You are on page 1of 41

Francis Veber: Budala za Večeru

Komedija u dva čina
(Prevela s francuskog Ivanka Pavlović)
D E K O R
Salon u luksuznom sanu! "rlo le#a #rosorija name$ena s ukusom% anikni name$aj%
vredne slike% dragocene ukrasne sinice ( &i&lioi)! Salon je ovoren #rema ulazu%
vidljivom u du&ini! 'o$ su roja vraa u dekoru i vode u ku(inju% s#avaću so&u i ku#ailo!!
)ali &ar je sme$en u jedan ugao #rosorije!
* I + ,
(#o redu izlaska na scenu)
Pjer
Krisina
,r$am&o
Pinjon -ransoa
*e&lan Samo
)arlena
Konjal (Konjal) *isjen
.a#omena/ Dva imena su 0ada#irana1 2 Samo ('use) i Konjal (Konjal) da se ne &i
#roma$ila dva kalam&ura u eksu! (#rim! #rev!)
I 3I.
Pjer izlazi iz ku(inje savijen nadvoje s #lasičnom kesom #unom leda u ruci! 4 #enjoaru
je za ku#anje! On je čovek čerdesei( godina% u normalnim uslovima #rivlačan% ali
večeras (endike#iran!
4#ućuje se s mukom ka jednom kana#eu% mr$eći se od &ola! Ovaraju se ulazna vraa%
ulazi Krisina!
Krisina je le#a 5ena ridesei( godina! Skameni se videći Pjera
KRIS6I., 7a i se o de$ava 8
P'ER 4(vailo me u krsa!
KRIS6I., .ije moguće9
P'ER Dajem i reč da ne idem ovako samo da &i( e zasmejao
KRIS6I., (#rilazi mu) )a kako i se o desilo% jadni moj mili8
P'ER (sedajući s mukom na kana#e) 6u$irajući se (eo sam da #oku#im sa#un% i!!!!!
KRIS6I., ,:u(9 I u$inuo si se! Reci!!! jesi li zvao lekara8
P'ER 'esam% ,r$am&oa% on je s#ecijalisa% ka5u da je fenomenalan! (#riiska kesu s ledom
na krsa) 4(% al; je (ladno9!!! <ogamu% &a$ je (ladno9!!!
KRIS6I., )islila sam da krsa ra5e o#lo!
P'ER I ja% ali ,r$am&o ka5e led!!!
KRIS6I., =oće$ ne$o da #o#ije$8
P'ER S #rsa viskija% molim e!
KRIS6I., (kreće #rema &aru) S ledom8
P'ER Da!!! ako ga vi$e nema% uzmi dve kocke s moji( le>a!
KRIS6I., (si#a #iće) 'esi li okazao večeru8
P'ER .e% za$o &i(8
KRIS6I., Kako za$o8 'esi li se #ogledao8
P'ER ,r$am&o će me #odići% ne &rini! (?leda na ručni sa) 6re&alo je da svrai u #ola
osam 9
KRIS6I., (donosi mu #iće)
.ije moguće% Pjer9 .eće$ i#ak da ide$ na u groznu večeru 8
P'ER .ećemo o#e iso% a me večera za&avlja% ako i misli$ da je grozna% uoliko gore #o
e&e 9
Ona ga gleda ćuke za renuak% #a krene #rema svojoj so&i!
.eće$ sad da se duri$ zao $o (oću da se malo za&avim!
KRIS6I., (zasaje) Oz&iljnije je o nego $o misli$% Pjer% a večera% o je čiav jedan deo
e&e koji ne volim!
P'ER @ )a $a sam ja <ogu zgre$io da imam isovremeno &ol u krsima i srasnu 5enu!
KRIS6I., (vraća mu se) Oka5i% osani sa mnom večeras% #ore&no mi je o!!! Ana$
do&ro da nisam naj&olje ovi( dana!
P'ER <a$ zao% #romeni misli% (ajde sa mnom% videće$% e su večere neodoljive!
KRIS6I., Aar je neodoljivo #ozvai nekog nesrećnika da &i ga zavilavali cele večeri8
P'ER .ije nesrećnik% nego &udala% nema ničeg lo$eg u zavilavanju glu#aka% za o su i
svoreni% zar ne 8
KRIS6I., (oz&iljno% #osle krake #auze) Aa mene je va5no da večeras &udemo zajedno%
mili moj! Oka5i9
P'ER .e mogu% i# će doći #o mene u osam!
KRIS6I., (ukoči se) Koji i#8
P'ER )oj gos!
KRIS6I., (s nevericom) Doći će ovamo8
P'ER Da! Rekao sam mu da svrai na jedno #iće!
KRIS6I., .ije moguće da si og i#a #ozvao ovamo8
P'ER =eo sam malo da ga #roučim #re no $o ga #ovedem na večeru! "ideće$% izgleda
da je fenomenalan!
KRIS6I., (krene da uzme svoju a$nu) ,% ne9 .i$a ja neću videi% osavljam vas
nasamo! *e#o se za&avljaje!
4#ućuje se vraima!
P'ER Kuda će$8
KRIS6I., Imam i ja svoju večeru!
P'ER "ečeru s kim8
(Avono na vraima! Krisina se ukoči)
KRIS6I., On je8 .eću da ga vidim9
P'ER )a nije% o je ,r$am&o 9
Krisina ovara vraa! 4lazi ,r$am&o% čovek #edesei( godina% reumaolog! Izgleda kao
@&onvivan0!
KRIS6I., Do&ro veče% dokore!
,R7,)<O Do&ro veče% gos#o>o!
P'ER (okrećući se ,r$am&ou izaziva &ol) 'ao 9
,R7,)<O (#rilazeći mu) Pa% izgleda da se u formi% a8
P'ER Do&ro veče% dokore% (vala $o se se #orudili da dodjee!
,R7,)<O Kakva je gu5va &ila u sao&raćaju9
KRIS6I., (,r$am&ou) Osavljam vam% dokore% okočie ga $o #re% ima vrlo va5nu
večeru večeras!
P'ER (#redosećajući eks#loziju) Krisina!!!
KRIS6I., "ečeru &udala% mo5da vam nije #oznao načelo/ svaki gos dovede jednu
&udalu!!!
P'ER Krisina% molim e9
KRIS6I., !!! &udale% razume se% ne znaju za$o su oda&rane% a igra se sasoji u ome da
i( navedu da #ričaju! Izgleda da je o neodoljivo% ali meni o nije sme$no% zao odlazim!
*aku noć% dokore!
Ona izlazi! )ala nelagodna #auza!
P'ER Aaisa mi je 5ao% dokore% #ozvao sam vas z&og &ola u krsima% a ne na &račnu
scenu!
,R7,)<O ,li molim "as!!!Kad sam &io suden #ravili smo večere ru5ni(! 6re&alo je
#ozvai ru5nu devojku% ne mo5e &ii ru5niju% i #ri kraju večere joj dodelii odlikovanje!
P'ER (o#u$a se) , da% i ja sam o radio! ,li je sme$nije s glu#acima!
,R7,)<O Izgleda mi manje o&jekivno% i#ak!
P'ER O ne% veruje mi% dokore% ima vrlo o&jekivni( &udala!
,r$am&o #rsne u sme(% Pjer mu se #ridru5uje!
<a$ očekujem jednu svakog časa% videćee% ne mo5e se #revarii!
,R7,)<O 6o vam je #rijaelj8
P'ER .e% ne! Imam me>u #rijaeljima veliki( &udala% ali i#ak ne akvi(! Ovi koje
oda&eremo su $am#ioni% vr(unska selekcija!
,R7,)<O (zaineresovan) *ezie!
Poma5e Pjeru da skine ograč i legne na kana#e!
O#usie se!!! , gde nalazie e $am#ione8
P'ER (dok mu ,r$am&o #regleda kičmu) O% nije o &a$ #roso% do&ro se namučimo% #ravi
lov na ljude! Imamo I (ajkače koji nam ukazuju na &udalu koja vredi o&ilaska% is#iujemo
slučaj% ako je izuzean% #ozivamo ga! (#odskoči) 'ao9
,R7,)<O Drugi lum&alni!
P'ER 'e li oz&iljno8
,R7,)<O .ije% ali se &ojim da re&a da oka5ee u večeru!
P'ER , ne% nikako9
,R7,)<O (#oma5ući Pjeru da sedne) .e volim da diram dok je ovako vruće% odmorie
se noćas i #ozovie moju ordinaciju sura ujuru da zaka5ee #oseu!
P'ER Dokore% na$ao sam &udalu sveske klase za večeras% #reklinjem vas učinie ne$o%
daje mi ne$o za umirenje% #roiv za#aljenja% ne iče me se $a% ali učinie ne$o9
,R7,)<O (odma(uje odrečno glavom)
Kesa s ledom i mirovanje% veruje mi &olje je &ii o#rezan% a o će vam rajai &ar ri
nedelje!
P'ER <a$ nemam sreće!!!
Saginje se da uzme elefon i ukoči se mr$eći se od &ola! ,r$am&o mu dodaje a#ara!
=vala!
4zima &ele5nicu s &rojevima elefona i lisa je!
)oram da oka5em! Kako se ono zove8 , da! Pinjon% Pinjon!
,R7,)<O , čime se on &avi u 5ivou!
P'ER Radi u #oreskom!
,R7,)<O 3uje% o je o#asno! Aamislie da sazna za$o se ga #ozvali!
P'ER (&irajući &roj) .ema o#asnosi% i e kako #azimo% nikad nijedan glu#ak nije saznao
za$o smo ga #ozvai! (Bui dok slu$a #oruku) 6oga sam se i #la$io% već je #o$ao!!! <a$
mu je glu#a sekrearica!
,R7,)<O , ako8
P'ER (#rekida vezu i #onovo &ira &roj) "idećee% #oku$ava da &ude du(ovi% #aeično9
(uključuje zvučnik% so&om odjekuje glasna zvonjava% #oom glas Pinjona)!
PI.'O. (off% #eva na melodiju kankana)
Kod Pinjon:Pinjona zvoni
,l; nisu kod kuće oni
Poruku daje #o znaku%
Pozvaće vas% da vam majku!
(#rirodnim glasom) Imae reč!
(Aačuje se #isak znaka off% Pjer #rekida vezu)
,R7,)<O 4:(a9
P'ER Razumee li sad za$o sam oliko uučen!
,R7,)<O Aaisa izgleda izuzean!
P'ER (uučeno) .e govorie mi ni$a9
,R7,)<O Kako se ga u#oznali8
P'ER .e #oznajem ga% večeras ću ga videi #rvi #u! 'edan drugar mi ga je #re#oručio!
'edan veliki lovac na &udale% i e kakav9 Okrio je Pinjona i odma( mi elefonirao #o
izlasku iz voza% zasenjen! Aa sve vreme #uovanja #uni( #e sai Pinjon mu je #ričao o
svojim makeama!
,R7,)<O , ako% on #ravi makee8
P'ER Smanjene makee od $i&ica 6ankarvilskog mosa% ,jfelove kule i #rovodi sae nad
njima% a o njima mo5e da govori saima% Aa večeru je o fenomenalno9 7o je &udala
srasnija o ima vi$e izgleda da osvoji #rvensvo!
,R7,)<O (gleda na svoj sa) Rado &i( ga u#oznao% ali moram da &e5im% već kasnim!
P'ER Sačekaje jo$ malo% &iće ovde za koji minu% nave$ćemo ga da govori% da #riča svoj
5ivo% moglo &i &ii za&avno% zar ne8
,R7,)<O )oram da idem% #rijaelji me čekaju kod kuće!
Ovara or&icu i vadi kuiju #asila!
Osaviću vam ne$o za umirenje% dve #asile večeras% ako vas mnogo &oli! Samo #azie%
vrlo su jake!
P'ER =vala% dokore!
,R7,)<O (krene ka izlazu) Slo&odno me zovie na kuću ako vam je suvi$e zlo!
P'ER )o5ee li da osavie ovorena vraa da ne &i( morao usajai8!!!
,R7,)<O (zasaje na #ragu) Smem li da vas zamolim za uslugu sa svoje srane8
P'ER Da% svakako!
,R7,)<O .ikad me nemoje #ozvai na večeru% uvek će me mučii sumnja!
Pjer #rsne u sme(! ,r$am&o izlazi!
Pjer zgra&i elefon i &ira &roj!
P'ER (elefonira) <ernar8!!! .e% nije mi &olje% #revijen sam nadvoje!!! Bui% očajan sam%
za večeras sam imao #o&ednika9!!! Kad i ka5em!!! ,% da% suvi$e je o 5alosno% $a se
mo5e% ali ću ga dovesi iduće nedelje!!! Do&ro% sad e osavljam% jer on mo5e da signe
svakog renuka!!! =ajde% le#o se za&avljaje% čo#oru $akala9
Prekida vezu i odlazi u so&u da se o&uče% osavlja ovorena vraa! Avono! On dovikuje
off!
4djie% ovoreno je9
4lazi Pinjon% z&unjen% s a$nom #od mi$kom!
PI.'O. (se&i u &radu u #raznom salonu) Da li je ovo san gos#odina <ro$ana8
P'ER (i dalje off) Da% da% udjie% dolazim!!!
PI.'O. (zavara vraa i ulazi u salon) 'a sam Pinjon% -ransoa Pinjon!
P'ER (vraća se u salon #revijen nadvoje) Do&ro veče% kako se8
PI.'O. 'a do&ro% ali!!!
P'ER Izvinie $o vas #rimam ovako% ali me je u(vailo u krsa!
PI.'O. )a nemoje9
P'ER Da% jedva mrdam% #oku$ao sam da vas o&avesim% ali već se &ili iza$li! Aaisa mi je
5ao% ali moraćemo da odlo5imo na$u večeru!
PI.'O. )eni je 5ao z&og vas% nije o $ala% &ol u krsima!
P'ER Da ka5emo da je ne#rijano% ali nije dramaično! 'ese li slo&odni iduće srede8
PI.'O. Iduće srede8 6o je CD8 Da% slo&odan sam!
P'ER .e% mislim da je CE!
PI.'O. CE8 !!! 4 redu je% slo&odan sam ako>e!
P'ER 3ekaje% danas je FG% ne o je CH!
PI.'O. ,% CH8!!! O!K! nema #ro&lema!
P'ER Odlično% idemo kod #rijaelja koji nas je #ozvao večeras% #onovo #ravi večeru i vi
se% razume se% #ozvani!
PI.'O. 6o je zaisa vrlo lju&azno% nema $a!
P'ER 7a &ise da #o#ijee% gos#odine Pinjon8
PI.'O. Pa!!! ni$a% za(valjujem vam% osaviću vas ako se ne osećae do&ro!!!
P'ER .e% u redu je kad se ne #okrećem% #odno$ljivo!!! Sedie koji minu da malo
#o#ričamo!
Pinjon seda #rema Pjeru s a$nom na kolenima! Pjer ga gleda kao mačka mi$a!
.aleeo sam maločas na va$u elefonsku sekrearicu% vrlo je zanimljiva!
PI.'O. (osme(uje se% #olaskan) , da9!!! Poku$ao sam da #oruka &ude malo neo&ična!!!
P'ER "rlo% vrlo us#elo! Slako sam se nasmejao!
PI.'O. Svi mi o ka5u% imam čak #rijaelja koji mi ra5e da im na#ravim #oruku!
P'ER 6o me uo#$e ne čudi!
PI.'O. Imae li vi sekrearicu8
P'ER Da% ali u redu je% do&ra je! )o5da #o vama malo klasična% ali za mene je o dosa!
PI.'O. 'ese li sigurni8 6o je za mene čas #osla!
P'ER .e% (vala% zaisa se lju&azni! ((iro menja emu)! Aaisa sam srećan $o sam vas
u#oznao% gos#odine Pinjon!
PI.'O. I ja% gos#odine <ro$an!!! #roso ne mogu da #overujem!!! Kad mi je gos#odin%
koga sam u#oznao u vozu% rekao da veliki izdavač kao $o se vi mo5e da se zaineresuje
sa moje sine #osliće!!!
P'ER =ajde% ne &udie skromni% gos#odine Pinjon% kako ka5e moj #rijaelj vi se neko
zaisa izuzean u svojoj vrsi!
PI.'O. 6aj čovek je svarno vrlo sim#aičan!
P'ER I vrlo alenovan% da!
PI.'O. I srasno voli makee% a8 Reko je naći nego ako srasnog% #ričali smo o
makeama za sve vreme #uovanja!
P'ER Anam% rekao mi je da će o #uovanje #amii celog svog 5ivoa!
PI.'O. Da% le#o smo #roveli vreme9 , kad smo sigli u Pariz rekao mi je/ @)orae
svakako da u#oznae Pjera <ro$ana!0 Suradan% eo i% ko mi elefonira u )inisarsvo8
P'ER (osme(uje se) .adam se da vam nisam omeao8
PI.'O. )a ne% nikako9 !!! )orao sam vam izgledai glu# #reko elefona!
P'ER (me(anički% ali se is#ravlja) Da!!! o jes ne!!! <ili se savr$eni9
PI.'O. 6oliko sam se uz&udio!!! 'avljae mi se u )inisarsvo i #ozivae me na večeru% i
eo me ovde večeras!!! Ka5em vam% ne mogu da #overujem!!! "i se zaisa sra$an čovek%
gos#odine <ro$an!
P'ER )a nisam% nisam!
PI.'O. 'ese% jese! Kad se #reko elefona rekli da nameravae da o&javie knjigu o
mojim makeama% &io sam!!! kako da ka5em8!!! Promenili se mi 5ivo% gos#odine <ro$an!
P'ER Da% do&ro% kad je reč o knjizi% o je ek vrlo neodre>en #rojeka% ne lo5imo se%
gos#odine Pinjon!
PI.'O. .e% ne% ne lo5im se ja% ali nalazim da je o odlična ideja% mislim zaisa da &ismo
na#ravili &esseler9 (Ovara a$nu) Doneo sam foografije svoji( naj&olji( makea!!!
P'ER .e!!! .e sad9
PI.'O. !!! "idećee% mislim da je zaisa #rilično s#ekakularno!!!
P'ER (#rekida ga) Osavie o za iduću sredu% #ričaćee nam o svojim makeama za
vreme večere% (oću da i moji #rijaelji mogu da u5ivaju!
PI.'O. (razočaran) Samo jednu ili dve foografije!!!
P'ER .e% ne% iduće srede! "ečeras se u#oznajemo! Pričaje mi o se&i% vi radie u
)inisarsvu finansija!
PI.'O. Da% u knjigovodsvu! (vadi jednu foografiju iz fascikle) ,jfelova kula!!!
P'ER (odgurne foografiju) O5enjeni se8
PI.'O. Da!!! o jes ne! (Podmeće mu foografiju #od nos)
P'ER (o#e odgurne foografiju) 'ese li o5enjeni ili nise8
PI.'O. 6o jes!!! moja je 5ena oi$la!
P'ER , ako8
PI.'O. S jednim mojim #rijaeljem!
P'ER 6o se de$ava% akve svari!
PI.'O. 6og i#a sam u#oznao u )inisarsvu% nije &io lo$% radio je ar(ivi! 'edne večeri
sam ga doveo u kuću!
P'ER I onda8
PI.'O. I on joj se do#ao! .isam s(vaio za$o uosalom% jer me>u nama nije neki lumen!
P'ER (naglo na o#rezu) Kako8
PI.'O. )omak s kojim je oi$la% nije moje da ka5em% ali!!! ne da je glu#9
P'ER .ije valjda9
PI.'O. 6ako glu#% da čovek ne #overuje9
P'ER ?lu#lji!!! (is#ravlja se) =oću reći% vi se ineligenni% a u odnosu na vas8
PI.'O. Slu$aje% ne volim da &udem #ros% ali moram da u#ore&im #ravu reč% o vam je
&udala9
P'ER O% <o5e9
PI.'O. 6akvo je o#$e mi$ljenje% u svakom slučaju! I kad &ise ga u#oznali!!!
P'ER (uz&u>eno) "rlo rado% gde mo5emo da ga na>emo% og momka!
PI.'O. .e% ne% smrno &ise se dosa>ivali% on #riča samo o jedrenju na dasci!
P'ER Imae li #odake o njemu8
PI.'O. "i volie jedrenje na dasci8
P'ER .e!!! o jes da% mnogo!!! (uzima &lok i olovku) Kako mu je ime8
PI.'O. Ian Paris <en5amen!!! čak je i ime glu#o!
P'ER , gde sanuje8
PI.'O. .a ?vadelu#i!
P'ER (s#u$a razočarano &lok) Da% o je mo5da malo daleko!
PI.'O. <avie li se mnogo ime8
P'ER 3ime8
PI.'O. 'edrenjem na dasci!
P'ER 4mereno!
PI.'O. Da! .e re&a #reerivai% $kodi leJima! , vi% jese li vi o5enjeni% gos#odine
<ro$an8
P'ER Da% već dve godine!
PI.'O. I sve je u redu% #re#osavljam!
P'ER 4 naj&oljem redu!!!
PI.'O. <io sam o5enjen sedam godina!!! sedam godina sreće &ez ijednog o&lačka% a
onda jednog dana!!! )a kako je mogla da ode s im i#om8 .e razumem!
P'ER (#odmuklo) , #ričali se o makeama s njom8
PI.'O. Sve vreme% nismo #resajali9 Sećam se% kad sam radio 6ankarvilski mos (#okre
#rema a$ni) imam foografiju ovde% saima sam joj o&ja$njavao sve #ojedinosi
konsrukcije% ne #reerujem kad ka5em da
je #raila #rojeka $i&icu #o $i&icu% &ilo je zaisa zanimljivo% naročio #ro&lemi nosivosi9
Anae verovano za slo5ene #ro&leme nosivosi viseći( mosova9
P'ER .e% ali o je deo onoga o čemu ćemo #ričai iduće srede!
PI.'O. Aa#anjujuće je o% videćee! 6re&alo mi je dve godine za 6ankarvil% dve godine
us(ićenja kad sam sve delio s njom% svoje sumnje% svoje nade i onda jednog dana $a
saznajem8 Da je oi$la s de&ilom% eo9
4osalom o je #ro$los!!!"adi jednu foografiju iz a$ne!
Evo zveri% risa čerdese i $es (iljada čeiri soine dvadese i dve $i&ice9
P'ER (ne #ri(vaa foografiju) Divno% ali osećam da me (vaa umor% i!!!
PI.'O. (ne da se lako zausavii) ?ovorio sam vam maločas o #ro&lemima nosivosi% e
#a% u delu kao $o je ovo o je veliko #ianje/ #ro&lemi nosivosi! ,li da #očnemo s
#očeka/ $a je viseći mos8
P'ER (#oku$ava da ga zausavi) ?os#odine PinjonK
PI.'O. .aizgled je odgovor vrlo #os/ viseći mos je mos čija #odna raka ne le5i na
su&ovima ravnomerno #o&odenim u lo! ,li o je i#ak malo u#ro$ćen odgovor% ima
očigledno i drugi( #arameara i sad ću vas zasmejai/ za mene je definicija visećeg
mosa!!!
P'ER (viče) ?os#odine Pinjon!!!
PI.'O. Da8
P'ER Aaisa mi je 5ao% nisam večeras u formi% #la$im se da nisam u sanju da ocenim va$
rad onako kako on o zaslu5uje!
PI.'O. (z&unjen) )a ne% meni je 5ao $o se ne osećae do&ro% osaviću vas% gos#odine
<ro$an! (usaje)
P'ER )alo sam umoran% ali je o vrlo zanimljivo% sve o% siguran sam da ćemo u5ivai
iduće nedelje!
PI.'O. Da% neće nam &ii dosadno!
P'ER (usaje s mukom) Is#raiću vas!
PI.'O. .e% ne% nemoje se rudii9
P'ER Da% da% moram da zavorim za vama!!!
PI.'O. Oslonie se na mene!!!
Pjer se oslanja na Pinjona% u#ućuju se lagano vraima!
P'ER =vala vam! Ovo je vrlo le#o u#oznavanje% sad vas malo &olje #oznajem i nimalo
nisam razočaran!(Aausavlja se da #reda(ne)
PI.'O. ?ovorio sam vam najvi$e o svojoj 5eni i o je malo u5no% ali nemoje mislii da
sam neki u5an i#% umem da &udem vrlo za&avan% znae!
P'ER 4veren sam u o!
PI.'O. Kad &i( vam #ričao o svom leovanju% na #rimer% dajem vam reč% #ravi film! <io
sam!!!
P'ER (kreće #rema vraima) Is#ričaćee mi o jednog od ovi( dana!
PI.'O. Oi$ao sam u *a <ol s mojim zeom% krenuli samo na #la5u da sku#imo $koljke i
izgoreli smo na suncu% #ocrveneli do krvi% kao na filmu% ka5em vam9
Prska u sme( i ne #azi gde saje% #osrće i #ada #ovlačeći Pjera% koji se sruči s glasnim
jaukom!
Pinjon se us#ravlja i naginje se nad Pjerom% koji se mr$i le5eći na #odu!
PI.'O. O% izvinie% &a$ mi je 5ao% &oli li vas8
Pinjon o#korači Pjera koji usaje čevorono$ke jauknuv$i!
.e mrdaje% mo5da se ne$o #olomili! 'urne ka elefonu i &ira &roj! Pjer us#eva da se
osloni na jedan laka!
P'ER 7a o radie8
PI.'O. Aovem jednog fizio!!!
P'ER Pusie o% nema #ore&e9
PI.'O. 6o mi je drugar% odličan je!
P'ER .ema #ore&e% ka5em vam
PI.'O. .aj&olji era#eu u Kur&evoa!
P'ER (viče) .eču naj&oljeg era#eua iz Kur&evoa!
Pinjon se rgne! Pjer su#u$a on% nasavlja!
Samo vi idie kući% &iće sve u redu!
PI.'O. (s#u$a slu$alicu i vraća se Pjeru) Da vam #omognem da odee do krevea9
P'ER Samo mi vi nemoje #omagai9
Pinjon je malo iznena>en njegovom gru&o$ću! Pjer nasavlja lju&aznije!
=vala vam na &rizi i laku noć!
6elefon zazvoni
PI.'O. ((oće da doda elefon Pjeru) .e mičie se!!!
P'ER Pusie% u je sekrearica!!!
Posle čevrog zvonjenja uključuje se sekrearica%
Pjerov glas odjekuje so&om% dok Pinjon jo$ dr5i elefon u rukama
P'ERO" ?*,S (off) .ismo u renuno% mo5ee osavii #oruku #osle zvučnog signala!
=vala!
PI.'O. Isina je% va$a &i #oruka mogla &ii veselija!
KRIS6I.I. ?*,S (off) 'a sam% zovem e da i ka5em da se neću vraćai večeras!!! I
mislim da se vi$e nikad neću vraii!!! Iao mi je $o o moram da i ka5em #reko
sekrearice% ali mo5da je ako &olje!!! A&ogom% Pjer!
"eza se #rekida! Pinjon i Pjer su za renuak skamenjeni! Pinjon% dr5eći elefon u rukama
#rvi reaguje!
PI.'O. (&ez&ojnim glasom) Eo% #a do&ro sad vas osavljam!
Pjer ne reaguje! Pinjon o#rezno s#u$a elefon na neki komad name$aja i odlazi vraima
idući kao #o jajima! Ovara vraa i okreće se Pjeru% koji se nije #omerio!
'ese li sigurni da vam ni$a ne re&a8
P'ER (kao da se #ro&udio) .e% ne% sve je u redu% laku noć!
Pinjon ga #ogleda za&rinuo i izlazi!Pjer #oku$ava da se us#ravi% ali je #o#uno ukočen!
Posle nekoliko #aeični( #oku$aja i#ak us#eva da sedne% Odjednom #očinju da ga
#oresaju nekakvi &e$umni jecaji uz sme(! Pinjon se #onovo #ojavljuje na vraima salona!
PI.'O. Izvinie% za&oravio sam a$nu! (4zima a$nu i dodaje ne gledajući u Pjera)! .a
va$oj sam srani% gos#odine <ro$an% zaisa sam od sveg srca na va$oj srani!
P'ER (suvo) )nogo (vala% laku noć!
PI.'O. Dovi>enja9 (Ide vraima i naglo se zausavlja! Pia vrlo saosećajno) 7a mogu da
učinim za "as8
P'ER <a$ ni$a% sve je u redu% laku noć!
PI.'O. (svečanim onom) ?os#odine <ro$an% ako #osoji čovek koji mo5e da razume
$a vam se de$ava% o sam zaisa ja!
P'ER (sve razdra5eniji) ?os#odine Pinjon% 5eleo &i( da me osave na miru!
PI.'O. I ja sam ako govorio% i ja% kad me je na#usila i samo $o nisam umro od
usamljenosi i uge u svojoj dnevnoj so&i! , vas jo$ i krsa &ole!
P'ER .iko mene nije na#usio% o je nesuvisla #oruka u renuku de#resije% vraiće se ona
uskoro% mo5ee se vraii kući% laku noć%
PI.'O. "raiće se uskoro% eo i o sam ja govorio i evo već dve godine kako ona re&a da
se vrai uskoro!
Pjer vi$e ne mo5e da izdr5i% #očinje da #uzi ka so&i!
P'ER Idem da legnem% ugasie svelos kad &udee izlazili!
'aukne i mora da se zausavi!
PI.'O. Aaisa nećee da #ozovem )orisa8 )og drugara era#eua!!!
P'ER (#uzeći čevorono$ke ka so&i) .e9
PI.'O. (i on saje čevorono$ke kraj Pjera) Imam i ja oseljiva krsa% a on je odličan!
Poslednji #u% sećam se% &io sam kao vi sad% nisam mogao da (odam% #uzio sam do
ku#aila #lačući! )oris je do$ao% okočio me isog dana9
P'ER 'a sam u rukama #rofesora ,r$am&oa koji je na čelu reumaolo$kog Odeljenja% nije
mi #ore&an )oris9
PI.'O. .e znam kako u#ravlja svojim odeljenjem% ali #ogledaje u kakvom se vi
sanju!
P'ER (samo $o ne #ukne) 4 ovakvom sam sanju% jer se se vi o&orili na mene9!!! (#ukne
mu film) .e znam ni kog se >avola sad u ras#ravljam9 (na#ravi #ogre$an #okre) 'ao9
(#ada #or&u$ke)!
PI.'O. (dirnu) Ialosno je videi vas% reklo &i se konj koji je #roma$io #re#onu! .a
rkali$u &i vas u&ili!
P'ER (sla&im glasom% sad čevorono$ke) Odlazie% gos#odine Pinjon!
PI.'O. (seda na kana#e% gleda Pjera sa5aljivo) ?adno je o &ii ako #aralizovan% jese
&ogami!
P'ER (razdra5eno) 3ini mi se da smo se o#rosili!
PI.'O. .e &i( da vas #la$im% ali ako je načea kičmena mo5dina o vam znači da
mo5ee osai #aralizovani! )oris je vi>ao akve slučajeve9
P'ER (okleva malo% #a se #redaje) Aovie ,r$am&oa!
PI.'O. E #a% o mi je već milije! Koji mu je &roj elefona8
P'ER (#okreom #okazuje svoj imenik na sočiću) 6amo je u imeniku! ,r$am&o% #od ,!
PI.'O. (ide da uzme imenik) Da% da9!!!
P'ER Recie mu da sam #ao i da imam jake &olove!
PI.'O. Da% da!!! (lisa adresar)! 3udna vam je svar 5ivo! Kad &i( vam rekao da je i
moja 5ena% kad je odlazila% osavila #oruku na mojoj sekrearici!
P'ER .emoje mislii da morae da me za&avljae razgovorom% gos#odine Pinjon% meni
samo re&a lekar i ni$a vi$e!
PI.'O. .e% ne% rekao sam o zao $o je čudno!!! Od svoje 5ene sam do&io samo #ola
#oruke% &iće da je #očela da govori #re znaka% ili ko zna $a% al; sve $o sam čuo &ilo je/
@!!! Ian:Paris% o#rosi mi% z&ogom0! , ja sam se #iao/ @Aa$o mi se o&raća sa Ian:
Paris80 , o vam je u svari &io znak! @Odlazimo ja i Ian:Paris% o#rosi% z&ogom0!
P'ER (o#e na ivici) Daje mi aj imenik9
PI.'O. .e% ne% u je% na$ao sam% ,r$am&o9 ,li #uno je &rojeva% slu$aje/ &olnica%
klinika!!!
P'ER Aar nema kuća8
PI.'O. ,(a% evo% kuća9 (<ira &roj) Izvući ćemo vas odale% gos#odine <ro$an% ne
&rinie% izvućićemo vas! (elefonom) ,lo8 )ogu li da do&ijem dokora ,r$am&o% zovem u
ime gos#odina Pjera <ro$ana!!! ,% izvinie% #ogre$io sam &roj% mora &ii da sam #roma$io
red u imeniku% isina slova su ako sina!!!
P'ER Do&ro% #rekidaje% &a$ nas &riga9
PI.'O. (elefonom) !!!, ne% nikako nije do&ro% u(vailo ga u krsa!!! Da% gadna svar% ne
mo5e da mrdne% srozao se na #od kao sari d5ak% #aeično!!!
P'ER )a s kim o govori8 Kome o #ričae% #o&ogu8
PI.'O. (elefonom) Izvinie% ko je na a#arau8!!! , do&ro% #a le#o% onda mogu da vam
ka5em! "rlo je lo$e% a na sve ga je jo$ i 5ena na#usila! Slomljen čovek% srce% krsa% sve!!!
P'ER (viče) Presanie% dosa9
PI.'O. (elefonom) )oram da #rekinem% nervi mu #o#u$aju!!! )a% molim vas%
dovi>enja! (s#u$a slu$alicu i s osme(om se okreće Pjeru) 6o je &ila va$a sesra
P'ER 'a nemam sesru!
PI.'O. (iznena>eno) .emae sesru8 (Pru5a ruku ka elefonu) Piao sam/ @Ko je na
elefonu80 , ona je rekla/ @.jegova sesra0!
P'ER (#oko$en) Avao je )arlenu9
PI.'O. .ije vam sesra8
P'ER .ikako% o je devojka koju sam #revrnuo nekad% jedna s#iriualisička luda koja
vrdi da imamo isu karmu i zao me naziva &raom9
PI.'O. Okuda ja o da znam% meni je rekla/ @njegova sesra0% #riznaćee da o z&unjuje!
P'ER Sad će da u#adne% nema gre$ke9 Sad% kad je čula da je meso u#ra5njeno% juri$aće
luda jedna9
PI.'O. Doći će ovamo8 Sad8
P'ER Samo mi je o nedosajalo večeras9 .imfomanka9
PI.'O. (#od du&okim uiskom) , ako% jo$ je i nimfomanka8 4(% u(% u(9
P'ER Do&ro de!!! do&ro9
PI.'O. ,!!! odr5avae li jo$ vezu s njom8
P'ER Kakvu vezu8
PI.'O. =oće reći% vi!!! varae li vi gos#o>u <ro$an8
P'ER 7o% da vam o ne smea8
PI.'O. (iskreno #ora5en) 6o ne valja9
P'ER (&ez&ojnim onom) =oćee li me osavii na miru8
PI.'O. 'a sam uvek &io veran svojoj 5eni! , nije da nisam imao #rilika u )inisarsvu
finansija!
P'ER Aovie je smesa i recie joj da se moja 5ena vraila!
Pinjon okleva
=ajde% #o5urie% dojuriće9 DL%MD!EH!CN
PI.'O. (uzima elefon) DL%MD!EH!CN!!! i ka5em joj da se va$a 5ena vraila!
P'ER 6ako je9
PI.'O. (elefonira) ,lo8 Do&ro veče% gos#o>o% o#e ja% zovem vas da vam ka5em da se
gos#o>a <ro$an vraila!!! Da% da% ovog časa% ona je do&ro% gos#odin <ro$an je do&ro% svi
su do&ro% eo!!!
P'ER Do&ro% dovidjenja9
PI.'O. (elefonira) .e% nisam &a$ #rijaelj gos#odina <ro$ana% u#oznao sam ga jer ga
zanimaju moje makee!!! Da% #ravim od $i&ica velika gra>evinska dela% 6ankarvilski mos%
?olden gej u San -rancisku!!!
P'ER .e &lokiraje mi vezu9
PI.'O. (elefonom) Izvinie% moram da #rekinem% zove me% a ja se #la$im da ga osavim
samog u ovom sanju!!!
P'ER (uučeno) 4(% u(% u(9
PI.'O. (elefonom) Kako8!!! )a jese% 5ena mu se vraila!!! .e% ka5em da neću da ga
osavim samog zao $o je iza$la!!! .e% nije oi$la% iza$la je! Aa renuak da!!! da &aci
>u&re!!!
P'ER (sve uučeniji) 7a o #riča8
PI.'O. (elefonom) Kako8!!! <ik!!! <ik #od uicajem <lizanaca!!!
P'ER 'ese li zavr$ili% (ajde9
PI.'O. (elefonom) <ikovi nisu la5ovi8 ,li ja ne la5em% uveravam vas!!!
Pjer u(vai elefonski ka&l i #očne da ga vuče da &i i$ču#ao a#ara iz ruku Pinjon% ovaj se
o#ire!
Izvinie% ali sad vuče elefonski ka&l% vrlo je e$ko nasavii razgovor u im uslovima!!!
,lo9!!! ,lo9 (S#u$a slu$alicu i okreće se Pjeru) S#usila je slu$alicu9 Rekla je/
@Dolazim90 i #rekinula vezu!
P'ER Eo i sad9
PI.'O. Sra$no mi je 5ao% nisam mislio da je ako o$ra inelekualno% #riznajem da sam
malo o#u$eno odigrao!
P'ER (ljuio) .e znam kako se o odigrali% ali rezula je da će ona u#asi ovde9 6ra5io
sam vam samo da joj ka5ee kako mi se 5ena vraila% nije &ilo kom#likovano% &ogamu9
Pinjon ga gleda% iznena>en njegovom 5esinom! Pjer o #rimećuje i nasvalja &la5e!
Izvinie% ja sam kriv% učinili se $o se mogli% (vala vam9
PI.'O. =oćee da je #ozovem #onovo8
P'ER .e% o nikako9 Samo mi #omozie da doJem do kana#ea% dodaje mi elefon i
#usie me da se sam snalazim!
PI.'O. Kako vi ka5ee% gos#odine <ro$an9 (Poma5e Pjeru da se us#ravi) Eo!!! "rlo
do&ro!!! Samo #olako!!! ako!!! <ole li vas le>anca8 (Pridr5avajući Pjera ide vrlo lagano
do kana#ea)!Ide li8
P'ER Ići će! (Aasaje)!
PI.'O. .e 5urie!!! 'e li znala va$a 5ena8!!! Aa )arlenu% (oću reći!
P'ER .ije!
PI.'O. Onda nije z&og oga oi$la8
P'ER .ije!
O#e krene i dalje ga Pinjon #ridr5ava% ali o#e mora da sane!
PI.'O. )o5da se #roso vraila majci!
P'ER .ije!
PI.'O. Iene se česo vraćaju svojoj majci!
P'ER .e vraćaju se kad im je majka mrva već dese godina!
PI.'O. , majka joj se u#okojila% izvinie% nisam znao% &a$ mi je 5ao! (O#e krenu ka
kana#eu) I moja je majka umrla!
Pjera očigledno Pinjon razdra5uje svojim &r&ljanjem% a ovaj o ne #rimećuje i nasavlja
, va$a8
P'ER (zausavlja se) )o5ee li da me #usie da sednem% već imam muke i da (odam!
PI.'O. Razume se% izvinie!!!
.ajzad si5u do kana#ea! Pinjon #oma5e Pjeru da sedne!
P'ER =vala!!! Sad elefon% molim vas!
PI.'O. (ide #o elefon) )islie da je oi$la s nekim od va$i( #rijaelja% i ona8
P'ER .ije ni s kim oi$la!
PI.'O. (dodaje mu elefon) .i moja nije ni s kim oi$la! Po$o Ian:Paris <en5amen ili
niko% sve vam je o iso! ,li i#ak je s njim oi$la!
P'ER (gu&i sr#ljenje) Daje mi aj elefon% #roma$iću ovu drugu ludu9
Pinjon mu daje a#ara! Pjer &ira &roj! Slu$a malo i s#u$a slu$alicu!
Aauzeo9 (Pru5a ruku ka leku koji mu je osavio ,r$am&o)! )olim vas dodaje mi u&u s
#asilama% onu amo9
PI.'O. (ide #o #asile) I ča$u vode8
P'ER Da% molim vas!
PI.'O. Anam za e #asile% #azie% vrlo su jake! (Pjer uzima u&u% Pinjon se u#ućuje
&aru!) 'edne večeri samo $o nisam #roguao čiavu u&u! "eć je &ilo #ro$lo ri nedelje
kako je oi$la% do&io sam og jura razglednicu% &iće da ju je on iza&rao% jer je na slici &ilo
more i ona gados od daske za jedrenje!!! i #isala mi je/ @Sigurna sam da i nije dosadno s
vorjim $i&icama% a ja sam u svakom slučaju srećna0! I ja samo $o nisam #o#io celu u&u!
S#asao me je )os invalida% &io sam u #unom jeku i nisam mogao ek ako usred #osla da
ga osavim!
Pjer mu razdra5eno daje znak da mu doda vodu! Pinjon #uni času i #rilazi mu!
,li kod vas je o drugačije% gos#odine <ro$an% ako se sigurni da nije oi$la s drugim
čovekom% nema #ro&lema!(Dodaje času Pjeru!)
Pjer drugom rukom &ira )arlenin &roj i razdra5eno s#u$a slu$alicu!
O#e zauzeo8
P'ER Sad mora da ra5i nekog da joj #ričuva #se!
6elefon na njegovim kolenima zazvoni! On se rgne i #ros#e ča$u!
Do>avola9
PI.'O. 6o je samo voda% ni$a oz&iljno!!!
Odlazi do &ara ra5eći čime da #oku#i vodu Pjer di5e slu$alicu!
P'ER (elefonira dok ga Pinjon &ri$e) ,lo!!! , o si i% &a$ sam #oku$avao da e #ozovem
&ilo je zauzeo!!!! Slu$aj% )arlena% ne #eljaj se oko #asa% nisam uo#$e u sanju za vi>anje
večeras!!! Aao $o sam umoran i #re svega $o ća se Krisina vraii za koji renuak!!! 7a%
*e&lan8!!! 7o mi sad #riča$ o *e&lanu8 )a% nikako% o je zavr$ena #riča% *e&lan% &a$ nju
&riga za *e&lana9!!! (suvlje) Do&ro% misli i $a (oće$% ali ja i ka5em da moja 5ena nije ni
s kim oi$la i da mi je milije da večeras osane$ kod kuće% jasno9 ,lo9
Aalu#i &esno elefon!
.eće ni da čuje% luda9
Pinjon &ri$ući vodu #o e#i(u% #imećuje malo #odmuklo!
PI.'O. I ona misli da u ume$ao neko8
P'ER Kako8
PI.'O. .i$a% samo sam ne(oice slu$ao i učinilo mi se da i ona misli!!!
P'ER (#rekida ga) )a% #riča koje$a9!!! Do&ro je% dosa% sad je suvo!
PI.'O. (#rekida &risanje) Doneću vam drugu ča$u! (Ide ka &aru) 'e li o neki va$
#rijaelj8
P'ER Izvinie mi $o sam gru&% ali o se vas ne iče!
*ice Pinjona se smrači! Donosi ča$u vode Pjeru% ku#i svoju fasciklu s foografijama%
savlja je u a$nu i &ez reči krene vraima! Pjer% #omalo #osramljen z&og svoje gru&osi%
smek$a!
.emoje mi uzei za zlo% gos#odine Pinjon% nisam ras#olo5en za razgovor% o je sve!
PI.'O. (ledeno) Ielim vam laku noć% gos#odine <ro$an!
P'ER (iznerviran) .emoje oići ako% #o&ogu9 7a sad ne valja8
PI.'O. .ije va5no% samo mislio sam da sam s vama &io dovoljno ovoren #a &ise mi
mogli ukazai malo vi$e #overenja!
P'ER ,li ja imam #overenja u vas!!!
PI.'O. Kad se vi od mene ra5ili da vam is#ričam svoj 5ivo% ja vam nisam odgovorio/
@.e iče vas se0!
P'ER (#osle krake #auze) *e&lan je &io moj #rijaelj% moj naj&olji #rijaelj% razi$li smo se
#re dve godine% eo% jese li zadovoljni8
PI.'O. (vraća se Pjeru% vrlo radoznalo) Aa$o se se razli$li8 Aao $o se vreo oko va$e
5ene8
P'ER , ne% nikako% ja sam mu je #reoeo!
Pinjon ga gleda u nedoumici! Pjer o&ja$njava!
Iiveo je sa Krisinom i ona ga je na#usila z&og mene!
PI.'O. Oeli se mu 5enu8 Pa o je sra$no% svi i i#ovi koji se &ave jedrenjem na dasci
kradu 5ene svojim #rijaeljima% zar ako8
P'ER (#ukne) .e &avim se jedrenjem na dasci% ne gnjavie me s im9
PI.'O. Kako% na &avie se jedrenjem na dasci9 )alo#re se mi rekli da!!!
P'ER (is#ravlja se) .e dovoljno da &i oimao 5ene svoji(!!! (zausavlja se o#e) )a $a ja
o #ričam9 (Pinjonu) Eo% jesam li sad zadovoljio va$u radoznalos8
PI.'O. (seda) .isam siguran da do&ro razumem/ va$a 5ena je &ila 5ena gos#odina
*e&lana% koji je &io va$ naj&olji #rijaelj!!!
P'ER .ije mu &ila 5ena% samo #rijaeljica! I na#isali su zajedno roman i do$li su da mi ga
#redlo5e
PI.'O. I onda8
P'ER Pri(vaio sam / i roman i Krisinu!
PI.'O. (#ora5eno) Aa$o se učinili ako ne$o8
P'ER Aa$o8 Aao $o mi se do#adala9 Aar vi nikad nise #o5eleli u>u 5enu8
PI.'O. (#o$eno) 3ekaje% moram da razmislim!
P'ER .e% ne vredi!!! ("raćajući se svojim &rigama)! .ije se svakako vraila *e&lanu% o
nije moguće% jedna 5ena ne ide unazad!
PI.'O. (u5no) , ja se uvek i#ak nadam da će se moja vraii!
P'ER Ielim vam o% ali!!! .e% *e&lan je sim#aičan% česi i#% ali nikad ga nije zaisa
volela!!! .ije joj &io dorasao!!!
PI.'O. , ovaj moj% zar mislie da je on dorasao% s njegovom daskom za jedrenje9
P'ER (razdra5eno) Presanie da mi sve vreme #odmećee og svog i#a% nije ovo
akmičenje% do>avola9
PI.'O. 6akmičenje nije% ali va$ je &olji od moga% očigledno!
P'ER (rado &i da zavr$i) Do&ro% mislim da smo sad sagledali #ro&lem% gos#odine Pinjon!
4zima dve #asile iz u&e i gua i(! Pinjon se ne #omera iz foelje!
PI.'O. Aa$o ga ne #ozovee elefonom8
P'ER Koga8
PI.'O. *e&lana% da &ise znali na čemu se!
P'ER 6ek ako% ne govorim s njim već dve godine% da ga #ozovem i ka5em/ @Da se nije
5ena koju sam i oeo% vraila e&i80
PI.'O. (#riznajući da o nije re$enje) Da% zaisa!
Razmi$lja za ren i #redla5e!
, kad &i( ga ja #ozvao8
P'ER (razdra5eno) )a ne9
PI.'O. , za$o8
P'ER Aao!
PI.'O. .e #oznajemo se dovoljno8
P'ER .e% na zao!
PI.'O. Pozovem ga i ka5em/ @Do&ro veče% ja sam sari #rijaelj gos#o>e <ro$an% znae
li mo5da gde &i( mogao da je na>em80
P'ER Da% i njemu o uo#$e neće &ii sumnjivo9
PI.'O. Samo #oku$avam da vam #omognem!
P'ER "eć dva#u se #oku$ali% #rvo okrećući #ogre$an &roj% a #oom #rivlačeći ovamo
(iseričnu 5enu koju ne mogu da savladam!
PI.'O. (uvre>eno) Do&ro% neću da vam se namećem! *aku noć% gos#odine <ro$an!
4zima svoju a$nu i krene ka vraima! Pjer ga #rai #ogledom očigledno na mukama!
P'ER ?os#odine Pinjon9
PI.'O. (zausavlja se) Da9
P'ER (okleva malo% jo$ na mukama% #a odluči) ,ko vam ačno ka5em $a mu re&a reći%
mislie da ćee moći o da učinie8
PI.'O. Ponekad imam uisak da me smarae za glu#aka!
Pjer ne reaguje! ?leda Pinjona &ezizrano! Pinjon mu se vraća #un #olea!
Svakako da o mogu% $a da mu ka5em8
P'ER (#osle kraće #auze) )ogli &ismo da se #oslu5imo knjigom koju su na#isali
zajedno!
PI.'O. Da8
P'ER Pozovee *e&lana i ka5ee mu da se filmski #roducen!
PI.'O. I8
P'ER Pročiali se roman i (oćee da oku#ie #rava za film!
PI.'O. Da!
P'ER I #ri kraju razgovora u#iae ga gde mo5ee da na>ee njegovu saradnicu8
PI.'O. Koju saradnicu8
P'ER (nesr#ljivo) )oju 5enu9 Rekao sam vam da je knjigu na#isao sa njom9
PI.'O. , da% ačno! O!K! izvinie9
P'ER (gleda ga #onovo sa sre#njom) 6o nikako neće ići!
PI.'O. =oće% u smo% s(vaio sam! .ije #roso% ali sam razumeo!
P'ER (nervira se) Kako o nije #roso9 <a$ je #roso/ vi se #roducen% O!K!8
PI.'O. O!K!% O!K!%
P'ER Imae #roducensku kuću u Parizu! (is#ravlja se) .e% ne u Parizu% zna sve u
Parizu!!! "i se srani #roducen!
PI.'O. (naglo uz&u>en) "eliki američki #roducen8
P'ER (#ukne) )a ne% &a$ je glu#9
PI.'O. Kako8
P'ER .e% ne% izvinie!!! "i se <elgijanac% eo9!!! Da% odlučno% &elgijski!!!
PI.'O. Aa$o &elgijski8
P'ER Aao $o je o #rava svar% &elgijski% vi se kru#an &elgijski #roducen% #ročiali se
roman Ringi$#ilski konjić 2 o je naslov romana 2 i (oćee da ku#ie filmska #rava%
O!KSur#rised
PI.'O. 6o je do&ra knjiga8
P'ER "rlo lo$a% zar je o va5no8
PI.'O. 6o mi malo smea!
P'ER Aa$o8
PI.'O. ,ko je knjiga lo$a% za$o &i( ku#ovao #rava8
P'ER (#osle kraće #auze% sr#ljivo) ?os#odine Pinjon!!!
PI.'O. )olim8
P'ER "i nise #roducen8
PI.'O. .isam!
P'ER .ise ni <elgijanac8
PI.'O. .isam!
P'ER Anači dakle ne elefonirae da &i ku#ili #rava za knjigu% već #oku$avae da saznae
gde je moja 5ena!
PI.'O. (razmi$lja renuak% #oom se lukavo osme(ne)! Aaisa je uvrnuo% ali >avolski
ineligenno9 Koji je &roj8
P'ER DM!DH!!! (o#rezno) Sam ću da okrenem &roj! (di5e slu$alicu)! Aove se Samo *e&lan!
PI.'O. .ema kr$eno ime8
P'ER Samo% o mu je kr$eno ime/ Samo!
PI.'O. Samo8 .ije o česo ime% mislim da ne znam nikoga ko se zove!!!
P'ER (#rekida ga) .e gu&imo vreme% gos#odine Pinjon/ Samo *e&lan!
PI.'O. (zagolican) Samo *e&lan!
P'ER , Krisina je #o#isala roman devojačkim #rezimenom% Krisina *e ?irek!
PI.'O. (zaineresovan) Ona je iz <reanje8
P'ER )olim vas% &udie koncenrisani!
PI.'O. Da% izvinie!
P'ER (&ira &roj) I ne za&oravie% da ga #ri kraju razgovora #iae gde mo5ee da na>ee
Krisinu *e ?irek!!! Avoni% uključiću zvučnik! Priisne aser% zvono #reko zvučnika
odjekne u so&i! Pjer sa sre#njom #ru5a elefon Pinjonu! Sad vi9
OOOOOOOOOOOOOOOOO
,rs longa% via &revis
.azad na vr( Pogledaj #rofil korisnika Po$alji #rivanu #oruku
vuk
P adminisraor P
P adminisraor P
Pridru5io/ FF Se# CLLH
Poruke/ HELH
*okacija/ nigdina
.ova #orukaPoslao/ Pon Dec CF% CLLN Q/EN #m .aslov/ Odgovorii sa ciaom
?las *e&lana odjekuje #reko zvučnika
*E<*,. (off) ,lo9
PI.'O. (s dosa neve$im &elgijskim naglaskom) ,lo% mogu li do&ii gos#odina Sama
*e&lana8
Pjer di5e #ogled ka avanici!
*E<*,. (off) 'a sam!
PI.'O. Do&ro veče% gos#odine *e&lan% Ior5 van <rojgel na a#arau% izvinie $o vas
uznemiravam ovako kasno% ali ja sam #roducen% znae% do$ao sam% da&ome% iz <elgije i
vrlo sam zaineresovan za va$ roman!!! (nije za#amio naslov)!!! za va$ roman!!!
P'ER (suflira mu #oluglasno) Ringi$#ilski konjić i (eo &i( da #regovaram o filmskim
#ravima!
*E<*,. (off) 'e li o neka $ala% $a je8
PI.'O. .ije% nikako% za$o $ala8
*E<*,. (off) "a$a #roducenska kuća% kako se zove8
Pinjon se o#e okreće Pjeru% koji izgleda i sam iznena>en!
PI.'O. (im#rovizuje) Ravničarski film!
Izgleda vrlo zadovoljan svojom doseljivo$ću I di5e #alac #rema Pjeru% koga sve vi$e
o&uzima sre#nja!
*E<*,. (off) Ravničarski film8
PI.'O. Producenska kuća mlada% ali dinamična% gos#odine *e&lan!
*E<*,. (off% #očinje da s#u$a gard) I zaineresovani se za moj roman8
PI.'O. ,#soluno% vrlo zaineresovani!
*E<*,. (off) Aa &iosko# ili za eleviziju8
PI.'O. Aa &iosko#ske #rojekcije% gos#odine *e&lan% za veliki ekran% a ne za #rozor$e!
Izgleda sve zadovoljniji svojim do#rinosom! Pjer je i dalje vrlo uznemiren! *e&lan% na
drugom
kraju 5ice% izgleda kao da je i#ak zagrizao!
*E<*,. (off) Odma( vas u#ozoravam da &i( 5eleo da sam uradim ada#aciju!
PI.'O. )islim da o neće &ii nikakav #ro&lem% gos#odine *e&lan% samo re&a da znae
da mi nismo velika #roducenska kuća i nemamo ogromna sredsva% ali ako nise suvi$e
alavi!!!
*E<*,. (off) -inansijska #ianja ćemo re$avai kasnije! Kad &ismo mogli da se vidimo%
gos#odine!!! gos#odine8
PI.'O. "an <rojgel% #ozvaću vas na kuću sura i zakazaćemo sasanak!
S#u$a slu$alicu i okreće se #o&ednički Pjeru!
Eo% do&ili smo #rava9 I neće &ii sku#o% sigurno9 4(vaio se% u(vaio se i e kako9
P'ER (ga gleda ne verujući) , moja 5ena8
PI.'O. 7a8
P'ER Aa&oravio je moju 5enu9 Izigrava ovde klovna čiavi( #e minua i za&oravio je
moju 5enu9
PI.'O. (udari se dlanom o čelo) ,u(% kakav kiks9
P'ER (s isom akvom nevericom) 6o #revazilazi sve $o čovek mo5e da zamisli!
PI.'O. (uzima mu elefon iz ruku) Avaću ga #onovo!
P'ER "raie mi elefon!
PI.'O. Reći ću mu/ @?os#odine *e&lan% u na$em razogovoru sam za&oravio da vas
#iam gde &i( mogao da naJem va$u saradnicu Krisinu *e ?irek0% vrlo #roso9
P'ER "raie mi aj elefon!
PI.'O. (vraća mu elefon) 7ea% le#o smo mogli da saznamo na čemu smo!
P'ER (gleda ga krako% o#e na muci) .ećee mu reći ni$a vi$e osim/ @?os#odine *e&lan
za&oravio sam da vas #iam gde &i( mogao da na>em va$u saradnicu Krisinu *e
?irek08:
PI.'O. .i jednu jedinu reč vi$e!
Pjer jo$ malo okleva% #a &ira &roj i o#e #riisne aser za zvučnik! Odjekuje zvonjava% #a
*e&lanov glas% off!
*E<*,. (off) ,lo8
PI.'O. (u elefon) ?os#odine *e&lan% izvinie $o vas #onovo uznemiravam% ovde
gos#odin "an <rojgel!!!
*E<*,. (off% #rekida ga) Izvinie% imam na drugoj liniji svog agena% #ozvaću vas
minu% daje mi va$ &roj8
PI.'O. (čia &roj za#isan na elefonu) DH% NL% HQ% LE!
P'ER (u5asnu) O% &ogamu &o5jeg9 (#rekida vezu)
PI.'O. (u elefon) ,lo!!! alo!!! (Pjeru) Prekinuo je vezu!
P'ER )a nije% ja sam% &udalo9
PI.'O. )olim8
P'ER Dali se mu moj &roj elefona!
PI.'O. Pa da% #iao me je gde mo5e da me na>e!
P'ER "i nikad ne #resajee% vi% (a8
PI.'O. (#rosodu$no) Izvinie% #riznajem da se #omalo gu&im! Poku$avam da razumem%
ali!!!
P'ER (vri glavom kao s nekim #o$ovonjam) Sveska klasa% )o5da #rvak svea!
Avoni elefon% Pinjon 5ivne!
PI.'O. Avoni!
P'ER Aadovoljan je9 Avoni% i on je zadovoljan9
PI.'O. 6o on zove!!! .ećemo da odgovorimo8
4ključuje se sekrearica! #rvo se čuje Pjerova #oruka% #oom *e&lanov glas!
*E<*,. (off) Pjer% ovde Samo% #iao sam se nekoliko sekundi $a &i aj &elgijski
#roducen radio kod e&e% a onda sam s(vaio da #roso (oće$ da zna$ gde i je 5ena! ,ko
je ovo drugo% #redlo5io &i( i da me ne#osredno #ia$! Adravo9
P'ER ((iro di5e slu$alicu) Samo8
*E<*,. (off) Da8
P'ER (elefonom) 'a sam! ?de je ona8
*E<*,. (off% #osle krake #auze) Dve godine sam čekao ovaj renuak i čudno% sad me
&a$ i ne raduje mnogo!!! )islim čak da e 5alim% eo vidi$!
P'ER 6oliko od e&e ne ra5im% samo mi reci da li je kod e&e8
*E<*,. (off) .ije! )aločas me je zvala da mi ka5e kako e na#u$a% &ila je uz&u>ena
mnogo i je zamerala u voju večera$nju večeru% u slavnu večeru!!!
P'ER (u5ur&ano) .e #rekidaj% samo sekund9 (o&raćajući se Pinjon) =oćee molim vas da
isključie sekrearicu!
Pinjon #oslu$a% Pjer nasavlja razgovor!
.ije i rekla kuda će8 (na muci) )a kuda je mogla da ode% &lagi <o5e9!! Da% znam da si i
i #ro$ao kroz o% ali mene je na sve o jo$ u(vailo u krsa!!! .e% ne% ne $alim se% da me
samo vidi$ slako &i se smejao%
ne mogu da mrdnem% #revijen sam nadvoje% &edan% eo!!! (Iznenada vrlo dirnu)!!! 6o $o
mi i #redla5e$ #osle svega $o sam i učinio% o me je zaisa dirnulo% ali vi$e volim da sam
sam!!! .e% ne uznimaravaj se!!! *aku noć i (vala!!!
=oće da s#usi slu$alicu% #a se #redomisli!
Samo8!!! .ije nikakva o&aveza% razume se% ali ako i se slučajno o#e javi!!! =vala% zaisa
nisam zaslu5io #rijaelja kao $o si i!
S#u$a slu$alicu i okreće #rema Pinjonu koji o#e soji kraj vraa!
PI.'O. <a$ sam nameravao da se izgu&im!!!
P'ER =oćee li da mi dodae aj &lok% molim vas!(Pinjon mu dodaje)! Ovu ćee cedulju
savii na vraa za onu drugu ludu! (Pi$e) @4zeo sam #ilule za umirenje% s#avam% nikoga
ne 5elim da vidim večeras!0 (S#u$a lis (arije na sočić #red so&om) Eo% nadam se da će
&ii oliko #risojna da me osavi na miru!
PI.'O. =oćee li da je sačekam8 "i se zavorie u svoju so&u% a ja ću &ii #redsra5a!
P'ER .e% ne% dosa se već uradili!
PI.'O. Anam da nisam &io na visini maločas na elefonu i zaisa mi je 5ao% gos#odine
<ro$an% oliko sam 5eleo da vam #omognem!!!
P'ER Pomoći ćee mi da doJem do krevea i ni$a vam vi$e ne ra5im!
4s#ravlja se s mukom% Pinjon mu #oma5e i vodi ga sasvim #olako ka so&i!
PI.'O. .e$o se mislim% a da vas naučim da #ravie makee8
P'ER .e!
Aasaje da #reda(ne% Pinjon ne odusaje:
PI.'O. )eni je o mnogo #omoglo% znae!
P'ER .e!
PI.'O. Ovo je idealan renuak da naučie% s(vaae li/ isovremeno se i na#u$eni i
invalid9!!!
P'ER (vi$im onom) Rekao sam ne9 .eću da #ravim makee% jasno% &ogamu neću o9
(Aalu#i mu vraa #red nosom) *aku noć% gos#odine Pinjon!
PI.'O. (#red zavorenim vraima) Aovie me Pinjon% #rosije je!!! .emae ni$a #roiv da
vam se o&raćam sa Pjer! Pjer8
4zima svoju a$nu% malo okleva% #a sme$eči vadi foografije makea i re>a i( #o solu%
govoreći #rema so&i!
Osavljam vam foografije% imam du#likae!!! 6ako% ako vam &ude dosadno sura ujuru!!!
*aku noć% Pjer!
Po$o nema odgovora krene vraima% #redomisli se/
Aa&oravio sam cedulju za )arlenu!
Odlazi do sola #o cedulju! Krisina ulazi u so&u!
KRIS6I., Ko se vi8!!! (doziva) Pjer9
PI.'O. (#rilazeći joj) Ps9!!! .e ulazie/ s#ava9
KRIS6I., )olim8
PI.'O. Sa mnom se maločas govorili elefonom!!!Anae/ <ik #od uicajem <lizanaca9
KRIS6I., Kako8
PI.'O. 'es! =eo sam da #ozovem lekara i naleeo sam na vas% a Pjer mi je #osle
o&jasnio da se vi!!! njegova #rijaeljica% eo!
KRIS6I., .jegova #rijaeljica8
PI.'O. Da% zaisa mi je 5ao% &io sam malo z&unjen na elefonu% a u svari je siuacija
vrlo #rosa/ 5ena ga je na#usila% ali je on sasvim do&ro% vrlo je srećan% s#ava% i ne 5eli da
ga uznemiravaju% jasno8
KRIS6I., (ledeno) "rlo jasno% da!!! Reći ću mu dve:ri reči!!
PI.'O. )arlena!!! Dozvoljavae da vas zovem )arlena!
KRIS6I. ,li molim vas!
PI.'O. .e #oznajem dugo Pjera% ali mislim da ga dosa do&ro razumem% i zao &i( vam
dao #rijaeljski save!
KRIS6I., Slu$am vas!
PI.'O. Sačekaje malo! .jegova je 5ena oi$la% ne r#aje se kroz &re$u! <udie čulna i
za&avna lju&avnica kako vas ja zami$ljam% znae već #odvezice i $am#anj% ako razumee
na $a mislim% vi>aje ga i dalje ri:čeiri #ua nedeljno% razonodie ga i čekaje svoj red!
,ko re&a da do>ee na red% doći ćee!
KRIS6I., On vam je rekao da me vi>a ri do čeiri #ua nedeljno8
PI.'O. (kavaljerski) Rekao mi je da &i vas vi>ao svakog dana da mo5e% i ja ga
razumem% vi se vrlo le#a 5ena!
KRIS6I., ( #osle krake #auze) )islim da se u #ravu% &olje je da ga ne &udim!
PI.'O. <ravo% )arlena! "raie se mudro kući i ja vam #roričem/ zazvoniće on na va$a
vraa vrlo &rzo s &očicom #arfema za vas i ve:e:elikom koskom za #se9
KRIS6I., "i se čovek koji je re&alo da večera s njim večeras8
PI.'O. (iznena>en) Okud o znae8 ?ovorio je vam je o meni8
KRIS6I., Da% ali čak i &ez oga &i( vas #re#oznala!
Ona izlazi! Pinjon rlja zadovoljno ruke!
PI.'O. Do&ro o&avljen #osao9
Pjer se #ojavljuje na vraima svoje so&e% očevidno mračan! Pinjon ga gleda sa5aljivo!
.ije vam do&ro8 .e mo5ee da s#avae8
P'ER (malo mamuran) Aar se jo$ u8
PI.'O. Aa(valie &ogu $o sam jo$ u% Pjer!
P'ER Aa$o8
PI.'O. (una#red se sme$ka efeku) Imali smo #oseu8
P'ER Ko je o &io8
PI.'O. *uda9
P'ER )arlena9
PI.'O. 6ek $o je iza$la% (ela je da #rovali vraa od va$e so&e% ali imae sreće da
#oznajee gos#odina koji se zove Pinjon -ransoa% koji je rekao/ @.i koraka dalje90
P'ER (s nevericom) 4s#eli se da se oarasie )arlene8
PI.'O. Da% i nije da se (valim% ali mislim da sam dosa lukavo ovog #ua odigrao!
Smenjivao sam lju&aznos i čvrsinu i &rzo se na$la na#olju9!!! .ećee skoro #onovo
videi u 5ensku9
P'ER (i dalje ne mo5e da #overuje) 6o ne liči nimalo na nju% ne &i do#usila da je se ako
oresee!
PI.'O. Priznajem da mi se učinila mnogo manje navalenna od onoga kako se je vi
o#isali! 3ak mi se učinila dosa (ladna!
P'ER )arlena% (ladna8
PI.'O. Da% rekao &i( uzdr5ana% eo% očekivao sam najgore!!! Imali smo mi jednu
nimfomanku u )inisarsvu% gos#o>u *oazo% radila je na dodanoj vrednosi% nisi smeo da
u>e$ u njenu kancelariju! .e% ova va$a je mnogo razumnija!!! i le#a% vrlo le#a 5ena% kako
se je u#oznali8
P'ER O&javio sam joj knjigu!
PI.'O. ,% i ona #i$e8
P'ER .emojmo #reerivai9
PI.'O. (zacakle mu oči) Erosku knjigu8
P'ER .e% za$o8
PI.'O. Pa% nimfomanka9
P'ER )a ne% neka s#iriualisička knjiga o njenom #uovanju #o Indiji!!%! neka
#a#azjanija!!!
Ide lagano% ali &ez #omoći% ka &aru! Pinjon se razvedri!
PI.'O. Idee &ez #omoći% &olje vam je% $a ka5ee8
P'ER )alo &olje! (Si#a vode u času% zami$ljen) .e mogu da #overujem da se mogli da
je iz&acie ako lako!
Avono na ulazu! Pjer i Pinjon se ukoče!
P'ER Ko li o mo5e da &ude8
PI.'O. (uz&u>eno) Pusie9 'a ću9 Ovo ne #resaje9
Ovara vraa i vraća se u dnevnu so&u% #rai ga Samo *e&lan!
Evo gos#odina *e&lana!
*e&lan je isi( godina kao Pjer% lik osećajnog i #lemeniog čoveka! Osme(uje se Pjeru!
*E<*,. I#ak sam do$ao!
P'ER (dirnu) E% &a$ si #a5ljiv% Samo! (Aagrle se)
*E<*,. <ilo mi je ne#rijano da e osavim samog!
PI.'O. .ije &io sam! (#redsavlja se) -ransoa Pinjon!
*E<*,. (rukuje se s Pinjonom) )ilo mi je! (Pjeru) <elgijski #roducen8
P'ER Da% i već je krenuo! A&ogom% gos#odine Pinjon!
PI.'O. Aovie me Pinjon% &ilo &i mi drago!
P'ER 4 redu% z&ogom!
PI.'O. A&ogom% Pjer! (4zima a$nu i #okazujući foografije #ore>ane #o solu)
Osavljam vam nekoliko foografija!!! ako &udee imali vremena da i( #ogledae% sura!!!
P'ER "rlo se lju&azni% mo5ee i( #onei% &ojim se da mi sad nije do oga!
PI.'O. Do&ro! (sku#lja foografije)
P'ER (*e&lanu) , i jesi li do&ro8
PI.'O. (#okazujući *e&lanu foografije) 6o su gra>evine koje #ravim od $i&ica!!!
P'ER (#rekida ga) ?os#odine Pinjon% Samo nije do$ao čak ovamo da &i #ričao o
makeama!!!
PI.'O. (uvre>eno) , ako! Sla5em se% izvinie! (meodično sla5e foografije u fasciklu!
Pjer se okreće *e&lanu!
P'ER (o#lo) Pa $a &iva s o&om% (ajde #ričaj8
*E<*,. I dalje #i$em!!! 6o je jedino $o znam da radim% zna$ i sam!
P'ER , na čemu sad radi$8
*E<*,. .a jednoj &iografiji <alzaka! Do#ada mi se! "olim da #i$em o velikim #iscima%
sve u nadi da je alena zarazan!
P'ER Daće$ mi da #ročiam!
*E<*,. )olim e nemoj o smarai kao o&avezu!!! nisam do$ao ovamo da &i( i #ričao
o svojim delima! Avala me je maločas!
P'ER (#onovo na#e) I onda8
*E<*,. Pla$im se da je oi$la )enoovima8
P'ER 7a8
*E<*,. Ana$ Paskala )enoa% markeing% verovano je sad kod njega!
P'ER (u5asnu) .ije valjda9
*E<*,. 6elefonom mi je rekla da ju je #ozvao na #iće% #oku$ao sam da je odvraim%
ali!!!
Pinjon slu$a 5udno dijalog saku#ljajući vrlo s#oro svoje foografije! Pjer mu se
nesr#ljivo okreće!
P'ER 'o$ nise zavr$ili8
PI.'O. , ne% sre>ujem i( (ronolo$kim redom% #rvo one #rve gra>evine!!!
P'ER (#rekida ga) Sredie i( kod kuće% molim vas!
PI.'O. (suvo) Do&ro!
P'ER (*e&lanu) ,li okud )enou8 6o je ono najgore9
*E<*,. )o5da ga je zao iza&rala! (Pinjon #ovrdno klima glavom) Oz&iljno i zamera%
zna$!!!
P'ER I iza&rala je govnjivog Don Iuana% odvranog 5enskaro$a% kao da je #oludela9
PI.'O. (zavarajući a$nu) , ona moja9 'ese li videli koga je ona iza&rala!
P'ER (#ukne) =oćee li nas najzad #usii% i vi9
PI.'O. (ledeno) *aku noć% gos#odine <ro$an! (kreće ka vraima)
P'ER (*e&lanu) ?de sanuje aj gad8
*E<*,. Anam da ima garsonijeru negde u Parizu% ali adresu!!!
PI.'O. *aku noć% gos#odine *e&lan!
*E<*,. *aku noć9 (Pjeru) 6o mora &ii vrlo ajno% ne vidim ko &i nas mogao o&avesii!
PI.'O. (na izlazu) *aku noć% gos#odine <ro$an!
P'ER (viče) *aku noć9!!! .ajzad% mora da se a adresa mo5e naći &ogamu!
PI.'O. (kao uzgred% nezaineresovano) <io je #roveravan% )eno!
P'ER 7a8
PI.'O. ,ko je reč o Paskalu )enou% markein$ka agencija% znam da je &ilo #rovere%
video sam njegov #redme u )inisarsvu! Konjal% moj #rijaelj% on ga je #roveravao! Ima
zaisa garsonjeru u Parizu% ali o nije nikakva ajnu! <ar ne za nas% laku noć% gos#odine
<ro$an!
Pinjon izlazi! Pjer se okreće *e&lanu% uznemiren!
P'ER Signi ga% &ogamu9
*e&lan jurne ka se#eni$u i renuak #oom vraća se s Pinjonom!
PI.'O. Priznajem da me je o #rilično #ogodilo% ja vam osavljam svoje foografije% vi
mi i( &acae u lice% #orudim se da iz&acim onu ludu% jedva da se mi za(valili% s(vaam
da se nervozni% ali!!!
P'ER Do&ro% molim vas za o#ro$aj!!! Sedie% o#usie se% (oćee li ne$o da #o#ijee%
dragi moj Pinjone!
PI.'O. .e% (vala!
(Ovara svoju a$nu i #onovo vadi foografije)! .e da &i( vam i( #okazivao% već samo da
i( sredim! .eću vas vi$e s im davii% ne &oje se!
P'ER (licemerno) )a ne% ma ne% ne davie me uo#$e! (*e&lanu) -ransoa #ravi dosa
neo&ične konsrukcije od $i&ica!
*E<*,. (učivo) Aaisa8
P'ER ,#soluno!!! Poka5ie mu neki mos9 (*e&lanu) "ideće$% vrlo je le#o!
PI.'O. (#ru5a *e&lanu foografiju) Evo moj #rvenac% risa čerdese i ri (iljade $i&ica%
kao $o mo5ee videi dosa je gru&o!
*E<*,. (licemerno) ,li o&ećava!
PI.'O. 6ek ćee videi dalje9
P'ER (na#re5ući se da osane meden) )ogli &ise mo5da da za nas do>ee do adrese e
garsonijere% Pinjone!
PI.'O. 6re&a da #ozovem Konjala% a o mi je nezgodno u ovo do&a! (Pogleda na sa)
Sad sigurno gleda fud&al% ne &i ga re&alo uznemiravai!!
P'ER (sve na#eiji) Pinjon% moja 5ena je verovano kod najvećeg seksualnog manijaka u
Parizu% mo5da &ise i#ak mogli da se #orudie i #ozovee Konjala8
PI.'O. ,li za$o je oi$la om seksualnom manijaku8
Pjer i *e&lan se #ogledaju
P'ER (&ez&ojnim glasom) Aa$o je va$a oi$la Ianu:Pariku Se&asjenu8
PI.'O. (is#ravlja ga) Ianu:Parisu <en5amenu!
P'ER Kad već (oćee! ,li za$o njemu8
PI.'O. E% #ojma nemam!
P'ER E #a ni ja nemam #ojma! Aar vam je ako e$ko da sad zovee Konjala8
PI.'O. (vadi iz a$ne adresar) Imam li uo#$e njegov kućni &roj8!!! Da vidimo% da
vidimo% Konjal% Konjal!!! , da% Konjal% imae sreće% imam ga9!!!
P'ER (#rekida ga) Po5urie% molim vas!!!
PI.'O. (gleda na sa) Saveovao &i( vam da sačekamo #oluvreme!
P'ER Aa$o8
PI.'O. Rado &i( ga #ozvao sad% ali ako je neki renuak igre mogao &i da &ude nakrivo
nasa>en i da me #o$alje!!! .a va$em mesu sačekao &i( #oluvreme!
P'ER (sve nervozniji) , kad je #oluvreme8
PI.'O. O% nije daleko! .aj&olje je da gledamo uakmicu! Imae li elku8
P'ER (nervozno) .eću valjda sad da gledam fud&alsku uakmicu9
PI.'O. Igra *ion #roiv Oksera!
P'ER (na ru&u sr#ljenja) <a$ me &riga9!!! (Is#ravlja se) Izvinie% elevizija je u ku(inji!
PI.'O. (usaje) Kad do>e #oluvreme #ozivam Konjala% o je jedini način da lukavo
izvedemo svar% veruje me9!!! ?de je ku(inja8
Pjer #okazuje vraa #rsom!
PI.'O. "idimo se!!! <a$ #rakično% elevizija u ku(inji!!!
Pinjon nesaje u ku(inji! 3uje se on off fud&alske uakmice! *e&lan se okreće Pjeru!
*E<*,. .ije li on malo #riglu#8
P'ER Aao sam ga i #ozvao!
*E<*,. (s nevericom) .emoj mi reći da je o i#!!!8
P'ER (vrlo iskreno) 'ese!!! 45as!!! u5as!!!
PI.'O. (off) .e mogu da na>em Kanal #lus!!! , i#ak% na$ao sam
*E<*,. (razvedri se) )a nije moguće% o je glu#ak za voju večeru8
P'ER (#o#uno doučen) .e mogu vi$e% Samo!!! .e mogu vi$e!!! (*e&lan #rska u sme()
.ije sme$no9 (Avuk elevizije zagrmi! Pjer dovikuje) 4i$aje9 (Avuk se ui$ava)
*E<*,. (rese se od sme(a) Izvini!!! kao da e gledam s &olom u krsima i lju&avnim
jadima u rukama ovog!!! o% <o5e moj9 <o5e moj9
P'ER (uučen) Presani% molim e!
*E<*,. (us#eva da se uoz&ilji) .isam se zaisa o&radovao kad mi je Krisina javila da
e na#u$a% ali zami$ljajući e izgu&ljenog% s ovim glu#akom kao jedinim #overenikom% s
&udalom koju si sam u svojoj zlo&i oda&rao% izvini% ali #riznaj da me je o zaisa naeralo
na sme( do suza! (#onovo #rsne u sme()
Avono na vraima
P'ER 7a je sad ovo8
*E<*,. .e mrdaj!
Ovara vraa! 4lazi )arlena% 6ridese godina% zavodljiva% ali malo suvi$e &učna! 'urne ka
Pjeru
),R*E., O#rosi $o dolazim ovako kasno% ali nikoga nisam mogla da na>em da
#ričuva #se% sad su u kolima% #una sam dlaka9 'e li i &olje% jadni moj mili8
Pjer je gleda% razrogačeni( očiju! On se okreće *e&lanu!
, ovo je <ik% #re#osavljavam% nevaljali la5ljivi <ik9
P'ER (za&rinjavajući miran) .e% on je u ku(inji% nevaljali la5ljivi <ik% i rekao &i( mu
neku reč! (viče) Pinjone9 (6elevizija u ku(inji #resaje! Pojavljuje se Pinjon)!
PI.'O. Okser im je u&acio jedan u mre5u9 Poluvreme je!!! (ugleda )arlenu i lice mu
sine) "raila se8
P'ER (#redsavlja i() -ransoa Pinjon!!! )arlena!!
Pinjon je krenuo osme(ujući se ka )arleni% zasaje kao uko#an!
PI.'O. )arlena8
P'ER (ledeno) Koga se vi o maločas iz&acili% Pinjone8
PI.'O. )arlenu9
),R*E., Kako8
P'ER (#ovi$enim onom) Eo je u% )arlena je #red vama! Koga se iz&acili8
*E<*,. (ne mo5e da veruje) .emoj mi reći da!!9 (#rska u sme() O% &ogamu9
P'ER (jeko) ,ko će$ da se smeje$ onda idi kući9
*E<*,. (savla>uje se) Izvini9
P'ER (Pinjonu) "i se Iz&acili crnku u sivom kosimu8
PI.'O. (&rani se) Rekli se mi/ @Ona luda će da u#adne% da% luda će da u#adne90 "idim
5enu i #omislim% o je a luda!
),R*E., (Pjeru) O kome on o govori8
*E<*,. (samo $o ne eks#lodira od sme(a) Odma( se vraćam!!! (jurne u ku(inju i #rska
u sme( off)
P'ER (Pinjonu &ez&ojnim glasom) , $a se joj ačno rekli8
PI.'O. Kome8
P'ER (drekne) )ojoj 5eni9
PI.'O. Pa% ni$a9
P'ER "raila se kući% vi s njom razgovarae #e minua i ona odlazi rkom! 7a se joj
rekli8
PI.'O. (gesom #rema )arleni) Pa% mislio sam da je o (iseričarka% ka5em vam9 )islio
sam da je na$la nekog da joj #ričuva #se i da će a nimfomanka rusvaj da da na#ravi!
),R*E., )a o kome on o sad govori8
(*e&lan koji je izlazio iz ku(inje% (iro se vraća u ku(inju i čuje se njegov sme( off)
P'ER )arlena% &udi zlana i vrai se kući% moram da re$avam oz&iljan #ro&lem9
),R*E., Pjer% slu$aj me!!!
P'ER (#ovi$enim onom) )arlena% idi% molim e9
),R*E., 7a8 ?uram se #o kolima sa čeiri #sa da &i( e o&i$la% a i me iz&acuje$9
*e&lan 5urno izlazi iz ku(inje i (vaa )arlenu za ruku!
*E<*,. )arlena% saveujem vam da odee ili će sve o lo$e da se zavr$i!
),R*E., Slu$aje vi% osavie me na miru!
*E<*,. (vukući je ka izlazu) "eruje mi% &e5ie odma(% o je zaisa naj&olje $o mo5ee
učinii!
P'ER Odlazi &rzo% )arlena% &rzo9
),R*E., (oima ruku i okreće se Pjeru% drami) *uda% (iseričarka i nimfomanka mole
svinju% gada i &ednika da joj nikad vi$e ne elefoniraju9 .ikad! (izlazi)
Pjer se u5asnuo okreće Pinjonu!
P'ER Iz&acio je moju 5enu! Ona se vraila% a on je iz&acio! Oerao je #ravo )enou!
PI.'O. 4 redu% u#rskao sam% ali nisam ja kriv% kunem vam se% &ilo ko &i se #revario!
P'ER (iznemoglim glasom) Odlazie9
*E<*,. (#rilazi im) , ne% on nam je #ore&an% Pjer (Pinjonu) )olim "as #ozovie
Konjala/
P'ER (i dalje gledajući u5asnuo Pinjona) .eću vi$e da ga gledam% neka ode!
PI.'O. Aaisa mi je iskreno 5ao% gos#odine <ro$an% da mi je u zemlju da #ro#adnem% ne
mo5ee zamislii koliko sam 5eleo da vam #omognem!
*E<*,. (#o5uruje ga) Pjer% sad je #oluvreme% re&a smesa #ozvai Konjala!
PI.'O. Is#raviću ja o% gos#odine <ro$an% samo recie da #ozovem Konjala!!! )olim
vas recie mi da #ozovem Konjala9
Pjer okleva! *e&lan se #onovo ume$a!
*E<*,. Reci mu% Pjer% #omisli na Krisinu% za&oga% re&a je izvući odande9 =ajde% reci
mu da #ozove Konjala9
PI.'O. =ajde% recie mi da #ozovem Konjala!
*E<*,. Reci mu da #ozove Konjala9
PI.'O. Recie mi da #ozovem Konjala!
*E<*,. Reci mu da #ozove Konjala9
PI.'O. Recie mi da #ozovem Konjala!
P'ER (vidno se na#re5e da se savlada) Pozovie Konjala!
PI.'O. (sine) =vala!!! (vala% gos#odine <ro$an! (ide ka elefonu) Sve će se sredii%
videćee% sve će se sredii! (&ira &roj)
P'ER 4ključie zvučnik!
3uje se zvonjava elefona #reko zvučnika% #oom Konjalov glas odjekne so&om!
KO.',* (off) ,lo% slu!!! slu$am!
PI.'O. (u elefon) *isjen% kako si8 Ovde Pinjon!
KO.',* ?le9 Kako se večeras gos#odine iz Oksera8
PI.'O. Prvo% nisam iz Oksera% a drugo dva #rema jedan% jo$ ne znači da je sve
izgu&ljeno9
KO.',* (off) .ije izgu&ljeno% slu$aje &udalu9 Prime dva gola u #rvi( #e minua% a on
ka5e da nije izgu&ljeno9 Pajaci su i iz Oksera% mali ruovi% &udale9
PI.'O. , koga su ono #oce#ali u <ordou% #ro$le nedelje8 Da nisu slučajno e iz Oksera8
(viče) 4 guzicu zelene9 .osi se9
KO.',* .osi se9
PI.'O. I i ako>e! (Konjal #rekida vezu% #rekida i Pinjon) Kakav kreen9 (is#red
elefona) 6ikvan9 (#rezrivo) Aeleni9 Aelene gusenice9 <udala9
Pjer i *e&lan se zgledaju za#re#a$ćeno! Pinjonu re&a vremena da s(vai% #a se laća
elefona!
Avaću ga #onovo!
*E<*,. (za#re#a$ćen) Ovaj je van konkurencije!
P'ER (sav #oko$en) 6ako je već čiav sa i ne #resaje!
PI.'O. (&ira &roj) Aovem ga #onovo% ka5em vam% nije o uo#$e oz&iljno% #sujemo se
svakodnevno i o&o5avamo jedan drugoga!
Avonjava elefona #reko zvučnika o#e odjekne so&om% #oom Konjalov glas% off!
KO.',* (off% veselo) Pinjon8
PI.'O. Da% *isjen% zovem e #onovo da &i( e zamolio za uslugu!
KO.',* (off) 4 redu% ali #od jednim uslovom!
PI.'O. Pod kojim8
KO.',* (off) Da vikne$% @.a#red% zeleni90
PI.'O. 7a8
KO.',* Da e čujem kako viče$ @.a#red% zeleni90
Pinjon okleva! Okreće se ka Pjeru i *e&lanu% očigledno na muci!
P'ER =ajde% $a čekae8
Pinjon okleva i dalje se očigledno &ori u se&i! *e&lan se ume$a!
*E<*,. =ajde% za&oga9
Pinjon i( #ogleda% #aeično! Pjer i *e&lan da &i ga o(ra&rili zajedno skandiraju
u&edljivo% kao $o rade navijači!
P'ER i *E<*,. .a#red% zeleni9 .a#red zeleni9 .a#red zeleni!
PI.'O. (oz&iljno Pjeru) A&og vas% Pjer% činim ovo! (u elefon) .a#red% zeleni9
KO.',* (off) O9 Sigurno re&a da mi ra5i$ ne$o oz&iljno9
PI.'O. Da% *isjen% va5no je!
KO.',* (off) Slu$am e!
PI.'O. 6i o&ra>uje$ #redme )enoa8!!! Paskala )enoa% markeing!
KO.',* (off) 6ačno9
PI.'O. Anam da ima garsonjeru u Parizu i (eo &i( da znam adresu!
KO.',* (off) .isi uo#$e njegov i#% zna$9
PI.'O. Kako8
KO.',* (off) On i( voli s rasko$nim grudima i s manje dlaka #o nogama (#rasnu u
sme()
Pinjon i sam #rasnu u sme( i okreće se z&unjeno Pjeru)
PI.'O. On vam je jedan veseljak! (u elefon) Svar je oz&iljna% *isjen% re&a mi a
adresa!
KO.',* (off) )a $a će i adresa )enoovog zezodroma8
PI.'O. (malo okleva% #a o&ja$njava) Da i iskreno ka5em% o je za #rijaelja koji sumnja
da je njegova 5ena amo!
KO.',* (off) Kod )enoa8 ,u% uf% uf!!! .jegova 5ena kod )enoa8 'adnik9
PI.'O. Sad razume$ za$o i ra5im adresu!
KO.',* (off) I e kako9 "ideo sam ga na delu% og )enoa/ čim je suknja na vidiku on
#oludi9 4(% svinja jedna% svinja9 Prava svinja9
P'ER (nesr#ljivo) Do&ro% sad dosa9
KO.',* (off) , #oznajem li ja u &udalu8
PI.'O. .e &i( rekao! (#okla#a rukom slu$alicu i okreće se Pjeru) .ise &ili
#roveravani8
P'ER (suvo) .isam!
PI.'O. (u elefon) .e% ne #oznaje$ ga! Koja je adresa8
KO.',* (off) =oće$ je odma(8 .isi #ri čisoj% a uakmica8
PI.'O. (u elefon) Snimi je% gledaćemo sura zajedno drugo #oluvreme!
KO.',* (off) , ne% ne mogu 7arloa mi je ra5ila da joj snimim @"elikog &raa0% oi$la je
na večeru kod a$e!
P'ER (Pinjonu) )i ćemo snimii9
PI.'O. (u elefon) Snimićemo o mi% *isjene% molim e rkni do )inisarsva!
KO.',* (off% okleva) <a$ si davielj% zna$9 .isam čak ni večerao!
P'ER (Pinjonu) )o5e ovde ne$o da #rezalogaji9
PI.'O. (u elefon) )oj #rijaelj e #oziva na večeru% a sanuje u 4niverzieskoj &roj DM%
na #e minua od )inisarsva!
KO.',* (off) )a ne #oznajem vog rogonju9
PI.'O. "rlo je sim#aičan% videće$!
KO.',* (off% &la5e) <a$ davi$% zna$!!!
PI.'O. 'a sam rekao/ @.a#red% zeleni90% *isjene% rekao sam/ @.a#red zeleni90
KO.',* (off) 4niverzieska DM8
PI.'O. 6reći s#ra levo!
KO.',* (off) Dolazim!
PI.'O. (s#u$a slu$alicu iscr#ljen% ali srećan) Po&edili samo% gos#odine Rogonjo9!
(is#ravlja se) !!!ovaj% gos#odine <ro$an!!! .ije &ilo lako% ali smo #o&edili!
P'ER Sad re&a om de&ilu snimii uakmicu! (u#ućuje se se#eni$u)
PI.'O. .ije Konjal nikakav de&il% on je jedan od naj&olji( revizora kuće% vrlo je
za&avan u 5ivou% ali u #oslu% čuvaj ga se! (O&u(vaa kru5nim gesom dekor)! Pusie li ga
u ovakav san% veruje mi mo5e gadnu $eu da na#ravi!
Pjer o čuje s le>a% okrene se Pinjonu namr$en!
P'ER 7a o (oćee da ka5ee8
PI.'O. (gleda dekor ali malo uznemireno) Ka5ee da nikad nise imali #roveru8
P'ER .isam% ali nemam $a se&i da #re&acim!
PI.'O. .iko nema se&i $a da #re&aci% Pjer% ali kazne #lju$e9
*E<*,. Kad do&ro razmislim nisam siguran da je dovoljno o#rezno #ozvai #oreskog
revizora u kuću!
PI.'O. Pogoovu akvog kao Konjal!
P'ER (nervira se) .isam ga ja #ozvao9
PI.'O. <ogami jese% rekli se/ )o5e ovde ne$o da #rezalogaji9 'a sam samo #reneo% o
je sve!
P'ER 'a sam kao jedan od va$i( #rijaelja% neće sad radii kod mene #rekovremeno% i#ak9
PI.'O. .e znae vi Konjala% aj &i ro>enu majku #roveravao!
P'ER .eću ni da vidim og i#a% sačekaje ga na odrmori$u i uzmie )enoovu adresu!
PI.'O. <iće mu sumnjivo!
P'ER <a$ me &riga9
PI.'O. Slu$aje% ako nemae $a se&i da #re&acie% ako su sve ove slike I dragocene
sinice čise% nema #ro&lema!!! 3ime ćemo ga #oslu5ii8
P'ER (za&rinu) 7a8
PI.'O. Pozvali se ga na večeru% čime ćemo ga #oslu5ii% Konjal je #ravi gurman9
P'ER (odsuno) Pogledaje u zamrzivač!!! )islim da i jaja imamo!!!
PI.'O. Osavie sve meni! (Odlazi u ku(inju% ali se zausavlja na #ragu) "idećee% on je
neodoljiv% crkavam s njim od sme(a!
Izlazi! Pjer gleda oko se&e uznemireno i uzima &ronzanu saueu da &i je sakrio! *e&lan
mu #oma5e% #a #okazuje sliku )odiljanija na zidu!
*E<*,. -alsifika8
P'ER Poga>aj9 (Skida sliku sa zida% lice mu se zgrči od &ola) 'ao9
*E<*,. (Priskače mu u #omoć) Pazi na svoja krsa9
P'ER (u nasu#u &esa) Dosa mi je svega% dosa% dosa9
Odu #reko so&e noseći zajedno sliku i zasaju da #reda(nu!
*E<*,. , kud ćemo sa svim ovim8
P'ER 4 moju so&u% Sve ćemo #re&acii u moju so&u! (*e&lan #rasne u sme() <udi do&ar!
Samo% i &ez oga je ču#avo!!! Presani da se kli&eri$ kao &udala9
*E<*,. (nasmejano) <udala koja za manje od saa vremena dovodi voju 5enu do
#relju&e% a e&e do #oreske #rovere% i#ak je o čudesno% zar ne8
Svi krenu noseći slike u so&u% *e&lan se jo$ smeje% dok zavesa #ada!
OOOOOOOOOOOOOOOOO
,rs longa% via &revis
.azad na vr( Pogledaj #rofil korisnika Po$alji #rivanu #oruku
vuk
P adminisraor P
P adminisraor P
Pridru5io/ FF Se# CLLH
Poruke/ HELH
*okacija/ nigdina
.ova #orukaPoslao/ Pon Dec CF% CLLN Q/EN #m .aslov/ Odgovorii sa ciaom
II 3I.
Isi dekor% ali mnogo uzdr5aniji! Sve $o je vredno sklonjeno je Osalo je nekoliko
neo#(odni( komada name$aja u velikoj dnevnoj so&i% koja sad deluje vrlo srogo! )ali
kara$ki so je savljen nasred so&e za Konjalovu večeru! *e&lan je sam na sceni%
#osavlja so! Pjer se #ojavljuje na ku(injskim vraima! )alo lak$e se kreće% u ruci dr5i
&ocu vina i jednu ča$u! *e&lan $mrče oka u#rog u &ocu!
*E<*,. Kakvo je o vino8
P'ER *afi:Ro$ild MG!
*E<*,. .eće$ ga #oslu5ii vinom čija se &asnoslovna cena oseća na dese meara9
P'ER Iao mi je% o je jedino koje imam!
PI.'O. (zaurla% off) Penal9 Penal9 6o je za #enal9
P'ER (drekne) Dosa9 <udalo9
*E<*,. (smiruje ga) <iće da je Okser dao gol9
P'ER I o me &riga9
*E<*,. (uzima mu &ocu i ča$u iz ruku) O#usi se% #ro&lem re&a re$ii! (#ro&a vino)
,u(% &ogamu9
P'ER Pa $a% do&ro je9
*E<*,. .ema$ nekakvo o&ično vino9
P'ER .e% nemam o&ičnog vina9 Radio sam celog 5ivoa! Klao sam se kao vuk da ne &i(
imao neko o&ično vino9 Imam samo slavna vina u svom #odrumu% a ako je Konjal 5edan%
#iće vodu!
PI.'O. (off) Desno9 Desno9 .ema nikoga desno9
P'ER Aa#u$iću mu nju$ku #esnicom!
*E<*,. .eće$% Pjer% #ore&an i je% mora$ sad da se smiri$!
PI.'O. (izlazi iz ku(inje očaran) Skoro da su izjednačili!
P'ER <a$ nas!!!
*E<*,. (#rekida ga) Pjer9 (Pinjonu) Razume li se Konjal u vina8
PI.'O. Konjal% u vina8 ,:(a% razume se9!!! "ideo sam da se ovorili do&ru &ocu%
sigurno će o cenii!
*E<*,. 3uje$ li% Pjer8 Ima u jedan oz&iljan #ro&lem!
P'ER Re$iću ja aj #ro&lem% videće$9 (.esaje u ki(inji)
Pinjon se okreće *e&lanu!
PI.'O. 4 čemu je #ro&lem8
*E<*,. 4 vinu9
PI.'O. (naginje se nad &ocu) Do&ro miri$e9
P'ER (vraća se s &ocom sirćea) =oće$ neko o&ično vino8 E #a do&iće$ o voje o&ično
vino! (Si#a sirće u &ocu s vinom)!
*E<*,. 7a o radi$8
P'ER Si#am sirće u svoj 7ao:*afi! 6o je ve$ina kojoj e učim ako ima$ #rijaelja koji
(oće da čuveno vino #revori u kiselicu! ()ućka &ocu) Eo9 Slavni *afi se ukiselio9 (si#a
me$avinu u ča$u i #ru5a je *e&lanu) Pro&aj9
*E<*,. .e% ne% #rvo i #ro&aj!
Pjer nudi ča$u Pinjonu!
PI.'O. .e% (vala9
Pjer #ro&a me$avinu!
*E<*,. Dakle8
P'ER 3udno!!! (#ro&a #onovo) .alazim da mu je o dalo #unoću!!!
*E<*,. (uzima ča$u i on #ro&a) <ogamu9
P'ER .ije ni$a gore% a8 3ak &i( rekao da je &olje!
*E<*,. Očigledno9
PI.'O. Daje da vidim!!! (#ro&a) 'ese% do&ro je o znai9
P'ER (si#a dva#u vi$e sirćea u &ocu) Sad &i re&alo da valja% eo9 (Slu5i Pinjona% ovaj
#ije i zaka$lje se% samo $o nije #ovraio!*e&lan ga odvodi u oale) Odlično9
*E<*,. (Pinjonu koji je u$ao u oale) Kako se8
PI.'O. (izlazi iz oalea% #rividno u do&rom sanju) Do&ro mi je!
Avono na vraima!
*E<*,. (na#e% Pinjonu) Evo njega9
Pinjon #rilazi!
PI.'O. (#romuklo) 'a ću9 (Prirčava vraima gu$eći se i ovara Konjalu% čovečuljku i
vedrom i o#asnom isovremeno% koji nosi aa$e:kovče5ić)
*E<*,. i P'ER Do&ro veče!
KO.',* Do&ro veče
PI.'O. (u#oznaje i() *isjen Konjal!!! Pjer <ro$an% Samo *e&lan!
P'ER ?os#odine Konjal% za(valjujem $o se se #rorudili!!!
KO.',* (me(anički #rocenjuje meso% #rekida ga) .i$a mi ne govorie9
PI.'O. Kako8
KO.',* .i$a mi o uakmici nemoje reći!
PI.'O. .e% ne% Okser je izjednačio% ali osim oga ni$a i neću reći!
KO.',* (sla&a$nim glasom) Okser je izjednačnio8
PI.'O. (očaran) )a nije% zavilavam e9
KO.',* (5ivne) I(% &udalo% &udalo jedna9 (Pjeru i *e&lanu) Aar nije #rava &udala8
P'ER i *E<*,. (u jedan glas) 'ese!
PI.'O. (jo$ odu$evljen svojom $alom) Kakva nju$ka9 Kakav izraz kad sam rekao da je
Okser izjednačio9
KO.',* Pogledaje ga9 Puca od sreće9 Dr5aće ga o celo veče9
P'ER (na#e) ?os#odine Konjal!!!
KO.',* Da8
P'ER =vala vam $o se se #orudili% imae li adresu8
PI.'O. (uoz&ilji se da &i o&jasnio Konjalu) ?os#odin <ro$an je gos#odin koga sam i
#ominjao elefonom!
KO.',* ,:(a% on je!!!
PI.'O. (#rekida ga) Da% on je aj!
P'ER Izvinie $o oliko 5urim% ali svar je (ina!
KO.',* (udari #o svojoj a$ni) 6u je adresa! (Pinjonu) )rav sam gladan%
PI.'O. .a#ravio sam i omle sa začinima% sedi!(odlazi (iro u ku(inju)
Konjal seda za so!
KO.',* Aar ću sam da jedem8
P'ER Da% mi smo već večerali!!! (s mukom savla>uje nesr#ljenje) Dakle% gde je a
garsonijera8
KO.',* Evo% evo! (Ovara a$nu) Sećam se da sam #roveravao jednog <ro$ana #re dve:
ri godine% )i$ela <ro$ana% da vam nije neki ro>ak8
P'ER )i$el <ro$an% nije nemoguće% a gde on sanuje8
KO.',* 4 zavoru% do&io je #e godina! <io je sim#aičan! (osvrće se oko se&e) Imao je
le# san kao va$! (uzda(ne) koji je likvidiran sudskom #resudom! ("adi de&elu fasciklu iz
a$ne)! ,:(a% evo zavodnika9 (Ovara fasciklu) .eće nam &ii &a$ lako da naJemo njegov
zezodrom% jer on ima mnogo nekrenina% gos#odin )eno% markeing donosi #are9 (di5e
#ogled na Pjera) , čime se vi &avie% gos#odine <ro$an8
P'ER Izdava$vom!
KO.',* (vraća se fascikli) E #a% gde su i sanovi9!!! Anam da imam negde s#isak!!! ,:
(a% evo u je9 .ekrenine Paskala )enoa9 Da vidimo sad gde je lju&avno gnezdo!!! 4lica
Sen:D5ems8 .e% o je glavna rezidencija% amo sanuje sa gos#o>om )eno! Po$o #osoji
i gos#o>a )eno% gos#odin )eno je o5enjen čovek% a #ovaljuje u>e 5ene% a gos#o>a
)eno ga čeka u ulici Sen:D5ems i ona ima svoj dodani deo u njegovoj #oreskoj #rijavi!!!
(o#e #ogleda u Pjera)
Pa% ide li izdava$vo8
P'ER Izdava$vo8!!! Pa nije &a$ slavno% nije!!!
*E<*,. (#riiče mu u #omoć) .ije kakvo je nekad &ilo% svakako!
KO.',* (naliva se&i vino u ča$u) I sam da #ijem8
P'ER Da% mi smo već #ili!!! 6o je skromno vino s malog imanja% do&io sam ga vrlo
jevino!
KO.',* (dr5i ča$u u ruci% ali ne #ije i #onovo gleda u fasciklu) 4lica "jej:di:6em#l%
nije ni o% o je za izdavanje% ma gde li je a garsonjera9 (s#u$a ča$u i di5e #ogled ka
Pjeru) Aar nise vi o&javili Plave 5eve8
P'ER (naglo se uznemiri) Plave 5eve8!!! ,(% da% mo5e &ii!
KO.',* Kako o @mo5e &ii08 Aar ne znae $a o&javljujee8
P'ER Anae% i naslovi se lako #ome$aju% da!!! ,li Plave 5eve% mislim da je o moje% da!
KO.',* .ije li o &esseler8
P'ER Da!!! 6o jes i da i ne% o je &esseler% ako (oćee% ali!!!
*E<*,. .ije &a$ #ravi &esseler% e Plave 5eve!
P'ER .ije &a$ #ravi% nije!!! Slaka kinji5ica koja dosa do&ro ide!!!
KO.',* Koliki vam je &io ira58
P'ER Osam soina!!! .e znam ačno% ne znam ačnu cifru!!! (nesr#ljivo) O izdava$vu
ćemo #osle% gos#odine Konjal% adresu molim vas!
KO.',* Ka5ee mi da izdava$vo ne ide% a o&javili se &esseler godine9
P'ER (#ukne) .ije &esseler% &esraga mu glava% niko nije čiao u smrdljivu knjigu9
PI.'O. (izlazi iz ku(inje) 'ese% ja9 'a sam je #ročiao i nalazim da je vrlo do&ra!
*E<*,. (rudeći se da &ude du(ovi) ,% vi se aj8 (Pjeru) *e#o sam i govorio da će se
naći &ar jedan čialac!
PI.'O. , ne% ima i( mnogo% jer kad sam je ku#ovao #iao sam knji5ara/ @7a se naj&olje
#rodaje u ovom renuku80
P'ER (srelja ga #ogledom) , da se #o&rinee za va$ omle9
PI.'O. ?oov je!!! "eruje mi% nemoje &rinui% va$a knjiga do&ro ide% gos#odine
<ro$an! 4 )inisarsvu su je svi #ročiali!!! 4 svakom slučaju svi u knjigovodsvu!
(nesaje u ku(inji)!
*E<*,. Da% recimo da se a knjiga do#ada knjigovo>ama% $o i nije &a$ mnogo!
P'ER .e% zaisa nije ne$o naročio!
PI.'O. .i s im se ne sla5em% ako uzmee zaklee računovo>e% ovla$ćene knjigovo>e%
knjigovodsvene eks#ere!!!
P'ER (#rekida ga% na ivici sr#ljenja) .ećemo sad #re&rajai knjigovo>e9 .e znam gde mi
je 5ena% osavie me na miru s knjigovo>ama9
PI.'O. Da% izvinie! (Konjalu) Po5uri s adresom e garsonjere% *isjene% vidi$ da je jadni
gos#odin <ro$an na 5eravici!
Pinjon odlazi u ku(inju! Konjal se orovno osme(uje Pjeru!
KO.',* Srećom ima &esseler da ga o(ra&ri!!! (zagnjuri se o#e u fasciklu) 4lica "erne%
i o je izdao!!! zaku#nina je zaisa skromna% ne &i me iznenadilo da u ima i nekakav
#rijaeljski dogovor!!!
Pinjon izlazi iz ku(inje noseći &i&er!
PI.'O. (Pjeru) 'o$ jedna va$a knjiga je do&ro i$la% -le$:&ek% svi su je u )inisarsvu
#ročiali!
KO.',* (zaineresovano) -le$:&ek8 I o je va$e8
P'ER (sla&im glasom) ?os#odine Konjal% vreme odmiče% da li &ise mogli malo &r5e!
KO.',* Izvinie% ne mo5emo da &rzamo is#red muzike! (S#u$a ča$u ne #ijući i lisa #o
fascikli)! 6o su kancelarije% ne zanima nas!!! (Pjeru) -le$:&ek% jo$ jedan d5ek:#o9!!
(vraćajući se fascikli) Poslovni #rosor!!! #oslovni #rosor!!! (uzme malo omlea) Izvrsan
i je omle% -ransoa!
PI.'O. =vala% *isjene!
KO.',* Su$a divoa% -ransoa!
PI.'O. 6ako i je s omleom% kad je do&ar onda je zaisa do&ar! )oj s#ecijalie je da
dodam ka# #iva #o$o ulu#am jaja% o mu!!!
Pjer očajnički cokne jezikom!
KO.',* (zagnjuri se u fasciklu) Poslovni #rosor!!! kancelarije!!! (di5e #ogled ka Pjeru)
'e li &ilo za#lene kod vas nedavno8
P'ER (iznena>en) .ije% za$o8
KO.',* Osali su sveli ragovi #o zidovima% kao da su uklonjene slike!
PI.'O. (s iskrenim divljenjem) Sve vidi9 -anasičan je% zar ne8 Sve vidi9 -anasičan si%
*isjene (Agromljen Pjerovim #ogledom% zausavlja se)
KO.',* (skromno) =vala% -ransoa!
P'ER (sve je vi$e na#e) Da li vi o mene konroli$ee ili mi #oma5ee% gos#odine Konjal9
KO.',* Da vas konroli$em% gos#odine <ro$an% ne &ise vi #osavljali #ianja% oseili
&ise o na svojoj ko5i% veruje mi! (#onovo se zagnjuri u fasciklu) ,% evo% <ulevar )oris
<ares% u(vaili smo ga% gos#odo% na$ je% manijak9 .a$% #erverznjak9 -alusnik9
P'ER , &roj8
KO.',* EMa% <ulevar )oris <ares% .eji!
P'ER (usaje s mukom) Idem amo9
*E<*,. )a ne% čekaj% #rvo re&a &ii siguran da je kod njega!(Pjer se ukoči) .eće$
u#asi u #ola noći kod og i#a #re nego $o sazna$ da li i je 5ena amo9
KO.',* .eće vam ovorii% kao #rvo% vrlo je ne#overljiv aj )eno!
P'ER Provaliću vraa!
*E<*,. .ije o &a$ ako #roso!
PI.'O. Pogoovu ako su vraa &lindirana!
*E<*,. 3ak i da i o us#e% raz&ije$ vraa% a Krisina nije amo% $a onda8
Pjer je u nedoumici! Pinjon #redla5e!
PI.'O. , da mu elefoniramo8
P'ER I #iamo ga $a8 Da li je moja 5ena u njegovom kreveu8 Sigurno će mi odgovorii/
@Kako da ne% u je% u o#lom #od jorganom9!!!0
KO.',* (sme$ka se) Pod jorganom9!!! (uoz&ilji se) <a$ &i me o iznenadilo/ aj )eno je
veliki la5ov% već #enaes dana se &avim njegovim #uovanjem u Keniju s jednom curom%
on vrdi da je o &io #oslovni #u% a ja sam mu rekao/ @.e ide se na #oslovni #u u Keniju
sa sri#izeom iz +razR =orse Saloon:a! Anae li $a mi je odgovorio8
P'ER (razdra5eno ga #rekida) <udie do&ri% gos#odine Konjal% #oku$avamo da
#rona>emo sraegiju% #usie nas da razmislimo!!
KO.',* (uvre>eno) Dao sam vam definiciju i#a% mislio sam da je o od #omoći9
P'ER .ije!
PI.'O. Oi$ao je u Keniju sa sri#izeom iz Krejzi =orsa8
KO.',* *olia 7rudel#af% dvadese i jedna godina! (#anomimom imiira sri#:iz)
P'ER (nervira se) Sad je dosa9
*E<*,. .e nerviraj se% Pjer!
KO.',* (osvenički vuče #rs #o sočiću) Ovde je ne$o &ilo% u% vidi se #o #ra$ini
okolo!
*E<*,. ?os#odine Konjal% molim vas!
P'ER .eka ide sad% imamo adresu% neka ide!
*E<*,. <udie do&ri% gos#odine Konjal% #resanie da ga &ockae!
KO.',* .ikoga ja ne &ockam% samo dolazim do neki( uznemiravajući( #ojedinosi% o
je sve!
PI.'O. ( s divljenjem) Rekao sam vam% on je fanasičan #rofesionalac!
KO.',* 6era$ me da crvenim% -ransoa!
PI.'O. .e &udi skroman% *isjene% #riče#io si i i druge #revarane!
P'ER (*e&lanu) 7o ne odu o&ojica8
KO.',* (Pinjonu) Seća$ se slučaja -oresije8 Sve vreme je govorio/ @Imam ja le>a%
imam ja le>a!!!0
*E<*,. (Konjalu i Pinjonu) , sad% molim vas za i$inu9 (Pjeru) )islim da mi je sinula
ideja!!! Pjer% čuje$ li me% mislim da sam nečeg seio!
P'ER =ajde!
*E<*,. 6re&a ga u#la$ii!!! )enoa re&a u#la$ii da &i skinuo masku!
P'ER Kako o8
*E<*,. Pozovemo ga i ka5emo mu da i sve zna$% da zna$ kako je voja 5ena kod njega
i dolazi$ da ga rasuri$! )o5emo mu čak reći da nisi sam% da dolazi$ s rojicom svoji(
radnika i da oni nose gvozdene $i#ke!
P'ER (#onada se) 6o nije lo$e% zaisa!
KO.',* 7am#arski( radnika8 Aar imae i $am#ariju8 Pa o je veliko #reduzeće% čuje9
*E<*,. ?os#odine Konjal9 (Pjeru) Ili je voja 5ena kod njega i on je u #anici iz&aci% ili
nije i o odma( saznamo!
PI.'O. Da% vrlo do&ro% o je do&ra akika!
P'ER (*e&lanu) 7a o znači @#ozovemo ga08 Ko ga zove8 6o ne mogu &ii ja% ako je ona
s njim% ona će #re#oznai moj glas!
*E<*,. (za&rinuo) Da!!! 6o se odnosi i na mene% #re#oznaće i moj glas!
KO.',* .e mogu ni ja% #o ceo dan sam s njim ovi( dana!
Svi se okreću #rema Pinjonu% koji se sme$i!
PI.'O. Osećam da ću &ii #ore&an9
P'ER (u5asnu) O% ne9
*E<*,. On jedini o mo5e da učini% Pjer
P'ER O% ne9
PI.'O. 'a sam s#reman!
P'ER O% ne9
*E<*,. )a da% le#o ćemo mu o&jasnii $a re&a da učini i nema #ro&lema9
P'ER "ideće$ da će &ii #ro&lema!
PI.'O. (uvre>eno) 'a zaisa (oću da vam #omognem% ali ako vi o nećee% $a se u
mo5e% a8!!! .eću da se &ijem!
*E<*,. Da% da% ne mrdaje9 (Pjeru) Kako da mu se #redsavi8
P'ER Kako8
*E<*,. 6re&a ga zvai u ime nekog njegovog #rijaelja% nekoga ko &i mogao imai &roj
e garsonijere% inače će &ii sumnjivo!
KO.',* Pozovie ga u ime Ian:Pola Rusena% njegovog oraka% nerazdvojni su!
*E<*,. *e#o% eo #ozvaćemo u ime Rusena!
P'ER , za$o ga Rusen ne zove lično8
*E<*,. 7a8
P'ER Aa$o ga Rusen #oziva #reko nekog drugog! )enou će o &ii sumnjivo!
KO.',* Rusen ne mo5e da ga #ozove% jer je u avionu% večeras je re&alo da #o>e za *os
,n>eles% sam )eno mi je o rekao!
*E<*,. Pa sve se le#o slo5ilo% zovemo ga u ime Rusena% koji nije sigao da na>e
)enoa #re no $o je u$ao u avion!
PI.'O. Eo% savr$eno9
*E<*,. Razumeli se sraegiju8
PI.'O. Da% sraegija je sasvim jasna!
*E<*,. Pa da krenemo9
P'ER (is#reči se) =o#% (o#% #rvo #ro&a9
*E<*,. )a ne% on je!!!
P'ER Anam $a govorim/ re&a #rvo da #ro&amo9!!! I o vi$e #ua (okreće se Pinjonu)
?os#odine Pinjone% #onavljaje za mnom/ @,lo% zovem vas u ime Ian:Pola Rusena%
#oku$ao je da vas do&ije #re nego $o je u$ao u avion% imao je (inu #oruku za vas/0
PI.'O. 4 redu!
P'ER .e% #onovie9!!! 'a sam Paskal )eno% vi mi elefonirae! Ponovie ovo $o sam
rekao!
PI.'O. .e% u redu je% razumeo sam!
P'ER (na#e) )olim vas% gos#odine Pinjone% #onavljaje ačno/ @,lo!!
PI.'O. (nevoljno) ,lo% zovem vas u ime Ian:Pola Rusena!!!
*E<*,. "rlo do&ro!!!
PI.'O. Poku$ao je da vas na>e #re nego $o je u$ao u avion! Ima (inu #oruku za vas!
*E<*,. Odlično je! (Pjeru) Odličan je% zar ne8
P'ER (o#rezno) Da vidimo dalje! (Pinjonu) i dodajee/ <ro$an sve zna!
PI.'O. 4 redu9
P'ER .e% #onovie9
KO.',* 4 redu je% s(vaio je% nije on i#ak &udala9
Pjer i *e&lan se zgledaju
P'ER .ije% ali!!! 6re&a mnogo% mnogo da #onavlja! =ajdemo% gos#odine Pinjone/
@<ro$an sve zna0!
PI.'O. <ro$an sve zna!
P'ER )eno odgovara/ 7a8 , vi ka5ee/ @Pjer <ro$an zna za svoju 5enu i dolazi k vama0!
)eno #ia/ @Ko je na a#arau80 , vi odgovarae/ @"i me ne #oznajee% ja sam #rijaelj
Rusena i on mi je nalo5io da vam ka5em da <ro$an si5e i da nije sam!!!0
PI.'O. (nasavlja) @!!! s njim su ri njegova radnika naoru5ana gvozdenim $i#kama i
s#remni su da sve rasure0!
*E<*,. <ravo9
KO.',* Do&ro se snalazi% a8
PI.'O. Pa#agajski #osao!
P'ER ,li je ne mo5e &ii &olje!
PI.'O. )ogao &i( mo5da malo da im#rovizujem!
P'ER (viče) .e9
PI.'O. .e vičie oliko% u#la$ili se me!
P'ER Ponovie ovo $o sam rekao i o u dlaku% jasno8
PI.'O. (malo sumorno) 4 redu!
*E<*,. Pa da #oku$amo8
P'ER (gleda u Pinjona% na muci) .e znam!!! Sra( me je!
KO.',* 3ega!!! Sraegija je odlična% za#la$imo i#a i on #ukne!
P'ER .e #la$im se ja sraegije!
PI.'O. =oćee li da jo$ jednom #onovim8
KO.',* (već se $ali) Povodom #onavljanja% zna$ onu #riču o #a#agaju koji salno
#onavlja/ @Pazi na se#enik9 Pazi na se#enik9
PI.'O. (već se oras#olo5io) .e9
KO.',* !!!i svi raz&iju nos% jer nema se#enika!
O&ojica se gu$e od sme(a!
PI.'O. =a% (a% u&iće me9!!!
P'ER (*e&lanu) "idi$ li u $a se u#u$amo8
*E<*,. .emamo drugog re$enja% Pjer! (Pinjonu) =ajdemo% gos#odine Pinjon!
PI.'O. =ajdemo% =ajdi9 (Konjalu) Ima$ li &roj8
KO.',* (gleda u fasciklu) DM!DM!HN!QE!
PI.'O. Krenulo je9 (uzima elefon i &ira &roj)
P'ER (uznemiren) .ećemo us#ei!
KO.',* =oćemo% Pinjon je vrlo ačan% najačniji računovo>a u )inisarsvu!
PI.'O. =vala% *isjene! (Pjeru) Avoni!
P'ER 4ključie zvučnik! (Pinjon #oslu$a% odjekuje zvonjava elefona #reko zvučnika%
#oom )enoov glas)
)E.O (off) ,lo9
PI.'O. (u elefon) Paskal )eno8
)E.O (off) Da8
KO.',* (očaran) Odlično% kao na filmu9
P'ER (na#e) Pss9
PI.'O. (u elefon) Izvinie $o vas uznemiravam% zovem vas u ime Ian:Pola Rusena!
)E.O (off) Da8
PI.'O. Poku$ao je da vas na>e #re no $o je u$ao u avion% ima (inu #oruku za vas!
Pjer i *e&lan di5u #alčeve česiajući Pinjonu
)E.O (off) Slu$am vas!
PI.'O. (u elefon) <ro$an sve zna!
)E.O (off) 7a8
PI.'O. Pjer <ro$an zna za svoju 5enu i dolazi kod vas da vas raz&ije!
KO.',* (s divljenjem) <ravo% -ransoa!
Pinjon skromno sle5e ramenima!
)E.O (off) Ko se vi8
PI.'O. (u slu$alicu) .e #oznajee me% ja sam #rijaelj Rusena i on mi je nalo5io da vam
ka5em da <ro$an si5e i da nije sam% s njim je čeri njegova radnika naoru5ani su
gvozdenim $i#kama!
P'ER Aa$o čeiri8
*E<*,. )a% nema veze!
)E.O 6aj i# je skrenuo% nisam s njegovom 5enom!
*e&lan o&ema rukama #okazuje " #o&ede!
PI.'O. (u slu$alicu) .ise s gos#odjom <ro$an8
)E.O (off) )a ne% okazala je9
PI.'O. 6o mi Rusen nije rekao% rekao mi je @On je s gos#o>om <ro$an90
)E.O (razdra5eno) )a ni govora% ja sam sa 5enom mog #oreskog revizora9
PI.'O. Kako8
Konjal% koji je sav vedar jeo omle% ukoči se!
)E.O (off) 6aj kreen me #rogoni već ri nedelje9 , ja mu sad #ovaljujem 5enu! .isam s
go#o>om <ro$an9 (Pinjon #rekida vezu)!
.asu#ila je ne#rijana i$ina u so&i% #oom se Konjal raskravi% #rogua zalogaj omlea i
ka5e &ez&ojnim glasom!
KO.',* )ogu li da se #oslu5im va$im elefonom% molim vas!
P'ER ,li molim vas% samo izvolie!
KO.',* (uzima elefon i &ira &roj nasavljajući isim &ez&ojnim glasom) Po$la je danas
#o#odne u ku#ovinu na 'elisejska #olja% a ja sam joj rekao @7arloa% nije i e$ko da ovaj
formular odnese$ u kancelariju gos#odina )enoa80 I o#a9 (?esom #okazuje o&ru$avanje
#redaora na #len)! Agra&io ju je svojim #redaorskim čeljusima9 (u elefon) Do&ro veče%
gos#odine )eno% &udie lju&azni daje mi gos#o>u Konjal% molim vas!!! Odlično%
#re#oznali se me% gos#odine )eno% očekujem vas sura ujuru u deve časova kao o&ično
i #roći ćemo #onovo sve od #očeka% a sad mi% molim vas% daje moju 5enu! 7arloa8!!!
.e% ni$a mi nemoj o&ja$njavai% (oću da odma( na#usi$ o meso% čuje$ li% ovog časa9
Kako8!!! O&uci se% #o se&i se razume% i odma( se vraćaj kući9!!! 7aloa% nisam sam i ne
mogu sad da razgovaram% razgovaraćemo kod kuće!!! 7arloa8!!! Snimio sam i @"elikog
&raa0!
S#u$a slu$alicu! Osali ga gledaju ćuke! 4zima ča$u vina% is#ije% zaka$lje se i sve
is#ljune na e#i(% #oom će u5no! Kakvo je ovo vino8
P'ER (licemerno) .alazie da je kiselo% i vi8
KO.',* )uka mi je% #ovraiću% gde je oale!
PI.'O. =odi% *isjen!
("odi Konjala ka oaleu% ali #ogre$i vraa i ovara Pjerovu so&u! .ekoliko slika
naslonjeni( iza vraa #o#ada Konjalu #red noge)
P'ER (umorno) 6o su druga vraa% Pinjone!
KO.',* (&ez&ojno) Aanimljiva so&a!
P'ER Da% slu5i mi #omalo kao osava% sla5em u sare &ezvredne svari!
KO.',* (ragično) <riga me% -ransoa% u5asno je% &riga me9
PI.'O. 7a o8
KO.',* Sve o smrdi i e kako smrdi na uaju #oreza% a mene je &a$ &riga!
PI.'O. Sa&eri se% *isjene% vrai se kući% &iće i &olje sura! Plaiće on silne kazne sura!!!
Eo!!! i neće$ za&oravii svoju a$nu!
"odi ga ka vraima! Konjal kao mesečar uzima svoju a$nu!
6ra5i da mu dam snimak uakmice8 Sad već mora da je goova!
KO.',* .e% (vala i% -ransoa% nije mi večeras do oga! (Aasaje na #ragu) Dovi>enja%
gos#odine <ro$an% dovi>enja gos#odine *e&lan!
P'ER i *E<*,. Dovi>enja% gos#odine Konjal!
Konjal izlazi% Pjer i *e&lan #rskaju u sme(!
*E<*,. O% &ogamu9!!!
PI.'O. .ije sme$no% kako ga je samo #ogodilo% jadni *isjen!
P'ER 'adni *isjen8 6ako mu i re&a% da9 Dosa nas je davio9 (.e #rimećuje da se Konjal
#onovo #ojavio na #ragu) Rogonja% rogonja% e #a on je rogonja9 Rogonje na sunce9
Rogonje na sunce9
*e&lan mu se #ridru5uje!
P'ER i *E<*,. Rogonje na sunce9 Rogonje na sunce9
KO.',* (#rekida i() "rlo mi je 5ao $o vas #rekidam% ali jedna dama le5i na oiraču
*E<*,. 7a8
KO.',* .a oiraču je dama% izgleda u lo$em sanju!
Konjal osaje na sceni! *e&lan i Pinjon isrče i uvode )arlenu koja zaisa izgleda u lo$em
sanju!
P'ER )arlena9
),R*E., )u$karci su odvrani!!! odvrani!!! , gde su i svari% reci8
P'ER .ije o #ro&lem! 7a i se sad desilo8
),R*E., Sve je o z&og e&e9!!! <ila sam oliko #renera5ena maločas da nisam mogla
da odem kući% morala sam da razgovaram s nekim9!!! ,li kome mo5e$ da ode$ ek ako u
dese uveče% &ez najave8 Onda sam se seila jednom momka% koga ne &ije &a$ naj&olji
glas% koji ima vremena i &avi se markeingom! 4#oznala sam ga #re nekoliko nedelja i
salno me #oziva da svraim na ča$icu!!!
P'ER )eno9
PI.'O. Paskal )eno!
*E<*,. EMa <ulevar )oris <ares9
KO.',* <roj #redmea/ MCNH +R GG
),R*E., (iznena>ena) Poznajee ga9
P'ER (za&rinuo #ogleda u Konjala) Is#ričaće$ mi o drugi#u% )arlena!!!
),R*E., Rekao mi je/ @Dodjie u &ilo koje vreme% uvek ćee &ii do&rodo$li0!
Aazvonim na vraa i $a ugledam8 Sinu #lavokosu 5enicu% malo #ri#rosu i #o#uno
iz&ezumljenu% smejala se (iserično i skakala #o
(arijama koje su ličile na #oreske #rijave!
P'ER (#oku$ava da je zausavi) )arlena% isr#ičaće$ mi sve o kasnije% ka5em i9
KO.',* .e% ne% zanimljivo je! ()arleni) Skakala je #o #oreskim #rijavama8
),R*E., Da% #rekrili su e#i( u dnevnoj so&i re$enjima o na#laama i gazili i( urlajući
od sme(a! Aaisa &olesno!!!
P'ER )arlena9
),R*E., Osavila sam i( da se igraju i na$la se na odmori$u usamljenija nego ikad!
3ula sam kako se iza vraa valjaju #o formularima i on dovikuje/ @Izigravaj Konja%
izigravaj Konja90
*e&lan se smeje! Pjer mu se okreće
Samo9
*e&lan ućui!
),R*E., 4$la sam u neki kafić% #o#ila ri voke i vraila se ovamo% #ozlilo mi je na
vom oiraču!
Sruči se na kana#e i gleda iznena>eno oko se&e!
)a gde su i svari% reci8
KO.',* &ez&ojnim glasom "ikao je/ @Izigravaj konja09
Pjer i *e&lan ne mogu da se uzdr5e% smeju se! Konjal krene ka izlazu% u#ućuje u&ilački
#ogled Pjeru!
KO.',* (na vraima) *aku noć% gos#odine <ro$an% 4niverzieska ulica DM% reći levo!!!
"idećemo se jo$% uskoro! (On izlazi)
P'ER (se okrene )arleni) )arlena% i će$ sad le#o da ode$ kući% gos#odin Pinjon i sam
#olazi I o#raiće e do kola!!! .ije vam o e$ko% -ransoa8
PI.'O. .i govora% &a$ na#roiv!
P'ER ()arleni) Idi kući da se o#oravi$% #ozvaću e sura!
),R*E., Do#usi mi da se malo odmorim/ &io je o za mene udar% zna$8
P'ER )arlena% izvini% ali moram da re$avam svoj #ravi #ro&lem i ne mogu sad da se
&avim o&om!
),R*E., I ja imam #ravi #ro&lem% Pjer% ja e volim!
*E<*,. (idući ka vraima) E #a do&ro% sad vas ja osavljam!
P'ER .e% sačekaj9
*e&lan se zausavlja
),R*E., "olim e% Pjer% volim od #rvog dana kad si me #ozvao u svoju kancelariju da
razgovaramo o mojoj knjizi i rekao mi/ @<iće nam udo&nije na divanu0!
P'ER (s nelagodom) )arlena% molim e!
*E<*,. Dovi>enja% Pjer! (ide ka vraima)
P'ER )a nemoj ek ako da &e5i$% čuj9
*E<*,. (suvo) Da nema$ lo$u naviku da sku#lja$ ne samo knjige već i nji(ove auore%
imao &i mnogo manje #ro&lema! Pozvaću e ako čujem ne$o novo! (*e&lan izlazi)
PI.'O. (uzimajući svoju a$nu) 4zeću slo&odu da vam sura elefoniram i čujem kako
se! *aku noć% Pjer
(I on se udaljava ka vraima)
P'ER (#oziva ga) Pinjone9 (uz za#ovednički ges u smislu @mirno90)
),R*E., )a #usi ga da ide% (odi% sedi kraj mene!
P'ER )arlena% ako odma( ne ode$% &iću #rimoran da e iz&acim!
),R*E., (o#ru5i se na kana#eu) =ajde9
P'ER (Pinjonu) Pomozie mi% molim vas% ne mogu ni$a da učnim s ovakvim krsima9
PI.'O. .e mogu da je iz&acim silom9
P'ER (iznerviran) Radie $a znae% samo neka ode% neću vi$e da je vidim!
),R*E., Pazi% Pjer% ako s akvom zloćom #osu#a$ #rema meni% i mene će$ izgu&ii
kao $o si izgu&io nju! I osaće$ sam! Ali uvek skončaju sami!
Avoni elefon% Pjer di5e slu$alicu
P'ER ,lo8!!! Da ja sam9 Da9 (iznenada za&rinu) Da% ja sam mu5 Krisine <ro$an% za$o8
7a joj se desilo8 (sla&im glasom) O ne9 !!! 4 kojoj je &olnici8!!! Dolazim9 (S#u$a
slu$alicu i okreće se Pinjonu% očajnog lica)! Policija% imala je sao&raćajnu nesreću% sad je
u &olnici! (Kreće ka svojoj so&i)
PI.'O. 'e li oz&iljno8
P'ER .e% #o #u&ovima% samo se ugruvala% ali će #rovesi noć na #osmaranju!
Idem da se o&učem i odlazim amo! (?esom #okazuje )arlenu) Oslo&odie me nje za
ime &o5ije9
Odlazi u so&u% -ransoa se vidno z&unjen okreće )arleni!
),R*E., .e &rinie% idem! (4saje% ali mora #onovo da sedne) ,u(9
PI.'O. .ije vam do&ro!!!
),R*E., .e #ijem inače% #a!!!
-R,.SO, 6re&a vam vrlo jaka kafa! (Kreće ka ma$ini za kafu na &aru)
),R*E., Kakav je #okvarenjak ovaj i#9
PI.'O. .e govorie ako% u e$koj je siuaciji i!!!
),R*E., "raiću se u Indiju% ne mogu vi$e da 5ivim ovde% ljudi su suvi$e gadni!!! .e
&ise li slučajno #o5eleli jednog #sa8
PI.'O. Psa8 .e% a za$o8
),R*E., .e mogu da i( vodim amo% amo mi i( #ojedu!
PI.'O. )a nije9
),R*E., Da% da% #re ri godine sam oi$la s )ikijem% malim vrlo #amenim
me$ancem% mnogo sam ga volela!!!
PI.'O. I oni su ga #ojeli8
),R*E., Rekla &i(% zaisa!!! #rona$la sam njegovu ogrlicu #unu sosa s karijem!!!
PI.'O. (donosi joj kafu) ,li o je u5asno9
),R*E., (uzima $olju) =vala!!! 6ako su gladni% amo!!! (#očinje da #lače) Kako sam
mogla da se zalju&im u ovakvog gada8
PI.'O. (dirnu) .e #lačie% )arlena!!! )olim vas% nemoje #lakai!
),R*E., (smiruje se) Izvinie!!! Imae li #a#irnu maramicu8
PI.'O. (vadi maramicu iz d5e#a) Izvolie% čisa je!
),R*E., (&ri$e oči i gleda ga sa sim#aijom) "i imae do&ru karmu!!! vi!
PI.'O. )islie8
),R*E., Da!!! <ili se verovano delfin u #re(odnom 5ivou% vidi vam se #o očima!
PI.'O. "olim delfine!
),R*E., I ja!
PI.'O. 'e li vam &olje8
),R*E., 'ese!
PI.'O. =oćee li moći sami% ili da vas o#raim do #arkinga8
),R*E., .e% nemoje se uznemiravai% nema #ore&e!
PI.'O. ,li je sigurnije! .e &i( (eo da vam se ne$o ne#rijano dogodi% već se dovoljno
#ro#aili!
),R*E., (o#e za#lače) Aa$o se vi ako do&ri% a za$o je on ako zao8
Klone mu u naručje% on je z&unjeno a#$e #o le>ima
PI.'O. =ajde% (ajde!!! Smirie se% )arlena!!! 4veravam vas on je vrlo do&ar i#!
),R*E., (odvoji se od njega% ide ka &aru) I ja sam ako mislila! ?de li sam s#usila
a$nu8!!! a &ilo je i svari koje mi se nisu mnogo do#adale!!! njegov način da se svemu
#odsmeva% da sve okrene na izrugivanje!!!
PI.'O. Ima smisla za (umor% nalazim da je o do&ro!
),R*E., (doerujući se #red ogledalom &ara) Aa&avan je% ali je uvek o zlo&no!!! kao
e večere svake srede s #rijaeljima! Eo% da ga nije večeras u(vailo u krsa rugao &i se
nekom mučeniku u ovom renuku! )a% gde sam s#usila a$nu8 ,:(a% evo je9 (uzima
a$nu i vadi #udrijeru)
PI.'O. Kako o mislie/ rugao &i se nekom mučeniku8
),R*E., .ije vam o ome #ričao8 Svake sedmice #rave ono $o zovu @večera &udala0%
za mene je o ru5no!
PI.'O. (sla&a$nim glasom) "ečera &udala8
),R*E., (ne #rimećuje njegovo uznemirenje) Pozovu nekog i#a $o je moguće
glu#ljeg da &i mu se rugali celo veče! (-ransoa je gleda% skamenjen! Ona #o#ravlja
$minku) Pro$le nedelje je &io lud od sreće% na$ao je nekog kolekcionara &il&okea!!!
Avuk vraa ku#aila koja se ovaraju i &a Pjerovi( koraka! )arlena vraća #udrijeru u
a$nu!
Evo ga% osavljam vas% nemam 5arku 5elju da ga vidim!
Ovla$ ga #olju&i!
=vala vam $o se &ili ako do&ri #rema meni! Pozovie me $o #re% do&ri delfine!
Ona izlazi! -ransoa za renuak soji skamenjen &ezizraznog lica! Pjer izlazi iz so&e%
o&učen% s#reman za #olazak! Razvedri se kad vidi da )arlene vi$e nema!
P'ER ,:(a% us#eli se da je iz&acie% &ravo% sari moj9
Pinjon ga gleda ukočeno! Pjer uzima ru5u iz vaze!
.a #u9
4#ućuje se Pinjonu jo$ nesigurnim korakom!
.adam se da ću moći da vas od&acim!
Saje is#red Pinjona!!!
"a$a a$na!!!
-ransoa se ne miče! Pjer ga &lago gurka ka njegovoj a$ni!
Po5urie% maori% 5uri mi se!!!
PI.'O. (ne gledajući u Pjera) ?os#odine <ro$an!!!
P'ER Da8
PI.'O. Dana$nja večera!!!
P'ER Da8
PI.'O. Kakva je o u#ravo večera8
P'ER Pa rekao sam vam% večera s #rijaeljima kojima sam govorio o va$im radovima i
koji su (eli da vas u#oznaju!!! Do&ro% (ajdemo sad!
PI.'O. , &ilo &i i drugi( zvanica8
P'ER Da% naravno!!! .e &i mogli da o ome #ričamo u lifu8
PI.'O. Kakve vrse zvanica8
P'ER (naglo na o#rezu) 7a znači ovo is#iivanje8
PI.'O. .i$a!!! Samo sam (eo da znam kako se &irali zvanice!!! Aa$o se &a$ nji(
&irali8 A&og daroviosi% ineligencije8 Koja su ačno merila8
P'ER (#osle krake #auze) .a $a o ciljae% gos#odine Pinjone8
PI.'O. Da li se me #ozvali na večeru &udala% gos#odine <ro$an!
P'ER (izigravajući savr$enu nevinos) "ečera &udala8 7a je o8
PI.'O. 6o ja vas #iam!
P'ER 4 redu% ne nasavljaje% s(vaio sam% o#e ona9 Anao sam da će na#ravii neko čudo%
luda jedna9 7a li vam je jo$ na#ričala8
PI.'O. Da vi i va$i #rijaelji svake nedelje #ravie večeru da &ise ismevali ljude kao $o
sam ja!
P'ER I vi se #overovali8 E #a% gos#odine Pinjone% #riznajem da se me iznenadili! 6a
5enska% s kojom sam #red va$im očima raskinuo% koja je &esna #a #riča koje$a da &i se
osveila% a vi joj verujee!
PI.'O. .isam imao uisak da #riča &ilo $a!
P'ER 'e li vam udarila i #riču o do&roj karmi8 I $a se &ili u #re(odnom 5ivou8 *av% ki
ili #ingvin8
PI.'O. Delfin!
P'ER Da% a ja sam &io al&aros% izgleda9 I oj ludači vi verujee! (#rekorno) ?os#odine
Pinjone9
PI.'O. (#okole&an) Izgledala je iskrena!!! 3ak mi je rekla da se #ro$le nedelje #ozvali
kolekcionara &il&okea!
P'ER Da% ako je! , znae li $a je &ilo na jelovniku8 Osaci #sa kojeg su joj Indijci #ojeli9
)a nemoje% zar vi o oz&iljno% gos#odine Pinjone8
PI.'O. (sve vi$e #okole&an) .e% ali!!!
P'ER =ajde% (ajdemo sad% dovoljno smo gu&ili vreme s im!
Pinjon okleva! Pjer navaljuje!
=ajde% moja me 5ena čeka% već &i re&alo da sam amo9
Pinjon odlučuje% mada nije u&e>en u#ućuje se vraima! Aazvoni elefon! Pjer se vraća u
so&u i uzima slu$alicu
,lo!!! a o si i% mila% si5em% krenuo sam ovog časa u &olnicu% kako si% reci8 (menja izraz
lica) 7a o znači8!!! Krisina% molim e% ne #očinji o#e9!!! )a o je sme$no% volim e% neću
e ek osavii samu u &olnici9!!! Krisina% slu$aj% #ore&na si mi! )noge sam svari naučio
večeras% zna$!!! Presani% &a$ me &riga za u 5ensku9!!! )a nije mi uo#$e lju&avnica% već
je ova &udala o izmislila9!!! Slu$aj% si5em za dese minua% razgovaraćemo u5ivo% va5i8!!!
(viče) Krisina9
S#usi slu$alicu% osaje ukočen za renuak% #a osalja ru5u i odlazi do &ara! .as#e #unu
veliku ča$u viskija ne gledajući u Pinjona!
PI.'O. <udala će sad da krene% ali #re oga &i da vam #osavi jedno #ianje!
P'ER (iscr#ljeno% ne gledajući ga) .osie se!
PI.'O. , ne% re&a mi odgovor/ za$o se me #ozvali na u večeru% gos#odine <ro$an8
Pjer ne odgovara! Kao da je za&oravio da je Pinjon u! Povuče do&ar guljaj viskija!
.eću oići dok mi ne odgovorie! Aa$o se me #ozvali na u večeru8
P'ER (najzad se okreće njemu) Ima jedna svar koju mogu da vam ka5em% z&og e večere
već dva saa #o meni samo #lju$e udarci! "ečera &udala ili ne% sku#o sam o #laio! I
mogu vam reći jo$ i ovo% osveili se sve &udale koje su &ile na im večerama% sve &udale
kroz vekove i u celom sveu! Eo% laku noć% gos#odine Pinjone!(segnua grla) ?os#odine
Pinjon!!!
PI.'O. Da8
P'ER "ečeraćemo i#ak% idućeg uorka% ali ovog #ua vi mene #ozivae! I siguran sam da
ću osvojii zlanu medalju!
PI.'O. (osme(uje se) Iscr#ljen sam!!! 45asno je zamorno &ii ineligenan!
K R , '