You are on page 1of 25

Nm vng nhng k nng sau y, s

gip cho Bn lm vic hiu qu nht,


vi t cng sc v thi gian nht.
Ch ging : C nhn Kinh t Nguyn Th Lm
Trng i hc Kinh t TP.HCM.
1

Handphone: 098 33 66 000, Email:thelamgroup01@gmail.com


http://www.thelamgroup.vn

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

www.thelamgroup.vn

6
098 33 66 000

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

C c cuc hn vi khch
hng tim nng, vic kinh doanh
c th xem nh thnh cng mt
na.
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

Hn gin tip

Hn trc tip

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

Khch hng
d cm nhn
s chuyn
nghip
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

10

Hnh tng chuyn nghip


Thng tin khch hng
Xc nh thi gian rnh ri ca KH
Mu li thoi
Suy ngh tch cc
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

11

Chohi
Giithiubnthn
Traodanhthip(nuc)
Nuldongp
cpchquantmchung
Lu:
khngcngitrckhicmi
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

12

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

13

Qua in thoi
Qua ngi khc
Qua bo,internet
Qua danh b
Qua bin hiu, qung
co
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

14

Tit kim thi gian


Tit kim chi ph
Tit kim cng sc
Gim kh nng t chi
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

15

Xc nh thi gian vi
tng khch hng
To hng phn
Thc tp li thoi
D on kch bn
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

16

Ni chuyn t nhin
Gi tn khch hng
Khng gii thiu
doanh nghip qua
in thoai
M Ch

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

XIN
CUO
C
HEN

17

1.Xc nh ngi cn gp
2.Cho hi xin php ni chuyn
3.T gii thiu
4.Nu l do xin cuc hn
5.Xin cuc hn
6.X l t chi
7.Xc nhn li cuc hn
8.Cm n
www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

18

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

19

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

20

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

21

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

22

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

23

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

24

www.thelamgroup.vn

098 33 66 000

25