You are on page 1of 3

B n n v i ngh Event nh th no

Event Channel - C ng i n v i ngh Event do ch nh, c ng i do m t d p tnh c


no . Tuy nhin h u c i m chung l lng yu ngh v nh ng t ch t ph h p gip
gi chn h lu di v i ngh .

Hy cng Event Channel khm ph xem cc ng nghi p c a chng ta c hon c nh " a
y" n v i ngh nh th no nh. Tham d bn trn c a Event Channel hm nay g m c:

1. Anh Nguy n c Thi n - Event Supervisor cng ty Zoom Media Kinh nghi m 4 nm trong
ngh .

2. Anh on Minh Tu n Event Manager cng ty Kingbee Media Kinh nghi m 4 nm trong
ngh .

3. Anh Bi Quang Duy - Event Executive cng ty CP Qu ng co v gi i tr Ngi Sao Vi t -
Kinh nghi m 3 nm trong ngh

4. Anh Ph m Quang Huy Gim c i u hnh Cng ty Clover Brand Communication Kinh
nghi m 5 nm trong ngh .

B n n v i ngh event nh th no?

Anh Tu n: Nh m t s s p t s n, h i sinh vin mnh tham gia cng tc on c a tr ng nn
th ng xuyn tham gia t ch c cc ch ng trnh vn ngh , khai m c t ng k t cc cu c thi cho
sinh vin c a tr ng, d n d n tr thnh c u cn b on. n khi v a ra tr ng th c m t c
trong ban ch p hnh on tr ng gi i thi u v m t cng ty truy n thng lm t ch c s ki n
v s nghi p Event c a mnh b t u t .

1 / 3
B n n v i ngh Event nh th no
Sau ny mnh chuy n qua lm marketing m t cng ty l n v i l ng cao h n, nh ng mnh l i
nh nh ng nm thng ln l n v t v v i ngh Event m c vng v y trong ni m yu thch c a
mnh, v v y mnh quy t nh ngh vi c v quay tr l i nghi p Event (c i).


on Minh Tu n: Ti tr ng thnh t cng tc on

Anh Duy: Tr c y mnh h c Marketing nh ng nn cng hay tham gia cc ho t ng event
trong tr ng, r i tham gia Cu l c b YoungPR m t th i gian, CLB th ng xuyn t ch c nh ng
s ki n n i b v m t s d n cho khch hng, v h u nh s ki n no mnh cng tham gia.
Ti p t c sang nm th 2, th 3 i h c th i lm PB, helper cho m t vi cng ty t ch c s ki n
nh Golden Communicatoin, Milestone... r i cu i cng am m v "b " d n b c vo event lc
no khng hay n a. C th ni ti h c ngh t ch c s ki n v n v i ngh t nh ng cng vi c
part time.

Anh Thi n: Khi m i ra tr ng, ti ng gi a l a ch n 3 cng vi c: nhn vin mi gi i ch ng
khon, lm nhn vin ph trch s ki n trong YBA v nhn vin s ki n m t agency m i
thnh l p. Cn nh c cc i m l i v b t l i, t ng lai ngh nghi p, xu h ng v kh nng s
thch c a b n thn, ti ch n lm nhn vin event trong agency m i thnh l p kia, m c d ch
c m c th lao th p nh t so v i 2 i m kia.

V y l t t nghi p ngnh Qu n tr kinh doanh t ng h p, ti b c chn vo ngnh event v i ci
u tr ng r ng v ki n th c v event. C l do s thch, do t nh gi kh nng b n thn v
ci duyn, ti v i event l nh th y. Cng lm, cng d n su vo event, ti m i nh n ra 1
i u r rng l ti l m t con ng i c a Event. Gp nh t kinh nghi m qua t ng s ki n, trau d i
ki n th c qua cc ti li u s u t m, h c h i t cc anh ch trong cng ty, rn luy n d n cc k
nng c n thi t, ti d n tr nn t tin h n v ki n th c trong event c a mnh. V y l ti l a ch n
ng ngay t u.

2 / 3
B n n v i ngh Event nh th no
Ph m Quang Huy: Ti n v i ngh t nh ng d n freelance Anh Huy: Ni chung l ci duyn, khi v a m i chn t chn ro ra tr ng, mnh t H N i quy t nh "Nam ti n" l p nghi p, b t u v i m t cng ty lnh v c game online vo ng th i i m th tr ng game online b t u nh ng b c i u tin. Khi , mnh lm phng marketing v c ti p c n r t nhi u nh ng thng tin, hnh nh cng nh ch ng trnh event c a cc i tc n c ngoi, b n thn cng c tham gia m t vi s ki n ra m t game online n c ngoi, khi mnh th c s thch th v c m th y mu n g n b v i ngh . Song song v i th i gian , mnh tham gia m t cu l c b ngnh PR, cc thnh vin CLB th ng hay c nh ng d n gi i thi u v cho CLB th c hi n nh m xy d ng ngn sch ho t ng. Mnh cng m t s thnh vin sau quy t nh thnh l p Ban qu n l d n chuyn nh n cc d n t ch c s ki n em l i l i nhu n cho Cu l c b , ho t ng nh v y c h n 1 nm v i kh nhi u d n d ng freelance ng k . Sau ny khi CLB gi i th , mnh quy t nh ngh lun vi c cng ty game online v b c ra thnh l p m t cng ty t ch c s ki n khi m i 24 tu i, v th t may m n, n v n t n t i v ng vng t i ngy hm nay. B n c th chia s m t vi k ni m hay thnh cng, th t b i ng nh trong qung ng lm event c a b n c khng? Anh Thi n: R i ro m ti nh nh t l m t s ki n tri n lm b t ng s n - m t d n khu th do m t cng ty b t ng s n c ti ng t ch c. Vi c in n kh nhi u m cc file in nh b n v , thi t k , d ng 3D cc khu nh ... u t ng t nh nhau. Do khu ki m tra khng k , nn chng ti thi cng cc h ng m c b tr n 3h sng m i dn tranh in trn PP. So n cc hng in ra, c team t h a khi c t i 3 file cn st m 7h sng ph i bn giao m t b ng cho n v t ch c r i. G i cho bn nh in hi n t i, bn r t c ng nh c, khng lm cho mnh m c d l i bn l chnh, quay cu ng 1 h i m i nh ra c 1 nh in, tr c y th ng in bn v h lm 24/24. Ti c m file in l c c c ch y t i, v g n t i Noel nn hng in r t nhi u, my no cng k t, hng no cng g p, th l nh v , c u xin g n r t n c m t m g n nh khng hi u qu . Nh ng r i cu i cng, cng b ng b n nng ngh nghi p, ti c cch gi i quy t ngay lc c n k kh khn nh t, in c file b sung, mang ln th c hi n xong v a kht v i th i gian th a thu n bn giao m t b ng. C team th pho nh nhm. y l m t r i ro ng nh nh t c a c nhn ti cng nh team. Ch v m t cng o n thi m ph i xoay x chng m t v c nguy c b ch ng trnh r t cao. Anh Tu n: Thnh cng ng nh c a mnh l khi m i b c vo ngh xoay s xin c gi y php ch ng trnh bi u di n th i trang trong m t th i gian kh g p rt, cn th t b i v a ng bu n r u m cng bu n c i l m t l n t ch c s ki n, do khng tnh ton k v kho ng cch nn b n nguyn chm kim tuy n vo m t v khch VIP ng trn sn kh u. Kh i ph i ni tnh hu ng bi hi gy ra h u qu th no. Anh Huy: Thnh cng ng k nh t theo mnh l s t n t i kh v ng vng c a cng ty t ch c s ki n mnh tham gia sng l p. Khi l p cng ty, b n mnh g p nh ng kh khn nh tu i i cng nh tu i ngh cn non tr , ngu n v n khng d i do, m i quan h cn h n ch , l i c nhi u ng i thn b n b bn ra nh ng nh s kin tr v c g ng khng ng ng mnh v cc thnh vin sng l p r t may m n khi t nh ng ngy u thnh l p nh n c m t s d n t nhi u khch hng l n nh Orion, L&A, VNPT, Vinasa. Chnh nh ng i u ny gip cho Clover g y d ng c ngu n v n l n h n, v c n n t ng t t cho cc d n ti p theo, v mnh nh gi y l thnh cng.
Bi Quang Duy: H nh phc t nh ng v t v c a ngh Anh Duy: C m t k ni m kh ng nh khi m i vo ngh event, vo nm 2007, lc set up gian hng cho m t ch ng trnh ngy h i Ng i khuy t t t, v mu n gi m chi ph cho cc gian hng nn t i mnh t mua -can tr ng, i thu c t tn v t dn tn ln cc gian hng h i ch , ng ra m y v ny th nh cung c p gian hng h s lm h t, cn t i mnh lm theo ki u sinh vin cho ti t ki m. K t qu l ng i dn th lu, m lc tr i th t i, m m a gi bo bng n a, n khi dn tn ln cc gian hng cng khng c p nh mu n v m t ph n v m a gi nn dn c ci c ci khng nh ng cu i cng t i mnh cng c g ng dn t i t i mu n xong h t. T mnh rt kinh nghi m khi lm vi c th ch t l ng ch ng trnh l trn h t, ng v ham r m t h y ho i ch ng trnh c a mnh, v th hai l n u mnh bi t phn on v lm vi c c k ho ch th khng ph i t n th i gian v cng s c cho nh ng cng vi c . K ni m vui l trong m t ch ng trnh ca nh c m t vng xa thnh ph , ch trong th i gian r t ng n l 4 ngy team mnh ph i v t v chu n b m t ch ng trnh t ng i l n. Cn nh hm g p khch hng xong v kh o st a i m th lc cng khuya r i, nh ng th i gian chu n b cn l i th qu ng n. Th l chng mnh l i cng ty t i sng, ln k ch b n, phn cng cng vi c.Th i gian chu n b th t, nh ng ai cng c l a v nhi t huy t, sng hm sau l i ti p t c chi n u v i ni m am m. Team mnh qui t nh ng nhn s tr v nn h u c l a trong ng i v c quy t tm th c hi n. Trong lc th c hi n ch ng trnh th ai n y u t p trung cao vo nh ng v tr mnh ph trch, nh ng lc MC ni l i k t thc ch ng trnh th t t c m i ng i u v a trong c m xc, n m tay, m ch m l y nhau nh y ma r t l h nh phc. H nh phc v cng s c v t v b ra, h nh phc v ph i ch y ua v i th i gian th c hi n thnh cng ch ng trnh trong th i gian r t ng n v cu i cng ch ng trnh di n ra t t p v l i nhi u c m xc trong lng t t c m i ng i. Lc m i t p t nh vo ngh , th ng th ai cng c m t ng i h c h i, gi i p cc th c m c v ch d n trong cng vi c. Hy k v "s ph " u tin c a b n cho m i ng i c bi t nh?
Nguy n c Thi n: Ng i th y u tin cng chnh l ng i s p u tin Anh Thi n: Ng i th y u tin c a ti chnh l ng i s p u tin - anh y lm event manager trong cng ty, r t vui v , ha ng, bi t k t n i cc thnh vin trong team, hi u r t ng ng i. Ch h n ti 2 tu i nh ng anh y c ki n th c t t v nhi u kinh nghi m v ngnh ny, l i c tnh t m , c n th n v sng t o. Anh h ng d n ti t lc m i vo, gi i p cc th c m c trong cng vi c m t cch r rng, d hi u. Ti h c h i t anh r t nhi u. Anh Duy: Ng i tr gip cng nh h ng d n v du d t mnh l m t ng i c tnh cch kh l ng l , i khi c v l nh lng nh ng c u ti n v d t khot, dm ngh dm lm. Tuy anh y kh i m m t ni nh ng nh ng vi c c a anh y th ch ng th m l ng cht no v n truy n l a cho mnh. G p anh trong cng 1 CLB, t anh tr thnh m t ng i b n, m t ng i anh, kin tr ch b o cho mnh t nh ng ngy cn l a sinh vin non n t v kinh nghi m cng vi c l n ng x , ch nh i theo ph vi c trong nh ng event c a anh cng gip mnh tr ng thnh ln nhi u. l anh Hong Vn Trang, hi n gi l gim c cng ty Zoom Media, m t agency c nhi u kinh nghi m t ch c s ki n cho cc nhn hng m ph m. Anh Tu n: C c h i ti p xc lm vi c v i s p c, anh H Duy Trung, Gim c cng ty i m h n doanh nhn, mnh ng ng m tnh ch ng v chi ti t c a anh y, i u gip cho nh ng ch ng trnh c a anh lun g t hi thnh cng. Sau ny ti cng p d ng nh ng nguyn l vo cng vi c c a mnh v cng t o d ng c nh ng thnh cng cho ring mnh. B n ngh r ng tnh cch no gip b n g n b c v i ngh ? Anh Huy: Mnh ngh tr c tin l do ci duyn, sau l s am m v quy t tm. D sao cng ty ny cng l a con ru t c a mnh, chnh v th m mnh lun quy t tm i cng v pht tri n n. Anh Duy: u tin ti c ni m am m, n d n d t mnh tm hi u, t m c tiu ph n u, khng ng ng h c h i v v t qua nh ng th thch trong ngh . V khng th thi u l s c kh e, m i ng i th ng thn ph c s b n b , ch u kh c a mnh. Mnh lun tm ni m nh ng ng i tm huy t v am m v i ngh Event th th ng xuyn ph i i s m v khuya, lm du trm h m. Anh Thi n: Tr c tin l do mnh yu thch cng vi c. Sau n a l mnh khm ph ra cc k nng v tnh cch b n thn ph h p v i cng vi c nh l s my m sng t o, u c t ch c, ch u kh...Ngoi ra cng ph i k n ng h ng pht tri n lu di, ti xc nh g n b di lu v i ngh nn t v ch s n m t l trnh h c h i v pht tri n qua cng vi c. Anh Tu n: Ch c 2 t thi: ch ng v chi ti t. Xin c m n. Chc cc b n s ti p t c g n b v thnh cng h n n a v i ngh ! ANH TH O
3 / 3