You are on page 1of 4

TKO JE BIO IVO ANDRIC?

- On je bio zidar i napravio je najveci mos na Drini! a" m# nis# p"ai"i$
- On je pisao o jednoj Je"ine! %oj# je iz&#bio pa je ra'io po %amenj#$
- On je izmis"io saobracajne zna%ove
- Imao je p#no %nji&a i (e(ira$
- )vi imaj# samo jedan spomeni%! a on i* ima mno&o$
- To je mamina prva ve"i%a "j#bav i %ad se #da"a za a# o njem# p#no
prica! a ai svejedno$
TKO )I TI?
- To me piaj# mama i aa %ad me #%#! a ja im od&ovaram da sam nji*ovo
dijee$
- Ja sam +ina djevojcica i "ijepo pi(em po cisom zid#$
- Ja sam deda jer se zovem %ao on$
,TO NAJRADIJE JEDE,?
- Vo"im sve! a najvi(e &ra* s do%o"jenicom$
- Vo"im i pe%mez od ("jivovice$
- -eso od pi"ea s dr(%icom$
- Najs"ade jedem %#p#sa od sa"ae$
- ,o dr#&o ne&o %#*ano jaje na o%o$
- Najvi(e vo"im da ne jedem$ A %ad moram %a'em da nisam &"adan! da me
bo"i srce! #*o i da imam %rajni%e # rb#*#$
- Vo"im jerice i dr#&e #n#ra(njice$
,TO )ANJA,?
- )anjam razne snove # boji$
- Jednom sam sanja"a da sam ve"i%a i debe"a$ .os"ije sam se prob#di"a i
dobi"a baine$
- -ama je re%"a/ 0Ovo nije dedina pose"jina # %oj# mo'e( pi(%ii %ad
*oce($$$0
- )anjam da sam .epe"j#&a i da je moj princ "jep(i od njeno&$
- Nije "ijepo sanjai$ To rade samo oni (o id# # p#no razreda i nose
%rava#! a pos"ije dod# %od ae ra'ii pare$
,TO JE KARAKTER?
- To je spor$ -oj bra je %ara%erisa$
- To sam vidio # zoo"o(%om vr#$ Ima ro&ove! a"i nema rep$
,TO JE )1OBODA?
- )"oboda je %ada piam mam# da "i smijem #zei co%o"ad#! a ona %a'e/
02zmi s"obodno30
,TO JE DJETINJ)TVO?
- To je moj 'ivo %ad sam bio ma"i$
- To dobijemo %ad se rodimo! pa pos"ije prode$
- Djeinjsvo je %ad &"eda( s"i%e '#e boje$
,TO JE .2BERTET?
- Neiz"jeciva je o bo"es$ I doba %ad i br%ovi naras# pre%o noci$
- .#bere je 'ivo sasav"jen od &"#posi$
- To je %ad presane( bii djevojcica i s"obodno se mo'e( (min%ai$
- Kad sam s dedom sa"no pricamo o djevoj%ama iz o& p#berea$
,TO JE OD4OVORNO)T?
- To je ne(o (o svi ra'e! a ni%o ne zna (o je$ Ne znam ni ja$
- C#o sam da je o ne(o ja%o e(%o (o ne mo'e sva%o nosii$
- Od&ovornos je %ad ja ra'im s"ado"ed! a aa od&ovara/ 0Ne mo'e30
- Od&ovornos je %ad od&ovara( prijae"ja da ne #ci i na&ovara( &a da se
i&ra$
KAKO )E .RAVE BEBE?
- One se prave od babica # rodi"i(#$
- )ram me je o reci jer je o bezobrazan posao$
- .rave se noc#! zao 'mire %ad se rode$
- To je jedan &"#pav posao za %oji se prima djecji dop"aa%$
- Bebe se prave od rode i"i od %#p#sa$ Ka%o %o vo"i$
- Bebe se prave %ad si dobar pa i rode braa! a onda je on &"avni pa si
#za"#d dobar$
,TO JE 5OBI?
- Te (apice sam jeo %ad sam bio ma"i$
- -oj *obi je da %varim e"evizor$
- 5obi mo& dede je "a&anje ba%e i *vaanje riba$
- 5obi je ne(o besp"ano (o e s%#po %o(a$
,TO JE )2NCE?
- Ko &"eda # s#nce a ne 'miri! ima da m# se razbo"i #cie"jica$
- Naj"jep(e s#nce je na mor#$ Ono amo san#je i cim dodemo pia %o"i%o
imamo para$
- Ja sam ba%ino s#nce$ Va"jda jesam jer me i mama a%o zove$
,TO JE 5ORO)KO.?
- Tamo sam i(ao &"edai 5ari .oera$
- To je na#%a zbo& %oje se ne ide # (%o"#$
- 5oros%op je ono %ad s# djeca iso ob#cena i pjevaj# is# pjesm# # vi(e
&"asova$
,TO JE VJEROI).OVIJED?
- T%o ima vjeroispovijed #vije% je cis! ne "a'e i redovio re'e no%e$
- Ne znam za (o o s"#'i! a" o dobije( cim se rodi($
TKO JE .A.A?
- On je predsjedni% m#(%im i 'ens%im popovima$
- On je iso (o i )vei Ane samo (o je 'iv$
- Kad je Bo'ic i"i 2s%rs on pjeva! a nije snimio CD$
- .apa je onaj (o se pre%ri'i %ad m# mi ma(emo$
,TO JE .O1ITIKA?
- To je "ijepa rijec za po%varene pos"ove$
- To s# "j#di %oji c#dno pricaj# da bi dr#&i mis"i"i %a%o s# pameni$
- To je %ad srice%i # odije"ima "a'# pred p#no "j#di! a ovi im
p"je(c#$
,TO JE E2RO?
- E#ro je %ad na e"eviziji pobijedi -oja (i%"a i 1ordi$
- To je iso (o i e#ro%rem samo # manjoj e&"i$
- C#o sam %ad je mama re%"a s#sjedi da je &"eda"a E#ra sa ono&a svijea$
- To s# najs%#p"ji novci %oji se %#p#j# %ad primi( p"ac#$
,TO JE J24O)1AVIJA?
- To je ono &dje smo 'ivje"i a"i vi(e ne posoji$
- To je dr'ava # %ojoj s# nasa"i )rbi # raspad#$
- Kad ne(o ima( pa nema(! onda je o J#&os"avija$
- To je sesra od ne%o& J#&os"ava! a" je ja ne poznajem$
,TO JE 41AVNI 4RAD?
- Ta%o zov# 6a&reb na e"eviziji$
TKO JE )1OBODAN -I1O,EVIC?
- To je ip (o je jednom bio &"avni$
- To je srice% %ojem se s#di na e"eviziji %ad nije bo"esan$
- On je bio ja%o dobar! a"i &a ne vo"e zbo& 'ene$
- Nje&a s# odve"i jer je #%ao po"icij#$
,TO JE NACIONA1NI INTERE)?
- To je ne(o (o se sa"no izdaje$
- Na(i s#sjedi o imaj#! a mi smo ima"i pa smo da"i njima$
- To je ma &dje oi(ao pa da si 5rva$
,TO JE KO-2NI6A-?
- To s# sar%e"je %ojima vic# bando crvena$
- To je ne%i p#si oo% za nep"ivace$
- To je samo za odras"e$ Djec# od o&a bo"i rb#*$
- To je moj deda %ad je bio m"ad i "#d$
- Ja nemam %om#nizam jer redovio pijem m"ije%o$
TKO JE DOKTOR NA2KA?
- To je do%or %oji "ijeci na#%#$
- Do%or na#%a je na#cno bice$
- To je onaj (o ne nosi bije"# %##! ne&o odije"o pa je smije(an$
- On i ne %a'e da ovori( #sa i %a'e( Aaaa! samo on prica$
- To je ne%i (o se mas%ira! pa ne zna( da je do%or$
,TO JE K21T2RA?
- To je %aza"i(e! a mene ceso vode # %#"#r#$
- To se dobije # %#ci i nosi se %amo &od ide($
- To se sadi na se"#! pa se pos"ije prodaje na p"ac# # &rad#$
,TO JE 4ENOCID?
- To s# oni +i"movi %oji se pri%az#j# iza ponoci$
- To je ne(o iz poznavanja prirode$
- 4enocid nas"jed#jemo od mame i ae$
- 4enocid je ne(o o cem# se prica sa"no! a # vezi je s ne%im &radom od
srebra$
,TO JE K1ONIRANJE?
- To je %ad se c"o7n nervira$
- To se radi na ovcama! a pos"ije ce na nama$
,TO JE -A8IJA?
- Kad se %rad# re(nje o nije ma+ija$
- To je jedan &ospods%i! vr"o p"acen posao$
,TO JE ,OVINI6A-?
- ,ovinizam je da se ne%o zove )pecija"ni izas"ani% viso%o&
predsavni%a 2jedinjeni* naroda$
,TO JE DRO4A?
- -oj deda se dro&ira$ On je dijabo"icar i sva%i dan daje sebi dro&# iz
(price$
,TO JE .RE)) KON8ERENCIJA?
- To je %ad jedni piaj#! a dr#&i sjede i pij# .an pivo$
- Na o se jeraj# novinari$
- Ko &od *oce ne(o s"a&ai on napravi # %on+erencij#$
,TO JE AEROBIK?
- To je socni aerodrom$
- Kad rci( #z m#zi%# a nisi ba"erina$
- Da bi dobio aerobi% mora( bii ja%o debeo$
- 2 o vjer#j# samo r#'ne ee$
4DJE JE A-ERIKA?
- To s# oni (o ne znaj# &dje je )rbija$
- Tamo s# 'ivje"i %a#boji i indijanci! a"i s# se po#bija"i pa sad 'ive
samo &"#mci$
6A ,TO )129I KO-.J2TER?
- On s"#'i da mama i aa ne spavaj# vi(e zajedno$