You are on page 1of 2

Sărurile sunt substan e compuse alcătuite din atomi de metale i radicali ț ș

acizi.
Ob inere. ț Sărurile sunt combina ii cu structură ionică, în general, formate ț
prin neutralizarea unui acid cu o bază. Se mai pot ob ine în urma reac iilor dintre ț ț
un acid i o altă sare, dintre ș metale (sau oxizii lor) i acizi, sau prin combinarea ș
directă a elementelor.
Sărurile sunt electroli i ț tari, în solu ii apoase fiind, în general, disociate în ț ioni.

Starea naturala:
Clorura de sodiu, NaCl, cunoscută sub numele de sare de bucătărie, se
găseşte în natură fie sub formă de sare gemă, fie dizolvată în apa oceanelor,
mărilor, lacurilor sărate şi în ape minerale.
Carbonatul de calciu, CaC
!
, se găseşte în stare naturală sub formă de
calcar, cretă şi marmură.
Clasificarea si compozitia sarurilor:
Sărurile sunt substan"e compuse care au molecula formată din atomi de
metal şi un radical acid. #upă compozi"ie sărurile se pot clasifica în$
% Săruri neutre, provenite din înlocuirea tuturor atomilor de &idrogen din
molecula unui acid cu metale.
% Săruri acide, provenite din înlocuirea par"ială a atomilor de &idrogen din
molecula unui acid cu metale sau cu radicalul amoniu, N'
(
confirmă regula$
produsul dintre valen"a şi numărul atomilor de metal este întotdeauna egal cu
produsul dintre valen"a şi numărul radicalilor acizi.
Proprietati fizice
% sunt substan"e solide, deseori cristalizate, incolore sau de culoare albă) numai
unele săruri sunt colorate)
% cele mai multe săruri sunt solubile în apă)
% gustul sărurilor este diferit)
% solu"iile sărurilor conduc curent electric.
Proprietati chimice :
Reacţia sărurilor cu baze:
*nS
(
+ ,Na' - *n (')
,
.+ Na
,
S
(
/eCl
!
+ !Na' - /e (')
!
. + !NaCl
Reacţia sărurilor cu acizi:
• 0gN
!
+ 'Cl- 0gCl. +'N
!

• 1aC
!
+ '
,
S
(
- 1aS
(
. + C
,
2 + '
,

• CaC
!
+ ,'Cl - CaCl
,
+ C
,
2 + '
,

Reacţia de descompunere termică a sărurilor:
• CaC
!
3Ca + C
,
2
• N'
(
'C
!
3 N'
!
2 + C
,
2+ '
,


Utilizările sărurilor
• % materiale pentru construc"ii)
• % fabricarea săpunului, sodei caustice)
• % ob"inerea sticlei, &4rtiei, îngrăşămintelor)
• % industria produselor clorosodice.
5roprietă i c&imice ale sărurilor ț
Nr.crt. 5roprietatea c&imică 6cua ia reac iei c&imice ț ț
7 8eac ia cu metalele ț /e + CuS
(
3 /eS
(
+ Cu.
, 8eac ia cu bazele ț /eCl
!
+ !Na' 3 /e (')
!
. + !NaCl
! 8eac ia cu acizii ț 0gN
!
+ 'Cl30gCl. +'N
!
( 8eac ia cu alte ț
saruri
1aCl
,
+ Na
,
S
(
3 1aS
(
+ ,NaCl
9 8eac ia de ț
descompunere
CaC
!
3Ca + C
,
2