You are on page 1of 1

Español Hiragana Romaji Forma de Diccionario/Informal

Comer
たべます
Tabemasu
Taberu・たべる
Leer
よみます
Yomimasu
Yomu・よむ
Ver
みます
Mimasu
Miru・みる
Reír
わらいます
Waraimasu
Warau・わらう
Dormir
ねます
Nemasu
Neru・ねる
Beber
のみます
Nomimasu
Nomu・のむ
Jugar
あそびます
Asobimasu
Asobu・あそぶ
Comprar
かいます
Kaimasu
Kau・かう
Vender
うります
Urimasu
Uru・うる
Escribir
かきます
Kakimasu
Kaku・かく
Correr
はしります
Hashirimasu
Hashiru・はしる
Abrir
あけます
Akemasu
Akeru・あける
Volver
かえります
Kaerimasu
Kaeru・かえる
Cortar
きります
Kirimasu
Kiru・きる
Hablar
はなします
Hanashimasu
Hanasu・はなす
Nadar
およぎます
Oyogimasu
Oyogu・およぐ
Esperar
まちます
Machimasu
Matsu・まつ
Saber
しります
Shirimasu
Shiru・しる
Entrar
はいります
Hairimasu
Hairu・はいる