami vborov, v termne od aprla 2014.


/'
12 03. 2014
JUDr. Pavel HA G Y A RI
prmtor mesta
Dostan: Overovatelia:

PhDr. Ivan Benko ('
Ing. Igor Jrl1 (J
Mgr. Peter
F -Ms/SP-OI/2711