You are on page 1of 3

ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA

Ispitna pitanja 2.8
U testu koji imate pred sobom zahteva se da odgovorite na pitanja u vezi sa korišćenjem
računara.
Takođe treba da kreirate zadatu strukturu foldera i da obavljate različite operacije vezane za rad
sa fajlovima i folderima u okviru kreirane strukture foldera.
Ukupan broj bodova koji možete da osvojite je !.
". #tvorite fajl odgovori2.8 koji se nalazi u folderu odgovori na disketi. [2 boda]
!. Unesite vaše ime i broj indeksa u prvi red tabele za odgovore u fajlu odgovori2.8 i sačuvajte
fajl na disketi. [2 boda]
. $oja je svrha formatiranja diskete% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8
&red .( na disketi. [1 bod]
&a( )a se fajlovi na disku kompresuju
&b( )a se proveri da li disketa sadrži viruse
&c( )a se zabrani upisivanje podataka na disketu
&d( )a se disketa pripremi za upisivanje podataka
*. $oja od sledećih ikona služi za minimiziranje prozora%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red *.(. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
+. ,bog čega je bitno da fajlovi imaju korektnu ekstenziju% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u
fajl odgovori2.8 &red +.( na disketi. [1 bod]
&a( )a bi fajl mogao da se otvori odgovarajućom aplikacijom
&b( ,ato što ekstenzija fajla određuje folder u kojem će se fajl smestiti
&c( )a bi se fajl zaštitio od računarskih virusa
&d( )a bi se sprečilo brisanje fajla
-. $oje od navedenih podešavanja utiče na izgled desktopa%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red -.(. [1 bod]
&a( .romena default štampača
&b( .odešavanje parametara modema
&c( .romena broja boja monitora
&d( $ompresija fajlova
/. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuje delovanje računarskih virusa%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red /.(. [1 bod]
&a( 0eki fajlovi mogu da se oštete ili unište
&b( 1amo kompresovani fajlovi mogu da budu oštećeni
&c( 1amo se programi oštećuju
&d( 2ajlovi se permanentno oštećuju
strana 1 od 3
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.8
3. $oja se od nabrojanih ekstenzija koristi za fajlove koji sadrže tabelarne kalkulacije%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red 3.( i sačuvajte ga. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
.mp .doc .gif .4ls
5. ,bog čega uvek morate da koristite antivirus program koji je ažuriran% Upišite vaš odgovor
&a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red 5.(. [1 bod]
&a( )a bi se izbeglo slučajno brisanje antivirus programa
&b( )a bi bilo moguće identifikovati' izolovati i izbrisati nove vrste virusa
&c( )a bi se sprečio nelegalan pristup vašem računaru
&d( )a bi se potvrdilo vlasništvo licence za antivirus program
"6. $oji od navedenih iskaza najbolje opisuju efekte kompresije fajlova%
Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl odgovori2.8 &red "6.(. [1 bod]
&a( $ompresijom se fajlovima dodeljuje atribut 7hidden8
&b( $ompresijom se fajlovi brišu
&c( $ompresijom fajlovi postaju manji
&d( $ompresija smanjuje mogućnosti 9:;<a
"". $oja od navedenih ikona predstavlja fajl% Upišite vaš odgovor &a' b' c ili d( u fajl
odgovori2.8 &red "".( i sačuvajte ga. [1 bod]
&a( &b( &c( &d(
"!. $olika je veličina 9:;<a računara na kojem rešavate ovaj test% Upišite vaš odgovor u fajl
odgovori2.8 &red "!.(. [2 boda]
". $orišćenjem =elp<a pronađite informacije o terminu paint. >skopirajte dve linije teksta koji
ste pronašli u fajl odgovori2.8 &red ".(. [2 boda]
"*. .ronađite u ecdltest folderu &uključujući i subfoldere( sve fajlove čija imena počinju
slovima po. ?roj fajlova koji ste pronašli upišite u fajl odgovori2.8 &red "*.(. [2 boda]
"+. U ecdltest folderu sortirajte fajlove prema datumu modifikacije tako da fajl koji je poslednji
modifikovan bude prvi na listi. Upišite ime fajla koji je poslednji modifikovan u fajl
odgovori2.8 &red "+.( i sačuvajte ga. [1 bod]
"-. >stovremeno selektujte fajl koji je poslednji modifikovan i fajl posters.doc koji se nalazi u
folderu ecdltest. [1 bod]
"/. 1liku &capture( foldera sa selektovanim fajlovima kopirajte u fajl odgovori2.8
&na drugoj strani(. [2 boda]
"3. .ronađite fajl test2.doc u ecdltest folderu i promenite mu ime u test4.doc. [1 bod]
!
ECDL MODUL 2 KORIŠĆENJE RAČUNARA I UPRAVLJANJE FAJLOVIMA
Ispitna pitanja 2.8
"5. .ronađite folder wines na disketi i kreirajte strukturu subfoldera kao na sledećoj slici.
[2 boda]
!6. $opirajte fajl port wine.doc iz foldera ecdltest u folder port. [1 bod]
!". .remestite fajl sherry.doc iz foldera ecdltest u folder sherry. [1 bod]
!!. .romenite atribute fajla brandy wines.doc u folderu ecdltest tako da bude read-only.
[1 bod]
!. $oliko ima fajlova sa ekstenzijom .doc u folderu ecdltest &uključujući i subfoldere(%
Upišite vaš odgovor u fajl odgovori2.8 &red !.( i sačuvajte ga. [2 boda]
!*. #dštampajte jednu kopiju fajla odgovori2.8 na štampaču.
1ačuvajte i zatvorite fajl odgovori2.8. [1 bod]
KRAJ TESTA 2.8
strana 3 od 3