You are on page 1of 1

ECDL MODUL 3 OBRADA TEKSTA

Ispitna pitanja 3 - uvod
Pre nego što pristupe ispitu, svi kandidati moraju posedovati ECDLSkillCard (indeks).
Ukoliko kandidat položi ispit, est Centar !e evidentirati re"ultat u odgovaraju!oj
#a"i podataka i u indeksu kandidata "a predmetni modul registrovati i overiti
uspešno polaganje ispita.
$spitna pitanja "a %odul &, ver"ije '.(, organi"ovana su u ) testova od po &*
"adatka.
Ispit
+andidat na ispitu rešava test koji do#ije od autori"ovanog est Centra, a i"#or testa
se vrši slu,ajnim oda#irom samo jednog od raspoloživi- testova koji se o#ave"no
,uvaju u se.u est Centra. /da#ir testa se vrši na dan polaganja ispita.
est Centar "a svakog kandidata registruje test koji je polagao i u slu,aju da
kandidat ne položi ispit, prilikom ponovnog polaganja ne može rešavati taj isti test.
0a ispitu je sve vreme prisutan autori"ovani ECDL ispitiva, kako #i o#e"#edio da
ispit #ude sproveden na propisani na,in.
1utori"ovani ECDL ispitiva, mora proveriti identitet svakog kandidata i svima dati
slede!e in.orma2ije3
4 0ijedan deo ispitnog materijala ne sme #iti i"nesen i" prostorije u kojoj je polagan
ispit.
4 +andidati moraju vratiti sav ispitni materijal pre nego što napuste prostoriju u
kojoj su polagali ispit
4 +andidati mogu koristiti samo one diskete i papire koje do#iju od est Centra
4 okom ispita se ne mogu koristiti nikakve knjige ili drugi pomo!ni materijali
4 +andidatima nije do"voljeno da me5uso#no ra"govaraju ili da se o#ra!aju
ispitiva,u
4 0ijedan kandidat "a vreme trajanja ispita ne sme napustiti ispitnu prostoriju, osim
u i"u"etnim slu,ajevima
4 $spit traje '6 minuta.
– U slu,aju #ilo kakve povrede propisa, ispit mora #iti prekinut.
Uputstvo za ocenjivanje
Svaki test se sastoji od &* "adatka. Svaki "adatak nosi 7 #od. Da #i kandidat položio
ispit, mora da ima najmanje *' #oda, odnosno 869 uspešno rešeni- "adataka.
Eventualne greške u ku2anju se ne u"imaju u o#"ir prilikom o2enjivanja.
Opšta uputstva
U 2ilju što lakše identi.ika2ije na testu sva imena .ajlova, nji-ovi- eksten"ija,
.oldera, U:L4a (Uni.orm Sour2e Lo2ators), -iperlinkova, ;e# strana, i sl. naglašena
su bold italic.
1utori"ovani ECDL ispitiva, koji prisustvuje ispitu je o#ave"an da upo"na kandidate
sa ovom stavkom pre nego što kandidati pristupe polaganju ispita.
Svaki kandidat pre polaganja do#ija disketu sa radnim .ajlovima.
0akon "avršetka testa, kandidat je o#ave"an da disketu preda ispitiva,u.
est Centar je dužan da pripremi ra,unare na kojima kandidati polažu tako da test
može da se uradi.
Ukoliko ra,unar na kome kandidat polaže test nema štampa,, kandidat tre#a da
koristi op2iju print4to4.ile.
strana 1 od 1