You are on page 1of 2

地獄少女

Enma Ai’s straw doll speech
Kita yo
Yonda desho ?
Watashi wa Enma Ai
(calls Wanyūdo, Ichimoku Ren, or Hone Onna)
Uketori nasai
Anata ga hontōni urami ga harashitai to omou nara sono akai ito o toke ba ii
Ito o toke ba, watashi to seishiki ni keiyaku o kawashite koto ni naru
Urami no aite wa sumiyaka ni Jigoku ni nagasareru wa
Tadashi, urami o harashi tara, anata jishin ni taisho shiharatte morau
Hito o noro a ba ana futatsu
Keiyaku o kawashi tara, anata no tamashī mo Jigoku e ochiru
Maa… shinde ato no hanashi da kedo
Gokuraku cho ni ikezu, anata no tamashi ga itami to kurushimi wa ajimai nagara eien ni samayao koto ni
naru
Ato wa anata no kimeru koto yo
You’ve summoned me. My name is Enmai Ai. [She gives a straw doll to the person seeking revenge] Take
this. If you truly wish revenge, just untie the scarlet thread from his neck. Pulling the thread binds you
into a covenant with me. I will ferry the soul of your tormentor straight into the depths of
Hell....however, once vengeance is served, you will have to deliver your end of the bargain. There always
has to be a price. When you die, your soul will also belong to Hell. You will never know the joys of
Heaven; you will be left to wander through a world made of pain and agony for all of eternity.
Enma Ai’s death speech
Yamini madoishi awarena kageyo
Hitowo kizutsuke otoshimete
Tsumini oboreshi gouno tama
Ippen... shinde miru?
闇に惑いし哀れな影よ
人を傷つけ貶めて
罪に溺れし業の魂
イッペン、死ンデミル?
Oh pitiful shadow bound in darkness

Thy actions cause men pain and suffering

A soul drowned in sinful karma.

How would you like to try dying this once?
Enma Ai taking victim to H*ll
Kono urami, Jigoku e nagashimasu


地獄少女
Jigoku Shōjo