You are on page 1of 190

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

DANH SÁCH CBCNV ĐỐI TƢỢNG CHẤM CÔNG
281
MNV
MPL

Đối
tƣợng

TT

Test

1
2
3

1
1
1

01898
00565
00512

D01
D01
D01

A
A
A

4

1

00632

D7.2

A

5
6
7
8
9

1
1
1
1
1

00544
06776
02792
01301
12349

D04
E02
E02
E02
E02

A
A
A
A
A

10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1

00122
06781
06355
02110
02730
00583
03624

D03
E01
E01
E01
E01
E01
E22

A
A
A
A
A
A
A

17
18
19

1
1
1

02490
00556
00611

D05
E03
E03

A
A
A

20

1

03054

E04

A

21
22
23
24

1
1
1
1

00605
02766
05374
03298

D06
E16
E15
E05

A
A
A
A

25
26
27
28
29
30
31

1
1
1
1
1
1
1

00048
03747
03741
03742
02251
04595
00548

E16
E16
E16
E06
E15
E15
E21

A
A
A
A
A
A
A

32
33

1
1

03723
02747

E16
E16

A
A

34
35

1
1

03651
04154

E23
E26

A
A

36
37
38
39
40

1
1
1
1
1

02489
02140
00996
04237
11107

E03
E03
E03
E03
W15

A
A
A
A
A

Họ và đệm

Tên

NN

BL

A. BỘ PHẬN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Tiến
KSCK CTM
6/8
Dũng
Nguyễn Văn
KSCKCT
5/8
Viện
Nguyễn Bá
CĐKTĐ
9/9
Thạnh
B. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC
ĐỘI TRƢỞNG
Nguyễn Đăng
Lắp máy
6/7
Khoa
Ban HCTC
Nguyễn Quang
Cử nhân luật
5/8
Huy
Ngô Ngọc
Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô
1/8
Tuân
Lưu Ngọc
THKT
1/9

Mai Tuấn
KS CNĐiện
1/8
Anh
Đỗ Thị Minh
LĐPT
1/5
Trang
Ban An toàn
Phạm Hữu
KSBHLĐ
5/8
Vàng
An Văn
KS KT dầu khí
1/8
Quyết
Đào Thế
Khảo sát địa hình
3/7
Mạnh
Nguyễn Quang
KS Đầu máy Toa xe
1/8
Quân
Lê Sỹ
Hàn điện
2/7
Lân
Tô Xuân
Cử nhân anh văn
2/8
Đông
Trịnh Văn
Đƣờng Kỹ sư cơ khí chuyên dùng 1/8
Quản lý vật tƣ
Ngô Quang
KSCNKT ô tô
1/8
Chức
Tường Duy
KSCK
2/8
Tiến
Nguyễn Tá
KSCK
2/8
Quyền
Quản lý máy và thiết bị
Nguyễn Văn
Cắt gọt kim loại
0.286
Trung
QA-QC
Nguyễn Ngọc
KSCK
3/8
Sơn
Mai Huy
1/8
Cƣờng KS Đóng tàu
Lương Quang
KS CK
1/8

Đặng Văn
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8
Thụ
Kiểm soát kỹ thuật/KTTC
Nguyễn Kiều
KSCK CTM
2/8
Hƣng
Chu Văn
KS
CKCTM
1/8
Lăng
Mai Đình
KS TK tầu thủy
1/8
Định
Phạm Công
KS TĐH thiết kế cơ khí 1/8
Đoàn
Trần Thư
KSCK ĐL
1/8
Việt
Đào Sỹ
KS điện
3/8
Đạt
Nguyễn Công
KSCK CTM
3/8
Thực
Quản lý hợp đồng DCC, planning
Tô Việt
1/8
Cƣơng KS Đóng tàu thủy
Nguyễn Duy
KSCK
1/8
Tùng
Y tá, văn thƣ, kế toán
Nguyễn Thị
Cao đẳng kế toán
1/9
Hòa
Vi Văn
Trung cấp điều dưỡng đa khoa
2/7
Thí
C. BỘ PHẬN PHỤC VỤ
Vật tƣ, thủ kho, vận chuyển thiết bị
Nguyễn Khắc
CĐCNHàn
3/7
Dũng
Hà Văn
Ống
2/7
Tuấn
Mai Tiến
Lái xe
2/4
Phú
Nguyễn Văn
CNKT Điện
3/7
Quân
Lê Thị Ngọc
LĐPT
1/5
Thơ

TT

Test

MNV

41
42

1
1

02725
06605

43
44
45
46
47

1
1
1
1
1

01962
04604
06521
03779
00920

48

1

01165

49

1

01258

50

1

01208

51
52
53
54
55

1
1
1
1
1

09537
03443
12022
05434
04285

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

03182
09571
09885
09808
12287
09563
12376
12377
12297
09019
11831
12414
09034
12432

70
71
72
73
74
75

1
1
1
1
1
1

00665
01630
00879
03011
02146
04211

76

1

02527

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01945
06082
06714
06715
02032
04037
03670
02902
06576
03709
05054
03528

Đối
Họ và đệm
Tên
NN
tƣợng
A
Nguyễn Văn
HĐ(3-4G)
W4163
Xuân
A
Nguyễn Văn
TC điện CN
W16
Quý
Lái xe văn phòng
A
Phạm Văn
Lái xe
E31
Thông
A
Phạm Mạnh
Lái xe
E31
Tuyển
A
Dương Tuấn
Lái xe
E31
Anh
A
Nguyễn Văn
Lái xe
E31
Khoa
A
Hoàng Văn
Lái xe
E31
Hùng
Trắc đạc
A
Lê Văn
Lắp máy
E28
Thủy
Điện thi công, QLM, Sửa chữa
A
Đỗ Trọng
Sửa chữa
E29
Giáp
QLM, sửa chữa
A
Đào Văn
Điện
E29
Tập
Bảo vệ
A
Hoàng Ngọc
LĐPT
E27
Sơn
A
Lê Anh
Hàn sắt công trình
E27
Tuấn
A
Lê Hữu
LĐPT
E27
Thái
A
Phạm Tiến
W21
Cƣờng LĐPT
A
Cao Anh
Sơ cấp Hàn
W21
Nhật
A
Nhà bếp, vệ sinh cƣ xá
A
Trần Văn
Hàn điện
E32
Doanh
A
Trịnh Thị
LĐPT
E34
Duyên
A
Nguyễn Thị
LĐPT
E34
Xuân
A
Lê Thị
LĐPT
E34
Lực
A
Lê Thị
LĐPT
E34
Oanh
A
Nguyễn Bá
LĐPT
E34
Vang
A
Nguyễn Thị
LĐPT
E34
Hạnh
A
Đào Thị
LĐPT
E34

A
Nguyễn
Thị
LĐPT
E34
Dung
A
Cao
Thị
LĐPT
E34
Minh
A
Nguyễn Thị
LĐPT
E34
Trang
A
Lê Thị
LĐPT
E34
Hạnh
A
Nguyễn Hùng
LĐPT
E34
Thanh
A
Nguyễn Thị
LĐPT
E35
Mai
D. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT
Lái xe, lái cẩu, vận hành máy.
A
Tạ Đình
Lái cẩu
W18
Vụ
A
Ngô Văn
Lái cẩu
W18
Điệp
A
Nguyễn Văn
LC
W18
Đoàn
A
Vũ Văn
W18
Quỳnh Vận hành cẩu trục
A
Bùi Văn
Lái xe
W18
Nhiên
A
Phan Thanh
Lái xe
W18
Bình
Tổ giáo - Lê Tấn Công
A
Lê Tấn
Bắc giáo
F04
Công
Tổ chế tạo nhà ăn ca- Lê Đình Mạnh
A
Lê Đình
Điện
F01
Mạnh
A
Lê Đăng
CĐ Cơ điện
G01
Anh
A
Nguyễn Tuấn
Cao đẳng Hệ thống điện
W04
Anh
A
Cù Thanh
Trung cấp Nề hoàn thiện
W04
Bình
A
Nguyễn Xuân
ống
G01
Cung
A
Trần Thế
G01
Cƣờng Trung cấp hàn
A
Trần Văn
W04
Cƣờng Điện công nghiệp
A
Nguyễn Văn
Hàn
W04
Duy
A
Vũ Trọng
TC- LĐTBCK
G01
Hùng
A
Lê Anh
G01
Phƣơng Trung cấp Hàn
A
Nguyễn Danh
Điện
G01
Thanh
A
Đào Trọng
Vận hành bơm điện
G01
Thìn
MPL

BL
2/7
2/7
1/4
1/4
1/4
1/4
3/4
3/7
7/7
3/7
1/5
2/7
1/5
1/5
1/7
6/7
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

5/7
2/7
3/7
2/7
1/4
1/4
3/7
2/7
3/7
3/7
2/7
2/7
2/7
3/7
3/7
2/7
2/7
3/7
3/7

TT

Test

MNV

MPL

89

1

06701

W04

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

02053
03479
03931
02486
02362
02552
06447
05042
02729
03272
03442
03059
06471
06444
06441
06445
06450
06452
06429
10017

F02
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15
W15

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01283
10996
00660
00745
02428
00531
01374
01983
04175
11601
03167
00861
10959
00795
01950
06687
05642
01096
03416
03781
04250
01092
06763
01375
06292
06600
04786
06769

F01
W15
G01
W15
G01
G01
G01
G01
G01
W15
W14
E28
E28
F01
G08
W16
W11
G09
G01
W03
W03
W05
W16
G01
W16
W16
W07
W16

138
139
140
141
142
143

1
1
1
1
1
1

01249
06682
06710
06717
06684
06490

F02
W04
W04
W04
W04
W04

Đối
Họ và đệm
Tên
NN
BL
tƣợng
A
Đỗ Xuân
Hàn điện
2/7
Tuấn
Tổ lắp ống nƣớc thi công - Lê Văn Huy
A
Lê Văn
Điện
3/7
Huy
A
Cao Minh
Hàn điện tàu thủy
3/7
Chiến
A
Mai Văn
Trung cấp Hàn
2/7
Dũng
A
Vũ Văn
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật
3/7cơ khí
Dũng
A
Trần Văn
Lắp máy
3/7
Giang
A
Phạm Bá
Điện
2/7
Giáp
A
Nguyễn Văn
Cao đẳng Xây dựng DD & 3/7
CN
Hoàn
A
Nguyễn Tiến
Điện
3/7
Huân
A
Cao Khả
Hàn điện
2/7
Minh
A
Phan Thanh
Điện công nghiệp
2/7
Ngọc
A
Ngô Văn
Điện công nghiệp
3/7

A
Lê Tuấn
Hàn - Sắt công trình
2/7

A
Nguyễn Trọng
CĐ kỹ thuật điện tử
3/7
Tùng
A
Nguyễn Như
Hàn
2/7
Đức
B
Lê Ngọc
3/7
Dƣơng Điện
B
Đỗ Văn
Hàn
2/7
Hai
B
Nguyễn Quốc
Trung cấp Hàn
2/7
Hoàng
B
Lê Trung
Công nghệ ô tô
3/7
Kiên
B
Đặng Lê Hoàng
Điện
3/7
Anh
B
Nguyễn Văn
LĐPT
1/5
Trang
Tổ chế tạo ống SMP6A- Khổng Minh Tƣờng
B
Khổng Minh
ống
5/7
Tƣờng
B
Hoàng Thế
LĐPT
1/5
Quyền
B
Vũ Hồng
Nguội SC
4/7
Kiệm
B
Phạm Thành
Lắp máy
4/7
Long
B
Bùi Nam
Lắp máy
3/7
Tiến
B
Nguyễn Văn
Lắp máy
3/7
Thuân
B
Mai Xuân
LĐTBCK
3/7
Hoàn
B
Nhiếp Xuân
Chế
tạo
TBCK
2/7
Thắng
B
Nguyễn Bá
Cao đẳng nghề hàn
3/7
Sáng
B
Phùng Văn
LĐPT
1/5
Hiệp
B
Doãn Tất
SC ô tô - xe máy
3/7
Tuấn
B
Nguyễn Thiện
Kết cấu thép
4/7
Đẳng
B
Lê Viết
LĐPT
1/5
Anh
B
Phạm Minh
Ống
3/7
Châu
B
Lê Doãn
Cơ khí - gò hàn
2/7
Dũng
B
Nguyễn Hữu
Tiện kim loại
3/7
Tuyên
B
Hoàng Trọng
TC - Điện
2/7
Quân
B
Lê Đức
Lắp máy
3/7
Tùng
B
Nguyễn Văn
Gia công kết cấu thép
3/7
Đạo
B
Nguyễn Văn
Điện công nghiệp
2/7
Mạnh
B
Lê Trí
Sơ cấp Nghề hàn
1/7
Bách
B
Nguyễn Tuấn
Lắp máy
3/7
Chung
B
Nguyễn Đức
Vỏ tầu thủy
2/7
Hƣng
B
Trần Quang
CTTBCK
3/7
Đạt
B
Nguyễn Văn
Điện công nghiệp
3/7
Thành
B
Nguyễn Bá
TC lắp đặt TBCK
2/7
Hòa
B
Vũ Văn
Sơ cấp Nghề hàn
1/7
Công
B
Ngô Sỹ
Cao đẳng hệ thống điện 3/7
Thành
Tổ kết cấu thép SMP6A- Nguyễn Trọng Tuyến
A
Nguyễn Trọng
KCT
5/7
Tuyến
A
Lê Văn
Cao đẳng tin học ứng dụng3/7
Kiên
A
Mai Trung
Cao đẳng Hệ thống điện 3/7
Kiên
A
Vũ Văn
Cƣờng Cao đẳng điện công nghiệp3/7
A
Đỗ văn
Cơ khí chế tạo máy (CNKT)
3/7
Đồng
A
Nguyễn Thanh
TC KT lắp điện
2/7
Tùng

điện tử 3/7 Mừng Trần Xuân Trung cấp Cơ khí CTM 2/7 Tuấn Mai Văn CTTBCK 3/7 Dũng Lưu Quang Hàn hơi 4/7 Vịnh Lê Đăng Trung Cấp KT điện 2/7 Hải Trần Văn 2/7 Phƣơng Lái cẩu Nguyễn Văn 3/7 Phƣơng Nguội Mai Văn Cẩu chuyển 5/7 Tài Hoàng Văn Hàn điện 1/5 Lợi Đỗ Hùng Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Hải Lê Thế Trung cấp điện công nghiệp2/7 Tiến Mai Văn Hàn điện 3/7 Việt Lê Đình KCT 2/7 Thành Lê Tất Trung cấp Hàn điện 2/7 Hiệp Lê Huy 3/7 Chƣơng Lắp máy Chu Văn Điện SC 3/7 Tiếp Lê Văn Điện tầu thủy 3/7 Bắc Tổ xây dựng .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn Gia công cơ khí 3/7 Tuyên Cao Văn Điện 3/7 Chiến Nguyễn Văn Lắp điện và điều khiển 2/7 Liên Nguyễn Bá LĐPT 1/5 Phụng Bùi Khắc LĐPT 1/5 Chính Bùi Khắc LĐPT 1/5 Thuật Ngô Đức LĐPT 1/5 Trình Mạc Đăng Điện 2/7 Nghĩa Nguyễn Đức 2/7 Cƣờng TC lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Kỹ thuật Hàn 2/7 Ái Trần Cao TC-XD 2/7 Thắng Trịnh Văn TC .Ông Trần Văn Hải Trần Văn Gò hàn 4/7 Hải Hồ Văn Công nghệ ô tô 2/7 Bích Đỗ Đình Lao động phổ thông 1/5 Định Phạm Đức LĐPT 1/5 Văn Nguyễn Văn Lắp máy 3/7 Bình Vi Hải Cao đẳng Cơ khí 3/7 Nam Nguyễn Huy Cao đẳng Công nghệ KT cơ3/7 khí Kháng Mai Đắc Trung cấp điện công nghiệp2/7 Sỹ Nguyễn Đình Cao đẳng Hàn 3/7 Thắng Nguyễn Viết Cao đẳng Công nghệ KT cơ3/7 khí Thắng Lê Văn Hàn điện 2/7 Định Nguyễn Doãn Trung cấp Hàn 2/7 Anh Tổ Xây dựng cƣ xá .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh Lắp máy 6/7 Sơn Nguyễn Văn LĐPT 1/5 An Doãn Tất Công nghệ ô tô 2/7 Tú Trần Văn Trung cấp Điện công nghiệp 2/7 Sỹ Nguyễn Đình Công nghệ KT điện tử .Điện 2/7 Giang Trịnh Văn Dƣơng Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Nguyễn Văn Cao đẳng Xây dựng 3/7 Thỏa Phạm Văn 2/7 Cƣơng Trung cấp điện Nguyễn Duy CĐ CNKT cơ khí 3/7 Tùng Lê Văn Công nghệ hàn 3/7 Việt Nguyễn Văn Lắp máy 6/7 Hà Nguyễn Xuân Dƣơng Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 .TT Test MNV MPL 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06457 06468 01341 03538 04480 05852 01393 06778 06688 06761 03534 06772 02123 06693 02621 01957 06726 W04 W15 G02 G02 W15 G01 W15 W12 W16 W16 W16 W16 G04 W16 G01 G01 W16 Đối tƣợng A A B B A A A A A A A A A A A A A 161 162 163 164 165 166 167 1 1 1 1 1 1 1 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 B B B B B B B 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00772 06432 06213 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06694 06759 F09 G01 W04 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 W16 B B B B B B B B B B A A 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 05993 05638 06760 05172 05035 05409 06677 03853 04770 W21 W21 W21 W21 W21 W21 E27 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W14 W14 W15 W16 F12 W14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Họ và đệm Tên NN BL Trịnh Văn Điện .TT3/7 Sơn Cao Trọng Lắp đặt TBCK 2/7 Chí Lê Minh Hàn 2/7 Nam Tổ chế tạo KCT laydown 4 .

lắp đăt thiết bị cơ2/7 .Nước 3/7 Hiển Doãn Văn Hàn điện 2/7 Tùng Nguyễn Văn 2/7 Cƣờng Hàn Nguyễn Bá khí Chƣơng TC nghề .TT Test MNV MPL 199 200 201 202 203 1 1 1 1 1 01150 06784 06855 02166 06765 W10 W16 W05 G07 W16 Đối tƣợng A A A A A 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 G02 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W21 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Họ và đệm Tên NN BL Ngô Trí Lắp máy 3/7 Huy Hồ Sỹ CĐ CNKT Giao thông 3/7 Bình Lê Đình CĐ KTCT 3/7 Thành Lê Quang Lắp máy 3/7 Cảnh Cao Văn Trung cấp Hàn 2/7 Tâm Tổ Timesheet cho JGCS . điện tử 3/7 Thắng Phạm Văn Điện công nghiệp 2/7 Khoa Dương Công CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Tú Lưu Văn Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ2/7 khí An Lê Hữu Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 Duy Trịnh Bá Công nghệ ô tô 3/7 Duy Đinh Xuân Ống 2/7 Hà Lê Đình Cao đẳng Công nghệ điện tử 3/7 Thành Nguyễn Văn Công nghệ hàn 2/7 Lĩnh Lê Thế Kỹ thuật hàn 2/7 Hòa Nguyễn Văn Hàn 2/7 Anh Phạm Bá CĐ Lọc hóa dầu 3/7 Tuấn Đặng Viết Cao đẳng điện công nghiệp3/7 Giang Phạm Văn Trung cấp Công nghệ ô tô 2/7 Long Lê Ngọc Điện .Ông Võ Văn Hoàn Võ Văn Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Hoàn Nguyễn Văn Nhiệt điện 3/7 Long Lê Thanh Vận hành máy XD 3/7 Đồng Nguyễn Ngọc Công nghệ KT cơ khí 3/7 Điệp Nguyễn Xuân Tự động hóa XNCN (CNKT) 3/7 Quang Hồ Sỹ Hàn điện 3/7 Nhâm Lê Văn Điện tử CN và dân dụng 2/7 Ngọc Đỗ Văn Trung cấp Điện tử công nghiệp 2/7 Nam Cao Ích Trung cấp Hàn điện 2/7 Thành Hoàng Đat Lắp đặt TBCK 3/7 Dũng Nguyễn Văn Trung cấp điện công nghiệp2/7 Hƣng Hồ Sỹ Vỏ tầu thủy 2/7 Kiên Lê Đình Hàn công nghệ cao 1/7 Trung Lê Thế Trung cấp Hàn điện 2/7 Thịnh Nguyễn CĐ CN ô tô 3/7 Trọng Nguyễn Văn KT máy lạnh và điều hòa không 3/7 khí Hùng Lương Kế Cao đẳng Sửa chữa máy tầu3/7 thủy Trung Đỗ Thành Máy tàu thủy 3/7 Long Cao Văn Trung cấp điện CN&DD 2/7 Tiến Hoàng Văn Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Hào Nguyễn Văn Công nghệ cơ khí 2/7 Thụ Lê Văn Cƣờng Trung cấp Cơ khí sửa chữa2/7 Nguyễn Bá Lắp đặt TBCK 2/7 Chung Lê Ngọc Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Mạnh Trần Quốc Công nghệ KT Xây dựng 3/7 Lợi Nguyễn Mạnh Điện công nghiệp 3/7 Ngà Nguyễn Thế KT máy lạnh và điều hòa không 2/7 khí Thành Lê Xuân Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ 2/7khí Bộ Nguyễn Bá Điện công nghiệp 2/7 Nhung Trịnh Văn 2/7khí Cƣờng Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ Lê Viết Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Thanh Trần Văn 1/7 Trƣờng Sơ cấp hàn Nguyễn Trọng Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Thùy Mai Văn Trung cấp hàn 2/7 Vƣơng Trịnh Công nghệ KTĐ.

TT Test MNV MPL 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W21 W21 W04 W04 W04 W04 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 Đối tƣợng A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A B B B A A Họ và đệm Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy Tên Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Đạt Chung Hà Hà Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Ban Tƣ Mƣời Lƣợng NN BL TC Lắp đặt đường ống công2/7 trình Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân dụng2/7 Điện 2/7 Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy 3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu 3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp2/7 KT lắp đặt điện và điều khiển 2/7 LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 .

HẤM CÔNG Công việc đang thực hiện Giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Đội trưởng Trưởng ban HC-TC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Trưởng ban an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Trưởng ban vật tư Nhân viên quản lý vật tư A Nhân viên vận chuyển vật tư Nhân viên quản lý vật tư QA-QC QA-QC QA-QC QA-QC Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật giám sát cải tạo cư xá Trưởng ban DCC. planning Ban DCC. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. lắp đặt ống Kỹ thuật CT. planning Nhân viên kế toán Nhân viên Y tá Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên mua sắm vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Ghi chú .

Công việc đang thực hiện Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Lái xe 16 chỗ Tổ trưởng tổ xe Lái xe 7 chỗ Lái xe 5 chỗ Lái xe 5 chỗ Trắc đạc Tổ trưởng tổ điện Tổ trưởng QLM thi công Bảo vệ xưởng chế tạo Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ block 4 Bảo vệ khu cư xá Quản lý Nhà bếp Nhân viên nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Nấu ăn Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 10T Lái xe cẩu 50T Công nhân vận hành Lái xe cẩu 50T Lái xe nâng hàng 7T Tổ trưởng bắc giáo Tổ trưởng chế tạo nhà kho Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thủ kho kiêm nhóm trưởng chế tạo Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Ghi chú .

Lắp ống bồn bể Thợ CT. bảo ôn Thợ xây lò. Lắp ống bồn bể Thợ CT. bảo ôn Thợ xây lò. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thủ kho đội ống Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Công việc đang thực hiện Thợ CT KCT Tổ trưởng ống Thợ CT. bảo ôn Tổ trưởng Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Ghi chú . Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Tổ trưởng Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ tiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ Bắc giáo Thợ xây lò. bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ xây lò. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT. bảo ôn Thợ xây lò. Lắp ống bồn bể Thợ CT. Lắp ống bồn bể Thợ CT.

bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Công việc đang thực hiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Ghi chú . bảo ôn Thợ lắp đặt Thợ lắp đặt Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây lò. bảo ôn Tổ trưởng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Tổ trưởng chế tạo KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thủ kho Thợ lắp đặt Thợ xây lò.

Công việc đang thực hiện Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ lắp đặt Thợ lắp đặt Thợ xây lò. bảo ôn Tổ trưởng Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Ghi chú .

Công việc đang thực hiện Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Ghi chú .

A: Chấm công B: Không thường xuyên C: Không tiếp cận MCC trong thời gian ngắn .

.

.

.

.

.

.

.

Ninh Giang.Hải Hậu .Quế Võ .Thị trấn Vũ Thư .Hà Nam Nga Văn . ĐIỀU HÀNH D01 Nguyễn Tiến 26/03/1973 Dũng D01 Nguyễn Văn 11/10/1977 Viện D01 Nguyễn Bá 10/06/1975 Thạnh B.Duy Tiên .Khu 4 -Ba Đình .Tiên Du .Bắc Ninh Vĩnh Hưng .Bắc Ninh Quỳnh Xá .Khoái Châu .Thanh Hóa Thịnh Tiến .Thái Bình Lắp máy 6/7 KTH Đội trưởng Xóm 14 . Thái Bình KSBHLĐ KS KT dầu khí Khảo sát địa hình KS Đầu máy Toa xe Hàn điện Cử nhân anh văn Kỹ sư cơ khí chuyên dùng 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 KTH Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 3 năm KTH KTH Trưởng ban an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Nhân viên an toàn Yên Khê . Hải Dương Hương Vĩ .Bắc Ninh Quỳnh Vinh .Tuyên Quang Mỹ Hương .Hà Nội Hồng Thái.Bắc Giang Nhân viên quản lý vật tư A Liên Khê .Yên Thế .Hiệp Hòa .Sơn Dương .Bắc Giang Cắt gọt kim loại 2/7 3 năm Trưởng ban QLM Hải Phú .Vân Dương .Bỉm Sơn .Thái Bình Cử nhân luật Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô THKT KS CNĐiện LĐPT 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 KTH Dưới 3T 3 năm 3 năm Dưới 3T Trưởng ban HC-TC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC Nhân viên TC-HC TT Địa chất .CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN DANH SÁCH CBCNV DỰ ÁN TT TT MNV 1 2 3 1 2 3 01898 00565 00512 4 1 00632 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 00544 06776 02792 01301 12349 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 17 18 19 1 2 3 02490 00556 00611 20 1 03054 21 22 23 24 1 2 3 4 00605 02766 05374 03298 25 26 1 2 00048 03747 Tổng số ngƣời 281 MPL Họ và đệm Tên Ngày sinh A.Phong Cốc .Điệp Nông .Lục Nam .Nga Sơn .Thanh Hóa Đức Long .Bắc Giang Quỳnh Xá . BỘ PHẬN QUẢN LÝ.Yên Dũng .Gia Lâm .Lương Tài .Bắc Giang NN Công việc đang thực hiện Quê quán .Vĩnh Lộc .Nguyễn Văn Cừ .Quỳnh Lưu .Nghệ An Hải Vân .Thái Bình Thái Thịnh.2 Nguyễn Đăng 12/12/1974 Khoa Ban HCTC D04 Nguyễn Quang 16/12/1978 Huy E02 Ngô Ngọc 31/12/1991 Tuân E02 Lưu Ngọc 04/07/1977 Hà E02 Mai Tuấn 07/23/1985 Anh E02 Đỗ Thị Minh 27/03/1991 Trang Ban An toàn D03 Phạm Hữu 9/13/1976 Vàng E01 An Văn 11/06/1987 Quyết E01 Đào Thế 05/02/1979 Mạnh E01 Nguyễn Quang 16/03/1987 Quân E01 Lê Sỹ 04/08/1988 Lân E01 Tô Xuân 6/2/1978 Đông E22 Trịnh Văn 14/10/1988 Đƣờng Quản lý vật tƣ D05 Ngô Quang 13/02/1988 Chức E03 Tường Duy 5/18/1984 Tiến E03 Nguyễn Tá 2/24/1977 Quyền Quản lý máy và thiết bị D05 Nguyễn Văn 2/23/1987 Trung QA-QC D06 Nguyễn Ngọc 2/15/1981 Sơn E16 Mai Huy 6/9/1985 Cƣờng E15 Lương Quang 8/13/1990 Vũ E05 Đặng Văn 9/11/1988 Thụ Kiểm soát kỹ thuật/KTTC E16 Nguyễn Kiều 9/6/1986 Hƣng E16 Chu Văn 11/20/1989 Lăng BL HTHĐ KSCK CTM KSCKCT CĐKTĐ 6/8 5/8 9/9 KTH KTH KTH Giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Phó giám đốc dự án Tổ 1 . BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG D7.Bắc Giang Tiên Hưng .Lạng Giang . Ninh Giang.Quế Võ .Bắc Ninh KSCK CTM KS CKCTM 2/8 1/8 KTH KTH FE FE Minh Tân II .Quỳnh Phụ .Hải Dương Lạc Vệ .Hưng Hà .Hiệp Lực.Tiên Hợp .Bắc Giang Đội 10.Quỳnh Phụ .Thái Bình Tiên Lục .Hiệp Hoà . Thái Thụy.Hưng Yên Nhân viên vận chuyển thiết bị Châu Minh . lắp đặt ống Kỹ thuật KCT Thôn Ngòi .Nam Định KSCK KS Đóng tàu KS CK Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 3/8 1/8 1/8 1/8 KTH 36 tháng Dưới 3T 3 năm QA-QC QA-QC Kỹ thuật CT.Thanh Hóa KSCNKT ô tô KSCK KSCK 1/8 2/8 2/8 KTH KTH KTH Trưởng ban vật tư Bắc Lý .Song Khê .

Bắc Ninh Kỹ thuật giám sát cải tạo cư xáThanh Lãng .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Cổ Thành .27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 03741 03742 02251 04595 00548 E16 E06 E15 E15 E21 32 33 1 2 03723 02747 E16 E16 34 35 1 2 03651 04154 E23 E26 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 E03 02489 E03 02140 E03 00996 E03 04237 11107 W15 02725 W4163 06605 W16 43 44 45 46 47 1 2 3 4 5 01962 04604 06521 03779 00920 E31 E31 E31 E31 E31 48 1 01165 E28 49 1 01258 E29 50 14 01208 E29 51 52 53 54 55 1 2 3 5 6 09537 03443 12022 05434 04285 E27 E27 E27 W21 W21 56 57 1 2 03182 09571 E32 E34 Mai Đình 16/02/1987 Định Phạm Công 9/16/1988 Đoàn Trần Thư 17/07/1986 Việt Đào Sỹ 01/09/1978 Đạt Nguyễn Công 09/04/1973 Thực Quản lý hợp đồng DCC. Sửa chữa Đào Văn 06/05/1977 Tập Bảo vệ Hoàng Ngọc 01/12/1963 Sơn Lê Anh 01/06/1987 Tuấn Lê Hữu 07/04/1963 Thái Phạm Tiến 04/04/1976 Cƣờng Cao Anh 02/08/1991 Nhật Nhà bếp.Hải Hưng .Can Lộc .Hiệp Hòa .Thái Bình Cẩm Quý .Lương Tài .Cẩm Thủy . BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ.Nghĩa Đàn .Thái Bình Cao đẳng kế toán 1/9 Trung cấp điều dưỡng đa khoa2/7 12 tháng Nhân viên kế toán 1 năm Y tá Hưng Đạo .Thái Bình Thái Thụy.Thái Bình Đông Hoàng . văn thƣ. planning Tô Việt 1/15/1987 Cƣơng Nguyễn Duy 6/20/1986 Tùng Y tá.Thanh Hóa Điện 3/7 KTH Tổ trưởng QLM Nam Chính . vận chuyển thiết bị Nguyễn Khắc 20/11/1988 Dũng Hà Văn 15/06/1992 Tuấn Mai Tiến 11/14/1983 Phú Nguyễn Văn 12/07/1983 Quân Lê Thị Ngọc 06/04/1990 Thơ Nguyễn Văn 07/12/1987 Xuân Nguyễn Văn 09/01/1990 Quý Lái xe văn phòng Phạm Văn 01/11/1985 Thông Phạm Mạnh 11/22/1974 Tuyển Dương Tuấn 10/13/1990 Anh Nguyễn Văn 1/9/1972 Khoa Hoàng Văn 15/11/1977 Hùng Trắc đạc Lê Văn 10/20/1985 Thủy Điện thi công Đỗ Trọng 01/09/1959 Giáp QLM.Hưng Yên Thanh Quân .Nam Trực .Thanh Hóa Hàn điện LĐPT 6/7 1/5 KTH Quản lý Nhà bếp Dưới 3T Nhân viên nấu ăn Tượng Sơn . kế toán Nguyễn Thị 05/10/1988 Hòa Vi Văn 09/06/1989 Thí C.Thanh Hóa Quỳnh Trang .Bắc Ninh Nội Hoàng .Nông Cống .Thanh Hóa CĐCNHàn Ống Lái xe CNKT Điện LĐPT HĐ(3-4G) TC điện CN 3/7 2/7 2/4 3/7 1/5 2/7 2/7 3 năm 3 năm 36 tháng 12 tháng dưới 3T 3 năm Dưới 3T Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên mua sắm vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Nhân viên quản lý vật tư Thợ xây lò. lắp đặt ống Thượng Lộc . planning Ban DCC.Thanh Hóa Xóm 2_Nga An_Nga Sơn_Thanh Hóa Quỳnh Côi .Hiệp Hoà .Nông Cống .Tĩnh Gia .Thái Bình LĐPT Hàn sắt công trình LĐPT LĐPT Sơ cấp Hàn 1/5 2/7 1/5 1/5 1/7 Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T 12 tháng Bảo vệ xưởng chế tạo Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ Lọc dầu Bảo vệ block 4 Bảo vệ khu cư xá Thái Hòa .Yên Phong .Hà Tĩnh Kỹ thuật CT.Quỳnh Phụ . lắp đặt ống Dũng Liệt .Bắc Giang Lắp máy 3/7 36 tháng Trắc đạc Sửa chữa 7/7 KTH Tổ trưởng Điện Minh Nghĩa .Quỳnh Phụ .Bình Xuyên .Đông Sơn .Tiền Hải .Thanh Hóa Đông Thịnh .Tiên Lữ .Thanh Hóa Hải Bình .Nam Định TT Thứa .Thủy Nguyên . vệ sinh cƣ xá Trần Văn 9/18/1960 Doanh Trịnh Thị 1/0/1900 Duyên KS TK tầu thủy KS TĐH thiết kế cơ khí KSCK ĐL KS điện KSCK CTM 1/8 1/8 1/8 3/8 3/8 12 tháng 12 tháng 3 năm 1 năm KTH KS Đóng tàu thủy KSCK 1/8 1/8 KTH 3 năm FE Quỳnh Xá_Quỳnh Phụ_Thái Bình Kỹ thuật CT.Như Xuân .Nghệ An Tĩnh Hải .Bắc Giang Hoàng An . Thái Bình Hải Thượng .Thanh Hóa Lái xe Lái xe Lái xe Lái xe Lái xe 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 3 năm 12 tháng dưới 3T 12 tháng KTH Lái xe 16 chỗ Tổ trưởng tổ xe Lái xe 7 chỗ Lái xe 5 chỗ Lái xe 5 chỗ Nam Thanh .Bắc Giang Hoà Sơn .Giao Thủy .Vĩnh Phúc Trưởng ban DCC. planning An Sơn . lắp đặt ống Giao Tiến .Hải Phòng An Khê . thủ kho.Chí Linh .Tĩnh Gia .Nam Định Kỹ thuật CT.Quỳnh Phụ . bảo ôn Thăng Tho-Nông Cống.Yên Dũng .Tiền Hải .

Triệu Sơn .Tĩnh Gia .Diễn Châu .Hưng Yên Vụ Nông .Kim Động .Triệu Sơn .Thanh Hóa Tĩnh Gia_Thanh Hóa Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa An Nông .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Đông Thịnh_Đông Sơn_Thanh Hóa Hải Thượng_Tinh Gia_Thanh Hóa Thiệu Ngọc .Thanh Hóa Lái cẩu Lái cẩu LC Vận hành cẩu trục Lái xe Lái xe 5/7 2/7 3/7 2/7 1/4 1/4 KTH 36 tháng 36 tháng 12 tháng 36 tháng 12 tháng Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 10T Lái xe cẩu 50T Công nhân vận hành Lái xe cẩu 50T Lái xe nâng hàng 7T An Xá . Lắp ống bồn bể Nghi Thinh .Quảng Ngãi Điện CĐ Cơ điện Cao đẳng Hệ thống điện Trung cấp Nề hoàn thiện ống Trung cấp hàn Điện công nghiệp Hàn TC.Tĩnh Gia .Quảng Xương .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Quảng Xương_Đô lương_Nghệ An Thợ CT KCT Quảng Hòa .Quảng Hòa .Nghi Lộc .LĐTBCK Trung cấp Hàn Điện Vận hành bơm điện Hàn điện 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Điện 3/7 Hàn điện tàu thủy 3/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 3/7 cơ khí KTH 1 năm 1 năm 3 năm Tổ trưởng chế tạo nhà kho Xuân Lộc .Hậu Lộc .Thanh Hóa Phúc Do .Chí Linh .TX Hưng Yên Hồng Thái .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Tân Lộc_Lộc Hà_Hà Tĩnh Nhóm trưởng chế tạo KCT Quảng Thái .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Phú Lâm_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Thợ CT KCT Hải Thượng . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Quảng Châu .Thanh Hóa Thợ CT KCT Hải Thanh.Thanh Hóa Tổ trưởng ống Thợ CT.Thanh Hóa Thủ kho kiêm nhóm trưởng chếHải tạoNhân .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Hải Thanh .Thanh hóa Thợ CT KCT Hải Thanh .Nghệ An .Bình Sơn .58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 12414 09034 12432 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 70 71 72 73 74 75 1 2 3 4 5 6 00665 01630 00879 03011 02146 04211 W18 W18 W18 W18 W18 W18 76 1 02527 F04 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 02902 06576 03709 05054 03528 06701 F01 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 G01 G01 G01 G01 W04 90 91 92 93 1 2 3 4 02053 03479 03931 02486 F02 W15 W15 W15 Nguyễn Thị 5/24/1989 Xuân Lê Thị 10/22/1960 Lực Lê Thị 10/10/1975 Oanh Nguyễn Bá 10/10/1960 Vang Nguyễn Thị 6/5/1979 Hạnh Đào Thị 5/19/1981 Lý Nguyễn Thị 10/10/1972 Dung Cao Thị 10/2/1962 Minh Nguyễn Thị 10/08//1994 Trang Lê Thị 10/6/1968 Hạnh Nguyễn Hùng 10/10/1964 Thanh Nguyễn Thị 13/10/1990 Mai D.Thanh Hóa Mai Lâm_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Diễn Mỹ .Bắc Giang Sao Đỏ .Tĩnh Gia.Nghệ An Mai Lâm .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Hiệp Hòa .Thanh Hóa Tiến Nông .Lê Văn Huy Lê Văn 02/08/1980 Huy Cao Minh 05/06/1986 Chiến Mai Văn 07/04/1985 Dũng Vũ Văn 01/08/1989 Dũng LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Thủ kho Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Văn Lộc .Quảng Xương .Toàn Thắng .Triệu Sơn .Bắc Ly .Tĩnh Gia . BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe.Cẩm Thủy .Tĩnh Gia .Lê Đình Mạnh Lê Đình 25/01/1990 Mạnh Lê Đăng 15/09/1985 Anh Nguyễn Tuấn 06/07/1988 Anh Cù Thanh 20/08/1992 Bình Nguyễn Xuân 05/12/1989 Cung Trần Thế 07/02/1991 Cƣờng Trần Văn 04/07/1991 Cƣờng Nguyễn Văn 10/08/1988 Duy Vũ Trọng 23/08/1993 Hùng Lê Anh 03/01/1990 Phƣơng Nguyễn Danh 27/07/1987 Thanh Đào Trọng 03/05/1986 Thìn Đỗ Xuân 27/12/1986 Tuấn Tổ lắp ống nƣớc thi công . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Bắc Ninh Bắc giáo 3/7 3 năm Tổ trưởng bắc giáo Bình Thạch .Việt Yên .Hải Dương Bồng Lai . lái cẩu.Quế Võ .Quảng Xương .Lê Tấn Công Lê Tấn 12/20/1975 Công Tổ chế tạo nhà ăn ca.Thanh Hóa Hải Thượng . vận hành máy Tạ Đình 1/9/1983 Vụ Ngô Văn 1/19/1991 Điệp Nguyễn Văn 20/7/1987 Đoàn Vũ Văn 28/8/1991 Quỳnh Bùi Văn 16/07/1986 Nhiên Phan Thanh 29/3/1983 Bình Tổ giáo .Bắc Giang Thôn 6 .Thanh Hóa Nhóm trưởng chế tạo KCT Nguyên Bình .Thanh Hóa Thợ CT KCT Thôn 2 .Thiệu Hóa .

Hà Tĩnh Trường Lâm . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Hà Tĩnh Hải Hòa.Nam Định Khánh Thiện.Nông Cống .Hà Tĩnh .Tĩnh Gia . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Tĩnh Gia .Thanh hóa Định Liên . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Khánh Trung .Thái Bình Thái Thành . Ninh Bình Việt Hung .Thanh Hóa TT Diêm Điền .Nam Định Đội 12 .Yên Định _ Thanh Hóa Thôn 2 . Hậu Lộc. Hưng Hòa. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Vụ Bản .Thanh Hóa Đông Xá . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Nghệ An Vạn Thiện .Đông Sơn .Thanh Hoá 4 Tâng .Thanh Hóa Thọ Hợp .Thanh Hóa Hải Thanh . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Khổng Minh Tƣờng Khổng Minh 05/07/1980 ống 5/7 Tƣờng Hoàng Thế 14/08/1992 LĐPT 1/5 Quyền Vũ Hồng 03/10/1984 Nguội SC 4/7 Kiệm Phạm Thành 22/01/1987 Lắp máy 4/7 Long Bùi Nam 24/04/1990 Lắp máy 3/7 Tiến Nguyễn Văn 21/08/1984 Lắp máy 3/7 Thuân Mai Xuân 23/09/1988 LĐTBCK 3/7 Hoàn Nhiếp Xuân 13/12/1991 Chế tạo TBCK 2/7 Thắng Nguyễn Bá 01/03/1990 Cao đẳng nghề hàn 3/7 Sáng Phùng Văn 29/01/1991 LĐPT 1/5 Hiệp Doãn Tất 12/01/1987 SC ô tô . Yên Khánh.Vũ Thư .Thanh Hóa Quang Thiện . Thái Bình Quả Linh .Tĩnh Gia . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Quỳnh Nguyên . Lắp ống bồn bể Thủ kho đội ống Thợ CT.Thanh Hóa Hải Thượng . Thanh Hóa Quảng Khê_Quảng Xương_Thanh Hóa Hải Thượng .Thanh Hóa Phú Sơn .Diễn Châu .Hà Nam An Hiệp .Lộc Hà .Quỳnh Phụ .Thái Thụy . Lắp ống bồn bể Diễn Trung . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Tĩnh Gia .Thái Bình Hồng Thịnh .Bắc Hải .Thanh Liêm .Tĩnh Gia .Quỳnh Phụ . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Quỳnh Phụ .Ninh Bình Tĩnh Gia. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thành Lợi .Yên Khánh .xe máy 3/7 Tuấn Nguyễn Thiện 07/07/1987 Kết cấu thép 4/7 Đẳng Lê Viết 10/07/1992 LĐPT 1/5 Anh Phạm Minh 11/12/1979 Ống 3/7 Châu Lê Doãn 20/08/1985 Cơ khí .Thái Bình Quả Linh .Vũ Quang .Ninh Bình Hải Hà.Hải Nhân .Thái Thụy .Thịnh Lộc .Tĩnh Gia .Vụ Bản .94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 02362 02552 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01283 10996 00660 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 00795 01950 06687 05642 01096 03416 03781 04250 01092 06763 01375 F01 W15 G01 W15 G01 G01 G01 G01 G01 W15 W14 E28 E28 F01 G08 W16 W11 G09 G01 W03 W03 W05 W16 G01 Trần Văn 12/12/1982 Lắp máy 3/7 Giang Phạm Bá 13/08/1991 Điện 2/7 Giáp Nguyễn Văn 12/11/1991 Cao đẳng Xây dựng DD & CN 3/7 Hoàn Nguyễn Tiến 06/05/1985 Điện 3/7 Huân Cao Khả 18/07/1988 Hàn điện 2/7 Minh Phan Thanh 27/06/1982 Điện công nghiệp 2/7 Ngọc Ngô Văn 15/04/1989 Điện công nghiệp 3/7 Tƣ Lê Tuấn 01/07/1989 Hàn .Quỳnh Hội . Tĩnh Gia. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thái Bình Minh Hòa.Thanh Hóa Triệu Lộc. Lắp ống bồn bể Thợ CT.Quảng Xương . Thanh Hóa Sơn Thọ .Thành Lợi .Thanh Lương .Tĩnh Gia .Thái Bình Quảng Lộc .gò hàn 2/7 Dũng Nguyễn Hữu 06/08/1986 Tiện kim loại 3/7 Tuyên Hoàng Trọng 13/11/1994 TC Điện 2/7 Quân Lê Đức 01/06/1987 Lắp máy 3/7 Tùng Nguyễn Văn 31/08/1979 Gia công kết cấu thép 3/7 Đạo Nguyễn Văn 05/02/1993 Điện công nghiệp 2/7 Mạnh Lê Trí 20/05/1992 Sơ cấp Nghề hàn 1/7 Bách Nguyễn Tuấn 12/03/1989 Lắp máy 3/7 Chung Nguyễn Đức 26/09/1988 Vỏ tầu thủy 2/7 Hƣng Trần Quang 02/05/1984 CTTBCK 3/7 Đạt 3 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm 1 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Thợ CT.Kim Sơn .Tĩnh Gia.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thạch Hà .Thanh Hóa Thịnh Long_Hải Hậu_Nam Định KTH Dưới 3T KTH Dưới 3T 3 năm KTH 3 năm 3 năm 12 tháng Dưới 3T 3 năm KTH Dưới 3T KTH 3 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm 1 năm 1 năm 3 năm Dưới 3T 3 năm Tổ trưởng Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Thợ ống Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ tiện Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ Bắc giáo Thợ xây lò. Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Tĩnh Hải . Lắp ống bồn bể Thợ CT.Thanh Hóa Phú Sơn .Thanh Hóa Hải Hòa .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Quỳnh Hợp .Sắt công trình 2/7 Vũ Nguyễn Trọng 02/01/1992 CĐ kỹ thuật điện tử 3/7 Tùng Nguyễn Như 20/10/1990 Hàn 2/7 Đức Lê Ngọc 26/07/1986 Điện 3/7 Dƣơng Đỗ Văn 10/05/1987 Hàn 2/7 Hai Nguyễn Quốc 02/01/1992 Trung cấp Hàn 2/7 Hoàng Lê Trung 20/06/1988 Công nghệ ô tô 3/7 Kiên Đặng Lê Hoàng 24/08/1989 Điện 3/7 Anh Nguyễn Văn 22/09/1979 LĐPT 1/5 Trang Tổ chế tạo ống SMP6A.Nghệ An Tùng Lâm .Thanh Hóa Thạch Hương .Thái Bình Đông Thịnh .

Tĩnh Gia.Bắc Giang Thăng Bình .Ninh Bình Ba Đinh . Thanh Hóa_Thanh Hóa Mai Lâm .Tĩnh Gia .Hoa Thành .Hà Tĩnh Mai Lâm .Thanh Hóa Quỳnh Xá .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Nguyễn Trọng Tuyến Nguyễn Trọng 01/12/1980 KCT Tuyến Lê Văn 21/04/1992 Cao đẳng tin học ứng dụng Kiên Mai Trung 16/10/1987 Cao đẳng Hệ thống điện Kiên Vũ Văn 08/11/1992 Cao đẳng điện công nghiệp Cƣờng Đỗ văn 03/08/1991 Cơ khí chế tạo máy (CNKT) Đồng Nguyễn Thanh 27/04/1994 TC KT lắp điện Tùng Trịnh Văn 20/12/1989 Điện .134 135 136 137 25 26 28 29 06292 06600 04786 06769 W16 W16 W07 W16 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01249 06682 06710 06717 06684 06490 06457 06468 01341 03538 04480 05852 01393 06778 06688 06761 03534 06772 02123 06693 02621 01957 06726 F02 W04 W04 W04 W04 W04 W04 W15 G02 G02 W15 G01 W15 W12 W16 W16 W16 W16 G04 W16 G01 G01 W16 161 162 163 164 165 166 167 1 2 3 4 5 6 7 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 168 169 170 1 2 3 00772 06432 06213 F09 G01 W04 Nguyễn Văn 20/4/1988 Điện công nghiệp Thành Nguyễn Bá 16/10/1989 TC lắp đặt TBCK Hòa Vũ Văn 22/07/1989 Sơ cấp Nghề hàn Công Ngô Sỹ 07/01/1991 Cao đẳng hệ thống điện Thành Tổ kết cấu thép SMP6A.Hoà Sơn .điện tử Mừng Trần Xuân 02/10/1991 Trung cấp Cơ khí CTM Tuấn Mai Văn 10/4/2989 CTTBCK Dũng Lưu Quang 10/11/1978 Hàn hơi Vịnh Lê Đăng 25/07/1991 Trung Cấp KT điện Hải Trần Văn 15/05/1988 Lái cẩu Phƣơng Nguyễn Văn Phƣơng 05/009/1981 Nguội Mai Văn 16/09/1992 Cẩu chuyển Tài Hoàng Văn 16/06/1988 Hàn điện Lợi Đỗ Hùng 18/10/1985 Cao đẳng kỹ thuật điện Hải Lê Thế 12/01/1989 Trung cấp điện công nghiệp Tiến Mai Văn 15/09/1990 Hàn điện Việt Lê Đình 29/04/1985 KCT Thành Lê Tất 22/06/1988 Trung cấp Hàn điện Hiệp Lê Huy Chƣơng 11/03/1984 Lắp máy Chu Văn 20/04/1982 Điện SC Tiếp Lê Văn 22/04/1985 Điện tầu thủy Bắc Tổ xây dựng .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Thăng Bình . bảo ôn Thuần Lộc .Quảng Xương . bảo ôn Thợ xây lò.Hà Châu .Yên Thành .Yên Mô .Ông Trần Văn Hải Trần Văn 08/23/1982 Gò hàn Hải Hồ Văn 05/05/1985 Công nghệ ô tô Bích Đỗ Đình 03/02/1959 Lao động phổ thông Định 3/7 2/7 1/7 3/7 Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Thợ xây lò.Thanh Hóa Ninh Hải . bảo ôn Thôn Mít .Hoằng Hóa .Thái Bình Đông Thịnh.Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò.Quế Võ .Hà Trung .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Điện Biên_Tp.Hiệp Hoà .Thanh Hóa Quỳnh Mỹ.Bắc Ninh Trường Lâm .Thanh Hóa Hải Lĩnh_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa Hải Hà.Thanh Hóa Hoàng Giang Nông Cống Thanh Hóa Quảng Phúc .TT Sơn Cao Trọng 11/12/1990 Lắp đặt TBCK Chí Lê Minh 20/04/1984 Hàn Nam Tổ chế tạo KCT laydown 4 .Nghệ An Hải Hòa .Tĩnh Gia .Bắc Ninh Nga Trung_Nga Sơn_Thanh Hóa Phú Sơn. bảo ôn Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ xây lò.Tĩnh Gia . Thái Bình .Quế Võ .YênThái .Thanh Hóa Xóm 8 .Nga Sơn .Quỳnh Phụ .Thanh Hóa Thăng Bình.Hậu Lộc . Thanh Hóa Trường Thành.TT Hương Khê .Nông Cống .Thanh Hóa Đông Hoàng .Nông Cống.Tiền Hải . Đông Sơn.Quảng Xương .Thanh Hóa 4/7 2/7 1/5 KTH Tổ trưởng chế tạo KCT Dưới 3T Nhóm trưởng chế tạo KCT Dưới 3T Thủ kho Hiền Lương. bảo ôn Thợ xây lò.Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò. Thanh Hóa Khối 12 .Thanh Hóa Mạo Yên -Phượng Mạo .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia . Nông Cống.Thanh Hóa Hải Thượng .Phù Lương .Thanh Hóa Hải Nhân .Thanh Hóa 5/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 3/7 4/7 2/7 2/7 3/7 5/7 1/5 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 KTH Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm 1 năm 1 năm Dưới 3T 36 tháng 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm 3 năm Dưới 3T Tổ trưởng Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Tổ trưởng Tổ trưởng Thợ CT KCT Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ xây lò. Thanh Hóa Hải Nhân .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh 03/23/1976 Lắp máy Sơn Nguyễn Văn 11/30/1960 LĐPT An Doãn Tất 11/10/1989 Công nghệ ô tô Tú Trần Văn 08/04/1990 Trung cấp Điện công nghiệp Sỹ Nguyễn Đình 09/04/1989 Công nghệ KT điện tử .Nông Cống .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Nguyên Bình . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hoá Xóm 3 . Quỳnh Phụ. bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa 6/7 1/5 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 KTH dưới 12T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Tổ trưởng XD W5 W5 W5 W5 W5 Hoằng Trịnh .Thái Bình Hải Lĩnh .Thanh Hóa Quảng Long .Thanh Hóa Quảng Công .

bảo ôn Thợ xây lò. Yên Thế.Tĩnh Gia .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn 01/04/1981 Gia công cơ khí 3/7 Tuyên Cao Văn 13/05/1989 Điện 3/7 Chiến Nguyễn Văn 03/01/1987 Lắp điện và điều khiển 2/7 Liên Nguyễn Bá 24/03/1960 LĐPT 1/5 Phụng Bùi Khắc 24/04/1964 LĐPT 1/5 Chính Bùi Khắc 01/02/1965 LĐPT 1/5 Thuật Ngô Đức 20/12/1976 LĐPT 1/5 Trình Mạc Đăng 12/09/1986 Điện 2/7 Nghĩa Nguyễn Đức 20/04/1993 TC lắp đặt TBCK 2/7 Cƣờng Nguyễn Văn 20/10/1995 Kỹ thuật Hàn 2/7 Ái Trần Cao 04/04/1992 TC-XD 2/7 Thắng Trịnh Văn 25/10/1993 TC .Thanh Hóa Vĩnh Ninh .Kim Thành . Nghệ An Rạng Động.Bắc Ninh Ngọc Sơn . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. Thanh Hóa .Long Sơn .Quỳnh Phụ . bảo ôn Thanh Lãm .Bắc Ninh . Thanh Hóa Thiệu Ngọc . bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Xóm 8 .Hà Tĩnh Thắng Thọ . bảo ôn Thợ xây lò.Lam Sơn .Bình Xuyên .Tĩnh Gia.Triệu Sơn. bảo ôn Thợ xây lò.Nam Định Nguyễn Bình .Quỳnh Lưu . bảo ôn Thợ lắp đặt Thợ lắp đặt Thợ xây lò.Hiệp Hoà .Hà Tĩnh 12 tháng Dưới 3T 3 năm Dưới 3T dưới 12T dưới 12T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm 3 năm Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây lò.Thanh Hóa Vũ Ninh .Thái Bình Quỳnh Trang . bảo ôn Thợ xây lò.Nghĩa Hưng.Tứ Kỳ .Thanh Hóa Kim Đính . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Nghệ An Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Tổ trưởng Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Đông Phú.Thanh Hóa Sơn Thủy_Hương Sơn_Hà Tĩnh Yên Bái_Yên Định_Thanh Hóa Nga Hưng_Nga Sơn_Thanh Hóa Hải Hòa. bảo ôn Thợ xây lò.TP. Tĩnh Gia.Lộc Hà .Bắc Ninh Tùng Lâm.171 172 173 174 175 176 177 178 179 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06694 06759 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 W16 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 05993 05638 06760 05172 05035 05409 06677 03853 04770 01150 06784 06855 02166 06765 W21 W21 W21 W21 W21 W21 E27 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W14 W14 W15 W16 F12 W14 W10 W16 W05 G07 W16 204 205 206 207 208 209 1 2 3 4 5 6 04720 06086 06379 06658 06653 06208 G02 W16 W22 W22 W22 W22 Phạm Đức 19/04/1981 LĐPT 1/5 Văn Nguyễn Văn 29/03/1984 Lắp máy 3/7 Bình Vi Hải 04/05/1989 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Nam Nguyễn Huy 12/07/1992 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Kháng Mai Đắc 30/07/1992 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Sỹ Nguyễn Đình 26/10/1993 Cao đẳng Hàn 3/7 Thắng Nguyễn Viết 17/07/1991 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Thắng Lê Văn 16/06/1992 Hàn điện 2/7 Định Nguyễn Doãn 11/10/1993 Trung cấp Hàn 2/7 Anh Tổ Xây dựng cƣ xá .Thiệu Hóa . Đông Sơn.Nông Cống .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò. Thuận Thành.Hà Tĩnh Thọ Ngọc.Nam Định Nguyên Bình.Đô Lương .Tĩnh Gia . bảo ôn Thợ xây lò. bảo ôn Thợ xây lò.Lộc Hà .Hải Dương Hòa Tiến . Nghi Lộc.Thái Bình Tân Lộc.Yên Phong .Vĩnh Lộc .Quỳnh Phụ .Nghệ An Xóm 12 .Anh Sơn .Điện 2/7 Giang Trịnh Văn 13/8/1989 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Dƣơng Nguyễn Văn 26/06/1989 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Thỏa Phạm Văn 25/12/1992 Trung cấp điện 2/7 Cƣơng Nguyễn Duy 13/06/1992 CĐ CNKT cơ khí 3/7 Tùng Lê Văn 15/11/1994 Công nghệ hàn 3/7 Việt Nguyễn Văn 07/11/1959 Lắp máy 6/7 Hà Nguyễn Xuân 20/08/1990 Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Dƣơng Ngô Trí 20/11/1987 Lắp máy 3/7 Huy Hồ Sỹ 17/09/1992 CĐ CNKT Giao thông 3/7 Bình Lê Đình 06/06/1992 CĐ KTCT 3/7 Thành Lê Quang 19/07/1987 Lắp máy 3/7 Cảnh Cao Văn 15/7/1996 Trung cấp Hàn 2/7 Tâm Tổ Timesheet cho JGCS .Thanh Hóa Quỳnh Trang . bảo ôn Thợ xây lò.Hải Dương Hoàng Lương .Thanh Hóa Tâm Lộc .Thiệu Hóa . Bắc Giang Hoài Thượng. bảo ôn Timesheet Timesheet An Thanh .Vĩnh Phúc Mai Lâm .Thái Bình Quỳnh Trang .Lộc Hà .Bắc Giang Tiến Thắng.Tĩnh Gia.Tĩnh Gia . Bắc Ninh Ninh Hải . bảo ôn Nhóm trưởng chế tạo KCT Thợ xây lò.Thanh Hóa Tân Lộc .Quỳnh Phụ .Thanh Hóa Bố Trạch_Quảng Bình Hải Thượng.Nghệ An Mỹ Thành_Yên Thành_Nghệ An Thiệu Đô .Thanh Hóa Hải Thượng .Ông Võ Văn Hoàn Võ Văn 12/05/1989 Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Hoàn Nguyễn Văn 20/10/1991 Nhiệt điện 3/7 Long Lê Thanh 05/07/1984 Vận hành máy XD 3/7 Đồng Nguyễn Ngọc 21/01/1993 Công nghệ KT cơ khí 3/7 Điệp Nguyễn Xuân 31/01/1990 Tự động hóa XNCN (CNKT)3/7 Quang Hồ Sỹ 28/05/1982 Hàn điện 3/7 Nhâm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Thợ lắp đặt Thợ xây lò.Hải Hậu. bảo ôn Thợ xây lò.Thanh Hóa Nghi Vạn.

Tĩnh Gia .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Phú Lâm .Thanh Hóa Phù Lâm.Tĩnh Gia .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Thanh Hóa Xóm 7 .Tĩnh Gia .Nông Cống .Thanh Hóa Mai Lâm .Vĩnh Lộc .Nông Cống .Thanh Hóa Tân Trường .Thanh Hóa Xuân Lâm.Thanh Hóa Phú Sơn .Tĩnh Gia.Thanh Hóa .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hoằng Lưu .Nông Cống .Tĩnh Gia.Thanh Hóa Yên Ninh .Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Thanh Hóa Phú Lâm .Thái Bình Hải Thượng .Thanh Hóa Nguyên Bình .Thanh Hóa Mai Lâm .Nông Cống .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Trường Lâm.Thanh Hóa Trường Lâm.Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Ninh Hải.Tĩnh Gia.Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Nho Quan .Tĩnh Gia .Triệu Sơn.TĨnh Gia .TĨnh Gia .Hà Trung .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Mai Lâm .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Thăng Long .Thanh Hóa Đức Long .Thái Thụy .Tĩnh Gia .Hoằng Hóa .TĨnh Gia .Thanh Hóa Hoàng Sơn .Thanh Hóa Bình Minh .Tĩnh Gia .Bình Gia .Thanh Hóa Thái Thọ .Thanh Hóa Hải Thượng .Thanh Hóa Xuân Lâm.Lạng Sơn Hải Bình .Tĩnh Gia.210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Lê Văn Đỗ Văn Cao Ích Hoàng Đat Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Ngọc Nam Thành Dũng Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang 10/02/1993 14/08/1988 02/06/1986 07/05/1989 10/10/1981 20/05/1986 26/01/1993 15/05/1988 11/08/1988 21/07/1993 15/08/1986 20/04/1988 11/26/1985 01/11/1991 20/11/1984 10/11/1992 19/02/1990 20/08/1982 14/09/1993 08/07/1991 22/02/1992 19/07/1993 09/09/1990 01/07/1989 22/05/1989 16/08/1990 22/12/1992 18/08/1990 09/02/1989 16/01/1995 13/03/1991 20/01/1988 08/01/1983 11/03/1991 25/02/1989 06/07/1988 11/10/1992 13/07/1994 13/03/1995 28/12/1991 20/01/1992 Điện tử CN và dân dụng 2/7 Dưới 3T Trung cấp Điện tử công nghiệp 2/7 Dưới 3T Trung cấp Hàn điện 2/7 Dưới 3T Lắp đặt TBCK 3/7 Dưới 3T Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T Vỏ tầu thủy 2/7 Dưới 3T Hàn công nghệ cao 1/7 Dưới 3T Trung cấp Hàn điện 2/7 Dưới 3T CĐ CN ô tô 3/7 Dưới 3T KT máy lạnh và điều hòa không 3/7khí Dưới 3T Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy 3/7 Dưới 3T Máy tàu thủy 3/7 Dưới 3T Trung cấp điện CN&DD 2/7 Dưới 3T Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Dưới 3T Công nghệ cơ khí 2/7 Dưới 3T Trung cấp Cơ khí sửa chữa 2/7 Dưới 3T Lắp đặt TBCK 2/7 Dưới 3T Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Dưới 3T Công nghệ KT Xây dựng 3/7 Dưới 3T Điện công nghiệp 3/7 Dưới 3T KT máy lạnh và điều hòa không 2/7khí Dưới 3T Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ 2/7 khí Dưới 3T Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ 2/7 khí Dưới 3T Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Dưới 3T Sơ cấp hàn 1/7 Dưới 3T Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Dưới 3T Trung cấp hàn 2/7 Dưới 3T Công nghệ KTĐ.Ninh Bình Tế Lợi .Thanh Hóa Dân Quyền.Thanh Hóa Bình Minh .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Nghi Sơn .Triệu Sơn.Thanh Hóa Ninh Hải . điện tử 3/7 Dưới 3T Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Dưới 3T Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 Dưới 3T Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 Dưới 3T Công nghệ ô tô 3/7 Dưới 3T Ống 2/7 Dưới 3T Cao đẳng Công nghệ điện tử 3/7 Dưới 3T Công nghệ hàn 2/7 Dưới 3T Kỹ thuật hàn 2/7 Dưới 3T Hàn 2/7 Dưới 3T CĐ Lọc hóa dầu 3/7 Dưới 3T Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Dưới 3T Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Tùng Lâm.Thanh Hóa Dân Quyền.Tĩnh Gia.Thanh Hóa Mai Lâm .Vĩnh Lộc .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Vạn Hòa .Tĩnh Gia .Yên Định .Thanh Hóa Tế Lợi .TĨnh Gia .Thanh Hóa Hoàng Văn Thụ .TĨnh Gia .Tĩnh Gia.Nông Cống .Hà Lĩnh .

Vĩnh Hoà .Tĩnh Gia.Đông Sơn .Thanh Hóa Tĩnh Hải .Thanh Hóa BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC Lê Văn Hà Văn Trần Hữu Đới Văn Cƣờng Hiệu Kiện Đăng 10/20/1986 KSCNH 9/10/1983 KSCNH 5/8/1973 Hàn điện (6G) KSCNH BỘ PHẬN PHỤC VỤ 5 5 Ngọc 5/10/1988 Hàn điện .Thanh Hóa Hà Yên .Tĩnh Gia .Ninh Giang .Tĩnh Gia .Phạm Văn Long Lê Ngọc Hiển Doãn Văn Tùng Nguyễn Văn Cƣờng Nguyễn Bá Chƣơng Nguyễn Văn Thành Lê Văn Châu Phạm Văn Nam Hoàng Đạt Sỉ Trương Ngọc Lợi Nguyễn Trung Trƣởng Trịnh Nam Giang Lê Văn Năng Lê Đình Thiện Phạm Văn Cƣờng Mai Văn Long Hoàng Văn Minh Trịnh Hồng Quang Lê Công Bình Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Xuân Chung Lê Đức Hà Trịnh Văn Hà Trần Văn Hiền Nguyễn Trọng Huỳnh Lê Đình Thạch Quách Quang Cƣờng Lê Xuân Ban Lê Sỹ Tƣ Lê Xuân Mƣời Mai Huy Lƣợng LAO ĐỘNG THUÊ NGOÀI THẦU PHỤ Đội Hàn 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W22 W22 W22 W22 W21 W21 W21 W04 W04 W04 W04 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 1 2 3 4 1 2 3 4 02041 00602 01226 09810 E05 E05 F05 E05 03681 W07 Nguyễn Xuân 14/08/1988 05/03/1981 09/09/1994 26/03/1992 10/08/1989 27/07/1988 10/12/1980 07/01/1994 05/10/1991 16/02/1994 05/05/1974 06/10/1991 19/09/1992 18/09/1991 18/06/1992 19/11/1989 29/09/1989 20/09/1993 01/01/1990 02/01/1990 10/05/1987 10/04/1990 10/05/1990 10/05/1985 15/07/1987 06/04/1988 26/03/1984 08/03/1985 12/06/1989 08/08/1989 15/08/1991 Trung cấp Công nghệ ô tô 2/7 Điện .Hải Thượng .Yên Định .Tĩnh Gia .Hà Tĩnh Minh Thọ .Nga Sơn .Thanh Hóa Định Hưng. Thanh Hóa Mai Lâm .Thanh Hóa Hải Hòa .Thanh Hóa Hải Châu.Tĩnh Gia .Thanh Hóa 1/8 2/8 6/7 1/8 3 năm KTH KTH Dưới 3T Phụ trách đơn vị Giám sát hàn Tổ trưởng hàn Giám sát hàn Xóm 1 .Hương Khê .Nam Định 3/7 3 năm Công nhân Nguyễn Bình.Hải Thượng .Thanh Hóa Tượng Sơn .Thanh Hóa Bắc Hải .Tĩnh Gia . Thanh Hóa Tùng Lâm .Thanh Sơn .TĨnh Gia .Nước 3/7 Hàn điện 2/7 Hàn 2/7 TC nghề .Tĩnh Gia .Nông Cống .Thanh Hóa Hải Nhân .Thanh Hóa Xã Tĩnh Hải .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hải Thượng .Tĩnh Gia .Thanh Hóa Hoằng Thanh.Hải Dương P Tràng Ninh .Kiến An .Thanh Hóa Hà Châu .Nam Trực .Thanh Hóa Xóm 9 .Thanh Hóa Quảng Ngọc.Vĩnh Lộc .Thanh Hóa Mai Lâm .Hải Phòng Đồng Sơn .Thanh Hóa Nga Văn .Nam Định Thọ Thanh.Thanh Hóa Nghi Sơn .Nga Sơn.Thanh Hóa Nga Nhân.Thanh Hóa Tĩnh Hải .Thanh Hóa Cao Bắc . Tĩnh Gia. Quảng Xương.Thanh Hóa Vĩnh Hùng .Kim Bảng .Thiệu Khánh .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia . Hoằng Hóa.Thanh Hóa TT Quỹ Nhất .Hòa Hải . Thanh Hóa Thôn 8 .lắp đăt thiết bị cơ khí 2/7 TC Lắp đặt đường ống công trình 2/7 Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân dụng 2/7 Điện 2/7 Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy 3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu 3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 KT lắp đặt điện và điều khiển2/7 LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 12 tháng 12 tháng Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Định Bình .Nông Cống .Thanh Hóa Thị trấn Tĩnh Gia .Hà Trung . Yên Định.Tĩnh Gia . Thanh Hóa Đông Thịnh . Thường Xuân.Hà Trung . Thanh Hóa Tường Lâm .Nghĩa Hưng .Hà Nam Đội 3 .

Hưng Yên Hương Liên.Nghĩa Hưng.Hải Dương Liên Trì .Phú Lương .An Vũ .Hải Dương Ninh Khánh .Thanh Phong .Hà Nam Thôn 1 .Kim Anh .Hà Tĩnh Thắng Thọ .Tiên Lữ .Ninh Bình Xóm 4 .Bắc Ninh Nghĩa Sơn.Khánh Hội .Ninh Phong .Quế Võ .Yên Khánh .Kim Thành .TP Ninh Bình .Thái Nguyên Đông Giang.Hà Trung .Ninh Giang .Cổ Lũng .Yên Mô .Thái Bình Gốc Lâm.Chí Linh .Quế Sơn.Thanh Hóa 50 Phan Bội Châu .Thanh Hóa Trường Giang .Ninh Giang .Ninh Bình Thọ Hợp .Gia Viễn .Lục Nam .Thanh Hóa Văn Minh .Ninh Bình Đào Viên.Quế Võ .Sơn Động.Thái Bình Hà Long .Văn Giang .Đông Hưng.Bắc Giang Xóm 4 .Đông Sơn .Quế Võ .Yên Từ .Thanh Hóa Minh Nghĩa .Nam Định Xóm 8 .TT Sao Đỏ .Định Hoá .Nghệ An Giai Lệ .Thanh Liêm .Thanh Hoá Vệ Xá .Cẩm Thượng .Nam Hưng .Nông Cống .Quế Võ.Yên Khánh .Hải Dương Trần Xá .Quỳnh Phụ .Hải Dương Đô Đàn .Trần Hữu Kiện W07 Vũ Văn 10/3/1991 Toán W07 Lê Minh 5/15/1989 Thành W07 Đỗ Quang 7/2/1987 Hùng W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện .Nông Công .Nam Sách .Thái Bình Cây Lán .BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Tổ hàn 6G 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 00803 00804 04811 00673 00655 02333 00433 04555 00322 01365 00798 00767 05723 01083 01624 01579 03265 01112 00970 01755 01645 02207 00384 00646 01221 02043 02274 00390 03547 03051 00808 01682 01067 04572 02842 41 42 43 41 42 43 03536 02168 03375 Nguyễn Văn 3/20/1983 Hợi Trần Đình 1/3/1985 Luật Mai Trọng 6/20/1981 Đoàn Vũ Thế 9/26/1974 Tuyền Phùng Đức 4/6/1984 Thành Hà Xuân 2/25/1988 Hƣng Nguyễn Duy 3/23/1983 Đức Nguyễn Văn 7/6/1994 Huấn Lê Duy 7/15/1988 Trung Dương Văn 11/20/1986 Vƣơng Phạm Ngọc 12/22/1984 Tiển Nguyễn Tiến 10/26/1986 Thành Đinh Quang 9/26/1984 Thắng Nguyễn Viết 4/4/1982 Việt Đào Văn 10/1/1990 Sơn Lê Hồng 10/21/1991 Phúc Nguyễn Văn 6/2/1984 Hội Bùi Thành 8/27/1985 Long Nguyễn Duy 5/19/1984 Toàn Vũ Chí 12/1/1976 Quân Nguyễn Thành 8/16/1990 Ninh Trần Võ 7/12/1987 Hoàng Đỗ Đăng 6/30/1990 Cảnh Bùi Hữu 1/5/1984 Kham Nguyễn Hữu 8/1/1976 Tuấn Lê Văn 10/2/1988 Dung Phạm Văn 2/28/1985 Chỉnh Đào Văn Trƣờng 15/08/1987 Trần Đức 9/20/1984 Thanh Đào Thanh 2/11/1990 Tuấn Nguyễn Văn 6/6/1980 Cảnh Trần Văn 7/11/1988 Tuân Nguyễn Văn 5/20/1988 Đoàn Nguyễn Văn 6/10/1989 Dũng Bùi Hữu 3/2/1985 Nghiêm Tổ hàn 2-3G nhiệt điện .Gia Thắng .Hương Khê.Bắc Ninh Thôn 1 .Huyền Sơn .Quỳnh Phụ .Nghệ An Đội 8 Vân La .Hải Dương Đông Tiến .Chí Linh .Kim Sơn .Đào Viên .Nông Cống .Thanh Chương .Ninh Bình Thanh Nho .Chi Lăng .Qùy Hợp .Yên Định .Hải Dương Thôn Thi .Đức Long .Bắc Giang Thái Học 2 .Lệ Xá .Thanh Hóa Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Định Hòa .Ninh Bình Tiên Tảo .Hải Dương An Hòa .Hàn hơi (2G-3G-4G) 3/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (2G-3G-6G) 3/7 Sơ cấp hàn (6G) 1/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (3G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện 3/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 4/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (6G) 2/7 Hàn điện (6G) 4/7 Trung cấp hàn (3G-6G) 2/7 Hàn điện (2G-3G-4G-6G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 5/7 Hàn điện (2G-3G-6G) 3/7 Hàn điện (2G-3G-4G-6G) 3/7 Hàn (6G) 3/7 Hàn điện (6G) 3/7 Hàn Hàn điện (2G-3G-4G) Công nghệ hàn 1/7 3/7 3/7 KTH KTH 1 năm KTH 3 năm KTH KTH 1 năm 3 năm 3 năm KTH KTH 1 năm KTH KTH 1 năm 1 năm KTH KTH 3 năm 3 năm KTH 3 năm KTH KTH KTH KTH Dưới 3T KTH 3 năm KTH KTH KTH 1 năm 1 năm 3 năm 3 năm 1 năm Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Phúc Lai . Kim Sơn.Bắc Ninh Khánh An .Thanh Hà .Bắc Ninh Vĩnh Hòa .Ninh Bình Quảng Từ .Thanh Hóa .Quỳnh Giao .Hải Dương Yên Mật. Ninh Bình Phả Lại .Thanh An .

Hải Hậu .Nam Định Quỳnh Vinh.Nghệ An Xóm 3 .Quỳnh Lưu.Thuận Thành.44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 44 45 46 47 48 01656 05706 04152 03396 01006 W07 W07 W07 W07 W07 Bùi Công Lê Đại Nguyễn Thế Lê Văn Đào Văn Dƣơng Dƣơng Cƣờng Hùng Bá 9/8/1987 24/03/1990 4/9/1988 11/8/1989 7/13/1986 Hàn điện (2-3G) Hàn điện 2G-3G Hàn điện (2G-3G-4G) Hàn điện Hàn điện Lái xe.Bắc Ninh Hải Phú .Vũ Thư .Nghệ An Lái xe tự hành 10T Lái xe tự hành 7T Lái xe tự hành 7T Lái xe 45 chỗ Lái xe 45 chỗ Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh NGƢỜI LẬP GIÁM ĐỐC DỰ ÁN Nguyễn Tiến Dũng .Vĩnh Sơn .Thái Bình Hoài Thượng.Anh Sơn .Việt Thuận . lái cẩu thuê ngoài Phạm Văn Tuấn Trần Xuân Sinh Mai Xuân Trƣờng 2/7 3/7 3/7 1/7 4/7 3 năm 1 năm 1 năm 1 năm KTH Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Hàn 2-3G Đồng Tiến .

Tốt Tốt Khá Khá Trung bìnhTrung bình Số CMT Ngày đến Số ĐT Mã tổ Kém Kém Năng lực Ý thức 173 661 745 125 469 959 013 227 036 01/10/2014 25/09/2014 01/02/1998 0914 888 680 0982 280 877 0982.270.890 GĐ DA PGĐ DA PGĐ DA Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 151 131 220 09/10/2014 0914 652 674 Đội trưởng Tốt Tốt 011 941 896 142 605 853 121 569 457 151 440 086 151 878 631 18/09/2014 18/09/2014 25/12/2011 15/09/2010 01/10/2014 0983 339 363 01649.974 0947 876 615 HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121 213 910 121 830 512 141 831 976 125 257 638 186 836 738 121 242 391 172 838 106 07/08/2014 09/08/2014 09/10/2014 30/08/2012 26/01/2012 04/08/2014 01/10/2014 0942 092 999 0979 630 181 0972 574 248 0977 780 854 01699 643 034 0976 323 460 An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121 841 369 145 160 698 121 277 821 22/09/2011 4/4/2012 9/10/2014 01682 205 331 01668 061 277 01685 683 267 Vật tư Vật tư Vật tư Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 162866470 09/10/2014 01658 143 126 QLM&TB Tốt Tốt 09/03/2014 26/01/2012 09/12/2014 10/9/2014 0919 955 181 0986 648 148 0974 569 844 QC QC QC QC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 15/08/2014 7/9/2014 0978 246 184 0974 307 068 KTTC KTTC Tốt Tốt Tốt Tốt 172707595 125287259 .367.649.371 0916 284 849 0986.

616.986 .034.592.177.912.523 KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 151 525 847 1/9/2014 1/9/2014 0943 318 811 0914 164 823 DCC DCC Tốt Tốt Tốt Tốt 145242942 01/10/2014 20/10/2014 0982 301 088 Văn thư Văn thư Tốt Tốt Tốt Tốt 173 224 713 21/09/2011 01/08/2014 02/02/2009 15/09/2014 01/10/2014 15/05/2014 11/07/2014 0972 339 083 0985.585 Trắc đạc Tốt Tốt 161 430 150 17/02/2012 0983 954 356 ĐTC Tốt Tốt 15/09/2014 0904 091 546 QLM Tốt Tốt 01678.135603017 17/9/2014 15/9/2014 01/02/2012 15/09/2014 04/12/2011 0943 531 035 0984 250 003 0974 752 735 0936 922 316 0913.555 151987872 173118486 04/01/2014 18/07/2012 04/06/2014 30/08/2013 26/6/2014 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 141 156 612 3/19/2012 0912 536 395 Bếp Bếp Tốt Khá Tốt Tốt 183 589 917 151502257 151 816 134 173 730 724 162 665 656 121877537 180137531 172 698 747 0977.602 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 121284627 20/11/2012 1/9/2014 28/06/2014 22/09/2014 01/10/2014 01694 303 996 0903 449 125 01677 337 661 0963 318 406 0912 356 365 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 172623727 01/01/2011 0967.

518 01646.739.792 0977 897 577 01693 889 392 186 868 010 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp 06/12/2011 .173148330 187601203 272220875 170460683 172162827 172944632 173891940 170460874 173797637 171 448 251 171598903 173021273 8/1/2014 8/1/2014 8/1/2014 9/1/2014 9/12/2014 9/12/2014 8/1/2014 9/6/2014 14/05/2014 01/10/2014 07/08/2014 22/10/2014 145144812 121889012 02/06/2014 02/06/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 23/10/2014 173 549 331 186594643 173432665 173826170 173 045 456 173043016 173755996 173 058 554 172 842 943 172195066 0973 844124 0978 281 344 0966 103 844 0985 676 031 0984 900 115 Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá 09/09/2014 01649 040 579 Mr Công Tốt Tốt 29/10/2011 09/03/2014 02/08/2014 02/08/2014 27/05/2012 19/08/2013 03/11/2012 26/05/2014 05/07/2014 07/11/2012 15/07/2013 01/08/2012 02/08/2014 0983 380 425 0986 645347 0962.325 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 18/10/2012 27/07/2012 0944 380 626 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Tốt Tốt TB Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 01645 151 573 0987 904807 0978.428.265.012 01687 453 523 0989.755.

893.041 0975 451 096 0983 892 678 01672 177986 01642.367 0943 22122 6 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá TB Khá Tốt TB TB TB Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt TB Khá TB Tốt Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt .137 0977 896 468 01644 483 462 0985 236 184 0983 777 871 0985 723 118 0989 965928 0988 690 539 01687 446 272 0987 127 725 0978 609 026 01656 206 516 0167 570 0083 0989 735 486 0989.261.650.429 0976.596.934.159.769 0964.173 252 756 173 164 230 18/10/2012 21/05/2012 26/05/2014 15/07/2013 173 043 394 173041659 173748539 173 057 694 172 895 535 164 238 417 173 748 527 173 041 130 173 042 199 10/05/2013 18/07/2012 05/10/2012 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 02/8/2014 151 896 556 162738210 164 308 035 151 799 686 162738139 172699978 168409518 151814166 151 934 253 183535423 172694654 173040718 173 760 341 164379589 173 029 868 183385908 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 10/9/2014 16/09/2014 13/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 02/08/2014 06/09/2014 12/08/2014 10/09/2014 08/11/2012 13/03/2013 13/10/2014 15/08/2014 13/10/2014 0983 313 931 01674.885 0975 682 370 0988.

257 0976615833 186108549 172195090 08/10/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 28/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 24/09/2014 24/09/2014 10/09/2014 05/12/2013 10/09/2014 03/09/2014 02/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 12/08/2014 02/08/2014 13/10/2014 13/10/2014 02/08/2014 013217169 150808704 173007856 173 255 226 183568883 173056736 172 692 467 01/12/1998 01/12/2010 14/4/2014 29/03/2014 01/08/2014 12/07/2014 06/06/2014 0912.194 0985.629 01696 816713 0963 964 821 0965.911.111 0977.188 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá 125055547 172197152 150 800 083 09/12/2004 26/05/2014 29/03/2014 0947.173 045 057 173736759 18/08/2014 11/07/2014 06/09/2014 15/08/2014 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt 0974.543.552 .111 0984.781.645 Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Khá TB Kém Kém Kém TB TB Tốt Khá Tốt TB Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Kém TB Kém Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 01698.628.266.484.890 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 173247807 172198742 173827258 173255553 174500075 173 040 836 173248577 171881302 173023774 172195602 173040758 173 045 863 173026169 0977.036 01695 352 019 0986.3543 0972.162.367.113.903.172 0123.687.808 0985 190 021 0165 392 6830 01688.717 0982.448.059.714.483.004 0977833362 0969 438 508 0973666422 0963 889143 0984.806.531 0982.

789.974.534.805 01668 763 879 0974346568 0977.866.466.731.141918715 121667549 121 792 025 125 410 794 163002558 173748494 184008044 135059516 173057137 01/08/2014 19/08/2014 09/09/2014 09/09/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 02/08/2014 15/08/2014 174660857 06/03/2013 11/08/2014 26/08/2014 01/07/2014 01/02/2012 02/01/2012 20/09/2014 24/05/2014 12/08/2014 02/08/2014 06/09/2014 06/09/2014 15/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 02/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 01/09/2014 04/09/2014 22/10/2014 24/10/2014 15/08/2014 173 014 083 17378006 172692598 142616264 125316908 172 183 711 31/03/2014 06/06/2014 26/6/2014 01/08/2014 01/08/2014 29/03/2014 152643177 141378712 151358781 172 627 257 173760566 174005035 163072842 183723321 174781466 125331501 187098825 186614253 186949482 173 789 747 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá 1692511446 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Tốt Khá Khá Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt 0975 932 757 0976 749 243 0962 242 841 0977 276 417 0979 053 872 0983.515 01659 548 879 01693488922 0974 587 629 0973 719525 0989.783 01677.854.8061 0989.289 0982 432967 01667 703 103 0915 700 253 0168 268 7388 01644 146 913 .060 01695.200.236 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Tốt Tốt Tốt TB Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt 0914.969.069 01672.279 0167.

863 01662.301 0977 782 424 01699 084204 0974 494 189 0973.225.197.169 0968 314 250 0983.233 0982 745 314 0973 860975 0974.770 01652 905 379 01262.884 0974 982 814 0946 309 830 01675 812 912 01679.463 01692.710.604.648.173762299 173030276 172196056 172839571 173057636 172199439 173762221 173045297 173029798 173756142 172759054 173029001 173030513 082180354 172178424 173751177 173056951 173032546 173764831 173546632 173558283 173761148 173858656 173030444 173739151 173230619 173749746 173057636 173201078 152122682 173753920 172621702 172232033 173312884 164418536 172636407 173749774 173756731 173 760 506 173221419 174147375 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 12/07/2014 04/07/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 26/05/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 15/05/2014 01/08/2014 12/07/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 02/08/2014 27/5/2014 12/07/2014 01/08/2014 27/5/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 02/08/2014 12/07/2014 12/07/2014 26/6/2014 06/06/2014 02/08/2014 01649 785 585 0975.327.725.718 01629 251 915 0978.009.526.606.817 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Khá Khá TB Khá Khá Tốt Khá Khá Khá Khá TB Khá Khá Tốt Khá Khá Khá TB TB TB Khá TB TB Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Khá Tốt Khá Khá .629.973.430 0973.679.810 01665.751 0976 057 887 0972 992 067 0968.189.788.615 0962 613 293 0988.386 01645 595318 01698 932559 0979 711454 0973 118453 0985.183 0989.383.994.899 01634.222 01638 326 805 0968.577 0974.421.

033.633 01/08/2014 0979 290178 01/08/2014 01669 447 633 29/03/2014 0986.948.510.782 12/07/2014 0966 133 581 29/03/2014 0967.173387360 172 155 600 173893137 173760453 173041412 173048578 171688931 173 760 503 173218114 174 042 266 171534433 173 385 746 173048748 183873619 173241897 172698474 173298821 163238142 173 647 036 173080672 172717057 173 448 879 173032307 172662143 172696327 172637114 172183796 172180669 173042890 173 041 660 173283457 02/08/2014 0988.762.661 26/6/2014 0968.686 06/06/2014 01644.471.897.044.879 12/07/2014 0979 697 508 10/06/2014 26/05/2014 01649.302.194.643.143 15/05/2014 01646.737.7999 02/08/2014 28/03/2012 01688 758 760 02/08/2014 0962.070 26/6/2014 01644 662679 0984 601 936 0976 787 305 0905 821 352 W W W W 0988 427 297 Phục vụ 162 933 819 173 029 076 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn TB TB TB TB Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá TB Khá Khá Khá Tốt Tốt Khá Tốt Tốt TB Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt .459.092.364 26/6/2014 0974 612 251 26/6/2014 0982 285 951 27/5/2014 0913.309 01/08/2014 01692 960731 27/5/2014 0969.930 02/08/2014 01657.594.518 27/5/2014 0986.360 27/5/2014 0977.665 29/03/2014 0945.771 26/6/2014 29/03/2014 26/6/2014 01639 823 310 01/08/2014 0976 762523 12/07/2014 0973 786 423 02/08/2014 0968.519.

667.0985 692168 0978 760225 0963 305 001 0988 630 154 0944 902 698 121528887 0988 500 730 0962 840 256 0965 905258 01666 233037 0979 445194 0982 591086 0129.123 WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WTPP WTPP WTPP .0775 '0903 213 391 01643 515 135 0972 276 696 01668 858 043 01682 989 153 0927 837 017 0972 736 231 01682 753 865 0987 610 623 01629.714.

0976 238 274 0165 529 1794 0987 124 305 0975 183 665 0987 951 443 WTPP WTPP WTPP WTPP WTPP 01684 172 606 0962 620 159 0943 111 569 LCTN LCTN LCTN LXTN LXTN .

NS-QLNS-004
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
DỰ ÁN LỌC DẦU NGHI SƠN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỔNG HỢP DỮ LIỆU CHẤM CÔNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƢỢNG
Chấm công bằng máy tự động ngày 29 tháng 10 năm 2014
TT

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

281
MNV

b
01898
00565
00512
00632
00544
06776
02792
01301
12349
00122
06781
06355
02110
02730
00583
03624
02490
00556
00611
3054
00605
02766
05374
3298
00048
03747
03741
03742
02251
04595
00548
03723
02747
03651
04154
02489
02140
00996
04237
11107
02725
06605

272
Họ đệm

c
Nguyễn Tiến
Nguyễn Văn
Nguyễn Bá
Nguyễn Đăng
Nguyễn Quang
Ngô Ngọc
Lưu Ngọc
Mai Tuấn
Đỗ Thị Minh
Phạm Hữu
An Văn
Đào Thế
Nguyễn Quang
Lê Sỹ
Tô Xuân
Trịnh Văn
Ngô Quang
Tường Duy
Nguyễn Tá
Nguyễn Văn
Nguyễn Ngọc
Mai Huy
Lương Quang
Đặng Văn
Nguyễn Kiều
Chu Văn
Mai Đình
Phạm Công
Trần Thư
Đào Sỹ
Nguyễn Công
Tô Việt
Nguyễn Duy
Nguyễn Thị
Vi Văn
Nguyễn Khắc
Hà Văn
Mai Tiến
Nguyễn Văn
Lê Thị Ngọc
Nguyễn Văn
Nguyễn Văn

Tên

d
Dũng
Viện
Thạnh
Khoa
Huy
Tuân

Anh
Trang
Vàng
Quyết
Mạnh
Quân
Lân
Đông
Đƣờng
Chức
Tiến
Quyền
Trung
Sơn
Cƣờng

Thụ
Hƣng
Lăng
Định
Đoàn
Việt
Đạt
Thực
Cƣơng
Tùng
Hòa
Thí
Dũng
Tuấn
Phú
Quân
Thơ
Xuân
Quý

NN

BL

e
f
KSCK CTM
6/8
KSCKCT
5/8
CĐKTĐ
9/9
Lắp máy
6/7
Cử nhân luật
5/8
Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô1/8
THKT
1/9
KS CNĐiện
1/8
LĐPT
1/5
KSBHLĐ
5/8
KS KT dầu khí
1/8
Khảo sát địa hình
3/7
KS Đầu máy Toa xe 1/8
Hàn điện
2/7
Cử nhân anh văn
2/8
Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
1/8
KSCNKT ô tô
1/8
KSCK
2/8
KSCK
2/8
Cắt gọt kim loại 2/7 2/7
KSCK
3/8
KS Đóng tàu
1/8
KS CK
1/8
Kỹ sư cơ khí chế tạo máy1/8
1/8
KSCK CTM
2/8
KS CKCTM
1/8
KS TK tầu thủy
1/8
KS TĐH thiết kế cơ khí1/8
KSCK ĐL
1/8
KS điện
3/8
KSCK CTM
3/8
KS Đóng tàu thủy
1/8
KSCK
1/8
Cao đẳng kế toán
1/9
Trung cấp điều dưỡng đa
2/7khoa
CĐCNHàn
3/7
Ống
2/7
Lái xe
2/4
CNKT Điện
3/7
LĐPT
1/5
HĐ(3-4G)
2/7
TC điện CN
2/7

Ca
sáng
g
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
5:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
Ro
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30

Ca
chiều
h
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
6:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
Ro
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30

Giờ công
Hành
chính
i=g+h
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
Ro
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

Tăng
ca
k
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
3:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

Tổng
công
l
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
11:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
8:00
9:00
9:00
9:00
9:00
Ro
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
8:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
8:30
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00

a
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

b
01962
04604
06521
03779
00920
01165
01258
01208
09537
03443
12022
05434
04285
03182
09571
09885
09808
12287
09563
12376
12377
12297
09019
11831
12414
09034
12432
00665
01630
00879
03011
02146
04211
02527
01945
06082
06714
06715
02032
04037
03670
02902
06576
03709
05054
03528
06701
02053
03479
03931
02486
02362

c
Phạm Văn
Phạm Mạnh
Dương Tuấn
Nguyễn Văn
Hoàng Văn
Lê Văn
Đỗ Trọng
Đào Văn
Hoàng Ngọc
Lê Anh
Lê Hữu
Phạm Tiến
Cao Anh
Trần Văn
Trịnh Thị
Nguyễn Thị
Lê Thị
Lê Thị
Nguyễn Bá
Nguyễn Thị
Đào Thị
Nguyễn Thị
Cao Thị
Nguyễn Thị
Lê Thị
Nguyễn Hùng
Nguyễn Thị
Tạ Đình
Ngô Văn
Nguyễn Văn
Vũ Văn
Bùi Văn
Phan Thanh
Lê Tấn
Lê Đình
Lê Đăng
Nguyễn Tuấn
Cù Thanh
Nguyễn Xuân
Trần Thế
Trần Văn
Nguyễn Văn
Vũ Trọng
Lê Anh
Nguyễn Danh
Đào Trọng
Đỗ Xuân
Lê Văn
Cao Minh
Mai Văn
Vũ Văn
Trần Văn

d
Thông
Tuyển
Anh
Khoa
Hùng
Thủy
Giáp
Tập
Sơn
Tuấn
Thái
Cƣờng
Nhật
Doanh
Duyên
Xuân
Lực
Oanh
Vang
Hạnh

Dung
Minh
Trang
Hạnh
Thanh
Mai
Vụ
Điệp
Đoàn
Quỳnh
Nhiên
Bình
Công
Mạnh
Anh
Anh
Bình
Cung
Cƣờng
Cƣờng
Duy
Hùng
Phƣơng
Thanh
Thìn
Tuấn
Huy
Chiến
Dũng
Dũng
Giang

e
f
g
4:30
Lái xe
1/4
Ro
Lái xe
1/4
4:30
Lái xe
1/4
4:30
Lái xe
1/4
4:30
Lái xe
3/4
Ro
Lắp máy
3/7
4:30
Sửa chữa
7/7
4:30
Điện
3/7
4:00
LĐPT
1/5
4:00
Hàn sắt công trình
2/7
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
Sơ cấp Hàn
1/7
4:00
Hàn điện
6/7
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:00
LĐPT
1/5
4:30
Lái cẩu
5/7
4:30
Lái cẩu
2/7
4:30
LC
3/7
4:30
Vận hành cẩu trục
2/7
4:30
Lái xe
1/4
4:30
Lái xe
1/4
4:30
Bắc giáo
3/7
4:30
Điện
2/7
4:30
CĐ Cơ điện
3/7
4:30
Cao đẳng Hệ thống điện
3/7
4:30
Trung cấp Nề hoàn thiện
2/7
4:30
ống
2/7
4:30
Trung cấp hàn
2/7
4:30
Điện công nghiệp
3/7
4:30
Hàn
3/7
4:30
TC- LĐTBCK
2/7
4:30
Trung cấp Hàn
2/7
4:30
Điện
3/7
4:30
Vận hành bơm điện 3/7
4:30
Hàn điện
2/7
4:30
Điện
3/7
4:00
Hàn điện tàu thủy
3/7
4:00
Trung cấp Hàn
2/7
Cao đẳng công nghệ kỹ3/7
thuật cơ khí4:00
4:00
Lắp máy
3/7

h
4:30
Ro
4:30
4:30
4:30
Ro
4:30
4:30
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:00
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
4:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
5:00
4:00
4:00
4:00
4:00

i=g+h
8:00
Ro
8:00
8:00
8:00
Ro
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

k
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
1:30
0:00
0:00
0:00
0:00

l
9:00
Ro
9:00
9:00
9:00
Ro
9:00
9:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
9:30
8:00
8:00
8:00
8:00

a
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

b
02552
06447
05042
02729
03272
03442
03059
06471
06444
06441
06445
06450
06452
06429
10017
01283
10996
00660
00745
02428
00531
01374
01983
04175
11601
03167
00861
10959
00795
01950
01096
06292
06687
05642
01092
06763
01375
03781
04250
06600
04786
06769
03416
01249
01341
03538
06717
06778
06684
06682
06710
06490

c
Phạm Bá
Nguyễn Văn
Nguyễn Tiến
Cao Khả
Phan Thanh
Ngô Văn
Lê Tuấn
Nguyễn Trọng
Nguyễn Như
Lê Ngọc
Đỗ Văn
Nguyễn Quốc
Lê Trung
Đặng Lê Hoàng
Nguyễn Văn
Khổng Minh
Hoàng Thế
Vũ Hồng
Phạm Thành
Bùi Nam
Nguyễn Văn
Mai Xuân
Nhiếp Xuân
Nguyễn Bá
Phùng Văn
Doãn Tất
Nguyễn Thiện
Lê Viết
Phạm Minh
Lê Doãn
Lê Đức
Nguyễn Văn
Nguyễn Hữu
Hoàng Trọng
Nguyễn Tuấn
Nguyễn Đức
Trần Quang
Nguyễn Văn
Lê Trí
Nguyễn Bá
Vũ Văn
Ngô Sỹ
Nguyễn Văn
Nguyễn Trọng
Mai Văn
Lưu Quang
Vũ Văn
Mai Văn
Đỗ văn
Lê Văn
Mai Trung
Nguyễn Thanh

d
Giáp
Hoàn
Huân
Minh
Ngọc


Tùng
Đức
Dƣơng
Hai
Hoàng
Kiên
Anh
Trang
Tƣờng
Quyền
Kiệm
Long
Tiến
Thuân
Hoàn
Thắng
Sáng
Hiệp
Tuấn
Đẳng
Anh
Châu
Dũng
Tùng
Thành
Tuyên
Quân
Chung
Hƣng
Đạt
Mạnh
Bách
Hòa
Công
Thành
Đạo
Tuyến
Dũng
Vịnh
Cƣờng
Tài
Đồng
Kiên
Kiên
Tùng

e
f
Điện
2/7
Cao đẳng Xây dựng DD
3/7& CN
Điện
3/7
Hàn điện
2/7
Điện công nghiệp
2/7
Điện công nghiệp
3/7
Hàn - Sắt công trình 2/7
CĐ kỹ thuật điện tử 3/7
Hàn
2/7
Điện
3/7
Hàn
2/7
Trung cấp Hàn
2/7
Công nghệ ô tô
3/7
Điện
3/7
LĐPT
1/5
ống
5/7
LĐPT
1/5
Nguội SC
4/7
Lắp máy
4/7
Lắp máy
3/7
Lắp máy
3/7
LĐTBCK
3/7
Chế tạo TBCK
2/7
Cao đẳng nghề hàn 3/7
LĐPT
1/5
SC ô tô - xe máy
3/7
Kết cấu thép
4/7
LĐPT
1/5
Ống
3/7
Cơ khí - gò hàn
2/7
Lắp máy
3/7
Điện công nghiệp
3/7
Tiện KL 3/7
3/7
TC - Điện
2/7
Lắp máy
3/7
Vỏ tầu thủy
2/7
CTTBCK
3/7
Điện công nghiệp
2/7
Sơ cấp Nghề hàn
1/7
TC lắp đặt TBCK
2/7
Sơ cấp Nghề hàn
1/7
Cao đẳng hệ thống điện3/7
Gia công kết cấu thép 3/7
KCT
5/7
CTTBCK
3/7
Hàn hơi
4/7
Cao đẳng điện công nghiệp
3/7
Cẩu chuyển
5/7
Cơ khí chế tạo máy (CNKT)
3/7
Cao đẳng tin học ứng dụng
3/7
Cao đẳng Hệ thống điện
3/7
TC KT lắp điện
2/7

g
4:30
4:00
R1
4:00
4:30
4:00
4:30
4:00
4:00
4:00
4:00
R1
4:00
R1
4:00
4:30
N3
N3
4:30
N3
4:30
4:30
N3
N3
N3
N3
4:30
4:30
4:30
N3
N3
4:30
4:30
N3
4:30
4:30
N3
4:30
4:30
4:30
N3
N3
N3
4:30
P
4:30
4:30
4:30
N3
N3
N3
N3

h
5:00
4:00
R1
4:00
5:00
4:00
5:00
4:00
4:00
4:00
4:00
R1
4:00
R1
4:00
4:30
N3
N3
4:30
N3
4:30
4:30
N3
N3
N3
N3
4:30
4:30
4:30
N3
N3
4:00
4:30
N3
4:30
4:30
N3
4:30
4:30
4:00
N3
N3
N3
4:30
P
4:30
4:30
4:30
N3
N3
N3
N3

i=g+h
8:00
8:00
R1
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
R1
8:00
R1
8:00
8:00
N3
N3
8:00
N3
8:00
8:00
N3
N3
N3
N3
8:00
8:00
8:00
N3
N3
8:00
8:00
N3
8:00
8:00
N3
8:00
8:00
8:00
N3
N3
N3
8:00
P
8:00
8:00
8:00
N3
N3
N3
N3

k
1:30
0:00
0:00
1:30
0:00
1:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
1:00

1:00
1:00
1:00

1:00
1:00
1:00

0:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
0:30

1:00
1:00
1:00
1:00

l
9:30
8:00
R1
8:00
9:30
8:00
9:30
8:00
8:00
8:00
8:00
R1
8:00
R1
8:00
9:00
N3
N3
9:00
N3
9:00
9:00
N3
N3
N3
N3
9:00
9:00
9:00
N3
N3
8:30
9:00
N3
9:00
9:00
N3
9:00
9:00
8:30
N3
N3
N3
9:00
P
9:00
9:00
9:00
N3
N3
N3
N3

điện tử 3/7 Trung cấp Cơ khí CTM2/7 Nguội 3/7 Trung Cấp KT điện 2/7 Hàn điện 1/5 Lái cẩu 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 KCT 2/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng kỹ thuật điện3/7 Hàn điện 3/7 Điện tầu thủy 3/7 Điện SC 3/7 Lắp máy 3/7 Lắp máy 6/7 LĐPT 1/5 Công nghệ ô tô 2/7 Trung cấp Điện công nghiệp 2/7 Công nghệ KT điện tử 3/7 .a 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 b 06457 06468 01393 04480 06688 05852 06693 02123 03534 06761 06772 06726 01957 02621 00757 01514 02817 06226 06649 06611 06459 00772 06432 06213 10205 01062 06795 05537 05083 04929 06595 06694 06759 04179 06437 03179 01517 02794 01521 02309 06462 05316 06695 05993 05638 06760 05172 05035 05409 06784 03853 04770 c Trịnh Văn Trần Xuân Nguyễn Văn Lê Đăng Hoàng Văn Trần Văn Lê Tất Lê Đình Lê Thế Đỗ Hùng Mai Văn Lê Văn Chu Văn Lê Huy Lê Minh Nguyễn Văn Doãn Tất Trần Văn Nguyễn Đình Cao Trọng Lê Minh Trần Văn Hồ Văn Đỗ Đình Phạm Đức Nguyễn Văn Vi Hải Nguyễn Huy Mai Đắc Nguyễn Viết Nguyễn Đình Lê Văn Nguyễn Doãn Dương Văn Cao Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Bùi Khắc Bùi Khắc Ngô Đức Mạc Đăng Nguyễn Đức Nguyễn Văn Trần Cao Trịnh Văn Trịnh Văn Nguyễn Văn Phạm Văn Nguyễn Duy Hồ Sỹ Nguyễn Văn Nguyễn Xuân d Mừng Tuấn Phƣơng Hải Lợi Phƣơng Hiệp Thành Tiến Hải Việt Bắc Tiếp Chƣơng Sơn An Tú Sỹ Sơn Chí Nam Hải Bích Định Văn Bình Nam Kháng Sỹ Thắng Thắng Định Anh Tuyên Chiến Liên Phụng Chính Thuật Trình Nghĩa Cƣờng Ái Thắng Giang Dƣơng Thỏa Cƣơng Tùng Bình Hà Dƣơng e f Điện .TT Lắp đặt TBCK 2/7 Hàn 2/7 Gò hàn 4/7 Công nghệ ô tô 2/7 Lao động phổ thông 1/5 LĐPT 1/5 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT 3/7cơ khí Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng Công nghệ KT 3/7cơ khí Cao đẳng Hàn 3/7 Hàn điện 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Gia công cơ khí 3/7 Điện 3/7 Lắp điện và điều khiển2/7 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 Điện 2/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 Kỹ thuật Hàn 2/7 TC-XD 2/7 TC .Điện 2/7 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Trung cấp điện 2/7 CĐ CNKT cơ khí 3/7 CĐ CNKT Giao thông3/7 Lắp máy 6/7 Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 g 4:30 N3 4:30 4:30 N3 N3 N3 N3 4:30 N3 4:30 4:30 P P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 N3 4:30 4:30 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 N3 Ro 4:30 N3 4:30 4:30 P 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 0:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 5:00 4:30 4:30 h 4:30 N3 4:30 4:30 N3 N3 N3 N3 4:30 N3 4:30 4:30 P P 4:00 4:00 4:00 4:00 3:30 4:00 N3 4:30 4:30 4:00 4:00 P 4:30 4:00 0:00 N3 Ro 0:00 N3 4:00 4:00 P 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:30 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 i=g+h 8:00 N3 8:00 8:00 N3 N3 N3 N3 8:00 N3 8:00 8:00 P P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 P 8:00 8:00 4:30 N3 Ro 4:30 N3 8:00 8:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0:30 0:30 0:30 0:30 0:00 0:30 1:00 1:00 0:30 0:30 1:00 0:30 0:00 0:00 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:00 0:30 0:30 0:30 1:00 0:30 0:30 1:00 0:30 0:30 l 9:00 N3 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 9:00 N3 9:00 9:00 P P 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 N3 9:00 9:00 8:30 8:30 P 9:00 8:30 4:30 N3 Ro 4:30 N3 8:30 8:30 P 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 9:00 8:30 8:30 9:00 8:30 8:30 .

điện tử 3/7 5:00 Điện công nghiệp 2/7 5:00 CĐ nghề nhiệt điện 3/7 Trung cấp lắp đặt thiết 2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Công nghệ ô tô máy kéo 2/7 5:00 Công nghệ ô tô 3/7 5:00 Ống 2/7 5:00 Cao đẳng Công nghệ điện 3/7 tử 5:00 Công nghệ hàn 2/7 5:00 Kỹ thuật hàn 2/7 5:00 Hàn 2/7 5:00 CĐ Lọc hóa dầu 3/7 5:00 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 h 4:00 4:00 N3 4:30 N3 6:30 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 5:00 6:30 6:30 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 Ro 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 3:00 6:30 i=g+h 8:00 8:00 N3 8:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 0:30 0:30 1:00 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 2:00 3:30 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 0:00 3:30 l 8:30 8:30 N3 9:00 N3 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 Ro 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 8:00 11:30 .a 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 b 01150 06677 06765 06855 02166 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 c Ngô Trí Lê Văn Cao Văn Lê Đình Lê Văn Võ Văn Nguyễn Văn Lê Thanh Nguyễn Ngọc Nguyễn Xuân Hồ Sỹ Lê Văn Đỗ Văn Cao Ích Hoàng Đat Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết d Huy Việt Tâm Thành Cảnh Hoàn Long Đồng Điệp Quang Nhâm Ngọc Nam Thành Dũng Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang e f g 4:30 Lắp máy 3/7 4:30 Công nghệ hàn 3/7 N3 Trung cấp Hàn 2/7 4:30 CĐ KTCT 3/7 N3 Lắp máy 3/7 5:00 Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 5:00 Nhiệt điện 3/7 5:00 Vận hành máy XD 3/7 5:00 Công nghệ KT cơ khí 3/7 5:00 Tự động hóa XNCN (CNKT) 3/7 5:00 Hàn điện 3/7 5:00 Điện tử CN và dân dụng 2/7 Trung cấp Điện tử công2/7 nghiệp 5:00 5:00 Trung cấp Hàn điện 2/7 5:00 Lắp đặt TBCK 3/7 5:00 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 5:00 Vỏ tầu thủy 2/7 5:00 Hàn công nghệ cao 1/7 5:00 Trung cấp Hàn điện 2/7 5:00 CĐ CN ô tô 3/7 KT máy lạnh và điều hòa 3/7không khí5:00 Cao đẳng Sửa chữa máy 3/7tầu thủy 5:00 5:00 Máy tàu thủy 3/7 5:00 Trung cấp điện CN&DD 2/7 5:00 Lắp đặt thiết bị cơ khí 2/7 5:00 Công nghệ cơ khí 2/7 5:00 Trung cấp Cơ khí sửa chữa 2/7 5:00 Lắp đặt TBCK 2/7 5:00 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 5:00 Công nghệ KT Xây dựng 3/7 5:00 Điện công nghiệp 3/7 KT máy lạnh và điều hòa 2/7không khí5:00 Trung cấp Lắp đặt thiết2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Chế tạo thiết2/7 bị cơ khí 5:00 5:00 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Ro Sơ cấp hàn 1/7 5:00 Trung cấp Hệ thống điện 2/7 5:00 Trung cấp hàn 2/7 5:00 Công nghệ KTĐ.

lắp đăt thiết 2/7 bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống 2/7 công trình Điện tử viễn thông 2/7 Hàn 2/7 Điện công nghiệp 2/7 Trung cấp Điện tử dân 2/7 dụng Điện 2/7 Cao đẳng CNKT hóa học 3/7 TC Hàn 2/7 CĐ công nghệ KT cơ khí 3/7 Chế tạo cơ khí 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Chế tạo thiết bị cơ khí 3/7 Công nghệ chế tạo máy3/7 Cao đẳng CN Hóa dầu3/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 Cơ tin kỹ thuật 3/7 Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Hàn điện 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 KT lắp đặt điện và điều2/7 khiển LĐPT 1/5 Lắp đặt cơ khí 3/7 Trung cấp hàn 2/7 TC LĐTB cơ khí 2/7 Nguội 2/7 Điện công nghiệp 2/7 g 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Ro 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 h 6:30 6:30 6:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Ro 5:00 5:00 5:00 5:00 6:30 i=g+h 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 k 3:30 3:30 3:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:30 l 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 .a 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 b 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 06703 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 c Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy d Long Hiển Tùng Cƣờng Chƣơng Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Đạt Chung Hà Hà Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Ban Tƣ Mƣời Lƣợng e f Trung cấp Công nghệ ô2/7 tô Điện .Nước 3/7 Hàn điện 2/7 Hàn 2/7 TC nghề .

NS-QLNS-004

G
Ghi chú

Tổ

14
Nghỉ
Tăng ca
Trƣa

GĐ DA
PGĐ DA
PGĐ DA
Đội trưởng
HCTC
HCTC
HCTC
HCTC
HCTC
An toàn
An toàn
An toàn
An toàn
An toàn
An toàn
An toàn
Vật tư
Vật tư
Vật tư
QLM&TB
QC
QC
QC
QC
KTTC
KTTC
KTTC
KTTC
KTTC
KTTC
KTTC
DCC
DCC
Văn thư
Văn thư
Kho
Kho
Kho
Kho
Kho
Kho
Kho

X

Tăng ca Tối

LXVP
LXVP
LXVP
LXVP
LXVP
Trắc đạc
ĐTC
QLM
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
Bếp
LXLC
LXLC
LXLC
LXLC
LXLC
LXLC
Mr Công
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Mạnh
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy

X

X

Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Huy
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tường
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến
Mr Tuyến

X

X
X

X

Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên X X X X X .

Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn X .

Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn X .

THỐNG KÊ SỐ GIỜ LÀM VIỆ 320 MNV MPL 1 2 3 01898 00565 00512 D01 D01 D01 4 00632 D7. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG Khoa Lắp máy Đội trưởng Nguyễn Đăng Ban HCTC Nguyễn Quang Huy Cử nhân luật HCTC Ngô Ngọc Tuân Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô HCTC Lưu Ngọc Hà THKT HCTC Mai Tuấn Anh KS CNĐiện HCTC Đỗ Thị Minh Trang LĐPT HCTC Ban An toàn Phạm Hữu Vàng KSBHLĐ An toàn An Văn Quyết KS KT dầu khí An toàn Đào Thế Mạnh Khảo sát địa hình An toàn Nguyễn Quang Quân KS Đầu máy Toa xe An toàn Lê Sỹ Lân Hàn điện An toàn Tô Xuân Đông Cử nhân anh văn An toàn Trịnh Văn Đường Kỹ sư cơ khí chuyên dùng An toàn Quản lý vật tƣ Ngô Quang Chức KSCNKT ô tô Vật tư Tường Duy Tiến KSCK Vật tư Nguyễn Tá Quyền KSCK Vật tư Quản lý máy và thiết bị Trung Cắt gọt kim loại QLM&TB Nguyễn Văn QA-QC Nguyễn Ngọc Sơn KSCK QC Mai Huy Cường KS Đóng tàu QC Lương Quang Vũ KS CK QC Đặng Văn Thụ Kỹ sư cơ khí chế tạo máy QC Kiểm soát kỹ thuật/KTTC Nguyễn Kiều Hưng KSCK CTM KTTC Chu Văn Lăng KS CKCTM KTTC Mai Đình Định KS TK tầu thủy KTTC Phạm Công Đoàn KS TĐH thiết kế cơ khí KTTC Trần Thư Việt KSCK ĐL KTTC .2 5 6 7 8 9 00544 06776 02792 01301 12349 D04 E02 E02 E02 E02 10 11 12 13 14 15 16 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 D03 E01 E01 E01 E01 E01 E22 17 18 19 02490 00556 00611 D05 E07 E03 20 03054 E04 21 22 23 24 00605 02766 05374 03298 D06 E16 E15 E05 25 26 27 28 29 00048 03747 03741 03742 02251 E16 E16 E16 E06 E15 Tổ / đội Họ đệm Tên Nghề nghiệp A. BỘ PHẬN QUẢN LÝ. ĐIỀU HÀNH Nguyễn Tiến Dũng KSCK CTM GĐ DA Viện KSCKCT PGĐ DA Nguyễn Văn Thạnh CĐKTĐ PGĐ DA Nguyễn Bá B.

planning Tô Việt Cương KS Đóng tàu thủy Nguyễn Duy Tùng KSCK Y tá. vận chuyển thiết bị Nguyễn Khắc Dũng CĐCNHàn Hà Văn Tuấn Ống Mai Tiến Phú Lái xe Nguyễn Văn Quân CNKT Điện Lê Thị Ngọc Thơ LĐPT Nguyễn Văn Xuân HĐ(3-4G) Nguyễn Văn Quý TC điện CN Lái xe văn phòng Phạm Văn Thông Lái xe Phạm Mạnh Tuyển Lái xe Dương Tuấn Anh Lái xe Nguyễn Văn Khoa Lái xe Hoàng Văn Hùng Lái xe Trắc đạc Lê Văn Thủy Lắp máy Điện thi công Đỗ Trọng Giáp Sửa chữa Ngô Xuân Hải Điện QLM.30 31 04595 00548 E15 E21 KTTC KTTC 32 33 03723 02747 E16 E16 DCC DCC 34 35 03651 04154 E23 E26 Văn thư Văn thư 36 37 38 39 40 41 42 02489 02140 00996 04237 11107 02725 06605 E03 E03 E03 E03 W15 W4163 W16 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho 43 44 45 46 47 01962 04604 06521 03779 00920 E31 E31 E31 E31 E31 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP 48 01165 E28 Trắc đạc 49 50 01258 01578 E29 E29 ĐTC ĐTC 51 01208 E29 QLM 52 53 54 55 56 09537 03443 12022 05434 04285 E27 E27 E27 W21 W21 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 03182 09571 09568 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 E32 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 E34 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Đào Sỹ Đạt KS điện Nguyễn Công Thực KSCK CTM Quản lý hợp đồng DCC. Sửa chữa Đào Văn Tập Điện Bảo vệ Hoàng Ngọc Sơn LĐPT Lê Anh Tuấn Hàn sắt công trình Lê Hữu Thái LĐPT Phạm Tiến Cường LĐPT Cao Anh Nhật Sơ cấp Hàn Nhà bếp. vệ sinh cƣ xá Trần Văn Doanh Hàn điện Trịnh Thị Duyên LĐPT Lê Thị Ngọc LĐPT Nguyễn Thị Xuân LĐPT Lê Thị Lực LĐPT Lê Thị Oanh LĐPT Nguyễn Bá Vang LĐPT Nguyễn Thị Hạnh LĐPT Đào Thị Lý LĐPT Nguyễn Thị Dung LĐPT Cao Thị Minh LĐPT Nguyễn Thị Trang LĐPT . thủ kho. văn thƣ. BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ. kế toán Nguyễn Thị Hòa Cao đẳng kế toán Vi Văn Thí Trung cấp điều dưỡng đa khoa C.

Lê Đình Mạnh Lê Đình Mạnh Điện Lê Đăng Anh CĐ Cơ điện Nguyễn Tuấn Anh Cao đẳng Hệ thống điện Cù Thanh Bình Trung cấp Nề hoàn thiện Nguyễn Xuân Cung ống Trần Thế Cường Trung cấp hàn Trần Văn Cường Điện công nghiệp Nguyễn Trọng Độ Trung cấp nghề hàn Nguyễn Văn Duy Hàn Lê Văn Hiếu Cao Đẳng Nhiệt Điện Đỗ Quang Hùng Công nghệ hàn Vũ Trọng Hùng TC. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe. Tạ Đình Vụ Lái cẩu Ngô Văn Điệp Lái cẩu Nguyễn Văn Đoàn LC Vũ Văn Quỳnh Vận hành cẩu trục Bùi Văn Nhiên Lái xe Phan Thanh Bình Lái xe Tổ giáo .Sắt công trình Nguyễn Trọng Tùng CĐ kỹ thuật điện tử .69 70 71 72 09033 12414 09034 12432 E34 E34 E34 E34 Bếp Bếp Bếp Bếp 73 74 75 76 77 78 00665 01630 00879 03011 02146 04211 W18 W18 W18 W18 W18 W18 LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC 79 02527 F04 Mr Công 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01945 06082 06714 06715 02032 04037 03670 06443 02902 06625 03375 06576 06679 05049 03709 05054 06725 06711 03528 06701 F01 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 W04 W04 W04 G01 W04 W04 G01 G01 W04 W04 G01 W04 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 02053 03479 03931 02486 02362 02552 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 F02 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Trần Thị Loan LĐPT Lê Thị Hạnh LĐPT Nguyễn Hùng Thanh LĐPT Nguyễn Thị Mai LĐPT D. lái cẩu.Lê Văn Huy Lê Văn Huy Điện Cao Minh Chiến Hàn điện tàu thủy Mai Văn Dũng Trung cấp Hàn Vũ Văn Dũng Cao đẳng công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Văn Giang Lắp máy Phạm Bá Giáp Điện Nguyễn Văn Hoàn Cao đẳng Xây dựng DD & CN Nguyễn Tiến Huân Điện Cao Khả Minh Hàn điện Phan Thanh Ngọc Điện công nghiệp Ngô Văn Tư Điện công nghiệp Lê Tuấn Vũ Hàn . vận hành máy.Lê Tấn Công Lê Tấn Công Bắc giáo Tổ chế tạo nhà ăn ca.LĐTBCK Hồ Sỹ Lĩnh Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ khí Bùi Văn Năm Điện Lê Anh Phương Trung cấp Hàn Nguyễn Danh Thanh Điện Nguyễn Trọng Thành Trung cấp Hệ thống điện Trương Xuân Thảo Điện xí nghiệp Đào Trọng Thìn Vận hành bơm điện Đỗ Xuân Tuấn Hàn điện Tổ lắp ống nƣớc thi công .

xe máy Nguyễn Thiện Đẳng Kết cấu thép Lê Viết Anh LĐPT Phạm Minh Châu Ống Lê Doãn Dũng Cơ khí .Điện Lê Đức Tùng Lắp máy Nguyễn Văn Đạo Gia công kết cấu thép Nguyễn Văn Mạnh Điện công nghiệp Lê Trí Bách Sơ cấp Nghề hàn Nguyễn Tuấn Chung Lắp máy Đinh Văn Đoàn Cao đẳng Lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Đông Trung cấp Điện Hà Văn Giáp Trung cấp Điện Phạm Văn Long Trung cấp Điện Vũ Văn Văn Sửa chữa ô tô .Khổng Minh Tƣờng Khổng Minh Tường ống Hoàng Thế Quyền LĐPT Vũ Hồng Kiệm Nguội SC Phạm Thành Long Lắp máy Bùi Nam Tiến Lắp máy Nguyễn Văn Thuân Lắp máy Mai Xuân Hoàn LĐTBCK Nhiếp Xuân Thắng Chế tạo TBCK Nguyễn Bá Sáng Cao đẳng nghề hàn Phùng Văn Hiệp LĐPT Doãn Tất Tuấn SC ô tô .Nguyễn Trọng Tuyến Nguyễn Trọng Tuyến KCT Trần Văn Phương Lái cẩu Lê Tất Hiệp Trung cấp Hàn điện .xe máy Trần Đức Dậu Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ Nguyễn Bá Hòa TC lắp đặt TBCK Vũ Hoàng Hà LĐPT Vũ Văn Công Sơ cấp Nghề hàn Nguyễn Văn Thành Điện công nghiệp Nguyễn Đức Hưng Vỏ tầu thủy Ngô Sỹ Thành Cao đẳng hệ thống điện Trần Quang Đạt CTTBCK Tổ kết cấu thép SMP6A.gò hàn Lã Văn Hoa TC vận hành cần trục Hoàng Tùng Lâm Cao đẳng CNKT Xây dựng Nguyễn Hữu Tuyên Tiện KL Hoàng Trọng Quân TC .113 114 115 116 117 118 119 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 W15 W15 W15 W15 W15 W15 W15 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 01283 10996 00660 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 00795 01950 04816 04989 06687 05642 01096 03416 03781 04250 01092 02913 05634 05637 05640 03789 06322 06600 01434 04786 06292 06763 06769 01375 F01 W15 G01 W15 G01 G01 G01 G01 G01 W15 W14 E28 E28 F01 G08 W10 W16 W16 W11 G09 G01 W03 W03 W05 W05 W05 W05 W05 W05 W05 W16 E27 W07 W16 W16 W16 F12 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 157 158 159 01249 05852 06693 F02 G01 W16 Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Nguyễn Như Đức Hàn Lê Ngọc Dương Điện Đỗ Văn Hai Hàn Nguyễn Quốc Hoàng Trung cấp Hàn Lê Trung Kiên Công nghệ ô tô Đặng Lê Hoàng Anh Điện Nguyễn Văn Trang LĐPT Tổ chế tạo ống SMP6A.

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 02123 03534 06761 06772 02621 01957 01341 03538 06468 01393 04480 06717 06684 06682 06710 06490 06457 06778 06688 06726 G04 W16 W16 W16 W14 W10 G02 G02 W15 W15 W15 W04 W04 W04 W04 W04 W04 W12 W16 W16 Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến 180 181 182 183 184 185 186 187 00757 01514 02817 06226 06649 12212 06611 06459 F09 W21 W21 W21 W21 W22 W22 W22 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 00772 06432 06213 12109 12108 12197 10205 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06694 06759 F09 G01 W04 W22 W22 W22 W22 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 W16 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 203 204 205 04179 06437 03179 W21 W21 W21 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Lê Đình Thành KCT Lê Thế Tiến Trung cấp điện công nghiệp Đỗ Hùng Hải Cao đẳng kỹ thuật điện Mai Văn Việt Hàn điện Lê Huy Chương Lắp máy Chu Văn Tiếp Điện SC Mai Văn Dũng CTTBCK Lưu Quang Vịnh Hàn hơi Trần Xuân Tuấn Trung cấp Cơ khí CTM Nguyễn Văn Phương Nguội Lê Đăng Hải Trung Cấp KT điện Vũ Văn Cường Cao đẳng điện công nghiệp Đỗ văn Đồng Cơ khí chế tạo máy (CNKT) Lê Văn Kiên Cao đẳng tin học ứng dụng Mai Trung Kiên Cao đẳng Hệ thống điện Nguyễn Thanh Tùng TC KT lắp điện Trịnh Văn Mừng Điện .Ông Lê Minh Sơn Lê Minh Sơn Lắp máy Nguyễn Văn An LĐPT Doãn Tất Tú Công nghệ ô tô Trần Văn Sỹ Trung cấp Điện công nghiệp Nguyễn Đình Sơn Công nghệ KT điện tử .Ông Trần Văn Hải Trần Văn Hải Gò hàn Hồ Văn Bích Công nghệ ô tô Đỗ Đình Định Lao động phổ thông Lê Thế Trí LĐPT Nguyễn Bá Trang LĐPT Lê Khắc Duy LĐPT Phạm Đức Văn LĐPT Nguyễn Văn Bình Lắp máy Vi Hải Nam Cao đẳng Cơ khí Nguyễn Huy Kháng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí Mai Đắc Sỹ Trung cấp điện công nghiệp Nguyễn Đình Thắng Cao đẳng Hàn Nguyễn Viết Thắng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí Lê Văn Định Hàn điện Nguyễn Doãn Anh Trung cấp Hàn Tổ Xây dựng cƣ xá .Ông Dƣơng Văn Tuyên Dương Văn Tuyên Gia công cơ khí Cao Văn Chiến Điện Nguyễn Văn Liên Lắp điện và điều khiển .TT Lê Văn Trung LĐPT Cao Trọng Chí Lắp đặt TBCK Lê Minh Nam Hàn Tổ chế tạo KCT laydown 4 .điện tử Mai Văn Tài Cẩu chuyển Hoàng Văn Lợi Hàn điện Lê Văn Bắc Điện tầu thủy Tổ xây dựng .

Ông Võ Văn Hoàn Võ Văn Hoàn Cao đẳng KT lắp điện CN Nguyễn Văn Long Nhiệt điện Lê Thanh Đồng Vận hành máy XD Nguyễn Ngọc Điệp Công nghệ KT cơ khí Nguyễn Xuân Quang Tự động hóa XNCN (CNKT) Hồ Sỹ Nhâm Hàn điện Lê Văn Ngọc Điện tử CN và dân dụng Đỗ Văn Nam Trung cấp Điện tử công nghiệp Cao Ích Thành Trung cấp Hàn điện Hoàng Đat Dũng Lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Hưng Trung cấp điện công nghiệp Hồ Sỹ Kiên Vỏ tầu thủy Lê Đình Trung Hàn công nghệ cao Lê Thế Thịnh Trung cấp Hàn điện Nguyễn Trọng CĐ CN ô tô Nguyễn Văn Hùng KT máy lạnh và điều hòa không khí Lương Kế Trung Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy Đỗ Thành Long Máy tàu thủy Cao Văn Tiến Trung cấp điện CN&DD Hoàng Văn Hào Lắp đặt thiết bị cơ khí Nguyễn Văn Thụ Công nghệ cơ khí Lê Văn Cường Trung cấp Cơ khí sửa chữa Nguyễn Bá Chung Lắp đặt TBCK .206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 01517 02794 01521 10045 12104 12198 02309 12203 06462 05316 06695 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06677 03853 04770 01150 06855 02166 06784 W21 W21 W21 W22 W22 W22 E27 W22 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 W16 F12 W14 W10 W05 G074 W16 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 04720 06086 06379 06658 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 G02 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Nguyễn Bá Phụng LĐPT Bùi Khắc Chính LĐPT Bùi Khắc Thuật LĐPT Nguyễn Đức Anh LĐPT Hồ Ngọc Tuấn LĐPT Vũ Trọng Hùng LĐPT Ngô Đức Trình LĐPT Nguyễn Hữu Quân LĐPT Mạc Đăng Nghĩa Điện Nguyễn Đức Cường TC lắp đặt TBCK Nguyễn Văn Ái Kỹ thuật Hàn Trần Cao Thắng TC-XD Trịnh Văn Giang TC .Điện Trịnh Văn Dương Trung cấp Lắp đặt TBCK Cao Văn Tâm Trung cấp Hàn Nguyễn Văn Thỏa Cao đẳng Xây dựng Phạm Văn Cương Trung cấp điện Nguyễn Duy Tùng CĐ CNKT cơ khí Lê Văn Việt Công nghệ hàn Nguyễn Văn Hà Lắp máy Nguyễn Xuân Dương Công nghệ kỹ thuật điện Ngô Trí Huy Lắp máy Lê Đình Thành CĐ KTCT Lê Văn Cảnh Lắp máy Hồ Sỹ Bình CĐ CNKT Giao thông Tổ Timesheet cho JGCS .

Nước Hàn điện Hàn TC nghề .lắp đăt thiết bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống công trình Điện tử viễn thông Hàn Điện công nghiệp Trung cấp Điện tử dân dụng Điện Cao đẳng CNKT hóa học TC Hàn CĐ công nghệ KT cơ khí Chế tạo cơ khí Trung cấp Hàn điện Chế tạo thiết bị cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng CN Hóa dầu LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT .254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 12100 12110 12206 12196 12195 12096 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W21 W21 W21 W04 W04 W04 W04 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W21 W22 W22 W22 W22 W22 W22 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Cao Văn Nguyễn Thế Trịnh Hùng Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cường Thanh Trường Thùy Vương Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng Cường Chương Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trưởng Giang Năng Thiện Cường Long Minh Quang Bình Lương Trường Tùng Chiến Cường Đức Lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ KT Xây dựng Điện công nghiệp KT máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí Điện công nghiệp Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Sơ cấp hàn Trung cấp Hệ thống điện Trung cấp hàn Công nghệ KTĐ. điện tử Điện công nghiệp CĐ nghề nhiệt điện Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ ô tô máy kéo Công nghệ ô tô Ống Cao đẳng Công nghệ điện tử Công nghệ hàn Kỹ thuật hàn Hàn CĐ Lọc hóa dầu Cao đẳng điện công nghiệp Trung cấp Công nghệ ô tô Điện .

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 12210 12209 12101 12201 12204 12102 06703 06669 02908 06730 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W16 W04 W04 W04 W21 W21 W22 W04 G01 W04 W21 W21 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Lê Hữu Thi Nguyễn Văn Thập Hà Văn Sinh Lê Huy Luận Lê Vinh Tuấn Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Xuân Chung Lê Đức Hà Trịnh Văn Hà Trần Văn Hiền Nguyễn Trọng Huỳnh Lê Đình Thạch Quách Quang Cường Lê Xuân Ban Lê Sỹ Tư Lê Xuân Mười Mai Huy Lượng LAO ĐỘNG THUÊ NGOÀI THẦU PHỤ LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT Trung cấp Hàn điện Cơ tin kỹ thuật Lắp đặt thiết bị cơ khí Hàn điện Trung cấp điện công nghiệp KT lắp đặt điện và điều khiển LĐPT Lắp đặt cơ khí Trung cấp hàn TC LĐTB cơ khí Nguội Điện công nghiệp .

9 30.0 271.2 30.3 232.0 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 .8 28.0 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 2 23.0 245.0 214.8 33.4 26.0 30.186 Tổng cộng giờ 1 công (h) 249 251 235 156 256 261 2 3 4 5 6 7 31.Tự do.0 9:00 248.0 9:00 58.9 25.0 227.5 201.0 21.8 26.0 3/8 1/8 1/8 1/8 - - 28.1 30.0 Số ngày nghỉ Số ngày không lý do R1 nghỉ Phép - Công thực tế (8h/1 công) 6/8 5/8 9/9 - 6/7 - 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 - - 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 - - 1/8 2/8 2/8 - - 22.0 31.5 P P Ro Ro Ro Ro 9:00 238.Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ GIỜ LÀM VIỆC TRONG THÁNG (Áp dụng cho tất cả các đối tượng) Tháng 10 năm 2014 BL 254 7.3 178.5 245.1 184.4 26.0 210.0 2/7 - - 22.0 9:00 242.5 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 3 29.3 248.8 182.0 214.9 7.5 8:30 245.2 29.5 9:00 208.0 241.5 9:00 170.7 25.5 232.0 241.0 175.0 9:00 223.7 29.0 233.3 27.CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.8 30.5 202.1 29.3 2/8 1/8 1/8 1/8 1/8 - 26.1 - 4 7 2 3 1 3 - 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 11:00 10:00 11:00 11:00 10:00 10:00 11:00 11:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 Ro 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 P Ro Ro 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 227.0 30.5 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 214.3 26.7 21.

5 9:00 209.0 27.0 232.0 232.1 8.0 232.0 8:30 1/8 1/8 - 2 - 27.3 26.9 30.0 226.1 32.2 227.0 29.0 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 28.0 29.0 232.3 31.5 29.0 29.0 29.5 71.0 29.8 8.5 31.0 29.0 29.0 220.0 211.0 8:30 4:00 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 - 32.0 104.5 124.4 10.0 232.0 257.4 27.4 26.9 256.0 232.5 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 9:00 11:00 Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 15.0 254.6 171.3 27.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4 4 5 1 1 .0 9:00 213.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro R1 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - - 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 6/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 - 27.3/8 3/8 - 7 3 21.0 232.6 28.0 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 10:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 - 29.0 216.0 232.2 258.3 242.0 29.0 232.0 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 8:30 8:00 9:00 9:00 - - 30.1 29.0 232.0 232.5 221.5 223.0 232.9 - 32.0 13.5 249.0 70.1 1/9 2/7 - - 3/7 2/7 2/4 3/7 1/5 2/7 2/7 - - 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 - 3/7 - 7/7 3/7 - 3/7 P P P Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 218.5 241.0 29.5 9:00 175.5 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 1/5 2/7 1/5 1/5 1/7 - 29.0 29.5 232.1 21.0 232.5 9:00 81.0 29.8 26.5 8:30 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 236.

1 27.0 27.0 216.0 159.3 199.0 8:00 53.0 0.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 3/7 - - 27.0 196.5 129.8 18.0 8:00 216.0 220.5 216.0 133.5 5 1 4 1 - 4 1 1 - - 2 7 1 1 2 - Ro Ro 4:30 10:30 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 R1 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 Ro Ro Ro 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 R1 R1 Ro R1 Ro R1 W 9:00 5:30 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 4:30 8:00 Ro 9:00 R1 9:00 9:00 4:30 Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 8:00 Ro 4:30 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 4:00 4:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 P P 8:00 8:00 8:00 8:00 P P P P Ro P P 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 R1 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 .6 0.5 174.3 13.0 133.0 18.6 12.0 29.3 241.0 8:00 64.2 22.2 28.9 2.0 219.1 16.2 217.5 16.5 202.6 26.5 215.3 21.3 27.5 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 - - 28.9 19.3 24.8 27.0 153.0 104.0 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 - 24.9 18.5 202.0 221.5 110.5 22.5 129.3 26.5 226.4 25.2 25.0 196.6 15.5 206.3 24.9 20.0 27.6 19.0 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 5/7 2/7 3/7 2/7 1/4 1/4 - - 30.1 30.8 16.1 25.0 176.1 6.0 111.5 182.0 145.0 151.0 8:00 232.8 16.0 8:00 241.0 8.1/5 1/5 1/5 1/5 - - 13.0 123.0 209.2 21.0 218.9 26.5 171.5 228.0 98.4 27.0 162.4 27.0 210.1 13.

0 1.1 20.0 8.5 229.0 1.1 13.0 9.0 199.0 13.4 24.6 23.4 7.1 0.0 145.3 28.5 120.0 0.0 202.6 26.3 18.4 27.1 11.0 8.0 219.8 10.0 179.3 19.4 0.0 188.1 24.9 208.0 1.4 22.0 35.0 8.5 0.7 28.5 108.0 0.5 8.7 28.0 8.5 54.2 6.2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 1/5 - - 26.9 20.0 5/7 1/5 4/7 4/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 1/5 3/7 4/7 1/5 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 1/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 1/5 1/7 3/7 2/7 3/7 3/7 - 12 14 6 4 1 - 15.3 10.0 8.5 58.3 23.0 71.0 4.0 0.0 140.5 0.4 0.0 1.0 9.0 25.0 3 4 2 - 2 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 9:00 10:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 R1 Ro 8:00 6:00 8:00 Ro 8:00 8:00 R1 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 P P P P Ro P P 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 Ô 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 4:30 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 8:30 8:00 Ro 9:00 9:00 .6 17.2 19.5 153.0 91.0 72.0 197.5 225.5 81.0 0.0 112.5 219.4 24.0 5/7 2/7 2/7 - - 23.1 24.0 14.5 186.0 197.0 8.0 1.0 120.9 1.0 1.1 15.5 211.0 27.0 195.0 161.0 166.5 154.0 106.5 0.8 191.0 225.5 85.

0 166.5 154.3 23.8 18.0 72.0 Ro 9:00 11:30 9:00 8:30 9:00 9:00 9:00 11:30 4:30 4:30 9:00 9:00 9:00 Ro 4:00 Ro 4:30 9:00 .3 8.5 208.9 13.5 177.5 2 - 29.5 101.0 91.5 105.3 24.0 106.0 21.5 148.5 10:00 81.5 70.0 237.3 5.0 63.5 10:30 193.4 26.2 10.3 11.5 115.0 140.5 178.2 22.1 19.2 27.6 18.0 169.1 9.9 17.1 63.0 0.0 91.0 207.5 148.6 10.5 157.0 7.7 26.0 107.8 25.2 12.6 16.4 22.8 7.6 13.9 5.8 13.8 24.0 241.1 30.0 74.0 10 26.5 120.0 190.5 87.0 63.3 171.0 74.4 10.1 2 2 2 4 8 2 - 7 2 2 2 - Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro R1 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 4:30 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 8:30 4:00 P P Ro 4:30 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 10:00 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 R1 Ro Ro 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 214.0 21.4 11.0 194.6 15.0 45.7 19.5 51.0 89.9 9.4 0.8 6.5 199.7 14.5 132.5 47.9 20.9 11.5 81.0 62.9 24.0 214.6 7.5 220.4 9.2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 4/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 5/7 1/5 3/7 - - 6/7 1/5 2/7 2/7 3/7 1/5 2/7 2/7 - 4/7 2/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 2/7 - - 3/7 3/7 2/7 - 7.

0 11.0 75.0 0.0 308.8 11.6 13.0 276.5 9.0 35.0 174.0 300.0 100.5 94.6 35.3 300.5 38.0 10.0 96.0 56.0 83.0 273.5 31.8 32.1 4.4 9.7 11.0 260.4 8.4 24.0 97.0 12.8 0.0 12.3 38.0 0.0 218.0 280.0 280.5 308.5 38.9 179.5 35.5 113.0 280.5 10:30 9:00 9:00 4:00 Ro Ro Ro 10:30 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 10:30 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 - - 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 1/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 - - 37.5 76.5 34.3 35.0 33.5 37.0 308.8 31.0 33.0 0.3 13.5 37.5 250.0 1 1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro R1 10:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 5:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 Ro 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 8:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 .6 38.5 104.0 280.0 270.3 21.1 27.1 12.0 280.0 95.0 70.0 93.8 9.1 12.0 88.0 308.5 0.0 11.0 35.0 270.1 38.5 34.2 37.0 285.0 250.0 286.8 35.1 1.1 0.6 7.5 296.4 14.0 298.5 308.5 35.5 194.0 35.1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 3/7 6/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 - 22.5 96.5 109.

8 33.0 284.8 32.0 135.0 230.0 240.0 260.0 250.3 33.5 33.0 270.3 32.0 308.0 250.3 38.0 308.8 31.5 32.8 33.6 36.9 16.3 36.8 32.0 250.3 30.5 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 Ro 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 Ro Ro 11:30 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 .0 260.5 30.0 260.0 240.0 270.5 308.0 32.5 33.0 270.0 270.0 31.0 250.8 32.5 35.0 260.0 250.0 130.0 31.0 38.5 35.0 265.6 31.5 30.0 250.3 32.0 250.5 33.0 245.0 270.0 260.1 30.0 260.0 260.8 33.0 286.3 33.5 30.0 260.8 31.5 31.0 270.0 28.8 33.0 17.0 250.0 288.3 33.0 240.8 38.0 270.0 150.0 260.5 32.4 260.3 16.0 240.0 150.0 270.5 32.5 32.0 140.5 288.0 270.0 31.0 260.8 30.5 18.8 18.5 31.0 131.3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 1/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1 - - 32.0 240.8 16.

7 29.0 210.0 231.5 219.4 27.0 230.3 16.0 131.0 28.5 16.3 17.3 26.3 16.0 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro Ro Ro 9:00 R1 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 Ro Ro Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 Ro 9:00 4:30 8:30 9:00 4:30 Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 9:00 .5 237.0 130.3 28.5 210.1 29.5 242.3 26.5 15.0 130.0 16.0 120.0 208.0 130.8 26.0 140.4 26.8 21.8 140.9 30.5 174.0 208.1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 1/5 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2 2 - - 17.5 238.

NRP-QLNS-005 268 266 275 266 133 8 9 10 11 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 269 281 288 283 271 12 273 269 250 266 276 140 Số giờ làm việc trong tháng 10/2014 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 4:00 P 11:00 9:00 Ro Ro Ro 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 8:00 11:00 11:00 11:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 P P P 8:30 8:00 8:30 8:30 10:00 8:00 10:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 P P 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 CQ Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 P Ro P 8:30 8:30 8:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P Ro P P 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 P P 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 9:00 8:00 9:00 9:00 .

9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 P P Ro P 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 P P 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 P P P P 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 Ro P P 9:00 P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 6:00 8:30 8:30 8:30 4:00 P P Ro P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 IT 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 10:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 P 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Trả TC 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 .

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Trả TC 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 N3 Ro Ro Ro CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 12:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro P P P P P 8:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 8:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:30 9:00 9:00 4:30 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro NĐ 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 12:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 Ro NĐ Ro Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 NĐ 9:00 4:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 10:00 8:00 9:00 8:00 Ro Ro P Ro 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 5:00 8:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:30 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 N3 9:00 8:00 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 Ro N3 Ro 9:00 R1 8:00 8:00 8:30 8:00 10:00 8:00 P 8:00 Ro 9:00 8:00 4:00 8:00 8:00 9:00 8:00 10:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 9:00 8:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 Ro N3 8:00 8:00 8:00 R1 R1 8:30 Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 .

10:00 10:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro R1 R1 R1 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:30 4:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 8:00 9:00 R1 9:00 8:00 8:00 R1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:30 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 8:00 8:00 4:00 N3 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 10:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 4:00 P P P P Ro P P 4:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro P Ro P P P P P P Ro P P P P 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro P P P P P P Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 P P P Ro P 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 Ô Ô 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 Ro Ro P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro LM5 Ro Ro Ro 9:00 Ro Ro Trả TC 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro Ro Ro R1 Ro Ro R1 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro N3 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 8:00 NĐ N3 N3 Ro 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 .

N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro N3 9:00 Ro 9:00 9:00 10:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro Ro N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro N3 N3 9:00 9:00 N3 N3 N3 N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 P P P P Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 10:00 9:00 P P P Ro P P P P 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 10:00 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 4:30 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 4:30 9:00 9:00 10:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 N3 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 12:00 8:00 10:00 P Ro P P P P 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 8:00 12:00 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 4:00 8:00 8:30 11:00 10:30 8:00 9:30 8:30 10:00 8:30 4:00 8:00 8:00 4:00 R1 R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:30 8:30 4:00 8:30 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:00 8:00 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:30 8:30 8:30 8:30 4:00 Ro 8:30 8:30 8:00 Ro 4:00 Ro Ro R1 8:30 Ro 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 12:00 8:00 12:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 4:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:00 4:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 10:30 8:00 9:30 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 9:30 8:30 4:00 8:30 8:30 Ro Trả TC 4:00 4:30 9:30 Ro 8:00 4:00 8:30 Ro Trả TC 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 11:00 10:00 8:00 10:00 8:30 10:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 N3 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 N3 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 9:00 8:00 8:30 9:00 Ro N3 Ro 11:30 10:00 Ro Ro Ro Ro 8:30 Ro N3 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro N3 N3 N3 9:30 9:00 9:00 10:00 Ro 9:00 8:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 7:00 9:00 9:00 Ro 4:30 4:30 9:00 9:00 8:30 9:00 4:30 9:00 Ro Ro 4:30 9:30 9:00 9:00 Ro Ro 4:30 9:00 9:00 4:30 P P Ro P P P P .

Ro Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 8:00 8:00 8:30 8:00 8:30 10:00 8:00 4:30 9:30 Ro Ro 8:30 8:00 8:30 8:30 9:00 8:00 4:00 Ro Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 9:30 Ro Ro 8:30 Ro Ro Ro Ro Ro 4:30 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro Ro 9:00 Ro N3 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 N3 9:00 Ro 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 4:30 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Trả TC 5:00 R1 9:00 10:00 Ro 9:00 8:30 4:30 Trả TC 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 8:30 4:30 Trả TC 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 Ro 4:30 9:00 9:30 9:00 9:00 10:00 Ro 4:30 8:30 4:30 Trả TC N3 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 CQ N3 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 Ro Ro Ro 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 5:00 Ro 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 5:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 Ro 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 Ro Ro 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 .

10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 5:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 Ro 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 11:30 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 11:30 11:30 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 5:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 Trả TC 11:30 11:30 11:30 11:30 8:00 Ro Ro Ro Trả TC Trả TC .

10:00 Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro Trả TC 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 Ro 11:30 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 R1 R1 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 R1 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 Ro 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 4:00 8:30 8:30 8:30 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:00 8:00 8:00 6:00 4:00 8:00 4:30 10:00 10:00 Ro Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 Ro 8:30 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro 8:30 8:30 Ro Ro 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:30 8:30 8:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 9:30 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 8:30 9:00 10:00 10:00 10:00 Ro 10:00 10:00 10:00 10:00 Ro Ro Ro 4:00 Ro 8:30 8:30 9:00 10:00 11:30 10:00 10:00 10:00 11:30 Ro 11:30 10:00 Trả TC Ro Trả TC 10:00 Trả TC .

276 282 74 276 272 272 0 24 25 26 27 28 29 30 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 P P Ro 4:00 9:00 9:00 11:00 10:00 8:00 10:00 11:00 11:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 Ro 8:00 5:00 8:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 P P Ro P P 9:00 9:00 10:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 P 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 5:00 8:00 31 .

9:00 10:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 P 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro Ro Ro 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 .

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 4:00 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro Ro 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 4:30 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 9:00 8:00 Ro 9:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:00 9:30 Ro 6:00 Ro 4:00 5:00 8:00 8:00 8:00 Ro 4:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:00 9:30 8:00 8:00 Ro 8:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 Ro N3 R1 4:00 8:00 8:00 8:00 5:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:00 9:30 8:00 8:00 8:00 4:00 5:00 8:00 Ro Ro Ro 4:00 N3 9:30 8:00 9:00 Ro 4:00 N3 8:00 .

8:00 8:00 Ro 4:00 6:00 8:00 8:00 8:00 Ro 4:00 N3 8:00 8:00 8:00 Ro 8:00 N3 8:00 8:00 8:00 Ro 4:00 N3 R1 8:00 9:00 Ro Ro 5:00 8:00 8:00 8:00 Ro 4:00 N3 R1 8:00 8:00 8:00 8:00 5:00 8:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 P P Ro 9:00 P N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 9:00 9:00 8:00 9:00 9:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 9:00 9:00 10:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 4:00 N3 9:00 10:00 Ro 9:00 4:00 N3 N3 N3 Ro N3 N3 N3 9:00 9:00 Ro 4:30 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro N3 8:00 9:00 N3 N3 Ro 9:00 9:00 8:30 N3 N3 NĐ N3 N3 Ro N3 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 8:30 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 N3 N3 Ro N3 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 NĐ NĐ NĐ NĐ NĐ NĐ .

9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 Ro 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 P P 9:00 9:00 Ro 9:00 P P 9:00 9:00 Ro 9:00 P P 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 P 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro Ro N3 N3 Ro Ro Ro Ro N3 N3 Ro Ro Ro 9:00 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 Ro Ro Ro 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 Ro 9:00 N3 N3 9:00 9:00 Ro 9:00 9:00 9:00 P P Ro 4:00 8:30 8:30 8:00 8:00 4:00 4:00 8:30 8:30 8:00 8:00 Ro 4:00 8:30 8:30 4:30 8:00 Ro N3 Ro 8:30 8:00 8:00 4:00 4:00 8:30 8:00 8:00 8:00 Ro N3 4:00 8:30 N3 N3 Ro N3 N3 N3 8:00 8:00 4:00 4:00 8:30 9:00 8:00 8:00 4:00 4:00 N3 9:00 Ro Ro Ro 4:00 8:30 8:30 8:00 8:00 4:00 4:00 8:30 8:30 8:00 4:00 Ro 4:00 P P 8:00 8:00 4:00 4:00 8:30 9:00 8:00 8:00 Ro 4:00 8:30 8:30 N3 N3 Ro 4:00 8:00 4:30 N3 8:00 Ro 4:00 N3 Ro 8:00 N3 Ro 4:00 8:00 N3 8:00 N3 Ro Ro 8:30 4:30 N3 N3 Ro N3 N3 N3 4:30 8:00 Ro 9:00 9:00 8:30 4:30 8:00 Ro 9:00 9:00 8:30 P P Ro Ro P P .

8:00

8:00

4:00

4:00

8:30

8:30

4:30

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

4:30

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

4:30

8:00

Ro

9:00

9:00

8:30

4:30

10:00

Ro

9:00

9:00

8:30

5:00

8:30

Ro

4:30

9:00

8:30

N3

8:30

Ro

4:30

9:00

4:00

4:30

8:00

Ro

9:00

9:00

8:30

4:30

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

4:30

9:00

Ro

9:00

9:00

8:30

N3

N3

Ro

N3

N3

N3

4:30

8:00

Ro

9:00

9:00

9:00

4:30

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

4:30

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

9:00

9:00

Ro

4:30

9:00

8:30

Ro

8:00

Ro

4:30

9:00

8:30

4:30

8:00

Ro

9:00

9:00

8:30

9:00

8:00

Ro

9:00

9:00

8:30

N3

N3

Ro

N3

N3

9:00

CQ

N3

Ro

N3

N3

N3

4:30

8:00

Ro

4:30

9:30

9:00

11:30

10:00

Ro

5:00

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

11:30

10:00

Ro

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

Ro

Ro

Ro

11:30

11:30

Ro

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

R1

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

8:00

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

5:00

5:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Ro

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:30

10:00

Ro

11:30

11:30

11:30

25.30.5. 3/8 10.Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ NGÀY NGHỈ TRONG THÁNG (Áp dụng cho tất cả các đối tƣợng) Tháng 10 năm 2014 TT Tổ đội MNV 1 2 3 GĐ DA PGĐ DA PGĐ DA 01898 00565 00512 4 Đội trưởng 00632 5 6 7 8 9 HCTC HCTC HCTC HCTC HCTC 00544 06776 02792 01301 12349 10 11 12 13 14 15 16 An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn An toàn 00122 06781 06355 02110 02730 00583 03624 17 18 19 20 21 22 23 KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC KTTC 00048 03747 03741 03742 02251 04595 00548 Họ và Tên Nghề nghiệp A.4.6.12.3.12. BỘ PHẬN THAM MƢU GIÖP VIỆC ĐỘI TRƢỞNG Nguyễn Đăng Khoa Lắp máy Ban HCTC Huy Cử nhân luật Nguyễn Quang Tuân Kỹ sư CN kỹ thuật ô tô Ngô Ngọc Hà THKT Lưu Ngọc Anh KS CNĐiện Mai Tuấn Trang LĐPT Đỗ Thị Minh Ban An toàn Vàng KSBHLĐ Phạm Hữu Quyết KS KT dầu khí An Văn Mạnh Khảo sát địa hình Đào Thế Quân KS Đầu máy Toa xe Nguyễn Quang Lân Hàn điện Lê Sỹ Đông Cử nhân anh văn Tô Xuân Đƣờng Kỹ sư cơ khí chuyên dùng Trịnh Văn Kiểm soát kỹ thuật/KTTC Hƣng KSCK CTM Nguyễn Kiều Lăng KS CKCTM Chu Văn Định KS TK tầu thủy Mai Đình Đoàn KS TĐH thiết kế cơ khí Phạm Công Việt KSCK ĐL Trần Thư Đạt KS điện Đào Sỹ Thực KSCK CTM Nguyễn Công Quản lý vật tƣ BL Chi tiết ngày nghỉ Tổng ngày nghỉ trong 1 6/8 5/8 9/9 0 0 0 6/7 1.12.31.4.12.4.3.8.16. BỘ PHẬN QUẢN LÝ.14.12.23.3.CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.17.13.11.24.29.13.2. 7.7.25.6.18.26. 1/8 10. 3/82. 1.3.18.17. 10.15.11.Tự do. 2 4 5 6 7 8 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 2 Ro 3 3 Ro 4 0 4 8 3 9 4 3 Ro P Ro Ro Ro P P P Ro P .19. 23.11.11. 1/8 2. 1.5.22.26. 1/8 1/8 11.9. 2/8 11. 8P 5/8 1/8 1/9 1/8 1/5 0 3 4 2 0 5/8 1/8 3/7 1/8 2/7 2/8 1/8 5. ĐIỀU HÀNH Dũng KSCK CTM Nguyễn Tiến Viện KSCKCT Nguyễn Văn Thạnh CĐKTĐ Nguyễn Bá B.24.

2 02140 Hà Văn Tuấn Ống 2/7 0 00996 Mai Tiến Phú Lái xe 2/4 13.12. 4 04237 Nguyễn Văn Quân CNKT Điện 3/7 17. 3 Quản lý máy và thiết bị Cắt gọt kim loại 2/7 03054 Nguyễn Văn Trung 0 QA-QC 00605 Nguyễn Ngọc Sơn KSCK 3/8 0 02766 Mai Huy Cƣờng KS Đóng tàu 1/8 11. 2 04154 Vi Văn Thí Trung cấp điều dưỡng đa khoa 2/7 0 C.14.17.31.21. 6 06605 Nguyễn Văn Quý TC điện CN 2/7 0 Lái xe văn phòng 01962 Phạm Văn Thông Lái xe 1/4 0 04604 Phạm Mạnh Tuyển Lái xe 1/4 1.19. 2 11107 Lê Thị Ngọc Thơ LĐPT 1/5 0 02725 Nguyễn Văn Xuân HĐ(3-4G) 2/7 19. vận chuyển thiết bị 02489 Nguyễn Khắc Dũng CĐCNHàn 3/7 11.29.21.28.23.31.24.2.19.25. planning 03723 Tô Việt Cƣơng KS Đóng tàu thủy 1/8 16.29. 4 KSCK 2/8 00611 Nguyễn Tá Quyền 28. kế toán 03651 Nguyễn Thị Hòa Cao đẳng kế toán 1/9 11.26. 7 KSCK 2/8 00556 Tường Duy Tiến 18.12.23.24 25 26 Vật tư Vật tư Vật tư 27 QLM 28 29 30 31 QC QC QC QC 32 33 DCC DCC 34 35 Văn thư Văn thư 36 37 38 39 40 41 42 Kho Kho Kho Kho Kho Kho Kho 43 44 45 46 47 LXVP LXVP LXVP LXVP LXVP 48 Trắc đạc 49 50 ĐTC ĐTC 51 QLM 02490 Ngô Quang Chức KSCNKT ô tô 1/812. Sửa chữa 01208 Đào Văn Tập Điện 3/7 0 Bảo vệ .20.27.20. 14 Điện thi công 01258 Đỗ Trọng Giáp Sửa chữa 7/7 0 01578 Ngô Xuân Hải Điện 3/7 0 QLM.28.22.11. 2 02747 Nguyễn Duy Tùng KSCK 1/8 9. 3 Y tá.24.26.22.24.16.18.23.25.14. 3 03779 Nguyễn Văn Khoa Lái xe 1/4 0 00920 Hoàng Văn Hùng Lái xe 3/4 0 Trắc đạc 01165 Lê Văn Thủy Lắp máy 3/7 17.13.30.22.30.13.12.10.18. văn thƣ.21. 2 05374 Lương Quang Vũ KS CK 1/8 0 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8 03298 Đặng Văn Thụ 0 Quản lý hợp đồng DCC.15. BỘ PHẬN PHỤC VỤ Vật tƣ.29. 5 Ro Ro 06521 Dương Tuấn Anh Lái xe 1/4 12.30. thủ kho.20.

2/7 5. 0 0 1 Ro 0 Ro Ro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5/7 2/7 3/7 21.6.13.16.10. Vụ Lái cẩu Tạ Đình Điệp Lái cẩu Ngô Văn Đoàn LC Nguyễn Văn Quỳnh Vận hành cẩu trục Vũ Văn Nhiên Lái xe Bùi Văn Bình Lái xe Phan Thanh Tổ giáo .26.18.24. vận hành máy.2.23.3. 2. 2/7 2/7 4.18. 2/7 3/7 1.19.17. lái cẩu.25.8. 3/7 7.Lê Tấn Công Công Bắc giáo Lê Tấn Tổ chế tạo nhà ăn ca.22.9.52 53 54 55 56 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ 09537 03443 12022 05434 04285 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp Bếp 03182 09571 09568 09885 09808 12287 09563 12376 12377 12297 09019 11831 09033 12414 09034 12432 73 74 75 76 77 78 LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC LXLC 00665 01630 00879 03011 02146 04211 79 Mr Công 02527 80 81 82 83 84 85 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 01945 06082 06714 06715 02032 04037 Sơn LĐPT Hoàng Ngọc Tuấn Hàn sắt công trình Lê Anh Thái LĐPT Lê Hữu Cƣờng LĐPT Phạm Tiến Nhật Sơ cấp Hàn Cao Anh Nhà bếp. 0 3 Ro Ro 3 0 7 1 Ro Ro Ro Ro Ro .14. BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lái xe.15. vệ sinh cƣ xá Trần Văn Hàn điện Doanh Trịnh Thị LĐPT Duyên Lê Thị LĐPT Ngọc Nguyễn Thị LĐPT Xuân Lê Thị LĐPT Lực Lê Thị LĐPT Oanh Nguyễn Bá LĐPT Vang Nguyễn Thị LĐPT Hạnh Đào Thị LĐPT Lý Nguyễn Thị LĐPT Dung Cao Thị LĐPT Minh Trang LĐPT Nguyễn Thị Loan LĐPT Trần Thị Hạnh LĐPT Lê Thị Thanh LĐPT Nguyễn Hùng Mai LĐPT Nguyễn Thị D. 9. 2/7 1/4 1/4 0 0 6 0 0 0 3/7 3 17.Lê Đình Mạnh Mạnh Điện Lê Đình Anh CĐ Cơ điện Lê Đăng Anh Cao đẳng Hệ thống điện Nguyễn Tuấn Bình Trung cấp Nề hoàn thiện Cù Thanh Cung ống Nguyễn Xuân Cƣờng Trung cấp hàn Trần Thế 1/5 2/7 1/5 1/5 1/7 6/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1.

1 Ro Điện 3/7 Đặng Lê Hoàng Anh 10.4.22.17.25.3. 4P Thành Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Nguyễn Trọng 12.13.10.21.21.8. 4 Hùng Công nghệ hàn 3/7 Đỗ Quang 0 Hùng TC.7.4. 5 Dũng Trung cấp Hàn 2/7 Mai Văn 0 Dũng Cao đẳng công nghệ kỹ thuật cơ khí 3/7 Vũ Văn 0 Giang Lắp máy 3/7 Trần Văn 4. 2 Ngọc Điện công nghiệp 2/7 1.3.7.11.8.4.11.14 Quyền LĐPT 1/5 Hoàng Thế 0 Kiệm Nguội SC 4/7 Vũ Hồng 7.12. 2 Thảo Điện xí nghiệp 3/7 Trương Xuân 7. 1 Hai Hàn 2/7 Ro Đỗ Văn 3. 2 Giáp Điện 2/7 Phạm Bá 6.3.13.2.26.17.2. 2 Ro Thanh Điện 3/7 P P Nguyễn Danh 1. P P Phan Thanh 8P Tƣ Điện công nghiệp 3/7 Ngô Văn 0 Vũ Hàn . 1 Hoàng Trung cấp Hàn 2/7 Nguyễn Quốc 0 Kiên Công nghệ ô tô 3/7 Lê Trung 1. 20 Ro Ro Ro Ro Ro P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P Ro P Ro P P P Ro Ro .5. 3 Hoàn Cao đẳng Xây dựng DD & CN 3/7 Nguyễn Văn 0 Huân Điện 3/7 Nguyễn Tiến 4.24.6.6. 3 Tổ chế tạo ống SMP6A. 4 Ro Ro Ro Hiếu Cao Đẳng Nhiệt Điện 3/7 Lê Văn 4.12. 2 Minh Hàn điện 2/7 P P Cao Khả 2.13.14.11.12.10.23. 3 Thìn Vận hành bơm điện 3/7 Đào Trọng 0 Tuấn Hàn điện 2/7 Đỗ Xuân 0 Tổ lắp ống nƣớc thi công .3. 1 Duy Hàn 3/7 Nguyễn Văn 1.19.Khổng Minh Tƣờng Tƣờng ống 5/7 P P P Khổng Minh 1.24.21.86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh 03670 06443 02902 06625 03375 06576 06679 05049 03709 05054 06725 06711 03528 06701 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy Mr Huy 02053 03479 03931 02486 02362 02552 06447 05042 02729 03272 03442 03059 06471 06444 06441 06445 06450 06452 06429 10017 120 Mr Tường 121 Mr Tường 122 Mr Tường 01283 10996 00660 Cƣờng Điện công nghiệp 3/7 Trần Văn 0 Độ Trung cấp nghề hàn 2/7 Nguyễn Trọng 4.LĐTBCK 2/7 Vũ Trọng 5.7.12.9.9.14.22.16.5. 1 Năm Điện 3/7 Bùi Văn 4.13.22. 1 Phƣơng Trung cấp Hàn 2/7 Lê Anh 1. 1 Lĩnh Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ khí 3/7 Ro Hồ Sỹ 2.9.15.2.11.2.5.Sắt công trình 2/7 Lê Tuấn 0 Tùng CĐ kỹ thuật điện tử 3/7 Nguyễn Trọng 0 Đức Hàn 2/7 Nguyễn Như 0 Dƣơng Điện 3/7 Lê Ngọc 6.10.10.8.20.8. 3 Trang LĐPT 1/5 Nguyễn Văn 20.23.Lê Văn Huy Huy Điện 3/7 Lê Văn 0 Chiến Hàn điện tàu thủy 3/7 Cao Minh 20.3.18.5.

gò hàn Lê Doãn Hoa TC vận hành cần trục Lã Văn Lâm Cao đẳng CNKT Xây dựng Hoàng Tùng Tuyên Tiện kim loại Nguyễn Hữu Quân TC . 3/7 16.15.19. 3/7 2/7 3.29.18. 3/7 1/5 3/7 9.19. 4/7 1/5 3/7 2/7 2/7 3/7 1.30.xe máy Doãn Tất Đẳng Kết cấu thép Nguyễn Thiện Anh LĐPT Lê Viết Châu Ống Phạm Minh Dũng Cơ khí .18.Điện Hoàng Trọng Tùng Lắp máy Lê Đức Đạo Gia công kết cấu thép Nguyễn Văn Mạnh Điện công nghiệp Nguyễn Văn Bách Sơ cấp Nghề hàn Lê Trí Chung Lắp máy Nguyễn Tuấn Đoàn Cao đẳng Lắp đặt TBCK Đinh Văn Đông Trung cấp Điện Nguyễn Văn Giáp Trung cấp Điện Hà Văn Long Trung cấp Điện Phạm Văn Văn Sửa chữa ô tô .16.19.31.16.6.14.4.17.10.17.20.Nguyễn Trọng Tuyến Tuyến KCT Nguyễn Trọng Dũng CTTBCK Mai Văn Vịnh Hàn hơi Lưu Quang Hiệp Trung cấp Hàn điện Lê Tất 4/7 3/713. 15. Ro Ro Ro Ro .xe máy Vũ Văn Dậu Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ Trần Đức Thành Điện công nghiệp Nguyễn Văn Hòa TC lắp đặt TBCK Nguyễn Bá Hà LĐPT Vũ Hoàng Công Sơ cấp Nghề hàn Vũ Văn Hƣng Vỏ tầu thủy Nguyễn Đức Thành Cao đẳng hệ thống điện Ngô Sỹ Đạt CTTBCK Trần Quang Tổ kết cấu thép SMP6A.18.123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường #N/A Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường 00745 02428 00531 01374 01983 04175 11601 03167 00861 10959 00795 01950 04816 04989 06687 05642 01096 03416 03781 04250 01092 02913 05634 05637 05640 03789 06322 06292 06600 01434 04786 06763 06769 01375 157 158 159 160 Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến 01249 01341 03538 06693 Long Lắp máy Phạm Thành Tiến Lắp máy Bùi Nam Thuân Lắp máy Nguyễn Văn Hoàn LĐTBCK Mai Xuân Thắng Chế tạo TBCK Nhiếp Xuân Sáng Cao đẳng nghề hàn Nguyễn Bá Hiệp LĐPT Phùng Văn Tuấn SC ô tô .17.12. 3/7 2/7 3/7 3/7 2/7 1/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 1/5 1/7 2/7 3/7 3/7 0 7 5 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/7 3/7 4/7 2/7 0 3 5 0 28.5.11.

11 Hải Trung Cấp KT điện 2/7 Lê Đăng 0 Việt Hàn điện 3/7 Mai Văn 0 Tiến Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Lê Thế 0 Hải Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Đỗ Hùng 0 Chƣơng Lắp máy 3/7 Lê Huy 28.21.30.17.14.7.23.29. 2 Đồng Cơ khí chế tạo máy (CNKT) 3/7 Đỗ văn 19.20.11.30.13. 3 Tiếp Điện SC 3/7 Chu Văn 28.17. 7 Ro Ro Ro Tú Công nghệ ô tô 2/7 P Doãn Tất 3. 1 Văn LĐPT 1/5 Phạm Đức 0 Bình Lắp máy 3/7 Nguyễn Văn 28.19.29.18.30.2.22.18.26. 2 Tổ chế tạo KCT laydown 4 .4. 3 Cƣờng Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Vũ Văn 19.30.20.23.26. 2/7 Trần Văn 18 Ro Ro Ro Sơn Công nghệ KT điện tử . 3 Mừng Điện điện tử 3/7 Trịnh Văn 0 Tổ xây dựng .24. 9 Trí LĐPT 1/5 Lê Thế 0 Trang LĐPT 1/5 Nguyễn Bá 1.18.7.5.TT 3/7 Nguyễn Đình 14.24.20.20.16.19.22.161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến Mr Tuyến 02123 06688 06468 01393 04480 06772 03534 06761 02621 01957 06726 06778 05852 06717 06684 06682 06710 06490 06457 180 181 182 183 184 185 186 187 Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn Mr Sơn 00757 01514 02817 06226 06649 12212 06611 06459 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 00772 06432 06213 12109 12108 12197 10205 01062 06795 05537 Thành KCT 2/7 Lê Đình 0 Lợi Hàn điện 1/7 Hoàng Văn 0 Tuấn Trung cấp Cơ khí CTM 2/7 Trần Xuân 0 Phƣơng Nguội 3/7 Nguyễn Văn 16.24.20.25.26.27.22.21.3.25. Lê Minh 6 An LĐPT 1/5 Nguyễn Văn 1.Ông Lê Minh Sơn Sơn Lắp máy 6/7 18.25.25.28.21.11.Ông Trần Văn Hải Hải Gò hàn 4/7 Trần Văn 0 Bích Công nghệ ô tô 2/7 Hồ Văn 0 Định Lao động phổ thông 1/5 Đỗ Đình 18. 3 Sỹ Trung cấp Điện công nghiệp1.31.3.31.19.23.17.29.23.5. 1 Ro Duy LĐPT 1/5 Lê Khắc 4.29.15.23. 3 Kiên Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 Mai Trung 1. 3 Nam Cao đẳng Cơ khí 3/7 Vi Hải 0 Kháng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Huy 0 Ro Ro Ro Ro P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro .12.21. 3 Bắc Điện tầu thủy 3/7 Lê Văn 0 Tài Cẩu chuyển 5/7 22.6.25.19.21. Mai Văn 5 Phƣơng Lái cẩu 2/7 Trần Văn 17.4. 12 Kiên Cao đẳng tin học ứng dụng 3/7 Lê Văn 22.24.2. 4 Trung LĐPT 1/5 Lê Văn 0 Chí Lắp đặt TBCK 2/7 Cao Trọng 0 Nam Hàn 2/7 Ro Lê Minh 3.24.12. 4 Ro Tùng TC KT lắp điện 2/7 Nguyễn Thanh 10.4.23.19.31.20.4.23.5.6.22.24.15.26.16.

30.7.11.23.19.31.26.Ông Dƣơng Văn Tuyên Tuyên Gia công cơ khí 3/7 Dương Văn 17.17.25. 2 Anh Trung cấp Hàn 2/7 Nguyễn Doãn 0 Tổ Xây dựng cƣ xá . 4 Ro Ro Ro Ro Tuấn LĐPT 1/5 Ro Ro Ro Hồ Ngọc 4.8.198 199 200 201 202 Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải 05083 06595 04929 06694 06759 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên 04179 06437 03179 01517 02794 01521 10045 12104 12198 02309 12203 06462 05316 06695 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 06855 02166 04770 01150 06677 06784 03853 231 232 233 234 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 04720 06086 06379 06658 Sỹ Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Mai Đắc 19.29.21.19. 4 Đồng Vận hành máy XD 3/7 Lê Thanh 0 Điệp Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Ngọc 0 .30.22.18. 2/7 Nguyễn Văn 19 Ro Ro Ro Phụng LĐPT 1/5 Ro Ro Ro Ro Nguyễn Bá 5.29. 4 Thắng Cao đẳng Hàn 3/7 Nguyễn Đình 28.24.3.21.16.28.24.3. 4 Anh LĐPT 1/5 Nguyễn Đức 1.2. 5 Chính LĐPT 1/5 Bùi Khắc 0 Thuật LĐPT 1/5 Bùi Khắc 13.4. 3 Chiến Điện 3/7 Cao Văn 0 Liên Lắp điện và điều khiển1.24.18.23. 3 Hùng LĐPT 1/5 Vũ Trọng 0 Trình LĐPT 1/5 Ngô Đức 0 Quân LĐPT 1/5 Nguyễn Hữu 0 Nghĩa Điện 2/7 Mạc Đăng 0 Cƣờng TC lắp đặt TBCK 2/7 Nguyễn Đức 0 Ái Kỹ thuật Hàn 2/7 Nguyễn Văn 0 Thắng TC-XD 2/7 Trần Cao 0 Giang TC .6. 3 Thắng Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Nguyễn Viết 0 Định Hàn điện 2/7 Lê Văn 17.26.25.14.22.Điện 2/7 Trịnh Văn 0 Dƣơng Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Trịnh Văn 0 Tâm Trung cấp Hàn 2/7 Cao Văn 0 Thỏa Cao đẳng Xây dựng 3/7 Nguyễn Văn 0 Cƣơng Trung cấp điện 2/7 Phạm Văn 0 Tùng CĐ CNKT cơ khí 3/7 Nguyễn Duy 0 Thành CĐ KTCT 3/7 Lê Đình 0 Cảnh Lắp máy 3/7 Lê Văn 0 Dƣơng Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Nguyễn Xuân 0 Huy Lắp máy 3/7 Ngô Trí 0 Việt Công nghệ hàn 3/7 Lê Văn 0 Bình CĐ CNKT Giao thông 3/7 Hồ Sỹ 0 Hà Lắp máy 6/7 20.18.6.9.5. Nguyễn Văn 5 Tổ Timesheet cho JGCS .Ông Võ Văn Hoàn Hoàn Cao đẳng KT lắp điện CN 3/7 Võ Văn 0 Long Nhiệt điện 3/7 Nguyễn Văn 14.15.12.20.2.27.15.17.16.

2. 4. 4.235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 06653 06208 06689 06690 06708 06612 06386 06727 06670 06705 06474 06700 06667 06698 06392 06646 06621 06699 06671 00966 06674 06683 06685 05310 06691 06707 06709 06716 06713 06477 06620 06664 06467 06651 06659 06660 05439 06721 06616 Nguyễn Xuân Hồ Sỹ Lê Văn Đỗ Văn Cao Ích Hoàng Đat Nguyễn Văn Hồ Sỹ Lê Đình Lê Thế Nguyễn Nguyễn Văn Lương Kế Đỗ Thành Cao Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Lê Ngọc Trần Quốc Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Lê Xuân Nguyễn Bá Trịnh Văn Lê Viết Trần Văn Nguyễn Trọng Mai Văn Trịnh Phạm Văn Dương Công Lưu Văn Lê Hữu Trịnh Bá Đinh Xuân Lê Đình Nguyễn Văn Quang Nhâm Ngọc Nam Thành Dũng Hƣng Kiên Trung Thịnh Trọng Hùng Trung Long Tiến Hào Thụ Cƣờng Chung Mạnh Lợi Ngà Thành Bộ Nhung Cƣờng Thanh Trƣờng Thùy Vƣơng Thắng Khoa Tú An Duy Duy Hà Thành Lĩnh Tự động hóa XNCN (CNKT) Hàn điện Điện tử CN và dân dụng Trung cấp Điện tử công nghiệp Trung cấp Hàn điện Lắp đặt TBCK Trung cấp điện công nghiệp Vỏ tầu thủy Hàn công nghệ cao Trung cấp Hàn điện CĐ CN ô tô KT máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng Sửa chữa máy tầu thủy Máy tàu thủy Trung cấp điện CN&DD Lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ cơ khí Trung cấp Cơ khí sửa chữa Lắp đặt TBCK Lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ KT Xây dựng Điện công nghiệp KT máy lạnh và điều hòa không khí Trung cấp Lắp đặt thiết bị cơ khí Điện công nghiệp Trung cấp Chế tạo thiết bị cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Sơ cấp hàn Trung cấp Hệ thống điện Trung cấp hàn Công nghệ KTĐ.7.30. 3.4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro 1 0 Ro 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Ro 4 0 Ro 1 0 0 0 0 1 0 3 0 Ro 1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro R Ro Ro Ro .4.5.29.5. 5. 1. 3. điện tử Điện công nghiệp CĐ nghề nhiệt điện Trung cấp lắp đặt thiết bị cơ khí Công nghệ ô tô máy kéo Công nghệ ô tô Ống Cao đẳng Công nghệ điện tử Công nghệ hàn 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 2/7 1/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 1/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 3. 4.6. 4.

20.5. 13. 1.6.lắp đăt thiết bị cơ khí TC Lắp đặt đường ống công trình Điện tử viễn thông Hàn Điện công nghiệp Trung cấp Điện tử dân dụng Điện Cao đẳng CNKT hóa học TC Hàn CĐ công nghệ KT cơ khí Chế tạo cơ khí Trung cấp Hàn điện Chế tạo thiết bị cơ khí Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng CN Hóa dầu LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT LĐPT Trung cấp Hàn điện Cơ tin kỹ thuật Lắp đặt thiết bị cơ khí Hàn điện 2/7 2/7 3/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 2/7 3/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2/7 3/7 3/7 3/7 4.5. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro .21.274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 06140 06428 06469 06722 06724 06206 05583 06434 03920 04289 06436 06460 06619 06222 03092 06229 03969 06662 06610 02826 06656 06647 06228 12100 12110 12206 12196 12195 12096 12210 12209 12101 12201 12204 12102 06703 06669 02908 06730 Lê Thế Nguyễn Văn Phạm Bá Đặng Viết Phạm Văn Lê Ngọc Doãn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Nguyễn Văn Lê Văn Phạm Văn Hoàng Đạt Trương Ngọc Nguyễn Trung Trịnh Nam Lê Văn Lê Đình Phạm Văn Mai Văn Hoàng Văn Trịnh Hồng Lê Công Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Cao Văn Nguyễn Thế Trịnh Hùng Lê Hữu Nguyễn Văn Hà Văn Lê Huy Lê Vinh Nguyễn Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Lê Đức Trịnh Văn Hòa Anh Tuấn Giang Long Hiển Tùng Cƣờng Chƣơng Thành Châu Nam Sỉ Lợi Trƣởng Giang Năng Thiện Cƣờng Long Minh Quang Bình Lƣơng Trƣờng Tùng Chiến Cƣờng Đức Thi Thập Sinh Luận Tuấn Sơn Đạt Chung Hà Hà Kỹ thuật hàn Hàn CĐ Lọc hóa dầu Cao đẳng điện công nghiệp Trung cấp Công nghệ ô tô Điện .20. 4.Nước Hàn điện Hàn TC nghề .21. 4.6.7. 5.5.14.

1.313 314 315 316 317 318 319 320 Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn 06383 06615 12107 06435 06431 06472 06458 04894 Trần Văn Nguyễn Trọng Lê Đình Quách Quang Lê Xuân Lê Sỹ Lê Xuân Mai Huy Hiền Huỳnh Thạch Cƣờng Ban Tƣ Mƣời Lƣợng Trung cấp điện công nghiệp KT lắp đặt điện và điều khiển LĐPT Lắp đặt cơ khí Trung cấp hàn TC LĐTB cơ khí Nguội Điện công nghiệp 2/7 2/7 1/5 3/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3.30. 2.2.19. 18.3.29.4. Ro Ro Ro 3 0 4 0 0 0 Ro 1 4 Ro Ro Ro Ro .4.5.

NRP-QLNS-006 9 Số ngày nghỉ việc trong tháng 10/2014 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Số ngày nghỉ không lý do R1 Thống kê nghỉ trong năm đến thời điểm Nghỉ tháng Nghỉ tháng 01/2014 02/2014 0 0 0 Ro Ro Ro P P P Ro Ro Ro P Ro Ro P Ro P P Ro P Ro Ro P Ro Ro Ro P P P Ro P P P P Ro P P P Ro 0 0 0 0 0 0 21 0 1 #N/A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #N/A 7 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ro P P P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 Ro P P 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P P P Ro Ro Ro P P P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P Ro P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P P P P 0 0 8 4 #N/A 0 0 #N/A 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro R1 Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P Ro P P Ro Ro P Ro P P P P P P Ro P P P P P P Ro 22 18 10 16 2 3 3 24 8 7 11 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 18 18 13 16 7 7 1 9 22 17 11 15 8 0 6 3 0 5 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 1 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 .

P P P P P P P P P P P P Ro Ro P Ro P P P P P Ro P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 #N/A 1 0 0 46 1 0 0 46 1 0 0 0 0 #N/A #N/A 0 0 0 0 .

P P P Ro P P P P P P Ro P P P P P P 0 0 0 #N/A 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1 0 7 6 4 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P P 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P P P Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P P P 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro P P Ro P P P P P Ro Ro Ro Ro Ro P Ro P P P P Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 0 49 0 1 0 .

Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ro Ro Ro Ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng Nghỉ tháng 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 09/2014 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 #N/A 2 0 0 0 6 0 1 0 1 1 #N/A 6 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 2 #N/A #N/A #N/A 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 .

4 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 8 2 6 1 #N/A #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 0 0 #N/A 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 .

5 1 0 2 0 0 0 8 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 10 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 2 2 0 0 2 1 5 2 0 1 4 1 0 2 3 2 2 2 7 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 1 0 2 3 3 3 2 0 0 0 3 4 4 4 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 4 4 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 8 2 1 3 1 1 1 1 3 3 0 3 0 3 1 0 0 3 1 0 7 0 1 2 1 2 0 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A 0 2 0 0 0 2 1 0 3 3 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 2 3 1 0 1 11 0 0 1 0 27 0 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #N/A 2 1 0 10 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 13 26 2 4 2 1 2 2 13 26 2 #N/A 2 1 2 2 13 26 2 0 2 1 2 2 13 26 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 #N/A #N/A 0 0 3 0 1 1 1 .

0 0 0 2 5 #N/A 0 5 0 2 2 13 26 2 0 2 1 1 0 2 2 13 26 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 2 0 0 5 2 1 3 0 2 3 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 1 7 5 0 1 1 7 5 1 1 1 1 1 .

0 1 7 0 3 0 5 9 4 1 0 4 1 0 0 5 4 4 1 0 5 4 4 1 0 0 5 5 5 2 2 13 26 2 3 2 5 0 6 11 5 6 1 .

2 1 2 0 2 0 1 7 6 6 0 1 0 2 5 4 2 0 2 3 3 4 3 0 0 3 3 1 2 4 5 0 0 2 1 0 2 0 1 .

4 3 1 4 0 1 1 1 1 1 6 0 2 2 1 3 3 3 4 5 0 0 1 0 0 1 6 0 0 3 0 4 4 0 3 4 0 0 0 .

1 0 4 5 5 5 2 1 .

Access Event Report Date 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 Time 06:30:23 06:30:44 06:32:11 06:32:17 Area Area Area Area Area Floor 01F 01F 01F 01F Door DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS Reader IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 06:33:15 06:37:10 06:37:38 06:38:47 06:38:50 Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 06:39:07 06:40:16 06:40:19 06:41:57 06:42:11 06:42:20 06:42:34 06:42:38 06:42:49 06:42:54 06:42:58 06:43:06 06:43:10 06:43:16 06:43:19 06:43:22 06:43:24 06:43:27 06:43:28 06:20:08 06:22:38 06:22:44 06:23:18 06:24:09 06:24:27 06:28:15 06:31:57 06:33:42 06:33:48 06:33:53 06:33:55 06:34:00 06:34:11 06:34:36 06:34:39 06:35:37 06:35:44 06:36:04 06:36:24 06:36:59 06:40:21 06:41:01 06:41:05 06:41:27 06:41:32 06:42:34 06:42:43 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 .

29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 Date 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 06:42:51 06:43:13 06:45:08 06:47:46 06:48:58 06:50:31 06:51:55 06:51:59 06:52:40 06:53:35 06:54:14 06:55:12 06:59:42 07:13:03 07:14:46 06:43:29 06:43:30 06:43:43 06:43:48 06:43:50 06:43:50 06:43:51 06:43:52 06:43:53 06:43:54 06:44:00 06:44:01 06:44:03 06:44:06 06:44:08 06:44:17 06:44:19 06:44:43 06:45:05 06:45:15 06:45:19 06:45:35 06:46:19 06:46:59 06:47:50 06:47:51 06:47:54 06:48:00 06:48:12 06:48:14 06:48:35 06:48:37 06:48:45 06:48:51 06:52:03 06:53:37 06:53:50 Time 11:30:42 11:30:47 11:30:48 11:30:51 11:32:11 11:34:27 11:39:11 11:39:12 11:39:35 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F Floor 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS Door DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS Reader IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 11:39:37 11:39:48 11:39:50 11:40:02 11:40:04 11:40:05 11:40:08 11:40:40 11:40:42 11:40:43 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 11:40:55 11:41:15 11:41:45 11:41:47 11:41:57 Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 11:42:02 11:42:03 11:42:05 11:42:06 11:42:09 11:42:37 11:42:42 11:42:48 11:42:50 11:42:52 11:42:54 11:42:57 11:43:33 11:45:38 11:45:40 11:45:41 11:46:39 11:46:42 11:46:44 11:46:47 11:46:49 11:46:53 11:46:54 11:47:16 11:47:22 11:47:23 11:47:32 11:47:36 11:47:40 11:53:43 11:53:44 12:01:17 12:01:19 12:03:13 12:03:22 12:03:25 12:03:27 12:03:29 12:03:30 12:03:32 12:03:34 12:03:36 12:03:38 12:03:39 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 12:03:41 12:03:43 12:03:45 12:03:50 12:03:51 12:03:53 12:03:55 12:03:57 12:03:58 12:04:00 12:04:02 12:04:03 12:04:06 12:04:07 12:04:09 12:04:10 12:04:12 11:00:17 11:25:59 11:29:47 11:30:02 11:30:03 11:30:07 11:30:09 11:30:19 11:30:25 11:30:28 11:30:30 11:30:36 11:30:37 11:30:41 11:30:43 11:30:49 11:30:55 11:30:59 11:31:05 11:31:18 11:31:19 11:31:24 11:31:36 11:31:44 11:31:51 11:32:00 11:32:20 11:32:28 11:32:32 11:32:38 11:32:44 11:33:13 11:33:18 11:33:22 11:33:26 11:33:33 11:33:36 11:33:55 11:33:59 11:34:01 11:34:15 11:35:22 11:36:02 11:37:16 11:40:23 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 .

29/10/2014 Date 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 12:04:50 Time 12:33:34 12:55:47 12:57:28 12:58:57 13:04:22 13:10:58 13:11:14 13:11:25 13:11:26 13:12:44 13:13:55 13:14:17 13:14:38 13:14:40 13:17:12 13:17:15 13:18:19 13:19:53 13:20:10 13:20:37 13:20:52 13:20:57 13:21:15 13:21:26 13:21:37 13:21:47 13:21:49 13:21:52 13:21:55 13:22:04 13:22:10 13:22:26 13:22:50 13:23:03 13:23:28 13:24:49 13:25:28 13:27:23 13:27:40 13:33:11 13:33:14 13:34:40 13:34:54 12:54:58 12:54:58 12:55:01 12:55:05 12:55:06 12:55:08 12:55:10 12:55:12 12:55:14 12:55:17 12:55:26 12:55:34 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F Floor 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F NS_Door1 Door NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_IO1 Reader NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 12:55:40 12:55:43 12:55:45 12:56:11 Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 12:56:12 12:56:23 12:56:27 12:56:30 12:56:34 12:56:39 12:56:48 12:56:50 12:57:14 Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 Date 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 12:57:17 12:57:21 12:58:12 12:58:45 12:58:48 13:01:03 13:01:05 13:04:24 13:05:03 13:09:38 Time 17:00:21 17:00:31 17:00:36 17:00:37 17:00:44 17:00:50 17:00:54 17:01:01 17:01:31 17:01:35 17:01:51 17:01:52 17:07:29 17:30:03 17:30:07 17:30:11 17:30:44 17:30:56 17:30:58 17:31:14 17:31:19 17:31:31 17:31:36 17:31:45 17:31:55 17:32:03 17:32:22 17:32:27 17:32:30 17:32:53 17:33:33 17:34:11 17:37:53 17:52:02 17:53:32 18:00:39 18:04:30 18:04:45 18:06:01 18:11:40 18:14:49 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F Floor 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS Door NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS Reader NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 .

29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 18:14:58 18:18:05 18:33:34 20:03:50 17:30:39 17:30:41 17:30:42 17:30:43 17:30:47 17:30:48 17:30:53 17:30:55 17:30:59 17:31:02 17:31:03 17:31:06 17:31:07 17:31:08 17:31:10 17:31:14 17:31:16 17:31:18 17:31:20 17:31:21 17:31:22 17:31:24 17:31:28 17:31:32 17:31:35 17:31:43 17:31:46 17:31:51 17:31:58 17:31:59 17:32:00 17:32:02 17:32:10 17:32:14 17:32:18 17:32:32 17:32:35 17:32:41 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 NS_Door1 DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 NS_IO1 IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 17:32:50 17:32:53 17:32:55 17:36:47 17:59:56 19:01:06 19:02:18 19:02:19 19:02:21 19:02:23 19:02:24 19:02:25 19:02:28 19:02:29 19:03:07 19:04:14 19:04:27 19:04:30 Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 19:04:32 19:04:33 19:04:35 19:04:36 19:04:38 19:04:41 19:04:49 19:04:50 19:05:17 Area Area Area Area Area Area Area Area Area 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F 01F DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS DOOR NS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS IO NSTS .

14665057 13122727 08262386 07843442 Company DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Department BAN AN TOAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 02317647 02703250 02706727 03236618 10606626 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN XDCX To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong To Huy Van Phong To_Thinh STG To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong To Huy To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To3_Thieu To9_Suc To Huy To5_Quan 02708424 02619381 07844986 22948440 02833712 02741744 13719898 12259416 03156129 12263762 03241349 12342542 02708369 02510895 11953234 02833743 12923325 03234155 02754270 17644379 12657604 03046204 09457114 04211809 12305444 13121364 14718507 02655489 07307977 03155016 13352926 17420907 21521144 21500188 13204679 11613272 13106329 13118476 21403471 03145038 09445873 00014874 09443575 21641042 24620771 10357106 21816819 . 06086 04289 00966 06713 Name NGUYEN VAN LONG NGUYEN VAN THANH LE NGOC MANH NGUYEN TRONG THUY 06428 06691 06140 03092 06709 06671 06705 03920 06458 06674 05583 06664 06724 06722 06616 04720 NGUYEN VAN ANH NGUYEN BA NHUNG LE THE HOA NGUYEN TRUNG TRUONG LE VIET THANH NGUYEN BA CHUNG LE THE THINH NGUYEN BA CHUONG LE XUAN MUOI TRAN QUOC LOI DOAN VAN TUNG PHAM VAN KHOA PHAM VAN LONG DANG VIET GIANG NGUYEN VAN LINH VO VAN HOAN 06651 06621 06659 06646 06620 06685 02140 06600 06784 05409 05993 05316 04237 06082 06776 03528 06760 02309 00556 02725 01521 06226 01150 05638 04179 02794 06292 04470 05172 05035 04037 03670 06576 01945 Luu Van An NGUYEN VAN THU LE HUU DUY HOANG VAN HAO TRINH THANG NGUYEN THE THANH Ha Van Tuan Nguyen Ba Hoa Ho Sy Binh Nguyen Duy Tung Tran Cao Thang Nguyen Duc Cuong Nguyen Van Quan Le Dang Anh Ngo Ngoc Tuan Dao Trong Thin Trinh Van Duong Ngo Duc Trinh Tuong Duy Tien Nguyen Van Xuan Bui Khac Thuat Tran Van Sy Ngo Tri Huy Trinh Van Giang Duong Van Tuyen Bui Khac Chinh Nguyen Van Thanh Nguyen Xuan Duong Nguyen Van Thoa Pham Van Cuong Tran The Cuong Tran Van Cuong Vu Trong Hung Le Dinh Manh Card No.Employee No.

06722 06386 06206 06721 06621 06724 06392 06436 06671 HO SY NHAM DO THANH LONG NGUYEN VAN HUNG LE VAN CUONG HOANG VAN MINH MAI VAN LONG NGUYEN VAN HUNG LE DINH TRUNG NGUYEN TRONG NGUYEN VAN CUONG LE DINH TRUNG DUONG CONG TU LE VAN NANG LE VAN CHAU CAO VAN TIEN LE THANH DONG LE DINH THANH PHAM BA TUAN TRINH VAN CUONG LUONG KE TRUNG Name DANG VIET GIANG NGUYEN VAN HUNG LE NGOC HIEN LE DINH THANH NGUYEN VAN THU PHAM VAN LONG CAO VAN TIEN LE VAN CHAU NGUYEN BA CHUNG 10447952 05916044 10238618 08640167 13321147 14718507 15948316 02328908 10516937 08127452 19138206 22656185 08525639 03237845 13016003 02831235 03231737 08640233 02706742 12309959 02854317 02754245 10023839 07845206 02703253 17651030 03146194 02741490 02708437 03241838 08116978 10561128 11962491 02747045 02758363 02619409 02708436 07838478 13104829 02708426 02201722 13244549 02708426 07837085 22332925 02604153 02207937 04818126 03040243 13148661 07845206 08264823 Card No. 12263762 13104829 02703253 03040243 11953234 03156129 02207937 02604153 02619381 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 To4_Tuyen To1 _ Thia To4_Tuyen To2 _ Tien To2 _ Tien To Huy To Huy To Huy Doi Bao on To3_Thieu To Huy Van Phong Van Phong Van Phong Van Phong CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Company DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN Department CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN .03853 02032 06605 06714 06715 06082 02902 06701 06462 05054 03709 04154 11107 03624 03054 06660 06619 06229 05310 06477 06222 06683 05439 06707 06206 01514 06460 06708 06689 06612 06727 Nguyen Van Ha Nguyen Xuan Cung Nguyen Van Quy Nguyen Tuan Anh Cu Thanh Binh Le Dang Anh Nguyen Van Duy Do Xuan Tuan Mac Dang Nghia Nguyen Danh Thanh Le Anh Phuong Vi Van Thi Le T Ngoc Tho Trinh Van Duong Nguyen Van Trung TRINH BA DUY HOANG DAT SI TRINH NAM GIANG LE XUAN BO MAI VAN VUONG TRUONG NGOC LOI NGUYEN MANH NGA DINH XUAN HA TRINH VAN CUONG LE NGOC HIEN NGUYEN VAN AN PHAM VAN NAM CAO ICH THANH LE VAN NGOC HOANG DAT DUNG HO SY KIEN 06208 06698 06700 06699 06656 02826 06386 06670 06474 06434 06670 06467 03969 06436 06392 06379 06721 06469 06707 06667 Employee No.

06660 06707 06683 06651 06619 06674 06620 06700 06474 06713 06691 06428 TRINH BA DUY TRINH VAN CUONG NGUYEN MANH NGA Luu Van An HOANG DAT SI TRAN QUOC LOI TRINH THANG NGUYEN VAN HUNG NGUYEN TRONG NGUYEN TRONG THUY DINH XUAN HA LE NGOC MANH NGUYEN MANH NGA TRINH VAN CUONG NGUYEN TRUNG TRUONG NGUYEN BA NHUNG NGUYEN VAN ANH 06434 06616 06140 06659 06646 06699 06667 06685 06469 06222 06458 06664 06656 06656 NGUYEN VAN CUONG NGUYEN VAN LINH LE THE HOA LE HUU DUY HOANG VAN HAO LE VAN CUONG LUONG KE TRUNG NGUYEN THE THANH PHAM BA TUAN TRUONG NGOC LOI LE XUAN MUOI PHAM VAN KHOA HOANG VAN MINH HOANG VAN MINH 06469 06646 06699 06667 06709 PHAM BA TUAN HOANG VAN HAO LE VAN CUONG LUONG KE TRUNG LE VIET THANH 06727 06670 06705 06698 05583 06722 06206 06208 06612 06689 06460 06708 05310 06477 03969 06467 06379 06229 HO SY KIEN LE DINH TRUNG LE THE THINH DO THANH LONG DOAN VAN TUNG DANG VIET GIANG LE NGOC HIEN HO SY NHAM HOANG DAT DUNG LE VAN NGOC PHAM VAN NAM CAO ICH THANH LE XUAN BO MAI VAN VUONG LE VAN NANG DUONG CONG TU LE THANH DONG TRINH NAM GIANG 05439 00966 06683 06707 03092 02831235 07845206 02754245 02510895 03231737 02741744 03234155 02758363 02201722 07843442 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 10023839 08262386 02754245 07845206 10606626 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 02706727 02703250 02708369 13244549 03241349 03236618 02833743 12923325 02619409 08264823 02754270 13148661 02854317 02833712 12259416 02708436 02708436 02317647 10561128 13148661 12923325 02619409 08264823 02708424 10561128 02317647 08116978 02708426 07844986 02747045 13719898 12263762 02703253 11962491 03241838 02708437 03146194 02741490 02706742 12309959 22332925 07837085 04818126 08640233 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN .

03920 06383 04289 06612 06689 06460 06708 05310 06477 03969 06467 06379 06229 03920 06383 04289 06208 02140 00556 04154 06082 02725 06715 05054 02309 05316 06714 06576 02032 06226 02794 06462 06437 03624 01521 06760 05638 01150 03670 04037 06701 04179 06292 03528 01945 06600 02902 03709 05035 11107 04470 05409 03651 12349 02792 03853 03853 05172 03054 06776 05993 06605 NGUYEN BA CHUONG TRAN VAN HIEN NGUYEN VAN THANH HOANG DAT DUNG LE VAN NGOC PHAM VAN NAM CAO ICH THANH LE XUAN BO MAI VAN VUONG LE VAN NANG DUONG CONG TU LE THANH DONG TRINH NAM GIANG NGUYEN BA CHUONG TRAN VAN HIEN NGUYEN VAN THANH HO SY NHAM Ha Van Tuan Tuong Duy Tien Vi Van Thi Le Dang Anh Nguyen Van Xuan Cu Thanh Binh Nguyen Danh Thanh Ngo Duc Trinh Nguyen Duc Cuong Nguyen Tuan Anh Vu Trong Hung Nguyen Xuan Cung Tran Van Sy Bui Khac Chinh Mac Dang Nghia Cao Van Chien Trinh Van Duong Bui Khac Thuat Trinh Van Duong Trinh Van Giang Ngo Tri Huy Tran Van Cuong Tran The Cuong Do Xuan Tuan Duong Van Tuyen Nguyen Van Thanh Dao Trong Thin Le Dinh Manh Nguyen Ba Hoa Nguyen Van Duy Le Anh Phuong Pham Van Cuong Le T Ngoc Tho Nguyen Xuan Duong Nguyen Duy Tung Nguyen Thi Hoa Do T Minh Trang Luu Ngoc Ha Nguyen Van Ha Nguyen Van Ha Nguyen Van Thoa Nguyen Van Trung Ngo Ngoc Tuan Tran Cao Thang Nguyen Van Quy 22948440 02842244 13122727 03241838 02708437 03146194 02741490 02706742 12309959 22332925 07837085 04818126 08640233 22948440 02842244 13122727 11962491 17644379 17420907 22656185 14718507 21521144 13321147 08127452 13352926 12305444 08640167 10357106 05916044 13204679 21403471 10516937 12337340 03237845 21500188 03155016 13106329 11613272 24620771 21641042 02328908 13118476 03145038 07307977 21816819 12657604 15948316 19138206 09443575 08525639 09445873 09457114 10456484 02706760 17649260 10447952 10447952 00014874 13016003 02655489 04211809 10238618 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN XDCX Van Phong Van Phong To Huy To Huy To2 _ Tien To3_Thieu To4_Tuyen To4_Tuyen To2 _ Tien To Huy To1 _ Thia To4_Tuyen To4_Tuyen Doi Bao on To4_Tuyen Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To9_Suc To3_Thieu To Huy To4_Tuyen To4_Tuyen To_Thinh STG To5_Quan To4_Tuyen To Huy To Huy To4_Tuyen Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong Van Phong Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen .

06784 Employee No. 17644379 02655489 10516937 22656185 03237845 02161875 03155016 13106329 11613272 03046204 12305444 07307977 21641042 24620771 21816819 12337340 10447952 10238618 21521144 12657604 13321147 08640167 09443575 09445873 03145038 04211809 13352926 13016003 09457114 14718507 19138206 00014874 15948316 02328908 05916044 10357106 08127452 08525639 13204679 02706760 10456484 21500188 21403471 03040243 02754270 02754270 10023839 08262386 02831235 03241349 03234155 03231737 02619381 03236618 10606626 Nghi Son Company Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 To4_Tuyen Department XDCX Van Phong Doi Bao on Van Phong Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To_Thinh STG To3_Thieu To9_Suc To5_Quan To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To Huy To4_Tuyen To2 _ Tien To2 _ Tien To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Van Phong To4_Tuyen To Huy To Huy To4_Tuyen To Huy To Huy To1 _ Thia To Huy To3_Thieu Van Phong To4_Tuyen Van Phong Van Phong To4_Tuyen To4_Tuyen CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 13104829 02747045 13719898 02207937 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN . 02140 06776 06462 04154 03624 06695 06760 05638 01150 06784 05316 03528 04037 03670 01945 06437 03853 06605 02725 06600 06715 06714 05035 04470 06292 05993 02309 03054 05409 06082 03709 05172 02902 06701 02032 06576 05054 11107 06226 12349 03651 01521 02794 06721 06685 06685 05439 00966 06660 06616 06620 06619 06671 06140 03092 06386 06698 05583 06392 Ho Sy Binh Name Ha Van Tuan Ngo Ngoc Tuan Mac Dang Nghia Vi Van Thi Trinh Van Duong Nguyen Van Ai Trinh Van Duong Trinh Van Giang Ngo Tri Huy Ho Sy Binh Nguyen Duc Cuong Dao Trong Thin Tran The Cuong Tran Van Cuong Le Dinh Manh Cao Van Chien Nguyen Van Ha Nguyen Van Quy Nguyen Van Xuan Nguyen Ba Hoa Cu Thanh Binh Nguyen Tuan Anh Pham Van Cuong Nguyen Xuan Duong Nguyen Van Thanh Tran Cao Thang Ngo Duc Trinh Nguyen Van Trung Nguyen Duy Tung Le Dang Anh Le Anh Phuong Nguyen Van Thoa Nguyen Van Duy Do Xuan Tuan Nguyen Xuan Cung Vu Trong Hung Nguyen Danh Thanh Le T Ngoc Tho Tran Van Sy Do T Minh Trang Nguyen Thi Hoa Bui Khac Thuat Bui Khac Chinh LE DINH THANH NGUYEN THE THANH NGUYEN THE THANH DINH XUAN HA LE NGOC MANH TRINH BA DUY NGUYEN VAN LINH TRINH THANG HOANG DAT SI NGUYEN BA CHUNG LE THE HOA NGUYEN TRUNG TRUONG NGUYEN VAN HUNG DO THANH LONG DOAN VAN TUNG CAO VAN TIEN 03046204 Card No.

14718507 10357106 21641042 24620771 13321147 05916044 08127452 15948316 08640167 02328908 07307977 19138206 21816819 09457114 03046204 13204679 09445873 09443575 21500188 21403471 04211809 13352926 12657604 10447952 12337340 10516937 13106329 03155016 02161875 13118476 12305444 11613272 03145038 00014874 17644379 21521144 02706760 10456484 08525639 22656185 10238618 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Company Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN Department To Huy To Huy To3_Thieu To9_Suc To2 _ Tien To1 _ Thia To3_Thieu To Huy To2 _ Tien To Huy To_Thinh STG To Huy To5_Quan To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen Doi Bao on To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen To4_Tuyen XDCX To Huy Van Phong Van Phong Van Phong Van Phong To4_Tuyen . 06082 06576 04037 03670 06715 02032 05054 02902 06714 06701 03528 03709 01945 05409 06784 06226 04470 05035 01521 02794 05993 02309 06600 03853 06437 06462 05638 06760 06695 04179 05316 01150 06292 05172 02140 02725 12349 03651 11107 04154 06605 NGUYEN VAN CUONG TRUONG NGOC LOI PHAM VAN LONG VO VAN HOAN NGUYEN VAN ANH Name Le Dang Anh Vu Trong Hung Tran The Cuong Tran Van Cuong Cu Thanh Binh Nguyen Xuan Cung Nguyen Danh Thanh Nguyen Van Duy Nguyen Tuan Anh Do Xuan Tuan Dao Trong Thin Le Anh Phuong Le Dinh Manh Nguyen Duy Tung Ho Sy Binh Tran Van Sy Nguyen Xuan Duong Pham Van Cuong Bui Khac Thuat Bui Khac Chinh Tran Cao Thang Ngo Duc Trinh Nguyen Ba Hoa Nguyen Van Ha Cao Van Chien Mac Dang Nghia Trinh Van Giang Trinh Van Duong Nguyen Van Ai Duong Van Tuyen Nguyen Duc Cuong Ngo Tri Huy Nguyen Van Thanh Nguyen Van Thoa Ha Van Tuan Nguyen Van Xuan Do T Minh Trang Nguyen Thi Hoa Le T Ngoc Tho Vi Van Thi Nguyen Van Quy 02604153 11953234 02708426 07844986 08116978 02708424 02510895 02741744 07843442 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 02201722 02758363 02833743 02706727 02708369 13244549 02854317 03156129 12342542 02703250 Card No.06436 06621 06670 06705 06727 06709 06651 06674 06713 06474 06700 06659 06691 LE VAN CHAU NGUYEN VAN THU LE DINH TRUNG LE THE THINH HO SY KIEN LE VIET THANH Luu Van An TRAN QUOC LOI NGUYEN TRONG THUY NGUYEN TRONG NGUYEN VAN HUNG LE HUU DUY NGUYEN BA NHUNG 06434 06222 06724 04720 06428 Employee No.

04237 06776 00544 03054 03920 06436 06392 Nguyen Van Quan Ngo Ngoc Tuan Nguyen Quang Huy Nguyen Van Trung NGUYEN BA CHUONG LE VAN CHAU CAO VAN TIEN 06428 06434 06616 06222 04289 06708 06689 05310 06460 06477 06612 06664 00966 06383 06619 06620 06140 06140 06458 NGUYEN VAN ANH NGUYEN VAN CUONG NGUYEN VAN LINH TRUONG NGOC LOI NGUYEN VAN THANH CAO ICH THANH LE VAN NGOC LE XUAN BO PHAM VAN NAM MAI VAN VUONG HOANG DAT DUNG PHAM VAN KHOA LE NGOC MANH TRAN VAN HIEN HOANG DAT SI TRINH THANG LE THE HOA LE THE HOA LE XUAN MUOI 06656 06379 06659 06674 03969 06467 06229 06671 05439 HOANG VAN MINH LE THANH DONG LE HUU DUY TRAN QUOC LOI LE VAN NANG DUONG CONG TU TRINH NAM GIANG NGUYEN BA CHUNG DINH XUAN HA 06660 06721 06685 03092 TRINH BA DUY LE DINH THANH NGUYEN THE THANH NGUYEN TRUNG TRUONG NGUYEN BA NHUNG TRINH VAN CUONG NGUYEN MANH NGA Luu Van An HO SY NHAM LUONG KE TRUNG NGUYEN VAN HUNG DOAN VAN TUNG PHAM BA TUAN DANG VIET GIANG LE NGOC HIEN NGUYEN VAN HUNG HOANG VAN HAO NGUYEN VAN THU NGUYEN VAN LONG PHAM VAN LONG DO THANH LONG NGUYEN TRONG 06691 06707 06683 06651 06208 06667 06700 05583 06469 06722 06206 06386 06646 06621 06086 06724 06698 06713 13121364 02655489 12657950 13016003 22948440 02604153 02207937 10561128 02703250 13244549 03241349 02854317 13122727 02741490 02708437 02706742 03146194 12309959 03241838 12259416 08262386 02842244 03231737 03234155 03236618 03236618 02833712 02317647 02708436 04818126 02833743 02741744 22332925 07837085 08640233 02619381 10023839 02708369 02831235 03040243 02754270 10606626 Nghi Son Nghi Son Nghi Son Nghi Son DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 Van Phong Van Phong Van Phong Van Phong CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN 02706727 07845206 02754245 02510895 11962491 08264823 02758363 13719898 13148661 12263762 02703253 13104829 12923325 11953234 14665057 03156129 02747045 07843442 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN BAN AN TOAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN .

06699 06705 06705 06698 06670 06727 06474 04720 06709 THUY LE VAN CUONG LE THE THINH LE THE THINH DO THANH LONG LE DINH TRUNG HO SY KIEN NGUYEN TRONG VO VAN HOAN LE VIET THANH 02619409 07844986 07844986 02747045 02708426 08116978 02201722 12342542 02708424 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 DOI LM1 CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN CONG NHAN .

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN DANH SÁCH CBCNV RỜI KHỎI DỰ ÁN TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 MNV 12312 12208 03375 00628 04816 09568 09033 04989 12212 12109 12108 12197 10045 12104 12198 12203 12100 12110 12206 12196 12195 12096 12210 12209 12101 12201 12204 12102 06443 06625 05049 06725 06711 06679 MPL E34 W22 W04 F02 W10 E34 E34 W16 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W22 W04 W04 W04 W04 W04 W04 Tổng số ngƣời Họ và đệm Trịnh Thị Trịnh Đình Đỗ Quang Vũ Bá Lã Văn Lê Thị Trần Thị Hoàng Tùng Lê Văn Lê Thế Nguyễn Bá Lê Khắc Nguyễn Đức Hồ Ngọc Vũ Trọng Nguyễn Hữu Nguyễn Đình Nguyễn Đình Nguyễn Hữu Cao Văn Nguyễn Thế Trịnh Hùng Lê Hữu Nguyễn Văn Hà Văn Lê Huy Lê Vinh Nguyễn Văn Nguyễn Trọng Lê Văn Bùi Văn Nguyễn Trọng Trương Xuân Hồ Sỹ 42 Tên Tình Tƣ Hùng Thủy Hoa Ngọc Loan Lâm Trung Trí Trang Duy Anh Tuấn Hùng Quân Lƣơng Trƣờng Tùng Chiến Cƣờng Đức Thi Thập Sinh Luận Tuấn Sơn Độ Hiếu Năm Thành Thảo Lĩnh Ngày sinh 7/26/1968 10/01/1990 02/07/1987 14/09/1971 01/08/1993 08/05/1950 11/12/1968 03/09/1991 01/07/1989 17/03/1989 26/10/1988 12/11/1989 02/04/1995 06/05/1991 17/7/1993 03/04/1992 10/02/1991 10/08/1989 17/10/1992 18/4/1990 17/1/1987 19/11/1989 20/6/1988 09/06/1994 02/05/1987 06/02/1995 10/01/1992 10/10/1993 13/08/1991 24/10/1990 26/05/1990 21/11/1988 18/08/1990 03/11/2014 NN BL LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 Công nghệ hàn 3/7 Lắp máy 5/7 TC vận hành cần trục 2/7 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 Cao đẳng CNKT Xây dựng 3/7 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 LĐPT 1/5 Trung cấp nghề hàn 2/7 Cao Đẳng Nhiệt Điện 3/7 Điện 3/7 Trung cấp Hệ thống điện 2/7 Điện xí nghiệp 3/7 Cao đẳng Lắp đặt thiết bị cơ 3/7 khí HTHĐ Dưới 3T Dưới 3T 1 năm KTH 1 năm Dưới 3T Dưới 3T 1 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Công việc đang thực hiện Nấu ăn Thợ xây dựng Thợ CT KCT Tổ trưởng Thợ cẩu trục Nhân viên nấu ăn Nhân viên nấu ăn Thợ CT KCT W5 Thợ lắp đặt Thợ lắp đặt Thợ lắp đặt Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ xây dựng Thợ lắp đặt Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Timesheet Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT Thợ CT KCT .

35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01578 02913 05634 05637 05640 03789 06322 01434 00390 01002 03547 03051 01155 03635 00808 01366 02357 01682 01067 04572 E29 W05 W05 W05 W05 W05 W05 E27 Ngô Xuân Đinh Văn Nguyễn Văn Hà Văn Phạm Văn Vũ Văn Trần Đức Vũ Hoàng Hải Đoàn Đông Giáp Long Văn Dậu Hà W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 W06 THẦU PHỤ Đội Hàn Đào Văn Trương Văn Trần Đức Đào Thanh Nguyễn Ngọc Trương Trọng Nguyễn Văn Trần Văn Phạm Văn Trần Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Trường Thành Thanh Tuấn Thanh Mạnh Cảnh Trưởng Tĩnh Tuân Đoàn Dũng 12/09/1985 10/11/1989 26/7/1994 05/01/1994 22/07/1994 12/08/1983 09/10/1993 10/01/1957 15/08/1987 5/30/1990 9/20/1984 2/11/1990 9/8/1984 2/18/1987 6/6/1980 1/31/1989 7/14/1990 7/11/1988 5/20/1988 6/10/1989 Điện 3/7 Cao đẳng Lắp đặt TBCK 3/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Sửa chữa ô tô .xe máy 3/7 Trung cấp Lắp đặt ống công nghệ 2/7 LĐPT 1/5 3 năm Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T Dưới 3T 3 năm Dưới 3T 3 năm Thợ điện thi công Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Thợ CT& GC cơ khí Bảo vệ NĐ Trung cấp hàn (3G-6G) Hàn điện (2G-3G-4G-6G) Hàn điện (2G-3G-4G-6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (6G) Hàn điện (2G-3G-6G) Hàn điện (2G-3G-6G) Hàn điện (2G-3G-4G-6G) Hàn (6G) Dưới 3T KTH KTH 3 năm KTH 1 năm KTH 3 năm 3 năm KTH KTH 1 năm Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G Hàn 6G 2/7 4/7 3/7 3/7 3/7 2/7 4/7 3/7 3/7 2/7 3/7 3/7 .

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Lái cẩu thuê ngoài Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh .

Tĩnh Gia .Nông Cống .Thanh Hóa 173472273 20/10/2014 Quỳnh Thiện .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173041263 16/10/2014 Mai Lâm .Thanh Hóa 173742445 16/10/2014 Các Sơn .Quảng Xương .Thanh Hóa 173748933 16/10/2014 Quảng Nhàn .TP Ninh Bình .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Ninh Bình 08/10/2014 Thọ Xuân .Thanh Hóa 173040175 20/10/2014 Quảng Yên .121.Nghệ An 187072961 20/10/2014 Số ĐT 01672 517443 0969 092148 0989 430 823 0974 265 600 0973 448658 0985 936 877 01669 568716 01686 858640 01636 190 353 0985 096 306 0977 181 498 0986 984 095 0982 251 687 0985 076 289 01674 649 187 0988 712 839 01696 839 928 01693 286594 0964 622987 0963 262 923 0975 421658 0979 306 153 0983.Thanh Hóa 173760513 16/10/2014 Xuân Trường .Triệu Sơn .Thanh Hóa 172399824 01/08/2014 Quảng Vọng .Thanh Hóa 173029012 16/10/2014 Hải Hòa .Thanh Hóa 173756852 16/10/2014 Mai Lâm .Thanh Hóa 173043292 16/10/2014 Quang Lộc .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 174619532 16/10/2014 Tân Dân .Thanh Hóa 173757122 16/10/2014 Ninh Hải .Hậu Lộc .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173447232 26/6/2014 Minh Nghĩa .169 01674.Thanh Hóa 171206251 01/07/2014 TT Gỏi.811.Quảng Xương .Nam Định 10/09/2014 Nguyên Bình .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 172187655 16/10/2014 Mai Lâm .Thanh Hóa 173034279 16/10/2014 Mai Lâm .Tĩnh Gia .Quảng Xương .999.Thanh Hóa 173762325 16/10/2014 Nguyên Bình .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173737962 16/10/2014 Tùng Lâm .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173818957 16/10/2014 Tùng Lâm .Lương Điền -Cẩm Giằng -Hải Dương 24/09/2014 Ninh Sơn .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Quỳnh Mai .Tĩnh Gia .Vụ Bản.Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173041662 16/10/2014 Ninh Hải .Thanh Hóa 231057058 20/10/2014 Đông Quang_Đông Sơn_Thanh Hóa 172594804 20/10/2014 Quảng Phong_Quảng Xương_Thanh Hóa 20/10/2014 Nguyên Bình .Thanh Hóa 173045060 16/10/2014 Bình Minh .Thanh Hóa 172 628 769 20/07/2012 Lương Xá .Tĩnh Gia .Thọ Xuân .Thanh Hóa 173035033 16/10/2014 Tân Trường .ỎI DỰ ÁN Quê quán Số CMT Ngày giảm Nam Giang .Thanh Hóa 172168238 16/10/2014 Ninh Hải .Thanh Hóa 170 614 856 Dân Lý .Thanh Hóa 173057137 16/10/2014 Hải Thanh .761 Mã tổ Bếp Ngoài Mr Mạnh Mr Tường Mr Tường Bếp Bếp Mr Tường Mr Sơn Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Hoàn Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Mr Mạnh Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình Kém Năng lực Kém Ý thức Lý do giảm Xin nghỉ CDHĐ W LM5 .189 01655.Tĩnh Gia .Thanh Hóa 173753818 16/10/2014 Hải Hà .

Ninh Bình Hà Lai.Hưng Yên Phả Lại .Diễn Châu .Kim Sơn .Thanh Hóa Khánh Nhạc.Nghệ An Giai Lệ .Chí Linh .Thanh Hóa Quảng Từ .989.Thái Bình Yên Khánh .Diễn Nguyên .Hưng Yên Hương Liên.Hà Tĩnh 186 270 783 164 418 115 164114735 194 443 661 21/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 18/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 01674 538 671 01659 744 356 0984 880402 01668 858 043 01682.Hương Khê.Tiên Lữ .Hải Dương An Hòa .833 01683 980450 0972 736231 01682 753 865 0987 610623 ĐTC Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP WNRP Khá Tốt Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT Đến NMKCT .Ninh Bình Lai Thành .606.Vũ Xá .Yên Từ .Ninh Bình Xóm 1 B .Ninh Bình Đồng Xá 1 .Quảng Bình Đông Thịnh . Kim Sơn. Nho Quan.Hưng Hà .Thanh Hóa Yên Mật.Lệ Xá .Ninh Bình Quy Đạt.Triệu Sơn.Kim Động .153 0986 905 628 01659.Minh Hóa.Triệu Sơn .Hà Trung.Đồng Tiến .Ninh Bình Minh Hoà .Thanh Hóa Hợp Thành.Thanh Nho .Yên Mô .493.Thanh Chương .Nghệ An Cúc Phương.Ninh Phong .Thanh Hoá Vĩnh Tiến .Yên Khánh.Vĩnh Lộc . Ninh Bình Cộng Vũ .683 0927 837017 0982.Đông Sơn .

.

Ngày giảm .

.

.

gò hàn 2/7 TC KT lắp điện 2/7 Điện .CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN DANH SÁCH TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Test 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 MNV MPL 01898 D01 00920 E31 01950 G08 06490 W04 06457 W04 06717 W04 06684 W04 06682 W04 06710 W04 04816 W10 06468 W15 01393 W15 04480 W15 04989 W16 01249 F02 03298 E05 03054 E04 06687 W16 05642 W11 06778 W12 01096 G09 06688 W16 03416 G01 00879 W18 03011 W18 02146 W18 01092 W05 02913 W05 05634 W05 05637 W05 05640 W05 03789 W05 06322 W05 02725 W4163 06693 W16 02123 G04 06677 W16 06292 W16 06600 W16 01434 E27 04786 W07 Tổng số ngƣời Họ và đệm Nguyễn Tiến Hoàng Văn Lê Doãn Nguyễn Thanh Trịnh Văn Vũ Văn Đỗ văn Lê Văn Mai Trung Lã Văn Trần Xuân Nguyễn Văn Lê Đăng Hoàng Tùng Nguyễn Trọng Đặng Văn Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Hoàng Trọng Mai Văn Lê Đức Hoàng Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Vũ Văn Bùi Văn Nguyễn Tuấn Đinh Văn Nguyễn Văn Hà Văn Phạm Văn Vũ Văn Trần Đức Nguyễn Văn Lê Tất Lê Đình Lê Văn Nguyễn Văn Nguyễn Bá Vũ Hoàng Vũ Văn 76 Tên Dũng Hùng Dũng Tùng Mừng Cƣờng Đồng Kiên Kiên Hoa Tuấn Phƣơng Hải Lâm Tuyến Thụ Trung Tuyên Quân Tài Tùng Lợi Đạo Đoàn Quỳnh Nhiên Chung Đoàn Đông Giáp Long Văn Dậu Xuân Hiệp Thành Việt Thành Hòa Hà Công Ngày sinh 26/03/1973 15/11/1977 20/08/1985 27/04/1994 20/12/1989 08/11/1992 03/08/1991 21/04/1992 16/10/1987 01/08/1993 02/10/1991 05/009/1981 25/07/1991 03/09/1991 01/12/1980 11/09/1988 23/02/1987 06/08/1986 13/11/1994 16/09/1992 01/06/1987 16/06/1988 31/08/1979 20/7/1987 28/8/1991 16/07/1986 12/03/1989 10/11/1989 26/7/1994 05/01/1994 22/07/1994 12/08/1983 09/10/1993 07/12/1987 22/06/1988 29/04/1985 15/11/1994 20/4/1988 16/10/1989 10/01/1957 22/07/1989 NN BL KSCK CTM 6/8 Lái xe 3/4 Cơ khí .xe máy 3/7 Trung cấp Lắp đặt ống công 2/7 nghệ HĐ(3-4G) 2/7 Trung cấp Hàn điện 2/7 KCT 2/7 Công nghệ hàn 3/7 Điện công nghiệp 3/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 LĐPT 1/5 Sơ cấp Nghề hàn 1/7 .điện tử 3/7 Cao đẳng điện công nghiệp 3/7 Cơ khí chế tạo máy (CNKT)3/7 Cao đẳng tin học ứng dụng 3/7 Cao đẳng Hệ thống điện 3/7 TC vận hành cần trục 2/7 Trung cấp Cơ khí CTM 2/7 Nguội 3/7 Trung Cấp KT điện 2/7 Cao đẳng CNKT Xây dựng 3/7 KCT 5/7 Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 1/8 Cắt gọt kim loại 2/7 Tiện kim loại 3/7 TC .Điện 2/7 Cẩu chuyển 5/7 Lắp máy 3/7 Hàn điện 1/5 Gia công kết cấu thép 3/7 LC 3/7 Vận hành cẩu trục 2/7 Lái xe 1/4 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Lắp đặt TBCK 3/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Trung cấp Điện 2/7 Sửa chữa ô tô .

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 03534 06761 06763 06769 06772 03853 04770 01150 01062 06795 05537 05083 06595 04929 06784 06462 05316 06695 06726 05993 05638 06760 06765 05172 05035 05409 04154 01375 02621 01957 06855 06605 12432 02166 04211 W16 W16 W16 W16 W16 F12 W14 W10 G02 W15 W15 W14 W16 W15 W16 W16 W16 W16 W16 W15 W15 W16 W16 W14 W14 W15 E26 G01 G01 G01 W05 W16 E34 G07 W18 Lê Thế Đỗ Hùng Nguyễn Đức Ngô Sỹ Mai Văn Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Ngô Trí Nguyễn Văn Vi Hải Nguyễn Huy Mai Đắc Nguyễn Đình Nguyễn Viết Hồ Sỹ Mạc Đăng Nguyễn Đức Nguyễn Văn Lê Văn Trần Cao Trịnh Văn Trịnh Văn Cao Văn Nguyễn Văn Phạm Văn Nguyễn Duy Vi Văn Trần Quang Lê Huy Chu Văn Lê Đình Nguyễn Văn Nguyễn Thị Lê Quang Phan Thanh THẦU PHỤ Đội Hàn 1 2 3 6 7 8 9 10 1 2 3 6 7 8 9 10 Tiến Hải Hƣng Thành Việt Hà Dƣơng Huy Bình Nam Kháng Sỹ Thắng Thắng Bình Nghĩa Cƣờng Ái Bắc Thắng Giang Dƣơng Tâm Thỏa Cƣơng Tùng Thí Đạt Chƣơng Tiếp Thành Quý Mai Cảnh Bình 12/01/1989 18/10/1985 26/09/1988 07/01/1991 15/09/1990 07/11/1959 20/08/1990 20/11/1987 29/03/1984 04/05/1989 12/07/1992 30/07/1992 26/10/1993 17/07/1991 17/09/1992 12/09/1986 20/04/1993 20/10/1995 22/04/1985 04/04/1992 25/10/1993 13/8/1989 15/7/1996 26/06/1989 25/12/1992 13/06/1992 09/06/1989 02/05/1984 11/03/1984 20/04/1982 06/06/1992 09/01/1990 13/10/1990 19/07/1987 29/3/1983 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng kỹ thuật điện 3/7 Vỏ tầu thủy 2/7 Cao đẳng hệ thống điện 3/7 Hàn điện 3/7 Lắp máy 6/7 Công nghệ kỹ thuật điện 3/7 Lắp máy 3/7 Lắp máy 3/7 Cao đẳng Cơ khí 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 Trung cấp điện công nghiệp 2/7 Cao đẳng Hàn 3/7 Cao đẳng Công nghệ KT cơ khí 3/7 CĐ CNKT Giao thông 3/7 Điện 2/7 TC lắp đặt TBCK 2/7 Kỹ thuật Hàn 2/7 Điện tầu thủy 3/7 TC-XD 2/7 TC .Điện 2/7 Trung cấp Lắp đặt TBCK 2/7 Trung cấp Hàn 2/7 Cao đẳng Xây dựng 3/7 Trung cấp điện 2/7 CĐ CNKT cơ khí 3/7 Trung cấp điều dưỡng đa khoa 2/7 CTTBCK 3/7 Lắp máy 3/7 Điện SC 3/7 CĐ KTCT 3/7 TC điện CN 2/7 LĐPT 1/5 Lắp máy 3/7 Lái xe 1/4 .

11 12 13 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 11 12 13 17 18 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Lái cẩu thuê ngoài Đội xây dựng cƣ xá Công ty CP XD&TM Linh Anh .

.

DANH SÁCH CBCNV ĐẾN DỰ ÁN
HTHĐ
KTH
KTH
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
Dưới 3T
36 tháng
1 năm
1 năm
KTH
3 năm
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
3 năm
3 năm
Dưới 3T
1 năm
36 tháng
12 tháng
36 tháng
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
3 năm
Dưới 3T
3 năm
Dưới 3T
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
3 năm
1 năm

Công việc đang thực hiện
Giám đốc dự án
Lái xe 5 chỗ
Tổ trưởng
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ cẩu trục
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Tổ trưởng
Kỹ thuật KCT
Nhân viên quản lý vật tư
Thợ tiện
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Thợ CT KCT
Công nhân lái cẩu
Công nhân vận hành
Lái xe
Thợ Bắc giáo
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Nhân viên quản lý vật tư
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Bảo vệ NĐ
Thợ xây lò, bảo ôn

Quê quán
Tổ 1 - Khu 4 -Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Hoà Sơn - Hiệp Hoà - Bắc Giang
Hồng Thịnh - Thịnh Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh
Điện Biên_Tp. Thanh Hóa_Thanh Hóa
Mai Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Quảng Long - Quảng Xương - Thanh Hóa
Thăng Bình- Nông Cống- Thanh Hóa
Thăng Bình - Nông Cống - Thanh Hóa
Ninh Hải - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Ninh Sơn - TP Ninh Bình - Ninh Bình
Thăng Bình- Nông Cống TH
Mạo Yên -Phượng Mạo - Quế Võ - Bắc Ninh
Hoàng Giang Nông Cống Thanh Hóa
TT Gỏi- Vụ Bản- Nam Định
Thôn Mít - Hoà Sơn - Hiệp Hoà - Bắc Giang
Mỹ Hương - Lương Tài - Bắc Ninh
Hải Phú - Hải Hậu - Nam Định
Hải Hòa- Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Thạch Hương - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Nga Trung_Nga Sơn_Thanh Hóa
Trường Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Phú Sơn- Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Thôn 6 - Quảng Châu - TX Hưng Yên
Hồng Thái - Việt Yên - Bắc Giang
Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương
Thôn 2 - Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình
Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Hà Lai- Hà Trung- Thanh Hóa
Hợp Thành- Triệu Sơn- Thanh Hóa
Khánh Nhạc- Yên Khánh- Ninh Bình
Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
Quy Đạt- Minh Hóa- Quảng Bình
Hải Thượng - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hải Nhân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hải Nhân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Thọ Ngọc- Triệu Sơn- Thanh Hóa
Thuần Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Nguyên Bình - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Đông Thịnh - Đông Sơn - Thanh Hóa
Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình

Số CMT
173661745
121284627
174500075
173 040 836
173827258
173255553
173247807
172198742
173248577

125287259
162866470
172694654
171881302
173023774

164379589
164 418 115

164114735
194 443 661
173026169
174781466
173 045 057

Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
3 năm
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
1 năm
3 năm
3 năm
3 năm
Dưới 3T
Dưới 3T
Dưới 3T
3 năm
12 tháng

Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Nhóm trưởng chế tạo KCT
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ xây lò, bảo ôn
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ CT& GC cơ khí
Thợ lắp đặt
Thợ xây lò, bảo ôn
Nhân viên nấu ăn
Thợ lắp đặt
Lái xe nâng hàng 7T

Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa
Hải Lĩnh_Tĩnh Gia_Thanh Hóa
Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Hải Lĩnh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Vũ Ninh - TP.Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngọc Sơn - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Xóm 12 - Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Hoàng Lương - Hiệp Hoà - Bắc Giang
Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang
Hoài Thượng, Thuận Thành, Bắc Ninh
Ninh Hải - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An
Rạng Động- Nghĩa Hưng- Nam Định
Mỹ Thành_Yên Thành_Nghệ An
Thắng Thọ - Nông Cống - Thanh Hóa
Bố Trạch_Quảng Bình
Hải Thượng- Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Sơn Thủy_Hương Sơn_Hà Tĩnh
Yên Bái_Yên Định_Thanh Hóa
Nga Hưng_Nga Sơn_Thanh Hóa
Tĩnh Hải_Tĩnh Gia_Thanh Hóa
Hải Hòa- Hải Hậu- Nam Định
Nguyễn Bình - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Tâm Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh
Thanh Quân - Như Xuân - Thanh Hóa
Sơn Thọ - Vũ Quang - Hà Tĩnh
Xóm 8 - Hà Châu - Hà Trung - Thanh Hoá
Xóm 3 - Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An
Thiệu Đô - Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Hải Bình - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Hải Thượng - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Xóm 8 - Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Bồng Lai - Quế Võ - Bắc Ninh

173040758
172195602
173 029 868
173736759
173 045 863
125331501
187098825
186614253
121667549
121 792 025
125 410 794

163002558
186949482
172 627 257
173760566
172195090

174005035
174660857
163072842
183723321
183385908
186108549
173 789 747
173 730 724
173021273

.

113.111 0977.714.448.036 01695 352 019 0977.257 Mã tổ GĐ DA LXVP Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường KTTC QLM Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường LXLC LXLC LXLC Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Kho Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Tốt Khá Trung bình Tốt Khá Trung bình Kém Năng lực Kém Ý thức Lý do tăng Ngày tăng .806.808 01667 703 103 01698.004 0984.484.111 0977833362 01687 446 272 0969 438 508 0989 735 486 01659 744 356 0974.Ngày tăng 01/10/2014 01/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 02/08/2014 06/09/2014 03/09/2014 12/08/2014 02/08/2014 10/09/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 Số ĐT 0914 888 680 0912 356 365 0986.059.

289 0982 432967 0943 22122 6 0165 392 6830 01644 146 913 0985.645 0974346568 1692511446 0977.534.177.159.687.628.552 0915 700 253 0168 268 7388 0914.060 01695.805 01668 763 879 01688.602 0978 281 344 Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Hải Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Mr Tuyên Y tá Mr Tường Mr Tường Mr Tường Mr Tuyên Kho Bếp Mr Tuyên LXLC .466.969.866.200.069 01672.367 0976615833 0984.731.783 01677.17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 22/10/2014 11/07/2014 22/10/2014 24/10/2014 23/10/2014 0963 889143 0973666422 0989.515 0989.

.

Mã trùng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MNV Họ 603 1546 3017 2301 535 556 4154 1101 4250 3413 6382 2926 3781 3532 6468 3185 3268 945 6704 823 4166 2849 2198 6083 6451 6687 6694 6720 6723 2123 6009 3056 6462 6603 6604 6672 6673 6676 6680 6697 #N/A Doãn Đình Phạm Văn Nguyễn Văn Hoàng Quốc Tường Duy Vi Văn Lê Đình Lê Trí Nguyễn Thành Lê Văn Bùi Xuân Nguyễn Văn Lường Hữu Trần Xuân Lê Văn Lê Văn Chu Văn Bùi #N/A #N/A Doãn Văn Trịnh Văn Trịnh Xuân Nguyễn Trọng Nguyễn Hữu Lê Văn Lương Xuân Đỗ Đình #N/A Trần Văn Nguyễn Bá Mạc Đăng Mai Xuân Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Văn Đoàn Trọng Nguyễn Văn Mai Xuân Tăng ca Trƣa Tổng thời Tên gian làm Doanh 1:00 Đại 1:00 Hải 1:00 Chiến 1:00 Quyền 1:00 Tiến 1:00 Thí 1:00 Hùng 1:00 Bách 1:00 Chung 1:00 Hải 1:00 Lực 1:00 Mạnh 1:00 Thượng 1:00 Tuấn 1:00 Dũng 1:00 Giang 1:00 Thành 1:00 Ngọc 1:00 #N/A 1:00 #N/A 1:00 Thảo 1:00 Nhương 1:00 Chung 1:00 Hùng 1:00 Tuyên 1:00 Định 1:00 Sự 1:00 Mạnh 1:00 #N/A 1:00 Cảnh 1:00 Hùng 1:00 Nghĩa 1:00 Đồng 1:00 Hưng 1:00 Huê 1:00 Triều 1:00 Quyền 1:00 Cương 1:00 Hoài 1:00 Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6702 3145 6159 1116 6605 3269 3349 3081 3543 3486 6598 6600 6602 6608 6692 5935 3020 3134 1115 2725 6678 6695 6696 6703 3266 6719 6726 2229 2882 2907 2919 4025 9550 6728 2752 1096 10135 5316 3139 3534 6142 6759 6760 6761 6762 6763 Lê Khắc Nguyễn Tiến #N/A Đinh Văn Nguyễn Văn Nguyễn Hữu Vũ Tiến Nguyễn Văn Mai Xuân Nguyễn Văn Lê Văn Nguyễn Bá Nguyễn Mạnh Lường Văn Bùi văn #N/A Trần Bá Lê Đình Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lê Hữu Nguyễn Văn Nguyễn Khắc Nguyễn Văn Đào Xuân Nguyễn Văn Lê Văn #N/A #N/A #N/A #N/A Lê Đình Cao Khả Đặng Duy #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nhân Sỹ #N/A Bằng Quý Khánh Hưng Công Tân Đạo Nam Hòa Hùng Tuấn Quang #N/A Định Hùng Bách Xuân Thắng Ái Hóa Đạt Hòa Duy Bắc #N/A #N/A #N/A #N/A Thuận Hồng Cường #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6765 6768 6770 6772 6595 6189 5788 5035 3068 2724 4879 4271 3687 6112 6394 6439 6606 6677 4257 6292 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Trần Văn Nguyễn Văn #N/A #N/A Hoàng Trung Ngô Văn Dương Văn Hoàng Văn Hồ Như Lê Văn #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A An Đồng #N/A #N/A Tiến Kiên Tuấn Chương Sinh Việt #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 2:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 .

Tăng ca Tối MNV Họ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Đi Tổng thời gian làm 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A 0 .

Đi công tác Họ Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ngày đi Ngày về Đơn vị Mã trùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A 0 .

Bảo vệ Làm chia ca Họ Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Đơn vị Mã trùng 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNV 663 9550 1212 863 9557 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

#N/A #N/A 0 .

Bảo vệ Họ Tên #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A .

#N/A #N/A .