You are on page 1of 3

KEPERLUAN PENGWUJUDAN TASKA

DI KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR
MAT SAZILIN BIN AYUB
ZARINA BINTI YUNUS
NOR AZIDA BINTI MANSOR


Email : sazilin@kkktu.edu.my

KOLEJ KOMUNITI LEDANG JOHOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2011


ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan penguwujudan TASKA di Kolej
Komuniti Ledang Johor dikalangan staf yang sudah berumahtangga serta mempunyai
cahaya mata. Kekerapan staf keluar masuk kolej disebabkan oleh masalah pengurusan
anak mengganggu tumpuan kerja mereka. Seramai 29 orang akan diambil sebagai
sampel kajian yang terdiri dari staf akademik dan staf sokongan. Instrumen kajian
ialah borang soal selidik dan data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan
menggunakan SPSS (Statistic Package For Social Science). Borang Soal selidik ini
mempunyai dua bahagian iaitu Bahagian A & Bahagian B. Bahagian A terdiri
maklumat latar belakang responden seperti jantina,umur, pendapatan,kategori
jawatan , bilangan anak dan sebagainya. Manakala bahagian B pula terdiri dari 28
soalan yang terdiri dari 4 bahagian bagi memenuhi 4 objektif yang dinyatakan.
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui samada pengwujudan TASKA di Kolej
Komuniti Ledang mampu......PENGENALAN.

1 PENDAHULUAN
TASKA adalah singkatan kata dari Taman Asuhan Kanak-Kanak. TASKA
boleh didefinisikan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk kanak-kanak
melebihi 4 orang yang berumur 4 tahun ke bawah selain dari seisi rumah dengan
menerima upah. TASKA adalah berbeza dari TADIKA dan Pusat Jagaan Kanak-
Kanak. Tujuan TASKA diadakan adalah untuk membantu ibubapa menjaga anak-
anak mereka sepanjang ketiadaan ibubapa. Penubuhan TASKA perlu didaftarkan
dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.......
8 KESIMPULAN
Kajian penilaian tahap keperluan pengwujudan TASKA di Kolej Komuniti
Ledang Johor adalah untuk menilai tahap keperluan staf berdasarkan kepada empat
perkara iaitu membantu dalam tumpuan kerja, membantu dalam mengurangkan
pengambilan cuti, memantapkan pengurusan masa serta mengetahui implikasi
kewangan staf. Berpandukan kepada dapatan kajian terhadap kesemua persoalan
kajian, maka dapatlah dikatakan bahawa keperluan penubuhan TASKA di kolej
amatlah tinggi. Semoga dengan penubuhan TASKA di Kolej Komuniti Ledang Johor
akan meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti staf pada masa akan datang.....


Sekiranya Tuan/Puan Pembaca yang budiman ingin memiliki kajian
penuh. Sila hubungi saya di alamat email yang tertera di atas. Saya
berbesar hati untuk berkongsi ilmu pengetahuan ini. Sekian...