You are on page 1of 186

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

DANH SÁCH CBCNV ĐỐI TƢỢNG CHẤM CÔNG
280
MNV
MPL

Đối
tƣợng

TT

Test

1
2
3

1
1
1

01898
00565
00512

D01
D01
D01

A
A
A

4

1

00632

D7.2

A

5
6
7
8
9

1
1
1
1
1

00544
06776
02792
01301
12349

D04
E02
E02
E02
E02

A
A
A
A
A

10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1

00122
06781
06355
02110
02730
00583
03624

D03
E01
E01
E01
E01
E01
E22

A
A
A
A
A
A
A

17
18
19
20
21
22

1
1
1
1
1
1

05374
03742
02251
04595
00548
03298

E15
E06
E15
E15
E21
E05

A
A
A
A
A
A

23
24
25

1
1
1

02490
00556
00611

D05
E03
E03

A
A
A

26

1

03054

E04

A

27
28
29
30
31
32
33

1
1
1
1
1
1
1

00605
02766
00048
03723
02747
03747
03741

D06
E16
E16
E16
E16
E16
E16

A
A
A
A
A
A
A

34
35

1
1

03651
04154

E23
E26

A
A

36
37
38
39
40
41

1
1
1
1
1
1

02489
02140
00996
04237
11107
02725

E03
E03
E03
E03
W15
W4163

A
A
A
A
A
A

Họ và đệm

Tên

NN

BL

A. BỘ PHẬN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Tiến
KSCK CTM
6/8
Dũng
Nguyễn Văn
KSCKCT
5/8
Viện
Nguyễn Bá
CĐKTĐ
9/9
Thạnh
B. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC
ĐỘI TRƢỞNG
Nguyễn Đăng
Lắp máy
6/7
Khoa
Ban HCTC
Nguyễn Quang
Cử nhân luật
5/8
Huy
Ngô Ngọc
Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô
1/8
Tuân
Lưu Ngọc
THKT
1/9

Mai Tuấn
KS CNĐiện
1/8
Anh
Đỗ Thị Minh
LĐPT
1/5
Trang
Ban An toàn
Phạm Hữu
KSBHLĐ
5/8
Vàng
An Văn
KS KT dầu khí
1/8
Quyết
Đào Thế
Khảo sát địa hình
3/7
Mạnh
Nguyễn Quang
KS Đầu máy Toa xe
1/8
Quân
Lê Sỹ
Hàn điện
2/7
Lân
Tô Xuân
Cử nhân anh văn
2/8
Đông
Trịnh Văn
Đƣờng Kỹ sư cơ khí chuyên dùng 1/8
Kiểm soát kỹ thuật/KTTC
Lương Quang
KS CK
1/8

Phạm Công
KS TĐH thiết kế cơ khí 1/8
Đoàn
Trần Thư
KSCK ĐL
1/8
Việt
Đào Sỹ
KS điện
3/8
Đạt
Nguyễn Công
KSCK CTM
3/8
Thực
Đặng Văn
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8
Thụ
Quản lý vật tƣ
Ngô Quang
KSCNKT ô tô
1/8
Chức
Tường Duy
KSCK
2/8
Tiến
Nguyễn Tá
KSCK
2/8
Quyền
Quản lý máy và thiết bị
Nguyễn Văn
Cắt gọt kim loại
0.286
Trung
QA-QC
Nguyễn Ngọc
KSCK
3/8
Sơn
Mai Huy
1/8
Cƣờng KS Đóng tàu
Nguyễn Kiều
KSCK CTM
2/8
Hƣng
Tô Việt
1/8
Cƣơng KS Đóng tàu thủy
Nguyễn Duy
KSCK
1/8
Tùng
Chu Văn
KS CKCTM
1/8
Lăng
Mai Đình
KS TK tầu thủy
1/8
Định
Y tá, văn thƣ, kế toán
Nguyễn Thị
Cao đẳng kế toán
1/9
Hòa
Vi Văn
Trung cấp điều dưỡng đa khoa
2/7
Thí
C. BỘ PHẬN PHỤC VỤ
Vật tƣ, thủ kho, vận chuyển thiết bị
Nguyễn Khắc
CĐCNHàn
3/7
Dũng
Hà Văn
Ống
2/7
Tuấn
Mai Tiến
Lái xe
2/4
Phú
Nguyễn Văn
CNKT Điện
3/7
Quân
Lê Thị Ngọc
LĐPT
1/5
Thơ
Nguyễn Văn
HĐ(3-4G)
2/7
Xuân

TT

Test

MNV

MPL

42

1

06605

W16

43
44
45
46
47

1
1
1
1
1

01962
04604
06521
03779
00920

E31
E31
E31
E31
E31

48

1

01165

E28

49

1

01258

E29

50
51
52
53
54
55

1
1
1
1
1
1

01208
09537
03443
12022
05434
04285

E29
E27
E27
E27
W21
W21

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

03182
09571
09885
09808
12287
09563
12376
12377
12297
09019
11831
12414
09034
LĐTN

E32
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E34
E35

70
71
72
73
74

1
1
1
1
1

00665
01630
00879
03011
02146

W18
W18
W18
W18
W18

75

1

02527

F04

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01945
06082
06714
06715
02032
04037
03670
02902
06576
03709
05054
03528
06701

F01
G01
W04
W04
G01
G01
W04
W04
G01
G01
G01
G01
W04

89

1

02053

F02

Đối
Họ và đệm
Tên
NN
tƣợng
A
Nguyễn Văn
TC điện CN
Quý
Lái xe văn phòng
A
Phạm Văn
Lái xe
Thông
A
Phạm Mạnh
Lái xe
Tuyển
A
Dương Tuấn
Lái xe
Anh
A
Nguyễn Văn
Lái xe
Khoa
A
Hoàng Văn
Lái xe
Hùng
Trắc đạc
A
Lê Văn
Lắp máy
Thủy
Điện thi công, QLM, Sửa chữa
A
Đỗ Trọng
Sửa chữa
Giáp
Bảo vệ
A
Đào Văn
Điện
Tập
A
Hoàng Ngọc
LĐPT
Sơn
A
Lê Anh
Hàn sắt công trình
Tuấn
A
Lê Hữu
LĐPT
Thái
A
Phạm Tiến
Cƣờng LĐPT
A
Cao Anh
Sơ cấp Hàn
Nhật
A
Nhà bếp, vệ sinh cƣ xá
A
Trần Văn
Hàn điện
Doanh
A
Trịnh Thị
LĐPT
Duyên
A
Nguyễn Thị
LĐPT
Xuân
A
Lê Thị
LĐPT
Lực
A
Lê Thị
LĐPT
Oanh
A
Nguyễn Bá
LĐPT
Vang
A
Nguyễn Thị
LĐPT
Hạnh
A
Đào Thị
LĐPT

A
Nguyễn Thị
LĐPT
Dung
A
Cao Thị
LĐPT
Minh
A
Nguyễn Thị
LĐPT
Trang
A
Lê Thị
LĐPT
Hạnh
A
Nguyễn Hùng
LĐPT
Thanh
A
Nguyễn Thị
LĐPT
Mai
D. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT
Lái xe, lái cẩu, vận hành máy.
A
Tạ Đình
Lái cẩu
Vụ
A
Ngô Văn
Lái cẩu
Điệp
A
Nguyễn Văn
LC
Đoàn
A
Vũ Văn
Quỳnh Vận hành cẩu trục
A
Bùi Văn
Lái xe
Nhiên
Tổ giáo - Lê Tấn Công
A
Lê Tấn
Bắc giáo
Công
Tổ chế tạo nhà ăn ca- Lê Đình Mạnh
A
Lê Đình
Điện
Mạnh
A
Lê Đăng
CĐ Cơ điện
Anh
A
Nguyễn Tuấn
Cao đẳng Hệ thống điện
Anh
A
Cù Thanh
Trung cấp Nề hoàn thiện
Bình
A
Nguyễn Xuân
ống
Cung
A
Trần Thế
Cƣờng Trung cấp hàn
A
Trần Văn
Cƣờng Điện công nghiệp
A
Nguyễn Văn
Hàn
Duy
A
Vũ Trọng
TC- LĐTBCK
Hùng
A
Lê Anh
Phƣơng Trung cấp Hàn
A
Nguyễn Danh
Điện
Thanh
A
Đào Trọng
Vận hành bơm điện
Thìn
A
Đỗ Xuân
Hàn điện
Tuấn
Tổ lắp ống nƣớc thi công - Lê Văn Huy
A
Lê Văn
Điện
Huy

BL
2/7
1/4
1/4
1/4
1/4
3/4
3/7
7/7
3/7
1/5
2/7
1/5
1/5
1/7
6/7
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

5/7
2/7
3/7
2/7
1/4
3/7
2/7
3/7
3/7
2/7
2/7
2/7
3/7
3/7
2/7
2/7
3/7
3/7
2/7
3/7

TT

Test

MNV

MPL

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

03479
03931
02486
02362
02552
06447
05042
02729
03272
03442
03059
06471
06444
06441
06445
06450
06452
06429
10017

W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15

Đối
tƣợng
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01283
10996
00660
00745
02428
00531
01374
01983
04175
11601
03167
00861
10959
01341
03538
00795
01950
06717
06684
06682
06710
06490
06457
06468
01393
04480
01249
06687
05642
06778
01096
06688
03416
05852
03781
04250
01092
06693

F01
W15
G01
W15
G01
G01
G01
G01
G01
W15
W14
E28
E28
G02
G02
F01
G08
W04
W04
W04
W04
W04
W04
W15
W15
W15
F02
W16
W11
W12
G09
W16
G01
G01
W03
W03
W05
W16

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Họ và đệm

Tên

NN

BL

Cao Minh
Hàn điện tàu thủy
3/7
Chiến
Mai Văn
Trung cấp Hàn
2/7
Dũng
Vũ Văn
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật
3/7cơ khí
Dũng
Trần Văn
Lắp máy
3/7
Giang
Phạm Bá
Điện
2/7
Giáp
Nguyễn Văn
Cao đẳng Xây dựng DD & 3/7
CN
Hoàn
Nguyễn Tiến
Điện
3/7
Huân
Cao Khả
Hàn điện
2/7
Minh
Phan Thanh
Điện công nghiệp
2/7
Ngọc
Ngô Văn
Điện công nghiệp
3/7

Lê Tuấn
Hàn - Sắt công trình
2/7

Nguyễn Trọng
CĐ kỹ thuật điện tử
3/7
Tùng
Nguyễn Như
Hàn
2/7
Đức
Lê Ngọc
3/7
Dƣơng Điện
Đỗ Văn
Hàn
2/7
Hai
Nguyễn Quốc
Trung cấp Hàn
2/7
Hoàng
Lê Trung
Công nghệ ô tô
3/7
Kiên
Đặng Lê Hoàng
Điện
3/7
Anh
Nguyễn Văn
LĐPT
1/5
Trang
Tổ chế tạo ống SMP6A- Khổng Minh Tƣờng
Khổng Minh
ống
5/7
Tƣờng
Hoàng Thế
LĐPT
1/5
Quyền
Vũ Hồng
Nguội SC
4/7
Kiệm
Phạm Thành
Lắp máy
4/7
Long
Bùi Nam
Lắp máy
3/7
Tiến
Nguyễn Văn
Lắp máy
3/7
Thuân
Mai Xuân
LĐTBCK
3/7
Hoàn
Nhiếp Xuân
Chế tạo TBCK
2/7
Thắng
Nguyễn Bá
Cao đẳng nghề hàn
3/7
Sáng
Phùng Văn
LĐPT
1/5
Hiệp
Doãn Tất
SC
ô

xe
máy
3/7
Tuấn
Nguyễn Thiện
Kết cấu thép
4/7
Đẳng
Lê Viết
LĐPT
1/5
Anh
Mai Văn
CTTBCK
3/7
Dũng
Lưu Quang
Hàn hơi
4/7
Vịnh
Phạm Minh
Ống
3/7
Châu
Lê Doãn
Cơ khí - gò hàn
2/7
Dũng
Vũ Văn
Cƣờng Cao đẳng điện công nghiệp3/7
Đỗ văn
Cơ khí chế tạo máy (CNKT)
3/7
Đồng
Lê Văn
Cao đẳng tin học ứng dụng3/7
Kiên
Mai Trung
Cao đẳng Hệ thống điện 3/7
Kiên
Nguyễn Thanh
TC KT lắp điện
2/7
Tùng
Trịnh Văn
Điện - điện tử
3/7
Mừng
Trần Xuân
Trung cấp Cơ khí CTM 2/7
Tuấn
Nguyễn Văn
3/7
Phƣơng Nguội
Lê Đăng
Trung Cấp KT điện
2/7
Hải
Nguyễn Trọng
KCT
5/7
Tuyến
Nguyễn Hữu
Tiện kim loại
3/7
Tuyên
Hoàng Trọng
TC - Điện
2/7
Quân
Mai Văn
Cẩu chuyển
5/7
Tài
Lê Đức
Lắp máy
3/7
Tùng
Hoàng Văn
Hàn điện
1/5
Lợi
Nguyễn Văn
Gia công kết cấu thép
3/7
Đạo
Trần Văn
2/7
Phƣơng Lái cẩu
Nguyễn Văn
Điện công nghiệp
2/7
Mạnh
Lê Trí
Sơ cấp Nghề hàn
1/7
Bách
Nguyễn Tuấn
Lắp máy
3/7
Chung
Lê Tất
Trung cấp Hàn điện
2/7
Hiệp

Điện 2/7 Giang Trịnh Văn Dƣơng Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Cao Văn Trung cấp Hàn 2/7 Tâm Nguyễn Văn Cao đẳng Xây dựng 3/7 Thỏa Phạm Văn 2/7 Cƣơng Trung cấp điện Nguyễn Duy CĐ CNKT cơ khí 3/7 Tùng Lê Đình CĐ KTCT 3/7 Thành Tổ Timesheet cho JGCS .TT Test MNV MPL 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02123 06677 06292 06600 01434 04786 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01375 02621 01957 G04 W16 W16 W16 E27 W07 W16 W16 W16 W16 W16 F12 W14 W10 G01 G01 G01 Đối tƣợng A A A A A A A A A A A A A A A A A 164 165 166 167 168 169 170 1 1 1 1 1 1 1 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 B B B B B B B 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00772 06432 06213 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06784 F09 G01 W04 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 B B B B B B B B B B B 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06855 W21 W21 W21 W21 W21 W21 E27 W16 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 W05 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Họ và đệm Tên NN BL Lê Đình KCT 2/7 Thành Lê Văn Công nghệ hàn 3/7 Việt Nguyễn Văn Điện công nghiệp 3/7 Thành Nguyễn Bá TC lắp đặt TBCK 2/7 Hòa Vũ Hoàng LĐPT 1/5 Hà Vũ Văn Sơ cấp Nghề hàn 1/7 Công Lê Thế Trung cấp điện công nghiệp2/7 Tiến Đỗ Hùng Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Hải Nguyễn Đức Vỏ tầu thủy 2/7 Hƣng Ngô Sỹ Cao đẳng hệ thống điện 3/7 Thành Mai Văn Hàn điện 3/7 Việt Nguyễn Văn Lắp máy 6/7 Hà Nguyễn Xuân Dƣơng Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Ngô Trí Lắp máy 3/7 Huy Trần Quang CTTBCK 3/7 Đạt Lê Huy 3/7 Chƣơng Lắp máy Chu Văn Điện SC 3/7 Tiếp Tổ xây dựng .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh Lắp máy 6/7 Sơn Nguyễn Văn LĐPT 1/5 An Doãn Tất Công nghệ ô tô 2/7 Tú Trần Văn Trung cấp Điện công nghiệp 2/7 Sỹ Nguyễn Đình Công nghệ KT điện tử .Ông Võ Văn Hoàn .Ông Trần Văn Hải Trần Văn Gò hàn 4/7 Hải Hồ Văn Công nghệ ô tô 2/7 Bích Đỗ Đình Lao động phổ thông 1/5 Định Phạm Đức LĐPT 1/5 Văn Nguyễn Văn Lắp máy 3/7 Bình Vi Hải Cao đẳng Cơ khí 3/7 Nam Nguyễn Huy Cao đẳng Công nghệ KT cơ3/7 khí Kháng Mai Đắc Trung cấp điện công nghiệp2/7 Sỹ Nguyễn Đình Cao đẳng Hàn 3/7 Thắng Nguyễn Viết Cao đẳng Công nghệ KT cơ3/7 khí Thắng Hồ Sỹ CĐ CNKT Giao thông 3/7 Bình Tổ Xây dựng cƣ xá .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn Gia công cơ khí 3/7 Tuyên Cao Văn Điện 3/7 Chiến Nguyễn Văn Lắp điện và điều khiển 2/7 Liên Nguyễn Bá LĐPT 1/5 Phụng Bùi Khắc LĐPT 1/5 Chính Bùi Khắc LĐPT 1/5 Thuật Ngô Đức LĐPT 1/5 Trình Mạc Đăng Điện 2/7 Nghĩa Nguyễn Đức 2/7 Cƣờng TC lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Kỹ thuật Hàn 2/7 Ái Lê Văn Điện tầu thủy 3/7 Bắc Trần Cao TC-XD 2/7 Thắng Trịnh Văn TC .TT3/7 Sơn Cao Trọng Lắp đặt TBCK 2/7 Chí Lê Minh Hàn 2/7 Nam Tổ chế tạo KCT laydown 4 .

lắp đăt thiết bị cơ2/7 khí TC Lắp đặt đường ống công2/7 trình Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân dụng2/7 Điện 2/7 .Nước 3/7 Hàn điện 2/7 Hàn 2/7 TC nghề . điện tử 3/7 Điện công nghiệp 2/7 CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ2/7 khí Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 Công nghệ ô tô 3/7 Ống 2/7 Cao đẳng Công nghệ điện tử 3/7 Công nghệ hàn 2/7 Kỹ thuật hàn 2/7 Hàn 2/7 CĐ Lọc hóa dầu 3/7 Cao đẳng điện công nghiệp3/7 Trung cấp Công nghệ ô tô 2/7 Điện .TT Test MNV MPL 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 G02 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W21 W21 W21 W04 W04 W04 W04 Đối tƣợng A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Họ và đệm Võ Văn Nguyễn Văn Lê Thanh Nguyễn Ngọc Nguyễn Xuân Hồ Sỹ Lê Văn Đỗ Văn Cao Ích Hoàng Đat Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Tên Hoàn Long Đồng Điệp Quang Nhâm Ngọc Nam Thành Dũng Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng Cƣờng Chƣơng Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng NN BL Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Nhiệt điện 3/7 Vận hành máy XD 3/7 Công nghệ KT cơ khí 3/7 Tự động hóa XNCN (CNKT) 3/7 Hàn điện 3/7 Điện tử CN và dân dụng 2/7 Trung cấp Điện tử công nghiệp 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Lắp đặt TBCK 3/7 Trung cấp điện công nghiệp2/7 Vỏ tầu thủy 2/7 Hàn công nghệ cao 1/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 CĐ CN ô tô 3/7 KT máy lạnh và điều hòa không 3/7 khí Cao đẳng Sửa chữa máy tầu3/7 thủy Máy tàu thủy 3/7 Trung cấp điện CN&DD 2/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Công nghệ cơ khí 2/7 Trung cấp Cơ khí sửa chữa2/7 Lắp đặt TBCK 2/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ KT Xây dựng 3/7 Điện công nghiệp 3/7 KT máy lạnh và điều hòa không 2/7 khí Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ 2/7khí Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ 2/7khí Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Sơ cấp hàn 1/7 Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Trung cấp hàn 2/7 Công nghệ KTĐ.

TT Test MNV MPL 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06694 06759 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W16 W16 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 Đối tƣợng A A A A A A A A A A A A A A B B A B B B A A Họ và đệm Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Doãn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy Tên Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Đạt Định Anh Chung Hà Hà Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Ban Tƣ Mƣời Lƣợng NN BL Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy 3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu 3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Hàn điện 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp2/7 KT lắp đặt điện và điều khiển 2/7 LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 .

lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT.HẤM CÔNG Công việc đang thực hiện Giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Đội trưởng Trưởng ban HC-TC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Trưởng ban an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật giám sát cải tạo cư xá Kỹ thuật KCT Trưởng ban vật tư Nhân viên quản lý vật tư A Nhân viên vận chuyển vật tư Nhân viên quản lý vật tư QA-QC QA-QC QA-QC QA-QC QA-QC QA-QC QA-QC Nhân viên kế toán Nhân viên Y tá Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên mua sắm vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Ghi chú .

Công việc đang thực hiện Nhân viên quản lý vật tư Lái xe 16 chỗ Tổ trưởng tổ xe Lái xe 7 chỗ Lái xe 5 chỗ Lái xe 5 chỗ Trắc đạc Tổ trưởng Điện Thợ ống Bảo vệ xưởng chế tạo Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ block 4 Bảo vệ khu cư xá Quản lý Nhà bếp Nhân viên nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 10T Công nhân lái cẩu Công nhân vận hành Lái xe Tổ trưởng bắc giáo Tổ trưởng chế tạo nhà kho Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thủ kho kiêm nhóm trưởng chế tạo Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Tổ trưởng ống Ghi chú .

Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. bảo ôn Ghi chú . Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thủ kho đội ống Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Công việc đang thực hiện Thợ CT. Lắp ống bồn bể Tổ trưởng Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Tổ trưởng Thợ tiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ Bắc giáo Thợ xây lò. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.

bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Bảo vệ NĐ Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Tổ trưởng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Tổ trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thủ kho Thợ lắp đặt Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ lắp đặt Ghi chú .Công việc đang thực hiện Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.

Công việc đang thực hiện Tổ trưởng Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Ghi chú .

Công việc đang thực hiện Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Ghi chú .

A: Chấm công B: Không thường xuyên C: Không tiếp cận MCC trong thời gian ngắn .

.

.

.

.

.

.

.

Vĩnh Lộc .Hiệp Hòa .Lục Nam .Quỳnh Phụ .Bắc Giang Nhân viên quản lý vật tư A Liên Khê .Yên Phong .Song Khê .CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN DANH SÁCH CBCNV DỰ ÁN TT TT MNV 1 2 3 1 2 3 01898 00565 00512 4 1 00632 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 00544 06776 02792 01301 12349 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 17 18 19 20 21 22 1 2 3 5 6 7 05374 03742 02251 04595 00548 03298 23 24 25 1 2 3 02490 00556 00611 26 1 03054 Tổng số ngƣời 280 MPL Họ và đệm Tên Ngày sinh A.Bắc Ninh Quỳnh Xá . BỘ PHẬN QUẢN LÝ.Bỉm Sơn .Quế Võ .Sơn Dương .Bình Xuyên . BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG D7.Nghệ An Hải Vân .Can Lộc .Gia Lâm .Thái Bình Cử nhân luật Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô THKT KS CNĐiện LĐPT 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 KTH Dưới 3T 3 năm 3 năm Dưới 3T Trưởng ban HC-TC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC TT Địa chất .Hải Hậu .Bắc Giang Tiên Hưng .Quỳnh Phụ . Thái Thụy.Tiên Du .Hải Dương Lạc Vệ .Lương Tài . Hải Dương Hương Vĩ .Bắc Ninh Kỹ thuật giám sát cải tạo cư xáThanh Lãng .Hà Tĩnh Kỹ thuật CT.Khu 4 -Ba Đình . ĐIỀU HÀNH D01 Nguyễn Tiến 26/03/1973 Dũng D01 Nguyễn Văn 11/10/1977 Viện D01 Nguyễn Bá 10/06/1975 Thạnh B.Khoái Châu .Quế Võ .Bắc Ninh Quỳnh Vinh .Yên Dũng .Bắc Giang Quỳnh Xá .Nam Định Kỹ thuật CT.Bắc Ninh KSCNKT ô tô KSCK KSCK 1/8 2/8 2/8 KTH KTH KTH Trưởng ban vật tư Bắc Lý .Vân Dương .Hưng Yên Nhân viên vận chuyển thiết bị Cắt gọt kim loại 2/7 3 năm Trưởng ban QLM NN Công việc đang thực hiện Quê quán Hải Phú .Hiệp Lực.Ninh Giang.Vĩnh Phúc Kỹ thuật KCT Mỹ Hương . lắp đặt ống Giao Tiến .Bắc Ninh Vĩnh Hưng . lắp đặt ống Thịnh Tiến .Điệp Nông .Phong Cốc .Hưng Hà .Quỳnh Lưu .2 Nguyễn Đăng 12/12/1974 Khoa Ban HCTC D04 Nguyễn Quang 16/12/1978 Huy E02 Ngô Ngọc 31/12/1991 Tuân E02 Lưu Ngọc 04/07/1977 Hà E02 Mai Tuấn 07/23/1985 Anh E02 Đỗ Thị Minh 27/03/1991 Trang Ban An toàn D03 Phạm Hữu 9/13/1976 Vàng E01 An Văn 11/06/1987 Quyết E01 Đào Thế 05/02/1979 Mạnh E01 Nguyễn Quang 16/03/1987 Quân E01 Lê Sỹ 04/08/1988 Lân E01 Tô Xuân 6/2/1978 Đông E22 Trịnh Văn 14/10/1988 Đƣờng Kiểm soát kỹ thuật/KTTC E15 Lương Quang 8/13/1990 Vũ E06 Phạm Công 9/16/1988 Đoàn E15 Trần Thư 17/07/1986 Việt E15 Đào Sỹ 01/09/1978 Đạt E21 Nguyễn Công 09/04/1973 Thực E05 Đặng Văn 9/11/1988 Thụ Quản lý vật tƣ D05 Ngô Quang 13/02/1988 Chức E03 Tường Duy 5/18/1984 Tiến E03 Nguyễn Tá Quyền Quản lý máy và thiết bị D05 Nguyễn Văn 2/23/1987 Trung QA-QC BL HTHĐ KSCK CTM KSCKCT CĐKTĐ 6/8 5/8 9/9 KTH KTH KTH Giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Tổ 1 . lắp đặt ống Dũng Liệt .Giao Thủy .Thanh Hóa KS CK KS TĐH thiết kế cơ khí KSCK ĐL KS điện KSCK CTM Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8 1/8 1/8 3/8 3/8 1/8 Dưới 3T 12 tháng 3 năm 1 năm KTH 3 năm Kỹ thuật CT.Yên Thế .Tuyên Quang Kỹ thuật CT.Thái Bình Lắp máy 6/7 KTH Đội trưởng Xóm 14 . Ninh Giang. Thái Bình KSBHLĐ KS KT dầu khí Khảo sát địa hình KS Đầu máy Toa xe Hàn điện Cử nhân anh văn Kỹ sư cơ khí chuyên dùng 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 KTH Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 3 năm KTH KTH Trưởng ban an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Yên Khê . lắp đặt ống Thượng Lộc .Thái Bình Thái Thịnh.Bắc Giang Đội 10.Nguyễn Văn Cừ .Thanh Hóa Đức Long .Nam Định .Hà Nội Hồng Thái.

Duy Tiên .Nam Định TT Thứa .Thanh Hóa Điện 3/7 KTH Thợ ống Nam Chính .Thái Bình Đông Hoàng .Thanh Hóa Xóm 2_Nga An_Nga Sơn_Thanh Hóa Quỳnh Côi .Quỳnh Phụ .Thái Bình LĐPT Hàn sắt công trình LĐPT LĐPT Sơ cấp Hàn 1/5 2/7 1/5 1/5 1/7 Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T 12 tháng Bảo vệ xưởng chế tạo Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ block 4 Bảo vệ khu cư xá Thái Hòa . BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ.Tiên Hợp .Hưng Yên Thanh Quân .Thái Bình An Sơn .Lạng Giang .27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 00605 02766 00048 03723 02747 03747 03741 D06 E16 E16 E16 E16 E16 E16 34 35 1 2 03651 04154 E23 E26 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 E03 02489 E03 02140 E03 00996 E03 04237 11107 W15 02725 W4163 06605 W16 43 44 45 46 47 1 2 3 4 5 01962 04604 06521 03779 00920 E31 E31 E31 E31 E31 48 1 01165 E28 49 1 01258 E29 50 14 01208 E29 51 52 53 54 55 1 2 3 5 6 09537 03443 12022 05434 04285 E27 E27 E27 W21 W21 56 57 58 1 2 3 03182 09571 09885 E32 E34 E34 Nguyễn Ngọc 2/15/1981 Sơn Mai Huy 6/9/1985 Cƣờng Nguyễn Kiều 9/6/1986 Hƣng Tô Việt 1/15/1987 Cƣơng Nguyễn Duy 6/20/1986 Tùng Chu Văn 11/20/1989 Lăng Mai Đình 16/02/1987 Định Y tá. Thái Bình Hải Thượng .Tiên Lữ .Hà Nam Nga Văn .Yên Dũng .Nông Cống . văn thƣ.Quỳnh Phụ .Thanh Hóa Hải Bình .Thái Bình Thái Thụy.Hiệp Hoà .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Nghệ An Tĩnh Hải .Hiệp Hòa . planning FE FE Thôn Ngòi .Thái Bình Tiên Lục .Thái Bình Cẩm Quý .Thanh Hóa CĐCNHàn Ống Lái xe CNKT Điện LĐPT HĐ(3-4G) TC điện CN 3/7 2/7 2/4 3/7 1/5 2/7 2/7 3 năm 3 năm 36 tháng 12 tháng dưới 3T 3 năm Dưới 3T Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên mua sắm vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Thợ xây lò.Thị trấn Vũ Thư .Thanh Hóa .Nga Sơn .Thanh Hóa Hàn điện LĐPT LĐPT 6/7 1/5 1/5 KTH Quản lý Nhà bếp Dưới 3T Nhân viên nấu ăn Dưới 3T Thủ kho Tượng Sơn .Lương Tài . planning Ban DCC.Tĩnh Gia .Như Xuân .Hải Phòng An Khê .Thủy Nguyên .Nghĩa Đàn .Hải Hưng Văn Lộc .Thanh Hóa Lái xe Lái xe Lái xe Lái xe Lái xe 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 3 năm 12 tháng dưới 3T 12 tháng KTH Lái xe 16 chỗ Tổ trưởng tổ xe Lái xe 7 chỗ Lái xe 5 chỗ Lái xe 5 chỗ Nam Thanh .Thanh Hóa Cổ Thành .Nông Cống .Thanh Hóa Minh Tân II .Cẩm Thủy . vệ sinh cƣ xá Trần Văn 9/18/1960 Doanh Trịnh Thị 1/0/1900 Duyên Nguyễn Thị 5/24/1989 Xuân KSCK KS Đóng tàu KSCK CTM KS Đóng tàu thủy KSCK KS CKCTM KS TK tầu thủy 3/8 1/8 2/8 1/8 1/8 1/8 1/8 KTH 36 tháng KTH KTH 3 năm KTH 12 tháng QA-QC QA-QC FE Trưởng ban DCC.Chí Linh .Bắc Giang Quỳnh Xá_Quỳnh Phụ_Thái Bình Cao đẳng kế toán 1/9 Trung cấp điều dưỡng đa khoa2/7 12 tháng Nhân viên kế toán 1 năm Y tá Hưng Đạo .Bắc Ninh Nội Hoàng .Tiền Hải .Quỳnh Phụ . kế toán Nguyễn Thị 05/10/1988 Hòa Vi Văn 09/06/1989 Thí C. thủ kho.Bắc Giang Lắp máy 3/7 36 tháng Trắc đạc Sửa chữa 7/7 KTH Tổ trưởng Điện Minh Nghĩa .Thanh Hóa Quỳnh Trang . bảo ôn Thăng Tho-Nông Cống.Bắc Giang Hoà Sơn . Sửa chữa Đào Văn 06/05/1977 Tập Bảo vệ Hoàng Ngọc 01/12/1963 Sơn Lê Anh 01/06/1987 Tuấn Lê Hữu 07/04/1963 Thái Phạm Tiến 04/04/1976 Cƣờng Cao Anh 02/08/1991 Nhật Nhà bếp.Đông Sơn .Hậu Lộc .Nam Trực .Thanh Hóa Đông Thịnh . vận chuyển thiết bị Nguyễn Khắc 20/11/1988 Dũng Hà Văn 15/06/1992 Tuấn Mai Tiến 11/14/1983 Phú Nguyễn Văn 12/07/1983 Quân Lê Thị Ngọc 06/04/1990 Thơ Nguyễn Văn 07/12/1987 Xuân Nguyễn Văn 09/01/1990 Quý Lái xe văn phòng Phạm Văn 01/11/1985 Thông Phạm Mạnh 11/22/1974 Tuyển Dương Tuấn 10/13/1990 Anh Nguyễn Văn 1/9/1972 Khoa Hoàng Văn 15/11/1977 Hùng Trắc đạc Lê Văn 10/20/1985 Thủy Điện thi công Đỗ Trọng 01/09/1959 Giáp QLM.Tiền Hải .Bắc Giang Hoàng An .

LĐTBCK Trung cấp Hàn Điện Vận hành bơm điện Hàn điện 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Điện 3/7 Hàn điện tàu thủy 3/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 3/7 cơ khí Lắp máy 3/7 Điện 2/7 KTH 1 năm 1 năm 3 năm 3 năm 3 năm Tổ trưởng chế tạo nhà kho Xuân Lộc .Toàn Thắng .Bắc Ly .Tĩnh Gia .Thiệu Hóa .Lê Tấn Công Lê Tấn 12/20/1975 Công Tổ chế tạo nhà ăn ca.Tĩnh Gia .Triệu Sơn .Thanh Hóa Thủ kho kiêm nhóm trưởng chếHải tạoNhân .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Tân Lộc_Lộc Hà_Hà Tĩnh Nhóm trưởng chế tạo KCT Quảng Thái .Triệu Sơn .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Nguyên Bình .Lê Đình Mạnh Lê Đình 25/01/1990 Mạnh Lê Đăng 15/09/1985 Anh Nguyễn Tuấn 06/07/1988 Anh Cù Thanh 20/08/1992 Bình Nguyễn Xuân 05/12/1989 Cung Trần Thế 07/02/1991 Cƣờng Trần Văn 04/07/1991 Cƣờng Nguyễn Văn 10/08/1988 Duy Vũ Trọng 23/08/1993 Hùng Lê Anh 03/01/1990 Phƣơng Nguyễn Danh 27/07/1987 Thanh Đào Trọng 03/05/1986 Thìn Đỗ Xuân 27/12/1986 Tuấn Tổ lắp ống nƣớc thi công . Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Tĩnh Gia .Quảng Xương .Thanh Hóa Mai Lâm_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Diễn Mỹ .Nghệ An Mai Lâm .Kim Động .Nghệ An Vạn Thiện .Cẩm Thủy .Nông Cống .Thanh Hóa Lái cẩu Lái cẩu LC Vận hành cẩu trục Lái xe 5/7 2/7 3/7 2/7 1/4 KTH 36 tháng 36 tháng 12 tháng 36 tháng Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 10T Công nhân lái cẩu Công nhân vận hành Lái xe An Xá .Quảng Châu .Quảng Ngãi Điện CĐ Cơ điện Cao đẳng Hệ thống điện Trung cấp Nề hoàn thiện ống Trung cấp hàn Điện công nghiệp Hàn TC.Thanh Hóa Thợ CT KCT Thôn 2 . lái cẩu.Tĩnh Gia .Diễn Châu .Quảng Xương .Tĩnh Gia .Triệu Sơn .Chí Linh .Tĩnh Gia .Bắc Giang Thôn 6 .Hưng Yên Vụ Nông .Quảng Xương .Thanh Hóa Phúc Do .59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 12414 09034 LĐTN E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 70 71 72 73 74 1 2 3 4 5 00665 01630 00879 03011 02146 W18 W18 W18 W18 W18 75 1 02527 F04 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 02902 06576 03709 05054 03528 06701 F01 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 G01 G01 G01 G01 W04 89 90 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 02053 03479 03931 02486 02362 02552 F02 W15 W15 W15 W15 W15 Lê Thị 10/22/1960 Lực Lê Thị 10/10/1975 Oanh Nguyễn Bá 10/10/1960 Vang Nguyễn Thị 6/5/1979 Hạnh Đào Thị 5/19/1981 Lý Nguyễn Thị 10/10/1972 Dung Cao Thị 10/2/1962 Minh Nguyễn Thị 10/08//1994 Trang Lê Thị 10/6/1968 Hạnh Nguyễn Hùng 10/10/1964 Thanh Nguyễn Thị 13/10/1990 Mai D. Tạ Đình 1/9/1983 Vụ Ngô Văn 1/19/1991 Điệp Nguyễn Văn 20/7/1987 Đoàn Vũ Văn 28/8/1991 Quỳnh Bùi Văn 16/07/1986 Nhiên Tổ giáo .Thanh hóa Thợ CT KCT Hải Thanh .Thanh Hóa Thợ CT KCT Hải Thanh.Việt Yên .TX Hưng Yên Hồng Thái .Diễn Châu . BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe.Thanh Hóa Tiến Nông .Thanh Hóa Đông Thịnh_Đông Sơn_Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa Thiệu Ngọc .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Quảng Xương_Đô lương_Nghệ An Thợ CT KCT Quảng Hòa .Thanh Hóa Hải Thượng .Bình Sơn .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Phú Lâm_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Thợ CT KCT Hải Thượng .Bắc Giang Sao Đỏ .Nghi Lộc .Quảng Hòa . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thanh Hóa Tổ trưởng ống Thợ CT.Lê Văn Huy Lê Văn 02/08/1980 Huy Cao Minh 05/06/1986 Chiến Mai Văn 07/04/1985 Dũng Vũ Văn 01/08/1989 Dũng Trần Văn 12/12/1982 Giang Phạm Bá 13/08/1991 Giáp LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Tĩnh Gia_Thanh Hóa Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa An Nông .Hiệp Hòa .Hải Dương Bắc giáo 3/7 3 năm Tổ trưởng bắc giáo Bình Thạch .Tĩnh Gia. vận hành máy.Nghệ An Diễn Trung . Lắp ống bồn bể Thủ kho đội ống Nghi Thinh .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Hải Thanh .Thanh Hóa .Tĩnh Gia .

Khổng Minh Tƣờng Khổng Minh 05/07/1980 ống 5/7 Tƣờng Hoàng Thế 14/08/1992 LĐPT 1/5 Quyền Vũ Hồng 03/10/1984 Nguội SC 4/7 Kiệm Phạm Thành 22/01/1987 Lắp máy 4/7 Long Bùi Nam 24/04/1990 Lắp máy 3/7 Tiến Nguyễn Văn 21/08/1984 Lắp máy 3/7 Thuân Mai Xuân 23/09/1988 LĐTBCK 3/7 Hoàn Nhiếp Xuân 13/12/1991 Chế tạo TBCK 2/7 Thắng Nguyễn Bá 01/03/1990 Cao đẳng nghề hàn 3/7 Sáng Phùng Văn 29/01/1991 LĐPT 1/5 Hiệp Doãn Tất 12/01/1987 SC ô tô .Thanh Hóa Phú Sơn .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Quỳnh Hội . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Quảng Xương .Thanh Hóa Thăng Bình.Tĩnh Gia . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Quế Võ .Nông Cống.Thanh Hóa Quang Thiện .Tĩnh Gia . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thanh Hóa Thọ Hợp . Thanh Hóa Mai Lâm .Nam Định Đội 12 .Nga Sơn . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thái Bình Hồng Thịnh . Thái Bình Quả Linh .Thanh Hoá 4 Tâng . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Tĩnh Gia .Lộc Hà . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thanh Hóa Quảng Long .Hà Tĩnh Điện Biên_Tp.Thanh Hóa Quảng Công .Thanh Hóa Đông Xá .Tĩnh Gia . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thành Lợi . Lắp ống bồn bể Triệu Lộc.Thanh Hóa Thịnh Long_Hải Hậu_Nam Định KTH Dưới 3T KTH Dưới 3T 3 năm KTH 3 năm 3 năm 12 tháng Tổ trưởng Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Quỳnh Nguyên .Tĩnh Gia .Quỳnh Phụ .Thái Thụy .Vũ Thư .Tĩnh Gia .Thái Thụy .Tĩnh Gia .Sắt công trình 2/7 Vũ Nguyễn Trọng 02/01/1992 CĐ kỹ thuật điện tử 3/7 Tùng Nguyễn Như 20/10/1990 Hàn 2/7 Đức Lê Ngọc 26/07/1986 Điện 3/7 Dƣơng Đỗ Văn 10/05/1987 Hàn 2/7 Hai Nguyễn Quốc 02/01/1992 Trung cấp Hàn 2/7 Hoàng Lê Trung 20/06/1988 Công nghệ ô tô 3/7 Kiên Đặng Lê Hoàng 24/08/1989 Điện 3/7 Anh Nguyễn Văn 22/09/1979 LĐPT 1/5 Trang Tổ chế tạo ống SMP6A.Thái Bình Đông Thịnh .Đông Sơn .95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 01283 10996 00660 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 01341 03538 00795 01950 06490 06457 06717 06684 06682 06710 06468 01393 04480 F01 W15 G01 W15 G01 G01 G01 G01 G01 W15 W14 E28 E28 G02 G02 F01 G08 W04 W04 W04 W04 W04 W04 W15 W15 W15 Nguyễn Văn 12/11/1991 Cao đẳng Xây dựng DD & CN 3/7 Hoàn Nguyễn Tiến 06/05/1985 Điện 3/7 Huân Cao Khả 18/07/1988 Hàn điện 2/7 Minh Phan Thanh 27/06/1982 Điện công nghiệp 2/7 Ngọc Ngô Văn 15/04/1989 Điện công nghiệp 3/7 Tƣ Lê Tuấn 01/07/1989 Hàn .Thanh Hóa Hải Thanh .Bắc Hải . Thanh Hóa Quảng Khê_Quảng Xương_Thanh Hóa Hải Thượng .Thành Lợi .Nam Định Khánh Thiện.Tĩnh Gia .Nông Cống .Thái Bình Minh Hòa.Nghệ An Tùng Lâm .Thái Bình Thái Thành .Thanh Hóa Ninh Hải .Tĩnh Gia . Ninh Bình Việt Hung .Thái Bình Quả Linh .Quảng Xương .Hải Nhân .Thịnh Lộc .Thái Bình Quảng Lộc .xe máy 3/7 Tuấn Nguyễn Thiện 07/07/1987 Kết cấu thép 4/7 Đẳng Lê Viết 10/07/1992 LĐPT 1/5 Anh Mai Văn 10/4/2989 CTTBCK 3/7 Dũng Lưu Quang 10/11/1978 Hàn hơi 4/7 Vịnh Phạm Minh 11/12/1979 Ống 3/7 Châu Lê Doãn 20/08/1985 Cơ khí . Thanh Hóa_Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Phú Sơn . Lắp ống bồn bể Thợ CT. Hậu Lộc.Bắc Ninh Hoàng Giang Nông Cống Thanh Hóa 3 năm KTH Dưới 3T 3 năm 1 năm KTH 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 36 tháng 1 năm .Vụ Bản .Thanh Hóa TT Diêm Điền . Yên Khánh.Thanh Hóa Tĩnh Hải .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Quỳnh Hợp . Hưng Hòa.Quỳnh Phụ .Thanh Liêm .Nông Cống TH Mạo Yên -Phượng Mạo .Vụ Bản .Kim Sơn .Ninh Bình Tĩnh Gia. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.YênThái .Thanh Lương .Quỳnh Phụ .Hà Nam An Hiệp .gò hàn 2/7 Dũng Nguyễn Thanh 27/04/1994 TC KT lắp điện 2/7 Tùng Trịnh Văn 20/12/1989 Điện điện tử 3/7 Mừng Vũ Văn 08/11/1992 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Cƣờng Đỗ văn 03/08/1991 Cơ khí chế tạo máy (CNKT) 3/7 Đồng Lê Văn 21/04/1992 Cao đẳng tin học ứng dụng 3/7 Kiên Mai Trung 16/10/1987 Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 Kiên Trần Xuân 02/10/1991 Trung cấp Cơ khí CTM 2/7 Tuấn Nguyễn Văn 3/7 Phƣơng 05/009/1981 Nguội Lê Đăng 25/07/1991 Trung Cấp KT điện 2/7 Hải Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm 1 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Thợ CT.Thanh Hóa Thăng Bình. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thanh Hóa Thăng Bình .Yên Mô . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Ninh Bình Ba Đinh .

Hà Tĩnh Xóm 8 .Tiền Hải .Quỳnh Lưu . bảo ôn Thợ xây lò.Vũ Quang .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Hải Hòa . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia . Tĩnh Gia.Yên Thành .Thanh Hóa Quỳnh Mỹ.Thanh Hóa Phú Sơn. bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thôn Mít . Thanh Hóa Hải Lĩnh . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Hải Thượng .Tĩnh Gia.Bắc Ninh Ngọc Sơn .Hà Châu .Thạch Hà .Yên Khánh .Thanh Hóa Thạch Hương .Thanh Hóa Nguyên Bình .Thanh Hóa Đông Hoàng .Hà Tĩnh Mai Lâm .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hải Nhân .TT Hương Khê . bảo ôn Bảo vệ NĐ Thợ xây lò.Bắc Ninh Trường Lâm . Tĩnh Gia.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Hoằng Hóa . bảo ôn Thợ xây lò.Hoà Sơn .Thanh Hoá Xóm 3 .Thanh Hóa Quỳnh Xá .Thanh Hóa 4/7 2/7 1/5 KTH Tổ trưởng chế tạo KCT Dưới 3T Nhóm trưởng chế tạo KCT Dưới 3T Thủ kho Hiền Lương.Quỳnh Phụ .Thanh Hóa Thuần Lộc .Thanh Hóa Hải Thượng .Quế Võ .Hà Trung .Khánh Trung .Hoa Thành .Điện Quân Mai Văn 16/09/1992 Cẩu chuyển Tài Lê Đức 01/06/1987 Lắp máy Tùng Hoàng Văn 16/06/1988 Hàn điện Lợi Nguyễn Văn 31/08/1979 Gia công kết cấu thép Đạo Trần Văn 15/05/1988 Lái cẩu Phƣơng Nguyễn Văn 05/02/1993 Điện công nghiệp Mạnh Lê Trí 20/05/1992 Sơ cấp Nghề hàn Bách Nguyễn Tuấn 12/03/1989 Lắp máy Chung Lê Tất 22/06/1988 Trung cấp Hàn điện Hiệp Lê Đình 29/04/1985 KCT Thành Lê Văn 15/11/1994 Công nghệ hàn Việt Nguyễn Văn 20/4/1988 Điện công nghiệp Thành Nguyễn Bá 16/10/1989 TC lắp đặt TBCK Hòa Vũ Hoàng 10/01/1957 LĐPT Hà Vũ Văn 22/07/1989 Sơ cấp Nghề hàn Công Lê Thế 12/01/1989 Trung cấp điện công nghiệp Tiến Đỗ Hùng 18/10/1985 Cao đẳng kỹ thuật điện Hải Nguyễn Đức 26/09/1988 Vỏ tầu thủy Hƣng Ngô Sỹ 07/01/1991 Cao đẳng hệ thống điện Thành Mai Văn 15/09/1990 Hàn điện Việt Nguyễn Văn 07/11/1959 Lắp máy Hà Nguyễn Xuân 20/08/1990 Công nghệ kỹ thuật điện Dƣơng Ngô Trí 20/11/1987 Lắp máy Huy Trần Quang 02/05/1984 CTTBCK Đạt Lê Huy Chƣơng 11/03/1984 Lắp máy Chu Văn 20/04/1982 Điện SC Tiếp Tổ xây dựng .TT Sơn Cao Trọng 11/12/1990 Lắp đặt TBCK Chí Lê Minh 20/04/1984 Hàn Nam Tổ chế tạo KCT laydown 4 .TP.Tĩnh Gia .Thanh Hóa Thọ Ngọc.Bắc Giang Hải Hòa. Nông Cống.Yên Định _ Thanh Hóa Thôn 2 . Quỳnh Phụ.Phù Lương . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Hải Hà.Nghệ An Xóm 12 .Thái Bình Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Lĩnh_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Hà.Lam Sơn . Thanh Hóa Vũ Ninh .Hà Tĩnh Nga Trung_Nga Sơn_Thanh Hóa Trường Lâm .Đô Lương .Nghệ An Sơn Thọ . bảo ôn Thợ xây lò.135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 01249 06687 05642 06778 01096 06688 03416 05852 03781 04250 01092 06693 02123 06677 06292 06600 01434 04786 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01375 02621 01957 F02 W16 W11 W12 G09 W16 G01 G01 W03 W03 W05 W16 G04 W16 W16 W16 E27 W07 W16 W16 W16 W16 W16 F12 W14 W10 G01 G01 G01 164 165 166 167 168 169 170 1 2 3 4 5 6 7 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 171 172 173 1 2 3 00772 06432 06213 F09 G01 W04 Nguyễn Trọng 01/12/1980 KCT Tuyến Nguyễn Hữu 06/08/1986 Tiện kim loại Tuyên Hoàng Trọng 13/11/1994 TC . Thanh Hóa Trường Thành. bảo ôn Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Hậu Lộc .Hiệp Hoà .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh 03/23/1976 Lắp máy Sơn Nguyễn Văn 11/30/1960 LĐPT An Doãn Tất 11/10/1989 Công nghệ ô tô Tú Trần Văn 08/04/1990 Trung cấp Điện công nghiệp Sỹ Nguyễn Đình 09/04/1989 Công nghệ KT điện tử .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Đông Thịnh .Thanh Hóa Quảng Phúc . Thanh Hóa Khối 12 .Đông Sơn . Thái Bình . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Ninh Bình Hải Nhân .Bắc Ninh .Thái Bình Đông Thịnh.Quảng Xương .Nghệ An 6/7 1/5 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 KTH dưới 12T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Tổ trưởng XD W5 W5 W5 W5 W5 Hoằng Trịnh .Ông Trần Văn Hải Trần Văn 08/23/1982 Gò hàn Hải Hồ Văn 05/05/1985 Công nghệ ô tô Bích Đỗ Đình 03/02/1959 Lao động phổ thông Định 5/7 3/7 2/7 5/7 3/7 1/5 3/7 2/7 2/7 1/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 1/5 1/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 6/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 KTH Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 3 năm Dưới 3T 1 năm Dưới 3T 1 năm 1 năm 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm Tổ trưởng Thợ tiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ Bắc giáo Thợ xây lò.Thanh hóa Định Liên .Triệu Sơn. Đông Sơn.

bảo ôn An Thanh .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Quỳnh Trang . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. Tĩnh Gia.Quỳnh Phụ .Thái Bình Tân Lộc.174 175 176 177 178 179 180 181 4 5 6 7 8 9 10 11 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06784 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06855 W21 W21 W21 W21 W21 W21 E27 W16 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 W05 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 G02 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Phạm Đức 19/04/1981 LĐPT 1/5 Văn Nguyễn Văn 29/03/1984 Lắp máy 3/7 Bình Vi Hải 04/05/1989 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Nam Nguyễn Huy 12/07/1992 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Kháng Mai Đắc 30/07/1992 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Sỹ Nguyễn Đình 26/10/1993 Cao đẳng Hàn 3/7 Thắng Nguyễn Viết 17/07/1991 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Thắng Hồ Sỹ 17/09/1992 CĐ CNKT Giao thông 3/7 Bình Tổ Xây dựng cƣ xá . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Bố Trạch_Quảng Bình Hải Thượng. bảo ôn Thợ xây lò. Bắc Giang Hoài Thượng.Thanh Hóa . bảo ôn Thợ xây lò.Vĩnh Lộc .Tĩnh Gia.Tĩnh Gia .Hà Tĩnh Thiệu Đô . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia .Thiệu Hóa .Bình Xuyên . bảo ôn Thợ xây lò.Thiệu Hóa . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia .Tứ Kỳ .Thái Bình Quỳnh Trang .Tĩnh Gia .Hiệp Hoà .Thanh Hóa Tân Trường .Quỳnh Phụ .TĨnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Phú Lâm .Thanh Hóa Nghi Sơn . Bắc Ninh Ninh Hải . bảo ôn Thợ lắp đặt Thanh Lãm .Lộc Hà . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Tâm Lộc . Thanh Hóa Tùng Lâm. bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Kim Đính . Nghệ An Rạng Động.Thanh Hóa Sơn Thủy_Hương Sơn_Hà Tĩnh Yên Bái_Yên Định_Thanh Hóa Nga Hưng_Nga Sơn_Thanh Hóa Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Hòa.Thanh Hóa Mai Lâm . Thanh Hóa Thiệu Ngọc .Bắc Ninh Tùng Lâm.Thanh Hóa Nghi Vạn.Nghĩa Hưng. Nghi Lộc.Thanh Hóa Hải Thượng .Yên Phong .Hải Dương Hoàng Lương .Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Nam Định Nguyễn Bình . Đông Sơn.Thanh Hóa Vĩnh Ninh .Bắc Giang Tiến Thắng.Thái Bình Quỳnh Trang .Ông Võ Văn Hoàn Võ Văn 12/05/1989 Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Hoàn Nguyễn Văn 20/10/1991 Nhiệt điện 3/7 Long Lê Thanh 05/07/1984 Vận hành máy XD 3/7 Đồng Nguyễn Ngọc 21/01/1993 Công nghệ KT cơ khí 3/7 Điệp Nguyễn Xuân 31/01/1990 Tự động hóa XNCN (CNKT)3/7 Quang Hồ Sỹ 28/05/1982 Hàn điện 3/7 Nhâm Lê Văn 10/02/1993 Điện tử CN và dân dụng 2/7 Ngọc Đỗ Văn 14/08/1988 Trung cấp Điện tử công nghiệp 2/7 Nam Cao Ích 02/06/1986 Trung cấp Hàn điện 2/7 Thành Hoàng Đat 07/05/1989 Lắp đặt TBCK 3/7 Dũng Nguyễn Văn 10/10/1981 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Hƣng Hồ Sỹ 20/05/1986 Vỏ tầu thủy 2/7 Kiên Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Thợ lắp đặt Thợ xây lò.Hải Dương Hòa Tiến . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Kim Thành .Nông Cống . Thuận Thành.Thanh Hóa 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Tổ trưởng Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Đông Phú.Điện 2/7 Giang Trịnh Văn 13/8/1989 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Dƣơng Cao Văn 15/7/1996 Trung cấp Hàn 2/7 Tâm Nguyễn Văn 26/06/1989 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Thỏa Phạm Văn 25/12/1992 Trung cấp điện 2/7 Cƣơng Nguyễn Duy 13/06/1992 CĐ CNKT cơ khí 3/7 Tùng Lê Đình 06/06/1992 CĐ KTCT 3/7 Thành Tổ Timesheet cho JGCS .Lộc Hà .Quỳnh Phụ .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn 01/04/1981 Gia công cơ khí 3/7 Tuyên Cao Văn 13/05/1989 Điện 3/7 Chiến Nguyễn Văn 03/01/1987 Lắp điện và điều khiển 2/7 Liên Nguyễn Bá 24/03/1960 LĐPT 1/5 Phụng Bùi Khắc 24/04/1964 LĐPT 1/5 Chính Bùi Khắc 01/02/1965 LĐPT 1/5 Thuật Ngô Đức 20/12/1976 LĐPT 1/5 Trình Mạc Đăng 12/09/1986 Điện 2/7 Nghĩa Nguyễn Đức 20/04/1993 TC lắp đặt TBCK 2/7 Cƣờng Nguyễn Văn 20/10/1995 Kỹ thuật Hàn 2/7 Ái Lê Văn 22/04/1985 Điện tầu thủy 3/7 Bắc Trần Cao 04/04/1992 TC-XD 2/7 Thắng Trịnh Văn 25/10/1993 TC .Vĩnh Lộc . Yên Thế.Hà Tĩnh Thắng Thọ .Nam Định Mỹ Thành_Yên Thành_Nghệ An 12 tháng Dưới 3T 3 năm Dưới 3T dưới 12T dưới 12T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây lò.Vĩnh Phúc Mai Lâm . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Hải Hậu.Thanh Hóa Hải Hòa .Tĩnh Gia.

TĨnh Gia .Thanh Hóa Xuân Lâm.Tĩnh Gia. Tĩnh Gia.Tĩnh Gia.Vĩnh Lộc .Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Định Bình .Thanh Hóa Nghi Sơn .Bình Gia .Tĩnh Gia .Thái Bình Hải Thượng .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Ninh Hải .Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa .Nông Cống .213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 04289 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W21 W21 Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng Cƣờng Chƣơng Thành 26/01/1993 15/05/1988 11/08/1988 21/07/1993 15/08/1986 20/04/1988 11/26/1985 01/11/1991 20/11/1984 10/11/1992 19/02/1990 20/08/1982 14/09/1993 08/07/1991 22/02/1992 19/07/1993 09/09/1990 01/07/1989 22/05/1989 16/08/1990 22/12/1992 18/08/1990 09/02/1989 16/01/1995 13/03/1991 20/01/1988 08/01/1983 11/03/1991 25/02/1989 06/07/1988 11/10/1992 13/07/1994 13/03/1995 28/12/1991 20/01/1992 14/08/1988 05/03/1981 09/09/1994 26/03/1992 10/08/1989 27/07/1988 Hàn công nghệ cao 1/7 Dưới 3T Trung cấp Hàn điện 2/7 Dưới 3T CĐ CN ô tô 3/7 Dưới 3T KT máy lạnh và điều hòa không 3/7khí Dưới 3T Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy 3/7 Dưới 3T Máy tàu thủy 3/7 Dưới 3T Trung cấp điện CN&DD 2/7 Dưới 3T Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Dưới 3T Công nghệ cơ khí 2/7 Dưới 3T Trung cấp Cơ khí sửa chữa 2/7 Dưới 3T Lắp đặt TBCK 2/7 Dưới 3T Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Dưới 3T Công nghệ KT Xây dựng 3/7 Dưới 3T Điện công nghiệp 3/7 Dưới 3T KT máy lạnh và điều hòa không 2/7khí Dưới 3T Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ 2/7 khí Dưới 3T Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ 2/7 khí Dưới 3T Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Dưới 3T Sơ cấp hàn 1/7 Dưới 3T Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Dưới 3T Trung cấp hàn 2/7 Dưới 3T Công nghệ KTĐ.Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Hải Châu.Nước 3/7 Dưới 3T Hàn điện 2/7 Dưới 3T Hàn 2/7 Dưới 3T TC nghề .Hà Trung .Thanh Hóa Ninh Hải.Thanh Hóa Dân Quyền.Thanh Hóa Xuân Lâm.Thanh Hóa Trường Lâm.Thanh Hóa Thái Thọ .Yên Định .Lạng Sơn Hải Bình .Thanh Hóa Trường Lâm.Thanh Hóa Thăng Long .Thanh Hóa Dân Quyền.Thanh Hóa Tế Lợi .Nho Quan .Thanh Hóa Cao Bắc .Thanh Hóa Xóm 7 .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hoàng Văn Thụ .Thanh Hóa Hoàng Sơn .Thanh Hóa Mai Lâm .Đông Sơn .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Yên Ninh . Thanh Hóa Đông Thịnh .Triệu Sơn.Thanh Hóa Mai Lâm .Tĩnh Gia .Hà Lĩnh .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Nguyên Bình .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Thanh Hóa Đức Long .Nông Cống .Thanh Hóa Bình Minh .Triệu Sơn.Nông Cống .Thanh Hóa Vạn Hòa .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thái Thụy .Tĩnh Gia.TĨnh Gia .Tĩnh Gia.Tĩnh Gia.Hải Thượng .TĨnh Gia .Thanh Hóa Phú Lâm .lắp đăt thiết bị cơ khí 2/7 12 tháng TC Lắp đặt đường ống công trình 2/7 12 tháng Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Phù Lâm.Thanh Hóa Hoằng Lưu .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Bình Minh .Thanh Hóa Hải Thượng .Thanh Hóa Hải Thượng .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Ninh Bình Tế Lợi .Thanh Hóa Phú Sơn .TĨnh Gia .Hoằng Hóa .Nông Cống .Nông Cống . điện tử 3/7 Dưới 3T Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Dưới 3T Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Dưới 3T Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 Dưới 3T Công nghệ ô tô 3/7 Dưới 3T Ống 2/7 Dưới 3T Cao đẳng Công nghệ điện tử 3/7 Dưới 3T Công nghệ hàn 2/7 Dưới 3T Kỹ thuật hàn 2/7 Dưới 3T Hàn 2/7 Dưới 3T CĐ Lọc hóa dầu 3/7 Dưới 3T Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Dưới 3T Trung cấp Công nghệ ô tô 2/7 Dưới 3T Điện .Yên Định .

Tĩnh Gia.Chí Linh -Hải Dương Đồng Sơn .Kim Bảng .Thanh Hóa Bắc Hải .Thanh Hóa Hà Yên .Vĩnh Lộc .Hà Trung . Quảng Xương.Thanh Hóa Tân Lộc_Lộc Hà_Hà Tĩnh Nga Nhân.Nam Định 3/7 3 năm Công nhân Nguyễn Bình.Tĩnh Gia .Hà Tĩnh Minh Thọ .Thanh Hóa Quảng Ngọc.Nghĩa Hưng .Thanh Hóa Hoằng Thanh.Hải Phòng Văn An .Thanh Hóa Hải Hòa .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Mai Lâm .Hà Trung .Thanh Hóa Định Hưng.Kiến An .Thanh Hóa Nguyên Bình.Lê Văn Châu Phạm Văn Nam Hoàng Đạt Sỉ Trương Ngọc Lợi Nguyễn Trung Trƣởng Trịnh Nam Giang Lê Văn Năng Lê Đình Thiện Phạm Văn Cƣờng Mai Văn Long Hoàng Văn Minh Trịnh Hồng Quang Lê Công Bình Nguyễn Văn Đạt Lê Văn Định Nguyễn Doãn Anh Nguyễn Xuân Chung Lê Đức Hà Trịnh Văn Hà Trần Văn Hiền Nguyễn Trọng Huỳnh Lê Đình Thạch Quách Quang Cƣờng Lê Xuân Ban Lê Sỹ Tƣ Lê Xuân Mƣời Mai Huy Lƣợng LAO ĐỘNG THUÊ NGOÀI THẦU PHỤ Đội Hàn 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06694 06759 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W21 W04 W04 W04 W04 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W16 W16 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 02041 00602 00490 01226 01227 09810 E05 E05 F05 F05 F05 E05 7 1 03681 W07 Nguyễn Xuân 10/12/1980 07/01/1994 05/10/1991 16/02/1994 05/05/1974 06/10/1991 19/09/1992 18/09/1991 18/06/1992 19/11/1989 29/09/1989 20/09/1993 01/01/1990 02/01/1990 16/06/1992 11/10/1993 10/05/1987 10/04/1990 10/05/1990 10/05/1985 15/07/1987 06/04/1988 26/03/1984 08/03/1985 12/06/1989 08/08/1989 15/08/1991 Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân dụng 2/7 Điện 2/7 Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy 3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu 3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Hàn điện 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 KT lắp đặt điện và điều khiển2/7 LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Tĩnh Hải .Hà Nam Đội 3 .Thanh Hóa TT Quỹ Nhất .Thanh Hóa Tượng Sơn .TPBG .Bắc Giang P Tràng Ninh .Hải Dương Hà Vị .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Hải Thượng .Nam Trực .TĨnh Gia .Tĩnh Gia .Nông Cống .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Hương Khê .Ninh Giang .Tĩnh Gia .Nam Định Thọ Thanh.Tĩnh Gia . Yên Định.Thanh Hóa Hà Châu .Thanh Hóa KSCNH KSCNH Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) KSCNH 1/8 2/8 6/7 6/7 5/7 1/8 3 năm KTH KTH KTH KTH Dưới 3T Phụ trách đơn vị Giám sát hàn Tổ trưởng hàn Tổ trưởng hàn Tổ trưởng hàn Giám sát hàn Xóm 1 .Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Vĩnh Hoà .Tĩnh Gia .Nga Sơn . Thanh Hóa Thôn 8 .Tĩnh Gia . Hoằng Hóa.Nông Cống .Thanh Hóa Hải Nhân .Thanh Hóa Thị trấn Tĩnh Gia .Thanh Hóa Nga Văn .Thiệu Khánh . Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Sơn .Thọ Xương .Nga Sơn. Thanh Hóa Tùng Lâm .Hòa Hải .Thanh Hóa Xã Tĩnh Hải . Thanh Hóa Tường Lâm .Thanh Hóa Xóm 9 .Tĩnh Gia.Thanh Hóa BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC Lê Văn Hà Văn Trương Tuấn Trần Hữu Trần Văn Đới Văn Cƣờng Hiệu Phƣơng Kiện Đạt Đăng 10/20/1986 9/10/1983 9/24/1976 5/8/1973 14/3/1978 BỘ PHẬN PHỤC VỤ Ngọc 5/10/1988 Hàn điện BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Tổ hàn 6G . Thường Xuân.

TP Ninh Bình .Hải Dương Xóm 14 .Thanh Liêm .Bắc Ninh Xóm 9 .Phú Lương .8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 00803 01713 00804 04811 00673 00655 02333 01410 00433 04555 00322 01365 00798 00767 00810 05723 01748 01083 01624 01579 03265 01112 00970 01755 01645 02207 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 3 4 5 6 7 8 9 10 03154 03536 02982 02706 10853 02950 04516 04050 02168 W07 W07 W07 W07 W07 W07 W07 W07 W07 1 2 3 4 Nguyễn Văn 3/20/1983 Hợi Nguyễn Bá 10/20/1985 Giáp Trần Đình 1/3/1985 Luật Mai Trọng 6/20/1981 Đoàn Vũ Thế 9/26/1974 Tuyền Phùng Đức 4/6/1984 Thành Hà Xuân 2/25/1988 Hƣng Nguyễn Đức 10/6/1985 Chung Nguyễn Duy 3/23/1983 Đức Nguyễn Văn 7/6/1994 Huấn Lê Duy 7/15/1988 Trung Dương Văn 11/20/1986 Vƣơng Phạm Ngọc 12/22/1984 Tiển Nguyễn Tiến 10/26/1986 Thành Vũ Quốc 6/12/1984 Lợi Đinh Quang 9/26/1984 Thắng Đỗ Văn 10/22/1991 Đức Nguyễn Viết 4/4/1982 Việt Đào Văn 10/1/1990 Sơn Lê Hồng 10/21/1991 Phúc Nguyễn Văn 6/2/1984 Hội Bùi Thành 8/27/1985 Long Nguyễn Duy 5/19/1984 Toàn Vũ Chí 12/1/1976 Quân Nguyễn Thành Ninh Trần Võ 7/12/1987 Hoàng Tổ hàn 2-3G nhiệt điện .Bắc Giang SN 208 Phố Thái Học 2 .Định Hoá .Bắc Ninh Nghĩa Sơn.Cẩm Thượng .Thanh Phong .Hà Trung .Cổ Lũng .Kim Sơn .Như Hoà .Ninh Bình Nguyễn .Kim Sơn .Việt Yên .Quế Võ .An Vũ .Quỳnh Phụ .Chi Lăng .Thanh Hóa Định Hòa .Thái Bình Cây Lán .Đông Hưng.Lục Nam .Ninh Khánh .Hương Khê.Huyền Sơn .Hà Nam Nam Xuân .Hưng Hà .Sơn Động.Yên Thành.Khánh Hội .Hà Tĩnh Tân Thành .Trung Sơn .Thái Bình Hà Long .Thái Bình Đô Đàn .Hải Dương Thôn Thi .Yên Khánh .Điệp Nông .Ninh Giang .Đức Long .Hà Tĩnh Thôn 1 .Bắc Ninh Thôn 1 .TP Hải Dương Liên Trì .Thái Bình Gốc Lâm.Hà Nam Thành Tân .Trần Hữu Kiện Lê Xuân 6/6/1981 Đồng Vũ Văn 10/3/1991 Toán Phan Khắc 8/6/1990 Thảo Đậu Tất 2/5/1988 Thành Lê Ngọc 1/0/1900 Đoàn Đinh Văn 5/4/1988 Cƣơng Nguyễn Văn 7/27/1992 Cƣờng Hoàng Văn 7/20/1989 Tƣ Lê Minh 5/15/1989 Thành Lái xe.Ninh Bình Khánh An .Thanh Hóa Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 7T Lái xe tự hành 7T Lái xe 45 chỗ .Bắc Ninh Vĩnh Hòa .Thanh Hà.Quế Sơn.Chí Linh .Hải Dương Trường Giang .Thanh Hóa Tiền Tiến.TT Sao Đỏ .Ninh Bình Đào Viên.Quế Võ .Thanh Hóa Hà Lĩnh .Bắc Giang Xóm 4 .Ninh Bình Thọ Hợp .Thanh Hóa Phúc Đồng.Thanh Hóa 50 Phan Bội Châu .Nghĩa Hưng.Thái Nguyên Đông Giang.Thanh Hoá Vệ Xá .Thạch Thành .Quỳnh Phụ .Kỳ Anh .Qùy Hợp .Nông Công .Nam Định Xóm 8 .Quế Võ.Quế Võ .Nghệ An Thanh Sơn.Văn Giang .Nghệ An Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Thạch Long .Hàn hơi (2G-3G-4G) 3/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (2G-3G-6G) 3/7 Sơ cấp hàn (6G) 1/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (3G) 3/7 Hàn điện (2G-3G-6G) 2/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện 3/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn (6G) 3/7 Hàn điện Hàn Cao đẳng hàn (2G-3G-4G) Hàn điện (3G) Thợ Hàn Công nghệ hàn (2G-3G-4G) Hàn điện (2G-3G-4G) Hàn điện (2G-3G) Hàn điện (2G-3G-4G) 1/7 1/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 KTH 1 năm KTH 1 năm KTH 3 năm KTH 3 năm KTH 1 năm 3 năm 3 năm KTH KTH KTH 1 năm 3 năm KTH KTH 1 năm 1 năm KTH KTH 3 năm 3 năm KTH KTH 3 năm 1 năm 3 năm Dưới 3T KTH 1 năm 1 năm 3 năm Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Phúc Lai .Yên Định .Đào Viên .Ninh Giang .Kỳ Tây . lái cẩu thuê ngoài Phạm Văn Tuấn Trần Xuân Sinh Mai Xuân Trƣờng Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (2G-3G-6G) 2/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện .Thạch Thành .Quỳnh Giao .Kim Bảng.Bắc Giang Xóm 4 .Hải Dươn Bình Yên Tây .Hà Trung .Yên Khánh .

Lái xe 45 chỗ 5 Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh NGƢỜI LẬP GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Nguyễn Tiến Dũng .

649.974 0947 876 615 HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121213910 07/08/2014 09/08/2014 09/10/2014 30/08/2012 26/01/2012 04/08/2014 01/10/2014 0942 092 999 0979 630 181 0972 574 248 0977 780 854 01699 643 034 0976 323 460 An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 09/12/2014 15/9/2014 183 589 917 01/02/2012 15/09/2014 135603017 04/12/2011 125287259 10/9/2014 0974 569 844 0984 250 003 0974 752 735 0936 922 316 09135.592.371 0916 284 849 0986.523 KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121 841 369 22/09/2011 145 160 698 4/4/2012 9/10/2014 01682 205 331 01668 061 277 01685 683 267 Vật tư Vật tư Vật tư Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 162866470 09/10/2014 01658 143 126 QLM Tốt Tốt 013227036 141831976 125 257 638 186 836 738 121242391 172838106 Số ĐT Mã tổ Kém Kém Năng lực Ý thức Số CMT .890 GĐ DA PGĐ DA PGĐ DA Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 09/10/2014 0914 652 674 Đội trưởng Tốt Tốt 011 941 896 142 605 853 121 569 457 151440086 151 878 631 18/09/2014 18/09/2014 25/12/2011 15/09/2010 01/10/2014 0983 339 363 01649.367.Tốt Tốt Khá Khá Trung bìnhTrung bình Ngày đến 173661745 01/10/2014 25/09/2014 01/02/1998 0914 888 680 0982 280 877 0982.270.

585 Trắc đạc Tốt Tốt 161 430 150 17/02/2012 0983 954 356 ĐTC Tốt Tốt 15/09/2014 0904 091 546 QLM Tốt Tốt 01678.177.986 .616.QC QC QC QC QC QC QC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 0982 301 088 Văn thư Y tá Tốt Tốt Tốt Tốt 21/09/2011 01/08/2014 02/02/2009 15/09/2014 01/10/2014 15/05/2014 11/07/2014 0972 339 083 0985.602 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121284627 20/11/2012 1/9/2014 28/06/2014 22/09/2014 01/10/2014 01694 303 996 0903 449 125 01677 337 661 0963 318 406 0912 356 365 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 172623727 01/01/2011 0967.034.912.555 151987872 173118486 04/01/2014 18/07/2012 04/06/2014 30/08/2013 26/6/2014 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 141 156 612 3/19/2012 0912 536 395 173148330 8/1/2014 0973 844124 Bếp Bếp Bếp Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt 09/03/2014 26/01/2012 15/08/2014 1/9/2014 1/9/2014 7/9/2014 17/9/2014 0919 955 181 145242942 01/10/2014 20/10/2014 173 224 713 172707595 151 525 847 151502257 151 816 134 173 730 724 162 665 656 121877537 180137531 172 698 747 0978 246 184 0943 318 811 0914 164 823 0974 307 068 0943 531 035 0977.

792 0977 897 577 01693 889 392 186 868 010 173 252 756 06/12/2011 18/10/2012 21/05/2012 0983 313 931 .0978 281 344 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 02/06/2014 02/06/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 0966 103 844 0985 676 031 0984 900 115 LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá 09/09/2014 01649 040 579 Mr Công Tốt Tốt 29/10/2011 09/03/2014 02/08/2014 02/08/2014 27/05/2012 19/08/2013 03/11/2012 26/05/2014 05/07/2014 07/11/2012 15/07/2013 01/08/2012 02/08/2014 0983 380 425 0986 645347 0962.518 01646.265.325 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 18/10/2012 27/07/2012 0944 380 626 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Tốt Tốt TB Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 187601203 272220875 170460683 172162827 172944632 173891940 170460874 173797637 171 448 251 171598903 173021273 8/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 9/12/2014 9/12/2014 8/1/2014 9/6/2014 14/05/2014 01/10/2014 07/08/2014 22/10/2014 145144812 121889012 173 549 331 186594643 173432665 173826170 173 045 456 173043016 173755996 173 058 554 172 842 943 172195066 01645 151 573 0987 904807 0978.428.739.755.012 01687 453 523 0989.

036 01695 352 019 0977.111 0977833362 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá TB Khá Tốt TB TB TB Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt TB Khá TB Tốt Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Tốt Khá Tốt TB TB Kém Kém TB Kém Tốt Tốt TB Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá TB Kém Khá Kém Tốt Tốt Khá .004 0984.448.111 0977.893.714.806.041 0975 451 096 10/05/2013 18/07/2012 05/10/2012 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 02/8/2014 0983 892 678 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 13/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 28/05/2014 26/05/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 26/05/2014 10/09/2014 10/09/2014 01672 177986 01642.934.261.113.769 0964.173 164 230 173 043 394 173041659 173748539 173 057 694 172 895 535 164 238 417 173 748 527 173 041 130 173 042 199 151 896 556 162738210 164 308 035 151 799 686 162738139 172699978 168409518 151814166 174500075 173 040 836 173827258 173255553 173247807 172198742 173248577 26/05/2014 15/07/2013 01674.650.885 0975 682 370 0988.429 0976.137 0977 896 468 0986.596.

543.484.483.188 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá 125055547 172197152 150 800 083 09/12/2004 26/05/2014 29/03/2014 0947.367.0165 392 6830 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 186108549 08/10/2014 02/08/2014 06/09/2014 03/09/2014 12/08/2014 02/08/2014 10/09/2014 05/12/2013 08/11/2012 13/03/2013 13/10/2014 02/08/2014 12/08/2014 02/08/2014 18/08/2014 11/07/2014 18/08/2014 06/09/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 01/09/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 013217169 150808704 173007856 173 255 226 183568883 173056736 172 692 467 01/12/1998 01/12/2010 14/4/2014 29/03/2014 01/08/2014 12/07/2014 06/06/2014 0912.257 0963 889143 0973666422 0989.552 0915 700 253 0168 268 7388 0943 22122 6 .172 0123.531 0982.781.059.367 0976615833 0984.194 0985.162.903.629 01696 816713 0963 964 821 0965.890 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 172694654 171881302 173023774 173 760 341 164379589 173026169 174781466 173 045 057 173040758 172195602 173 029 868 173736759 173 045 863 125331501 187098825 186614253 183385908 01687 446 272 0969 438 508 01656 206 516 0167 570 0083 0989 735 486 0974.911.687.159.717 0982.808 01667 703 103 01698.266.3543 0972.

8061 0989.515 0974 587 629 0973 719525 0989.974.731.645 0974346568 1692511446 0977.289 0982 432967 01644 146 913 0975 932 757 0976 749 243 0962 242 841 0977 276 417 0979 053 872 0983.606.466.069 01672.854.200.327.866.969.534.141918715 121667549 121 792 025 125 410 794 163002558 186949482 135059516 173057137 01/08/2014 19/08/2014 09/09/2014 09/09/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 04/09/2014 183723321 173 789 747 06/03/2013 11/08/2014 26/08/2014 01/07/2014 01/02/2012 02/01/2012 20/09/2014 24/05/2014 12/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 06/09/2014 06/09/2014 15/08/2014 15/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 22/10/2014 173 014 083 17378006 172692598 142616264 125316908 172 183 711 173762299 173030276 172196056 172839571 173057636 172199439 31/03/2014 06/06/2014 26/6/2014 01/08/2014 01/08/2014 29/03/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 12/07/2014 04/07/2014 02/08/2014 152643177 141378712 151358781 172 627 257 173760566 172195090 174005035 174660857 163072842 0914.279 0167.770 01652 905 379 01262.805 01668 763 879 01688.783 01677.189.789.628.222 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Tốt Tốt Tốt TB Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt .863 01662.236 01649 785 585 0975.060 01695.

648.629.725.383.615 0962 613 293 0988.899 01634.762.718 01629 251 915 0978.817 0988.884 0974 982 814 0946 309 830 01675 812 912 01679.183 0989.994.169 0968 314 250 0983.233 0982 745 314 0973 860975 0974.948.679.364 0974 612 251 0982 285 951 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá TB Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá TB Khá Khá Tốt Khá Khá Khá TB TB TB Khá TB TB TB TB TB TB Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá .737.751 0976 057 887 0972 992 067 0968.577 0974.430 0973.173762221 173045297 173029798 173756142 172759054 173029001 173030513 082180354 172178424 173751177 173056951 173032546 173764831 173546632 173558283 173761148 173858656 173030444 173739151 173230619 173749746 173057636 173201078 152122682 173753920 172621702 172232033 173312884 164418536 172636407 173749774 173756731 173 760 506 173221419 174147375 173387360 172 155 600 173893137 173760453 173041412 173048578 02/08/2014 02/08/2014 26/05/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 15/05/2014 01/08/2014 12/07/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 27/5/2014 12/07/2014 01/08/2014 27/5/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 02/08/2014 12/07/2014 12/07/2014 26/6/2014 06/06/2014 02/08/2014 02/08/2014 29/03/2014 01/08/2014 27/5/2014 26/6/2014 26/6/2014 01638 326 805 0968.604.526.197.225.665 0945.788.009.421.301 0977 782 424 01699 084204 0974 494 189 0973.810 01665.463 01692.973.710.309 01692 960731 0969.386 01645 595318 01698 932559 0979 711454 0973 118453 0985.

194.661 0968.510.518 0986.033.302.143 01646.459.594.7999 01659 548 879 01693488922 01688 758 760 0962.897.782 0966 133 581 0967.171688931 173 760 503 173218114 174 042 266 171534433 173 385 746 173048748 183873619 173241897 172698474 173298821 163238142 173 647 036 173080672 173748494 184008044 172717057 173 448 879 173032307 172662143 172696327 172637114 172183796 172180669 173042890 173 041 660 173283457 141 807 537 162 933 819 173 029 076 27/5/2014 06/06/2014 12/07/2014 29/03/2014 26/6/2014 29/03/2014 26/6/2014 01/08/2014 12/07/2014 02/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 29/03/2014 02/08/2014 02/08/2014 15/08/2014 02/08/2014 28/03/2012 02/08/2014 15/05/2014 12/07/2014 10/06/2014 26/05/2014 27/5/2014 27/5/2014 26/6/2014 26/6/2014 23/9/14 0913.686 01644.771 01639 823 310 0976 762523 0973 786 423 0968.633 0979 290178 01669 447 633 0986.519.643.092.879 0979 697 508 01649.044.070 01644 662679 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 0984 601 936 0976 787 305 0983 109 028 0905 821 352 0978 329 546 W W W W W W 0988427297 Phục vụ Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá TB Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt TB Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt .360 0977.471.930 01657.

714.561 WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP 01684 172 606 0962 620 159 0943 111 569 LCTN LCTN LCTN LXTN .Hải Dương .979.0985 692168 0978 760225 0963 305001 0988 630 154 0944 902698 121528887 0986 638773 0988 500 730 0962 840 256 0965 905258 01666 233037 0979 445194 0982 591086 0978 386138 0129.0775 Dương inh .Ninh Bình WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP 0983 664 341 01629.123 01695 537 167 0982 320837 01646 405467 01642 369 264 0989 400 323 0966.667.

LXTN .

Hạnh phúc TỔNG HỢP DỮ LIỆU CHẤM CÔNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƢỢNG Chấm công bằng máy tự động ngày 24 tháng 10 năm 2014 TT b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 280 MNV c 01898 00565 00512 00632 00544 06776 02792 01301 12349 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 05374 03742 02251 04595 00548 3298 02490 00556 00611 3054 00605 02766 00048 03723 02747 03747 03741 03651 04154 02489 02140 00996 04237 11107 02725 06605 276 Họ đệm d Nguyễn Tiến Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Đăng Nguyễn Quang Ngô Ngọc Lưu Ngọc Mai Tuấn Đỗ Thị Minh Phạm Hữu An Văn Đào Thế Nguyễn Quang Lê Sỹ Tô Xuân Trịnh Văn Lương Quang Phạm Công Trần Thư Đào Sỹ Nguyễn Công Đặng Văn Ngô Quang Tường Duy Nguyễn Tá Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Mai Huy Nguyễn Kiều Tô Việt Nguyễn Duy Chu Văn Mai Đình Nguyễn Thị Vi Văn Nguyễn Khắc Hà Văn Mai Tiến Nguyễn Văn Lê Thị Ngọc Nguyễn Văn Nguyễn Văn Tên e Dũng Viện Thạnh Khoa Huy Tuân Hà Anh Trang Vàng Quyết Mạnh Quân Lân Đông Đƣờng Vũ Đoàn Việt Đạt Thực Thụ Chức Tiến Quyền Trung Sơn Cƣờng Hƣng Cƣơng Tùng Lăng Định Hòa Thí Dũng Tuấn Phú Quân Thơ Xuân Quý NN BL f g KSCK CTM 6/8 KSCKCT 5/8 CĐKTĐ 9/9 Lắp máy 6/7 Cử nhân luật 5/8 Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô1/8 THKT 1/9 KS CNĐiện 1/8 LĐPT 1/5 KSBHLĐ 5/8 KS KT dầu khí 1/8 Khảo sát địa hình 3/7 KS Đầu máy Toa xe 1/8 Hàn điện 2/7 Cử nhân anh văn 2/8 Kỹ sư cơ khí chuyên dùng 1/8 KS CK 1/8 KS TĐH thiết kế cơ khí1/8 KSCK ĐL 1/8 KS điện 3/8 KSCK CTM 3/8 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy1/8 1/8 KSCNKT ô tô 1/8 KSCK 2/8 KSCK 2/8 Cắt gọt kim loại 2/7 2/7 KSCK 3/8 KS Đóng tàu 1/8 KSCK CTM 2/8 KS Đóng tàu thủy 1/8 KSCK 1/8 KS CKCTM 1/8 KS TK tầu thủy 1/8 Cao đẳng kế toán 1/9 Trung cấp điều dưỡng đa 2/7khoa CĐCNHàn 3/7 Ống 2/7 Lái xe 2/4 CNKT Điện 3/7 LĐPT 1/5 HĐ(3-4G) 2/7 TC điện CN 2/7 Ca sáng h 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 P 5:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:00 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 P 4:30 Ca chiều i 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 P 6:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:00 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 P 4:30 Giờ công Hành chính j=h+i 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 Tăng ca k 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 3:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 Tổng công l 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P 11:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 .Tự do.NS-QLNS-004 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC DẦU NGHI SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.

LĐTBCK 2/7 4:30 Trung cấp Hàn 2/7 4:30 Điện 3/7 4:30 Vận hành bơm điện 3/7 4:30 Hàn điện 2/7 4:00 Điện 3/7 Ro Hàn điện tàu thủy 3/7 4:00 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng công nghệ kỹ3/7 thuật cơ khí4:00 4:00 Lắp máy 3/7 4:00 Điện 2/7 i 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 Ro 4:30 4:30 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:30 4:30 Ro 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 0:00 4:30 4:00 Ro 4:00 4:00 4:00 4:00 j=h+i 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:30 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 k 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 l 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 .b 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 c 01962 04604 06521 03779 00920 01165 01258 01208 09537 03443 12022 05434 04285 03182 09571 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 12414 09034 LĐTN 00665 01630 00879 03011 02146 02527 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 02902 06576 03709 05054 03528 06701 02053 03479 03931 02486 02362 02552 d Phạm Văn Phạm Mạnh Dương Tuấn Nguyễn Văn Hoàng Văn Lê Văn Đỗ Trọng Đào Văn Hoàng Ngọc Lê Anh Lê Hữu Phạm Tiến Cao Anh Trần Văn Trịnh Thị Nguyễn Thị Lê Thị Lê Thị Nguyễn Bá Nguyễn Thị Đào Thị Nguyễn Thị Cao Thị Nguyễn Thị Lê Thị Nguyễn Hùng Nguyễn Thị Tạ Đình Ngô Văn Nguyễn Văn Vũ Văn Bùi Văn Lê Tấn Lê Đình Lê Đăng Nguyễn Tuấn Cù Thanh Nguyễn Xuân Trần Thế Trần Văn Nguyễn Văn Vũ Trọng Lê Anh Nguyễn Danh Đào Trọng Đỗ Xuân Lê Văn Cao Minh Mai Văn Vũ Văn Trần Văn Phạm Bá e Thông Tuyển Anh Khoa Hùng Thủy Giáp Tập Sơn Tuấn Thái Cƣờng Nhật Doanh Duyên Xuân Lực Oanh Vang Hạnh Lý Dung Minh Trang Hạnh Thanh Mai Vụ Điệp Đoàn Quỳnh Nhiên Công Mạnh Anh Anh Bình Cung Cƣờng Cƣờng Duy Hùng Phƣơng Thanh Thìn Tuấn Huy Chiến Dũng Dũng Giang Giáp f g h 4:30 Lái xe 1/4 4:30 Lái xe 1/4 4:30 Lái xe 1/4 4:30 Lái xe 1/4 4:30 Lái xe 3/4 Ro Lắp máy 3/7 4:30 Sửa chữa 7/7 4:30 Điện 3/7 4:00 LĐPT 1/5 4:00 Hàn sắt công trình 2/7 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 Sơ cấp Hàn 1/7 4:00 Hàn điện 6/7 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:00 LĐPT 1/5 4:30 Lái cẩu 5/7 4:30 Lái cẩu 2/7 Ro LC 3/7 4:30 Vận hành cẩu trục 2/7 4:30 Lái xe 1/4 4:30 Bắc giáo 3/7 4:30 Điện 2/7 4:30 CĐ Cơ điện 3/7 4:30 Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 4:30 Trung cấp Nề hoàn thiện 2/7 4:30 ống 2/7 4:30 Trung cấp hàn 2/7 4:30 Điện công nghiệp 3/7 4:30 Hàn 3/7 4:30 TC.

xe máy 3/7 Kết cấu thép 4/7 LĐPT 1/5 CTTBCK 3/7 Hàn hơi 4/7 Ống 3/7 Cơ khí .b 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 c 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 01283 10996 00660 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 01341 03538 00795 01950 06717 06684 06682 06710 06490 06457 06468 01393 04480 01249 06687 05642 06778 01096 06688 03416 05852 03781 04250 01092 06693 d Nguyễn Văn Nguyễn Tiến Cao Khả Phan Thanh Ngô Văn Lê Tuấn Nguyễn Trọng Nguyễn Như Lê Ngọc Đỗ Văn Nguyễn Quốc Lê Trung Đặng Lê Hoàng Nguyễn Văn Khổng Minh Hoàng Thế Vũ Hồng Phạm Thành Bùi Nam Nguyễn Văn Mai Xuân Nhiếp Xuân Nguyễn Bá Phùng Văn Doãn Tất Nguyễn Thiện Lê Viết Mai Văn Lưu Quang Phạm Minh Lê Doãn Vũ Văn Đỗ văn Lê Văn Mai Trung Nguyễn Thanh Trịnh Văn Trần Xuân Nguyễn Văn Lê Đăng Nguyễn Trọng Nguyễn Hữu Hoàng Trọng Mai Văn Lê Đức Hoàng Văn Nguyễn Văn Trần Văn Nguyễn Văn Lê Trí Nguyễn Tuấn Lê Tất e Hoàn Huân Minh Ngọc Tƣ Vũ Tùng Đức Dƣơng Hai Hoàng Kiên Anh Trang Tƣờng Quyền Kiệm Long Tiến Thuân Hoàn Thắng Sáng Hiệp Tuấn Đẳng Anh Dũng Vịnh Châu Dũng Cƣờng Đồng Kiên Kiên Tùng Mừng Tuấn Phƣơng Hải Tuyến Tuyên Quân Tài Tùng Lợi Đạo Phƣơng Mạnh Bách Chung Hiệp f g Cao đẳng Xây dựng DD 3/7& CN Điện 3/7 Hàn điện 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Điện công nghiệp 3/7 Hàn .điện tử 3/7 Trung cấp Cơ khí CTM2/7 Nguội 3/7 Trung Cấp KT điện 2/7 KCT 5/7 Tiện KL 3/7 3/7 TC .Điện 2/7 Cẩu chuyển 5/7 Lắp máy 3/7 Hàn điện 1/5 Gia công kết cấu thép 3/7 Lái cẩu 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Sơ cấp Nghề hàn 1/7 Lắp máy 3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 h 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 Ro 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 Ro Ro Ro 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 Ro 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 i 4:00 4:00 0:00 4:00 4:00 Ro 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 Ro Ro Ro 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 Ro 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 j=h+i 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 l 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 .gò hàn 2/7 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Cơ khí chế tạo máy (CNKT) 3/7 Cao đẳng tin học ứng dụng 3/7 Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 TC KT lắp điện 2/7 Điện .Sắt công trình 2/7 CĐ kỹ thuật điện tử 3/7 Hàn 2/7 Điện 3/7 Hàn 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Công nghệ ô tô 3/7 Điện 3/7 LĐPT 1/5 ống 5/7 LĐPT 1/5 Nguội SC 4/7 Lắp máy 4/7 Lắp máy 3/7 Lắp máy 3/7 LĐTBCK 3/7 Chế tạo TBCK 2/7 Cao đẳng nghề hàn 3/7 LĐPT 1/5 SC ô tô .

TT Lắp đặt TBCK 2/7 Hàn 2/7 Gò hàn 4/7 Công nghệ ô tô 2/7 Lao động phổ thông 1/5 LĐPT 1/5 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT 3/7cơ khí Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng Công nghệ KT 3/7cơ khí Cao đẳng Hàn 3/7 CĐ CNKT Giao thông3/7 Gia công cơ khí 3/7 Điện 3/7 Lắp điện và điều khiển2/7 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 Điện 2/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 Kỹ thuật Hàn 2/7 Điện tầu thủy 3/7 TC-XD 2/7 TC .Điện 2/7 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Trung cấp điện 2/7 h 4:30 4:30 4:30 N3 N3 N3 4:30 4:30 4:30 N3 Ro 4:30 4:30 4:30 Ro 0:00 4:30 P 4:00 4:00 0:00 4:00 4:00 N3 4:00 4:00 Ro 4:00 4:00 4:00 4:00 N3 4:00 N3 0:00 0:00 0:00 P 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 N3 4:30 0:00 0:00 0:00 N3 0:00 0:00 i 4:30 4:30 4:30 N3 N3 N3 4:30 4:30 4:30 N3 Ro 4:30 4:30 4:30 Ro 4:30 4:30 P 4:00 4:00 4:30 4:00 4:00 N3 4:00 4:00 Ro 4:00 4:00 4:00 4:00 N3 4:00 N3 4:30 4:30 4:30 P 4:00 4:30 4:30 4:30 4:30 5:00 N3 4:30 4:30 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 j=h+i 8:00 8:00 8:00 N3 N3 N3 8:00 8:00 8:00 N3 Ro 8:00 8:00 8:00 Ro 4:30 8:00 P 8:00 8:00 4:30 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 N3 8:00 N3 4:30 4:30 4:30 P 8:00 4:30 4:30 4:30 4:30 5:00 N3 8:00 4:30 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 k 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 l 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 9:00 9:00 9:00 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 4:30 9:00 P 8:00 8:00 4:30 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 N3 8:00 N3 4:30 4:30 4:30 P 8:00 4:30 4:30 4:30 4:30 5:00 N3 9:00 4:30 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 .b 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 c 02123 06677 06292 06600 01434 04786 03534 06761 06763 06769 06772 01375 02621 01957 03853 04770 01150 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 00772 06432 06213 10205 01062 06795 05537 05083 04929 06595 06784 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 d Lê Đình Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Vũ Hoàng Vũ Văn Lê Thế Đỗ Hùng Nguyễn Đức Ngô Sỹ Mai Văn Trần Quang Lê Huy Chu Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Ngô Trí Lê Minh Nguyễn Văn Doãn Tất Trần Văn Nguyễn Đình Cao Trọng Lê Minh Trần Văn Hồ Văn Đỗ Đình Phạm Đức Nguyễn Văn Vi Hải Nguyễn Huy Mai Đắc Nguyễn Viết Nguyễn Đình Hồ Sỹ Dương Văn Cao Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Bùi Khắc Bùi Khắc Ngô Đức Mạc Đăng Nguyễn Đức Nguyễn Văn Lê Văn Trần Cao Trịnh Văn Trịnh Văn Cao Văn Nguyễn Văn Phạm Văn e Thành Việt Thành Hòa Hà Công Tiến Hải Hƣng Thành Việt Đạt Chƣơng Tiếp Hà Dƣơng Huy Sơn An Tú Sỹ Sơn Chí Nam Hải Bích Định Văn Bình Nam Kháng Sỹ Thắng Thắng Bình Tuyên Chiến Liên Phụng Chính Thuật Trình Nghĩa Cƣờng Ái Bắc Thắng Giang Dƣơng Tâm Thỏa Cƣơng f g KCT 2/7 Công nghệ hàn 3/7 Điện công nghiệp 3/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 LĐPT 1/5 Sơ cấp Nghề hàn 1/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng kỹ thuật điện3/7 Vỏ tầu thủy 2/7 Cao đẳng hệ thống điện3/7 Hàn điện 3/7 CTTBCK 3/7 Lắp máy 3/7 Điện SC 3/7 Lắp máy 6/7 Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Lắp máy 3/7 Lắp máy 6/7 LĐPT 1/5 Công nghệ ô tô 2/7 Trung cấp Điện công nghiệp 2/7 Công nghệ KT điện tử 3/7 .

Nước 3/7 5:00 Hàn điện 2/7 i 4:30 N3 6:30 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 5:00 6:30 6:30 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 Ro 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 j=h+i 4:30 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 0:00 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 2:00 3:30 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 l 4:30 N3 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 Ro 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 .b 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 c 05409 06855 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 d Nguyễn Duy Lê Đình Võ Văn Nguyễn Văn Lê Thanh Nguyễn Ngọc Nguyễn Xuân Hồ Sỹ Lê Văn Đỗ Văn Cao Ích Hoàng Đat Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn e Tùng Thành Hoàn Long Đồng Điệp Quang Nhâm Ngọc Nam Thành Dũng Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng f g h 0:00 CĐ CNKT cơ khí 3/7 N3 CĐ KTCT 3/7 5:00 Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 5:00 Nhiệt điện 3/7 5:00 Vận hành máy XD 3/7 5:00 Công nghệ KT cơ khí 3/7 5:00 Tự động hóa XNCN (CNKT) 3/7 5:00 Hàn điện 3/7 5:00 Điện tử CN và dân dụng 2/7 Trung cấp Điện tử công2/7 nghiệp 5:00 5:00 Trung cấp Hàn điện 2/7 5:00 Lắp đặt TBCK 3/7 5:00 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 5:00 Vỏ tầu thủy 2/7 5:00 Hàn công nghệ cao 1/7 5:00 Trung cấp Hàn điện 2/7 5:00 CĐ CN ô tô 3/7 KT máy lạnh và điều hòa 3/7không khí5:00 Cao đẳng Sửa chữa máy 3/7tầu thủy 5:00 5:00 Máy tàu thủy 3/7 5:00 Trung cấp điện CN&DD 2/7 5:00 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 5:00 Công nghệ cơ khí 2/7 5:00 Trung cấp Cơ khí sửa chữa 2/7 5:00 Lắp đặt TBCK 2/7 5:00 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 5:00 Công nghệ KT Xây dựng 3/7 5:00 Điện công nghiệp 3/7 KT máy lạnh và điều hòa 2/7không khí5:00 Trung cấp Lắp đặt thiết2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Chế tạo thiết2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Ro Sơ cấp hàn 1/7 5:00 Trung cấp Hệ thống điện 2/7 5:00 Trung cấp hàn 2/7 5:00 Công nghệ KTĐ. điện tử 3/7 5:00 Điện công nghiệp 2/7 5:00 CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Trung cấp lắp đặt thiết 2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 5:00 Công nghệ ô tô 3/7 5:00 Ống 2/7 5:00 Cao đẳng Công nghệ điện 3/7 tử 5:00 Công nghệ hàn 2/7 5:00 Kỹ thuật hàn 2/7 5:00 Hàn 2/7 5:00 CĐ Lọc hóa dầu 3/7 5:00 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 5:00 Trung cấp Công nghệ ô2/7 tô 5:00 Điện .

lắp đăt thiết 2/7 bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống 2/7 công trình Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân 2/7 dụng Điện 2/7 Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Hàn điện 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 KT lắp đặt điện và điều2/7 khiển LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 h 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 4:00 N3 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 i 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 0:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 4:00 N3 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 j=h+i 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 0:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 0:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 l 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 8:00 N3 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 .b 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 c 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06694 06759 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 d Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Doãn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy e Cƣờng Chƣơng Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Đạt Định Anh Chung Hà Hà Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Ban Tƣ Mƣời Lƣợng f g Hàn 2/7 TC nghề .

NS-QLNS-004 G Ghi chú Tổ 20 Nghỉ Tăng ca Trƣa GĐ DA PGĐ DA PGĐ DA Đội trưởng HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC Vật tư Vật tư Vật tư QLM QC QC QC QC QC QC QC Văn thư Văn thư Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho X X X X Tăng ca Tối .

LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP Trắc đạc ĐTC QLM Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC Mr Công Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy X X X .

Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường X X X X X X X .

Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên X X X X X .

Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn X .

Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn .

THỐNG KÊ SỐ GIỜ LÀM VIỆ 318 MNV MPL 1 2 3 01898 00565 00512 D01 D01 D01 4 00632 D7. BỘ PHẬN QUẢN LÝ. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG Khoa Lắp máy Đội trưởng Nguyễn Đăng Ban HCTC Nguyễn Quang Huy Cử nhân luật HCTC Ngô Ngọc Tuân Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô HCTC Lưu Ngọc Hà THKT HCTC Mai Tuấn Anh KS CNĐiện HCTC Đỗ Thị Minh Trang LĐPT HCTC Ban An toàn Phạm Hữu Vàng KSBHLĐ An toàn An Văn Quyết KS KT dầu khí An toàn Đào Thế Mạnh Khảo sát địa hình An toàn Nguyễn Quang Quân KS Đầu máy Toa xe An toàn Lê Sỹ Lân Hàn điện An toàn Tô Xuân Đông Cử nhân anh văn An toàn Trịnh Văn Đường Kỹ sư cơ khí chuyên dùng An toàn Kiểm soát kỹ thuật/KTTC Lương Quang Vũ KS CK KTTC Phạm Công Đoàn KS TĐH thiết kế cơ khí KTTC Trần Thư Việt KSCK ĐL KTTC Đào Sỹ Đạt KS điện KTTC Nguyễn Công Thực KSCK CTM KTTC Đặng Văn Thụ Kỹ sư cơ khí chế tạo máy KTTC Quản lý vật tƣ Ngô Quang Chức KSCNKT ô tô Vật tư Tường Duy Tiến KSCK Vật tư Nguyễn Tá Quyền KSCK Vật tư Quản lý máy và thiết bị Nguyễn Văn Trung Cắt gọt kim loại QLM QA-QC Nguyễn Ngọc Sơn KSCK QC Mai Huy Cường KS Đóng tàu QC Nguyễn Kiều Hưng KSCK CTM QC .2 5 6 7 8 9 00544 06776 02792 01301 12349 D04 E02 E02 E02 E02 10 11 12 13 14 15 16 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 D03 E01 E01 E01 E01 E01 E22 17 18 19 20 21 22 05374 03742 02251 04595 00548 03298 E15 E06 E15 E15 E21 E05 23 24 25 02490 00556 00611 D05 E07 E03 26 03054 E04 27 28 29 00605 02766 00048 D06 E16 E16 Tổ / đội Họ đệm Tên Nghề nghiệp A. ĐIỀU HÀNH Nguyễn Tiến Dũng KSCK CTM GĐ DA Viện KSCKCT PGĐ DA Nguyễn Văn Thạnh CĐKTĐ PGĐ DA Nguyễn Bá B.

kế toán Nguyễn Thị Hòa Cao đẳng kế toán Vi Văn Thí Trung cấp điều dưỡng đa khoa C.30 31 32 33 03723 02747 03747 03741 E16 E16 E16 E16 QC QC QC QC 34 35 03651 04154 E23 E26 KT KT 36 37 38 39 40 41 42 02489 02140 00996 04237 11107 02725 06605 E03 E03 E03 E03 W15 W4163 W16 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho 43 44 45 46 47 01962 04604 06521 03779 00920 E31 E31 E31 E31 E31 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP 48 01165 E28 Trắc đạc 49 50 01258 01578 E29 E29 ĐTC ĐTC 51 01208 E29 QLM 52 53 54 55 56 09537 03443 12022 05434 04285 E27 E27 E27 W21 W21 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 03182 09571 09568 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 09033 E32 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Tô Việt Cương KS Đóng tàu thủy Nguyễn Duy Tùng KSCK Chu Văn Lăng KS CKCTM Mai Đình Định KS TK tầu thủy Y tá. vệ sinh cƣ xá Trần Văn Doanh Hàn điện Trịnh Thị Duyên LĐPT Lê Thị Ngọc LĐPT Nguyễn Thị Xuân LĐPT Lê Thị Lực LĐPT Lê Thị Oanh LĐPT Nguyễn Bá Vang LĐPT Nguyễn Thị Hạnh LĐPT Đào Thị Lý LĐPT Nguyễn Thị Dung LĐPT Cao Thị Minh LĐPT Nguyễn Thị Trang LĐPT Trần Thị Loan LĐPT . BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ. văn thƣ. thủ kho. vận chuyển thiết bị Nguyễn Khắc Dũng CĐCNHàn Hà Văn Tuấn Ống Mai Tiến Phú Lái xe Nguyễn Văn Quân CNKT Điện Lê Thị Ngọc Thơ LĐPT Nguyễn Văn Xuân HĐ(3-4G) Nguyễn Văn Quý TC điện CN Lái xe văn phòng Phạm Văn Thông Lái xe Phạm Mạnh Tuyển Lái xe Dương Tuấn Anh Lái xe Nguyễn Văn Khoa Lái xe Hoàng Văn Hùng Lái xe Trắc đạc Lê Văn Thủy Lắp máy Điện thi công Đỗ Trọng Giáp Sửa chữa Ngô Xuân Hải Điện QLM. Sửa chữa Đào Văn Tập Điện Bảo vệ Hoàng Ngọc Sơn LĐPT Lê Anh Tuấn Hàn sắt công trình Lê Hữu Thái LĐPT Phạm Tiến Cường LĐPT Cao Anh Nhật Sơ cấp Hàn Nhà bếp.

Lê Đình Mạnh Lê Đình Mạnh Điện Lê Đăng Anh CĐ Cơ điện Nguyễn Tuấn Anh Cao đẳng Hệ thống điện Cù Thanh Bình Trung cấp Nề hoàn thiện Nguyễn Xuân Cung ống Trần Thế Cường Trung cấp hàn Trần Văn Cường Điện công nghiệp Nguyễn Trọng Độ Trung cấp nghề hàn Nguyễn Văn Duy Hàn Lê Văn Hiếu Cao Đẳng Nhiệt Điện Đỗ Quang Hùng Công nghệ hàn Vũ Trọng Hùng TC.LĐTBCK Hồ Sỹ Lĩnh Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ khí Bùi Văn Năm Điện Lê Anh Phương Trung cấp Hàn Nguyễn Danh Thanh Điện Nguyễn Trọng Thành Trung cấp Hệ thống điện Trương Xuân Thảo Điện xí nghiệp Đào Trọng Thìn Vận hành bơm điện Đỗ Xuân Tuấn Hàn điện Tổ lắp ống nƣớc thi công .70 71 72 12414 09034 LĐTN E34 E34 E34 Bếp Bếp Bếp 73 74 75 76 77 00665 01630 00879 03011 02146 W18 W18 W18 W18 W18 LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC 78 02527 F04 Mr Công 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 06443 02902 06625 03375 06576 06679 05049 03709 05054 06725 06711 03528 06701 F01 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 W04 W04 W04 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 G01 W04 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 02053 03479 03931 02486 02362 02552 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 F02 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Lê Thị Hạnh LĐPT Nguyễn Hùng Thanh LĐPT Nguyễn Thị Mai LĐPT D. lái cẩu.Lê Văn Huy Lê Văn Huy Điện Cao Minh Chiến Hàn điện tàu thủy Mai Văn Dũng Trung cấp Hàn Vũ Văn Dũng Cao đẳng công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Văn Giang Lắp máy Phạm Bá Giáp Điện Nguyễn Văn Hoàn Cao đẳng Xây dựng DD & CN Nguyễn Tiến Huân Điện Cao Khả Minh Hàn điện Phan Thanh Ngọc Điện công nghiệp Ngô Văn Tư Điện công nghiệp Lê Tuấn Vũ Hàn .Sắt công trình Nguyễn Trọng Tùng CĐ kỹ thuật điện tử Nguyễn Như Đức Hàn Lê Ngọc Dương Điện . BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe. vận hành máy. Tạ Đình Vụ Lái cẩu Ngô Văn Điệp Lái cẩu Nguyễn Văn Đoàn LC Vũ Văn Quỳnh Vận hành cẩu trục Bùi Văn Nhiên Lái xe Tổ giáo .Lê Tấn Công Lê Tấn Công Bắc giáo Tổ chế tạo nhà ăn ca.

Điện Mai Văn Tài Cẩu chuyển Lê Đức Tùng Lắp máy Hoàng Văn Lợi Hàn điện Nguyễn Văn Đạo Gia công kết cấu thép Trần Văn Phương Lái cẩu Nguyễn Văn Mạnh Điện công nghiệp Lê Trí Bách Sơ cấp Nghề hàn Nguyễn Tuấn Chung Lắp máy Đinh Văn Đoàn Cao đẳng Lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Đông Trung cấp Điện Hà Văn Giáp Trung cấp Điện Phạm Văn Long Trung cấp Điện .điện tử Lã Văn Hoa TC vận hành cần trục Trần Xuân Tuấn Trung cấp Cơ khí CTM Nguyễn Văn Phương Nguội Lê Đăng Hải Trung Cấp KT điện Hoàng Tùng Lâm Cao đẳng CNKT Xây dựng Nguyễn Trọng Tuyến KCT Nguyễn Hữu Tuyên Tiện KL Hoàng Trọng Quân TC .gò hàn Vũ Văn Cường Cao đẳng điện công nghiệp Đỗ văn Đồng Cơ khí chế tạo máy (CNKT) Lê Văn Kiên Cao đẳng tin học ứng dụng Mai Trung Kiên Cao đẳng Hệ thống điện Nguyễn Thanh Tùng TC KT lắp điện Trịnh Văn Mừng Điện .xe máy Nguyễn Thiện Đẳng Kết cấu thép Lê Viết Anh LĐPT Mai Văn Dũng CTTBCK Lưu Quang Vịnh Hàn hơi Phạm Minh Châu Ống Lê Doãn Dũng Cơ khí .Khổng Minh Tƣờng Khổng Minh Tường ống Hoàng Thế Quyền LĐPT Vũ Hồng Kiệm Nguội SC Phạm Thành Long Lắp máy Bùi Nam Tiến Lắp máy Nguyễn Văn Thuân Lắp máy Mai Xuân Hoàn LĐTBCK Nhiếp Xuân Thắng Chế tạo TBCK Nguyễn Bá Sáng Cao đẳng nghề hàn Phùng Văn Hiệp LĐPT Doãn Tất Tuấn SC ô tô .114 115 116 117 118 06445 06450 06452 06429 10017 W15 W15 W15 W15 W15 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 01283 10996 00660 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 01341 03538 00795 01950 06717 06684 06682 06710 06490 06457 04816 06468 01393 04480 04989 01249 06687 05642 06778 01096 06688 03416 05852 03781 04250 01092 02913 05634 05637 05640 F01 W15 G01 W15 G01 G01 G01 G01 G01 W15 W14 E28 E28 G02 G02 F01 G08 W04 W04 W04 W04 W04 W04 W10 W15 W15 W15 W16 F02 W16 W11 W12 G09 W16 G01 G01 W03 W03 W05 W05 W05 W05 W05 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Đỗ Văn Hai Hàn Nguyễn Quốc Hoàng Trung cấp Hàn Lê Trung Kiên Công nghệ ô tô Đặng Lê Hoàng Anh Điện Nguyễn Văn Trang LĐPT Tổ chế tạo ống SMP6A.

TT Lê Văn Trung LĐPT Cao Trọng Chí Lắp đặt TBCK Lê Minh Nam Hàn Tổ chế tạo KCT laydown 4 .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh Sơn Lắp máy Nguyễn Văn An LĐPT Doãn Tất Tú Công nghệ ô tô Trần Văn Sỹ Trung cấp Điện công nghiệp Nguyễn Đình Sơn Công nghệ KT điện tử .Ông Trần Văn Hải Trần Văn Hải Gò hàn Hồ Văn Bích Công nghệ ô tô Đỗ Đình Định Lao động phổ thông Lê Thế Trí LĐPT Nguyễn Bá Trang LĐPT Lê Khắc Duy LĐPT Phạm Đức Văn LĐPT Nguyễn Văn Bình Lắp máy Vi Hải Nam Cao đẳng Cơ khí Nguyễn Huy Kháng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí Mai Đắc Sỹ Trung cấp điện công nghiệp Nguyễn Đình Thắng Cao đẳng Hàn Nguyễn Viết Thắng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí Hồ Sỹ Bình CĐ CNKT Giao thông Tổ Xây dựng cƣ xá .xe máy Trần Đức Dậu Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ Lê Tất Hiệp Trung cấp Hàn điện Lê Đình Thành KCT Lê Văn Việt Công nghệ hàn Nguyễn Văn Thành Điện công nghiệp Nguyễn Bá Hòa TC lắp đặt TBCK Vũ Hoàng Hà LĐPT Vũ Văn Công Sơ cấp Nghề hàn Lê Thế Tiến Trung cấp điện công nghiệp Đỗ Hùng Hải Cao đẳng kỹ thuật điện Nguyễn Đức Hưng Vỏ tầu thủy Ngô Sỹ Thành Cao đẳng hệ thống điện Mai Văn Việt Hàn điện Nguyễn Văn Hà Lắp máy Nguyễn Xuân Dương Công nghệ kỹ thuật điện Ngô Trí Huy Lắp máy Trần Quang Đạt CTTBCK Lê Huy Chương Lắp máy Chu Văn Tiếp Điện SC Tổ xây dựng .162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 03789 06322 06693 02123 06677 06292 06600 01434 04786 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01375 02621 01957 W05 W05 W16 G04 W16 W16 W16 E27 W07 W16 W16 W16 W16 W16 F12 W14 W10 F12 W14 W10 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 182 183 184 185 186 187 188 189 00757 01514 02817 06226 06649 12212 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 W22 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 00772 06432 06213 12109 12108 12197 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06784 F09 G01 W04 W22 W22 W22 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 204 205 206 207 04179 06437 03179 01517 W21 W21 W21 W21 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Vũ Văn Văn Sửa chữa ô tô .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn Tuyên Gia công cơ khí Cao Văn Chiến Điện Nguyễn Văn Liên Lắp điện và điều khiển Nguyễn Bá Phụng LĐPT .

Điện Trịnh Văn Dương Trung cấp Lắp đặt TBCK Cao Văn Tâm Trung cấp Hàn Nguyễn Văn Thỏa Cao đẳng Xây dựng Phạm Văn Cương Trung cấp điện Nguyễn Duy Tùng CĐ CNKT cơ khí Lê Đình Thành CĐ KTCT Tổ Timesheet cho JGCS .Ông Võ Văn Hoàn Võ Văn Hoàn Cao đẳng KT lắp điện CN Nguyễn Văn Long Nhiệt điện Lê Thanh Đồng Vận hành máy XD Nguyễn Ngọc Điệp Công nghệ KT cơ khí Nguyễn Xuân Quang Tự động hóa XNCN (CNKT) Hồ Sỹ Nhâm Hàn điện Lê Văn Ngọc Điện tử CN và dân dụng Đỗ Văn Nam Trung cấp Điện tử công nghiệp Cao Ích Thành Trung cấp Hàn điện Hoàng Đat Dũng Lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Hưng Trung cấp điện công nghiệp Hồ Sỹ Kiên Vỏ tầu thủy Lê Đình Trung Hàn công nghệ cao Lê Thế Thịnh Trung cấp Hàn điện Nguyễn Trọng CĐ CN ô tô Nguyễn Văn Hùng KT máy lạnh và điều hòa không khí Lương Kế Trung Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy Đỗ Thành Long Máy tàu thủy Cao Văn Tiến Trung cấp điện CN&DD Hoàng Văn Hào Lắp đặt thiết bị cơ khí Nguyễn Văn Thụ Công nghệ cơ khí Lê Văn Cường Trung cấp Cơ khí sửa chữa Nguyễn Bá Chung Lắp đặt TBCK Lê Ngọc Mạnh Lắp đặt thiết bị cơ khí Trần Quốc Lợi Công nghệ KT Xây dựng Nguyễn Mạnh Ngà Điện công nghiệp Nguyễn Thế Thành KT máy lạnh và điều hòa không khí Lê Xuân Bộ Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí Nguyễn Bá Nhung Điện công nghiệp .208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 02794 01521 10045 12104 12198 02309 12203 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06855 W21 W21 W22 W22 W22 E27 W22 W16 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 W05 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 G02 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Bùi Khắc Chính LĐPT Bùi Khắc Thuật LĐPT Nguyễn Đức Anh LĐPT Hồ Ngọc Tuấn LĐPT Vũ Trọng Hùng LĐPT Ngô Đức Trình LĐPT Nguyễn Hữu Quân LĐPT Mạc Đăng Nghĩa Điện Nguyễn Đức Cường TC lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Ái Kỹ thuật Hàn Lê Văn Bắc Điện tầu thủy Trần Cao Thắng TC-XD Trịnh Văn Giang TC .

Nước Hàn điện Hàn TC nghề .lắp đăt thiết bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống công trình Điện tử viễn thông Hàn Điện công nghiệp Trung cấp Điện tử dân dụng Điện Cao đẳng CNKT hóa học TC Hàn CĐ công nghệ KT cơ khí Chế tạo cơ khí Trung cấp Hàn điện Chế tạo thiết bị cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng CN Hóa dầu LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT .256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 12100 12110 12206 12196 12195 12096 12210 12209 12101 12201 12204 12102 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W21 W21 W21 W04 W04 W04 W04 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Cao Văn Nguyễn Thế Trịnh Hùng Lê Hữu Nguyễn Văn Hà Văn Lê Huy Lê Vinh Nguyễn Văn Cường Thanh Trường Thùy Vương Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng Cường Chương Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trưởng Giang Năng Thiện Cường Long Minh Quang Bình Lương Trường Tùng Chiến Cường Đức Thi Thập Sinh Luận Tuấn Sơn Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Sơ cấp hàn Trung cấp Hệ thống điện Trung cấp hàn Công nghệ KTĐ. điện tử Điện công nghiệp CĐ nghề nhiệt điện Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ ô tô máy kéo Công nghệ ô tô Ống Cao đẳng Công nghệ điện tử Công nghệ hàn Kỹ thuật hàn Hàn CĐ Lọc hóa dầu Cao đẳng điện công nghiệp Trung cấp Công nghệ ô tô Điện .

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 06703 06694 06759 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W16 W16 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Nguyễn Văn Đạt Lê Văn Định Nguyễn Doãn Anh Nguyễn Xuân Chung Lê Đức Hà Trịnh Văn Hà Trần Văn Hiền Nguyễn Trọng Huỳnh Lê Đình Thạch Quách Quang Cường Lê Xuân Ban Lê Sỹ Tư Lê Xuân Mười Mai Huy Lượng LAO ĐỘNG THUÊ NGOÀI THẦU PHỤ Trung cấp Hàn điện Hàn điện Trung cấp Hàn Cơ tin kỹ thuật Lắp đặt thiết bị cơ khí Hàn điện Trung cấp điện công nghiệp KT lắp đặt điện và điều khiển LĐPT Lắp đặt cơ khí Trung cấp hàn TC LĐTB cơ khí Nguội Điện công nghiệp .

5 15.2 17.0 170.0 197.5 205.3 Số ngày nghỉ Số ngày không lý do R1 nghỉ Phép 6/8 5/8 9/9 - - 6/7 - 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 - - 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 - - 1/8 1/8 1/8 3/8 3/8 1/8 - - 1/8 2/8 2/8 - 2/7 3/8 1/8 2/8 - 4 - 3 7 3 Công thực tế (8h/1 công) 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 11:00 10:00 11:00 11:00 10:00 10:00 11:00 11:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 205.6 148.4 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 - - 17.0 27.5 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 P P P Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 169.8 21.0 192.Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ GIỜ LÀM VIỆC TRONG THÁNG (Áp dụng cho tất cả các đối tượng) Tháng 10 năm 2014 BL 254 6.0 201.3 192.6 25.4 23.010 Tổng cộng giờ 1 công (h) 249 251 235 156 256 261 2 3 4 5 6 7 26.0 126.5 8:30 178.0 173.3 138.8 21.0 9:00 178.7 25.0 134.5 164.1 24.5 173.0 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 Ro 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 P Ro Ro 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 26.3 3.4 20.6 26.5 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 2 25.0 - - 24.6 22.0 9:00 27.2 25.6 21.8 213.0 201.8 209.6 25.0 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 2 18.7 21.4 24.1 22.0 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 4 2 3 .1 21.5 9:00 172.0 9:00 206.5 P P Ro Ro Ro Ro 9:00 203.Tự do.0 174.0 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 - 21.6 25.0 187.6 16.CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.0 9:00 213.0 221.5 139.

8 25.4 5.6 26.8 24.0 24.0 209.5 174.7 187.7 214.3 3.0 192.0 192.5 183.9 25.1 3.5 183.0 24.0 104.8 206.0 192.0 192.5 27.0 182.0 213.0 192.5 26.0 192.0 192.1/8 1/8 1/8 1/8 - - 2 1/9 2/7 - 3/7 2/7 2/4 3/7 1/5 2/7 2/7 22.5 205.0 180.4 - 26.5 8:30 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 196.9 212.2 24.4 22.5 201.0 8:30 4:00 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 - 26.4 22.5 24.8 26.5 9:00 175.5 196.0 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 8:30 8:00 9:00 9:00 - - 25.0 192.0 24.0 24.5 195.3 21.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 5 1 1 .5 192.0 192.1 24.0 192.5 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 1/5 2/7 1/5 1/5 1/7 - 24.0 24.5 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 9:00 11:00 1 4 4 Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 15.0 24.0 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 10:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 - 24.0 24.0 192.0 176.0 24.0 - - - 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 - 3/7 - 7/7 3/7 - 3/7 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 23.0 210.0 22.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro R1 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - - 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 - 22.5 124.5 171.9 21.0 24.0 192.5 9:00 45.0 13.0 26.0 104.0 192.6 21.0 13.0 24.0 24.

5 110.0 3.0 192.2 17.0 133.0 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 Ro Ro 4:30 10:30 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 R1 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 3/7 - 19.5 158.1 23.0 8:00 26.0 163.2 17.8 12.0 123.0 183.5 173.5 169.0 23.0 8:00 201.5 129.0 137.1 23.5 138.6 0.0 187.2 18.0 5 1 4 1 - 4 1 2 7 1 1 2 3 - Ro Ro Ro 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 R1 R1 Ro R1 Ro R1 W 9:00 5:30 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 4:30 8:00 Ro 9:00 R1 9:00 9:00 4:30 Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 8:00 Ro 4:30 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 4:00 4:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 P P 8:00 8:00 8:00 8:00 P P P P Ro P P 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 R1 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 .9 16.7 22.8 8.2 21.0 156.5 182.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 5/7 2/7 3/7 2/7 1/4 - - 25.1/5 1/5 1/5 - - 24.0 22.4 195.0 133.7 22.9 21.1 20.0 143.1 23.2 18.0 170.9 201.6 15.5 188.0 8:00 24.5 141.4 16.0 8:00 176.5 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 - - 24.8 16.4 21.0 0.0 145.5 100.0 62.8 16.5 18.0 184.7 173.3 7.5 129.5 23.0 185.5 145.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 3/7 - - 21.5 183.3 21.0 22.0 186.1 3.5 128.5 150.3 19.5 187.4 23.4 17.0 186.8 16.5 169.0 104.0 71.1 13.1 25.3 17.9 13.3 23.

0 R1 162.5 0.0 1.7 16.5 24.0 8:00 12 12 6 4 1 4 8 - 10.0 148.1 9.5 81.0 157.0 84.5 49.8 19.7 18.7 23.0 197.0 8.0 166.3 7.5 9:00 142.0 20.5 63.5 157.0 172.9 10.0 143.0 171.5 117.0 17.6 20.3 17.5 145.3 178.5 9:00 164.6 1.5 184.5 141.0 8.0 72.1 6.0 1.7 23.4 20.0 16.0 114.2 24.0 161.7 6.1 23.0 113.0 10:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 R1 8:00 6:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 P P P P Ro P P 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 Ô 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 4:30 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro R1 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 4:30 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 8:30 8:00 Ro 9:00 9:00 .4 0.0 21.7 1.9 14.0 1.1 19.0 Ro 133.1 15.0 155.5 54.5 189.5 21.0 8.1 20.8 20.5 16.3 0.0 5.0 8.5 194.3 18.0 161.5 9.4 16.8 23.0 0.1 21.3 8.2/7 2/7 3/7 3/7 1/5 - 5/7 1/5 4/7 4/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 1/5 3/7 4/7 1/5 3/7 4/7 3/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 5/7 3/7 2/7 5/7 3/7 1/5 3/7 2/7 2/7 1/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 - 3 1 - 2 2 - - 22.0 168.2 14.7 17.5 69.5 131.5 120.2 24.0 45.5 193.6 14.5 112.6 14.5 184.0 130.0 130.0 189.1 19.

0 50.0 36.1 26.3 7.5 145.1 0.0 58.6 0.4 3.0 166.0 0.0 183.9 10.0 89.5 107.0 45.5 101.8 8.5 - - 25.5 115.0 66.9 18.3 7.1 18.0 8.0 58.5 - - 22.8 5.0 3.4 24.5 31.6 7.3 8.5 106.0 165.0 8.6 3.5 10:30 9:00 11:30 9:00 8:30 9:00 9:00 9:00 11:30 4:30 4:30 9:00 9:00 9:00 Ro 4:00 Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 4:00 Ro Ro Ro .0 148.0 58.0 27.0 66.3 6 2 2 2 7 - 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 8:30 4:00 P P Ro 4:30 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 10:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 R1 Ro Ro 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 180.0 26.6 12.3 150.0 10:30 159.0 54.0 208.4 11.8 13.0 71.0 0.0 55.0 10:00 81.5 64.8 18.9 1.3 7.9 20.0 4.1 20.0 1.0 0.0 70.3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 1/5 1/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 6/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 - - 6/7 1/5 2/7 2/7 3/7 1/5 2/7 2/7 - - 4/7 2/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 1/5 1.5 19.7 3.0 - 18.0 45.0 9.7 14.5 22.4 5.0 62.9 6.3 8.0 6.8 5.0 Ro 146.3 7.2 13.0 45.5 5.0 193.0 0.3 8.3 6.0 27.0 58.6 8.0 45.1 204.

2 7.1 5.1 32.9 25.7 30.3 24.3 0.0 240.5 263.0 83.9 31.1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 - 20.0 230.8 25.0 9.8 30.0 109.0 210.0 210.0 210.5 0.5 253.0 240.0 7.0 30.0 263.0 263.0 220.0 240.3 1.0 195.8 8.0 45.5 240.0 164.6 5.0 240.1 23.0 26.7 7.5 263.0 10:30 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 10:30 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro R1 10:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 - - 10:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 5:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 Ro 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 1/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 - - 32.5 18.8 28.0 28.0 30.0 66.5 30.5 255.0 230.0 13.0 144.0 0.5 232.5 242.0 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 8:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 1 1 .5 66.3 26.5 40.5 263.5 40.5 263.4 26.4 14.0 28.9 32.5 58.0 0.0 184.1 0.9 29.0 200.3 28.0 0.5 200.9 32.3 32.0 40.1 5.8 30.0 30.0 62.0 10.0 262.1 5.3 8.0 240.0 210.0 230.8 27.5 113.0 230.5 57.9 31.0 32.3 26.9 32.

2/7 3/7 1/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 - - 26.3 16.0 230.3 28.0 230.0 135.0 130.0 16.0 220.0 130.0 215.0 25.0 243.5 26.0 225.0 210.8 27.9 27.0 230.5 27.3 32.0 220.5 28.5 30.0 190.4 32.0 220.8 18.5 26.0 190.0 220.0 140.5 23.0 27.0 130.8 16.9 16.0 263.0 243.0 17.5 27.0 210.5 210.5 18.8 26.9 26.0 150.0 131.3 16.1 25.0 210.5 220.0 140.0 220.0 220.0 220.0 120.5 263.8 27.8 27.0 150.4 17.0 200.3 27.0 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 Ro 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro .0 220.8 28.4 32.4 28.5 242.3 210.8 26.0 130.3 27.3 25.5 26.0 220.0 210.5 227.3 27.9 30.3 30.8 28.0 200.9 28.5 140.5 28.0 210.0 263.0 200.3 23.5 15.5 26.0 230.0 230.4 30.5 243.5 16.3 17.

0 21.0 179.5 180.0 168.5 202.5 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro Ro 9:00 Ro 9:00 R1 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 Ro Ro Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 Ro 9:00 4:30 8:30 9:00 4:30 Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 9:00 .0 160.8 0.9 25.0 190.5 23.6 16.3 22.0 0.0 22.0 191.2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 1/5 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2 2 - - 11.2 91.0 168.8 21.1 24.7 23.4 4.5 188.5 197.5 38.5 129.4 20.0 23.

NRP-QLNS-005 268 266 275 266 133 8 9 10 11 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 269 281 288 283 271 12 273 269 250 266 276 140 Số giờ làm việc trong tháng 10/2014 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 4:00 P 11:00 9:00 Ro Ro Ro 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 8:00 11:00 11:00 11:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 P P P 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 8:00 10:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 P P 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 P P Ro P 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 P P 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 CQ Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 P Ro P 8:30 8:30 8:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P Ro P P 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 .

9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 P P 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 P P P P 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 Ro P P 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 6:00 8:30 8:30 8:30 4:00 P P Ro P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 IT 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 10:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Trả TC 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Trả TC .

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 N3 Ro Ro Ro CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 12:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro P P P P P 8:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:30 9:00 9:00 4:30 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 12:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 Ro NĐ Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 NĐ 9:00 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 10:00 8:00 9:00 8:00 Ro Ro P Ro 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 5:00 8:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:30 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 N3 9:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 Ro N3 Ro 9:00 R1 8:00 8:00 8:30 8:00 10:00 8:00 P 8:00 Ro 9:00 8:00 4:00 8:00 8:00 9:00 8:00 10:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 9:00 8:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 Ro N3 8:00 8:00 8:00 R1 R1 8:30 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 10:00 10:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro R1 R1 R1 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 .

8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:30 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 R1 9:00 8:00 8:00 R1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 9:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:30 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 4:00 P P P P Ro P P 4:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro P Ro P P P P P P Ro P P P P 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro P P P P P P Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 P P P Ro P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 Ô Ô 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 Ro Ro P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 10:00 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro LM5 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 10:00 9:00 P P P Ro P P P P 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 Ro Ro Trả TC 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro Ro Ro R1 Ro Ro R1 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro N3 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ .

N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 Ro N3 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 12:00 8:00 10:00 P Ro P P P P 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:00 12:00 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 4:00 8:00 8:30 11:00 10:30 8:00 9:30 8:30 10:00 8:30 4:00 8:00 8:00 4:00 R1 R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:30 8:30 4:00 8:30 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:00 8:00 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:30 8:30 8:30 8:30 4:00 Ro 8:30 8:30 8:00 Ro 4:00 Ro Ro R1 8:30 Ro 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 12:00 8:00 12:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:00 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 10:30 8:00 9:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 9:30 8:30 4:00 8:30 8:30 Ro Trả TC 4:00 4:30 9:30 Ro 8:00 4:00 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 10:00 8:00 10:00 8:30 10:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 N3 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 N3 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 9:00 Ro N3 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:00 9:00 10:00 Ro 9:00 8:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 7:00 9:00 9:00 Ro 4:30 4:30 9:00 9:00 8:30 9:00 4:30 9:00 Ro Ro 4:30 9:30 9:00 9:00 Ro Ro 4:30 9:00 9:00 4:30 P P Ro P P P P Ro Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:30 10:00 8:00 4:30 .

9:30 Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 8:00 4:00 Ro Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 9:30 Ro Ro 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Trả TC 5:00 R1 9:00 10:00 Ro 9:00 8:30 4:30 Trả TC 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 8:30 4:30 Trả TC 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:00 9:00 10:00 Ro 4:30 8:30 4:30 Trả TC N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro Ro 9:00 Ro N3 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 CQ N3 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 8:00 11:30 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 Ro Ro 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 Ro 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 5:00 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 Ro Ro 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 .

10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 5:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 Trả TC 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro Trả TC Trả TC 10:00 Trả TC 10:00 Trả TC Ro Trả TC 10:00 Trả TC .

Ro 11:30 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 11:30 10:00 Ro Ro Ro Ro 8:30 Ro N3 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro N3 N3 N3 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 R1 R1 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 R1 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:00 8:00 8:00 6:00 4:00 8:00 4:30 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 8:30 8:30 Ro Ro 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 8:30 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 4:00 Ro 8:30 8:30 9:00 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 11:30 Ro 11:30 .

276 0 0 0 0 0 0 24 25 26 27 28 29 30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P 11:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 31 .

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 .

8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 .

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 9:00 9:00 9:00 9:00 NĐ NĐ NĐ NĐ .

NĐ NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 9:00 9:00 9:00 N3 Ro Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 P 8:00 8:00 4:30 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 N3 N3 8:00 4:30 4:30 4:30 P 8:00 .

4:30 4:30 4:30 4:30 5:00 N3 9:00 4:30 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 4:30 N3 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 .

10:00 11:30 Ro 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 .

10:00 8:00 N3 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 .

24. 1.13.5.13. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG Nguyễn Đăng Khoa Lắp máy Ban HCTC Huy Cử nhân luật Nguyễn Quang Tuân Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô Ngô Ngọc Hà THKT Lưu Ngọc Anh KS CNĐiện Mai Tuấn Trang LĐPT Đỗ Thị Minh Ban An toàn Vàng KSBHLĐ Phạm Hữu Quyết KS KT dầu khí An Văn Mạnh Khảo sát địa hình Đào Thế Quân KS Đầu máy Toa xe Nguyễn Quang Lân Hàn điện Lê Sỹ Đông Cử nhân anh văn Tô Xuân Đƣờng Kỹ sư cơ khí chuyên dùng Trịnh Văn Kiểm soát kỹ thuật/KTTC Vũ KS CK Lương Quang Đoàn KS TĐH thiết kế cơ khí Phạm Công Việt KSCK ĐL Trần Thư Đạt KS điện Đào Sỹ Thực KSCK CTM Nguyễn Công Đặng Văn Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Thụ Quản lý vật tƣ Chức KSCNKT ô tô Ngô Quang BL Chi tiết ngày nghỉ Tổng ngày nghỉ trong 6/8 5/8 9/9 1 3 4 5 6 7 8 0 0 0 6/7 1. BỘ PHẬN QUẢN LÝ. 7 Ro P Ro Ro Ro P P P Ro P .4.15.26.3.9.3.25.19.25.25.24.26.12.17.4.11.Tự do. 0 3 4 2 0 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 2 1.24.7.11. 6P 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 5.6. 10. 3/82.18. 1/8 10.Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ NGÀY NGHỈ TRONG THÁNG (Áp dụng cho tất cả các đối tƣợng) Tháng 10 năm 2014 TT Tổ đội MNV 1 2 3 GĐ DA PGĐ DA PGĐ DA 01898 00565 00512 4 Đội trưởng 00632 5 6 7 8 9 HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC 00544 06776 02792 01301 12349 10 11 12 13 14 15 16 An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 17 18 19 20 21 22 KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC 05374 03742 02251 04595 00548 03298 23 Vật tư 02490 Họ và Tên Nghề nghiệp A.23. 1/8 0 8 3 9 4 0 1/812.12.CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.3. ĐIỀU HÀNH Dũng KSCK CTM Nguyễn Tiến Viện KSCKCT Nguyễn Văn Thạnh CĐKTĐ Nguyễn Bá B. Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 2 Ro 3 3 Ro 1/8 1/8 2. 3/8 10. 23.8.11.22.5.6.16.11.2.12.26. 7.4.22.23.3.

19. 2 02140 Hà Văn Tuấn Ống 2/7 0 00996 Mai Tiến Phú Lái xe 2/4 13.18.20.10.23.21.20. 3 03747 Chu Văn Lăng KS CKCTM 1/8 0 03741 Mai Đình Định KS TK tầu thủy 1/8 11.24.25.24.18. 6 06605 Nguyễn Văn Quý TC điện CN 2/7 0 Lái xe văn phòng 01962 Phạm Văn Thông Lái xe 1/4 0 04604 Phạm Mạnh Tuyển Lái xe 1/4 1.26. vận chuyển thiết bị 02489 Nguyễn Khắc Dũng CĐCNHàn 3/7 11.18.2.21. 3 03779 Nguyễn Văn Khoa Lái xe 1/4 0 00920 Hoàng Văn Hùng Lái xe 3/4 0 Trắc đạc 01165 Lê Văn Thủy Lắp máy 3/7 17.17.14. 4 KSCK 2/8 00611 Nguyễn Tá Quyền 0 Quản lý máy và thiết bị Cắt gọt kim loại 2/7 03054 Nguyễn Văn Trung 0 QA-QC 00605 Nguyễn Ngọc Sơn KSCK 3/8 0 02766 Mai Huy Cƣờng KS Đóng tàu 1/8 11.29.13. BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ.17. Sửa chữa 01208 Đào Văn Tập Điện 3/7 0 Bảo vệ 09537 Hoàng Ngọc Sơn LĐPT 1/5 0 . 2 11107 Lê Thị Ngọc Thơ LĐPT 1/5 0 02725 Nguyễn Văn Xuân HĐ(3-4G) 2/7 19.14.23. 4 04237 Nguyễn Văn Quân CNKT Điện 3/7 17.19.21.12. 4 Y tá.28. 4 03723 Tô Việt Cƣơng KS Đóng tàu thủy 1/8 16. văn thƣ.31.24 25 Vật tư Vật tư 26 QLM 27 28 29 30 31 32 33 QC QC QC QC QC QC QC 34 35 Văn thư Y tá 36 37 38 39 40 41 42 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho 43 44 45 46 47 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP 48 Trắc đạc 49 50 ĐTC ĐTC 51 QLM 52 Bảo vệ KSCK 2/8 00556 Tường Duy Tiến 18. 2 04154 Vi Văn Thí Trung cấp điều dưỡng đa khoa 2/7 0 C.12.15.11. 2 Ro Ro 06521 Dương Tuấn Anh Lái xe 1/4 12.16.14.12.12. 2 00048 Nguyễn Kiều Hƣng KSCK CTM 2/8 11.22.12. 2 02747 Nguyễn Duy Tùng KSCK 1/8 9. thủ kho.13.20. kế toán 03651 Nguyễn Thị Hòa Cao đẳng kế toán 1/9 11.30.22. 14 Điện thi công 01258 Đỗ Trọng Giáp Sửa chữa 7/7 0 01578 Ngô Xuân Hải Điện 3/7 0 QLM.27.

9. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe.3.Lê Đình Mạnh Mạnh Điện Lê Đình Anh CĐ Cơ điện Lê Đăng Anh Cao đẳng Hệ thống điện Nguyễn Tuấn Bình Trung cấp Nề hoàn thiện Cù Thanh Cung ống Nguyễn Xuân Cƣờng Trung cấp hàn Trần Thế Cƣờng Điện công nghiệp Trần Văn Độ Trung cấp nghề hàn Nguyễn Trọng 2/7 1/5 1/5 1/7 6/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1.19.18. 2.16.8. 2/7 5. 3/7 2/7 4. 3/7 7. Vụ Lái cẩu Tạ Đình Điệp Lái cẩu Ngô Văn Đoàn LC Nguyễn Văn Quỳnh Vận hành cẩu trục Vũ Văn Nhiên Lái xe Bùi Văn Tổ giáo .15. 2/7 3/7 1.24.18.10.14.13.25.2. 0 3 Ro Ro 3 0 7 1 0 1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro .23.9.26. 2/7 1/4 0 0 6 0 0 3/7 3 17. vệ sinh cƣ xá Trần Văn Hàn điện Doanh Trịnh Thị LĐPT Duyên Lê Thị LĐPT Ngọc Nguyễn Thị LĐPT Xuân Lê Thị LĐPT Lực Lê Thị LĐPT Oanh Nguyễn Bá LĐPT Vang Nguyễn Thị LĐPT Hạnh Đào Thị LĐPT Lý Nguyễn Thị LĐPT Dung Cao Thị LĐPT Minh Trang LĐPT Nguyễn Thị Loan LĐPT Trần Thị Hạnh LĐPT Lê Thị Thanh LĐPT Nguyễn Hùng Mai LĐPT Nguyễn Thị D. lái cẩu.Lê Tấn Công Công Bắc giáo Lê Tấn Tổ chế tạo nhà ăn ca.22. 0 1 Ro 0 Ro Ro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5/7 2/7 3/7 21.17. 2/7 2/7 4.53 54 55 56 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ 03443 12022 05434 04285 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp 03182 09571 09568 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 09033 12414 09034 LĐTN 73 74 75 76 77 LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC 00665 01630 00879 03011 02146 78 Mr Công 02527 79 80 81 82 83 84 85 86 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 06443 Tuấn Hàn sắt công trình Lê Anh Thái LĐPT Lê Hữu Cƣờng LĐPT Phạm Tiến Nhật Sơ cấp Hàn Cao Anh Nhà bếp. vận hành máy.6.

7.11.21.4.3.14.Lê Văn Huy Huy Điện 3/7 Lê Văn 0 Chiến Hàn điện tàu thủy 3/7 20. 1 Hoàng Trung cấp Hàn 2/7 Nguyễn Quốc 0 Kiên Công nghệ ô tô 3/7 Lê Trung 1.5.11.9.19.LĐTBCK 2/7 Vũ Trọng 5.8.6.10.13.16.14.11.21. 1 Lĩnh Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Ro Hồ Sỹ 2.22.12. 8 Tƣ Điện công nghiệp 3/7 Ngô Văn 0 Vũ Hàn . 2 Ro Thanh Điện 3/7 P P Nguyễn Danh 1.12.15.20.18. 3 Trang LĐPT 1/5 Nguyễn Văn 20.2.6.14.11.8.26. 4 Ro Ro Ro Hiếu Cao Đẳng Nhiệt Điện 3/7 Lê Văn 4.4. 1 Năm Điện 3/7 Bùi Văn 4.4.5.22.13.3.Khổng Minh Tƣờng Tƣờng ống 5/7 P P P Khổng Minh 1. 4P Thành Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Nguyễn Trọng 12.13. Cao Minh 5 Dũng Trung cấp Hàn 2/7 Mai Văn 0 Dũng Cao đẳng công nghệ kỹ thuật cơ khí 3/7 Vũ Văn 0 Giang Lắp máy 3/7 Trần Văn 4.3.8. 1 Phƣơng Trung cấp Hàn 2/7 Lê Anh 1.13.17.12. 20 Long Lắp máy 4/7 Phạm Thành 0 Tiến Lắp máy 3/713.10.19. 2 Giáp Điện 2/7 Phạm Bá 6. 2 Minh Hàn điện 2/7 P P Cao Khả 2.87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 02902 06625 03375 06576 06679 05049 03709 05054 06725 06711 03528 06701 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy 02053 03479 03931 02486 02362 02552 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 119 120 121 122 123 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 01283 10996 00660 00745 02428 Duy Hàn 3/7 Nguyễn Văn 1.17. 2 Ngọc Điện công nghiệp 2/7 P P P Phan Thanh 1.12.8.18.16.5. 4 Hùng Công nghệ hàn 3/7 Đỗ Quang 0 Hùng TC.24.3.9. 3 Thìn Vận hành bơm điện 3/7 Đào Trọng 0 Tuấn Hàn điện 2/7 Đỗ Xuân 0 Tổ lắp ống nƣớc thi công .9.14 Quyền LĐPT 1/5 Hoàng Thế 0 Kiệm Nguội SC 4/7 Vũ Hồng 7.21.15. 3 Hoàn Cao đẳng Xây dựng DD & CN 3/7 Nguyễn Văn 0 Huân Điện 3/7 Nguyễn Tiến 4. Bùi Nam 7 Ro Ro Ro Ro P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P Ro P Ro P P P Ro Ro .25.5.17.10. 2 Thảo Điện xí nghiệp 3/7 Trương Xuân 7. 1 Ro Điện 3/7 Đặng Lê Hoàng Anh 10.7.10.Sắt công trình 2/7 Lê Tuấn 0 Tùng CĐ kỹ thuật điện tử 3/7 Nguyễn Trọng 0 Đức Hàn 2/7 Nguyễn Như 0 Dƣơng Điện 3/7 Lê Ngọc 6.24.2.23. 3 Tổ chế tạo ống SMP6A.2.7.3.22.23. 1 Hai Hàn 2/7 Ro Đỗ Văn 3.2.

26.19.12. 12 3/7 22.19.124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 01341 03538 00795 01950 06717 06684 06682 06710 06490 06457 04816 06468 01393 04480 04989 01249 06687 05642 06778 01096 06688 03416 05852 03781 04250 01092 02913 05634 05637 05640 03789 Nguyễn Văn Mai Xuân Nhiếp Xuân Nguyễn Bá Phùng Văn Doãn Tất Nguyễn Thiện Lê Viết Mai Văn Lưu Quang Phạm Minh Lê Doãn Vũ Văn Đỗ văn Lê Văn Mai Trung Nguyễn Thanh Trịnh Văn Lã Văn Trần Xuân Nguyễn Văn Lê Đăng Hoàng Tùng Nguyễn Trọng Nguyễn Hữu Hoàng Trọng Mai Văn Lê Đức Hoàng Văn Nguyễn Văn Trần Văn Nguyễn Văn Lê Trí Nguyễn Tuấn Đinh Văn Nguyễn Văn Hà Văn Phạm Văn Vũ Văn Thuân Hoàn Thắng Sáng Hiệp Tuấn Đẳng Anh Dũng Vịnh Châu Dũng Cƣờng Đồng Kiên Kiên Tùng Mừng Hoa Tuấn Phƣơng Hải Lâm Tuyến Tuyên Quân Tài Tùng Lợi Đạo Phƣơng Mạnh Bách Chung Đoàn Đông Giáp Long Văn Lắp máy LĐTBCK Chế tạo TBCK Cao đẳng nghề hàn LĐPT SC ô tô .28. 1 Ro 5/7 0 3/7 0 2/7 0 5/7 22. 5 3/7 0 1/7 0 3/7 0 2/7 17. 3 3/7 0 2/7 0 2/7 0 3/7 16.23.16. 2 3/7 19.23. 4 Ro 2/7 10.20.24.5.30.25. 5 3/7 0 2/7 3.18.gò hàn Cao đẳng điện công nghiệp Cơ khí chế tạo máy (CNKT) Cao đẳng tin học ứng dụng Cao đẳng Hệ thống điện TC KT lắp điện Điện .11.22.25.6.19.20. 4 3/7 0 1/5 0 3/7 9.11.điện tử TC vận hành cần trục Trung cấp Cơ khí CTM Nguội Trung Cấp KT điện Cao đẳng CNKT Xây dựng KCT Tiện kim loại TC .24.20.29.18. 3 2/7 0 1/7 0 3/7 0 3/7 0 2/7 0 2/7 0 2/7 0 3/7 0 Ro Ro Ro Ro .11 2/7 0 3/7 1.18.17.24.10.17. 3 3/7 1.20.21.23.22.18.19.xe máy Kết cấu thép LĐPT CTTBCK Hàn hơi Ống Cơ khí . 4 4/7 0 1/5 0 3/7 0 4/7 15. 5 3/7 0 2/7 0 3/7 19.4.23.Điện Cẩu chuyển Lắp máy Hàn điện Gia công kết cấu thép Lái cẩu Điện công nghiệp Sơ cấp Nghề hàn Lắp máy Cao đẳng Lắp đặt TBCK Trung cấp Điện Trung cấp Điện Trung cấp Điện Sửa chữa ô tô .26.24.25.17.25.12.27.xe máy 3/7 16.21.26.23.24.

22. 4 Trung LĐPT 1/5 Lê Văn 0 Chí Lắp đặt TBCK 2/7 Cao Trọng 0 Nam Hàn 2/7 Ro Lê Minh 3.21.21. 9 Trí LĐPT 1/5 Lê Thế 0 Trang LĐPT 1/5 Nguyễn Bá 1.25.24.3.5. Lê Minh 6 An LĐPT 1/5 Nguyễn Văn 1. 1 Văn LĐPT 1/5 Phạm Đức 0 Bình Lắp máy 3/7 Nguyễn Văn 0 Nam Cao đẳng Cơ khí 3/7 Vi Hải 0 Kháng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Huy 0 Ro Ro Ro Ro P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro .14.22.15.19.TT 3/7 Nguyễn Đình 14.4.17. 3 Sỹ Trung cấp Điện công nghiệp1.3.6.26.19.21.21.16.16.25.Ông Trần Văn Hải Hải Gò hàn 4/7 Trần Văn 0 Bích Công nghệ ô tô 2/7 Hồ Văn 0 Định Lao động phổ thông 1/5 Đỗ Đình 18.17.Ông Lê Minh Sơn Sơn Lắp máy 6/7 18.24. 2/7 Trần Văn 18 Ro Ro Ro Sơn Công nghệ KT điện tử .7.23.18.2.22. 2 Tổ chế tạo KCT laydown 4 .20. 1 Ro Duy LĐPT 1/5 Lê Khắc 4.23.11.19.5.7.5.6.23.4.20.26.12.15.2. 7 Ro Ro Ro Tú Công nghệ ô tô 2/7 P Doãn Tất 3.4.13.4.163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 06322 06693 02123 06677 06292 06600 01434 04786 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01375 02621 01957 182 183 184 185 186 187 188 189 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn 00757 01514 02817 06226 06649 12212 06611 06459 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 00772 06432 06213 12109 12108 12197 10205 01062 06795 05537 Dậu Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ 2/7 Trần Đức 0 Hiệp Trung cấp Hàn điện 2/7 Lê Tất 0 Thành KCT 2/7 Lê Đình 0 Việt Công nghệ hàn 3/7 Lê Văn 0 Thành Điện công nghiệp 3/7 Nguyễn Văn 0 Hòa TC lắp đặt TBCK 2/7 Nguyễn Bá 0 Hà LĐPT 1/5 Vũ Hoàng 0 Công Sơ cấp Nghề hàn 1/7 Vũ Văn 0 Tiến Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Lê Thế 0 Hải Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Đỗ Hùng 0 Hƣng Vỏ tầu thủy 2/7 Nguyễn Đức 0 Thành Cao đẳng hệ thống điện 3/7 Ngô Sỹ 0 Việt Hàn điện 3/7 Mai Văn 0 Hà Lắp máy 6/720. Nguyễn Văn 7 Dƣơng Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Nguyễn Xuân 0 Huy Lắp máy 3/7 Ngô Trí 0 Đạt CTTBCK 3/7 Trần Quang 0 Chƣơng Lắp máy 3/7 Lê Huy 0 Tiếp Điện SC 3/7 Chu Văn 0 Tổ xây dựng .20.

26.22.16.20. 4 Thắng Cao đẳng Hàn 3/7 Nguyễn Đình 0 Thắng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Viết 0 Bình CĐ CNKT Giao thông 3/7 Hồ Sỹ 0 Tổ Xây dựng cƣ xá .5.24.30. 5 Chính LĐPT 1/5 Bùi Khắc 0 Thuật LĐPT 1/5 Bùi Khắc 13.17.3.Điện 2/7 Trịnh Văn 0 Dƣơng Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Trịnh Văn 0 Tâm Trung cấp Hàn 2/7 Cao Văn 0 Thỏa Cao đẳng Xây dựng 3/7 Nguyễn Văn 0 Cƣơng Trung cấp điện 2/7 Phạm Văn 0 Tùng CĐ CNKT cơ khí 3/7 Nguyễn Duy 0 Thành CĐ KTCT 3/7 Lê Đình 0 Tổ Timesheet cho JGCS . 4 Đồng Vận hành máy XD 3/7 Lê Thanh 0 Điệp Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Ngọc 0 Quang Tự động hóa XNCN (CNKT) 3/7 Nguyễn Xuân 0 Nhâm Hàn điện 3/7 Hồ Sỹ 0 Ngọc Điện tử CN và dân dụng 2/7 Lê Văn 0 Nam Trung cấp Điện tử công nghiệp 2/7 Đỗ Văn 0 Thành Trung cấp Hàn điện 2/7 Cao Ích 0 Dũng Lắp đặt TBCK 3/7 Hoàng Đat 0 .4.Ông Võ Văn Hoàn Hoàn Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Võ Văn 0 Long Nhiệt điện 3/7 Nguyễn Văn 14.11. 3 Hùng LĐPT 1/5 Vũ Trọng 0 Trình LĐPT 1/5 Ngô Đức 0 Quân LĐPT 1/5 Nguyễn Hữu 0 Nghĩa Điện 2/7 Mạc Đăng 0 Cƣờng TC lắp đặt TBCK 2/7 Nguyễn Đức 0 Ái Kỹ thuật Hàn 2/7 Nguyễn Văn 0 Bắc Điện tầu thủy 3/7 Lê Văn 0 Thắng TC-XD 2/7 Trần Cao 0 Giang TC .19.200 201 202 203 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 05083 06595 04929 06784 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên 04179 06437 03179 01517 02794 01521 10045 12104 12198 02309 12203 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06855 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 Sỹ Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Mai Đắc 19.3. 2/7 Nguyễn Văn 19 Ro Ro Ro Phụng LĐPT 1/5 Ro Ro Ro Ro Nguyễn Bá 5.15.12.8.7.28.29.23.19. 4 Anh LĐPT 1/5 Nguyễn Đức 1.16.24.25.2.31.14.9.27.15.18.26.Ông Dƣơng Văn Tuyên Tuyên Gia công cơ khí 3/7 Dương Văn 17.17.2. 3 Chiến Điện 3/7 Cao Văn 0 Liên Lắp điện và điều khiển1.25.6. 4 Ro Ro Ro Ro Tuấn LĐPT 1/5 Ro Ro Ro Hồ Ngọc 4.21.18.6.

5.6. 3. 3. 4. 1.237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Trung cấp điện công nghiệp Vỏ tầu thủy Hàn công nghệ cao Trung cấp Hàn điện CĐ CN ô tô KT máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy Máy tàu thủy Trung cấp điện CN&DD Lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ cơ khí Trung cấp Cơ khí sửa chữa Lắp đặt TBCK Lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ KT Xây dựng Điện công nghiệp KT máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí Điện công nghiệp Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Sơ cấp hàn Trung cấp Hệ thống điện Trung cấp hàn Công nghệ KTĐ.5.7.4. 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro 1 0 Ro Ro 3 0 Ro 1 0 Ro 1 0 0 0 0 0 Ro 2 Ro Ro 2 0 Ro 1 0 0 0 0 R 1 0 3 0 Ro 1 Ro 2 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro . 4.5.4. điện tử Điện công nghiệp CĐ nghề nhiệt điện Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ ô tô máy kéo Công nghệ ô tô Ống Cao đẳng Công nghệ điện tử Công nghệ hàn Kỹ thuật hàn Hàn CĐ Lọc hóa dầu Cao đẳng điện công nghiệp Trung cấp Công nghệ ô tô Điện .Nước 2/7 2/7 1/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 1/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3. 2.5. 4. 4. 4.

4.19.276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 12100 12110 12206 12196 12195 12096 12210 12209 12101 12201 12204 12102 06703 06694 06759 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Cao Văn Nguyễn Thế Trịnh Hùng Lê Hữu Nguyễn Văn Hà Văn Lê Huy Lê Vinh Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Doãn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Tùng Cƣờng Chƣơng Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Lƣơng Trƣờng Tùng Chiến Cƣờng Đức Thi Thập Sinh Luận Tuấn Sơn Đạt Định Anh Chung Hà Hà Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Hàn điện Hàn TC nghề .20. 3.7. 17. 5. 4.6.14.21.5.21.5.6.20. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 0 3 0 2 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro . 13.5.lắp đăt thiết bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống công trình Điện tử viễn thông Hàn Điện công nghiệp Trung cấp Điện tử dân dụng Điện Cao đẳng CNKT hóa học TC Hàn CĐ công nghệ KT cơ khí Chế tạo cơ khí Trung cấp Hàn điện Chế tạo thiết bị cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng CN Hóa dầu LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT Trung cấp Hàn điện Hàn điện Trung cấp Hàn Cơ tin kỹ thuật Lắp đặt thiết bị cơ khí Hàn điện Trung cấp điện công nghiệp KT lắp đặt điện và điều khiển LĐPT Lắp đặt cơ khí 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 1/5 3/7 4.18. 18. 1.

4.3. 1. 0 0 Ro 1 4 Ro Ro Ro Ro .2.315 316 317 318 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 06431 06472 06458 04894 Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy Ban Tƣ Mƣời Lƣợng Trung cấp hàn TC LĐTB cơ khí Nguội Điện công nghiệp 2/7 2/7 2/7 2/7 2.

NRP-QLNS-006 9 Số ngày nghỉ việc trong tháng 10/2014 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số ngày nghỉ không lý do R1 Thống kê nghỉ trong năm đến thời điểm Nghỉ tháng Nghỉ tháng 01/2014 02/2014 0 0 0 0 P P P Ro Ro Ro P Ro Ro P P P P Ro Ro Ro Ro P P P P P P Ro Ro P Ro P P P P P Ro 0 0 0 0 0 21 0 1 #N/A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #N/A 7 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro 0 0 0 P P Ro Ro P 0 0 0 0 0 0 0 P P P Ro Ro Ro P Ro Ro Ro 2 0 #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 12 0 0 Ro Ro 0 0 0 Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P P P Ro Ro Ro P P P P P 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro P P Ro P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P P P P 0 0 8 4 #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 .

Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P Ro P P Ro Ro P Ro P P P P P P Ro P P P P P P P Ro P P P P P Ro 22 18 10 16 2 3 3 24 8 7 11 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 18 18 13 16 7 7 1 9 22 17 11 15 8 0 6 3 0 5 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 1 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

P P P P P P Ro P P P P Ro Ro P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P Ro P P P P P P Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 4 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 51 1 0 0 50 1 0 0 #N/A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro .

0 49 1 0 0 46 1 0 0 46 1 0 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P P P P P Ro P P P P Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 .

Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 #N/A 2 0 0 0 6 0 1 0 1 1 #N/A 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .

0 5 0 1 3 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 2 #N/A #N/A #N/A 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 1 1 1 1 1 .

1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 8 2 6 1 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 .

5 1 0 2 0 0 0 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 10 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 2 2 0 0 2 1 5 2 0 1 4 1 0 2 3 2 2 2 7 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 2 3 3 3 2 0 0 0 3 4 4 4 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 4 4 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 8 2 1 3 1 1 1 1 3 3 0 3 0 3 1 0 0 3 1 0 7 0 1 2 1 2 0 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 2 1 0 3 3 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 3 1 0 1 11 0 0 1 0 27 0 0 0 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #N/A #N/A #N/A 0 10 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 2 0 0 5 2 1 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 2 1 2 2 13 26 2 5 2 1 2 2 13 26 2 4 2 1 2 2 13 26 2 #N/A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .

2 2 13 26 2 3 2 1 2 2 13 26 2 0 2 1 2 2 13 26 2 0 2 1 2 2 13 26 2 0 2 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 7 5 0 1 1 7 5 .

0
1
7
5
0
5
9
4
1
0
4
1
0
0
5
4
4
1
0
0
5
4
4
1
0
0
5
5
0
6
11
5
6
2
1
2
0
2
0

1
7
6
6
0
1
0
2
5
4
2
0
2
3
3
4
3
0
0
3
3
1
2
4
5
0
0
2
1
0
2
0
1
4
3
1
4
0
1

1
1
1
1
6
0
2
2
1
3
3
3
4
5
0
0
1
0
0
1
6
0
0
3
0
4
4
0
3
4
0
3
0
0
0
1
0
4
5

5 5 2 1 .

Access Event Report Date 10/24/2014 10/24/2014 Time 06:36:16 06:36:46 Area Area Area Floor 01F 01F Door DOOR NS DOOR NS Reader IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 06:36:49 06:36:50 06:37:30 Area Area Area 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 06:39:02 06:40:36 06:40:38 06:41:11 06:41:44 06:41:45 06:41:50 06:41:52 06:42:27 06:42:40 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 06:42:42 06:43:34 06:43:44 06:43:57 06:43:58 06:44:01 06:44:12 06:44:56 06:45:02 06:46:28 06:47:46 06:47:47 06:48:14 06:48:36 06:49:42 06:49:44 06:50:16 06:50:35 06:50:42 06:50:48 06:51:58 06:52:44 06:53:59 06:54:02 06:54:04 06:54:07 06:54:46 06:55:05 06:55:21 06:55:22 06:55:24 06:55:25 06:55:28 06:55:30 06:55:31 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 06:55:34 06:55:37 06:55:39 Area Area Area 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 06:55:40 06:55:43 06:55:44 06:55:46 06:55:47 06:55:48 06:55:49 06:55:49 06:55:51 06:55:52 06:55:53 06:55:54 06:55:56 06:55:57 06:55:59 06:57:00 06:57:21 06:58:00 06:58:32 07:02:28 07:02:32 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 Date 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 06:15:23 06:29:30 06:29:56 06:30:10 06:31:07 06:32:59 06:34:08 06:36:03 06:36:16 06:37:08 06:38:25 06:38:48 06:39:24 06:40:48 06:41:11 06:41:56 06:43:53 06:45:26 06:46:03 06:47:38 06:47:42 06:50:03 06:50:13 06:50:33 06:53:59 06:54:25 06:56:03 06:56:54 06:57:39 07:08:09 Time 11:13:23 11:28:30 11:30:02 11:30:06 11:30:09 11:30:25 11:30:29 11:30:34 11:30:45 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F Floor 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 Door NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 Reader NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 .

24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014

11:30:51
11:30:56
11:31:03
11:31:13
11:32:26
11:32:35
11:33:20
11:33:49
11:34:43
11:35:20
11:52:31
11:54:40
11:54:49
11:34:50
11:34:55
11:34:58
11:35:00
11:35:02
11:35:04
11:35:08
11:35:11
11:35:23
11:35:29
11:35:31
11:35:33
11:36:01
11:36:08
11:36:20
11:37:13
11:37:15
11:37:16
11:37:29
11:37:55

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS

NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS

10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014

11:38:01
11:38:35
11:38:41
11:38:48
11:38:49
11:38:52
11:38:54
11:41:47
11:41:49
11:41:51
11:41:57
11:41:59
11:42:07

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS

IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS

10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014

11:43:04
11:43:33
11:43:35
11:43:44
11:43:47
11:43:48
11:43:51
11:47:55
11:48:49
11:48:56
11:48:58
11:49:00
11:49:03

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS

IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS

10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
Date
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014

11:49:05
11:49:08
11:49:10
11:49:14
11:49:15
11:49:18
11:49:19
11:49:20
11:49:22
12:01:01
12:01:03
12:01:05
12:01:07
12:01:09
12:01:11
12:01:13
12:01:14
12:01:16
12:01:18
12:01:20
12:01:21
12:01:23
12:01:29
12:04:30
12:04:33
12:04:35
12:04:37
12:04:40
12:04:45
12:04:47
12:04:50
12:04:53
12:04:55
Time
13:02:33
13:09:30
13:10:01
13:10:48
13:11:09
13:12:11
13:14:25
13:15:21
13:16:11
13:16:27
13:16:31
13:17:54
13:18:14
13:18:34
13:18:56
13:18:59
13:19:12
13:20:00
13:20:35
13:21:15
13:21:25
13:21:33
13:21:55
13:22:02
13:22:10
13:22:16
13:22:20
13:22:41

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
Floor
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
Door
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1

IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
Reader
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1

24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
10/24/2014

13:23:59
13:24:07
13:24:30
13:24:52
13:29:30
13:29:35
12:53:37

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
DOOR NS

NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
IO NSTS

10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014

12:53:53
12:53:54
12:53:58
12:53:59
12:54:00
12:54:02
12:54:45
12:55:23
12:55:37
12:55:40

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS

IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS

10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/24/2014
Date
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014

12:55:44
12:55:48
12:57:09
12:57:14
12:57:15
12:57:19
12:57:20
12:57:24
12:58:09
12:58:10
12:58:11
12:58:13
12:58:14
12:58:16
12:58:21
12:58:23
12:58:45
12:58:49
12:59:05
12:59:08
12:59:15
12:59:18
12:59:22
12:59:23
12:59:26
12:59:44
13:05:43
13:06:57
13:07:54
13:09:32
13:09:54
Time
18:00:03
18:00:04
18:00:07
18:00:15
18:00:25
18:00:26
18:00:30
18:00:40
18:00:47
18:00:48

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
Floor
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F
01F

DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
DOOR NS
Door
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1
NS_Door1

IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
IO NSTS
Reader
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1
NS_IO1

24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 18:00:53 18:00:54 18:00:55 18:01:05 18:01:10 18:01:13 18:01:17 18:01:23 18:01:27 18:01:36 18:01:41 18:03:43 18:03:46 18:08:05 18:11:01 18:11:24 18:16:28 18:17:38 18:17:51 18:19:34 18:19:40 18:35:21 18:36:03 18:58:39 17:30:00 17:30:02 17:30:03 17:30:05 17:30:06 17:30:07 17:30:08 17:30:10 17:30:11 17:30:14 17:30:15 17:30:16 17:30:17 17:30:19 17:30:23 17:30:24 17:30:25 17:30:26 17:30:28 17:30:30 17:30:32 17:30:33 17:30:35 17:30:36 17:30:37 17:30:41 17:30:43 17:30:46 17:30:48 17:30:54 17:30:57 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 17:30:59 17:31:01 17:31:06 17:31:09 17:31:18 17:31:35 Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 17:32:02 17:32:55 17:32:56 17:32:57 17:32:58 17:33:00 17:33:01 17:33:04 17:57:46 17:57:47 18:20:01 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 19:00:01 19:00:02 19:00:06 19:00:07 19:00:08 19:00:09 19:00:13 19:00:14 19:00:15 19:00:16 19:00:17 19:00:19 19:00:20 19:00:21 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 10/24/2014 19:00:22 19:00:29 19:00:32 19:00:36 Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

14665057 10606626 Company DOI LM1 DOI LM1 Department BAN AN TOAN CONG NHAN 02317647 08262386 07843442 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN 13122727 11953234 02741744 03236618 08264823 07844986 08116978 02706727 13104829 02804679 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 08245586 07845206 02619381 02703250 22332925 07837085 22948440 02207937 02604153 02619409 12309959 02706742 02758363 02747045 02741490 22948440 04818126 02708424 07838478 02761370 02747050 02708426 02833900 12923325 02708436 02833712 03146194 12259416 10561128 02510895 08262435 02831235 02703253 07842016 02840634 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN 13250619 03232119 03156129 . 06086 03092 Name NGUYEN VAN LONG NGUYEN TRUNG TRUONG 00966 06713 LE NGOC MANH NGUYEN TRONG THUY NGUYEN VAN THANH NGUYEN VAN THU TRAN QUOC LOI LE THE HOA LUONG KE TRUNG LE THE THINH HO SY KIEN NGUYEN BA NHUNG NGUYEN VAN HUNG QUACH QUANG CUONG LE SY TU TRINH VAN CUONG NGUYEN BA CHUNG NGUYEN VAN ANH LE VAN NANG DUONG CONG TU NGUYEN BA CHUONG CAO VAN TIEN LE VAN CHAU LE VAN CUONG MAI VAN VUONG LE XUAN BO NGUYEN VAN HUNG DO THANH LONG CAO ICH THANH NGUYEN BA CHUONG LE THANH DONG LE VIET THANH MAI VAN LONG LE XUAN BAN DO VAN NAM LE DINH TRUNG LE DINH THIEN HOANG VAN HAO HOANG VAN MINH LE XUAN MUOI PHAM VAN NAM PHAM VAN KHOA 04289 06621 06674 06140 06667 06705 06727 06691 06386 06435 06472 06707 06671 06428 03969 06467 03920 06392 06436 06699 06477 05310 06700 06698 06708 03920 06379 06709 02826 06431 06690 06670 06662 06646 06656 06458 06460 06664 06651 04894 06660 06206 12107 06653 Luu Van An MAI HUY LUONG TRINH BA DUY LE NGOC HIEN LE DINH THACH NGUYEN XUAN QUANG 06610 06724 PHAM VAN CUONG PHAM VAN LONG Card No.Employee No.

17420907 17644379 08127452 10357106 07307977 13321147 02328908 08640167 05916044 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Company Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son XDCX To2 _ Tien To4_Tuyen Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong Van Phong To Huy Doi Bao on Van Phong Van Phong To Huy To Huy To5_Quan To2 _ Tien To3_Thieu To3_Thieu To9_Suc To_Thinh STG To1 _ Thia To4_Tuyen To Huy To Huy Van Phong To4_Tuyen Department Van Phong XDCX To3_Thieu To Huy To_Thinh STG To2 _ Tien To Huy To2 _ Tien To1 _ Thia .06222 06229 06612 06208 06434 06620 06616 06619 06685 06140 05439 06659 06469 05583 06722 06683 06721 06689 06474 06615 02140 06715 06784 00611 05316 06605 05993 01150 05638 02309 03624 00556 06576 06462 04604 04154 06082 06701 01945 06714 05054 04037 03670 03528 02032 06437 02902 03709 11107 05409 Employee No. 00556 02140 05054 06576 03528 06715 06701 06714 02032 TRUONG NGOC LOI TRINH NAM GIANG HOANG DAT DUNG HO SY NHAM NGUYEN VAN CUONG TRINH THANG NGUYEN VAN LINH HOANG DAT SI NGUYEN THE THANH LE THE HOA DINH XUAN HA LE HUU DUY PHAM BA TUAN DOAN VAN TUNG DANG VIET GIANG NGUYEN MANH NGA LE DINH THANH LE VAN NGOC NGUYEN TRONG NGUYEN TRONG HUYNH Ha Van Tuan Cu Thanh Binh Ho Sy Binh Nguyen Ta Quyen Nguyen Duc Cuong Nguyen Van Quy Tran Cao Thang Ngo Tri Huy Trinh Van Giang Ngo Duc Trinh Trinh Van Duong Tuong Duy Tien Vu Trong Hung Mac Dang Nghia Pham Manh Tuyen Vi Van Thi Le Dang Anh Do Xuan Tuan Le Dinh Manh Nguyen Tuan Anh Nguyen Danh Thanh Tran The Cuong Tran Van Cuong Dao Trong Thin Nguyen Xuan Cung Cao Van Chien Nguyen Van Duy Le Anh Phuong Le T Ngoc Tho Nguyen Duy Tung Name Tuong Duy Tien Ha Van Tuan Nguyen Danh Thanh Vu Trong Hung Dao Trong Thin Cu Thanh Binh Do Xuan Tuan Nguyen Tuan Anh Nguyen Xuan Cung 02708369 02854317 08640233 03241838 11962491 13244549 03234155 03241349 03231737 02754270 03236618 10023839 02833743 13148661 13719898 12263762 02754245 03040243 02708437 02201722 03234880 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 17644379 13321147 03046204 10711893 12305444 10238618 04211809 11613272 13106329 13352926 03237845 17420907 10357106 10516937 13117242 22656185 14718507 02328908 21816819 08640167 08127452 21641042 24620771 07307977 05916044 12337340 15948316 19138206 08525639 09457114 Card No.

06082 03709 02902 01150 04037 03670 06605 01945 11107 03054 06776 00611 04154 06671 06434 06685 06428 06616 00966 06721 06436 06222 05439 06458 04720 Le Dang Anh Le Anh Phuong Nguyen Van Duy Ngo Tri Huy Tran The Cuong Tran Van Cuong Nguyen Van Quy Le Dinh Manh Le T Ngoc Tho Nguyen Van Trung Ngo Ngoc Tuan Nguyen Ta Quyen Vi Van Thi NGUYEN BA CHUNG NGUYEN VAN CUONG NGUYEN THE THANH NGUYEN VAN ANH NGUYEN VAN LINH LE NGOC MANH LE DINH THANH LE VAN CHAU TRUONG NGOC LOI DINH XUAN HA LE XUAN MUOI VO VAN HOAN 06660 06651 06619 06620 06392 06140 06713 TRINH BA DUY Luu Van An HOANG DAT SI TRINH THANG CAO VAN TIEN LE THE HOA NGUYEN TRONG THUY NGUYEN VAN THU LE HUU DUY HOANG VAN MINH TRAN QUOC LOI 06621 06659 06656 06674 06683 06664 06670 06705 06709 06474 06700 03092 NGUYEN MANH NGA PHAM VAN KHOA LE DINH TRUNG LE THE THINH LE VIET THANH NGUYEN TRONG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN TRUNG TRUONG 06727 06722 05583 04894 06724 06698 06386 12107 06689 06477 06460 06612 HO SY KIEN DANG VIET GIANG DOAN VAN TUNG MAI HUY LUONG PHAM VAN LONG DO THANH LONG NGUYEN VAN HUNG LE DINH THACH LE VAN NGOC MAI VAN VUONG PHAM VAN NAM HOANG DAT DUNG 14718507 19138206 15948316 11613272 21641042 24620771 10238618 21816819 08525639 13016003 02655489 10711893 22656185 02619381 13244549 02754270 02703250 03241349 08262386 03040243 02604153 02854317 10023839 02833712 12342542 02708369 02831235 02510895 03231737 03234155 02207937 03236618 07843442 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 To Huy To Huy To Huy To4_Tuyen To3_Thieu To9_Suc To4_Tuyen To5_Quan Van Phong Van Phong Van Phong Van Phong Van Phong CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 11953234 02833743 02708436 02741744 02317647 02754245 12259416 02708426 07844986 02708424 02201722 02758363 10606626 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 10561128 08116978 12263762 13719898 08262435 03156129 02747045 13104829 07842016 02708437 12309959 03146194 03241838 .

02140 06226 00611 05638 01150 06082 04154 06462 02309 04179 06784 06576 01945 01521 04037 03670 02794 05993 04470 06715 06714 05409 06437 02032 05035 05172 05316 05054 LE XUAN BO DUONG CONG TU LE VAN NANG HO SY NHAM NGUYEN BA CHUONG NGUYEN VAN THANH TRINH NAM GIANG LE THANH DONG CAO ICH THANH CAO ICH THANH LE VAN NANG DUONG CONG TU LE XUAN BO HOANG DAT DUNG LE VAN NGOC MAI VAN VUONG PHAM VAN NAM HO SY NHAM NGUYEN BA CHUONG NGUYEN VAN THANH TRINH NAM GIANG LE THANH DONG LE DINH THACH LE NGOC HIEN HOANG VAN HAO LE VAN CUONG PHAM BA TUAN LUONG KE TRUNG LUONG KE TRUNG PHAM BA TUAN LE VAN CUONG HOANG VAN HAO LE NGOC HIEN Name Ha Van Tuan Tran Van Sy Nguyen Ta Quyen Trinh Van Giang Ngo Tri Huy Le Dang Anh Vi Van Thi Mac Dang Nghia Ngo Duc Trinh Duong Van Tuyen Ho Sy Binh Vu Trong Hung Le Dinh Manh Bui Khac Thuat Tran The Cuong Tran Van Cuong Bui Khac Chinh Tran Cao Thang Nguyen Xuan Duong Cu Thanh Binh Nguyen Tuan Anh Nguyen Duy Tung Cao Van Chien Nguyen Xuan Cung Pham Van Cuong Nguyen Van Thoa Nguyen Duc Cuong Nguyen Danh Thanh 02706742 07837085 22332925 11962491 22948440 13122727 08640233 04818126 02741490 02741490 22332925 07837085 02706742 03241838 02708437 12309959 03146194 11962491 22948440 13122727 08640233 04818126 07842016 02703253 12923325 02619409 13148661 08264823 08264823 13148661 02619409 12923325 02703253 Card No. 17644379 13204679 10711893 13106329 11613272 14718507 22656185 10516937 13352926 13118476 03046204 10357106 21816819 21500188 21641042 24620771 21403471 04211809 09445873 13321147 08640167 09457114 12337340 05916044 09443575 00014874 12305444 08127452 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Company Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN Department XDCX To4_Tuyen Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To Huy Van Phong Doi Bao on To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To Huy To5_Quan To4_Tuyen To3_Thieu To9_Suc To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To2 _ Tien To2 _ Tien To4_Tuyen To4_Tuyen To1 _ Thia To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To3_Thieu .05310 06467 03969 06208 03920 04289 06229 06379 06708 06708 03969 06467 05310 06612 06689 06477 06460 06208 03920 04289 06229 06379 12107 06206 06646 06699 06469 06667 06667 06469 06699 06646 06206 Employee No.

03709 03054 02902 06701 06605 06605 03092 06392 06436 06620 06619 06660 06651 06656 06709 06713 Le Anh Phuong Nguyen Van Trung Nguyen Van Duy Do Xuan Tuan Nguyen Van Quy Nguyen Van Quy NGUYEN TRUNG TRUONG CAO VAN TIEN LE VAN CHAU TRINH THANG HOANG DAT SI TRINH BA DUY Luu Van An 06705 06621 04894 06698 06722 06724 05583 HOANG VAN MINH LE VIET THANH NGUYEN TRONG THUY LE THE THINH NGUYEN VAN THU MAI HUY LUONG DO THANH LONG DANG VIET GIANG PHAM VAN LONG DOAN VAN TUNG 06683 06664 NGUYEN MANH NGA PHAM VAN KHOA 06721 06685 06674 06616 00966 06386 06671 06140 05439 06458 06222 06700 06691 06691 06707 06474 06670 06727 04720 06428 Employee No. 06082 03670 06576 04037 02032 06226 03709 02309 06437 02794 LE DINH THANH NGUYEN THE THANH TRAN QUOC LOI NGUYEN VAN LINH LE NGOC MANH NGUYEN VAN HUNG NGUYEN BA CHUNG LE THE HOA DINH XUAN HA LE XUAN MUOI TRUONG NGOC LOI NGUYEN VAN HUNG NGUYEN BA NHUNG NGUYEN BA NHUNG TRINH VAN CUONG NGUYEN TRONG LE DINH TRUNG HO SY KIEN VO VAN HOAN NGUYEN VAN ANH Name Le Dang Anh Tran Van Cuong Vu Trong Hung Tran The Cuong Nguyen Xuan Cung Tran Van Sy Le Anh Phuong Ngo Duc Trinh Cao Van Chien Bui Khac Chinh 19138206 13016003 15948316 02328908 10238618 10238618 10606626 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 To Huy Van Phong To Huy To Huy To4_Tuyen To4_Tuyen CONG NHAN 02207937 02604153 03234155 03231737 02831235 02510895 02708369 02708436 02708424 07843442 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 07844986 11953234 08262435 02747045 12263762 03156129 13719898 10561128 02754245 12259416 02317647 03040243 02754270 02741744 03241349 08262386 13104829 02619381 03236618 10023839 02833712 02854317 02758363 02706727 02706727 07845206 02201722 02708426 08116978 12342542 02703250 Card No. 14718507 24620771 10357106 21641042 05916044 13204679 19138206 13352926 12337340 21403471 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Company Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN Department To Huy To9_Suc To Huy To3_Thieu To1 _ Thia To4_Tuyen To Huy To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen .

06714 05638 01150 01521 06701 06784 02902 06462 01945 04179 06715 06600 05054 00611 05172 05035 05993 11107 02140 03651 12349 05316 06605 06776 06434 06140 06671 Nguyen Tuan Anh Trinh Van Giang Ngo Tri Huy Bui Khac Thuat Do Xuan Tuan Ho Sy Binh Nguyen Van Duy Mac Dang Nghia Le Dinh Manh Duong Van Tuyen Cu Thanh Binh Nguyen Ba Hoa Nguyen Danh Thanh Nguyen Ta Quyen Nguyen Van Thoa Pham Van Cuong Tran Cao Thang Le T Ngoc Tho Ha Van Tuan Nguyen Thi Hoa Do T Minh Trang Nguyen Duc Cuong Nguyen Van Quy Ngo Ngoc Tuan NGUYEN VAN CUONG LE THE HOA NGUYEN BA CHUNG 03920 06392 06428 00966 12107 06683 06664 06664 06662 06222 06707 06660 06616 NGUYEN BA CHUONG CAO VAN TIEN NGUYEN VAN ANH LE NGOC MANH LE DINH THACH NGUYEN MANH NGA PHAM VAN KHOA PHAM VAN KHOA LE DINH THIEN TRUONG NGOC LOI TRINH VAN CUONG TRINH BA DUY NGUYEN VAN LINH 06685 06674 06619 06651 06620 06436 06458 NGUYEN THE THANH TRAN QUOC LOI HOANG DAT SI Luu Van An TRINH THANG LE VAN CHAU LE XUAN MUOI 06383 TRAN VAN HIEN 06610 05439 03092 PHAM VAN CUONG DINH XUAN HA NGUYEN TRUNG TRUONG LE VAN NANG DUONG CONG TU LE HUU DUY NGUYEN VAN THANH LE THANH DONG NGUYEN BA NHUNG 03969 06467 06659 04289 06379 06691 08640167 13106329 11613272 21500188 02328908 03046204 15948316 10516937 21816819 13118476 13321147 12657604 08127452 10711893 00014874 09443575 04211809 08525639 17644379 10456484 02706760 12305444 10238618 02655489 13244549 03236618 02619381 02317647 22948440 02207937 02703250 08262386 07842016 02754245 12259416 12259416 02833900 02854317 07845206 02831235 03241349 10561128 02754270 02741744 03231737 02510895 03234155 02604153 02833712 02708369 02842244 13250619 03232119 10023839 10606626 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 To2 _ Tien To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To Huy To4_Tuyen To Huy Doi Bao on To5_Quan To4_Tuyen To2 _ Tien To4_Tuyen To3_Thieu Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong XDCX Van Phong Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 22332925 07837085 02833743 13122727 04818126 02706727 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN .

06721
06708
06477
06229
05310
06612
06689
06656
06208
06460
06615
06705
06667
06724
06469
06698
06722
06727
06474
06700
06646
06699
06206
06670
06713
05583
06621
06386
06709

LE DINH THANH
CAO ICH THANH
MAI VAN VUONG
TRINH NAM GIANG
LE XUAN BO
HOANG DAT DUNG
LE VAN NGOC
HOANG VAN MINH
HO SY NHAM
PHAM VAN NAM
NGUYEN TRONG
HUYNH
LE THE THINH
LUONG KE TRUNG
PHAM VAN LONG
PHAM BA TUAN
DO THANH LONG
DANG VIET GIANG
HO SY KIEN
NGUYEN TRONG
NGUYEN VAN HUNG
HOANG VAN HAO
LE VAN CUONG
LE NGOC HIEN
LE DINH TRUNG
NGUYEN TRONG
THUY
DOAN VAN TUNG
NGUYEN VAN THU
NGUYEN VAN HUNG
LE VIET THANH

03040243
02741490
12309959
08640233
02706742
03241838
02708437
02708436
11962491
03146194
03234880

DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1

CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN

07844986
08264823
03156129
13148661
02747045
12263762
08116978
02201722
02758363
12923325
02619409
02703253
02708426
07843442

DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1

CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN

13719898
11953234
13104829
02708424

DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1
DOI LM1

CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN
CONG NHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

DANH SÁCH CBCNV RỜI KHỎI DỰ ÁN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MNV
12312
12208
03375
00628
04816
09568
09033
04989
12212
12109
12108
12197
10045
12104
12198
12203
12100
12110
12206
12196
12195
12096
12210
12209
12101
12201
12204
12102
06443
06625
05049
06725
06711
06679

MPL
E34
W22
W04
F02
W10
E34
E34
W16
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W22
W04
W04
W04
W04
W04
W04

Tổng số ngƣời
Họ và đệm
Trịnh Thị
Trịnh Đình
Đỗ Quang
Vũ Bá
Lã Văn
Lê Thị
Trần Thị
Hoàng Tùng
Lê Văn
Lê Thế
Nguyễn Bá
Lê Khắc
Nguyễn Đức
Hồ Ngọc
Vũ Trọng
Nguyễn Hữu
Nguyễn Đình
Nguyễn Đình
Nguyễn Hữu
Cao Văn
Nguyễn Thế
Trịnh Hùng
Lê Hữu
Nguyễn Văn
Hà Văn
Lê Huy
Lê Vinh
Nguyễn Văn
Nguyễn Trọng
Lê Văn
Bùi Văn
Nguyễn Trọng
Trương Xuân
Hồ Sỹ

41
Tên
Tình

Hùng
Thủy
Hoa
Ngọc
Loan
Lâm
Trung
Trí
Trang
Duy
Anh
Tuấn
Hùng
Quân
Lƣơng
Trƣờng
Tùng
Chiến
Cƣờng
Đức
Thi
Thập
Sinh
Luận
Tuấn
Sơn
Độ
Hiếu
Năm
Thành
Thảo
Lĩnh

Ngày sinh
7/26/1968
10/01/1990
02/07/1987
14/09/1971
01/08/1993
08/05/1950
11/12/1968
03/09/1991
01/07/1989
17/03/1989
26/10/1988
12/11/1989
02/04/1995
06/05/1991
17/7/1993
03/04/1992
10/02/1991
10/08/1989
17/10/1992
18/4/1990
17/1/1987
19/11/1989
20/6/1988
09/06/1994
02/05/1987
06/02/1995
10/01/1992
10/10/1993
13/08/1991
24/10/1990
26/05/1990
21/11/1988
18/08/1990
03/11/2014

NN
BL
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
Công nghệ hàn
3/7
Lắp máy
5/7
TC vận hành cần trục
2/7
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
Cao đẳng CNKT Xây dựng 3/7
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
LĐPT
1/5
Trung cấp nghề hàn
2/7
Cao Đẳng Nhiệt Điện
3/7
Điện
3/7
Trung cấp Hệ thống điện
2/7
Điện xí nghiệp
3/7
Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ 3/7
khí

HTHĐ
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
KTH
1 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T

Công việc đang thực hiện
Nấu ăn
Thợ xây dựng
Thợ CT KCT
Tổ trưởng
Thợ cẩu trục
Nhân viên nấu ăn
Nhân viên nấu ăn
Thợ CT KCT
W5
Thợ lắp đặt
Thợ lắp đặt
Thợ lắp đặt
Thợ xây dựng
Thợ xây dựng
Thợ xây dựng
Thợ lắp đặt
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Timesheet
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT

35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

01578
02913
05634
05637
05640
03789
06322

00390
01002
03547
03051
01155
03635
00808
01366
02357
01682
01067
04572

E29
W05
W05
W05
W05
W05
W05

Ngô Xuân
Đinh Văn
Nguyễn Văn
Hà Văn
Phạm Văn
Vũ Văn
Trần Đức

Hải
Đoàn
Đông
Giáp
Long
Văn
Dậu

W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06
W06

THẦU PHỤ
Đội Hàn
Đào Văn
Trương Văn
Trần Đức
Đào Thanh
Nguyễn Ngọc
Trương Trọng
Nguyễn Văn
Trần Văn
Phạm Văn
Trần Văn
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn

Trường
Thành
Thanh
Tuấn
Thanh
Mạnh
Cảnh
Trưởng
Tĩnh
Tuân
Đoàn
Dũng

12/09/1985
10/11/1989
26/7/1994
05/01/1994
22/07/1994
12/08/1983
09/10/1993

15/08/1987
5/30/1990
9/20/1984
2/11/1990
9/8/1984
2/18/1987
6/6/1980
1/31/1989
7/14/1990
7/11/1988
5/20/1988
6/10/1989

Điện
3/7
Cao đẳng Lắp đặt TBCK
3/7
Trung cấp Điện
2/7
Trung cấp Điện
2/7
Trung cấp Điện
2/7
Sửa chữa ô tô - xe máy
3/7
Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ
2/7

3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
3 năm
Dưới 3T

Thợ điện thi công
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí

Trung cấp hàn (3G-6G)
Hàn điện (2G-3G-4G-6G)
Hàn điện (2G-3G-4G-6G)
Hàn điện (6G)
Hàn điện (6G)
Hàn điện (6G)
Hàn điện (6G)
Hàn điện (6G)
Hàn điện (2G-3G-6G)
Hàn điện (2G-3G-6G)
Hàn điện (2G-3G-4G-6G)
Hàn (6G)

Dưới 3T
KTH
KTH
3 năm
KTH
1 năm
KTH
3 năm
3 năm
KTH
KTH
1 năm

Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G
Hàn 6G

2/7
4/7
3/7
3/7
3/7
2/7
4/7
3/7
3/7
2/7
3/7
3/7

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Lái cẩu thuê ngoài Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh .

Thanh Hóa 173737962 16/10/2014 Tùng Lâm .Hậu Lộc .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173753818 16/10/2014 Hải Hà .Thọ Xuân .TP Ninh Bình .Thanh Hóa 173035033 16/10/2014 Tân Trường .Thanh Hóa 173029012 16/10/2014 Hải Hòa .Lương Điền -Cẩm Giằng -Hải Dương 24/09/2014 Ninh Sơn .Thanh Hóa 171206251 01/07/2014 TT Gỏi.999.Tĩnh Gia .Thanh Hóa 172 628 769 20/07/2012 Lương Xá .Thanh Hóa 173045060 16/10/2014 Bình Minh .Thanh Hóa 173748933 16/10/2014 Quảng Nhàn .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 231057058 20/10/2014 Đông Quang_Đông Sơn_Thanh Hóa 172594804 20/10/2014 Quảng Phong_Quảng Xương_Thanh Hóa 20/10/2014 Nguyên Bình .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173057137 16/10/2014 Hải Thanh .Thanh Hóa 173472273 20/10/2014 Quỳnh Thiện .Thanh Hóa 173034279 16/10/2014 Mai Lâm .Thanh Hóa 174619532 16/10/2014 Tân Dân .Ninh Bình 08/10/2014 Thọ Xuân .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 172187655 16/10/2014 Mai Lâm .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173742445 16/10/2014 Các Sơn .Thanh Hóa 173040175 20/10/2014 Quảng Yên .Nam Định 10/09/2014 Nguyên Bình .Nông Cống .811.189 01655.Thanh Hóa 173818957 16/10/2014 Tùng Lâm .Thanh Hóa 173041263 16/10/2014 Mai Lâm .169 01674.Tĩnh Gia .Thanh Hóa 172399824 01/08/2014 Quảng Vọng .Quảng Xương .Thanh Hóa 170 614 856 Dân Lý .761 Mã tổ Bếp Ngoài Mr Mạnh Mr Tường Mr Tường Bếp Bếp Mr Tường Mr Sơn Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình Kém Năng lực Kém Ý thức Lý do giảm Xin nghỉ CDHĐ W LM5 .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Quảng Xương .Thanh Hóa 173756852 16/10/2014 Mai Lâm .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173447232 26/6/2014 Minh Nghĩa .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Quảng Xương .Triệu Sơn .121.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173043292 16/10/2014 Quang Lộc .Quỳnh Mai .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Vụ Bản.Thanh Hóa 173760513 16/10/2014 Xuân Trường .ỎI DỰ ÁN Quê quán Số CMT Ngày giảm Nam Giang .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 172168238 16/10/2014 Ninh Hải .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173757122 16/10/2014 Ninh Hải .Thanh Hóa 173762325 16/10/2014 Nguyên Bình .Thanh Hóa 173041662 16/10/2014 Ninh Hải .Nghệ An 187072961 20/10/2014 Số ĐT 01672 517443 0969 092148 0989 430 823 0974 265 600 0973 448658 0985 936 877 01669 568716 01686 858640 01636 190 353 0985 096 306 0977 181 498 0986 984 095 0982 251 687 0985 076 289 01674 649 187 0988 712 839 01696 839 928 01693 286594 0964 622987 0963 262 923 0975 421658 0979 306 153 0983.Tĩnh Gia .

153 0986 905 628 01659.Ninh Bình Lai Thành .833 01683 980450 0972 736231 01682 753 865 0987 610623 ĐTC Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT .Kim Động .Lệ Xá .Kim Sơn .Thanh Hóa Hợp Thành.Ninh Bình Quy Đạt.Ninh Bình Minh Hoà .Triệu Sơn .Hưng Hà .Yên Mô .Diễn Châu .493.Hưng Yên Phả Lại .Hương Khê.Nghệ An Cúc Phương.Hà Tĩnh 186 270 783 164 418 115 164114735 194 443 661 21/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 01674 538 671 01659 744 356 0984 880402 01668 858 043 01682.Yên Khánh.Hưng Yên Hương Liên.Đồng Tiến .606.Tiên Lữ .Thanh Hóa Khánh Nhạc.Ninh Bình Đồng Xá 1 . Ninh Bình Cộng Vũ .Hà Trung.Ninh Bình Xóm 1 B .683 0927 837017 0982.989.Ninh Phong .Vũ Xá .Chí Linh . Ninh Bình Hà Lai.Thanh Chương .Diễn Nguyên . Kim Sơn.Hải Dương An Hòa .Nghệ An Giai Lệ .Triệu Sơn.Thanh Hóa Quảng Từ .Thái Bình Yên Khánh .Quảng Bình Yên Mật.Minh Hóa.Vĩnh Lộc .Thanh Nho . Nho Quan.Thanh Hoá Vĩnh Tiến .Yên Từ .

.

Ngày giảm .

.

.

điện tử 3/7 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Cơ khí chế tạo máy (CNKT)3/7 Cao đẳng tin học ứng dụng 3/7 Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 TC vận hành cần trục 2/7 Trung cấp Cơ khí CTM 2/7 Nguội 3/7 Trung Cấp KT điện 2/7 Cao đẳng CNKT Xây dựng 3/7 KCT 5/7 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8 Cắt gọt kim loại 2/7 Tiện kim loại 3/7 TC .Điện 2/7 Cẩu chuyển 5/7 Lắp máy 3/7 Hàn điện 1/5 Gia công kết cấu thép 3/7 LC 3/7 Vận hành cẩu trục 2/7 Lái xe 1/4 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Lắp đặt TBCK 3/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Sửa chữa ô tô .gò hàn 2/7 TC KT lắp điện 2/7 Điện .xe máy 3/7 Trung cấp Lắp đặt ống công 2/7 nghệ HĐ(3-4G) 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 KCT 2/7 Công nghệ hàn 3/7 Điện công nghiệp 3/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 LĐPT 1/5 Sơ cấp Nghề hàn 1/7 .CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN DANH SÁCH TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MNV MPL 01898 D01 00920 E31 01950 G08 06490 W04 06457 W04 06717 W04 06684 W04 06682 W04 06710 W04 04816 W10 06468 W15 01393 W15 04480 W15 04989 W16 01249 F02 03298 E05 03054 E04 06687 W16 05642 W11 06778 W12 01096 G09 06688 W16 03416 G01 00879 W18 03011 W18 02146 W18 01092 W05 02913 W05 05634 W05 05637 W05 05640 W05 03789 W05 06322 W05 02725 W4163 06693 W16 02123 G04 06677 W16 06292 W16 06600 W16 01434 E27 04786 W07 Tổng số ngƣời Họ và đệm Nguyễn Tiến Hoàng Văn Lê Doãn Nguyễn Thanh Trịnh Văn Vũ Văn Đỗ văn Lê Văn Mai Trung Lã Văn Trần Xuân Nguyễn Văn Lê Đăng Hoàng Tùng Nguyễn Trọng Đặng Văn Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Hoàng Trọng Mai Văn Lê Đức Hoàng Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Vũ Văn Bùi Văn Nguyễn Tuấn Đinh Văn Nguyễn Văn Hà Văn Phạm Văn Vũ Văn Trần Đức Nguyễn Văn Lê Tất Lê Đình Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Vũ Hoàng Vũ Văn 74 Tên Dũng Hùng Dũng Tùng Mừng Cƣờng Đồng Kiên Kiên Hoa Tuấn Phƣơng Hải Lâm Tuyến Thụ Trung Tuyên Quân Tài Tùng Lợi Đạo Đoàn Quỳnh Nhiên Chung Đoàn Đông Giáp Long Văn Dậu Xuân Hiệp Thành Việt Thành Hòa Hà Công Ngày sinh 26/03/1973 15/11/1977 20/08/1985 27/04/1994 20/12/1989 08/11/1992 03/08/1991 21/04/1992 16/10/1987 01/08/1993 02/10/1991 05/009/1981 25/07/1991 03/09/1991 01/12/1980 11/09/1988 23/02/1987 06/08/1986 13/11/1994 16/09/1992 01/06/1987 16/06/1988 31/08/1979 20/7/1987 28/8/1991 16/07/1986 12/03/1989 10/11/1989 26/7/1994 05/01/1994 22/07/1994 12/08/1983 09/10/1993 07/12/1987 22/06/1988 29/04/1985 15/11/1994 20/4/1988 16/10/1989 10/01/1957 22/07/1989 NN BL KSCK CTM 6/8 Lái xe 3/4 Cơ khí .

Điện 2/7 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Trung cấp điện 2/7 CĐ CNKT cơ khí 3/7 Trung cấp điều dưỡng đa khoa 2/7 CTTBCK 3/7 Lắp máy 3/7 Điện SC 3/7 CĐ KTCT 3/7 TC điện CN 2/7 LĐPT 1/5 .42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06784 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 04154 01375 02621 01957 06855 06605 LĐTN W16 W16 W16 W16 W16 F12 W14 W10 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 W16 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 E26 G01 G01 G01 W05 W16 E34 Lê Thế Đỗ Hùng Nguyễn Đức Ngô Sỹ Mai Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Ngô Trí Nguyễn Văn Vi Hải Nguyễn Huy Mai Đắc Nguyễn Đình Nguyễn Viết Hồ Sỹ Mạc Đăng Nguyễn Đức Nguyễn Văn Lê Văn Trần Cao Trịnh Văn Trịnh Văn Cao Văn Nguyễn Văn Phạm Văn Nguyễn Duy Vi Văn Trần Quang Lê Huy Chu Văn Lê Đình Nguyễn Văn Nguyễn Thị THẦU PHỤ Đội Hàn 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 Tiến Hải Hƣng Thành Việt Hà Dƣơng Huy Bình Nam Kháng Sỹ Thắng Thắng Bình Nghĩa Cƣờng Ái Bắc Thắng Giang Dƣơng Tâm Thỏa Cƣơng Tùng Thí Đạt Chƣơng Tiếp Thành Quý Mai 12/01/1989 18/10/1985 26/09/1988 07/01/1991 15/09/1990 07/11/1959 20/08/1990 20/11/1987 29/03/1984 04/05/1989 12/07/1992 30/07/1992 26/10/1993 17/07/1991 17/09/1992 12/09/1986 20/04/1993 20/10/1995 22/04/1985 04/04/1992 25/10/1993 13/8/1989 15/7/1996 26/06/1989 25/12/1992 13/06/1992 09/06/1989 02/05/1984 11/03/1984 20/04/1982 06/06/1992 09/01/1990 13/10/1990 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Vỏ tầu thủy 2/7 Cao đẳng hệ thống điện 3/7 Hàn điện 3/7 Lắp máy 6/7 Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Lắp máy 3/7 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng Hàn 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 CĐ CNKT Giao thông 3/7 Điện 2/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 Kỹ thuật Hàn 2/7 Điện tầu thủy 3/7 TC-XD 2/7 TC .

13 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 13 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Lái cẩu thuê ngoài Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh .

Thanh Hóa Hợp Thành.Bỉm Sơn .Nam Định Thôn Mít .Yên Khánh.Ninh Bình Quy Đạt.Quế Võ .TX Hưng Yên Hồng Thái .Thanh Hóa Đông Thịnh .Thanh Hóa Thăng Bình.Bắc Giang Hồng Thịnh . Ninh Bình Hà Lai.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Minh Hóa.Đông Sơn .Thanh Hóa Quảng Long . bảo ôn Thợ xây lò.Hiệp Hoà .Thanh Hóa Thôn 6 .TP Ninh Bình .Tiền Hải .Thanh Hóa Hải Nhân . Nho Quan.Tĩnh Gia.Triệu Sơn.Thanh Hóa Hoà Sơn .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Hải Nhân .Thanh Hóa Thạch Hương .Thanh Hóa Ninh Hải . bảo ôn Quê quán Tổ 1 .Hậu Lộc .Quảng Châu .Nông Cống . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Hà Tĩnh Nga Trung_Nga Sơn_Thanh Hóa Trường Lâm . Thanh Hóa_Thanh Hóa Mai Lâm .Bắc Ninh Hải Phú .Thanh Hóa Thọ Ngọc.Thanh Hóa Phú Sơn.Khánh Trung . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Đông Hoàng .Hải Hậu .Thanh Hóa Khánh Nhạc.Tĩnh Gia .Lộc Hà .Hoà Sơn .DANH SÁCH CBCNV ĐẾN DỰ ÁN HTHĐ KTH KTH 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T 36 tháng 1 năm 1 năm KTH 3 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 3 năm Dưới 3T 1 năm 36 tháng 12 tháng 36 tháng 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm Công việc đang thực hiện Giám đốc dự án Lái xe 5 chỗ Tổ trưởng Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ cẩu trục Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Tổ trưởng Kỹ thuật KCT Nhân viên quản lý vật tư Thợ tiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Công nhân lái cẩu Công nhân vận hành Lái xe Thợ Bắc giáo Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Nhân viên quản lý vật tư Thợ xây lò.Nông Cống TH Mạo Yên -Phượng Mạo .Hà Trung.Bắc Ninh Hoàng Giang Nông Cống Thanh Hóa TT Gỏi.Chí Linh .Nam Định Hải Hòa.Thanh Hóa Ninh Sơn .Vụ Bản.Thịnh Lộc .Thanh Hóa Thăng Bình .Thanh Hóa Thuần Lộc .Hải Dương Thôn 2 .Bắc Giang Sao Đỏ .Ninh Bình Cúc Phương.Quảng Xương .Thái Bình Số CMT 173661745 121284627 174500075 173 040 836 173827258 173255553 173247807 172198742 173248577 125287259 162866470 172694654 171881302 173023774 164379589 164 418 115 164114735 194 443 661 173026169 174781466 173 045 057 .Khu 4 -Ba Đình .Kim Sơn .Việt Yên . bảo ôn Bảo vệ NĐ Thợ xây lò.Nông Cống.Quảng Bình Hải Thượng .Lương Tài .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hải Hòa .Thanh Hóa Nguyên Bình .Ninh Bình Thăng Bình.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Bắc Giang Mỹ Hương .Tĩnh Gia .Triệu Sơn.Hiệp Hoà .Yên Khánh .Thạch Hà .Hà Tĩnh Điện Biên_Tp.Ninh Bình Lai Thành .

bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Tâm Lộc . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Bắc Ninh Ngọc Sơn .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ lắp đặt Thợ xây lò.Tĩnh Gia .Thanh Hóa Sơn Thủy_Hương Sơn_Hà Tĩnh Yên Bái_Yên Định_Thanh Hóa Nga Hưng_Nga Sơn_Thanh Hóa Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Hòa.Hoa Thành . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Nông Cống .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Lam Sơn .Hải Hậu. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Nghệ An Thiệu Đô .Vũ Quang .Bắc Giang Tiến Thắng. Bắc Ninh Ninh Hải . Bắc Giang Hoài Thượng. Thanh Hóa Vũ Ninh . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Đô Lương .Thanh Hoá Xóm 3 . bảo ôn Thợ xây lò.Lộc Hà . bảo ôn Thợ xây lò. Nghi Lộc.Hà Tĩnh Xóm 8 .Nghĩa Hưng. Thanh Hóa Hải Lĩnh .Hà Châu .Nam Định Mỹ Thành_Yên Thành_Nghệ An Thắng Thọ .Thanh Hóa Sơn Thọ .Thanh Hóa Hải Bình . Nghệ An Rạng Động.Yên Thành .Nam Định Nguyễn Bình . bảo ôn Thợ xây lò.Như Xuân . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia .Thanh Hóa Bố Trạch_Quảng Bình Hải Thượng.Thanh Hóa 173040758 172195602 173 029 868 173736759 173 045 863 125331501 187098825 186614253 121667549 121 792 025 125 410 794 163002558 186949482 172 627 257 173760566 172195090 174005035 174660857 163072842 183723321 183385908 186108549 173 789 747 173 730 724 173021273 . bảo ôn Thợ xây lò.Hà Tĩnh Thanh Quân . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Nghệ An Xóm 12 .Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm 3 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm 3 năm 3 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Thợ xây lò.Quỳnh Lưu .Thanh Hóa Hải Thượng .Thanh Hóa Hải Hòa . Yên Thế.Tĩnh Gia .Hiệp Hoà .Bắc Ninh .Thanh Hóa Nghi Vạn.Tĩnh Gia. bảo ôn Thợ xây lò. Tĩnh Gia. Tĩnh Gia.Hà Trung . Thuận Thành. bảo ôn Thợ xây lò.TP. bảo ôn Nhân viên nấu ăn Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Lĩnh_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Hà.Thanh Hóa Hải Hà.Nghệ An Hoàng Lương .Thiệu Hóa . bảo ôn Thợ xây lò.

.

Ngày tăng 01/10/2014 01/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 02/08/2014 06/09/2014 03/09/2014 12/08/2014 02/08/2014 10/09/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 Số ĐT 0914 888 680 0912 356 365 0986.111 0977.714.111 0977833362 01687 446 272 0969 438 508 0989 735 486 01659 744 356 0974.808 01667 703 103 01698.113.806.448.257 Mã tổ GĐ DA LXVP Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường KTTC QLM Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường LXLC LXLC LXLC Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Kho Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình Kém Năng lực Kém Ý thức Lý do tăng Ngày tăng .059.484.036 01695 352 019 0977.004 0984.

060 01695.069 01672.628.731.783 01677.805 01668 763 879 01688.969.534.367 0976615833 0984.17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 22/10/2014 11/07/2014 22/10/2014 0963 889143 0973666422 0989.289 0982 432967 0943 22122 6 0165 392 6830 01644 146 913 0985.687.466.645 0974346568 1692511446 0977.515 0989.866.602 0978 281 344 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Y tá Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tuyên Kho Bếp Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt .552 0915 700 253 0168 268 7388 0914.177.200.159.

.

Mã trùng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MNV Họ 603 1546 3017 2301 535 556 4154 1101 4250 3413 6382 2926 3781 3532 6468 3185 3268 945 6704 823 4166 2849 2198 6083 6451 6687 6694 6720 6723 2123 6009 3056 6462 6603 6604 6672 6673 6676 6680 6697 #N/A Doãn Đình Phạm Văn Nguyễn Văn Hoàng Quốc Tường Duy Vi Văn Lê Đình Lê Trí Nguyễn Thành Lê Văn Bùi Xuân Nguyễn Văn Lường Hữu Trần Xuân Lê Văn Lê Văn Chu Văn Bùi #N/A #N/A Doãn Văn Trịnh Văn Trịnh Xuân Nguyễn Trọng Nguyễn Hữu Lê Văn Lương Xuân Đỗ Đình #N/A Trần Văn Nguyễn Bá Mạc Đăng Mai Xuân Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Văn Đoàn Trọng Nguyễn Văn Mai Xuân Tăng ca Trƣa Tổng thời Tên gian làm Doanh 1:00 Đại 1:00 Hải 1:00 Chiến 1:00 Quyền 1:00 Tiến 1:00 Thí 1:00 Hùng 1:00 Bách 1:00 Chung 1:00 Hải 1:00 Lực 1:00 Mạnh 1:00 Thượng 1:00 Tuấn 1:00 Dũng 1:00 Giang 1:00 Thành 1:00 Ngọc 1:00 #N/A 1:00 #N/A 1:00 Thảo 1:00 Nhương 1:00 Chung 1:00 Hùng 1:00 Tuyên 1:00 Định 1:00 Sự 1:00 Mạnh 1:00 #N/A 1:00 Cảnh 1:00 Hùng 1:00 Nghĩa 1:00 Đồng 1:00 Hưng 1:00 Huê 1:00 Triều 1:00 Quyền 1:00 Cương 1:00 Hoài 1:00 Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6702 3145 6159 1116 6605 3269 3349 3081 3543 3486 6598 6600 6602 6608 6692 5935 3020 3134 1115 2725 6678 6695 6696 6703 3266 6719 6726 2229 2882 2907 2919 4025 9550 6728 2752 1096 10135 5316 3139 3534 6142 6759 6760 6761 6762 6763 Lê Khắc Nguyễn Tiến #N/A Đinh Văn Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Vũ Tiến Nguyễn Văn Mai Xuân Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Nguyễn Mạnh Lường Văn Bùi văn #N/A Trần Bá Lê Đình Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lê Hữu Nguyễn Văn Nguyễn Khắc Nguyễn Văn Đào Xuân Nguyễn Văn Lê Văn #N/A #N/A #N/A #N/A Lê Đình Cao Khả Đặng Duy #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nhân Sỹ #N/A Bằng Quý Khánh Hưng Công Tân Đạo Nam Hòa Hùng Tuấn Quang #N/A Định Hùng Bách Xuân Thắng Ái Hóa Đạt Hòa Duy Bắc #N/A #N/A #N/A #N/A Thuận Hồng Cường #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6765 6768 6770 6772 6595 6189 5788 5035 3068 2724 4879 4271 3687 6112 6394 6439 6606 6677 4257 6292 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Trần Văn Nguyễn Văn #N/A #N/A Hoàng Trung Ngô Văn Dương Văn Hoàng Văn Hồ Như Lê Văn #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A An Đồng #N/A #N/A Tiến Kiên Tuấn Chương Sinh Việt #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 2:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 .

Tăng ca Tối MNV Họ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Đi Tổng thời gian làm 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A 0 .

Đi công tác Họ Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ngày đi Ngày về Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A 0 .

Bảo vệ Làm chia ca Họ Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Đơn vị Mã trùng 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV 663 9550 1212 863 9557 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#N/A

#N/A

0

Bảo vệ
Họ

Tên

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A .