You are on page 1of 1

@IVOT IZBLIZA

RE^ NARODA,

OO DS PO@AREVAC PROSLAVIO \UR\EVDAN - SVOJU SLAVU

BI]E BOQIH VREMENA

U prostorijama Op{tinskog
odbora Demokratske stranke
protekle nedeqe u prisustvu
velikog broja zvanica obele`ena je slava stranke \ur|evdan. Se~ewe slavskog kola~a
obavio je sve{tenik Nenad Vo-

jinovi}. Ove godine kola~ar je


bila Qubinka Peri}, predsednica Foruma `ena DS-a koja je ~estitala slavu Srpskoj
pravoslavnoj crkvi, wenim
vernicima i svim politi~kim
partijama i udru`ewima koji

OP[TINSKI ODBOR DHSS


SLAVU - \UR\EVDAN

slave \ur|evdan. Naredne godine kola~ar }e biti Goran


Petrovi}, predsednik Izvr{nog odbora DS-a.
Demokratska stranka je sa
dugom tradicijom. Osnovana je
1919. godine. U periodu od
1945. godine do obnove rada
stranke 1989. godine weni
funkcioneri slavili su slavu
izvan na{e zemqe. Ovo je slava velikog broja na{ih gra|ana
i ja im u ime Demokratske
stranke `elim da slede}u slavu do~ekaju u boqem materijalnom stawu i dobrog zdravqa,
istakao je @arko Pivac, predsednik Op{tinskog odbora DS
-a Po`arevac.
Ina~e, centralna proslava
odr`ana je u Zrewaninu i woj
su prisustvovali Boris Tadi}, predsednik Srbije i najvi{i funkcioneri Demokratske stranke.
D.D.

PO@AREVAC PROSLAVIO KRSNU

LEPE @EQE ZA BOQU BUDU]NOST


Op{tinski odbor DHSS Po`areva proslavio
je u nedequ svoju krsnu slavu \ur|evdan. U prisustvu brojnih ~lanova i gostiju izra`ena je
`eqa za boqim danima za sve gra|ene Srbije. U
prepodnevnim ~asovima doma}in slave Bojan
Ili} je u Sabornoj crkvi u Po`arevcu obavio
rezawe slavskog kola~a, a potom se u prostorijama stranke okupio ve}i broj ~lanova ove
stranke i gostiju koje je pozdravio Nikola

Dimitrijevi} predsednik Op{tinskog odbora


DHSS u Po`arevcu koji je po`eleo sre}u svima
u stalnoj borbi dobra protiv zla. Doma}in slave
je potom predao kola~ Jasmini Stojimirovi}
koja }e biti doma}in naredne godine.
Demohri{}anska stranka je ove godine po deseti
put obele`ila svoju krsnu slavu.

UTORAK 8. MAJ 2007. GODINE

\UR\EVDANSKE SVE^ANOSTI U HOMOQU, NEKAD I SAD

MOMCI U KOLU,
DEVOJKE NA IZVORU
KU^EVO. - Nekad je bilo {irom Srbije, \ur|ev danak - hajdu~ki sastanak, Mitrov-danak,
hajdu~ki rastanak. Hajduka vi{e
nema. Spomiwu se jo{ u pesmama
i kwigama,a sada{we moderne
|ur|evdanske
sve~anosti
u
Homoqu, dobile su novi sadr`aj
i smisao.
- Na uranak smo polazili jo{
s rane ve~eri uo~i 6 maja, \ur|evdana,
pri~a
Anka
Bogosavqevi} (81) iz Rabrova
kod Ku~eva. Ja sam tamo u ataru
Rekaupoznala svog prvog momka
Svetislava.Imala sam 15 godina.Udala sam se za wega ali je on
poginuo u drugom svetskom ratu u
Bosni.Kasnije sam se preudala za
Tomu. Mi devojke brale smo
poqsko cve}e, kitile kosu i pletenice,pevale pesme a momci su
oko nas obletali kao,, p~ele oko
cveta, zadevali nas, pozivali
u kolo.Mi onda odlazimo na lekovite izvore, molimo se da za
zdravqe i lepotu,za dobar rod
na wivama, prizivamo ki{u ako
bude su{nih dana.
U Homoqu ,Zvi`du i u Brani~evskom okrugu na |ur|evdanski
uranak u planinu i{lo se pe{ice
a vra}alo s korpama punim lekovitog biqa i cve}a. - Devojka kojoj se na igranci dopao neki momak, dr`ala ga je pod ruku kad se
vra}ala u selo i to je zna~ilo da
je- izabrana za budu}u nevestudodaje Anka.
Tomislav @ivoti} (58) rado se se}a svojih moma~kih dana
i vremena |ur|evdanskih proslava,u ~ast dolaska prole}a i punog bu|ewa prirode.
-I{li smo na Miletov kladenac, pili lekovitu vodu, a u sebi

pomislili `equ koju najvi{e


`elimo da nam se ispuni do idu}eg \ur|evdana. Takav je obi~aj
bio, tako su nam na{i stari govorili i obi~aj nam ostavili u amanet.Verovali smo tada u iskreno
prijateqstvo, bilo je vreme za

BOLESNI U
TRAVI
Ranim izlaskom u planinu
na |ur|evdanski uranak,
verovawe je, da se primaju od
planine zdravqe i sre}a.
Bolesni tog dana se vaqaju po
rosnoj travi kako bi ozdravili a devojke se kupaju u
potocima,kako bi primile
neograni~enu mo} vode.
pravu seosku idilu. Ma, nezaboravno je bilo.
^obanin Mi}a Jovi} (64) iz
Velike Bresnice kod Ku~eva ka`e da se \ur|evdan u wegovom
kraju obele`ava i kao sto~arska
slava.
- Jagwe}e meso se prvi put jede za \ur|evdan i koqe se obavezno, mu{ki brav ,naravno i
najdebqi. Tada se prvi put ovce
pomuzu na ba~ijama,teraju se posle na sve`e ispa{e u planini.
Prvo pomu`eno mleko deli se po
selu svim familijama.Ukoliko
doma}in nema ovce, pomuze kravu,po{to je to vreme deqewa
sre}e.Ovaj paganski obi~aj u Srba ima simboliku uzimawa mo}i
od prirode.
Q.Nastasijevi}

OP[TINSKA ORGANIZACIJA PENZIONERA PO@AREVAC

REPUBLI^KO TAKMI^EWE IZ POSLOVNE INFORMATIKE U EKONOMSKO- TRGOVINSKOJ [KOLI

OBELE@ENA GODI[WICA POSTOJAWA

PRVO MESTO ZA NI[LIJU

^lanovi organizacije penzionera Po`arevac


obele`ili su 5. maja godi{wicu postojawa ove
organizacije. Kako nam je rekao predsednik
organizacije Moma Pjanovi} organizacija penzionera u Po`arevcu osnovana je 2. maja 1943.
godine. I imala je ciq da u tim ratnim danima
obezbe|uje pomo} svim svojim ~lanovima koji su
bili ugro`eni. Zna~i da je humanitarni ciq bio
prevashodan. Taj dan je uzet i za dan organizacije, pa je zato i uprili~eno dru`ewe i okupqawe
~lanova iz Po`arevca, ali i drugih krajeva
okruga, kao i penzionera bratskih gradova
Bitoqa i Verawa. Odakle su do{li penzioneri

Ekonomsko- trgovinska {kola Po`arevac bila je doma}in 15.


Republi~kog takmi~ewa iz predmeta Poslovna informatika, 4. i 5. maja.
Nadmetalo se 35 |aka iz isto toliko ekonomskih {kola Srbije, zavr{ne
godine obrazovnog profila ekonomski tehni~ar i finansijski tehni~ar.
Prvo mesto osvojio je Ni{lija, Milan Petrovi}, za drugu se nagradu izborila Po`arevqanka, Milica Jovanovi}, a tre}e je mesto pripalo An|eli
Oro{ iz Pan~eva.
Po`areva~ka Ekonomsko- trgovinska {kola, predvo|ena direktorom
Lukom [e{umom, ~ast da priredi ovogodi{we takmi~ewe najboqih
u~enika iz predmeta poslovna informatika zaslu`ila je zahvaquju}i
pobedi svog |aka, Dejana Stojimirovi}a, na pro{lom nadmetawu, ka`e
Tatjana [kori}- Kraji}, profesor Ekonomsko- trgovinske {kole Po`arevac, napomiwu}i da je organizator ovog zna~ajnog takmi~ewa Ministarstvo
prosvete i sporta RS, Odeqewe za nastavni plan i program, Zajednica
ekonomskih {kola i Ekonomsko- trgovinska {kola Po`arevac.
A. M.

sa kojima se ve} niz godina odr`avaju prijateqski odnosi.


U hotelu Dunav gde je i odr`ano ovogodi{we
dru`ewe, organizacija penzionera Po`arevac je
uru~ila i zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su to zaslu`ili radom u prethodnom
periodu. Predstavnicima organizacije penzionera iz Bitoqa uru~ena je i poveqa za dugogodi{wu saradwu ovih organizacija. Dru`ewe je
nastavqeno, uz prigodan ru~ak u prijatnom
ambijentu, uz `eqe da je ovakvih okupqawa
vi{e i da su ~e{}e.
M. N.

LETWA POZORNICA
ZA HOMOQSKE MOTIVE

Direkcija za izgradwu op{tine Ku~evo po~ela je radove na ure|ewu trotoara u ulici Cara Lazara u du`ini od
300 metara. Zavr{ena je gradska ~esma, a u toku je i
postavqawe betonskih plo~ica du`inom pe{a~ke staze i
po~eli radovi na izgradwi letwe pozornice.
- Do 28.maja ove godine kada po~iwu 40-jubilarni
Homoqski motivi izgradi}e se i letwa pozornica ispred
Centra za kulturu Veqko Dugo{evi}, a sredstva za ove
radove obezebedila je op{tina Ku~evo,ka`e direktor JP
Direkcija za izgradwu, Novica Bulaji}.
Q.Nastasijevi}

U BE^EJ IDE [KOLSKO POZORI[TE IZ MALOG CRNI]A

UBEDQIVO NAJBOQI
U BRANI^EVSKOM OKRUGU
Na Okru`noj smotri {kolskih
dramskih predstava osnovnih
{kola, odr`anoj krajem aprila u
Velikom Gradi{tu, trijumfovalo
je [kolsko pozori{te Osnovne
{kole Mo{a Pijade iz Malog
Crni}a. Predstava Aleksandra
Petrovi}a Sne`ana i sedam
patuqaka, u izvo|ewu ovog {kolskog pozori{ta, u stvari je moderan pristup poznatoj bajci, koju je
re`irao Spasoje @. Milovanovi}.
Predstava }e, krajem ovog meseca,
predstavqati Brani~evski okrug
na Republi~koj smotri {kolskih
pozori{ta u Be~eju.
U ovoj zanimqivoj igri u~estvuje preko trideset mladih glumaca,
u~enika {kole, od prvog do osmog
razreda. Brojna deca u publici i sama u~estvuju u doga|ajima na sceni, posebno podr`avaju}i patuqke, koji
su skoro, svi u~enici prvog razreda. Ovom pobedom, najmla|e pozori{te u Brani~evskom okrugu zaokru`uje
predstavu u javnosti o Malom Crni}u kao srpskom Aviwonu na Mlavi. Osim FEDRAS-a, koji je dobio
me|unarodni karakter i stalnih predstava op{tinskog amaterskog i mnogih gostuju}ih pozori{ta, {kolsko
pozori{te osnovne {kole je ovim uspehom doprinelo sveukupnom utisku o ovom gostoprimqivom mestu i
lepoj {koli u wemu. Naravno, ovakvog uspeha ne bi bilo da nije pravog pristupa umetni~kom stvarala{tvu
od strane op{tinske vlasti, na ~elu sa predsednikom op{tine Miodragom Dragan~etom Markovi}em i
uprave {kole, oli~ene u razumevawu direktora Tomislava Miladinovi}a.
- Nagradu za najboqu `ensku ulogu dobila je Dragana Aleksi}, u~enica osmog razreda iz Velikog
Crni}a, a za mu{ku Veselin Quburovi}, u~enik sedmog razreda iz Salakovca. Predstavi je pripala i
nagrada za kostime, a da je propozicijama bilo predvi|eno da dve glumice dobiju nagradu za ulogu, Ani`a
Nikodijevi}, u~enica {estog razreda iz Salakovca bi svakako dobila nagradu za ulogu Sne`ane. }rganizator predstave, poznati malocrni}ki u~iteq i kulturni radnik, gospodin Radi{a Stoji}evi}, Bukvin,
dobro je poznat pozori{noj publici u Srbiji po svom neumornom radu na organizaciji mnogih umetni~kih
doga|awa, pre svega FEDRAS-a.
S.R.