You are on page 1of 2

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА

ВТОРО ДЕВЕТГОДИШНО ОДДЕЛЕНИЕ

Реден
број
1

Наставна содржина

Наставна тема

Поздравување

Здраво

2

Вокабулар: Моето семејство

Моето семејство

3

Бои

Моето семејство

4

Команди

Моето семејство

5

Вокабулар: Училишен прибор

Моето училиште

6

Броеви од 1 до 10

Моето училиште

7

Употреба на множина
Поставување прашање и давање
одговор: What`s this?/This is…
Употреба на изразот: I`m
happy/sad
Присвојни придавки: my. his,
her
Предлози: во, на

Моето училиште

Мојата соба

14

Вокабулар: Елементи во собата
Увешбување на песничката:
Мојата соба е убава
Вокабулар: Моите играчки

15

Божиќен вокабулар

Мојата соба

16

Глаголот ИМА

Мојата соба

17

Can/Can`t

Мојата соба

18

Употреба на:What is it?/Is it a…?

Мојата соба

19

Вокабулар за животни

Моите миленичиња

20

Употреба на This и That
Увежбување и проширување на
вокабуларот за животни
Делови од телото
Употреба на I have и сврзникот
And
Опис на предмети со боја и
големина
Вокабулар: Храна

Моите миленичиња

8
9
10
11
12
13

21
22
23
24
25

Моето училиште

Време на
реализација

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

Моето училиште
Моето училиште
Моето училиште

Мојата соба

ДЕКЕМВРИ

Мојата соба

ЈАНУАРИ

ФЕВРУАРИ

Моите миленичиња
Моите миленичиња
Моите миленичиња
Моите миленичиња
Мојата храна

МАРТ

Формата за трето лице множина They Музички инструменти Одмор и забава 30 Велигденски вокабулар Одмор и забава 31 Вокабулар за забава Одмор и забава 32 Употреба на How many Одмор и забава 33 Have/has got Одмор и забава 34 Броеви од 1 до 20 Вежби од темата “Одмор и забава” Приказна: Грдото пајче Одмор и забава 28 35 36 Мојата храна АПРИЛ МАЈ Одмор и забава Грдото пајче ЗАБЕЛЕШКА: Целите и задачите доколку е потребно можат да се најдат во распределението по Англиски јазик за второ одделение.26 I like/ I don`t like Мојата храна 27 Мојата храна 29 What do yоu like?/I like. Предметен наставник: Маја Чорбевска МАРТ ЈУНИ ..