ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE BRAŞOV
Str. Mecanicilor nr. 7, Braşov 500245 Tel : +40-268-421069, 428524
www.cresebrasov.ro

Comp. Resurse Umane, Juridic
Tel.: 0268-421069

Nr. 5544 Data.06.10.2014

ANUNŢ
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE BRAŞOV
organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei de:
EDUCATOR PUERICULTOR la ( cr. 2;3;4)

Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data organizării - probei scrise: 18.11.2014 ora 10,00
- interviului : 20.11.2014 ora 10,00
Concursul de recrutare constă în următoarele etape succesive şi anume:
- selecţia dosarelor de înscriere
- proba scrisă
- interviul
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul unităţii de pe strada Mecanicilor nr.7,
Braşov.
Condiţii specifice:
 Studii de specialitate: -studii superioare cu specializare în pedagogie sau
psihopedagogie
 Perfecţionări (specializări):  Vechime în specialitate:- minim 6 luni
 Cunoştinţe IT: -nivel mediu

Condiţii de participare:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din
H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice
organizatoare;

data. după caz. . f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă. în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. la sediul Serviciului Public Administrare Creşe din Braşov. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea.30.10.0268/421069. în clar. numărul. ora 15. Candidaţii vor depune dosarele de înscriere cu documentele solicitate până la data de 28. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Informaţii tel. copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice. sau. d) copia carnetului de muncă. conformă cu originalul. g) curriculum vitae. numele emitentului şi calitatea acestuia. în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.2014. după caz. Tematica şi bibliografia pentru pregătirea examenului/concursului se găseşte la compartimentul resurse umane juridic. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine. potrivit legii. h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. Actele solicitate pentru înscriere vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Educatia – o caracteristica esentiala a devenirii umane 2.Bucuresti 2001 . Ed.1997 2. Ordinul 1955/1995-pentru aprobarea normelor de igiena privind unitatiile pentru ocrotirea. Specificul dezvoltarii la varsta anteprescolara – nevoile de dezvoltare specifice bebelusului si copilului mic 8. Psihologia varstelor . Functiile si formele educatiei 3. Verza E. Repere privind activitatea educativă..republicata 3. 2008 4.272/2009 5. Sistemul emotional si atasamentul II. Bucuresti. Hotararea de Guvern nr.T.Jigau M. Ed. Legea nr. MECCNC.Specificul curriculumului pentru educatie timpurie a copiilor sub 3 ani 7.Introducere în psihologie 1.E.perioada anteprescolara 3. Caracteristici ale educatiei la varsta mica 4.. 2006 3.Ghid metodologic. Metodologia proiectarii curriculumului pentru educatie timpurie 9. Psihologia dezvoltarii umane . organizarea si funcţionarea creşelormodificata si completata prin lg. didactica si pedagogica. Legea 215/2001 privind administratia publica locala. educarea si instruirea copiilor si tinerilor Tematica stiintifica I. Curriculum pentru educatie timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 3 ani.. Legea nr..BIBLIOGRAFIE AFERENTÃ POSTULUI EDUCATOR PUERICULTOR 1. Legea 477/2004-Codul de conduita al personalului contractualdin cadrul autoritatilor si institutiilor publice 6.Evaluarea activitatii copiilor sub 3 ani BIBLIOGRAFIE 1.53/2003 Codul muncii.C.Introducere în pedagogie 1. M. Schiopu U. Repere fundamentale în învatarea si dezvoltarea timpuriae a copilului de la nastere la 7 ani 5. Dinamism si evolutie in viata umana 2. Prima copilarie (de la 1 la 3 ani) . republicata 2.. Educatia timpurie in relatie cu educatia permanenta 5. Polirom. Modalitati specifice de realizare a activitatilor didactice in educatie timpurie 10.263/2007 privind înfiinţarea. Munteanu A. Curriculum – delimitari conceptuale 6. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie 4.