You are on page 1of 3

ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA

Ispitna pitanja 2.7
U testu koji imate pred sobom zahteva se da odgovorite na pitanja u vezi sa korišćenjem
računara.
Takođe treba da kreirate zadatu strukturu foldera i da obavljate različite operacije vezane za rad
sa fajlovima i folderima u okviru kreirane strukture foldera.
Ukupan broj bodova koji možete da osvojite je !.
". #tvorite fajl odgovori2.7 koji se nalazi u folderu odgovori na disketi. [2 boda]
!. Unesite vaše ime i broj indeksa u prvi red tabele za odgovore u fajlu
odgovori2.7 i sačuvajte fajl na disketi. [2 boda]
. $oji je tačan naziv za objekat na donjoj slici%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red .(. [1 bod]
&a( Toolbar
&b( )enu *ar
&c( Title *ar
&d( +croll *ar
,. $oja od sledećih ikona služi za zatvaranje prozora%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red ,.(. [1 bod]
(a) (b) (c) (d)
-. $oja od navedenih ikona predstavlja folder%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red -.( i sačuvajte ga. [1 bod]
(a) (b) (c) (d)
.. $oja od navedenih operacija može da se obavi direktno sa desktopa%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red ..(. [1 bod]
&a( /odešavanje parametara mreže
&b( /odešavanje parametara monitora
&c( 0ormatiranje diska
&d( *risanje sadržaja foldera Recycle Bin
1. $oja se od nabrojanih ekstenzija koristi za fajlove koji sadrže sliku%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red 1.( i sačuvajte ga. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
.zip .wk4 .gif .doc
2. 3bog čega je važno praviti rezervne kopije fajlova na izmenljivim medijumima za čuvanje
podataka% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red 2.(. [1 bod]
strana 1 od 3
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.7
&a( 4a biste sprečili gubitak podataka u slučaju kvara hard diska
&b( 5zmenljivi mediji su pouzdaniji od hard diska
&c( 5zmenljivi mediji su najjeftiniji
&d( 4a biste lakše instalirali nove aplikacije
6. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuje naredbu restore u Recycle Bin-u%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red 6.(. [1 bod]
&a( /ravi se rezervna kopija fajlova &back7up(
&b( 0ajlovi ostaju sačuvani u Recycle Bin-u
&c( 0ajlovi se uvek vraćaju na desktop
&d( 0ajlovi se vraćaju na originalnu lokaciju
"8. $oja vam od navedenih opcija omogućava da promenite na koji instalirani printer
ćete štampati tako da promene ostanu zapamćene i posle isključenja računara%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.7 &red "8.( na disketi. [1 bod]
&a( 0ile 9 /rint:
&b( +et as 4efault &/rinter(
&c( Use /rinter #ffline
&d( ;dd /rinter
"". $ako se zove operativni sistem na računaru na kojem rešavate ovaj test i koji je broj
verzije% Upišite vaš odgovor u fajl odgovori2.7 &red "".(. [2 boda]
"!. $orišćenjem <elp7a pronađite informacije o terminu viewing files.
5skopirajte dve linije teksta koji ste pronašli u fajl odgovori2.7 &red "!.(. [2 boda]
". $reirajte shortcut koji će ukazivati na folder ecdltest na disketi. [1 bod]
",. $oliko ima fajlova sa ekstenzijom .txt u folderu ecdltest &uključujući i subfoldere(%
Upišite vaš odgovor u fajl odgovori2.7 &red ",.( i sačuvajte ga. [1 bod]
"-. +liku &capture( foldera sa rezultatima pretraživanja kopirajte u fajl odgovori2.7
&na drugoj strani(. [2 boda]
".. /ronađite fajl crude.doc u ecdltest folderu i preimenujte u strike.doc. [1 bod]
"1. /ronađite folder fuel na disketi i kreirajte strukturu subfoldera kao na sledećoj slici.
[2 boda]
"2. +elektujte fajlove oil.doc i origins.doc u ecdltest folderu. [1 bod]
!
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.7
"6. $opirajte fajlove oil.doc i origins.doc iz ecdltest foldera u oil subfolder. [1 bod]
!8. U ecdltest folderu sortirajte fajlove prema veličini tako da najveći fajl
bude prvi na listi. Upišite ime' veličinu i datum modifikacije fajla koji je
drugi po veličini u fajl odgovori2.7 &red !8.( i sačuvajte ga. [2 bod]
!". /remestite fajl coal.doc iz foldera ecdltest u folder coal. [1 bod]
!!. $oliko ima fajlova u folderu ecdltest &uključujući i subfoldere(%
Upišite vaš odgovor u fajl odgovori2.7 &red !!.( i sačuvajte ga. [2 boda]
!. /romenite atribute fajla origins.doc u folderu ecdltest da bude read-only. [1 bod]
!,. #dštampajte jednu kopiju fajla odgovori2.7 na štampaču.
+ačuvajte i zatvorite fajl odgovori2.7. [1 bod]
KRAJ TESTA 2.7
strana 3 od 3