You are on page 1of 4

เลาเรื่อง นายพรานสงคืนศีล

หลวงปูเหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย

คนบางคนนะไปวัด สมาทานศีลแลว
กลับไปถึงบาน บัดนีก้ ็มีงาน
ไปป-กดํานากันบาง ไปเกี่ยวขาวบาง
..เอา..ไปเห็นปลาอยูในนา
ก็เกิดอยากกินเนือ้ มันขึ้นมาแลว
ก็ไปจับมันมาฆาตมแกงกินเสีย
ทั้งที่รับศีลจากวัดไปหยกๆแลว
อยางนี้มีอยูถมไป
เพราะฉะนั้นศีลอันนี้จึงชื่อวาเป4น "ศีลชั่วคราว"
ชั่วระยะที่อยูในวัดนั่นแหละ
เมื่อออกจากวัดแลวก็เอาสงคืนพระไปหมดเลย
อยางนี้นี่มันก็จะสมกับคําวา..ที่ทานเลานิทานมา
เรื่อง "พรานคืนศีล" นั่นแหละ

กรรมเวรอะไร? ขอฝากความนี้ไปกับทาน ขอให"ทานไปทูลถามพระพุทธเจ"าให"ด"วย เมื่อชายคนนั้นไปถึงพระพุทธเจ"าแล"ว ก็นําความอันพวกเปรตสั่งไว"นไี่ ปทูลถามพระองค4 พระองค4ก็จึงรับสั่งวา คนเหลานั้นนะ ตั้งแตเป4นมนุษย:อยู ถึงวันแปดค่ําก็เขาวัดกันทีหนึ่ง ไปสมาทานศีล ถวายอาหารบิณฑบาตแดพระเจาพระสงฆ: ครั้นถึงวันสิบหาค่ําก็เขาวัดกันทีหนึ่ง ไปรับศีล ฟ-งธรรม ถวายทาน นอกจากวันพระแลวก็พากันไปดืม่ เหลาเมาสุรา เมื่อมึนเมาขึน้ มาแลวก็ชกกันตีกนั ... ดู ! ศีลนี่ของพระพุทธเจ"านูน จะมาสงอาตมาได"ยังไงละ ต"องเอาไปสงคืนพระพุทธเจ"านูนจึงคอยได" เอ"า.อุบาสกคนนั้นก็เดินทางไปแหละ เมื่อพระบอกให"วาพระพุทธเจ"าประทับอยูที่นั้นแหละวางั้น ก็เดินทางไปเลย ไปพวกเจอเปรตเข"าไปหมูหนึ่ง เปรตพวกนั้นก็ถามไถวา อุบาสกคนนั้นจะไปเฝ2าพระพุทธเจ"า ก็สั่งความไปวา เพราะอะไรหนอพวกขาพเจานี้นะ ครั้นวันแปดค่ํา สิบหาค่ํา ไดอยูดีกินดี สนุกสนานรองรําทําเพลง ไมอดไมอยาก อาหารการกินอะไรก็ได ครั้นเลยวันพระนั้นไปแลว เป4นวันธรรมดาแลว มีเทาแตทุบกันตีกัน ทะเลาะวิวาทกัน อาหารการกินก็อดอยาก ทําไมเป4นอยางนี้หนอ..พรานปาคนนั้นไปรับศีลจากพระมาแล"ว มาบ"าน เมียรู"เข"า เมียก็ไมพอใจ เลยบอกให"ผัวเอาไปสงคืนพระ ผัวก็เอาไปสงคืน พระก็ฉลาดพอ.

.หัวรางขางแตกไป ไมไดทําบุญทําทาน ไมไดรักษาศีลเลยวันธรรมดา นั่นแหละ เพราะฉะนั้นแหละ คนเหลานั้นตายแลวจึงไดเกิดเป4นเปรตอยูอยางนั้น แลวก็ไดรับความสุขแตวันแปดค่ําสิบหาค่ํา วันนอกนั้นแลวก็เสวยทุกข: เพราะวาทําแตบาปกรรม นี่เป5นอันแสดงวา บุญกรรมบาปกรรมนี่ มันยุติธรรมเอาซะจริงๆ นะ เมื่อไปทําบุญวันแปดค่ํา สิบหาค่ํา ตายไปบุญมันก็ใหผลในวันนัน้ แหละ วันธรรมดาไปทําบาป บาปมันก็ใหผล มันเป4นอยางนัน้ ก็ไดรับทุกข:ทนทรมาน นี่แหละคนสวนมากเทาทีส่ ังเกตเห็นมาเป5นอยางนี้แหละ มีศีลมีธรรมแตเวลาเข"าวัดเทานั้นเองนะ ออกจากวัดไปแล"ว ศีลธรรมเอามอบคืนให"พระไปหมด มีแตตัวเปลาๆกลับไปบ"าน พร"อมด"วยกิเลสตัณหาสารพัด เพราะเหตุนั้นมันถึงได"ทําบาปกรรมใสตัวเองไว" ไมสามารถที่จะรักษาศีลให"สม่ําเสมอไปได" ไอ"เรื่องการทําบาปฆาสัตว4ตดั ชีวิตมาเลีย้ งอัตภาพรางกายนี่ มันก็มีมาตั้งแตดึกดําบรรพ4นูนแหละ แม"แตครั้งสมัยพระพุทธเจ"ามาบังเกิดขึ้นในโลก คนบางพวกบางเหลามันก็ฆาสัตว4ตัดชีวิต ลักเอาสิ่งของผู"อื่นมาเป5นของตน ไปเลนชูส" ูชายอื่นหญิงอื่นซึ่งเป5นสามีหรือภรรยาของคนอื่น เชนนี้แหละ พูดเท็จ พูดคําหยาบ พูดสอเสียด เพ"อเจ"ออะไรกันไปอยางนั้นแหละ ดื่มเหล"า เมาสุรา อยางนี้นะ ถึงพระพุทธเจ"าบังเกิดขึ้นแท"ๆ พระองค4ทรงแสดงธรรม แนะนําสัง่ สอน ให"ละเว"นบาปอกุศลเหลานี้เขาก็ไมเชื่อไมทําตาม ไมวาแตคนชั้นต่าํ .คนชั้นสูงเชน เป5นพระราชามหากษัตริย4ก็ดี .

เป5นเสนาอํามาตย4หมูนี้ ก็ยังทําบาปเหลานี้กันมีอยู แตเทาที่สังเกตดูแล"วก็ผู"ที่รับ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ"าก็มีอยูเป5นจํานวนมาก เพราะในครั้งนั้นคนมีบุญมากมาเกิด คนได"ทําบุญกุศลมาแตชาติกอนนูน" มาเกิดเป5นจํานวนมาก เพราะวาเป5นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ"า ได"สร"างบุญบารมีตามพระโพธิสตั ว4มา เมื่อพระโพธิสัตว4เจ"าได"มาตรัสรู" เป5นพระพุทธเจ"าขึ้นมาในโลก คนเหลานั้นก็ได"มาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้น ที่มา : http://www.php?f=30&t=48111 ประโยคทิ้งทาย: "บุญกรรมบาปกรรมนี่ มันยุติธรรมเอาซะจริงๆ นะ เมื่อไปทําบุญวันแปดค่ํา สิบห"าค่ํา ตายไปบุญมันก็ให"ผลในวันนั้นแหละ วันธรรมดาไปทําบาป บาปมันก็ให"ผล มันเป5นอยางนั้น ก็ได"รับทุกข4ทนทรมาน นี่แหละคนสวนมากเทาทีส่ ังเกตเห็นมาเป5นอยางนี้แหละ มีศีลมีธรรมแตเวลาเข"าวัดเทานั้นเองนะ ออกจากวัดไปแล"ว ศีลธรรมเอามอบคืนให"พระไปหมด มีแตตัวเปลาๆกลับไปบ"าน พร"อมด"วยกิเลสตัณหาสารพัด เพราะเหตุนั้นมันถึงได"ทําบาปกรรมใสตัวเองไว" ไมสามารถที่จะรักษาศีลให"สม่ําเสมอไปได"" "หลวงปูเหรียญ วรลาโภ" “อุบาสิกา…ณชเล” สมัคร /ยกเลิกรับอีเมล:ธรรมะเชานี้สงอีเมล:มาที่ : nachale.dhammajak.net/forums/viewtopic.s@gmail.com .