You are on page 1of 4

Curs 1 – Instalaţii pentru construcţii

Noţiuni introductive
Conform statisticilor, ponderea instalaţiilor în cadrul lucrărilor de construcţii nou
realizate este între 30 - 40% din valoarea finală a investiţiei - în funcţie de nivelul
confortului solicitat de client, la acel imobil.
e e!emplu sesizăm lesne diferenţa dintre un "otel de # # # $i un alt "otel # # # #
in practică se observă că de cele mai multe ori cerinţele diferă de la client la
client, iar finalitatea constă că astfel introduce în operă produse de marcă sau nu % adică
preţuri sensibil diferite. &a final, este important este să asi'urăm un raport optim între
calitate $i preţ pe care-l poate plăti clientul. ar poate mult mai important este nevoie de
viziune în acest caz, vis-a-vis de destinaţia ulterioară a cladirii respectiv cerinţelor $i(sau
aspiraţiile clientului, av)nd mai mereu în vedere proverbul* +Sunt prea sărac să-mi iau
lucruri ieftine”.
in multitudinea de domenii a instalaţiilor pentru construcţii amintim c)teva care
se clasifică în funcţie de specificul lor astfel*
• Instalaţii sanitare % apă rece, "idranţi, apă caldă, canalizare,
• Instalaţii termice % ventilări,
• Instalaţii electrice $i de automatizări,
• Instalaţii de 'az,
• Instalaţii cu abur, etc.
-oate aceste tipuri instalaţii se clasifică la r)ndul lor $i după locul în care se
e!ecută, respectiv instalaţii* interioare $i e!terioare sau după destinaţia obiectului de
construcţi, care poate să fie industrială sau casnică.
.n ceea ce prive$te modalitatea de realizare a acestor tipuri de instalaţii trebuie să
parcur'em următorii pa$i*
/. consultanţă de specialitate, respectiv prospecţiuni de piaţă
cu caracter 'eneral
0. realizarea unui proiect te"nic de e!ecuţie
3. ac"iziţionare de ec"ipamente $i materiale necesare
e!ecutării lucrării
4. montarea 1 punerea în operă2 materialelor de către o
persoană autorizată $i recepţia lucrării.
3. asi'urarea de servicii de întreţinere a ec"ipamentelor
1 inclusiv în perioada de 'aranţie - în special2
Intervenţiile de orice fel inclusiv e!ecuţia celor mai sus menţionate trebuie să se
realizeze de către personal calificat $i autorizat de furnizor.
4tenţie5 .n caz contrar, intervenţia neautorizată la un ec"ipament în perioada de
'aranţie poate duce la pierderea 'aranţiei acordate de furnizor.
6enţionăm că fiecare domeniu de activitate din cadrul instalaţiilor pentru
construcţii, este coordonat la nivel naţional de către un departament din minister,
respectiv re'ie autonomă la nivel local. e e!.* I.7.C.I.8. este instituţia care
re'lementează activitatea cazanelor $i recipientelor sub presiune.
-oţi ace$ti factori au rol de re'lementare, autorizare $i control a celor care
acţionează în domeniul respectiv. .n acest sens, ace$tia elaborează acte normative cu
putere de le'e care re'lementează activitatea în domeniu $i or'anizează concursuri pentru
obţinerea anumitor calificări pentru cei care doresc să acţioneze în domeniu.
ocumentul care atestă calitatea de personal calificat sau faptul că este autorizată
o anume persoană să e!ecute anumite tipuri de lucrări, este autorizaţia emisă de
autoritatea competentă din zonă. 4ceastă autorizaţie trebuie să fie vizată la zi.
e asemenea este important domeniul în care o anume persoană este autorizată.
e e!emplu, activitatea de proiectare este considerată distinctă faţă de e!ecuţie sau
întreţinere a instalaţiilor de 'az. 6ai mult, e!istă o ierar"izare clară în ceea ce prive$te
'radul de dificultate sau importanţa lucrărilor. e e!emplu* în cadrul lucrărilor de 'az
cineva care este autorizat să proiecteze instalaţii interioare nu poate implicit să proiecteze
instalaţii e!terioare fără a dob)ndi autorizaţia necesară.
.n ceea ce prive$te instalaţiile sanitare autoritatea care 'uvernează această
activitate este de obicei re'ia autonomă din zonă. e e!.* Compania de 4pă 7ome$ 7.4,
sau în cazul serviciilor de termoficare centralizate* 8e'ia 4utonomă de -ermoficare Clu9.
6enţionăm că în ultima perioadă marea ma9oritate a acestori furnizori de utilităţi
s-au privatizat - parţial sau c"iar inte'ral, astfel înc)t 'estionează sin'uri acest domeniu
asi'ur)ndu-$i cel mai adesea monopolul într-o anumită zonă.
:recizăm că pentru realizarea unor construcţii, în cadrul Certificatului de
Urbanism ni se solicită 1 contra cost2 obţinerea unor avize - acorduri de la aceste re'ii. .n
cadrul acestui acord, institutia în cauză trebuie să ne precizeze dacă este de acord sau nu
să ne asi'ure un aviz de principiu. ;ste posibil ca să obţinem acordul cu privire la
anumite utilităţi doar în anumite condiţii % de e!emplu efectu)nd anumite investiţii
suplimentare, deoarece în condiţiile date reteaua nu permite asi'urarea anumitor
parametrii de buna funcţionare a instalaţiilor viitoare, de la construcţia pe care dorim s-o
realizăm. e obicei aceste investiţii se realizează din fondurile noastre iar după recepţia
lucrărilor, trec în patrimoniulinstituţiei respective.
e asemenea, atunci c)nd realizăm o construcţie nouă, trebuie să obţinem $i
avizul :7I, de la pompieri. .n acest sens, proiectanţii construcţiei trebuie să ')ndească
1 propună2 un scenariu de foc care să fie avizat de autoritatea din zonă. :recizăm că
Scenariu de foc, prezinţă modalitatea prin care o clădire este pre'ătită în cazul izbucnirii
unui incendiu $i modalităţile concrete cu care aceasta este dotată. Concret, această clădire
trebuie să reziste la foc din momentul izbucnirii incendiului p)nă c)nd pompierii a9un' la
faţa locului. .n principal este vizat un anumit timp de deplasare a pompierilor de la locaţie
1 sediu2 p)nă la imobilul în cauză. Cu c)t este mai mare timpul de deplasare, cu at)t
măsurile luate în calculul de proiectare vor supradimensiona anumite elemente ale
construcţiei. e e!emplu* pereţii vor fi mai 'ro$i, u$ile obli'atoriu vor fi din metal,
re<erva de apă va fi mai mare, etc.
&a clădirile de importanţă strate'ică sau cu anumite 'abarite semnificative trebuie
să e!iste rezerve de apă mai mari, 'rupuri de pompare a apei alimentate din surse
alternative, etc. - toate acesteacare trebuind să funcţioneze în cazul unui incendiu.
=umărul "idranţilor interiori respectiv e!teriori, rezultă din calculul de proiectare.
6enţionăm că "idranţii e!teriori pot fi* "idranţi subterani $i supraterani.
.n ceea ce prive$te numărul de materiale utilizat în domeniul instalaţiilor pentru
construcţii, afirmăm că e!istă peste /0.000 de articole 1 ec"ipamente, materiale2 de
instalaţii care la r)ndul lor se re'ăsesc într-o 'amă variată de tipo-dimensiuni. :entru
toate acestea, furnizorii acestora întocmesc $i pun la dispoziţia celor interesaţi cataloa'e
de produse, pliante $i(sau monstre.
Important5.n activitatea de construcţii-instalţii, este esenţial ca in'inerul
constructor să-$i armonizeze acţiunile din cadrul proiectării respectiv a unui $antier, cu
in'inerul de instalaţii pentru construcţii. 4cest lucru se realizează cu u$urinţă, respect)nd
planificarea din 'raficul de e!ecuţie lucrări $i comandamentele de lucru pentru re'larea
anumitor neconcordanţe.
e e!emplu, o mare parte a lucrărilor de instalaţii pentru construcţii se realizează
în'ropat iar continuarea lucrărilor se realizează ulterior efectuării anumitor finisa9e de
către constructor, vezi* faiantare, 'resie, zu'răveli etc. - timp în care instalatorii practic nu
pot să efectueze alte operaţii. > bună cooperare între cei implicaţi, elimină riscul apariţii
unor tensiuni între e!ecutanţi % de e!. datorită nee!ecutării la timp a unor lucrări, reduce
pierderile datorate unor remedieri $i nu în ultimul r)nd asi'ură un climat profesionist în
relaţia cu un client.
.n cadrul proiectării $i e!ecutării instalaţiilor în 'eneral un alt element important,
atent urmărit este factorul de mediu. e aceea în toate acţiunile noastre trebuie să fim
prieteno$i cu mediul5
e e!emplu* toate de$eurile rezultate din $antier trebuie colectate % pe c)t posibil
separat a materialelor feroase, neferoase, etc. :entru a putea fi trimise către zonele de
reciclare.
4tenţie5 ;ste cate'oric interzis să se facă deversări în sol ori în sistemul de
canalizare a unor substanţe puternic poluaante* uleiuri, ra$ini. e asemenea e!istă riscul
de poluare a p)nzei freatice în cazul în'ropării în sol a diverselor de$euri rezultate din
$antier. :oluarea aerului poate să fie realizată $i prin neluarea unor măsuri de estompare.
=u în ultimul r)nd putem discuta de poluarea fonică, datorată unor procese te"nolo'ice
din $antier - în acest caz este indicat să efectuăm astfel de operaţiuni doar în afara orelor
de lini$te.
-ot aici atra'em atenţia $i asupra neutilizării în mod 9udicios a resurselor
ener'etice $i naturale. e e!emplu, problema apei în lume devine tot mai 'ravă pe zi ce
trece. 8esursele de apă tot mai scăzute încep să nu mai facă faţă cerinţelor populaţiei
planetei în cre$tere. 4stfel, s-a trecut la soluţii de desanilizare a apei mărilor $i oceanelor
% ceea ce implică costuri suplimentare iar 'ustul acesteia nu seamănă nici pe departe cu
cel al unui izvor de munte.
=u uitaţi5 4pa înseamnă viaţă iar peste ?0% din bolile or'anismului uman, provin
din apa consumată. > altă întrebuinţare a apei este a carbo"idranţilor.
Cuno$tem că le'ea de deuvoltare a unui ora$ este :.@.A. - adică :lanul @rbanistic
Aeneral. 4tunci c)nd avem în vedere construcţia anumitor imobile este foarte important
să amplasăm respectivul imobil în funcţie de destinaţie în zona industrială distinct de cea
casnică. ;ste bine ca aceste două zone să fie separate, fie $i pentru că fluctuaţiile de
presiune ale instalaţiei de tot felul* sanitare, electrice, 'aze etc. - datorate manevrelor de
înc"idere(desc"idere a robineţilor, pot afecta 'rav buna funcţionare a ec"ipamentelor din
zona casnică.
e e!emplu* presiunea din conducta ma'istrală de apă rece este deobicei de B-/0
bar iar plăcuţele ceramice de la bateria monocomandă a unui lavoar rezistă la o presiune
ma!imă de 0 bar. e asemenea, fluctuaţiile de presiune de apă rece sau 'az ori cele de
tensiune a ener'iei electrice la microcentralele termice, conduc la un fenomen +de
îmbătr)nireC a acesteia.;vident,$i în acest caz e!istă soluţii, cum ar fi în cazul supra-
presiunii la instalaţia de apă rece, să se monteze un reductor de presiune dar este un cost
suplimentar.
=u în ultimul r)nd trebuie să precizăm importanţa asi'urării normelor de
securitate a munci $i i'ienă a muncii, specifice acestui domeniu,
.n concluzie, instalaţiile pentru construcţii au importanţa lor bine definită în
realizarea unei construcţii iar pentru a evita orice fel de surprize trebuie să verificăm
periodic le'islaţia în vi'oare, normele $i normativele care 'uvernează acest tip de
activitate.