You are on page 1of 3

Jak zatrzymad w owiczu modych ludzi i przycignd nowych mieszkaocw?

owicz miastem przyjaznym dla mieszkaocw i atrakcyjnym dla przedsibiorcw.


Powysze zdanie nie moe byd jedynie utopijnym hasem wyborczym i pobonym
yczeniem, o ktrym zapomina si kilka tygodni po wyborach. Spadek iloci
mieszkaocw i wzrost redniego wieku mieszkaocw owicza nie jest subiektywnym
odczuciem wskiej grupy osb. Jest to zjawisko demograficzne obserwowane od kilku
lat i majce jednoznaczne potwierdzenie chodby w danych z ewidencji ludnoci.
Niepokojcy jest fakt, e ,,kandydatw do opuszczenia miasta nie ubywa. Wielu
mona zobaczyd kadego dnia na peronach dworca PKP oraz przystankach autobusw
dowocych pracownikw do zakadw pracy poza owiczem. Nie stad nas na utrat
kolejnych owiczan! Czego zatem potrzebuj by powiedzieli:,, Bd mieszka/a w
owiczu.? Na pewno pracy. Samorzd, ktry nie stwarza szerokiej oferty terenw
inwestycyjnych, zabezpieczenia infrastrukturalnego, nie podchodzi z otwartoci i
yczliwoci do dziaajcych oraz chccych tutaj inwestowad przedsibiorcw,
przegrywa wycig o utrzymanie istniejcych i powstanie nowych miejsc pracy.
Zamiast wadzy, ktra ogranicza si do goszenia jedynie susznych (jej zdaniem) praw
potrzebna jest taka, ktra bdzie pytad; co jest Wam potrzebne a co przeszkadza w
prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej i z uwag a nieraz z pokor suchad
odpowiedzi ludzi, za ktrymi stoj ich wieloletnie dokonania gospodarcze.
Nie mona zapominad, e wiele osb bardzo ceni sobie prac, ktr wykonuj
w Warszawie czy odzi. Swoj przyszod rozwaaj w kategoriach - dojedad czy
zmienid miejsce zamieszkania. Dojedanie kojarzy si im z mas nieraz drobnych
problemw uprzykrzajcych ycie kadego dnia; dojazd na dworzec (znw zamknity
przejazd), szukanie miejsca parkingowego na zapchanym terenie pod dworcem
(czsto na rozmiknitej ,,ce lub pod uschnitym kasztanowcem), z ,,wieczn
kau na podecie schodw prowadzcych na peron. Jedynymi zmianami jakie
dotykaj dojedajcych to zmiany rozkadu jazdy pocigw, rzadko kiedy na lepsze. I
to wanie trzeba zmienid, te niedogodnoci uwierajce jak kamyk w bucie musz
zniknd, tym bardziej, e czsto nie wi si z duymi kosztami a raczej ze
skutecznym zaangaowaniem samorzdu lokalnego. Nie wspominaem o czasie
dojazdu, bo ten w przypadku osb mieszkajcych w peryferyjnych dzielnicach
Warszawy jest podobny. eby modzi nie wyjedali musz chcied i mied do czego
wracad musz mied mieszkanie, nie jakie ale godne a przy tym w miar tanie.
owicz nie zbuduje tych mieszkao ze rodkw wasnych - bo ich nie ma, nie zbuduje
ich za rodki z kredytu - bo zosta tak zaduony, e go nie dostanie. Mieszkania
mona bdzie wybudowad korzystajc z programw i wsppracy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego oraz w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Wadze
owicza musz zaczd odwanie korzystad z pojawiajcych si nowych,
niestandardowych form finansowania zadao oraz wyzbyd si nonszalancji w stosunku
do pojawiajcych si ofert pozyskania terenw.
obki i przedszkola bez nich cay system nie zadziaa naleycie. Owiata
podstawowa i gimnazjalna twierdzenie, e jest wystarczajco dobrze to podcinanie
skrzyde innowacyjnoci owickim nauczycielom. Zawsze moe byd lepiej. Kultura,
sport, turystykajak wyej.
Wspominaem, e naley rozmawiad z przedsibiorcami ale warto te wstad
wczeniej, kupid bilet, rozmawiad z ludmi na peronie i w pocigu i suchad suchad
czego oczekuj by zostad w owiczu.
Oni wiedz najlepiej.
Robert Sikorski