You are on page 1of 53

pentru pile -5.00 ml din care 1.40 este inaltimea riglei .

- pentru realizarea suprastructurii podului - suprastructura din grinzi «T « , simplu
rezemate , din beton armat -36.00 ml lungime st de 220 cm inaltime ;
atimea disponibila pentru amena!area caii pe pod este de 11.3 ""##re se $a
repartizata ast%el &
0
' ~'o (~;·
- cale pe pod este -(.)0 ml #*+10;;;- ,
- trotuare de cate 1.50 ml %iecare, in interiorul ca o q~e $or monta
#-. r'1t.~ ••.
parapetii metalici de%ormabili. ,-, ..
/n completare %ata de descrierea %acuta mai sus precizam urmatoarele &
-calea pe pod $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi componente&
- mortar de egalizare ;
- 0idroizolatie termosudabila ;
- sapa de protectie 0idroizolatie ;
- 2str. 1 3.00 cm din mi1tura as%altica tip 23416;
- amena!are trotuare - cuprinde montarea bordurilor ;
- incastrarea in zona de siguranta a parapetului elastic
de%ormabil ;
- montarea tuburilor din 456 de 70 mm diametru - 3 tuburi pe %iecare trotuar ;
- e1ecutia umpluturii cu beton ;
- e1ecutia imbracamintii din as%alt turnat 3T 2 cm.
8uccesiunea te0nologica de e1ecutia a lucrarilor& se $a amena!a supra%ata pe care
urmeaza a %r e1ecutata 0idroiziolatia prin e1ecutia unui strat de mortar de min. 2 cm, mortar
care are rolul de a re%ace pantele trans$ersale ale suprastructurii si de a prelua micile
de%ormatii locale. 8upra%ata libera a mortarului $a %r o supra%ata continua cu pante
trans$ersale egale cu cele ale lucrari %inale, pe partea carosabila a podului, si $a asigura
conditii pentru e1ecutia 0idroizolatiei .
9idroizolatie se e1ecuta pe toata supra%ata suprastructurii cu ridicarea pe consolele
de trotuar si cu inc0iderea cu un cordon de celoc0it a zonelor de contact intre beton si
0idroizolatie, pentru pre$enirea unor in%iltratii de apa la acest ni$el. :ste propusa e1ecutia
unei 0idroizolatii termosudabile, care in %unctie de tipul ales ;%urnizor< poate %i prote!ata cu
sapa de protectie sau nu. 8a pa de protectie ; cand este cazul < se $a e1ecuta imediat dupa
realizarea 0idroizolatiei ast%el incat aceasta sa nu %ie degradata de e$entuale actiuni
mecanice accidentale.
4artea carosabila se $a delimita de trotuare prin zona de siguranta, in care se $a
monta parapetul metalic pentru poduri cu ni$el de protectie 94b -capacitate %oarte ridicata
de protectia . a limita cu partea carosabila se $ar manta borduri de protectie .
3cestea se $or manta pe un mortar de poza, mortar cu care se $a %ace si rostuirea
intre bordurile $ecine .
4e zona ramasa pentru amena!area trotuarelor se $ar poza tuburi din 456 pentru
pozare cabluri , in e$entualitatea ca ca % necesara tra$ersarea cursului de apa de catre
conducte pentru retele, dupa care se $a %ac umplutura din betan 66,(.5.
8upra%ata libera a betonului se $a etansa cu as%alt turnat pentru trotuare iar grosimea
stratului $a %i de 2 cm .
=acordarea cu terasamentele - cuprinde amena!area trecerii de la partea carosabila
de pe pod la partea carosabila de pe drum. >in cauza di%erentei de elasticitate dintre corpul
drumului ;elastic< si calea pe pod ;rigida< utilizatorul traseului
8.6. ,,=?T/:= - 6@A:B. BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.4,1(
resimte un soc care creaza discon%ort in circulatie. >e asemenea, sub actiunea mecanica
repetata, actiune ampli%icata side socul resimtit de la trecerea pe cele doua cai de rulare cu
elasticitate di%erita, partea carosabila a drumului se $a tasa di%erentiat, eroda,ducand in %inal
Ca ruperi succesi$e dinspre zonele libere spre a1ul drumului, in zona rampelor de acces. >e
aceea pentru a se pre$eni acest %enomen dar si pentru conser$area elementelor
constructi$e a podului, zona de acces pe pod se $a amena!a cu elemente pre%abricate din
beton -dale de racordare . 3cestea se $or aseza cu un capat pe grinda de rezemare
incastrata in corpul culeilor si un alt capat pe grinda de rezemare independente asezata pe
un prism din piatra sparta. 3cestea se $or prote!a cu 0idroizolatie si de $ar acoperi cu
straturile din mi1tura as%altica . =acordarea se %ace cu elemente pre%abricate ast%el incat, in
cazul constatarii degradarilor accesului pe pod acestea se $ar scoate usor, re%acerea
umpluturii cu masurile de asigurare a stabilitatii acesteia si repozitionarea dalelor
pre%abricate in pozitia proiectata. >in grinda de rezemare de pe culee se $or scoate armaturi
din otel beton in care se $or ancora dalele - cate doua ancore pe %iecare dala.
LUCRARI DE DRUMURI - constau in lucrarile de amena!are a racordarii traseului
drumului !udetean la calea pe pod .
8istemul rutier proiectat $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi rutiere & - %undatie
din balast 25 cm
- strat de baza din piatra sparta -15 cm
- strat de legatura din mi1tura as%altica tip 23>4625 - ) cm;
- strat de uzura din 234616- 5 cm grosime;
ucrarile de preluare si descarcare ape sunt constituite din e1ecutia de rigole de
acostament care se $or descarca prin casiuri spre piciorul taluzului drumului %ara ca acesta
sa %ie erodat si ra$enat de actiunea mecanica a apei descarcate .
LUCRARI AMENAJARE ALBIE - cuprinde actiuni de re%acere a pro%ilului albiei in
zona podului . 8e $a calibra albia ast%el incat descarcare apelor in sectiunea de libera
scurgere sa se %aca uni%orm , pe toata latimea disponibila - prin toate cele patru desc0ideri
ale podului .6alibrarea albiei este o actiune necesara a fi e%ectuata si in perioada de
e1ecutie pentru de$ierea cursului de apa in perioada de e1ecutie a lucrarilor la realizarea
celor trei pile .
/n zona culeilor se $or e1ecuta lucrari de aparare de maluri a caror dispunere este
urmatoarea &
- culee mal drept - 1(5.00 ml
-culee mal stang - 126.00 ml
Total 301.00 ml
8olutia constructi$a a acestei aparari este descrisa mai sus .
:1ecutia acestor lucrari este %oarte importanta pentru asigurarea diri!arii apelor spre
desc0iderea podului dar si pentru prote!area culeilor de actiunea apelor , in special a celor
descarcate in perioadele cu ploi in a$ersa sau in perioadele de dezg0et .
LUCRARI CONEXE - cuprinde actiunile de e1ecutie a lucrarilor pro$izorii
necesare realizarii in$estitiei de baza
8e $or e1ecuta drumuri te0nologice pro$izorii pentru asigurarea accesului
utila!elor sau pentru apro$izionarea si depozitarea pre%abricatelor.
5arinata pro$izorie ,in acest caz $a fi constituita din podul e1isten la care se $or
e%ectua unele lucrari de consolidare corespunzatoare. 4odina din lemn degradata se $a
inlocui in zonele in care aceasta este distrusa
8.6. ,,=?T/:= - 6@A :B BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.5,1(
a terminarea lucrarilor $arianta pro$izorie se va deza%ecta iar elementele
pre%abricate se $ar recupera . >e asemeni si drumurile te0nologice se $or deza%ecta .
SIGURANTA CIRCULATIEI - cuprinde - Semali!area rutiera pe timpul e"ecutiei -
in perioada de e1ecutie se va asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de
reglementare a circulatiei, pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
Semali!area rutiera dupa e"ecutia lucrarilor - dupa e1ecutia lucrarilor de amena!are a
partii carosabile, este necesara realizarea marca!elor longitudinale si a marca!elor
trans$ersale, montare de indicatoare de circulatie. Darca!ele longitudinale au rolul de a
delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor.
Darca!ele trans$ersale au rolul de a marca bordurile podurilor si parapetul pietonal.
#$Geeralitati
O%iect &i domeiu de aplicare
4rezentul caiet de sarcini stabileste conditiile te0nice de calitate ale rmbracamintei
bituminoase din mi1tura tip 23> 46 25 utilizata ca strat de legatura #i e1ecutata /n con%ormitate cu
pre$ederile 8= 1(4-1,2007 - .Lucriin de drumuri. imbracaminJi bituminoase cilindrate executate la
cald. Partea 1: CondiJii tehnice pentru mixturi esieliice", 8= 1( 4-21177(- .Lucriui de drumuri.
lmbracamini bituminoase cilindrate executate la cald - Condi1ii tehnice pentru punerea !n opera a
mixturilor asaltice "i receptie 1mbracaminilor executate" #i aplicata pe drumuri cu clasa te0nica 5.
'$ Re(lemetari te)ice &i re*erite
4restatiile care %ac obiectul prezentului caiet de sarcini $or respecta condltllle te0nice
pre$azute /n actele normati$e speci%icate mai !os &
1. 8= 1(4-1,2007- l.ucrarl de drumuri. lmbracarninti bituminoase cilindrate e1ecutate la cald -
4artea 1& 6onditii te0nice pentru mi1turi as%altice
2. 8= 1(4-2,177(-ucrari de drumuri. /rnbracaminti bituminoase cilindrate e1ecutate la cald-
6onditii te0nice pentru punerea /n opera a mi1turilor as%altice %Ei receptia lrnbracarnintilor
e1ecutate
3. 8= 1(4-2& 177(,371 &2005-ucrari de drumuri. /rnbracarninti bituminoase cilindrate e1ecutate la
cald. 6onditli te0nice pentru prepararea #i punerea /n opera a mi1turilor as%altice 7i receptia
/rnbracamintilor e1ecutate
4. 8T38 662 -2002-3gregate naturale de balastiera
5. 8= 66(-2001-3gregate naturale Fi piatra prelucrata pentru crumuri-6onditii te0nice
generale de calitate pentru drumuri
6. 8T38 537-17(7-Giler de calcar si %iler de $ar stins in pulbere
7. 8= (54-1777-2itum nepara%inos pentru drumuri
8. 3A> 53(-2003 - Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale bitumului nepara%inos pentru
drumuri
9. 3A> 535-177(- lnstructiuni te0nice pentru determinarea stab.litati& in strat subtire a
bitumului pentru drumuri. /ncercarea TG@T
10. 3A> 536-177(- lnstructiuni te0nice pentru determinarea stabilitatii /n strat subtire a
bitumului pentru drumuri. Incercarea =TG@T
11. 8= ))((-1 &200( - ucrari de drumuri. 4artea 1& :mulsii bituminoase cationice. 6onditii de
calitate
12. 8= ))((-2&200( - ucrari de drumuri. 4artea 2& >eterminarea pseudo-$iscozitatii :ngler a
emulsiilor bituminoase
13. 8= :A 14)75-2006-2itum #i lianti bituminosl. 8tabilizarea liantului unei emulsii de bitum sau
bitum %lu1at sau %luidizat
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BBH" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.6,1(
14. 8= :A 14)76-200( - 2itum #i lianti biturnlnosi. >eterminarea $iscozitatn dinamice a emulsiilor
bituminoase, liantilor biturninosi %luidi%iati Fi %lu1ati. Detoda cu $ascozimetrul mobil rotitor
15. 8= 10767-200( - ucrari de drumuri. >eterminarea adezi$itatii bitumurilor rutiere Fi a emulsiilor
cationice bituminoase %ata de agregatele naturale prin metoda spectro%otornetrica
16. 3A> 551-1777-Detodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrarile de drumuri
17. 3A> 552-1777-Aormati$ pri$ind conditiile te0nice de calitate ale emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrarile de drumuri
18. 3A> 54(-177)-Aormati$ pentru pre$enirea #i remedierea de%ectiunilor Ca Tmbracaminti
rutiere moderne
19. 8= :A 1267(-1-2006- Di1turi as%altice. Detode de lncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 1& 6ontinut de liant solubil
20. 8= :A 1267(-2I31&200(- Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 2& >eterminarea granulozitatii.
21. 8= :A 1267( - 3-2006-Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 3& =ecuperarea bitumului. :$aporator rotati$.
22. 8= :A 1267(-6I31&200(-Di1turi as%altice. Detode de Tncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 6& >eterminarea masei $olumice aparente a epru$etelor bituminoase
23. 8= :A 1267(-13-2002 Fi 8= :A 1267(-13,36-2002-Di1turi as%altice. Detode de Tncercare pentru
mi1turi as%altice preparate la cald. 4artea 13& Dasurarea temperaturii
24. 8= :A 1267(-2(-Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi as%altice preparate la cald.
4artea 2(& 4rele$area probelor.
25. 8= :A 1267(-2)-2002-Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi as%altice preparate la
cald. 4artea 2)& 4reJatirea probelor pentru determinarea continutulut de bitum, a contmutului de
apa Fi a compozrtiei granulometrice.
26. 8= :A 1267(-34I3 1 &200(- Di1turi as%altice. Detode de %ncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 34& %ncercare Dars0all.
27. 8= :A 1267(-35I3 1 &200(- Di1turi as%altice. Detode de %ncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 35& Dala1are /n laborator.
28. 8= :A 142(-2002- 2itum #i lianti biturninosi. >eterminarea punctului de lnmuiere. Detoda cu inel
#i bila.
29. 8= :A 1260(-2-200(-2itum Fi lian1i biturninosi. >eterminarea rezistentei la /ntarire sub
e%ectul caldurii Fi al aerului. 4artea 2& Detoda TG@T.
30. 8= :A 1260(-3-200(-2itum Fi lianti biturnlnosi, >eterminarea rezlstentei la lntarire sub e%ectul
caldurtl Fi al aerului. 4artea 2& Detoda =TG.
31. 8= :A 13242 -2003 -3gregate din materiale nelegate sau legate 0idraulic pentru utilizare in
ingineria ci$lla Fi in constructii de drumuri.
32. 8T38 133),1-)4 - l.ucrari de drumuri. Di1turi as%altate Fi lmbracaminti bituminoase e1ecutate la
cald. 4repararea mi1turilor preJatirea probelor #i con%ectionarea epru$etelor
33. 8T38 133),3-)4 - ucran de drumuri. Di1turi as%altice Fi /rnbracarninti bituminoase
e1ecutate la cald. Tipare #i accesorii metalice pentru con%ectionarea #i deco%rarea
epru$etelor
34. 8= :A 13036-1 &2002 - 6aracteristici ale supra%etei drumurilor si aeroporturilor. Detode de
incercare. 4artea 1 & Dasurarea adancirnii macrote1turii supra%etei imbracamintei prin te0nica
$olumetrica a petei
35. 8= :A 13036-4&2004 - 6aracteristici ale supra%etelor drumurilor Fi pistelor aeroportuare.
Detode de incercare. 4artea 4& Detode de masurare a aderentei unei supra%ete. /ncercarea cu
pendul
36. 8= :A 13036-(&2004 - 6aracteristici ale supra%etelor drumurilor Fi pistelor aeroportuare.
Detode de incercare. 4artea (& Dasurarea deni$elaruor straturilor de uzura ale
/mbracamintilor rutiere& incercarea cu dreptar
8.6. ,,=?T/:= - 6@A:B BB/" 8.=. 2acau
6aiet de sarcini
pag.(,1(
6ondit% de admisibilitate
8ort 0-4
Kranulozitate 6ontinua
:c0i$alent de nisip ;:A< min )5
6ontinut de impuritati&
-
corpuri strains
Au se admit
- 0umus ;culoarea solunei de 0idro1id de sodiu< lncolora sau galbena
- mica libera, L ma1 0,5
-
parte le$igabila, L ma1 2
6oe%icient de neuni%ormitate ;?n< L min )
6aracteristica 6onditii de admisibilitate
8ort 0-4
Kranulozitate 6ontinua
6ontinut de impuritati&
- corpuri straine Ause admit
6oe%icient de acti$itate, L ma1.
- nisip de concasare cu ma1.)L %ractiuni ;@ ... 0, 1<mm 1,5
- nisip de concasare cu peste )L %ractiuni ;0 ... @, 1 <mm 2,0
3.Dateriale
4entru prepararea mi1turii bituminoase 23> 46 25 se $a utiliza un amestec de sorturi din
agregate naturale neprelucrate Fi prelucrate care trebuie sa satis%aca condi%ule de calitate in con%ormitate cu
pre$ederile standardelor dupa cum urmeaza&
nisip natural sort 0-4, con%orm 8= 662;
nisip de concasa! sort 0-4, con%orm 8= 66(; ,-#..-,
pietrisuri sorturile 4-), )-16 Fi 16-25, con%orm 8= 66(; g..&&,"MM#%M. cu,;.,:
Kranulozitatea agregatelor naturale precizate in prezentul ca#"M# dt!.Marclni trebuie sa
lndeplineasca urrnatoarete conditii& # ~'#$' .
- continutul de granule ce raman pe sita superioara dma1. L ma1.5L,#" '".1 ,
- continutul de granule ce tree prin sita in%erioara dmin, L ma1.10L; ,,.~o ••
3gregatele naturale utilizate pentru iucrart de drumuri trebuie sa pro$ina din roci omogene, %ara
urme de degradare, rezistente la ing0et - dezJ0eN. Aatura Fi caracteristicile petrogra%ie - mineralogice trebuie
sa %ie con%orm 8= :A 732-3 7i 8= :A 1240(&200(.
3gregatele naturale nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile. 8e interzice
%olosirea agregatelor naturale cu un continut de granule constituite din roci alterate, moi, %riabile, poroase Fi
$acuolare mai mare de 5L.
>eterminarea continutului de granule alterate, moi, %riabile, poroase Fi $acuolare se %ace $izual,
pe %iecare sort analizat, pe probe de minimum 150 granule, prin separarea acestora de restul granulelor.
Dasa granulelor selectate ast%el nu trebuie sa depaseasca procentul rnentionate mai sus pentru %iecare sort
in parte.
Aisip natural
Aisipul natural utilizat pentru prepararea mi1turii tip 23> 46 25 trebuie sa
indeplineasca condi%iile pre$azute in tabelul 1.
Tabelul 1
Aisip de concasa!
Aisipul de concasa! utilizat pentru prepararea mi1turii tip 23> 46 25 trebuie sa
indeplineasca conditiile pre$azute in tabelul 2.
6ondi%% de admisibilitate
8ort 4-) )-16 16-25
6ontinut de granule care&
- raman pe ciurul superior ;dma1<,L, ma1. 5 5 5
- tree prin ciurul in%erior ;dm;n<,L, ma1. 10 10 10
6ontinut de granule alterate, rnoi, %riabile, poroase Fi $acuolare, 5 5 5
L, ma1.
6oe%icient de %orma, L ma1. 25 25 25
6ontinut de impuntati&
- corpuri strains Ause Ause Ause
admit admit admit
- parte le$iJabila, L ma1. 0,3 0,3 0,3
- %ractluni sub @, 1 rnrn., L ma1. 1,5 1,0 0,5
?zura cu masina tip os 3ngeles, L, ma1. 35 35 30
=ezistenta la actiunea repetata a Aa2804 ;Dg 804<, 5 cicluri, % 3 3 3
>enumirea caracteristicii ?D
2itum tip >
Detoda de $eri%icare
60 ... )0
1. 4enetratia la 25'6 1,10 mm 60 ... )0 8= :A 1426-2002
2. 4unct de inmuiere /. 2.
uc
4) ... 55 8= :A 142(-2002
3. >uctilitate&- la 5uc, min.
cm 4,0 8= 61-7(
- la 25'6, min. cm 100
4. 4unct de rupere Graass, ma1.
uc
-) 8= :A 12573
5.4unct de in%lamabilitate Darcussen, min.
uc
250 8T 38 54)7-)0
6. 8olubilitate in sol$enti orJanici, min. L 99 8T38 115-)0
(. 8tabilitate prin lncalzire /n %ilm subtire a
bitumului la 163'6&
- pierdere de rnasa, ma1. % 0,60 8= :A 1260(,2
- penetratie reziduala la 25'6 ;4%,4i O100<, min. L 50 8= :A 1260( ,3
Tabelul 2
8.6. "=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.),1(
4ietrls
4ietrisurile utilizate pentru prepararea mi1turii tip 23> 46 25 trebuie sa /ndepllneasca conditiile
pre$azute in tabelul 3.
Tabelul 3
Giler
6a %iler se $ar %olosi %ilerul de calcar , care trebuie sa lndeplineasca urmatoarele conditii, con%orm
8T38 537&
%inetea ;continutul /n par1i %ine 0,07 mm< min. )0L
umiditatea ma1. 2L
Au se admite %olosirea ca Tnlocuitor partial al %ilerului a %ractiunii %ine recuperate de la e10ausorul
statiei de as%alt decat /n conditrile /n care acesta corespunde din punct de $edere al continutului de argila
;ma1. 2 %) determinat prin metoda $alorii de albastru ;53< con%orm 8= 66(.
Gilerul se $a depozita /n /ncaperi acoperite, %erite de umezeala sau /n silozuri cu lncarcare
pneurnatica. Au se admite %olosirea %ilerului aglomerat.
2itum
3$anc in $edere ca lucrarea se situeaza /n zona climaterica calda pentru realizarea
irnbracamintilor as%altice din mi1tura tip 23> 46 25 se $a utiliza bitum tip > 60,)0 /n con%ormitate cu
pre$ederile 8= (54,77 Fi lnstructiunile 3A> 53(,2003 Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale
bitumului nepara%inos pentru drumuri;
6onditiile care trebuie sa le lnoeplineasca bitumul sunt aratate /n tabelul 4.
- cresterea punctului de inmuiere, ma1.
uc
7 3A> 535
- ductilitate reziduala la 25'6, min. cm 50 3A> 53)
). 6ontinut de para%ina, ma1. % 2,0 8= :A 12606,1,2
7. >ensitate la 1 s-c, min.
g,cm" 0,775 8T38 35-)1
10. 3dezi$itate pe agregat etalon", min. % )0 8= 10767-200(
11. 3dezi$itate pe agregatul pus in lucrare& min,L )0 8= 10767-200(
6aracteristici 5alori admisibile Detoda
crt. :26= 60 :26= 65 de analiza
1. 6ontinutul de bitum rezidual, L, min. 5) 63 8= ))((,1
2. @moJenitate ;rest pe sita de 0,63 mm<, ma1. 0,5 0,5 8= ))((,1
3. 5ascozitate :ngler la 20'c,
1
l 5-15 (-15 8= ))((,2
#. lndice de rupere /=&
- rnetoda / ;cu %iler< ma1. )0 ma1. )0 3A> 551
- metoda // ;cu %ractiune sub 0,07 mm e1trasa din %iler< ma1. 20 ma1. 20 3A> 551
5. 8tabilitatea la stocare ;rest pe sita de 0,63 mm dupa ( zile<, L
ma1. 0,5 0,5 8= ))((,1
6. 8tabilitatea la transport ;rest pe sita de 0,63 mm dupa o ora de
agitare si 24 de ore de repaos<, L ma1. 0,5 0,5 8= ))((,1
(. 3dezi$itatea pe agregat natural utilizat /n lucrare, % min., min. )0 min. )0 8= 10767
con%orm 8= 10767-200(
0
granulozitatea
0
%orma granulelor
0
continut de %ractiuni sub 0, 1 mm
0
parte le$iJabila
0
punct de inmuiere prin metoda inel #i bila Aisip
0
granulozitatea
0
materii organice
0
continut de corpuri stralne
Tabelul 4
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.7,1(
O< 3gregat etalon& crlblura din andezit de la cariera 60ileni sort 5-)
/n cazul in care adezi$itatea bitumului %ata de agregatele naturale este mai mica de )0 %
este obligatorie aditi$area bitumului Fi re$eri%icarea adezi$itatii bitumului aditi$at. /n acest caz
contractantul $a %urniza toate detaliile necesare despre aditi$ul utilizat Fi $a descrie metodologia tolosita
in procesul de control al amestecului aditi$ - bitum, precum Fi te0nologia pe care o propune pentru
preparare, stocare transportul #i punerea in opera a bitumului aditi$at Tn $ederea obtinerii a$izului
in$estitorului.
Temperatura ma1ima de depozitare a bitumului este de 12s
0
c
Giecare transport de bitum $a ti Insout de un document de certi%icare a calitatii eliberat de
laboratorul intreprinderii producatoare Tntocmit con%orm dispozitiilor legale Tn $igoare.
4entru arnorsari se $ar utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida, con%orm 8=
))((,1 ;:26= 60<, sau ;:26= 65<, cu urmatoarele caracteristicil&
Tabelul 5
2itumul utilizat la prepararea emulsiilor $a %i > )0,100 sau D 100,120, con%orm 8= (54,77 ;;i
lnstructiunile 3A> 53(,2003 - Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale bitumului nepara%inos pentru
drumuri.
4. 6ontrolul calitatii materialelor
Daterialele destinate %abricar% mi1turii as%altice tip 23> 46 25 se $ar $eri%ica Tn con%ormitate cu
prescriptiile din standardele respecti$e #i conditiile prezentate anterior. 5eri%icarile §ii ceterrrunarlle se
e1ecuta de laboratoare autorizate,acreditate con%orm reJlernentarilor te0nice /n $igoare Fii constau din &
4ietrls
8T38 4606-)0, 8= :A 13242, 8= 66(
8= :A 13242, 8= 66(
8= :A 13242, 8= 66(
8= :A 13242, 8T 38 4606
8= :A 1426, 8= (54-77
8= :A 142(, 8= (54-77
2itum
0
penetratia la 25'6
0
ec0i$alent de nisip
0
coe%icient de acti$itate
0
natura mineraloJlca
1.
3gregate naturale L din agregatul total Di1tura as%altica tip 23> 46 25
Giler Pi %ractiuni din nisipuri sub @, 1 mm 3 ... )
Giler si nisip 0, 1 .. .4 mm
rest pana la 1 oo
4ietris cu dimensiunea peste ) mm 37 ... 5)
8peci%icatii D i1tu ra as%a lti ca tip
23> 46 25
Curba %ranulometrica a a%re%atului natural
&receri prin site cu ochiuri patrate conorm '( )* +,,~-
- trece prin sita de 31,5 mm, % 100
- trece prin sita de 25 mm, L 70 ... 100
- trece prin sita de 16 mm, L (3 ... 70
- trece prin sita de ) mm, L 42 ... 61
- trece prin sita de 4 mm, L 2) .. .45
- trece prin sita de 2 mm, % 20 ... 35
- trece prin sita de 1 mm, % 14 ... 32
- trece prin sita de 0,63 mm, % 10 ... 30
- trece prin sita de 0,2 mm, % 5 ... 20
- trece prin sita de o, 1 mm, %
3 ... )
- trece prin sita de 0,063 mm, % 2 ... 5
8T38 4606-)0, 8= :A 13242, 8= 662, 8= 66( 8T
38 4606-)0
8T38 4606-)0, 8= :A 13242, 8= 662, 8= 66(
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.10,1(
Giler
8= :A 13242, 8= 662
8= :A 13242, 8= 66(
8T38 4606-)0, 8= 662, 8= 66(
8T38 537-(7
8T38 537-(7
a %inetea
a umiditatea
,.,,#-##M"
#Q< M ~. M#Q
# ~;#Q
!"~#$
-~:
6ompozitia mi1turii as%altice 23> 46 25 se $a stabili pe baza un#ru;preliminar apro%undat
tinandu-se seama de respectarea conditiilor te0nice precizate in prescriptlile te0nice impuse de prezentul
caietul de sarcini. 8tudiul // %ace e1ecutantul in cadrul unui laborator autorizat,acreditat con%orm
reJlernentarilor te0nice /n $igoare.
8tudiile asupra compozitiei mi1turii 23> 46 25 $or comporta analizele de laborator
re%eritoare la %ncercarea Dars0all ;stabilitatea la 60'6; indicele de curgere - %lua! - la 6o
0
c, densitate
aparenta, absorbtia de apa<, cu incadrarea in pre$ederile prezentului caiet de sarcini.
4entru mi1tura 23> 46 25 limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total sunt
date in tabelul 6.
5. Dodul de %abricare a mi1turilor
6ornpozltla mi1turilor
Tabelul 6
Kranulozitatea agregatelor naturale din mi1tura 23> 46 25 trebuie sa %ie cuprinsa in limitele
date in tabelul (.
Caracteristici *i!ico+mecaice determiate
pe cilidri Mars)all
8tabilitatea ;8< la 60'6, RA, min. 4,5
lndice de curgere ;/< mm 1,5 ... .4,5
=aportul 8,/, RA,mmm 1,0 ... 3,0
>ensitate aparenta, Sg,m!, min. 2250
3bsorbtie de apa L $ol 1,5 ... 6
Caracteristici *i!ico+mecaice determiate pri %ncercari diamice
pe cilidri con%ectlonatl la presa (iratorie
5olum de goluri, la 120 giratii, L, ma1im 7,5
=ezistenta la de%orrnatii permanente ;%lua! dinamic<
-de%orrnatia la 40'6, 200 R4a Fi 1)00 impulsuri, Tm,m, ma1im 20 000
- $iteza de de%orrnatie Ca 40'6, 200 R4a Fi 1)00 impulsuri, Tm,m,ciclu, ma1im 2
Dodulul de rioiditate la 15'6, D4a, minim 4 000
=ezistenta la oboseala, nurnar de cicluri pana la %isurare la 15'6, minim 400 000
Ar. Gractiunea 3bateri admise %ata de doza!
crt. ;mm< ;L<
1 16,0 .... 25,0 U5
2 ),0 .... 16,0 U5
3 4,0 .... ),0 U5
4 0,63 .... 4,0 U4
5 0,2 .... 0,63 U3
6 0, 1 .... 0,2 U2
& 0 .... 0, 1 U1,5
Tabelul (
*ote: 1. La mixturi/e asaltice 012 PC -3 se totoseste nlsip din concasarea a%re%atelor natura/e sau in amestec cu
nisip natural sortat, in acest ca4 proportie de nisip natural din amestecul de nisipuri va ide max.356
-. *isipul de concasa7 poate ti re4ultat din concasarea a%re%atelor de reu sau nisip de concasare sort 589 sau
ssvurs sort 58:, conorm '( ''&
6ontinutul optim de liant se stabileste prin studiile preliminare de laborator con%orm 8T38
133),1, 8T38 133),3 8= :A 1267(-6-2004, 8= :A 1267(-23-2004, 8= :A 1267(-2(- 2002, 8= :A
1267(-2)-2002 #i trebuie sa se /ncadreze intre limitele aratate /n tabelul ).
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau 6aiet de sarcini
pag.11,1(
Ta%elul ,
23> 46 25
6ontinutul de liat di masa mi"turii as*altice- L
4,0-5,0
Tipul mi"turii as*altice
=aportul %iler,/i ant recomandat este de 0,5 ... 1,4.
Caracteristicile *i!ico+mecaice ale mi"turii as*altice
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turii as%altice 23> 46 25 trebuie sa
lndeplmeasca /n timpul studiului de laborator Pi al controalelor de %abricatie conditiile aratate /n tabelul 7.
Ta%elul .
/repararea mi"turii as*altice tip BAD /C '0
Di1turile as%altice se $or prepara in instalatii pre$azute cu dispoziti$e de predozare, uscare,
resortare Fi dozare gra$imetrica a agregatelor naturale, dozare gra$imetrica sau $olurnetrica a bitumului
si a %ilerului, precum Pi dispoziti$ de mala1are %ortata a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste
dispoziti$e cu $eri%icarea rnetroloJica /n $igoare.
4redozatoarele instalatiei se $ar regla prin lncercart ast%el %ncat curba de granulozitate a
amestecului de agregate naturale obtinuta sa corespunda celei calculate /n laborator, /n limitele de
toleranta pre$azute in tabelul nr.10.
- - - ---
Ar. crt. / Tipul liantului / 3gregate naturale /
2itum
/ Di1tura as%altica la iesirea din rnala1or
Temperatura , in M6
1
/
> 60,)0
/
1(0 .... 170 ,165 .... 1(51 160 .... 1)0
Ta%elul #1
4entru continutul de liant, abaterea adrnisa %ata de reteta aprobata de bene%iciar trebuie sa
%ie cuprinsa in inter$alul ;0 .... 0,3 < L.
Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului #i ale mi1turilor as%altice se $or Tncadra in
inter$alele impuse, con%orm tabelului 11.
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.12,1(
Temperatura mi1turii as%altice la compactare
0
c, min
inceput s%arsit
> 60,)0 140 110
Ta%elul ##
:1ecutantul are obliJatia de regla temperature mi1turii as%altice la iesirea din mala1or,
inclusi$ utilizarea de bene termoizolante Fi,sau utilizarea de prelate, ast%el /ncat in conditiile concrete de
transport ;distanta ;;i mi!loace de transport< ;;i climatice, la locul de punere in opera stabilit de bene%iciar,
sa %ie asigurate temperaturile de punere in opera de min.140'6.
8e interzice lncalzirea agregatelor naturale ;;i a bitumului peste 170'6, in scopul e$itarii
modi%icarii caracteristicilor liantului, in procesul te0nologic.
>urata de mala1are, in %unctie de tipul instalatiei, trebuie sa %ie su%icienta pentru realizarea
unei anrobari complete Fi uni%orme a agregatelor naturale ;;i a %ilerului cu liantul bituminos.
5eri%icarea compozitiei ;;i a caracteristicilor %izico-mecanice se $a %ace pe probe de 20 Sg
pentru %iecare 1 oo tone de mi1ture astaltica %abricata, prele$ate de la mala1or.
4entru $eri%icarea cornpozitiei mi1turii as%altice se $a determine, con%orm 8= :A 1267(-6-
2004, 8= :A 1267(-23-2004, granulozitatea agregatelor minerale #i doza!ul de bitum care trebuie sa
corespunda doza!elor stabilite de laborator. 2itumul continut in mi1tura as%altica prele$ata pe parcursul
e1ecutiei lucrarilor de plombare, de la mala1or sau de la asternere, trebuie sa prezinte un punct de
inmuiere 1) cu ma1imum 70'6 mai mare decat bitumul utilizat la prepararea mi1turii as%altice. 4rele$area
mi1turii as%altice se %ace con%orm 8= :A 1267(-2(, iar preJatirea probelor in $ederea e1tragerii
bitumului-con%orm 8= :A 1267(-2) .
3baterile admise %ata de granulozitatea stabilita prin reteta sunt inscrise in tabelul nr.10.
4entru continutul de liant, abaterea adrnisa %ate de reteta aprobata de bene%iciar poate %i cuprmsa /n
inter$alul ;0 .... 0,3 <L .
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turii as%altice 23> 46 25 trebuie sa
corespunda conditiilor cuprinse in tabelul nr.7 din prezentul caiet de sarcini. /ncercartle de laborator se
$or e%ectua con%orm metodologiei pre$azute /n 8T38 133),1, 8T 38 133),3 8= :A 1267(-6-2004, 8=
:A 1267(-23-2004, 8= :A 1267(-2(-2002, 8= :A 1267(-2)-2002,8= :A 1267(-34I31&200( si 8= :A
1267(-35I31&200( pe probe de mi1tura as%altica prele$ate de la mala1or sau de la asternere lnainte de
compactare.
2$ Modul de puere i opera
Trasport
Transportul mi1turii as%altice se $a e%ectua cu autocamioane cu bene metalice bine prote!ate
pentru eliminarea pierderilor de ternperatura, curatate de orice corp strain #i uscate Tnainte de
incarcare. a distante de transport mai mari de 20 Sm sau cu durata de peste 30 minute, indi%erent de
anotimp, precum Fi pe $reme rece ;I10 '6 ..... I15 '6<, autobasculantele trebuie acoperite cu prelate
speciale, imediat dupa lncarcare.
?tilizarea de produse succesibile de a dizol$a liantul sau de a se amesteca cu acesta
;rnotorina, pacura , etc.< este interzisa.
5olumul mi!loacelor de transport, $a %r determinat de producti$itatea instalatiei de preparare a
mi1turii as%altice, de cerintele bene%iciarului Fi de posloilrtatile de punere in opera, e$itandu-se e$entuale
perioade de asteptare ce ar determina scaderea temperaturii mi1turii as%altice.
4reJatlroa stratului suport
inainte de asternerea stratului de uzura, supra%ata stratului de legatura se preJateste de
asemenea prin curatare, amorsare 7i e$entual remediere, %unctie de inter$alul de timp scurs intre
e1ecutia celor doua straturi.
8upra%ata stratului suport trebuie sa %ie uscata.
Tnainte de asternerea mi1turii, stratul suport trebuie bine curatat.
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=. 2acau
6aiet de sarcini
pag.13,1(
3starnerea
Di1tura as%altica trebuie asternuta continuu, /n mod uni%orm atat din punct de $edere al
grosimii cat si al a%anariH
/n cazul unor /ntreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mi1turii
rarnasa necornpactata /n amplasamentul repartizatorului, pana la 120'c, se procedeaza la
scoaterea acestui utila! din zona de lntrerupere, se cornpacteaza imediat supra%ata ni$elata lEi se
indeparteaza resturile de rni1tura ramasa la capatul benzii.
5iteza de asternere cu %inisorul trebuie sa %ie adaptata cadentei de sosire a mi1turilor de
la statie Fi cat se poate de constanta ca sa se e$ite total opririle.
/n buncarul utila!ului de asternere trebuie sa e1iste in perrnanenta su%icienta rni1tura
pentru a se e$ita o raspandire neunitorrna a materialului.
4unerea /n opera a mi1turii as%altice $a trebui sa %ie e%ectuata cu a!utorul unui %inisor
capabil de a le repartiza %ara sa produca segregarea lor, respectand pro%ilele #i grosimile %i1ate prin
proiect lEi sa %ie pre$azute cu un sistem de ni$elare automat.
Temperatura de asternere
3sternerea mi1turilor as%altice se %ace /n anotimpul calduros la temperaturi de peste I1
o-c, /n perioada martie - noiembrie, /n con%ormitate cu pre$ederile legale in $igoare.
:1ecutia straturilor din mi1turi dupa aceste perioade nu se poate %ace decat cu
aprobarea bene%iciarului.
>e asemenea, e1ecutia trebuie /ntrerupta pe timp de ploaie.
Di1turile as%altice trebuie sa aiba la asternere min.145'6 iar la compactare temperaturile
con%orm tabelului 12.
Ta%elul #'
3telier de compactare
3 2
Tip strat 6ompactor cu ( 6ompactor cu rulouri 6ompactor cu rulouri netede
pneuri de 160RA netede de 120 RA de 120 RA
Aurnar de treceri minime
Covar as%altic 10
/
4
/
12
Dasurarea temperaturii $a %i e%ectuata din masa mi1turii in buncarul %inisorului. Temperatura se $a
%i1a de%initi$ /n timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a obtine compactitatea
optima.
Di1turile bituminoase care nu $ar respecta regimul termic pre$azut in tabelele 11 #i 12
din prezentul caiet de sarcini, $or %i re%uzate.
3ceste mi1turi trebuie sa %ie imediat e$acuate din santier. /n acelasi tel se $a proceda #i
cu mi1turile as%altice care se racesc in buncarul %inisorului ca urmare a unei detectiuni.
Rosturi lo(itudiale &i tras3ersale
a e1ecutarea /mbracarnintilor bituminoase se acorda o atentie deosebita realizarii
rosturilor de lucru. >upa compactarea stratului din prima oanda rarnane pe marginea adiacenta a
benzii alaturate o zona lngusta de cati$a centimetri mai putin cornpactata si in general de%orrnata.
3ceeaFi situatie se produce #i la intreruperea lucrului /n sectiunea trans$ersala din capatul benzii
respecti$e, dar pe ozona mai mare, de regula 1 o cm latime.
In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacenta zonele
a%erente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului ast%el /ncat sa rezulte o muc0ie $ie
$erticala 3ceasta operatic nu este necesara /n cazul rostului longitudinal al stratului de leJatura daca
stratul lntrerupt s-a e1ecutat pe lungimea respecti$a /n aceeasi zi cu stratul de pe banda adiacenta.
in pro%il longitudinal racordarea imbracarruntei noi cu tmbracarnlntea $ec0e e1istenta se
%ace printr-o pana cu panta de 0,05L de lungime $ariabila %unctie de grosimea stratului.
8e recornanda ca racordarea in plan a /mbracarnintei noi cu stratul e1istent sa se
realizeze /n "5M sub un ung0i de 45' .
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau 6aiet de sarcini
pag.14,1(
=osturile separand mi1turile as%altice raspandtte de la o zi la alta trebuie sa %ie
realizate in )§) %el /ncat sa asigure o tranzitie per%ecta i;;i continua intre supra%etele $ec0i i;;i noi.
Darginea $ec0ii benzi va %i baoi!onata cu emulsie de bitum.
=osturile trans$ersale ale di%eritelor straturi vor %i decalate eel putin cu un metru
Darginea benzii $ec0i $a %i decapata pe intreaga sa latime elirninand o lungime de
bands de circa 50 cm.
8upra%ata proaspat create prin decupare va %i badilonata cu emul#e.&..&.bitum e1act
inainte de realizarea benzii noi. ;,~o;,~~
r;:8~<~~ of'
o ~. ,.~
Compactarea ~·~~r. ~
@peratia de compactare a mi1turilor as%altice trebuie ast%el e1ecu ##ls,a se obtina $alori
optime pentru caracteristicile %izico-mecanice de de%ormabilitate i;;i supra ~~e~.
6ompactarea se $a e1ecuta in lungul drumului, de la margine spre a1; pe sectoarele in
pants sau cu pants trans$ersala unica, se e%ectueaza de la marginea mai !oasa spre cea mai ricicata.
6ompactoarele trebuie sa lucreze %ara socuri, pentru a se e$ita $aturirea /mbracarnintei.
supratata stratului se $a controla in permanents, micile deni$etari care apar pe supra%ata
se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
@peratia de compactare a mi1turilor as%altice se $a realiza cu compactoare cu pneuri Fi
compactoare cu rulouri netede, pre$azute cu dispoziti$e de $ibrate adec$ate ast%el tncat sa se
obtina un grad de compactare de minim 76L pentru %iecare strat al lrnbracarnintei con%orm 8= 1(4-
1, considerand ca nurnarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este eel mentionat in tabelul
13.
Ta%elul #4
6aracteristici Tipul mi1turii
23> 46 25
1. 3bsorbtie de apa, % $ol. 3 ... )
2. Krad de compactare, L min. 96
8e recornanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu grosime mare de contact
concomitent cu cilindri compactori cu rulouri metalice. 6ilindri $ibratori sunt de asemeni considerati
ca adec$ati in acest seep.
/n timpul cilindrarii banda!ele rulourilor cilindrului compresor trebuie rnentinute umede cu
apa suticienta 7i nu in e1ces, pentru a e$ita lipirea mi1turii as%altice. 5iteza nu trebuie sa
depaseasca 5 Sm,0 pentru cilindri cu rulouri metalice #i ) Sm,0 pentru compactoarele cu pneuri.
@rice sc0imbare de directie pronuntata a cilindrului compactor trebuie %acuta pe material stabil -
cilindrat.
Au se permite stationarea cilindrilor compactori pe supra%ata rlnlsata inainte ca aceasta
sa %ie deplin racita Fi stabilizata.
Cotrolul procesului te)olo(ic
6ontrolul regla!ului instalatiei de preparare a mi1turii as%altice&
%unctionarea corecta a dispoziti$elor de cantarire sau dozare $olurnetrica la inceputul
%iecarei zile de lucru;
%unctionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale& zilnic.
6ontrolul regimului termic de preparare a mi1turii as%altice&
temperatura liantului la introducerea in mala1or& permanent;
temperatura agregatelor naturale uscate #i /ncalzite la iesirea din uscator& permanent;
temperatura mi1turii as%altice la iesirea din mala1or& permanent.
6ontrolul procesului te0nologic de e1ecutie a straturilor bituminoase&
preJattrea stratului suport& zilnic la inceperea lucraril pe sectorul respecti$;
8.6. ,,=?TC:= - 6@A:B BB/" 8.=. 2acau
6aiet de sarcini
pag.15,1(
temperatura mi1turii as%altice la asterners Fli compactare& eel putin de coua ori pe zi;
te0nologia de compactare ;atelier de compactare, nurnar de treceri<& zilnic;
(. 5eri%icarea /rnbracamintllor gata e1ecutate
5eri%icarea se %ace pe&
a mi1turi as%altice prele$ate de la mala1or sau asternere& cate 0 proba de 20 Sg. pentru %iecare 200
tone de rni1tura as%altica dar eel putin una pe zi ;
• lmbracarnin% gata e1ecutate& o placa de minimum ;40 1 40< cm pentru %iecare (000 m
*
supra%ata
e1ecutata&
• pentru $eri%icare densitatiN, absorbtiei si grosimii straturilor se $ar prele$a carote;
pentru determinarea gradului de compactare realizat se pot %olosi metode nedistructi$e omologate;
• in situ pe lmbracarnmti gata e1ecutate;
4robele se iau /n prezsnta delegatului e1ecutantului #i al bene%iciarului de catre un laborant
autorizat, la apro1imati$ 1 m de la marginea /rnbracarn%ntei, lnc0eindu-se un proces $erbal de recoltare
probe. Vonele care se stabilesc pentru prele$area probelor sunt alese ast%el /ncat ele sa reprezinte cat
mai corect aspectul calitati$ al /rnbracamrntel e1ecutate.
4entru caracterizarea unor sectoare Wimitate #i izolate cu de%ectiuni $izibile stabilite de
bene%iciar sau de comisia de receptie se pot prele$a probe suplimentare, care $ar purta o mentiune
specials.
5eri%icarea caracteristicilor %lzrco-mecantce
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turilor as%altice 23> 46 25 trebuie sa corespunda
conditiilor din tabelul 7 #i din tabelul 14. >eterrninarile se %ac con%orm metodologiei pre$azute in 8T38
133),1, 8T38 133),3 8= :A 1267(-6-2004, 8= :A 1267(-23-2004, 8= :A 1267(-2(-2002, 8= :A
1267(-2)-2002, 8= :A 1267(-34I31&200( Fi 8= :A 1267(- 35I3 1 &200( pe probe de mi1turi as%altice
prele$ate de la mala1or sau de la asternere. lnainte de compactare.
6ompactarea stratului se $eri%ica prin stabilirea gradului de compactare HXi prin lncercari de
laborator pe carote.
Kradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a mi1turii
compacte din strat si densitatea aparenta determinata pe epru$ete Dars0all preparate in laborator din
mi1tura respecti$a.
>ensitatea aparenta a mi1turii din strat se poate determina prin carote prele$ate din stratul
gata e1ecutat sau prin rnasuratori ,,in situ" cu gamadensimetrul.
/ncercanle de laborator e%ectuate pe carote pentru $eri%icarea compactarti constau /n
determinarea densitatii aparente 7i a absorbtie. de apa pe placute ;1001100 mm< sau pe carote cilindrice
cu 0100 mm sau 0 200 mm netulburate.
=ezultatele obtinute pri$ind compactarea stratului trebuie sa se incadreze /n limitele din
tabelul 14.
Tabelul 14
3bateri limita la elemente geometrice
Krosimea stratului este cea pre$azuta /n pro%ilul trans$ersal tip al proiectului. Au se
admit abateri limita locale /n minus de la grosimile pre$azute /n proiect. 3baterile in
plus de la grosime nu constituie moti$ de respingere.
atimile straturilor $ar %i cele pre$azute /n proiect.
3baterile limita locale admise la latimea tmbracaminte& pot %i cuprinse in inter$alul .:t 50mm;
8.6. ,,=?T/:=-6@A:B BB/" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.16,1(
+
·,-.I /, · 012/3
*.
3baterile limita admise la panta pro%ilului trans$ersal pot %i cuprinse /n inter$alul ±. 8mm,m. a cotele
pro%ilutui longitudinal se admite o abatere lirnita locala de U20mm, cu conditia respsctarti pasului de
proiectare adoptat.
,$ Semali!area lucrarilor si masuri pri3id
sanatatea &i securitatea in munca
3ntreprenorul $a lua toate rnasurile necesare asipurarii sernnalizarii lucrarilor /n con%ormitate
cu reJlernentarile #i leJislatia /n $igoare.
8emnalizarea lucrarilor Fii asigurarea sanatatii si securitatii in rnunca pe tot parcursul
derularii e1ecutiei, se $a e%ectua con%orm pre$ederilor din&
@rdinul DT nr.411,0).06.2000 pentru aprobarea Aormelor metodologice pri$ind conditiile de
inc0idere a circulatlei rutiere sau de instituire a restrictiilor, %n $ederea e1ecutarii de lucrari in zona
drumurilor publice, publicat in D.@. nr.37(,24.0).2000 Fii brosura.
lnstructiunrle proprii pri$ind 8anatatea &;;i 8ecuritatea /n Dunca pri$ind lucrarile de constructii,
intretinere Fi e1ploatare a drumurilor Fi podurilor, cu respectarea legislatiei /n $igoare la data
e1ecutiei lucrarilor
itocmit- 5eri*icat-
i($ Daa /adurariu
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau
6aiet de sarcini
pag.1(,1(
8.6. "=?T/:=-6@A:B BB/" 8.=.. 2363? 8tr. /. .
63=3KC3: nr.1 - 2acau ;Tel.0234,5(640) Dobil 0(22
520 6)2; 0(22 402 (4(
=eg. 6om. C 04, 351,25.03.177)6.?.1. =@ 10402))7,
634/T3 8@6/3 1000 =@A
:mail adress& rutier11iYZa0oo.com;
6:=T/G/63T D3A3K:D:AT /AT:K=3T,
400+ :*00); +400+ :*005; +)00+ :*00)
5.,.6. - !,!7898-
9$,.I:I98. 2II. 04&-
>52,001, 986I.8./;
A=.076,046 - 6 [ D:>C? ;
2,.0''-0%%585
STRAT DE U6U
#$DATE GENERALE7
#$Deumirea o%iecti3ului de i3estitii &
" CONSTRUIRE /OD DIN SETON ARMAT /E DJ '148- /ESTE RAUL RAMNICU
SARAT- 9M ':;:11- COMUNA DUMITRESTI - JUDETUL 5RANCEA "
37. Amplasamet &
localitatea - >umitrerti
comuna - >umitresti
!udetul - 5rancea
obstacol tra$ersat - raul =amnicu 8arat
categoria, numarul drumului pe care este amplasat ; >C 2039
pozitia Silometrica - 2( I (00
4$ Titularul i3estitiei &
UN/TATE.A AOMINISTRATIV TERITORIALA A JUOETULUI VRANCEA
repre4entata prin presedinte =arian >prisan
6od Giscal& 4350374
8trada >imitrie 6antemir, nr. 1 - 3,
cod postal 62007)
municipiul Gocsani, !udetul 5rancea; T
ele%on, Ga1& 023(6141(0
cod %iscal 435374
<$ Be*iciarul i3estitiei7
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI VRANCEA
repre4entata prin presedinte =arian >prisan
6od Giscal& 4350374
8trada >imitrie 6antemir, nr. 1 - 3,
cod postal 62007)
municipiul Gocsani, !udetul 5rancea;
Tele%on, Ga1& 023(6141(0
cod %iscal 435374
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.1,17
5. :laborator studiului &
8.6. =?T/:= 6@A:B -BB/- 8.=.. 2363? ;
8tr. l.. 6aragiale, nr.1, 1l 2-2acau, cod 60005) 6od
%iscal = 10402))7
=eg. comertului C04,351,25.03.177)
Tele%on -%a1 0234,5(640); 0234,206154
:- mail & rutier11iY$a0oo.com
3$and in $edere starea /n care se a%la podul studiat -concluzile e1pertizei te0rtice
intocmite sunt urmatoarele &
- podul e1istent nu poate fi reparat ;
- se impune e1ecutia unui pod nou .
in acosto condltll este nocasara inlocuirea podului e1istent cu o lucrare de arta
oua care sa asi(ure coditii de des*asurare a tra*icului i si(urata si cotort$
Situatia proiectata
/n con%ormitate cu recomandarile din e1pertiza te0nica e%ectuata pentru stabilirea
starii te0nice a podului e1istent prezenta documentatie propune e1ecutia unui pod nou care
$a asigura continuitatea caii traseuluid drumului !udetean >C 2039.
4odul proiectat este amplasat amonte %ata de eel e1istent, dar in imediata lui
$ecinatate .
4odul $a a$ea 4 dec0ideri egale de cate 35.00 ml, rezuitand o lungime totala &
\ 4 1 36,0 I 21 4.00 m I 2 1 0,10 ; 152.20 m
ln%rastructurile podului sunt alcatuite din &
- 2 culei masi$e din b.a., %undate direct prin intermediul c0esoanelor cu adancimea
de %undare de 6.00 ml;
- 3 pile larnenlare din b.a, %undate direct tot prin intermedlul c0esoanelor cu
aceeasi adancime ;
8uprastructura podului este propusa a se alcatui din grinzi pre%abricate din beton
precomprimat \36,0 m, cu sectiune < T «cu inaltimea grinzii de 2.20 m . atimea caii $a
%ide (,)0 m, %iind incadrata de parapet metalic cu ni$el ridicat de protectie de tip 94b sl
trotuare pentru asigurarea des%asurarii tra%icul pietonal, cu latimea totala de 150 cm ;din care
50 cm reprezinta zona de siguranta in care urmeaza a %i montat parapetul metalic 94b< .
Trotuarele $or fi delimitate -spre limita e1terioara, de parapete metalice pietonale care se
$or incastra la limita trotuarului .
[ Rampe de acces
4odul se $a racorda cu terasamenteHe rampelor de acces, prin intermediul s%erturilor
de con din beton turnate pe loc. a capatul s%erturilor, pe rampa se $or e1ecuta scari de
acces si casiuri de descarcare a apelor colectate de pe supra%ata caii de rulare a podului si
de pe rampe.
=acordarea caii pe pod cu cea de pe tarseul drumului !udetean se $a realiza prin
intermediul dalelor de racordare . ?n capat al acestora se $a poza pe grinda de rezemare
din spatele zidurilor intoarse si celelat capat pe grinz de rezemare e1ecutate pe un prism
din piatra sparta.
8tructura rutiera a drumului pe rampe $a %i & - 5 cm
2346 16 - strat de uzura ;
- ) cm 23>46 25 strat de legatura &
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.2,17
15 cm strat superior de %undatie din piatra sparta ; -
25 cm strat in%erior de %undatie din balast.
4entru e1ecutia terasamentelor rampelor de acces, se $or realiza umpluturi compactate
din pamant, e1tras din gropi de imprumut puse la dispozitie de catre bene%rciar.
[ Lucrari de amena7are albie
/n zona culeilor podului se $ar e1ecuta lucrari de aparare de maluri .8olutia
constructi$a a lucrarii.de aparare a malului este urmatoarea &
-saltea din gabioane 501(001500
- prism din anrocamente cu inaltimea de 1.00ml ;
latimea coronamentului 1.00 ml ; -
dig cu protectie din pereu din beton cu &
-%undatie din beton incastrata in prismul de anrocamente 501)0cm ;
- latime protectie pereu pe coronament 1 . @@ml ;
- taluz cu inclinarea de 2 :3
- inaltime 3.00 ml
- pereul din beton are urmatoarea structura &
- substrat din balast -15 cm ;
- pereu din beton 625,30-20 cm
ungime totala aparare mal este &
-mal drept - 1(5.00 ml
-maH stang - 126.00 ml
Total 301.00 ml
4rezenta documentatie cuprinde analizarea solutiei te0nice de e1ecutie a podului, in
$arianta de%initi$a, $arianta care sa asigure o durata de $iata de 100 ani - durata caracteristica
lucrarilor din beton de ciment .
/n urma dimensionarii 0idraulice a podului solutia optima pentru realizarea lucrarii pe
acest amplasament este aceea de pod din beton armat cu 4 desc0ideri de cate36.00 ml.
lnaltimea ele$atiei podului a rezultat, tot din dimensionarea 0idraulica, ast%el incat descarcarea
debitelor de calcul si de $eri%icare sa se %aca in conditii de siguranta si sa %ie asigurata si
inaltimea libera sub pod .
ucrarile de e1ecutat sunt &
>:V3G:6T 3=: 4@> :B/8T:AT - cuprinde actiunea de deza%ecatre a tuturor
elementelor componente din $ec0ea structura ast%el &
-des%acere parapet metalic;
-des%acere cale pod -lemn;
-des%acere material metalic din suprastructura
- des%acere matrial metalic din in%rastructura ;
-des%acere betoane din in%rastructura-culei ;
?6=3=/ >: 4@>?=/
4entru realizarea ln%rastructurii podului - directe prin e1ecutia blocului de %undare in
c0eson desc0is pana la adancimea de 6.00 ml .. 3dancimea de %undare re&zultata este de 6.00
ml iar dimensiunile sectiunii trans$ersale ale c0esoanelor sunt de & -c0eson pentru %undatii
culei & 11.4014.00 ;
-c0eson pentru %undatii pile & ).(5 1 4.00
:He$atiile in%rastructurilor $or %i din beton armat .lnaHtimea totala a eHe$atiei este
de&
pentru culei -4.00 ml din care (0 cm este constituita de banc0eta cuzinetilor;
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.3,17
pentru pile -5.00 ml din care 1.40 este inaltimea riglei .
- pentru realizarea suprastructurii podului - suprastructura din grinzi < . < , simplu
rezemate , din beton armat -36.00 ml lungime side 220 cm inaltime ;
atimea disponibila pentru amena!area caii pe pod este de 11.30 ml , care se $a
repartizata ast%el &
- cale pe pod este -(.)0 ml
- trotuare de cate 1.50 ml %recare, in interiorul carora se $or manta
parapetii metalici de%ormabili.
/n completare %ata de descrierea %acuta mai sus precizam urmatoarele &
-calea pe pod $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi componente &
- mortar de egalizare ;
- 0idroizolatie termosudabila ;
- sapa de protectie 0idroizolatie ;
- 2str. 1 3.00 cm din mi1tura as%altica tip 23416 ;
- amena!are trotuare - cuprinde montarea bordunlor ;
- incastrarea in zona de siguranta a parapetului elastic
de%ormabil ;
- montarea tuburilor din 456 de 70 mm diametru - 3 tuburi pe %iecare trotuar ;
- e1ecutia umpluturii cu beton ;
- e1ecutia imbracamintii din as%alt turnat 3T 2 cm.
8uccesiunea te0nologica de e1ecutia a lucrarilor & se $a amena!a supra%ata pe care
urmeaza a %i e1ecutata 0idroiziolatia prin e1ecutia unui strat de mortar de min. 2 cm, mortar
care are rolul de a re%ace pantele trans$ersale ale suprastructurii si de a prelua micile de%ormatii
locale. 8upra%ata libera a mortarului $a %r o supra%ata continua cu pante trans$ersale egale cu
cele ale lucrari %inale, pe partea carosabila a podului, si $a asigura conditii pentru e1ecutia
0idroizolatiei .
9idroizolatie se e1ecuta pe toata supra%ata suprastructurii cu ridicarea pe consolele de
trotuar si cu inc0iderea cu un cordon de celoc0it a zonelor de contact intre beton si
0idroizolatie, pentru pre$enirea unor in%iltratii de apa la acest ni$el. :ste propusa e1ecutia unei
0idroizolatii termosudabile, care in %unctie de tipul ales ;%urnizor< poate %r prote!ata cu sapa de
protectie sau nu. 8apa de protectie ;cand este cazul < se $a e1ecuta imediat dupa realizarea
0idroizolatiei ast%el incat aceasta sa nu %ie degradata de e$entuale actiuni mecanice
accidentale.
4artea carosabila se $a delimita de trotuare prin zona de siguranta, in care se $a manta
parapetul metalic pentru poduri cu ni$el de protectie 94b -capacitate %oarte ridicata de protectia
. a limita cu partea carosabila se $or manta borduri de protectie .
3cestea se $or manta pe un mortar de poza, mortar cu care se $a %ace si rostuirea intre
bordurile $ecine .
4e zona ramasa pentru amena!area trotuarelor se $or poza tuburi din 456 pentru
pozare cabluri , in e$entualitatea ca ca %r necesara tra$ersarea cursului de apa de catre
conducte pentru retele , dupa care se $a %ac umplutura din beton 66,(.5.
8upra%ata libera a betonului se $a etansa cu as%alt turnat pentru trotuare iar grosimea
stratului $a %r de 2 cm .
=acordarea cu terasamentele - cuprinde amena!area trecerii de la partea carosabila de
pe pod la partea carosabila de pe drum. >in cauza di%erentei de elasticitate dintre corpul
drumului ;elastic< si calea pe pod ;rigida< utilizatorul traseului
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.4,17
resimte un soc care creaza discon%ort in circulatie. >e asemenea, sub actiunea mecanica
repetata, actiune ampli%icata si de socul resimtit de la trecerea pe cele doua cai de rulare cu
elasticitate di%erita, partea carosabila a drumului se $a tasa di%erentiat, eroda,ducand in %inal la
ruperi succesi$e dinspre zonele libere spre a1ul drumului, in zona rampelor de acces. >e aceea
pentru a se pre$eni aces#t#%.dar si pentru conser$area elementelor constructi$e a podulul,
zona de acces "''i ~~ . PM;.##.
1
$a amena!a cu elemente pre%abricate din beton -dale de racordare .
3cest # ~J?@ r#seza cu un capat pe grinda de rezemare incastrata in corpul culeilor si un t,,
ca#C#&4e grinda de rezemare independente asezata pe un prism din piatra sparta. 36e8%ei%se
$or prote!a cu 0idroizolatie si de $or acoperi cu straturile din mi1tura as%altica . =acordarea se
%ace cu elemente pre%abricate ast%el incat, in cazul constatarii degradariHor accesului pe pod
acestea se $or scoate usor, re%acerea umpluturii cu masurile de asigurare a stabilitatii acesteia
si repozitionarea dalelar pre%abricate in pozitia proiectata. >in grinda de rezemare de pe culee
se $or scoate armaturi din otel beton in care se $ar ancora dalele - cate doua ancore pe %iecare
dala.
?6=3=l >: >=?D?=/ - constau in lucrarile de amena!are a racordarii traseului
drumului !udetean Ca calea pe pod .
8istemul rutier proiectat $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi rutiere& - %undatie din
balast 25 cm
- strat de baza din piatra sparta -15 cm
- strat de legatura din mi1tura as%altica tip 23>4625 - ) cm;
- strat de uzura din 234616- 5 cm grosime;
ucrarile de preluare si descarcare ape sunt constituite din e1ecutia de rigole de
acostament care se $or descarca prin casiuri spre piciorul taluzului drumului %ara ca acesta sa
%ie erodat si ra$enat de actiunea mecanica a apei descarcate .
?6=3=/ 3D:A3C3=: 32/: - cuprinde actiuni de re%acere a pro%ilului albiei in zona
podului . 8e $a calibra albia ast%el incat descarcare apelor in sectiunea de libera scurgere sa se
%aca uni%orm , pe toata latimea disponlbila - prin toate cele patru desc0ideri ale podului
.6alibrarea albiei este o actiune necesara a %i e%ectuata si in periaada de e1ecutie pentru
de$ierea cursului de apa in perioada de e1ecutie a lucrarilor la realizarea celor trei pile .
/n zona culeilor se $or e1ecuta lucrari de aparare de maluri a caror dispunere este
urmatoarea &
- culee mal drept - 1(5.00 ml
-culee mal stang - 126.00 ml
Total 301.00 ml
8olutia constructi$a a acestei aparari este descrisa mai sus .
:1ecutia acestor lucrari este %oarte importanta pentru asigurarea diri!arii apelor spre
desc0iderea podului dar si pentru prote!area culeilor de actiunea apelor , in special a celor
descarcate in perioadele cu ploi in a$ersa sau in perioadele de dezg0et .
?6=3=/ 6@A:B: - cuprinde actiuniHe de e1ecutie a lucrarilor pro$izorii
necesare realizarii in$estitiei de baza
8e $ar e1ecuta drumuri te0nologice pro$izorii pentru asigurarea accesului
utila!elor sau pentru apro$izionarea si depozitarea pre%abricatelor.
5arinata pro$izorie ,in acest caz $a %i constituita din podul e1isten la care se $or e%ectua
unele lucrari de consolidare corespunzatoare . 4odina din lemn degradata se $a inlocui in
zonele in care aceasta este distrusa
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.5,17
a terminarea lucrarilor $arianta pro$izorie se $a deza%ecta iar elementele pre%abricate
se $or recupera. >e asemeni si drumurile te0nologice se $or deza%ecta.
8/K?=3AT3 6/=6?3T/:/ - cuprinde - 8emnalizarea rutiera pe timpul e1ecutiei - in
perioada de e1ecutie se $a asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de
reglementare a circulatiei, pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
8emnalizarea rutiera dupa e1ecutia lucrarilor - dupa e1ecutia lucrarilor de amena!are a partii
carosabile, este necesara realizarea marca!elor longitudinale si a marca!elor trans$ersale,
montare de indicatoare de circulatie. Darca!ele longitudinale au rolul de a delimita benzile de
circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Darca!ele trans$ersaHe au rolut
de a rnarca bordurile podurilor si parapetul pietonal.
1.Keneralitati
@biect #i domeniu de aplicare
4rezentul caiet de sarcini stablleste condltlile te0nice de calitate ale trnbracamintei
bituminoase din mi1tura tip 2346 16 utitizata ca strat de uzura Fi e1ecutata in con%ormitate cu
pre$ederile 8= 1( 4-1 ,2007 - ,,Lucrari de drumuri. lmbracaminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Partea 1: Condiiii tehnice pentru mixiuri esteltice", 8= 1( 4-2,177(- .Lucreri
de drumuti. lmbracamini bituminoese cilindrate executate la cald - Conditii tehnice pentru
punerea in opera a mixturilor asaltice "i receptle imbracaminilor executate" #i aplicata pe
drumuri cu clasa te0nlca 5.
2. =eglementari te0nice #i re%erinte
4restatiile care %ac obiectul prezentuiui caiet de sarcini $or respecta condiliile te0nice
pre$azute tn actele normati$e speci%icate mai !os &
38. 8= 1( 4-112007- ucrari de drumuri. lrnbracaminti bituminoase cilindrate e1ecutate la cald
- 4artea 1& 6onditii te0nice pentru mi1turi as%altice
39. 8= 1(4-2,177(-ucrari de drumuri. /mbracarninti bituminoase cilindrate e1ecutate la cald-
6onditil le0nice pentru punerea tn opera a mi1turilor as%aitice Fi receptia tmbracarnintitor
e1ecutate
40. 8= 1(4-2& 177(,371 &2005-ucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate
e1ecutate la cald. 6onditii te0nice pentru prepararea Fi punerea in opera a mi1turilor
as%altice Fi receptia tmbracamintilor e1ecutate
41. 8T38 662 -2002-3gregate naturale de balastlera
42. 8= 66(-2001-3gregate naturale si piatra prelucrata pentru drumurl-6ondltli te0nice
generale de calitate pentru drumuri
43. 8T 38 537-17(7-Giler de calcar #i %iler de $ar stins in pulbere
44. 8= (54-1777-2itum nepara%inos pentru drumuri
45. 3A> 53(-2003 - Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale bitumului nepara%inos
pentru drumuri
46. 3A> 535-177(- lnstructiuni te0nice pentru determinarea stabilitatii in strat subtre a
bitumului pentru drumuri. incercarea TG@T
47. 3A> 536-177(- lnstructiunl te0nice pentru determinarea stabilitatii /n strat subtire a
bitumului pentru drurnuri. % ncercarea =TG@T
48. 8= ))((-1 &200( - l.ucrari de drumuri. 4artea 1& :mulsii bituminoase cationice.
6onditii de calitate
49. 8= ))((-2&200( - ucrarl de drumuri. 4artea 2& >eterminarea pseudo-$iscozitatii
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.6,17
:ngler a ernulsiilor biturninoase
50. 8= :A 14)75-2006-2itum Fi lianti biturninosi. 8tabilizarea liantului unei emulsii de biturn
sau bitum %lu1at sau %luidizat
51. 8= :A 14)76-200( - 2itum Fi lianti biturninosi. >eterminarea $iscozitatii dinamice a
emulsiilor bituminoase, liantllor bltumtnosl %luidi%iati Fi %lu1atl, Detoda cu $ascozimetrul
rnobil rotitor
52. 8= 10767-200( - l.ucrari de drumuri. >eterminarea adezi$itatii bitumurilor rutiere Fi a
emulsiilor cationice bituminoase %ata de agregatele naturale prin metoda spectro%otornetrica
53. 3A> 551-1777-Detodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase
cationice utilizate la lucrarile de drurnuri
54. 3A> 552-1777-Aormati$ pri$ind conditlile te0nice de calitate ale emulsiilor
bituminoase cationice utilizate la lucrartle de drumuri
55. 3A> 54(-177)-Aormati$ pentru pre$enirea Fi remedierea de%ectiunilor la
/mbracamm% rutiere moderne
56. 8= :A 1267(-1-2006- Di1turi as%altice. Detode de %ncercare pentru rni1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 1& 6ontinut de liant solubil
57. 8= :A 1267(-2I31 &200(- Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi
as%altice preparate la cald. 4artea 2& >eterminarea Jranulozitatii.
58. 8= :A 1267( - 3-2006-Di1turi as%altice. Detode de lncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 3& =ecuperarea biturnului. :$aporator rotati$.
59. 8= :A 1267(-6I31 &200(-Di1turi as%altice. Detode de %ncercare pentru mi1turi
as%altice preparate la cald. 4artea 6& >eterminarea masei $olumice aparente a
epru$etelor bituminoase
60. 8= :A 1267(-13-2002 Fi 8= :A 1267(-13,36-2002-Di1turi as%altice. Detode de
incercare pentru mi1turi as%altice preparate la cald. 4artea 13& Dasurarea temperaturii
61. 8= :A 1267(-2(-Di1turi as%altice. Detode de Tncercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 2(& 4rele$area probelor.
62. 8= :A 1267(-2)-2002-Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi as%altice
preparate la cald. 4artea 2)& 4regatirea probelor pentru determinarea continutului de biturn,
a con!inutului de apa #i a compozitiei granulometrice.
63. 8= :A 1267(-34I31 &200(- Di1turi as%altice. Detode de incercare pentru mi1turi
as%altice preparate la cald. 4artea 34& /ncercare Dars0all.
64. 8= :A 1267(-35I31 &200(- Di1turi as%altice. Detode de %ncercare pentru mi1turi
as%altice preparate la cald. 4artea 35& Dala1are in laborator.
65. 8= :A 142(-2002- 2itum #i lianti blturninost. >eterrninarea punctuiui de Tnmuiere.
Detoda cu inel si bila.
66. 8= :A 1260(-2-200(-2itum Fi lianti bituminosi. >eterminarea rezistentei la tntanre sub
e%ectul caldurii Fi al aerului. 4artea 2& Detoda TG@T.
67. 8= :A 1260(-3-200(-2itum Fi lianti biturninosl. >eterminarea rezistentei la tntarire sub
e%ectul calduril Fi al aerului. 4artea 2& Detoda =TG.
68. 8= :A 13242 -2003 - 3gregate din materiale nelegate sau legate 0idraulic pentru
utilizare in ingineria ci$ila Fi in constructil de drurnuri.
69. 8T38 133),1-)4 - ucrari de drumuri. Di1turi as%altate Fi /rnbracarninti bituminoase
e1ecutate la cald. 4repararea mi1turilor preJatirea probelor Fi con%ectionarea epru$etelor
70. 8T38 133),3-)4 - ucrari de drumuri. Di1turi as%altice Fi tmbracarnmti bituminoase
e1ecutate la cald. Tipare Pi accesorii metalice pentru con%ectionarea si deco%rarea
epru$etelor
8.6. ,,=?Tl:=- 6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.(,17
6onditii de admisibilitate
8ort 0-4
Kranuiozitate 6ontinua
:c0i$alent de nisip ;:A< min
85
6ontnut de impuritati&
-
corpuri straine Ause admit
-
0umus ;culoarea solutiei de 0idro1id de sodiu< lncolora sau Jalbena
-
mica libera, % ma1 0,5
-
parte le$igabila, L ma1 2
6oe%icient de neuni%ormitate ;?n< L min )
71. 8= :A 13036-1 &2002 - 6aracteristici ale supra%etei drumurilor si aeroporturilor.
Detode de incercare. 4artea 1 & Dasurarea adancimii macrote1turii supra%etei
Tmbracamintei prin te0nica $olumetrica a petei
72. 8= :A 13036-4&2004 - 6aracteristici ale supra%etelor drumurilor #i pistelor aeroportuare.
Detode de Tncercare. 4artea 4& Detode de rnasurare a aderentei unei supra%eNe.
lncercarea cu pendul
73. 8= :A 13036-(&2004 - 6aracteristici ale supra%etelor drumurilor #i pistelor aeroportuare.
Detode de lncercare. 4artea (& Dasurarea deni$elarilor straturilor de uzura ale
lmbracamintilor rutiere& lncercarea cu dreptar
3.Dateriale
4entru prepararea mi1turii bituminoase 2346 16 se $a utiliza un amestec de sorturi din
agregate naturale neprelucrate #i prelucrate care trebuie sa satis%aca conditiile de calitate in
con%ormitate cu pre$ederile standardelor dupa cum urmeaza& nisip natural sort 0-4, con%orm 8=
662;
nisip de concasa! sort 0-4, con%orm 8= 66(;
- pietris concasat, sort 4-) si )-16 con%orm 8= 66(;
Kranulozitatea agregatelor naturale precizate in prezentul caiet de sarcini trebuie sa
TndepHineasca urrnatoarele conditli&
- continutul de granule ce rarnan pe sita superioara =>a?, L ma1.5L;
- continutul de granule ce tree prin 8ita m%erioara dmin, % ma1.10L;
3gregatele naturale utilizate pentru lucrari de drumuri trebuie sa pro$ina din roci
omogene, %ara urme de degradare, rezistente la ing0et - dezg0et. Aatura si caracteristicile
petrogra%ie - mineralogice trebuie sa %ie con%orm 8= :A 732-3 Hiii 8= :A 1240(&200(.
3gregatele naturale nu trebuie sa contina corpuri stralne. pinte, limonite sau saruri
solubile.
8e interzice %olosirea agregatelor naturale cu un conlinut de granule constituite din
roci alterate, moi, %riabile, poroase Fii $acuolare mai mare de 5L .
>eterminarea continutului de granule alterate, moi, %riabile, poroase Fi $acuolare se
%ace $izual, pe %iecare sort analizat, pe probe de minimum 150 granule, prin separarea acestora
de restul granulelor. Dasa granulelor selectate ast%el nu trebuie sa depaseasca procentul
mennonate mai sus pentru %iecare sort in parte.
Nisip atural
Aisipul natural utilizat pentru prepararea mi1turii tip 2346 16 trebuie sa
tndepuneasca conditiile pre$azute in tabelul 1.
Ta%elul #
3. 4.
6a racteristica 6onditii de admisibilitate
8ort 4-)
)-+'
Krad de sparJere, L, min 65
'5
6oe%icient de %orms, L ma1 25 25
6ontinut de irnpuritatt
- corpuri stralne Ause admit
- parte le$iJabila, L, ma1
-
-
- continut de argila ;53< * 2
- %ractiuni sub 0, + mm.L ma1 +,5 1,0
=ezistenta la actiunea repetata a Aa2804 ;Dg 804<, 5 3 3
cicluri, L
?zura cu rnasina tip os 3nJeles ;3<, L, ma1 30
*)
=ezistenta la uzura ;micro->e$al<, L ma1 25 25
8.6. ,,=?T/:= -6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.),17
Aisip de concasa!
Aisipul de concasa! utilizat pentru prepararea mi1turii tip 2346 +' trebuie sa
tndeplineasca conditiile pre$azute /n tabelul 2.
Tabelul 2
ort 0:-4
6aracteristica 6onditii de admisibilitate
ranulozitate
6ontinut de impuritati&
- corpuri straine
6oe%icient de acti$itate, L ma1.
- nisip de concasare cu ma1.)L %ractiuni ;0 ........0, 1 <mm
- nisip de concasare cu peste )L %ractiuni ;0 ........0,1<mm
1,5
2,0
4ietris concasat
4ietrisul concasat utilizat pentru prepararea mi1turii tip 2346 16 trebuie sa /ndeplineasca
conditiile pre$azute in tabelul 3.
Tabelul 3
>enumirea caracteristicii
/
?D 2itum tip > .
60
- .. BO , Detoda de $en%icare
1. 4enetratia la 25'6 1,10 60 ... )0
8= :A 1426-2002
mm
2. 4unct de Tnmuiere /. 2. oc 4) ... 55 8= :A 142( -2002
3. >uctilitate&- la 5uc, min. cm 4,0
8= 61-7( ;
- la 25'6, min. 100
cm
4. 4unct de rupere Graass, ma1.
uc
-) 8= :A 12573
5.4unct de in%lamabilitate Darcusson, min. uc 250 8T 38 54)7-)0
6. 8olubilitate &n sol$enti oroanici, min. L 77 8T38 115-)0
(. 8tabilitate prin /ncalzire &n %ilm subtire a
bitumului la 163'6&
- pierdere de rnasa, ma1. L 0,60 8= :A 1260(,2
- penetratie reziduala la 25'6 ;4%,4i O100<, L 50 8= :A 1260( ,3
min. oc 7 3A> 535
- cresterea punctului de inmuiere, ma1. cm 50 3A> 53)
. - ductilitate reziduala la 25'6, min.
). 6ontinut de para%ina, ma1. L 2,0 8= :A 12606,1,2
7. >ensitate la 15u6, min. g,crn
3
0,775 8T38 35-)1
10. 3dezi$itate pe acreoat etalon", min. L )0 8= 10767-200(
11 . 3dezi$itate pe agregatul pus /n lucrare& min,L )0 8= 10767-200(
Ar.M 6aracteristici 5alori Detoda
crt admisibile de analiza
:26= :26=
60
65
1. 6on!inutul de bitum rezidual, L, min. 5) 63 8= ))((,1
2. @rnogenitate ;rest pe sita de 0,63 mm<, ma1. 0,5
0,5
8= ))((,1
3. 5ascozitate :ngler la 20'6,
+
+ 5-15 (-15 8= ))((,2
4. lndice de rupere /=&
Giler
6a %iler se $or %olosi %ilerul de calcar , care trebuie sa /ndeplineasca urrnatoarele conditii,
con%orm 8T38 537&
- %inetea ;continutul /n parti %ine 0,07 mm< min. )0L
- umiditatea ma1. 2L
Au se admite %olosirea ca inlocuitor partial al %ilerului a %ractiunii %ine recuperate de la
e10ausorul statiei de as%alt decat in condltiile in care acesta corespunde din punct de $edere al
continutului de argila ;ma1. 2 L< determinat prin metoda $alorii de albastru (@8) con%orm 8=
66(.
Gilerul se $a depozita in incaperi acoperite, %erite de umezeala sau in silozuri cu
tncarcare pneumatica. Au se admite %olosirea %ilerului aglomerat.
2itum
3$and /n $edere ca lucrarea se situeaza /n zona climaterica calda pentru realizarea
/mbracemlntllor as%altice din rni1turi as%aCtice tip 2346 +' se $a utiliza bitum tip > 60, )0 /n
con%ormitate cu pre$ederile 8= (54,77 &;;i lnstructiunile 3A> 53(,7)
8.6. ,,=?T/:= -6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.7,17
Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale bitumului nepara%inos pentru drurnuri; 6onditiile care
trebuie sa le /ndeplineasca bitumul sunt aratate %n tabelul 4.
Ta%elul <
A) A(re(at etalo7 crlblura di ade!it de la cariera C)ilei sort 0+,
in cazul in care adezi$itatea bitumului %ata de agregatele naturale este mai mica de (5
L este obligatorie aditi$area bitumului HEi re$eri%icarea adezi$itatii bitumului aditi$at. in acest caz
contractantul $a %urniza toate detaliile necesare despre aditi$ul utilizat #i $a descrie metodologia
%olosita in procesul de control al amestecului aditi$ - biturn, precum #i te0nologia pe care o propune
pentru preparare, stocare transportul #i punerea in opera a bitumului aditi$at in $ederea obtineru
a$izului in$estitorului.
Temperatura ma1ima de depozitare a bitumului este de 12s
0
c .
Giecare transport de bitum $a %i rnsotit de un document de certi%icare a calitatii eliberat
de laboratorul lntreprinderii producatoare Tntocmit con%orm dispozltiilor legale in $igoare.
4entru arnorsari se $or utiliza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida, con%orm
8= ))((,1 ;:26= 60<, sau ernulsiile cu continut ridicat de bitum ;:26= 65<, au caracteristicile
prezentate /n tabelul ur>ator :
- metoda / ;cu %iler<
ma1. ma1. 3A> 551-
80 80 77
- metoda // ;cu %ractiune sub 0,07 mm e1trasa din ma1. ma1. 3A> 551-
%iler< 20 20 77
5. 8tabilitatea la stocare ;rest pe sita de 0,63 mm dupa
( zile<, % ma1.
0,5 0,5 8= ))((,1
...
8tabilitatea la transport ;rest pe sita de 0,63 mm
o.
dupa o ora de agitare sl 24 de ore de repaos<, % 0,5 0,5 8= ))((,1
ma1.
(. 3dezi$itatea pe agregat natural utilizat tn lucrare, %
min. )0 min. )0 8= 10767
/ min., con%orm 8= 10767-200(
0
granulozitatea
0
coe%icient de %orma
0
penetratia la 25'6 8= :A 1426, 8= (54-
77
0
punct de Tnmuiere prin metoda inel Fi 8=
:A 142(, 8= (54-77
0
materii organice
Ta%elul 0
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.10,17
2itumul utilizat la prepararea emulsiilor $a %i > )0,100 sau > 100,120, con%orm 8=
(54,77 Fi lnstructiunlle 3A> 53(,2003 - Aormati$ pri$ind caracteristicile te0nice ale bitumului
nepara%inos pentru drumuri.
4. 6ontrolul calitatii materialelor
Daterialele destinate %abricarii mi1tur% as%altice tip 2346 16 se $or $eri%ica in
con%ormitate cu prescriptiile din standardele respecti$e #i condmne prezentate anterior.
5eri%icarile #i determinarile se e1ecuta de laboratoare autorizate,acreditate con%orm
reJlernentarilor te0nice %n $igoare si constau din &
4 letris concasat
0
natura mineralogica
a continut de %ractiuni sub 0, 1 mm a
continut de argiia
2itum
bi la
8T 38 4606-)0, 8= 662
8= :A 13242, 8= 662
8= :A 13242, 8= 662
8= :A 13242, 8= 662
8= :A 13242, 8T 38 4606
Aisip
a granulozitatea
Di1tura as%altlca tip 2346 16
Giler si %ractiuni din nisipuri sub 0, + mm
) ... 13
Giler #i nisip 0, 1 .. .4 mm
rest pan a la 1 oo
4ietris concasat cu dimensiunea peste ) mm 15 ... 34
8peci%icatii Di1tura as%altica tip
2346 +'
Curba %ranulometrica a a%re%atului natural
&receri prin site cu ochiuri patrate conorm '( )* +,,8-
- trece prin sita de 16 mm,L 70 ... 100
- trece prin sita de ) mm,L
66 ... )5
- trece prin sita de 4 mm, % 4* ... ''
- trece prin sita de 2 mm r L 30 ... 50
- trece prin sita de 1 mm, L 22 ... 42
- trece orin sita de 0.63 mm, % 1) ... 35
- trece prin sita de 0,2 mm, L 11 ... 25
-%rece prin sita Mde 0, 1 .mm,L ) ... 13
- trece prin sita de 0,063 mm,L ( ... 10
a continut de corpuri straine
0

ec0i$alent de nisip
e coe%icient de acti$itate
0

natura mineralogica
Giler
8T38 4606-)0, 8= :A 13242, 8= 662, 8=
66(
8T 38 4606-)0
8T38 4606-)0, 8= :A 13242, 8= 662, 8=
667
8= :A 13242, 8= 662
8= :A 13242, 8= 66(
8T 38 4606-)0, 8= 662, 8= 66(
8T38 537-(7
8T38 537-(7
\%lnetea
" umiditatea
5. Dodul de %abricare a mi1turilor
6ompozitia mi1turilor
6ornpozitia mi1turii as%altice 2346 16 se $a stabi% pe baza unui studiu preliminar
apro%undat tinandu-se seama de respectarea conditiilor te0nice precizate in prescriptlile te0nice
impuse de prezentul caietul de sarcini. 8tudiul ii %ace e1ecutantul in cadrul unui laborator
autorizat,acreditat con%orm reJlementarllor te0nice In $igoare.
8.6. ,,=?T/:= - 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.11,17
8tudiile asupra compozitiei rni1turii 2346 +' $ar comporta analizele de laborator
re%eritoare la incercarea Dars0all ;stabilitatea la 60'6; indicele de curgere - %lua! - la 60'6,
densitate aparenta, absorbtia de apa<, cu lncadrarea /n pre$ederile prezentului caiet de sarcini.
4entru mi1tura 2346 16 limitele procentelor de agregate naturale din agregatul total
sunt date in tabelul 6.
Tabelul 6
Kranulozitatea agregatelor naturale din mi1tura 2346 +' trebuie sa %ie cuprinsa /n
limitele date /n tabelul (.
6aracteristici %izico-mecanice determinate pe cilindri Dars0all
8tabilitatea ;8< la 60u6, RA, min. 6,5
lndice de curgere ;/< mm 1,5 ... .4,5
=aportul 8ii, RA,mmm 1,4 .. .4,3
>ensitate aparenta, Sg,m;,, min. 2300
3bsorbtie de apa L $ol
.. ..#
2 ... 6
6aracteristici %izico-mecanice determinate prin in#i%%r #]Camice
pe clllndrl con%actlonatl la presa girat .+++~~'+ 1i
5olum de goluri, la )0 Jiratll, L, ma1im
AA:"~<r1B .
5,0
=ezistenta la de%ormatii permanente ;%lua! dinamic< # ... ,#^
-de%orrnatia la so-c, 300 R4a Fi 1)00 impulsuri, Tm,m, ma1im
30 000
- $iteza de de%orrnatie la 50'6, 300 R4a Fi 1)00 impulsuri, Tm,m,ciclu,
3
ma1im
Dodulul de rigiditate la 15u6, D4a, minim 4 500
Gractiunea
3bateri admise %ata de doza!
crt. ;mm< ( % )
1 ),0 .... 16,0 U5
1 4,0 .... ),0 ±5
2 0,63 .... 4,0 U4
3
0,2 .... 0,63 U3
4 0,1 .... 0,2 U2
5 0 .... 0,1 U1,5
Ar. Tipul liantului 3g reg ate
/
2itum Di1tura astaltica la
crt. naturale ieslrea din mala1or
Ternoeratura , in M6
1 > 60,)0 1(0 .... 170
/
155 .... 165 165 .... 1(5
Tabelul 7
*ote: 1. La mixturile asaltice 01PC 1C se totoseste numai nisip din concasarea
a%re%atelor neturelD seu in emestec cu nisip natural sortst, tn ecest ce4 proportie
de nisip natural din amestecul de nisipuri va ide max.356
-. *isipul de concasa7 re4ultat din concasarea a%re%atelor de rau poate i inlocuit
cu nisip de concasare sort 589 sau savura sort 58:, conorm '( ''& ,. 2o4a7ul de
iler va i de min.:6
6ontlnutul optim de liant se stabileste prin studiile prelirninare de laborator con%orm
8T38 133),1, 8T38 133),3 8= :A 1267(-6-2004, 8= :A 1267(-23-2004, 8= :A 1267(-2(-
2002, 8= :A 1267(-2)-2002 Fi trebuie sa se lncadreze tntre limitele aratate Tn tabelul ).
Tabelul )
2346 16
6ontinutul de liant din masa mi1turii as%altice, %
6,0-(,5
Tipul mi1turii as%altice
=aportul %iler,liant recomandat este de 1,6 ... 1,).
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turii as%altice
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turii as%altice 2346 16 trebuie sa
tndeptineasca in timpul studiului de laborator si in timpul controalelor de %abricatie condltlile
aratate /n tabelul 7.
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:BBB/" 8.=.. 2acau pag.12117
Tabelul 7
4repararea mi1turii as%altice tip 2346 16
Di1turile as%altice se $or prepara in instalatli pre$azute cu dispoziti$e de
predozare, uscare, resortare Fi dozare gra$imetrica a agregatelor naturale, dozare
gra$imetrica sau $olumetrica a bitumului #i a %ilerului, precum #i dispoziti$ de mala1are
%ortata a agregatelor cu liantul bituminos, toate aceste dispoziti$e cu $eri%icarea metroloJica
in $igoare.
4redozatoarele instalatiei se $or regla prin tncercan ast%el tncat curba de
granulozitate a amestecului de agregate naturale obtinuta sa corespunda celei calculate Min
laborator, /n limitele de toleranta pre$azute /n tabeHul nr.10.
Tabelul 10
4entru contlnutul de iiant, abaterea admisa %ata de reteta aprobata de bene%iciar
trebuie sa %ie cuprinsa in inter$alul ;0 .... 0,3 < L.
Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului Fi ale mi1turilor as%altice $or
stabili in %unctie de tipul liantului, con%orm tabelului 11.
Tabelul 11
:1ecutantul are obliJatia de regla temperatura mi1turii as%altice la iesirea din
mala1or, inclusi$ utilizarea de bene termoizolante si,sau utilizarea de prelate, ast%el Incat in
conditi%le concrete de transport ;distanta Fi mi!loace de transport< #i climatice, la locul de
punere in opera stabilit de bene%iciar, sa %ie asigurate temperaturile de punere
8.6. ,,=?T/:= -6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.13,17
Tipul liantului utilizat Temperatura mi1turii as%altice la compactare
'6, min
/nce put s%arslt
> 60180 +50
110
/n opera de min.140M6.
8e interzice lncalzirea agregatelor naturale Hiii a bitumului peste 170'6, in scopul
e$ttarii rnodi%lcar% caracteristicilor liantului, in procesul te0nologic.
>urata de mala1are, /n %unctie de tipul lnstalatiei, trebuie sa %ie su%lcienta pentru
realizarea unei anrobari complete #i uni%orme a agregatelor naturale #i a %ilerului cu liantul
bituminos.
5eri%rcarea compozltiei #i a caracteristicilor %izico-mecanice se $a %ace pe probe de
20 Sg pentru %iecare 100 tone de rnl1tura as%altica %abricata, prele$ate de la mala1or.
4entru $eri%icarea cornpozitlel mi1turii as%altice se $a determina, con%orm 8= :A
1267(-6-2004, 8= :A 1267(-23-2004, granulozitatea agregatelor minerale Fi doza!ul de bitum
care trebuie sa corespunda doza!elor stabilite de laborator. 2itumul continut in mi1tura as%attica
prete$ata pe parcursul e1ecutiei tucrarilor de plombare, de la mala1or sau de la asternere.
trebuie sa prezinte un punct de Tnmuiere /2 cu ma1imum 70 6 mai mare decat bitumul utilizat
la prepararea mi1turii as%altice. 4rele$area mi1turii as%altice se %ace con%orm 8= :A 1267(-2(,
iar preJatirea probelor in $ederea e1tragerii bitumului-con%orm 8= :A 1267(-2) .
3baterile admise %ata de granu1ozitatea stabllita prin reteta sunt lnscrise in tabelul
nr.10. 4entru contlnutul de liant, abaterea adrnlsa %ata de reteta aprobata de bene%iciar poate %r
cupnnsa in inter$alul ;0 .... 0,3 <L .
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turii as%altice 2346 16 trebuie sa corespunda
condltntor cuprinse /n tabelul nr.6 din prezentul caiet de sarcini. lncercanle de laborator se $or
e%ectua con%orm metodologiei pre$azute in 8T 38 133),1, 8T 38 133),3 8= :A 1267(-6-2004,
8= :A 1267(-23-2004, 8= :A 1267(-2(-2002, 8= :A 1267(-2)-2002,8= :A 1267(-
34I31&200( Fi 8= :A 1267(-35I31&200( pe probe de rni1tura as%altica prele$ate de la
mala1or sau de la asternere inainte de compactare .
2$ Modul de puere i opera
Trasport
Transportul mi1turii as%altice se $a e%ectua cu autocamioane cu bene metalice bine
prote!ate pentru eliminarea pierderilor de ternperatura, curatate de orice corp strain #i uscate
inainte de incarcare. a distante de transport rnai mari de 20 Sm sau cu durata de peste 30
minute, indi%erent de anotimp, precum Fi pe $reme rece ;I1 @ '6 ..... I15 '6 < r autobasculantele
trebuie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa lncarcare.
?tilizarea de produse succesibile de a dizol$a liantul sau de a se amesteca cu
acesta ;rnotorina, pacura , etc.< este mterzisa.
5olumul mi!loacelor de transport, $a fi determinat de producti$itatea lnstalatist de
preparare a mi1turii as%altice, de cerintele bene%iciarului #i de poslbllltatite de punere in opera,
e$itandu-se e$entuale perioade de asteptare ce ar determina scaderea temperaturii mi1turii
as%altice .
/re(atirea stratului suport
/nalnte de aPternerea stratului de uzura, supra%ata stratului de legatura se preJateste
de asemenea prin curatare, amorsare #i e$entual remediere, %unctie de inter$alul de timp scurs
tntre e1ecutia celor doua straturi.
8upra%ata stratului suport trebuie sa %ie uscata.
inainte de asternerea mi1turii, stratul suport trebuie bine curatat.
3sternerea
Di1tura as%altica trebuie asternuta continuu, in mod uni%orm atat din punct de $edere
al grosimii cat #i al a%anarii.
8.6. ,,=?T/:= -6@A:B BB./" 8.=.. 2acau pag.14,17
% n cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scad ere a temperaturii mi1turii
rarnasa necompactata /n amplasamentul repartizatorului, pana la 120'c, se procedeaza la
scoaterea acestui utila! din zona de lntrerupere, se cornpacteaza imediat supratata ni$elata si
se lndeparteaza resturile de ml1tura rarnasa la capatul benzii.
5iteza de asternere cu %inisorul trebuie sa %ie adaptata cadentei de sosire a mi1turilor
de la statie #i cat se poate de constanta ca sa se e$ite total opririle.
/n buncarul utila!ului de asternere trebuie sa e1iste in permanents su%lcienta rni1tura
pentru a se e$ita o raspandire neuni%orma a materialului.
4unerea in opera a mi1turii as%altice $a trebui sa %ie e%ectuata cu a!utorul unui %inisor
capabil de a le repartiza %ara sa produca segregarea lor, respectand pro%ilele Fi Jrosirnlle %i1ate
prin proiect Fi sa %ie pre$azute cu un sistem de nl$elare automat.
Temperatura de asternere
3sternerea mi1turilor as%altice se %ace /n anotimpul calduros la temperaturi de peste
I1 o-c, /n perioada martie - noiembrie, /n con%ormitate cu pre$ederile legale in
$igoare.
:1ecutia straturilor din mi1turi dupa aceste perioade nu se poate %ace decat cu
aprobarea bene%iciarului.
>e asemenea, e1ecutia trebuie lntrerupta pe timp de ploaie.
Di1turile as%altice trebuie sa aiba la asternere min.155'6 iar la compactare
temperaturile con%orm tabelului 12.
TabeHuH 12
3telier de compactare
'
3 2
Tip strat 6ompactor cu 6ompactor cu rulouri 6ompactor cu rulouri
pneuri de 160RA netede de 120 RA netede de 120 RA
Aurnar de treceri minime
6o$ar as%altic 10
4
/
12
Dasurarea temperaturii $a % e%ectuata din masa mi1turii in buncarul %inisorului. Temperatura se
$a %i1a de%initi$ in timpul punerii la punct a modului de compactare pentru a obtine
compactitatea optima.
Di1turile bituminoase care nu $or respecta regimul termic pre$azut /n tabelele 11 Fi
12 din prezentul caiet de sarcini, $or %i re%uzate.
3ceste mi1turi trebuie sa %ie imediat e$acuate din santier. in acelasi %el se $a proceda
Fi cu mi1turile as%altice care se racesc /n buncarul %inisorului ca urmare a unei de%ectiunt,
Rosturi lo(itudiale &i tras3ersale
a e1ecutarea imbracamintilor bituminoase se acorda o atentie deoseblta realizar%
rosturilor de lucru, >upa compactarea stratului de leJatura sau uzura din prima banda rarnane
pe marginea adiacenta a benzii alaturate o zona lnJusta de cati$a centimetri mai putin
compactata #i /n general de%orrnata. 3ceeaFi situatie se produce Fi la intreruperea lucrului /n
sectiunea trans$ersala din capatul benzii respecti$e, dar pe ozona mai mare, de reJula 10 cm
latime.
In ambele cazuri, la reluarea lucrului pe aceeasi bands sau pe banda adiacenta
zonele a%erente rosturilor de lucru se taie pe toata grosimea stratului ast%el tncat sa rezulte o
muc0ie $ie $erticala. 3ceasta operatie nu este necesara /n cazul rostului longitudinal al stratului
de leJatura daca stratul lntrerupt s-a e1ecutat pe lungimea respecti$a /n aceeasi zi cu stratul de
pe banda adiacenta.
in pro%il longitudinal racordarea imbracamintei noi cu %>Braca>%ntea $ec0e e1istenta
se %ace printr-o pana cu panta de 0,05L de lungime $ariabila %unctie de grosimea stratului.
8.6. ,,=?T/:= - 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.15,17
8e recornanda ca racordarea in plan a tmbracarnmtei noi cu stratul e1istent sa se
realizeze Tn [$u sub un ung0i de 45' .
=osturile separand mi1turile as%altice raspandite de la o zi la alta trebuie sa %ie
realizate in asa %el tncat sa asigure o tranzitie per%ecta Fi continua intre supra%etele $ec0iFinoi.
Darginea $ec0ii benzi $a % badilonata cu emulsie de bltum.
=osturile trans$ersale ale di%eritelor straturi $ar fi decalate eel putin cu un
metru. --..
Darginea benzii $ec0i $a fi decapata pe intreaga sa /# . #= #inand o
lungime de banda de circa 50 cm. '.CD)E~· .,C
8upra%ata proaspat creata prin decupare $a % badi!onata c "E.e~r8sie de bitum
e1act inainte de realizarea benzii noi. M,# .: M
Compactarea
@peratia de compactare a mi1turilor as%altice trebuie ast%el e1ecutata ca sa se obtina
$alori optime pentru caracteristicile %izico-mecanice de de%ormabilitate Fi supra%atare.
6ompactarea se $a e1ecuta in lungul drumului, de la margine spre a1; pe sectoarele
in panta sau cu pants trans$ersala unica, se e%ectueaza de la marginea mai !casa spre cea mai
ridicata,
6ompactoarele trebuie sa lucreze %ara socurl, pentru a se e$ita $alurirea
trnbracarnintel.
8upra%ata stratului se $a controla in permanents, micile deni$elari care apar pe
supra%ata se corecteaza dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea.
@peratia de compactare a mi1turilor as%altice se $a realiza cu compactoare cu pneuri
#i compactoare cu rulouri netede, pre$azute cu dispoziti$e de $ibrare adec$ate ast%el incat sa
se obtina un grad de compactare de minim 76L pentru %iecare strat al lmbracarnintei con%orm
8= 1(4-1, considerand ca nurnarul minim de treceri ale compactoarelor uzuale este eel
rnentionat in tabelul 13.
Ta%elul #4
++
in situ pe lrnbracaminti gata e1ecutate;
- ---- - - -.- - -
Ar./ 6aracteristica 6ondi%ii de admisibilitate
crt.
+ 4laneitatea in pro%il longitudinal.
+
) lndice de
s 5,5
planeitate, /=/, m,Sm&
* ?ni%ormitatea /n pro%il longitudinal.
s 5,0
"@eni$elan admisibile rnasurate sub
dreptarul de 3 m, mm&
3 =uJozitatea"&
- =uJozitatea cu oendulul 8=T, unitati 8=T& ~ '0
- =uJozitatea Jeometrica, 98, mm& ;&&& 0,55
8e recornanda utilizarea compactoarelor cu pneuri cu grosime mare de contact
concomitent cu cilindri compactori cu rulouri metalice. 6ilindri $ibratori sunt de asemeni
considera% ca adec$ati in acest scop.
/n timpul cilindrarii banda!ele rulourilor cilindrului compresor trebuie rnentinute
umede cu apa su%icienta Fi nu in e1ces, pentru a e$ita lipirea mi1turii as%altice. 5iteza nu trebuie
sa depaseasca 5 Sm,0 pentru cilindri cu rulouri metalice Fi ) Sm,0 pentru compactoarele cu
pneuri. @rice sc0imbare de directie pronuntata a cilindrului compactor trebuie %acuta pe material
stabil - cilindrat.
Au se permite stationarea cilindrilor compactori pe supra%ata %inisata lnainte ca
aceasta sa %ie deplin racita Fi stabilizata.
s c =?T/:= - 6@A:B BB/" s = 2acau
FaG 16,17
6ontroiui procesului te0nologic
6ontrolul regla!ului instalatiel de preparare a mi1turii as%altice&
- %unctionarea corecta a dispoziti$elor de cantarire sau dozare $olumetrica la
lnceputul %iecarei zile de lucru;
- %unctionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale& zilnic.
6ontroiul regirnului terrnic de preparare a mi1turii as%altice& -
ternperatura liantului la introducerea /n mala1or& permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate Pi lncalzite la lesirea din uscator&
permanent;
- temperatura mi1turii as%altice la iesirea din mala1or& permanent.
6ontrolul procesului te0nologic de e1ecutie a straturilor biturninoase& -
preJanrea stratului suport& zilnic la lnceperea lucrarii pe sectorul respecti$;
- temperatura mi1turii as%altice la asternere Fi compactare& eel putln de doua ori pe
zr;
- te0nologia de compactare ;atelier de compactare, numar de treceri<& zilnic; (.
5eri%icarea tmbracamlntllor gata e1ecutate 5eri%icarea se %ace pe&
mi1turi as%altice prele$ate de la mala1or sau asternere& cate o proba de 20 Sg. pentru
%iecare 200 tone de mi1tura as%altica dar eel putin una pe zi ;
• imbracaminti gata e1ecutate& o placa de minimum ;40 1 40< cm pentru %iecare (000 m
*

supratata e1ecutata&
pentru $eri%icare densitatii, absorbtiel si grosimii straturilor se $or prele$a carote; pentru
determinarea gradului de compactare realizat se pot %olosi metode nedistructi$e
omologate;
4robele se iau /n prezenta delegatului e1ecutantului si al bene%iciarului de catre un
laborant autorizat, la apro1imati$ 1 m de la marginea /mbracarnintei, inc0einduse un proces
$erbal de recoltare probe. Vonele care se stabilesc pentru prele$area probelor sunt alese ast%el
tncat ele sa reprezinte cat mai corect aspectul calitati$ al trnbracarnintei e1ecutate.
4entru caracterizarea unor sectoare limitate #i izolate cu de%ectiunl $izibile stabilite
de bene%iciar sau de comisia de receptie se pot prele$a probe suplimentare, care $or purta o
rnentiune speciala.
8tratul de uzura trebuie sa /ndeplineasca condl%ille din tabelul 14.
- 6oe%rcientul de %recare ;TKT<&
s 0,(
4 @mogenitate. 3spectul supra%etei 3spect tara deJradari sub %orrna de
e1ces de bitum, %rsuri, zone poroase,
desc0ise, sle%uite
3bsorbtie de apa, L $ol. 2 ... 5
Krad de compactare, L min. 96
6aracteristici pe placi sau pe carote e1trase din /mbracarninte
=ezistenta la de%ormatii permanente, 60u6 ;orniera!<
- $iteza de de%ormatie la orniera!, mm,1000 cicluri, ma1im
nurnar mediu de $e0icule O ^6 000 +
- adancirnea %agaFului, L, pentru grosimea probei de 50 mm, ma1im
nurnar mediu de $e0iculeO ^6 000 4
Dodulul de rigiditate Ca .1 bu6, D4a, minim
4 500
Ta%elul #<
8.6. =?T/:= - 6@A:B BB/" 89.. 2acau
pag.1(,17
Aote&
+
H 4laneitatea /n pro%il longitudinal se $a determina %ie prin rnasurarea indicelui de
gianeitate /=/, %ie prin rnasurarea deni$elarilor sub dreptarul de 3 m.
< =ugozitatea se $a determina atat prin rnasuratori cu pendulul 8=T cat si prin
rnasurarea rugozitatii geometrice 98. >eterminare ruJozltat% cu pendulul 8=T $a a$ea
lntaletate in caz de litigiu.
5eri%icarea caracteristicilor %izico-mecanice
6aracteristicile %izico-mecanice ale mi1turilor as%altice 2346 16 trebuie sa
corespunda condipilor din tabelul ) ;;i din tabelul 7. >eterminarile se %ac con%orm metodologiei
pre$azute /n 8T38 133),1; 8T38 133),2 Fi 8T38 133),3 pe probe de mi1turi as%altice
prele$ate de la mala1or sau de la asternere, lnainte de compactare.
6ompactarea stratului se $eri%ica prin stabilirea gradului de cornpactare #i prin
/ncercari de laborator pe carote.
Kradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparenta a
mi1turii compacte din strat Fi densitatea aparenta determinata pe epru$ete Dars0all preparate
/n laborator din mi1tura respecti$e.
>ensitatea aparenta a mi1turii din strat se poate determina prin carote prele$ate
din stratul gata e1ecutat sau prin masuratori ,,in situ" cu gamadensimetrul.
/ncercarlle de laborator e%ectuate pe carote pentru $eri%icarea cornpactar% constau /n
determinarea densitatii aparente #i a absorbtiei de apa pe placute ;1001100 mm< sau pe carote
cilindrice cu P100 sau _200 mm netulburate.
6aracteristicile /rnbracarnintei bituminoase trebuie sa se incadreze in limitele din
tabelul 15.
Tabelul 15
O $e0icule de transport rnar%a Fi autobuze, /n 24 ore, calculate pentru tra%icul de
perspecti$e
3bateri llmlta la elemente geometrice
Krosimea stratului este cea pre$azuta in pro%llul trans$ersal tip ai proiectului. Au se
admit abateri /irnita locale /n minus de la grosimile pre$azute in proiect. 3baterile in
plus de la grosime nu constituie moti$ de respingere.
atlrnile straturilor $or %i cele pre$azute in protect.
3baterile limita locale admise la latimea lmbracamintei pot %r cuprinse /n inter$alul
I50mm;
3baterile limita admise la panta pro%ilului trans$ersal pot %i cuprinse in inter$alul
-U5mm,m.
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.1),17
5.
a cotele pro%ilului longitudinal se adrnite o abatere limita locala de I20mrn, cu
conditia respectarii pasului de proiectare adoptat.
,$ Semali!area lucrarilor si masurl pri3id
sanatatea =i securitatea in munca
3ntreprenorul $a lua toate masurile necesare asiJurarii semnalizarii lucrarilor in
con%ormitate cu reJlernentarile Fi leJislatia in $igoare.
8emnalizarea lucrarilor Fi asigurarea sanatatii Fi securitatil in rnunca pe tot parcursul
derularii e1ecutiei, se $a e%ectua con%orm pre$ederilor din&
- @rdinul DT nr.411 ,0).06.2000 pentru aprobarea Aormelor metodologice pri$ind conditiile de
inc0idere a circulatlet rutiere sau de instituire a restrictiilor, in $ederea e1ecutarii de lucrari
in zona drumurilor publice, publicat in D.@. nr.37(,24.0).2000 Fi brosura.
- lnstructlunile proprii pri$ind 8anatatea si 8ecuritatea in Dunca pri$ind lucrarile de constructii,
tntretinere i<i e1ploatare a drumurilor Fi podurilor, cu respectarea legislatiei /n $igoare la
data e1ecutlei lucrarilor
itocmit-
5eri*icat-
ing.>#
i($
/
8.6. ,,=?T/:=- 6@A:B BB/" 8.=.. 2acau pag.17,17
5I6AT
6@@=>@A3T@= /A D3T:=/:
>: 8:6?=/T3T: ># 83A3T3T: .2
D?A 63
#$DATE GENERALE7
#$Deumirea o%iecti3ului de ln$estltl
'$ Amplasamet &
localitatea - >umitrerti
comuna - >umitresti
!udetul - 5rancea
obstacol tra$ersat - raul =amnicu 8arat
cateJoria, -numarul drumului pe care este amplasat - D( 2039
pozitia Silometrica - 2( I (00
4$ Titularul i3estitiei &
UN/TA TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA A JUDETULUI VRANCEA
repre4entata prin presedinte =arian >prisan
6od Giscal& 4350374
8trada >imitrie 6antemir, nr. 1 - 3,
cod postal 62007)
murucipiul Gocsani, !udetul @rancea:
Tele%on, Ga1& 023(6141(0
cod %iscal 435374
<$ Be*iciarul i3estitiei7
UN/TA TEA ADMINISTRA TIV TERITOR/ALA A JUDETULU/ VRANCEA
repre4entata prin presedinte =arian >prisan
6od Giscal& 4350374
8trada >imitrie 6antemir, nr. 1 - 3,
cod postal 62007)
municipiul Gocsani, !udetul 5rancea;
Tele%on, Ga1& 023(6141(0
cod %iscal 435374
5. :Haborator studiului &
8.6. =?T/:= 6@A:B -BB/- 8.=.. 2363? ;
8tr. 66 6aragiale r nr.t, P * -2acau r cod '0005) 6od
%iscal =10402))7
=eg. comertului C04,351,25.03.177)
Tele%on -%a1 0234,5(640); 0234,206154 :-
mail & rutier11iYZa0oo.com
3$and in $edere starea in care se a%la podui studiat -concluziHe e1pertizei
te0nice intocmite sunt urmatoarele &
- podul e1istent nu poate %i reparat &
- se impune e1ecutia unui pod nou .
/n aceste conditii este necesara inlocuirea podului e1istent cu o
lucrare de arta noua care sa asigure conditii de des%asurare a tra%lculul in
siguranta si contort.
8ituatia proiectata
/n con%ormitate cu recomandarile din e1pertiza te0nica e%ectuata pentru stabilirea
starii te0nice a poduiui e1istent prezenta documentatie propune e1ecutia unui pod nou care
$a asigura continuitatea caii traseuluid drumului !udetean >C 2039.
4odul proiectat este amplasat amonte %ata de eel e1istent, dar in imediata lui
$ecinatate .
4odul $a a$ea 4 dec0ideri egale de cate 35.00 ml, rezultand o lungirne totala &
; 4 ? 36,0 I 21 4.00mI210,10 ; 152.20 m
ln%rastructurile podului sunt alcatuite din &
- * culei masi$e din b.a., %undate direct prin intermediul c0esoanelor cu
adancimea de %undare de 6.00 ml;
- 3 pile lamenlare din b.a, %undate direct tot prin intermediul c0esoanelor cu
aceeasi adancime ;
8uprastructura podului este propusa a se alcatui din grinzi pre%abricate din
beton precomprimat \36,0 m, cu sectiune D T II cu inaltimea grinzii de 2.20 m .
atimea caii $a %ide (,)0 m, %iind incadrata de parapet metalic cu ni$el ridicat de
protectie de tip 94b si trotuare pentru asigurarea des%asurarii tra%icut pietonal, cu
latimea totala de 150 cm ;din care 50 cm reprezinta zona de siguranta in care
urmeaza a %i montat parapetul metalic 94b< . Trotuarele $or %i delimitate -spre limita
e1terioara, de parapete metalice pietonale care se $or incastra la limita trotuarului .
• (ampe de acces
4odul se $a racorda cu terasamentele rampelor de acces, prin intermediul
s%erturilor de con din beton turnate pe loc. a capatul s%erturilor, pe rampa se $or
e1ecuta scari de acces si casiuri de descarcare a apelor colectate de pe supra%ata caii
de rulare a podului si de pe rampe.
=acordarea caii pe pod cu cea de pe tarseul drumului !udetean se $a realiza prin
intermediul dalelor de racordare . ?n capat al acestora se $a poza pe grinda de
rezemare din spatele zidurilor intoarse si celelat capat pe grinz de rezemare e1ecutate
pe un prism din piatra sparta.
8tructura rutiera a drurnului pe rampe $a %i & - 5 cm 2346
16 - strat de uzura ;
- ) cm 23>46 25 strat de legatura ;
15 cm strat superior de %undatie din piatra sparta ; -
25 cm strat in%erior de %undatie din balast.
4entru e1ecutia terasamentelor rampelor de acces, se $or realiza umpluturi
compactate din pamant, e1tras din gropi de imprumut puse la dispozitie de catre
bene%iciar.
[ Lucrari de amena7are albie
/n zona culeilor podului se $or e1ecuta lucrari de aparare de rnaluri
.8olutia constructi$a a lucrarii de aparare a malului este urmatoarea &
-saltea din- gabioane 501(001500
- prism din anrocamente cu inaltimea de 1.00ml ;
latirnea coronamentului 1 . 00 ml ;
- dig cu protectie din pereu din beton cu &
-%undatie din beton incastrata in prismul de anrocamente 501)0cm;
- latime protectie pereu pe coronament 1.00ml;
- taluz cu inclinarea de 2 &3
- inaltime 3. 00 ml
- pereul din beton are urmatoarea structura &
- substrat din balast -15 cm ;
- pereu din beton 625,30-20 cm
ungime totala aparare mal este &
-rnal drept - 1(5.00 ml
-mal stang - 126.00 ml
Total 301.00 ml
4rezenta documentatie cuprinde analizarea solutiei te0nice de e1ecutie a podului, in
$arianta de%initi$a, $arianta care sa asigure o durata de $iata de 100 ani - durata
caracteristica lucrarilor din beton de ciment.
/n urma dimensionarii 0idraulice a podului solutia optima pentru realizarea lucrarii pe
acest amplasament este aceea de pod din beton armat cu 4 desc0ideri de cate36.00 ml.
lnaltimea ele$atiei podului a rezultat, tot din dimensionarea 0idrauiica, ast%el incat
descarcarea debitelor de calcul si de $eri%icare sa se %aca in conditii de siguranta si sa %ie
asiJurata si inaltimea libera sub pod .
ucrarile de e1ecutat sunt &
>:V3G:6T 3=: 4@> :B/8T:AT - cuprinde actiunea de deza%ecatre a tuturor
elementelor componente din $ec0ea structura ast%el &
-des%acere parapet metalic;
-des%acere cale pod -lemn;
-des%acere material metalic din suprastructura
- des%acere matrial metalic din in%rastructura ;
-des%acere betoane din in%rastructura-culei ;
LUCRARI DE /ODURI
4entru realizarea ln%rastructuril podulul - directe Frin e1ecutia blocului de %undare in
c0eson desc0is pana la adancimea de 6.00 ml .. 3dancimea de %undare rezultata este de
6.00 ml iar dirnensiunile sectiunii trans$ersale ale c0esoanelor sunt de & -c0eson pentru
%undatii culei & 11.4014.00;
-c0eson pentru %undatii pile & ).(5 ? 4.00
:He$atiile in%rastructurilor $or fi din beton armat .lnaltimea totala a ele$atiei este
de&
pentru culei -4.00 ml din care &0 cm este constituita de banc0eta cuzinetilor;
pentru pile -5.00 ml din care 1.40 este inatimea riglei .
- pentru realizarea suprastructuril podului - suprastructura din grinzi «T ! , simplu
rezemate, din beton armat -36.00 ml lungime side 220 cm inaltime ;
atimea disponib?a pentru amena!area caii pe pod este de 11.30 ml , care se $a
repartizata ast%el &
- cale pe pod este -(.)0 ml
- trotuare de cate 1.50 ml %iecare. in interiorul carora se $or monta
parapetii metalici de%ormabili.
/n completare %ata de descrierea %acuta mai sus precizam urmatoarele&
-calea pe pod $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi componente &
- mortar de egalizare ;
- 0idroizolatie termosudabila ;
- sapa de protectie 0idroizoiatie ;
- 2str. ? 3.00 cm =in mi1tura as%altica tip 23416 ;
- amena!are trotuare - cuprinde montarea bordurilor ;
- incastrarea in zona de siguranta a parapetului elastic
de%ormabil ;
- rnontarea tubunlor din 456 de 70 mm diarnetru - 3 tuburi pe %iecare trotuar ;
- e1ecutia umpluturii cu beton ;
- e1ecutia imbracamintii din as%alt turnat 3T * cm.
8uccesiunea te0nologica de e1ecutia a lucrarilor & se $a amena!a supra%ata pe care
urmeaza a n e1ecutata 0idroiziolatia prin e1ecutia unui strat de mortar de min. 2 cm, mortar
care are rolul de a re%ace pantele trans$ersale ale suprastructurii si de a prelua micile
de%ormatii locale. 8upra%ata Cibera a mortarului $a fi o supra%ata continua cu pante
trans$ersale egale cu cele ale lucrari %inale, pe partea carosabila a podului, si $a asigura
conditii pentru e1ecutia 0idroizolatiei .
9idroizolatie se e1ecuta pe toata supra%ata suprastructurii cu ridicarea pe consolele
de trotuar si cu inc0iderea cu un cordon de celoc0it a zonelor de contact intre beton si
0idroizolatie, pentru pre$enirea unor in%iltratii de apa la acest ni$el. :ste propusa e1ecutia
unei 0idroizolatli termosudabile, care in %unctie de tipul ales ;%urnizor< poate fi prote!ata cu
sapa de protectie sau nu. 8apa de protectie ;cand este cazul < se $a e1ecute irnediat dupa
realizarea 0idroizolatiei ast%el incat aceasta sa nu %ie degradata de e$entuale actiuni
mecanice accidentale.
4arlea carosabila se $a delimita de trotuare prin zona de siguranta, in care se $a
monta parapetul metalic pentru poduri cu ni$el de protectie 94b -capacitate %oarte ridicata
de protectia . a %imita cu partea carosabila se $or mon%a borduri de protectie .
3cestea se $or monta pe un mortar de poza, mortar cu care se $a %ace si rostuirea
intre bordurile $ecine .
4e zona ramasa pentru amena!area trotuarelor se $or poz##tlib0%i din 456 pentru
pozare cabluri , in e$entualitatea ca ca fi necesara traDei i##ului de apa de catre conducte
pentru retele , dupa care se $a %ac u +(t'~ :ct~ beton
9'J& .5. Ko. :is.~~~~
8upra%ata libera a betonului se $a etansa cu as%alt turnat pe 1rotuare iar
grosimea stratului $a % de 2 cm .
=acordarea cu terasamentele - cuprinde amena!area trecerii de la partea carosabila de
pe pod la partea carosabila de pe drum. >in cauza dl%erentei de elasticitate dintre corpul
drumului ;elastic< si calea pe pod ;rigida< utilizatorul traseului resimte un soc care creaza
discon%ort in circulatie. >e asemenea, sub actiunea mecanica repetata, actiune
ampli%icata side socul resimtit de la trecerea pe ceCe doua cal de rulare cu elasticitate
di%erita, partea carosabila a drurnulul se $a tasa di%erentiat, eroda,ducand in %inal la ruperi
succesi$e dinspre zonele libere spre a1ul drumului, in zona rampelor de acces. >e aceea
pentru a se pre$eni acest %enomen dar si pentru conser$area elementelor constructi$e a
podului, zona de acces pe pod se $a amena!a cu elemente pre%abricate din beton -dale
de racordare . 3cestea se $or aseza cu un capat pe grinda de rezemare incastrata in
corpul culeilor si un alt capat pe grinda de rezemare independente asezata pe un prism
din piatra sparta. 3cestea se $or prote!a cu 0idroizolatie si de $or acoperi cu straturile din
mi1tura as%altica . =acordarea se %ace cu elemente pre%abricate ast%el incat, in cazul
constatarii degradariior accesului pe pod acestea se $or scoate usor, re%acerea umpluturii
cu masurile de asigurare a stabilitatii acesteia si repozitionarea dalelor pre%abricate in
pozitia proiectata. >in grinda de rezemare de pe culee se $or scoate armaturi din otel
beton in care se $or ancora dalele - cate doua ancore pe %iecare data.
?6=3=/ >: >=?D?=/ - constau in lucrarile de arnena!are a racordarii
traseului drumului !udetean la calea pe pod .
8istemul rutier proiectat $a a$ea urmatoarea succesiune de straturi rutiere & -
%undatie din balast *5 cm
- strat de baza din piatra sparta -+5 cm
- strat de Hegatura din mi1tura as%altica tip 23>4625 - ) cm;
- strat de uzura din 234616- 5 cm grosime ;
ucrarile de pretuare .si descarcare ape sunt constituite din e1ecutia de rigole de
acostament care se $or descarca prin casiurl spre piclorul taluzului drumului %ara ca
acesta sa %ie erodat si ra$enat de actiunea mecanica a apei descarcate .
?6=3=/ 3D:A3C3=: 32/: - cuprinde actiuni de re%acere a pro%ilului
albiei in zona podului . 8e $a calibra albia ast%el incat descarcare apelor in sectiunea de
libera scurgere sa se %aca uni%orm , pe toata latimea disponibila - prin toate cele patru
desc0ideri ale podului .6alibrarea albiei este o actiune necesara a %i e%ectuata si in
perioada de e1ecutie pentru de$ierea cursului de apa in perioada de e1ecutie a lucrarilor
la realizarea ceHor trei pile -
/n zona culeilor se $or e1ecuta lucrari de aparare de maluri a carer dispunere este
urmatoarea &
- culee mal drept - 1(5.00 ml
-culee maH stang - 126.00 ml
Total 301.00 ml
8olutia constructi$a a acestei aparari este descrisa mai sus .
:1ecutia acestor lucrari este %oarte importanta pentru asigurarea diri!arii apelor spre
desc0iderea podului dar si pentru prote!area culeilor de actiunea apelor, in special a celor
descarcate in perioadele cu ploi in a$ersa sau in perioadele de dezg0et.
?6=3=/ 6@A:B: - cuprinde actiunile de e1ecutie a iucrarilor pro$izorii
necesare realizarii in$estitiei de baza
8e $or e1ecuta drumuri te0nologice pro$izorii pentru asigurarea accesutui
utila!elor sau pentru apro$izionarea si depozitarea pre%abricatelor.
5arinata pro$izorie ,in acest caz $a %i constituita din podul e1isten la care se $or
etectua unele lucran de consoHidare corespunzatoare . 4odina din lernn degradata se $a
inlocui in zonele in care aceasta este distrusa
a terminarea lucrarilor $arianta pro$izorie se $a deza%ecta iar elementele pre%abricate
se $or recupera . >e asemeni si drumurile te0nologice se $or deza%ecta .
8/K?=3AT3 6/=6?3T/:/ - cuprinde - 8emnalizarea rutlora pe tirnpul e1ecutiei -
in perioada de e1ecutie se $a asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare de
reglementare a circulatiei, pentru presemnatizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
8emnalizarea rutiera dupa e1ecutia lucrarilor - dupa e1ecutia lucrarilor de amena!are
a partii carosabile, este necesara realizarea marca!elor longitudina%e si a marca!elor
trans$ersale. montare de indicatoare de circulatie. Darca!ele longitudinale au rolul de a
delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de interdictie a depasirilor. Darca!ele
trans$ersale au rolul de a marca bordurile podurilor si parapetul pietonal.
4rezentul 43A K:A:=3 >: 8:6?=/T3T: P1 83A3T3T: iA D?A63 se
adreseaza acti$ltatllor de santier pe care le des%asoara personalul in santierete de e1ecutie
lucran drumuri si poduri Fi au caracter de Aorma lnterna @bligatorie.
eJislatla determinanta&
#^ egea 317,2006, egea 8ecurltati& Fi 8anatatii in Dunca&
--L 9.K. nr. 1425,2006 pentru aprobarea Aormelor Detodologice de aplicare a egea
8ecuritatii si 8anatatii in Dunca;
--I 9.K. nr. 300,02.03.2006 pri$ind cerintele minime de securitate Pi sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;
--L /-CK nr, 1051,2006 pri$ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuals a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, /n special a%ectiuni
dorso%ombare;
--I 9K nr. 104),2006 pri$ind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a :/4 la locul de munca&
# 9K nr. 1146,2006 pri$ind cerintele minime de securitate sl sanatats pentru utilizarea de
catre lucratori a ec0ipamentelor de mun ca;
# 9K nr. 1)(6,2005 pri$ind cerintele minime de securitate si sanatate re%eritoare la la
e1punerea lucratorilor la riscurile generate de $ibratii;
# lnstructtum proprii de 8ecuritate #i 8anatate /n Dunca;
# lnstructluniie de tucru.
'eciunea ! - 21 &) 2) !*2)*&!F!C1()
74. Aumele antreprenorului& ..............................................................................................
75. 3dresa& .......................................................................................................................... .
76. Aumele conducatorului unitatii& ..................................................................................... .
77. Tele%onul conducatorului umtatn; ...................................................................................... .
78. Ar. ucratorilor /n santier& ...............................................................................................
79. Aumele #i prenumele persoanei desemnate sa conduca lucrarile&
..............................................................................................................................
(. Tele%onul persoanei desemnate sa conduca lucrarile& ............................................. .
0. . >ata lnceperii lucrarilor ............................................................................................
+. >ata %inalizar% ........................................................................................................... .
80. >urata lucrarilor ..........................................................................................................
81. Aumele lucratorului desemnat pentru 8ecuritatea Fi 8anatatea /n Dunca
............................................... - - . - - - . - - . - - ....- . - - - . - ...............................-- ............- ..............- - . - - - - - - - .........- - - .............................................- -
1-. Tele%onul lucratorului desemnat&
·······-·······-············-······································-··················-···· [. -- ............................................................................................... .
'eciunea a !! a - P(>C)'GL &)H*>L>IJC
4ersonalul delegat /n santier $a e1ecuta lucrari de construire pod din beton armat pe
>! 2039, peste raul =amnicul 8arat . ucrarile $or constra in general in: e1ecutie pod nou
lucrari de in%rastructura si suprastructura , amena!are albie sl rampe pe pod . lucrari de
amena!are albie. 4rincipalele categorii de lucrari sunt& sapatura teren cu spri!iniri,
transportarea materialului e1cedentar, descarcarea, mane$rarea, prepararea betonului Fi
mortarului, turnarea betonului /n co%ra!e, %asonarea §i montarea arrnaturilor de otel-beton,
sc0ele Fi esatodaNe, montare eCemente pre%abricate, e?ecute 0idroizclatie, turnare as%alt pe
rampe pod.
"eciiunee a !ll a - (!'CG(! P()J!K!0!L)
^ lnsu%lcienta :/4 ccrespunzator acti$itatii des%asurate ; casca de protectie, bocanci
cu $ar% tntarit, ec0ipamente de ancorare corespunzatoare /n timpul lucrului la
inal!ime<;
H 6aderea de la lnaltime ; lmpiedicarea de materiale depozitate necorespunzator
combinat cu neutralizarea ec0ipamentelor de protectie<;
^ 6aderea libera a materialelor sau uneltelor lasate sau scapate de Ca inaltime;
^ 6urent electric in atingere indirecta ; instalatii electrice sau alte scule electrics
combinat cu mediu urned<
^ ipsa unor elemente de continuitate a sc0elelor sau planuri inclinate ;baiustrade
podete<
^ >eplasari ale rni!loacelor de transport ;lo$ire, stri$ire de rni!loace de transport auto<
^ 3utobtocan sau autodeclansari sub actiunea aerului urned ale %unctionarii sculelor
electrice;
H 8upra%ete alunecoase ;scan alunecoase, podete murdare cu noroi
transportat Fi necuratat, supra%ata g0eata< /~8:.88::E88
^ 6urent electric de pas ; cabluri electrice /n balti< ,#
0
~ s
5
-+-, .
H 6ontinut necorespunzator al sarcinii de rnunca; # ~ ~,.....~
11
~~, ;i
^ ipsa impunerii a$izului medical, apt pentru munca ce o r Ma; apt
.;; LM
pentru lucru la inaltime; -"&-#,
^ :%ectuari gresite de asarnblan ;constructia de%ectuasa a sc0elelor 7i planurilor
inclinate<
^ 3lunecare de la inaltime;
^ Aeutilizarea :/4 Fi a celorlalte mi!loace de protectte din dotare ^
o$ire ranire de catre piesele grele;
^ =uperea dezec0ilibrarea leJaturilor pentru sarcinile ridicate de macarale Fi
mane$rarea cu mana a sarcinilor;
^ 6adere in gol in santurile rezultate in urma sapaturilor Fi nesemnaSzate& ^
Trecerea prin zona de actiune a mi!loacelor de transport Fi a utila!elor;
^ 6adere de obiecte;
^ :lectrocutare directa sau lndirecta& ^
:1plozii accidentale;
^ 6adere de la acelasi ni$el ;impiedicare, alunecare<; ^
=anire, lo$ire;
^ 6aderi&
^ 6aderi pe supra%ete alunecoase; H
o$iri de materiale;
^ Danipularea pentru %i1are a maselor grele ;a%ectiuni dorsolombare<;
^ >aramari ale santurilor cu adancime prea mare §i netaluzate, nespri!inite
corespunzator&
^ 8u%erirea de arsuri; ^
lnto1icare.
'eciiunee a !J8a - =1'G(/ P)*&(G 1'!IG(1()1 '1*1&1&ll L1 ')CG(!&1&ll
LGC(1&>(!L>(
1. 3ccesul #i sistarea pe santier se $a %ace doar pe baza leJitimatiei de munca. 4e
santier nu se $a lncepe munca izolat ci /n ecblpa. 6alle de acces trebuie urmate Fi
respectate.
2. Au $a fi admis in santier, in e1ecutie, personal muncitor, te0nic sau ingineresc, %ara a
a$ea e%ectuata $izita rnedicala $alabila, pentru acti$itatea ce o destasoara.
3. Gi#ele de 88D pentru personalul delegat sa lucreze /n santier $or urrna e1ecutantil
in santier Fi $or sta la conducatorul locului de munca.
4. 3lcoolul #i drogurile sunt interzise cu desa$arsire in santier, Aici o persoana care a
consumat alcool sau droguri Fi care mai poate prezenta urme ale unor asemenea substante
in circulatia sanJuina A? $a %l adrnisa in santier. 3cest lucru se $a $eri%ica, in acest sens
e1istand poslbllitatea de a se e%ectua teste prin sonda!. @rice persoana care re%uza testarea,
sau care /n urma testarii $a %ii depistata cu urme de alcool eNi droguri, sau alte substante
incompatibile cu calitatea de anga!at a%lat in
impui programului de lucru - $a % data a%ara din santier. %5lancarea trebuie consurnata numai
in locurlle special amena!ate luarii mesei.
s. Tntreg personalul din santier trebuie sa-si des%asoare acti$itatea con%orm sarcinii de
lucru primita, respectand instructiunlle de lucru Pi lnstructiunile proprii de securitate Pi
sanatate /n rnunca.
'. Au $a fi pennis accesui in santier 7i pe punctele de lucru adiacente santierului %ara
ec0ipament de protectie&
(. Au $a fi pennis accesul in santier si pe punctele de lucru adiacente santierulul %ara
ec0ipament de lucru corespunzator sarcinilor a$ute;
). :c0ipamentul 4ersonal de 4rotectie a Duncii corespunzator trebuie purtat tot
timpuH. Dinimul in santier este:
• Kasca de protectie;
• Tncaltaminte pentru constructii ;bocanci, bombeu Pi talpa cu tnsertle de otel<&
• 5este sau !ac0ete;
9aine adec$ate ;salopete<; 2
5esta a$ertizoare;
6entura, 0amuri Fi elemente de acorare pentru lucrul la lnaltlme;
/ersoalul care 3a fi (asita epurtad Ec)ipametul /ersoal de 4rotectle a
Mucii corespunzator nu va fi acceptat in sant%er ~i trlmis acasa, Este interz!sa
utili!area tele*oaelor- a aparaturii cu castl i icita santlerulul, ia*ara celor
dedicate productlel,
7. a inceperea programului de lucru, conducatorii torrnatutor de lucru, se%ii de ec0ipa,
rnaistrii, te0nicieni sau inginerii, $or e%ectua instruirea pri$ind speci%icul acti$ttatitor zilei,
instructiuni de lucru, e$identierea riscurilor speci%ice #i rnasuri de combatere.
+ o. a inceperea programului de acti$itate $ar fi $eri%icate toate uneltele, sculele. utlla!ele,
mi!ioaceie auto Fi alte mi!loace de productie, asupra starii de %unctionare sl nu se $a lucra
daca acestea nu corespund din punct de $edere al securitatii muncii. Au $or fi admise in
santier auto$e0icule sau utila!e care prezinta scurgeri de carburanti, lubri%ianti, sau alte
substante ce pot polua mediul lncon!urator sau pot a$ea impact direct sau indirect asupra
acestuia.
11. 4ersonalul cu %unctie de conducere ;se% de ec0ipa, rnaistri, tennicieni, ingineri< $or
$eri%ica la inceperea programului starea ec0ipamentului de protectie Fi de lucru, #i nu $a
permite accesul in santier sau des%asurarea acti$itatii, %ara ec0ipament corespunzator.
12. 8upra$eg0erea de catre conducatorl locurilor de rnunca a personatului din e1ecutie
se %ace permanent,
13. Au $or %i stabilite %ronturi de lucru cu un singur e1ecutant. 5or %i identi%icate de catre
conducatorii locurilor de munca toate pericolele te0nologice, de accidentare sau lrnbolna$ire
pro%esionala ce pot aparea sau e1ista la locul de munca, #i $or fi aduse la cunostinta
personalului din e1ecutie, la inceperea programului, sau ori de cate ori acestea apar in
acti$itatea de e1ecutie,
14. 6onducatcrii locurilor de rnunca $or stabili caile de acces in santier cu mentionarea
locurilor periculoase, a golurilor, gropilor, cablurilor electrice sub tensiune, etc, /n $ederea
eliminarii la ma1im a posibllitatllor de producere de accidente sau trnbolna$irt pro%esionale.
15. Au $a %i admis accesul personalului la lnaltime; daca nu are e%ectuata $izita rnedicala
pentru lucru la inaltime.
16. Au $a %i perrnis accesul personalului la lnaltime %ara a %i dotat cu centuri de siJuranta,
0amuri, cordeline sau alte mi!loace de protectie impuse de locul de munca respecti$.
1(. 6onducatorii locurilor de rnunca $or urmarl permanent personalul ce lucreaza la
inaltime, mai ales asupra modului de utilizare a ec0ipamentului de protectie. 4e %iecare- %ro#i
D=~ lucru se $a numi 0 persoana pri0 #ecizie, -pentru C##g0erea tucrului la malQ1me cu
nacele, macarale, 4.=.2.-un F/ alte miiloace i#$%,ii Ztila 1M4.#ntru
lucru la inaltime. .;;# 7
11
#;
1). Au se $or utiliza piese, scule, utila!e, ec0ipamente sau accesod#gr rn&i#unt in stare
buna de utilizare Fi prin care s-ar crea un pericol de accidentare sa#lna$ire pro%eslonala.
17. Au $a fi prirnit personal nou in e1ecutie, pana nu i se $a %ace instruirea pe linie de
8ecuritate Fi 8anatate in Dunca la sc0imbarea locului de rnunca, care $a cuprinde&
prezentarea locului de rnunca, prezentarea riscurilor de accidentare, prezentarea pericolelor
te0nologice, prezentarea caller de acces in santier Fi a altor masuri ce se impun sau sunt
impuse de conditille de e1ecutie.
20. Toate unltatlle din e1ecutie $or a$ea /n santier dosar de 8.8.D., care trebuie sa
cuprinda&
.[ Gise indi$iduale de 8.8.D. si 48t pentru intreg personalul cu acces in santier&
• Gise de aptitudini ;%ise medicale< sau starnpila medicului de Dedicina Duncii, la
s%arsitul %lselor lndl$iduale&
• Aorme proprii de lucru, pe %aze de e1ecutie #i pe proces te0nologic;
• >ecizii pri$ind respcnsab%litatile de 8ecuritate si 8anatate in Dunca #i 48/, lncepand
de la se% de santier si termmand cu se% de ec0ipa.
21. Au se $or incepe sau continua lucrari de sapaturi, umplere goluri. ziduri de spri!in sau
orice alt gen de operatil, tara prote!area tmpotri$a surparii sau a alunecani %rontului.
22. Au se $or e1ecuta sau continua operatn in prea!ma malurilor de parnant, pana nu se
$or e1ecuta operatille de spri!inire impotri$a surparil.
*3. Toate cablurile electrice atat la interior cat 7i la e1terior, $or fi pozate corespunzator, tn
$edereaeliminarii riscului producerii de accidente, prin impiedicare sau electrocutare
;strapunJerea izolatiei la trecerea cu di%erite utila!e, rnasini, alte scule din cadrul procesului
de productie<.
24. 8e $or e1ecuta rnasuratori la prizele de parnant #i se $or e1ecuta impamantart
a%erente consumatorilor de energie electrics ;betoniere in special<. 6onducator% locurilor de
rnunca au obtiJatia, potri$it legii, sa ia #i alte masuri de 8ecuritate #i 8anatate in Dunca,
4rotectia Dediului Fr 48/, pe care le cred de cu$iinta, in a%ara celor stipulate in prezentul act,
pentru eliminarea posibilitatilor de producere de accidente, tmbolna$irt pro%esionale sau
accidente te0nice.
*5. ?tila!ele si ec0ipamentele nu trebuie manipulate,conduse decat de catre o persoana
call%icata 7i care este posesoare a unui certi%icat de autorizare $alabiH.
26. 8carile mobile nu $or %i %olosite decat pentru tucrart de scurta durata Fi doar daca nici
o rnasura alternati$a de acces nu este poslblla. 8carile trebuie sa %ie asigurate la Darf §i
sustinute de o alta persoana, la sol.
*&. Toate scarile de acces trebuie legate de esa%odaN. Toate plat%ormele sc0elelor trebuie
sa %ie dotate cu balustrada, bara intermediara Fi 8candura de bord. Toate elementele
plat%ormei trebuie asigurate impotri$a miscaritor accidentale Fi nu trebuie sa aiba Joluri.
8c0elele trebuie montate doar de catre persoane competente #i trebuie sa tntruneasca
standardele cerute.
82. :ste interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, cararnizi, sau alte impro$izaNii.
83. 4entru pre$enirea caderilor in gol, orice zona /n care e1ista riscul de cadere
trebuie sa %ie prote!ata cu balustrazi,bariere corespunzatoare. ucrul la peste 2 m se
considers lucru la inaltime #i este obligatoriu a se purta 0amurile de siJuranta %i1ate -
asigurate corespunzator pentru a elimina riscul caderli,
30. 8apatur9e $or f% asiJurate prin taluzare, co%rare lntarlre lrnpotri$a prabusirli peretilor dupa
cum situatia o impune ;ca atentie sporita peste adancirnea de 1,2 rn<. 31. l.ucrarile la
inaltime, peste 2 m si /n adancirne precum Fi orice lucrari speciale se $or e1ecuta cu
asigurarea unui supra$eg0etor numit prin decizie a se%ului de santier sau a conducatorului
unitatil.
3*. 6and se %oloseste o plat%orrna rnob.la de acces, toate persoanele de pe plat%orma
trebuie sa poarte 0amuri %i1ate de plat%orma.
33. Aici o persoana /n a%ars de electricianul de santier numit nu $a %ace conectari sau
deconectari, altele decat cele de la prizele electrics sau triplu stec0er, sau sa modi%ice
alimentarea electrics ternporara.
tmpro$izatllie electrice pentru llumlnat, gatit, lncalzire, etc. nu sunt permise.
84. t.ucrari sub incldenta /86/= se realizeaza doar cu personal atestat ;sudori,
macarag9, /eJatori de sarcina< de organisme abilitate Fi cu utila!e #i ec0ipamente
corespunzatcare din punct de $edere te0nic #i destinate acestor lucrari.
35. Transportul pre%abricatelor se $a %ace pe cai de acces amena!ate cu rezistenta
adec$ata tona!ului lncarcaturii.
36. Dane$rarea Fi depozitarea pre%abricatelor se $a e%ectua in siJuranta, pentru e$itarea
rasturnar% sau deterioraril prin lo$ire.
3&. 8e interzice cu desa$arsire circutatla persoanelor pe sub sarcina suspendata /n
carligul macaralei.
3). Dane$rarea elementelor pre%abricate, din momentul descarcaril de pe mi!locul de
transport si pana ia %i1are se $a %ace cu a!utorul %ranJ0iilor, care trebuie sa aiba lungimea
adec$ata lucrarii respecti$e.
37. 4ermisele de lucru sunt necesare pentru lucrarile cu %oe desc0is, de e1ca$atii, lucrari
electrice, lucrari de acoperis, in spatii lnguste, etc.
40. /n caz de incendiu sau urgenta se lntrerupe orice acti$itate #i tot personalul se aduna
intr-un loc special desemnat ;loc de adunare in caz de urJenta<.
85. Toti reciplen%% cu gaz ;ace%ilena, s.a.< $or %r dotati cu opritoare de %lacara,
86. in timpul lucrartlor tn care riscul de incendiu este mare, nu este permisa
%olosirea larnpilor portabile cu 0alogen. >aca e1ista alta alternati$e, atunci lampue $or %r
prote!ate cu un grila! metalic Fi %i1ate pe suporti staoilt, pe perete sau pe picioare. 4re$enirea
incendiilor se discuta ori de cate ori este ne$oie.
87. =esturile de materiale sau materiale in%lamabile nu $or fi depozitate in lncaperi.
88. :ste interzisa arderea resturilor de orice %el.
89.:ste interzisa aprinderea %ocurilor pentru topirea materialelor bituminoase; acest lucru
se $a %ace %olosind butelii de gaz Fi nu mai pe baza permisului de lucru.
46. :ste interzisa tncalzlrea cu sobe cu lemne sau alte materiale in%larnabile. incalzirea
se $a %ace numai cu lncalzitoare electrice autorizate.
4(. Aici un recipient cu gaz nu $a rarnane /n santier decat /n locuri amena!ate #i care $or
%i /nJradite Oi asigurate. >e asemenea, aceste locuri $or %r pastrate curate de orice alte resturi
de materiale.
4). Daterialele in%iamabile $or %i depozitate /n a%ara cladirilor in locuri special amena!ate
sau in containere rezistente la %oe.
44. Danipularea substantelor in%lamabile se $a %ace cu mare atentie respectanduse
indlcatlile #i instructiimile acelui produs.
so. GoHosirea instalatiilor irnpro$izate pentru incalzire este strict interzisa.
51. in cazul situatiilor de urgenta ;incendii, e1plozii, rnunltie nee1plodata, inundatii,
/nzapezirii, cutremur, etc.< a$e% obliJatia de a respecta instructluntle speci%ice dupa caz Pi
instructiunile din partea comandamentelor locale din zona in care $a a%lati.
52. 4ersoanele !uridice care au pre$azut ca obiect de acti$ltate in actul constituti$ al
societatii, prepararea de materii e1plozi$e, sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din
partea inspectoratului teritorial de rnunca Pi de la >irectia Kenerala de 4olitie a Dunicipiului
2ucures% sau inspectoratul !udetean de politie pe a carui raza iOi des%asoara acti$itatea.
3ceasta obllJatie re$ine Oi persoanelor %izice Pi !uridice care detin, %olosesc sau
cornerciallzeaza materii e1plozi$e, precum #i persoaneHe care produc, detin, trans%ers sau
comerclalizeaza obiecte artizanale Pi de distractie pe baza de amestecuri pirote0nice Oi cele
care %olosesc aceste amestecuri in scopuri te0nice.
:1ceptie %ac doar unltatile Pi %orma!iunlte Dinisterului 3pararii Aationale, Dinisterului
3dministratiei Fi lnternelor, 8er$iciul de 4aza Fi 4rotectie lEi 8er$iciul =oman de lntorrnatn.
Dateriile e1plozi$e pot %i depozitate /n spatn special amena!ate care pot %unctiona
numai dupa abtinerea autorizatiei eliberate /n comun de catre inspectoratul teritorial de
munca Pi >irectia Kenerala de 4olitte a Dunicipiului 2ucures% . sau inspectoratul iudetean de
politie, dupa caz.
53 @rice e$eniment pe linie de 8ecuritate si 8anatate in Dunca, 4rotectie a Dediului
#i 8.?., $a %i adus de tndata la cunostinta se%ului de santier sau la nurnarul de tele%on 112.
54. 6ercetarea e$enimentelor descrise sau enumerate rnai sus se Da %ace /n baza
leJislatlel /n $igoare
55. Tot personalul de e1ecutie al acestui santier are obllJatia de a cunoaste Fi respecta
acest 43A >: 8:6?=/T3T: P1 83A3T3T: iA D?A63, acesta reallzandu-se prin
instruirea personalului &;;i consemnarea in %isa de instructa! pentru 4rotectia Duncii §i
8ituatii de ?rgenta, pe baza de sernnatura.
'eciiunee a J8a - ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA
55. lnainte de inceperea lucrului conoucatorui %orrnatiei de rnunca este obliJat sa se
asigure&
a< >aca tuturor lucratorilor /i s-a %acut .instruirea in con%ormitate cu cerintele minime lEi
tematica de instruire.
b< >aca printre personalul care urmeaza sa e1ecute lucrari de drumuri si poduri
e1ista persoane bolna$e, obosite sau sub in%tuenta bauturilor alcoolice.
c< >aca toti lucratorii sunt dota% cu ec0ipament indi$idual de protectie
corespunzator acti$itatilor ce le au de e1ecutat.
d< >aca sculele, dispoziti$e%e Pi utila!ele ce urrneaza a %i %olosite sunt in buna stare.
56. :1istents unor situatii necon%orrne cu punctele a, b, c, d, atrage autornat
obligati$itatea neacceptarii la lucru a persoanei respecti$e.
5(. 4ersonalul muncitor $a e1ecuta numai lucrarile lncreolntate de
concucatorul %ormatiei de rnunca Fi numai acela pentru care este cali%icat #i autorizat.
5). ucrarile de drumuri si poduri se $or e1ecuta numai pe baza de %iFa
te0noloJlca de e1ecutie a lucrar% care $a cuprinde obligatoriu masunle de securitate a
muncii ce urrneaza a %i adoptate.
57. a lucrarile care se e1ecuta in aproprierea unor mase metal ice sau
retele electrice, $or %r luate masuri contra cescarcarilor electrice in timpul ploilor tnsotite de
descarcari electrice. lucrul $a fi intrerupt, iar muncitorii se $or adapostt in
locuri prote!ate. /.·~~;i?~-;-~!
60.Toate locurile de rnunca unde e1ista pericoluC de into1ic;M-.e-p# ;6care, electrocutare,
cadere de la inaltime etc, $or fi marcate cu tablite ie · MiN iar spatiul respecti$ $a fi izolat #i
impre!muit %atil de zona tncoruuratoar ##ere,
balustrade etc. -...&&&& -- .
61.Toate supra%etele pe care se circula ;podete, pasarele, plat%orme etc.< $or fi in
permanenta rnentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau
Jrasirni care ar putea pro$oca caderea prin alunecare a personalului muncitor.
62.ocurile de munca de pe caile publice $ar %i ast%el amena!ate lncat sa asigure
circulatia pietonilor #i $e0iculelor in depttna siguranQa, in con%ormitate cu Aormele speci%ice
de securitate a muncii pentru lucrari de drumuri, poduri iii constructil cal %erate.
lluminat. 5entilatie
63. ocurile de rnunca $or fi iluminate corespunzator #i dupa caz $or fi $entilate, in
$ederea etlminaril risculul de accidentare sau lrnbolna$ire pro%esionala datorat gazelor
noci$e ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze.
64. 8upra%etele de circulatie $or fi iluminate. 5or %i de asemeni iluminate incintele cu
cabluri #i conducte, pentru a %i oricand posibila distingerea culorilor con$ention ale ale
acestora, capacele #i c0epengurile, scarile de acces, tablitele a$ertizoare etc.
65. t.amplle electrice portabile %oloslte pentru iluminatul locurilor de munca $or fi
alimentate la tensiune %oarte Woasa de ma1imum 24 5.
3ccesul in 8paQii Goarte 4ericuloase
66. :ste interzisa %olosirea %lacarii desc0ise, %umatului in apropierea
substantelor,materialelor e1plozibile.
6(. /ntrarea in camine, puturl, camere de $izitare, canale $izitabile, decantoare, bazine
de aerare, rezer$oare etc, se $a %ace numai cu ec0ipament de protectie.
6). 8e $or utiliza scari mobile, cu lungimi care sa depaseasca cu eel putin 1 m
adancimea la care se coboara.
67.ucrarile in puturN, camlne adancl, rezer$oare de combustibil sau substante to1ice
etc, $or fi e1ecutate de ec0ipe alcatuite din minimum trei persoane, dintre care unul intra Tn
interior %iind legat cu %uniee centura de siguranta; ceilalti doi rarnan la supra%ata pentru a-/
supra$eg0ea sau scoate a%ara /n caz de pericol.
67. ucrator% pre$azuti la articolul precedent $or %i bine instruiti /n ceea ce pri$este
aplicarea metodelor de sal$are Tn caz de accident sau as%i1iere.
(0. Trecerea peste santuri,sapaturi, cand nu e1ista o atta posibilitate, se $a %ace cu scan
duble %i1e, pasarele, podete, amena!ate /n punctele cu eel mai usor acces #i pre$azute cu
mana curenta.
Danipularea, Transportul #/ >epozitarea Daterialelor
(2. In operatiile de manipulare, transport #i depozitare a materialelor, utila!elor #i sculelor
pentru lucrart de drumuri Hiii podete se $or respecta Aormele speci%ice de
securitate a rnuncii pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mi!loace mecanizate
Fi depozitarea materialelor.
(3. /ncarcarea, descarcarea, manipularea Fi asezarea materialelor, utila!elor Fi a sculelor
pentru lucrari de drumuri si poduri se $or e1ecuta de personal specializat Fi dotat cu
ec0ipament indi$idual de protectie corespunzator.
(4. Daterialele se $or depozita pe sortimente, /n sti$e sau stela!e, asigurate lmpotri$a
rostogolirii sau rniscarilor necontrolate.
(5. Transportul sculelor de mana se $a %ace 1n #adi-te sa-u truse specia# a carer rnasa
nu $a depast 20 Sg.
(6. 8e interzice aruncarea materialelor si sculelor de$enite disponibile /n timpul lucrului ;;i
in mod special a celor a%late in sapaturi adanct sau pe sc0eHe. 3cestea $or %i ridicate sau
coborate cu gri!a pentru e$itarea accidentelor.
((. /nainte de inceperea operatiilor de lncarcare sl descarcare a $e0iculelor la rarnpa,
lntre aceasta Fi $e0icul se $a aseza un podet de trecere, pentru preluarea deni$elarilor
e1istente.
(). 4odetele orizontale sau tncllnate, destinate circulatiei Fi operatiilor de transport
manual $or %i dimensionate, ast%el incat sa reziste la greutatea sarcinilor. :le $or ti
nealunecoase #i pre$azute cu dispoziti$e de prindere Fi %i1are sigure, pentru e$itarea
deplasarilor /n timpul tucrului.
(7. /n cazul cand operatiite de lncarcare #i descarcare a unor materiale se e1ecuta
manual, podetele inclinate $or %i pre$azute cu sipci trans$ersale la o distanta de 300 - 400
mm intre ele sau cu alte mi!loace care sa /mpiedice alunecarea lucratonlor.
)0. /nainte de inceperea operatiilor de tncarcare Fi descarcare dintr-un mi!loc de
transport, prin %ranarea pe teren orizontal #i. prin %ranare #i saboti de oprire pe teren in pan
ta.
)1. 8e interzice deplasarea $e0iculelor in tirnpul e%ectuarii operatiilor de lncarcare #i
descarcare.
)2. >istanta minima libera dintre doua mi!loace de transport alaturate, ce se lncarca sau
descarca simultan, se $a stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in %unctie de
%elul mi!locului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului
etc. ast%el tncat sa %ie e1clusa posibilitatea de accidentare,
Sapaturi
)3. l.ucrarite de sapatura necesare se $or e1ecuta numai pe baza de proiect Fi %isa
te0noloJlca.
)4. a e1ecutarea lucrarilor de sapatura se $or respecta prescriptiile te0nice Fi de
pre$enire a accidentelor #i trnbolna$lrilor pro%esionale pentru lucrari geote0nice de e1ca$atii,
%undatii, terasamente, ni$elari si consolidarl de teren.
)5. `nainte de inceperea lucrarilor de sapatura se $a urmarl stabilirea e1istentei Fi naturii
instalatiilor subterane Oi %elul cum sunt amplasate sub parnant.
)6. `nceperea e1ecutaril lucrarilor de sapatura este permisa numai pe baza unui acord
inc0eiat de e1ecutant si unitatea careia /i apartln lnstatatiue subterane.
)(. In cazul cand in timpul lucrului se descopera constructli Fi instalat% subterane, care nu
s-au cunoscut dinainte, se intrerup imediat lucrarile Fi se e$acueaza perscnalul muncitor
pana la identi%icarea instalatiilor descoperite. Aumai dupa luarea rnasurilor de protectie
necesare se $a putea continua lucrul.
)). 8e interzice e1ecutarea sapaturilor in apropierea cablurilor electrice subterane, daca
nu au %ost scoase de sub tensiune. In cazuri deosebite, cand
intreruperea curentului nu se poate %ace, lucrarile se $or e1ecuta numai cu luarea de rnasuri
care sa asigure securitatea lucratorilor. /n acest caz se interzice %olosirea ranJilor,
tarnacoapelor Fi a penelor metalice. 8aparea pamantului /n apropierea cablurilor electrice
sub tensiune se $a %ace cu deosebita atentie, %ara a se e1ecuta lo$iri bruste si numai sub
supra$eg0erea conducatorului %ormatiei de lucru.
)7. Tn cazul /n care este poslbila o e$entuate ernanatie de gaze to1ice sau in%lamabile,
personalul muncitor $a ti pre$enit #i instruit special in pri$inta masurilor de protectie,
70. 8e vor opri lucrarite si se $a e$acua personalul muncitor din zona sapaturilor,
puturilor, santurilor etc. atunci cand se constata e1istenta gazelor.
71. l.ucrarile se $ar relua numai dupa eliminarea cornpleta a gazelor din zona sapaturilor
si numai dupa luarea unor rnasuri sigure lmpotri$a unor ernanatii ulterioare.
72. /n cazul in care se intampina diticultati la e$acuarea completa a gazelor, din zona
sapaturii, personalul muncitor $a ti dotat cu ma#ti de protectie corespunzatoare. 73. 8e $or
lua totodata toate masurile necesare pentru pre$enirea unor e1plozii sau incendii.
74. >aca lmbracamlntea drumulor este alcatulta din bolo$ani, acestia $or %r sti$uiti cu gri!a
pentru a nu se produce accidente prin caderea 1or in santur& in timpul lucrului.
75. 4amantul rezultat din sapaturi sau lmbracamintea des%acuta $a ti asezat in partea
opusa celei pe care $or fi aduse materialele. 4arnantul $a fi asezat la o dlstanta de minimum
0,( m de la marginea santului, iar in cazul santurilor adanci la o distanta de minimum 1 m.
76. 8unt interzise sapaturne de recti%icare la ni$etul %undului santului. =ecti%icarea %undului
santului se $a realiza tncepand sapatura de la partea superioara a santului 7(. a spargerea
bolo$anilor cu barosul si dalta. muncitorii sunt obligati sa poarte oc0elari de protectie.
@peratll de /relucrare
7). @peratille de prelucrare a %ierului ;taierea, lndoirea, %asonarea etc.< $or %i e1ecutate pe
bancul de lucru din atelierele de semi%abricate.
77. 3paratele electrice portabile sau ti1e %olosite la lucrarile de drumuri si poduri$or ti
obligatoriu conectate la instalatia de legare la parnant. /n ast%el de cazuri se $or respecta
pre$ederile standardelor in $igoare ce cuprind prescriptii pri$ind protectia impotri$a
electrocutarii la utila!ele Pi ec0ipamentele mobile sau %i1e, precum Fi a Aonnelor speci%ice de
securitate a muncii pentru uiilizarea energiei electrice.
Utili!area lampU de benzina
100. ar utilizarea lampii de benzina cu care se e1ecuta lipiturile se $or respecta
urmatoarele&
---L umplerea cu benzina a rezer$orului nu v& depasi trei s%erturi din capacitatea acestuia.
---L este lnterzisa umplerea rezer$orului, demontarea si montarea /ampii, des%acerea
busonuluietc. /n apropierea unei lacari desc0ise
---L este interzisa introducerea benzinei prin arzator /n scopul unei arnorsari rapide a %lacarii
# este interzisa aprinderea /arnpii de benzina cu busonul rezer$oruiui des%acut sau incomplet
tnsurubat
---L este interzisa des%acerea arzatorului lampii de benzine cand rezer$orul acesteia se a%la sub
presiune.
/repararea- trasportul- turarea %etoaelor si e"ecutarea lucrarilor de baton
arrnat
101. ucrarile de precomprimare precum si toate operatiile premergatoare tensionarii
armaturilor $or %i e1ecutate sub supra$eg0erea nemi!locita a unui inginer ;cadru te0nic< care
trebuie sa cunoasca in amanunt procesul te0nologic, utila!ele din dotare si caracterlstlcile
acestora, riscurile legate de c%ectuarea acestor lucrari st masurile de pre$enire a
accidentelor.
102. 4ersoana insarcinata cu organizarea si supra$eg0erea lucrarilor de
precomprimare $a fi autorizata si atestata de %orurile competente si numita prin decizie scrisa
de conducerea societatii.
103. 4ersonalul muncitor antrenat in acti$itatea de torcretare $a fi instruit asupra
elementelor te0nologice cat si asupra masurilor de securitate a muncii speci%ice operatiei de
torcretare.
104. a locurile de preparare a betoanelor se $or a%isa instructiuni speci%ice pri$ind
modul de lucru a instalatiilor de preparare, atraganduse atentia asupra punctelor in care
e1ista pericol de accidentare si unde $or fi a%isate indicatoare de a$ertizare.
105. 8e interzice accesul personalului muncitor strain de %ormatia de lucru, in zona de
lucru a instalatiei de preparare a betoanelor.
106. a prepararea betoanelor si mortarelor, atat amena!area cat si e1ploatarea
betonierelor si mala1oarelor, se $or e1ecuta cu respectarea masurilor de protectie a%erente u
Aormati$ului de e1ploatare si intretinere a utiia!eior, masinilor si instalatiilorMM,
10(. 1ncaperi1e in care se rnanipuleaza ciment, %i?er, $ar etc. $or %i pre$azute cu
$entilatie naturala sau mecanica.
10). ucratorii care manipuleaza materiale pul$erulente $or purta obligatoriu
ec0ipamentul de protectie acordat con%orm Aormati$uluicadru de acordare a ec0ipamentului
indi$idual de protectie. >e asemenea, se $or acorda materiale igienico-sanitare con%orm
acte%or normati$e in $igoare.
107. a lucrul cu concasoare se $or respecta masurile de protectie a muncii a%erente
e1ploatarii si intretinerii utila!elor, masinilor si instalatiilor.
1-10. :le$atoarele, mecanismele de ricicat, ciururile pentru sortat, buncarele,
!g0eaburile si alte instalatii pentru alimentarea cu agregate si prelucrarea acestora in $ederea
prepararii betonului si mortarului $or %i marcate cu tablite de a$ertizare pentru interzicerea
trecerii lucratorilor pe sub ele.
111. 8palatoarele de agregate cu snec, $or %i acoperite cu capace sau cu plase de
sarrna dese si rezistente.
112. 8e interzic urmatoarele in timpul procesului te0nologic&
- curatirea tobei betonierei si a !g0eabului de descarcare a betonului precum si
e1ecutarea unor lucrari de intretinere sau de reparatii. 3ceste acti$itati sunt permise numai
dupa oprirea instalatiei de preparare si deconectarea de la sursa de alimentare cu energie
electrics&
- circulatia sau stationarea personalului muncitor sub gurile de descarcare ale
instalatiei de preparare a betoanelor;
- accesul personalului rnuncitor sub cupa betonierei centralei de beton, sau sub cupa de
alimentare cu agregate atunci cand aceasta este ridicata dar nu este blocata; - curatirea si
spalarea instalatiei de preparare a betoanelor se %ace numai dupa ce sursele de actionare $or
fi intrerupte.
Transportul si turnaraa betonului #.4a-^0.&1#,
-· #
113. Transportul betonului se $a %ace numai dupa $eri%icarea t '
1
-,
i!Cocului
de transport si cu respectarea masurilor de protectie a muncii a%er #tarii si
intretinerii utila!elor, masinilor si instalatiilor. ##
114. /n timpul incarcarii mecanizate a betonuHui este interzisa stationarea intre
dispoziti$ul de incarcare si mi!locul de transport.
115. a transportul betonului cu podul rulant lucratorii $or fi e$acuati din zona de
deplasare a acestuia, iar traseul respecti$ $a %i marcat cu tablite de a$ertizare.
116. /n cazul transportului betonului pe sc0ele si esa%oda!e, acesta se $a %ace pe o
podina de eel putin 1,2 m latime, cu balustrade si borduri de margine. Koluri%e din podina
prin care se toarna betonul trebuie acoperite atunci cand nu se e%ectueaza operatii de
turnare. ln cazul in care este necesar ca unele goluri sa ramana descoperite acestea $or fi
ingradite sau acoperite cu gratare cu oc0iuri de eel mult ( 1 Ecm.
11(. a transportul betonului pe $erticala sl orizontala, se interzice stationarea
personalului muncitor sub si in raza utila!ului de ridicat.
11). 8e interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a
betonului din mi!locul de transport.
117. a descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe
basculanta. 2etonul care e$entual sa lipit de bena $a %i e$acuat numai cu lopeti cu coada
lunga.
120. 8e $a urmari ca durata transportului de la locul de preparare pana la
Cocul de turnare sa nu depaseasca timpul admis pentru pastrarea calitatii betonului, e$itand
%enomenele de segregare. 2etonul degradat poate crea conditii de accidente prin in%undarea
conductelor si cresterea presiunii in instalatie peste limitele de securitate.
121 . / nainte de inceperea turnarii betonului, se%ul punctelor de lucru $a
comunica modul de e1ecutie a co%ragului, a sc0elelor si a podinelor de lucru si rezistenta
acestor elemente de constructie, intocmind un proces$erbal de receptie interna.
122. /n cazul turnarii betonului la o inaltime mai mare de 1,5 m, podineie de
lucru $or %i pre$azute cu balustrade si bordura de margine.
123. a turnarea betonului pentru e1ecutarea unor elemente de constructii cu
inclinare mai mare de 300, personalul muncitor $a %i legat cu centuri de siguranta, %i1ate solid
de elemente rezistente.
124. 8e interzice accesul personalului rnuncitor in zona de tumare, unde este
pericol de cadere a betonului. >aca din punct de $edere te0nologic, acest lucru nu este
posibil, se $or amena!a $iziere de protectie.
125. 6irculatia pe co%ra!e ; d upa montarea armaturii< pentru transportul
betonului se $a %ace pe podine asezate pe capre, cu o latime de eel putin 1,2m.