You are on page 1of 12

Prof. dr.

DUMITRU RUS
CAIETUL ELEVULUI
GEOGRAFIE – clasa a XI a
PROBLEME FUNDAMENTALE
ALE LUMII CONTEMPORANE
Edtura CD Press Bucureşti
Acest caiet este realizat î cofor!itate cu "ro#ra!a şcolar$ "etru ciclul su"erior al liceului%
&eo#rafie 'Pro(le!e fuda!etale ale lu!ii cote!"orae)%
clasa a *I+a%
a"ro(at$ "ri ordiul !iistrului r. ,-.-/ 0,.1-.-112
ISB3 ....................................
2
CUPRI3S
Pag.
Notă introductivă.................................................................................................................................................4
Competenţe specifice şi conţinuturi....................................................................................................................5
Test de evaluare iniţială.......................................................................................................................................7
1.!"#$% &NC'N($)*T') + P)',%!* -$N".!NT.%* . %$## C'NT!P').N!............ /
1.1. ediul 0ncon1urător + aspecte generale.............................................................................................../
1.2. -actorii geoecologici + aspecte generale...........................................................................................12
1.3. 4eosistemul5 ecosistemul şi peisa1ul geografic.................................................................................12
1.4. Tipurile de medii şi peisa1e geografice..............................................................................................14
1.5. 6a7arde naturale şi antropice.............................................................................................................1/
1.8. "espăduririle5 deşertificarea şi poluarea + efecte ale activităţilor umane asupra mediului ..............22
1.7. Scenarii despre evoluţia mediului*....................................................................................................24
1./. Protecţia5 conservarea şi ocrotirea mediului......................................................................................28
1.9. anagementul mediului 0ncon1urător................................................................................................28
2. )!4#'N.%#:.)!. ;# 4%',.%#:.)!. %$## C'NT!P').N!..................................................2/
2.1. "imensiunile şi domeniile regionali7ării şi glo<ali7ării....................................................................2/
2.2. Spaţiul geografic şi globalizarea*.....................................................................................................2/
2.3. #dentitatea5 uniformi7area şi diversitatea lumii contemporane..........................................................32
3. P'P$%.=#.5 )!>$)>!%! N.T$).%! ;# "!:?'%T.)!. %$## C'NT!P').N!..................32
3.1. !voluţii geodemografice contemporane. "iferenţieri regionale........................................................32
3.2. )esursele umane şi de7voltarea.........................................................................................................34
3.3. )aportul dintre aşe7ări şi de7voltare. Tendinţe ale evoluţiei aşe7ărilor umane.................................38
3.4. )esursele naturale şi agricole. #mpactul e@ploatării şi valorificării resurselor asupra mediului.......3/
3.5. 4estionarea resurselor5 de7voltarea economică şi de7voltarea dura<ilă.....................................................42
4. >#>T!$% !C'N'#C ;# >#>T!$% 4!'P'%#T#C.............................................................................42
4.1. !voluţia economiei mondiale şi sistemul economic mondial............................................................42
4.2. >istemul geopolitic mondial actual....................................................................................................42
4.3. .nsam<luri economice şi geopolitice mondiale actuale + aspecte generale.....................................44
4.4. )olul unor state 0n sistemul mondial actualA >$.5 -ederaţia )usă5 (aponia.....................................4/
)olul unor state 0n sistemul mondial actualA CBina5 #ndia5 ,ra7ilia5 #srael.......................................52
4.5. 'rgani7area spaţiului mondial Cţări 0n de7voltare5 ţări de7voltate5 alte categorii de ţăriD.
)aportul Nord + >ud.............................................................................................................................52
4.6. Spaţiul mediteranean la interfaţa Nord –
Sud*......................................................................................54
4.7. "e la lumea unipolară la lumea multipolară......................................................................................54
5. ELEME!E "E #E$#%&'(E S$)(&L* +( ),L!,%&L*E.......................................................................58
5.1. Viaţa socială şi organizarea spaţiului umanizat*. Spaţiul geografic şi civilizaţia*.
S-ruc-uri de baz. ale vieţii sociale*...................................................................................................... 58
5.2. Mobili-a-ea geografic. a populaţiei şi spaţiul social *.....................................................................5/
5./. %apor-ul din-re ras.0 e-nie0 religie0 cul-ur. şi viaţa social.*............................................................82
5.1. Elemen-e de geografie cul-ural.2 originea0 geneza şi evoluţia ariilor cul-urale*............................82
5.5. Mondializarea0 occiden-alizarea şi impac-ul aces-ora asupra vieţii sociale*.................................82
Test de evaluare finală........................................................................................................................................84
Teste interdisciplinare F pentru olimpiada ;tiinţele PămGntului............................................................85
3ot$4 Conţinuturile marcate prin litere cursive şi asterisc CED repre7intă elemente ale curriculumului
diferenţiat CC"D.
3
35T6 I3TR5DUCTIV6
)aie-ul elevului 3 #E$#%&'(E 3 clasa a 4(5a0 6robleme fundamen-ale ale lumii
con-emporane5 semnat de prof. dr. "umitru )us5 repre7intă un au@iliar didactic5 un suport de
instruire5 menit să ofere un real spri1in parcurgerii conţinuturilor cuprinse de programa şcolară 0n
vigoare.
&n reali7area acestui suport de instruire5 autorul a avut 0n vedere curriculumul şcolar de
geografie pentru clasa a H#Fa 0n ansam<lul său Ccompetenţe generale5 valori şi atitudini5 competenţe
specifice5 conţinuturi ofertate5 sugestiile metodologiceD5 iar structura şi conţinutul respectă sugestiile
metodologice din programa de geografie F clasa a H#Fa. &n acest conte@t5 caietul poate fi utili7at
0mpreună cu oricare dintre manualele apro<ate5 aflate 0n circulaţie.
Prin comple@itatea pro<lemelor pre7entate5 oportunitatea acestora şi modul de formulare a
itemilor5 lucrarea de faţă constituie un verita<il instrument de lucru pentru elevi5 care5 0n condiţiile
utili7ării acesteia şi 0n funcţie5 <ine0nţeles5 de nivelul de pregătire5 de interesul pentru geografie5 se
vor apropia mai mult de e@igenţele e@aminării curente şi performanţei.
Temele5 aplicaţiile şi testele ela<orate asigură o evaluare şi autoevaluare o<iectivă a
performanţelor fiecărui elev şi o pregătire adecvată pentru evaluarea ce urmea7ă să ai<ă loc pe
parcursul 0ntregului an şcolar sau 0n condiţiile concursurilor şcolare C'limpiada Naţională de
4eografie5 'limpiada interdisciplinară I ;tiinţele PămGtuluiJD.
$tili7area caietului va permite o 0nvăţare activă5 elevul urmGnd a fi permanent antrenat 0n
desfăşurarea lecţiei5 asigurGnduFse astfel reali7area instruirii 0n mod predominant Csau 0n mod
e@clusivD 0n clasă.
Considerăm acest caiet nu un scop 0n sine5 ci o metodă de a 0nvăţa mai <ine5 mai uşor şi mai
eficient5 de a demonstra elevului importanţa studiului geografiei 0n general şi 6roblemelor
fundamen-ale ale lumii con-emporane5 0n mod special.
%ucrarea este o noutate pentru studiul geografiei la nivel liceal5 este <inevenită şi de un real
folos pentru profesori şi elevi.
Cu siguranţă va contri<ui la sporirea calităţii procesului educaţional la 0nvăţarea geografiei.
Prof.d
r. Steluţa Dan
4
Inspector
General MECTS
C5MPETE37E SPECI8ICE 9I C537I3UTURI
.pro<ate prin ordinul ministrului F Nr. 3252K 13.22.2228
Co!"ete:e s"ecifice Co:iuturi
1.1. Pre7entarea 0n scris şi orală a aspectelor
definitorii ale mediului 0ncon1urător5 utili7Gnd
corect şi coerent terminologia specifică domeniului
1.2. Pre7entarea re7ultatelor investigaţiilor
reali7ate asupra mediului 0ncon1urător5 cu a1utorul
terminologiei specifice geografiei
1.3. !@plicarea unei realităţi investigate Cdirect sau
indirectD5 prin utili7area lim<a1ului ştiinţific
specific domeniului
1.4. "ocumentarea asupra pro<lematicii
domeniului5 valorificGnd adecvat semnificaţiile
termenilor cBeie de specialitate
2.1. !@plicarea proceselor naturale din mediul
0ncon1urător CgeograficD ca reflectare a fenomenelor şi
a proceselor studiate 0n cadrul ştiinţelor naturii C-i7ică5
,iologie5 4eologie5 CBimieD
2.2. .plicarea elementelor semnificative5
conceptuale şi metodologice5 specifice ştiinţelor
naturii şi ştiinţelor sociale5 pentru studierea
mediului 0ncon1urător
2.3. !@plicarea relaţiilor o<serva<ile dintre ştiinţe5
teBnologie şi mediul 0ncon1urător5 prin anali7a unor
sisteme şi structuri Cteritoriale şi funcţionaleD
2.4. !@plicarea relaţiilor o<serva<ile dintre
sistemele naturale şi umane ale mediului
*2.5. E7plicarea unor sis-eme şi s-ruc-uri na-urale
şi umane0 pe baza unor informaţii obţinu-e prin
diferi-e mi8loace de documen-are
*2.9. Elaborarea de proiec-e de dezvol-are
-eri-orial.
3.1. $tili7area unor repre7entări grafice şi
cartografice5 pentru interpretarea şi pre7entarea
realităţii o<servate
#. !"#$% &NC'N($)*T') + P)',%!*
-$N".!NT.%* . %$## C'NT!P').N!
ediul 0ncon1urător + aspecte generale
*Modific.ri recen-e ale mediului -eres-ru
-actorii geoecologici + aspecte generale
4eosistemul5 ecosistemul şi peisa1ul geografic
*'ac-ori geoecologici 3 carac-eris-ici şi
funcţionali-a-e
Tipurile de medii geografice
Tipurile de peisa1e geografice
*Mediile zonei -empera-e
6a7arde naturale şi antropice
"espăduririle5 deşertificarea şi poluarea + efecte ale
activităţilor umane asupra mediului
*Scenarii despre evoluţia mediului
Protecţia5 conservarea şi ocrotirea mediului
anagementul mediului 0ncon1urător
5
Co!"ete:e s"ecifice Co:iuturi
1.5. -ormularea de pro<leme referitoare la
regionali7are şi glo<ali7are5 utili7Gnd corect şi
coerent terminologia specifică domeniului
2.7. .plicarea de elemente e@plicative
semnificative5 specifice ştiinţelor sociale5 0n
interpretarea proceselor referitoare la glo<ali7are
3.2. $tili7area informaţiei cartografice5 pentru
e@plicarea pro<lemelor legate de regionali7are şi
glo<ali7are
##. )!4#'N.%#:.)!. ;# 4%',.%#:.)!.
%$## C'NT!P').N!
"imensiunile şi domeniile regionali7ării şi glo<ali7ării
*Spaţiul geografic şi globalizarea
#dentitatea5 uniformi7area şi diversitatea lumii
contemporane
1.1. Pre7entarea 0n scris şi orală a aspectelor
definitorii referitoare la populaţie5 la resurse şi la
de7voltarea lumii contemporane5 utili7Gnd corect şi
coerent terminologia specifică domeniului
1.4. "ocumentarea asupra pro<lematicii
domeniului5 valorificGnd adecvat semnificaţiile
termenilor cBeie de specialitate
2.3. !@plicarea relaţiilor o<serva<ile dintre ştiinţe5
teBnologie5 populaţie5 resurse şi de7voltare5 prin
anali7a unor sisteme şi structuri Cteritoriale şi
funcţionaleD
2.4. !@plicarea relaţiilor o<serva<ile dintre
sistemele naturale şi umane CintegrateD
*2.9. Elaborarea de proiec-e de dezvol-are
-eri-orial.
3.3. $tili7area unor repre7entări grafice şi
cartografice minime5 pentru interpretarea şi
e@primarea realităţii anali7ate mediat
###. P'P$%.=#.5 )!>$)>!%! N.T$).%! ;#
"!:?'%T.)!. %$## C'NT!P').N!
!voluţii geodemografice contemporane. "iferenţieri
regionale
)esursele umane şi de7voltarea
)aportul dintre aşe7ări şi de7voltare. Tendinţe ale
evoluţiei aşe7ărilor umane
)esursele naturale şi agricole. #mpactul e@ploatării şi
valorificării resurselor asupra mediului.
4estionarea resurselor5 de7voltarea economică şi
de7voltarea dura<ilă
1.1. Pre7entarea 0n scris şi orală a aspectelor
definitorii referitoare la sistemul economic şi
geopolitic mondial5 utili7Gnd corect şi coerent
terminologia specifică domeniului
2.4. !@plicarea relaţiilor o<serva<ile 0ntre
sistemele lumii contemporane
*2.5. E7plicarea unor sis-eme şi s-ruc-uri na-urale
şi umane0 pe baza unor informaţii obţinu-e prin
diferi-e mi8loace de documen-are
3.4. $tili7area informaţiei cartografice5 pentru
e@plicarea sistemului economic şi geopolitic
mondial
#?. >#>T!$% !C'N'#C ;# >#>T!$%
4!'P'%#T#C
!voluţia economiei mondiale şi sistemul economic
mondial
>istemul geopolitic mondial actual
.nsam<luri economice şi geopolitice mondiale actuale
C$niunea !uropeană5 .P!C etc.D + aspecte generale
)olul unor state 0n sistemul mondial actualA >tatele
$nite ale .mericii5 -ederaţia )usă5 (aponia5 CBina5
#ndia5 ,ra7ilia. *&l-e s-a-e2 %epublica &frica de Sud0
(srael0 &us-ralia
'rgani7area spaţiului mondial Cţări 0n de7voltare5 ţări
de7voltate5 alte categorii de ţăriD. )aportul Nord + >ud
*Spaţiul medi-eranean la in-erfaţa ord 3 Sud
"e la lumea unipolară la lumea multipolară
8
Co!"ete:e s"ecifice Co:iuturi
*2.5. E7plicarea unor sis-eme şi s-ruc-uri umane
referi-oare la elemen-ele sociale şi cul-urale0 pe
baza informaţiilor obţinu-e prin diferi-e mi8loace
de documen-are
*2.9. Elaborarea unor proiec-e de dezvol-are
-eri-orial. care au elemen-e de geografie social.
şi cul-ural.
2.7.E7plicarea rapor-ului din-re componen-a
social. a lumii con-emporane şi supor-ul ei
-eri-orial
*2.:. ,-ilizarea mi8loacelor de reprezen-are
grafic. şi car-ografic. a spaţiului social şi
cul-ural
*;. ELEME!E "E #E$#%&'(E S$)(&L* +(
),L!,%&L*
*;iaţa social. şi organizarea spaţiului umaniza-
*Spaţiul geografic şi civilizaţia
*Mobili-a-ea geografic. a populaţiei şi spaţiul social
*S-ruc-uri de baz. ale vieţii sociale
*%apor-ul din-re ras.0 e-nie0 religie0 cul-ur. şi viaţa
social.
*Elemen-e de geografie cul-ural.2 originea0 geneza şi
evoluţia ariilor cul-urale
*Mondializarea0 occiden-alizarea şi impac-ul aces-ora
asupra vieţii sociale
Co!"ete:ele s"ecifice şi co:iuturile !arcate "ri litere cursive şi asterisc ';) re"rezit$ ele!ete ale
curriculu!ului difere:iat 'CD).
TEST DE EVALUARE I3I7IAL6
Su(iectul I C155 puncteD
&n coloana . sunt redate denumiri de ţări5 iar in coloana , denumiri de regiuni geografice. Prin utili7area
unor săgeţi reali7aţi5 corespondenţa dintre fiecare stat5 din coloana . şi regiunea geografică 0n care este situat
Ccoloana ,D.
3ot$4 -iecărui element din coloana . 0i corespunde un singur element din coloana ,.
. ,
>an arino
,angladesB
CBina
4ermania
Portugalia
&sia de Es-
Peninsula ,alcanică
Europa cen-ral ves-ic.
6eninsula (beric.
&sia de Sud
6eninsula (-alic.
Su(iectul II C 155 puncteD
&ncercuiţi litera corespun7ătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai 1osA
1. CGnd natalitatea este mai mică decGt mortalitatea5 numărul de locuitoriA
a. scade (. creşte lent c. creşte rapid d. stagnea7ă
2. )asa predominantă 0n cadrul populaţiei .siei esteA
a. mongoloidă (. ecuatorială c. mulatră d. cauca7iană
3. &n regiunile deluroase5 aşe7ările rurale cel mai frecvent 0ntGlnite aparţin tipuluiA
a. risipit (. adunat c. răsfirat d. liniar
Su(iectul III C2 puncteD
$n oraş cu populaţia de 22.222 locuitori are o natalitate de /Lo şi o mortalitate egală 8Lo. Calculaţi cu ce
valoare creşte populaţia localităţii 0ntrFun an.
Su(iectul IV C1 punctD
!la<oraţi un te@t coerent Ccel mult 4F5 fra7eD cu conţinut ştiinţific 0n care să folosiţi 0n mod adecvat termeniiA
indus-rie siderurgic.0 minereuri de fier0 me-alurgie neferoas.0 -ermocen-rale0 <idrocen-rale.
7
Su(iectul V
C3 puncteD
'<servaţi Barta
alăturată şi scrieţiA
F denumirea
statelor marcate
cu cifre de la 1
la 5 C155 pD
F
forma de
guvernămGnt
specifică
statelor marcate
cu cifre de la 1
la 5 C155 pD
Notă: >e acordă 1 punct din oficiu.
Timpul de lucru M 52 min.
0. Mediul îco<ur$tor = "ro(le!$ fuda!etal$ a lu!ii cote!"orae
0.0. MEDIUL >3C53?UR6T5R = ASPECTE &E3ERALE
&eo#rafie Cdin l. greacăA 4e M PămGnt N grapBein M a scrieD M ştiinţă care studia7ă
0nvelişurile CgeosfereleD PămGntului Clitosfera5 atmosfera5 Bidrosfera5 <iosfera5 pedosfera5
antroposferaD şi relaţile dintre ele la nivel local5 regional şi planetar.
&eo#rafia !ediului îco<ur$tor M ştiinţa organi7ării şi utili7ării spaţiului care are ca o<iect
de studiu anali7a relaţiilor dintre societate şi natură.
&eoecolo#ie 'Eco#eo#rafie) M ştiinţă re7ultată din 0ntrepătrunderea geografiei şi ecologiei5
care studia7ă relaţiile dintre organisme5 dintre acestea şi mediu şi modul lor de adaptare la mediu.
Ecolo#ie Cdin l. greacăA oiOos M casă şi logos M ştiinţăD M ştiinţă <iologică de sinte7ă care
studia7ă interacţiunea dintre organisme C<ioceno7eD şi mediul 0n care acestea trăiesc C<iotopuriD.
Ecosiste! M unitate de funcţionare şi organi7are a ecosferei alcătuită din <iotop şi <ioceno7ă5
capa<ilă de productivitate <iologică.
Mediul #eo#rafic M sistem specific Terrei5 re7ultat din com<inarea şi interacţiunea
componentelor proprii PămGntului Clitosfera5 atmosfera5 Bidrosfera5 <iosfera5 pedosferă şi
antroposferăD.
Mediu îco<ur$tor M spaţiul geografic
0n care5 0n sistemul celor şase geosfere5 omul
este principala componentă5 elementele naturale
0ntrepătrun7GnduFse cu cele construite şi
modificate de om. ediul 0ncon1urător este o
parte a mediului geografic care se raportea7ă la
pre7enţa omului.
Mediu atural M mediu 0n care influenţa
omului este neperceptivă. ediile naturale
/
tipice şiFau redus tot mai mult arealul odată cu creşterea numărului populaţiei şi de7voltatea
societăţii umane.
Mediu atro"izat M mediu 0n care omul are o influenţă mai redusă Ce@. aşe7ările rurale5 7onele
agricole5 deltele fluviilor5 etcD.
Mediu atro"ic M mediu 0n care inflenţa omului este puternică Ce@. 7onele ur<ane5 industriale5
portuare5 comerciale5 etcD.
Te@osfer$ M domeniu al vieţii umane care cuprinde cultura şi civili7aţia.
3oosfer$ M ansam<lul sistemelor de informaţie şi cunoaştere utili7ate de om pentru
transformarea mediului 0ncon1urător.
Mediu ecolo#ic M mediu care se de7voltă acolo unde e@istă viaţă5 indiferent dacă omul este
sau nu pre7ent.
Mediu (iotic M mediu care include elemente vii C<iosfera şi parţial pedosferaD.
Mediu a(iotic M mediu care include elemente fi7ice5 fără viaţă Clitosfera5 Bidrosfera5
atmosferaD.
Mediu a!(iat M mediu cu semnificaţii mai largiA psiBologice5 artistice5 sociale5 sportive etc.
Peisa< #eo#rafic M partea vi7i<ilă a mediului.
EAiroe!et Cdin l. france7ăD şi EAiro Cdin l. engle7ăD M vecinătate5 0mpre1umuire5 tot
ceea ce ne 0ncon1oară.
Ladşaft Cdin l. germanăD M porţiune teritorială cu trăsături proprii Ce@. munte5 cGmpie5 deal5
pădure5 pa1işte etcD
&eosiste! M parte funcţională a mediului determinată de factori energetici5 mecanici şi trofici.
EVALUARE
#. Citiţi afirmaţiile de mai 1os şi răspundeţi cu .devărat C.D sau -als C-D 0ncercuind varianta corectăA
1. ediul 0ncon1urător se su<ordonea7ă mediului geografic. .. -.
2. .ntroposfera este un 0nveliş geografic discontinuu. .. -.
3. 4eosistemul repre7intă partea funcţională a mediului 0ncon1urător. .. -.
4. Noţiunile de mediu antropic şi mediu antropi7at sunt sinonime. .. -.

##. 'rdonaţi ierarBic5 după sfera de cuprindere Cde la mare la micD5 următoarele noţiuniA mediu
geografic5 mediu antropi7at5 peisa1 geografic5 ecosistem5 mediu antropic5 mediu 0ncon1urător5 mediu
natural5 mediu a<iotic5 mediu am<iant.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
###. &ncercuiţi răspunsurile corecte din enunţurile de mai 1osA
1. !cogeografia este o ştiinţăA
a. <iologică (. geografică c. socială d. de interferenţă geografie F <iologie
2. "enumirile de geografie şi ecologie provin din lim<aA
a. latină (. greacă c. engle7ă d. france7ă
3. Noţiunile de environnement şi environ au 0n comun termenul deA
a. litosferă (. teBnosferă c. vecinătate d. noosferă
4. Pot avea acelaşi 0nţeles noţiunile deA
a. landşaft şi peisa1 geografic (. geografie şi ecologie
c. mediu am<iant şi mediu geografic d. antroposferă şi atmosferă
#?. Preci7aţi şaşe elemente invi7i<ile din cadrul mediului 0ncon1urător
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
9
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
?. Prin utili7area unor săgeţi reali7aţi5 corespondenţa 0ntre noţiunile redate 0n cele două coloane de
mai 1osA
litosferă aer
atmosferă apă
Bidrosferă sol
<iosferă scoarţa şi formele de relief
pedosferă plantele şi animalele
antroposferă
?#. Citiţi şi interpretaţi următoarea afirmaţieA Ia-ura nu es-e un -emplu0 ci un a-elier =n care omul
-rebuie s. r.m>na un simplu munci-orJ Cdupă #. >. TurgBenievD.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
0.-. 8ACT5RII &E5EC5L5&ICI + ASPECTE &E3ERALE
1.2.1. FACTORII GEOECOLOGICI
8actori #eoecolo#ici M totalitatea elementelor din cadrul mediului 0ncon1urător care pot
acţiona asupra organismelor şi a comunităţilor acestora.
>e diferenţia7ă factori a<iotici5 <iotici şi antropici.
8actorii (iotici suntA cosmici5 climatici5 Bidrologici5 edafici5 geomorfologici
F 'ac-orii cosmici sunt legaţi de energia solară componentele acesteia Clumina5 radiaţia
ultravioletăD5 radiaţia infraroşie CcaloricăD5 mişcările PămGntului etc. >tratul de o7on C'3D situat 0n
stratosferă are rolul de ecran protector împotria radiaţiile ultraiolete! d"un"toare
ieţii
F 'ac-orii clima-ici sunt repre7entaţi de al<edou5 temperatură5 umiditate5 precipitaţii5 vGnturi.
.l<edoul este o mărime fotometrică egală cu raportul dintre intensitatea luminii solare radiate
difu7ată de un corp şi intensitatea luminii care cade pe acel corp. ?alorile al<edoului sunt reduse pe
suprafeţele 0ncBise la culoare şi fără vegetaţie şi mari pe suprafeţele descBise la culoare5 acvatice şi
fără vegetaţie.
&n troposferă valoarea temperaturii Cgradientul termic verticalD scade cu 855
o
CK1222 m.
5 'ac-orii <idrologici sunt legaţi de pre7enţa şi acţiunea apei din atmosferă5 su<teran5 rGuri5
lacuri5 mări şi oceane.
$n rol deose<it revine circuitului apei 0n natură care se produce su< acţiunea con1ugată a
energiei solare5 scBim<ărilor de fa7ă ale apei ClicBidă5 solidă5 ga7oasăD mişcării maselor de aer şi
gravitaţiei. Concomitent pe Terra se produc fenomenele de evaporare5 condensare5 precipitare5
scurgere şi infiltrare.
'rganismele adaptate la condiţii de secetă se numesc @erofile iar cele care trăiesc 0n apă se
numesc Bidrofile.
F 'ac-orii edafici sunt repre7entaţi de elementele pedosferei CsoluluiDA scoarţa de alterare5
materia organică CBumusD5 apă5 aer5 P6 Creacţia soluluiD. P6 +ul poate fi acid CQ 85/ D5 neutru C85/ F
752D şi <a7ic CR752D. a1oritatea plantelor de cultură sunt neutrofile.
12
F 'ac-orii geomorfologici sunt legaţi de caracteristicile reliefuluiA altitudine5 orientarea
versanţilor5 gradul de 0nclinare CdeclivitateD5 fragmentare5 e@punerea versanţilor C0nsoriţiA estici N
sudici5 um<riţiA vestici N nordiciD.
?ersanţii 0nsoriţi sunt favora<ili culturii plantelor5 pomiculturii şi viticulturii iar cei nordici
7onelor forestiere5 pa1iştilor5 sporturilor de iarnă etc
8actorii (iotici sunt legaţi de relaţiile dintre plante CfitogeneD5 dintre animale C7oogeneD şi
dintre plante şi animale C<ioecnoticeD.
&ntre organisme pot e@ista relaţii de para7itism5 sim<io7ă Ccola<orare5 cu avanta1e reciproceD5
concurenţă5 cooperare Ce@. la al<ineD5 comensalism C2 specii care convieţuiesc pe acelaşi teritoriu5
0mpart aceeaşi Brană şi una oferă adăpost celeilalteD5 indiferenţă.
8actorii atro"ici sunt definiţi de acţiunile omului 0n cadrul mediului 0ncon1urătorA
agricultură5 vGnătoare5 pescuit5 minerit5 industrie5 transporturi5 comerţ5 edificarea aşe7ărilor5 căilor
de comuncaţie5 poluare etc.
1.2.2. COMPONENTELE MEDIULUI ÎNCONUR!TOR
Componentele mediului 0ncon1urător sunt clasificate 0n trei categoriiA
5 )omponen-e primare ?fizice0 abio-ice@2 litosfera5 atmosfera5 Bidrosfera.
5 )omponen-e deriva-e ?bio-ice@2 <iosfera şi pedosfera.
5 )omponen-e deriva-e ?an-ropice@2 aşe7ările omeneşti Cur<ane şi ruraleD5 cultura plantelor5
Citinerană5 de su<7istenţă5 tradiţională irigată5 e@tensivă5 intensivă5 ecologicăD5 creşterea animalelor
Cnomadism5 transBumanţă5 creştere e@tensivă5 creştere intensivăD5 minerit5 industrie5 reţele de
transport5 activităţi turistice etc.
EVALUARE
#. &ncercuiţi răspunsurile corecte din enunţurile de mai 1osA
1. &n categoria factorilor cosmici se includeA
a. vGntul (. lumina c. precipitaţiile d. solul
2. >tratul de o7on este situat 0nA
a. ionosferă (. troposferă c. stratosferă d. pedosferă
3. ?aloarea al<edoului este mai mare 0n 7oneleA
a. acvatice (. forestiere c. cu 7ăpadă d. agricole
4. "in categoria componentelor primare face parteA
a. <iosfera (. Bidrosfera c. agricultura d. industria
##. Completaţi spaţiile li<ere dinenunţul de mai 1os5 cu noţiunile corecteA
&ntre organisme pot e@ista relaţii de cola<orare5 cu avanta1e reciproce
denumite.......................................5 relaţii de convieţuire pe acelaşi teritoriu cu 0mpărţirea Branei5
denumite .......................................... relaţii 0n cadrul cărora un organism foloseşte alt organism5
parţial sau 0n totalitate5 ca mediu de viaţă5 denumite..................................... relaţii de impasi<ilitate
denumite SSSSSSS...........etc.
###. >e dau următorii factori geoecologiciA fotosinte7a5 ur<ani7area5 resursele litosferei5 magnetismul
terestru5 transporturile5 mişcarea de revoluţie5 gBeţarii5 poluarea fonică5 P6 + ul solului5 radiaţia
solară5 defrişările5 mineritul. >electaţi patru factori geoecologici naturali şi patru factori
geoecologici antropici.
'ac-ori geoecologici na-urali 'ac-ori geoecologici an-ropici
11
#?. Preci7aţi trei deose<iri 0ntre păstoritul nomad şi păstoritul transBumant
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
?. $tili7Gnd indicele gradientului termic vertical calculaţi valoarea temperaturii aerului la
altitudinea de 3522 m ştiind că valoarea temperaturii aerului la nivelul mării este de 22
o
C.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
?#. !@plicaţi de ce litosfera5 atmosfera şi Bidrosfera sunt denumite componente primare5 iar <iosfera
şi pedosfera componente secundare
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
12