CONTRACT DE ARENDARE În temeiul Legii nr. 16/1994 se încheie prezentul contract între: 1. ................................................, domiciliat în ......................................................., denumit în continuare arendator 2. ..........

....................................., domiciliat în ........................................................., denumit arendaş. 1. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie terenul în suprafaţă de ..............., situat în ....................., având ca vecini la N ............, S ................, V..................., E................. . 2. Scopul arendării Terenul arendat va fi folosit de arendaş doar în scopul exploatării agricole. 3. Preţul 3.1. Preţul arendării este de ................ lei/an, care se va plăti în rate semestriale/anual la data de .................. ale fiecărei luni/......... 3.2. Plata se va face la domiciliul arendaşului. 4. Termenul Termenul până la care poate fi folosit terenul arendat este de ...................., începând cu data la care s-a încheiat prezentul contract. 5. Obligaţiile părţilor A. Obligaţiile arendatorului a.1. arendatorul are obligaţia de a preda bunul arendat la termenul prevăzut la art. 4 şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract. a.2. să garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care-l arendează. a.3. să plătească taxele şi impozitele datorate pentru bunurile agricole arendate. a.4. să-l încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin 1 an înainte de a expira prezentul contract. B. Obligaţiile arendaşului

b.1. are obligaţia de a întrebuinţa terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar în condiţiile stabilite prin contract şi de a menţine potenţialul productiv al terenului; b.2. să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute în art. 3. b.3. să nu schimbe destinaţia bunurilor agricole arendate şi nici categoria de folosinţă a terenului. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului numai cu acordul prealabil scris al proprietarului. b.4. să notifice arendatorului intenţia de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira contractul. b.5. la încetarea contractului are obligaţia de a restitui bunurile arendate în starea în care le-a primit de la arendator. b.6. să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate. 6. Răspunderea 6.1. În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una din părţi contractul se va considera reziliat de drept fără intervenţia instanţei. 6.2. Pentru neplata la timp a arendei, arendaşul va plăti penalităţi de întârziere în procent de .........% din suma datorată. 7. Încetarea contractului 7.1. Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul. 7.2. În cazul morţii arendatorului sau arendaşului contractul va continua dacă moştenitorii majori vor comunica în scris intenţiile lor şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului. 7.3. La data încetării contractului acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor cu respectarea prevederilor din Legea nr. 16/1994. 8. Alte clauze 8.1. Cheltuielile cu redactare, cu taxele de timbru şi cele privind autentificarea acestui contract se suportă de către ............ 8.2. Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părţilor. 8.3. Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată. Încheiat astăzi .................., în ........... exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Arendator, Arendaş, ......................... ....................... _____________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful