Hoµng Nam Ninh - §HSPTN §T: 0956 866 696

 

C¸c c«ng thøc hµm sè mò – logarit cÇn nhí
I - c«ng thøc cña hµm sè mò

1. a m .a n = a m + n
4.(a.b = a n.b n
a a = b b 10.a > a ⇔ m > n : khi a > 1 11.a < b, a, b : le  a < b →
n

)n
n n

a m = a m− n 2. n a
n n n

n 3. a m  = a m.n    
6. a.b = a . b
n n n

7.

n

8. a = ( a
n m n

a a 5.  = b  b

)

m

=a

m

n

9.

m

n

a =

m.n

a

m

; m < n : khi 0 < a < 1

n

n

1.α = log b ⇔ a = b DK:b> 0, 0 < a ≠ 1
α

II- C«ng thøc hµm sè logarit
3. log a = b ; a
b a
a a

2. log 1 = 0 ; log a = 1
a a

a

loga b

=b
a

4. log ( b.c ) = log b + log c
a a a

b 5. log   = log b − log c c 1 7. log b = log b α
aα a

6. log b =
a
a

log b lg b ln b = = log a lg a ln a
c c
b

1 8. log b = log a

9. log b > log c ⇔ b > c : khi : a > 1; b < c: khi: 0 < a < 1
a a

III- §¹o hµm cña hµm sè :
1. y = a  y ' = a ln a →
x x

2. y = e  y ' = e →
x

x

3. y = log x  y ' = →
a

IV- Giíi h¹n cña hµm sè:
1  1. lim 1 +  = e x 
x →∞ x

1 x ln a

4. y = ln x  y ' = →

1 x
1 x

2. lim( 1 + x ) = e
3. lim
x →0

4. lim
x →0

(1 + x )
x

a −1 = ln a x
x

x→ ∞

a

=a

5. lim
x →0

log (1 + x ) = log e x
a a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful