You are on page 1of 3

ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA

Ispitna pitanja 2.5
U testu koji imate pred sobom zahteva se da odgovorite na pitanja u vezi sa korišćenjem
računara. Takođe treba da kreirate zadatu strukturu foldera i da obavljate različite operacije
vezane za rad sa fajlovima i folderima u okviru kreirane strukture foldera.
Ukupan broj bodova koji možete da osvojite je !.
". #tvorite fajl odgovori2.5 koji se nalazi u folderu odgovori na disketi. [2 boda]
!. Unesite vaše ime i broj indeksa u prvi red tabele za odgovore u fajlu odgovori2.5 i sačuvajte
fajl na disketi. [2 boda]
. $oja od sledećih ikona služi za maksimiziranje prozora% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u
fajl odgovori2.5 &red .(. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
). $oja se od nabrojanih ekstenzija koristi za fajlove koji sadrže muziku% Upišite vaš odgovor
&a' b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red ).( i sačuvajte ga. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
.gif .doc .mp .*ls
+. ,bog čega je bitno da fajlovi imaju korektnu ekstenziju% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u
fajl odgovori2.5 &red +.( na disketi. [1 bod]
&a( -a bi se sprečilo brisanje fajla
&b( ,bog toga što ekstenzija fajla određuje kada je fajl kreiran
&c( ,bog toga što ekstenzija fajla određuje folder u kojem će se fajl smestiti
&d( -a bi fajl mogao da se otvori odgovarajućom aplikacijom
.. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuje šta se dešava sa fajlovima kada praznite Recycle
Bin% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red ..(. [1 bod]
&a( /ajlovi se permanentno brišu
&b( /ajlovi se potpuno restauriraju
&c( /ajlovi se kopiraju i preimenuju
&d( /ajlovi se premeštaju u privremeni folder
0. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuje delovanje računarskih virusa% Upišite vaš odgovor
&a' b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red 0.(. [1 bod]
&a( 1amo tekstualni fajlovi mogu da se oštete
&b( /ajlovi mogu da se oštete ili izbrišu
&c( /ajlovi se uvek permanentno oštećuju
&d( 1amo fajlovi operativnog sistema mogu da se oštete
2. ,bog čega se antivirus programi moraju redovno ažurirati% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d(
u fajl odgovori2.5 &red 2.(. [1 bod]
&a( -a bi se izbeglo slučajno brisanje antivirus programa
&b( -a bi se sprečio nelegalan pristup vašem računaru
strana 1 od 3
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.5
&c( -a bi bilo moguće identifikovati' izolovati i izbrisati nove vrste virusa
&d( -a bi se potvrdilo vlasništvo licence za antivirus program
3. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuju efekte kompresije fajlova% Upišite vaš odgovor &a'
b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red 3.(. [1 bod]
&a( 1manjuje se veličina fonta u tekstualnim fajlovima
&b( 1manjuje se veličina fajlova
&c( 1manjuje se broj reči u tekstualnim fajlovima
&d( 1manjuje se dužina imena fajla
"4. 5de se u dijalogu za podešavanje parametara monitora nalazi opcija da promenite
rezoluciju% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red "4.( i sačuvajte ga. [1
bod]
&a( Tab Appearance
&b( Tab Background
&c( Tab Desktop
&d( Tab Settings
"". $ako se zove operativni sistem na računaru na kojem rešavate ovaj test i koji je broj
verzije% Upišite vaš odgovor u fajl odgovori2.5 &red "".(. [2 boda]
"!. $orišćenjem 6elp7a pronađite informacije o terminu calculator. 8skopirajte dve linije teksta
koji ste pronašli u fajl odgovori2.5 &red "!.(. [2 boda]
". $reirajte shortcut koji će ukazivati na folder odgovori na disketi. [1 bod]
"). $oliko ima fajlova sa ekstenzijom .rtf u folderu ecdltest &uključujući i subfoldere(% Upišite
vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.5 &red ").( i sačuvajte ga. [2 boda]
"+. 9ronađite fajl year.doc u ecdltest folderu i promenite mu ime u new members.doc. [1
bod]
".. 9romenite atribute fajla comet.doc u folderu ecdltest tako da bude read-only. [1 bod]
"0. U ecdltest folderu sortirajte fajlove tako da fajl koji je prvi modifikovan bude prvi na listi. [1
bod]
"2. 1elektujte fajl koji je prvi na listi zajedno sa fajlom comet.doc &koji se nalazi u folderu
ecdltest(. [1 bod]
"3. 1liku &capture( ecdltest foldera &sa selektovanim fajlovima( kopirajte u fajl odgovori2.5
&na drugoj strani(. [2 boda]
!4. 9ronađite folder astronomy na disketi i kreirajte strukturu subfoldera kao na sledećoj slici.
[2 boda]
!
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.5
!". $opirajte fajl redplanet.doc iz ecdltest foldera u subfolder mars. [1 bod]
!!. 9remestite fajl planets.doc iz ecdltest foldera u subfolder venus. [1 bod]
!. $oliko ima fajlova sa ekstenzijom .xls u folderu ecdltest &uključujući i subfoldere(% Upišite
vaš odgovor u fajl odgovori2.5 &red !.( i sačuvajte ga. [2 boda]
!). #dštampajte jednu kopiju fajla odgovori2.5 na štampaču. 1ačuvajte i zatvorite fajl
odgovori2.5. [1 bod]
KRAJ TESTA 2.5
strana 3 od 3