PROIECT DIDACTIC

Data:
06.10.2014
Clasa:
a VII - a
Disciplina:
Chimie
Tema :
Dizolvarea. Factori care influenţează dizolvarea
Scopul lecţiei : introducerea noţiunii de soluţie
Tipul lecţiei : predare cu experiment integrat
Obiective operaţionale:
– să definească soluţiile ca amestecuri omogene;
– să identifice componentele unor soluţii date;
– să stabilească prin activităţi experimentale factorii care influenţează dizolvarea;
– să aplice cunoştinţele referitoare la factorii care influenţează dizolvarea substanţelor.

Strategii didactice:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, descoperirea dirijată, experimentul de laborator (frontal şi de grup).
Mijloace şi materiale didactice: aparatură şi ustensile de laborator: pahare de unică folosinţă transparente, linguriţe de unică folosinţă,
pahare Berzelius şi Erlenmeyer, baghete de sticlă, cilindru gradat; substanţe: apă, sare de bucătărie de diferite granulaţii; , fişe de lucru, caiete
de notiţe, tabla, cretă.

Competențe specifice:
1.1. Diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a substanţelor pure de amestecuri de substanţe
2.1. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice
4.1. Transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale chimiei
5.1. Aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a mediului

1

scopul şi competențele vizate în cadrul lecţiei. Stabileşte atmosfera necesară Se desfăşurării în condiţii optime a activităţilor pregătesc pentru activitatea la clasă. Profesorul conduce elevii spre descoperirea semnificaţiilor 2 conversaţia . Anunţarea temei şi a obiectivelor Anunţă tema. Moment organizatoric Verifică prezența elevilor.Captarea atenţiei Profesorul reaminteşte elevilor că în viaţa de zi cu zi sunt des Elevii răspund solicitărilor utilizate amestecuri ale apei cu diferite substanţe şi solicită elevii profesorului. 2. 4.Desfăşurarea activităţii Activitatea elevilor Activitatea profesorului Resurse procedurale 1. 3. Elevii notează în caiete titlul lecţiei.Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea învăţării . să dea exemple de astfel de amestecuri şi să încadreze fiecare exemplu în unul din tipurile de amestecuri studiate în unitatea de învăţare anterioară. didactice.

agitarea. . solvent. sarcinile date. Tema pentru acasă Solicită elevilor să rezolve acasă aplicaţiile din partea a doua a Notează fişei de lucru 3 tema pentru acasă. de lucru realizează practic observaţia independentă . Face aprecieri şi corecturi asupra activităţii elevilor. dar cu agitare. substanţă dizolvată şi notează pe tablă aceste noţiuni.în apă caldă şi cu agitare. activitatea experimentală profesorul împarte elevii prezenţi în 3 grupe de lucru.în apă rece. în caiete concluziile. în urma interpretării observaţiile făcute. temperatura). 6. descoperirea dirijată Oferă indicaţii şi puncte de sprijin pentru rezolvarea corectă a Completează sarcinilor propuse.noţiunilor de dizolvare. Fiecărei desfăşurată de profesor şi grupe i se solicită si dizolve în apă aceeaşi cantitate de zahăr dar notează în caiete noile în 3 condiţii diferite: noţiuni. pe caiete Profesorul îndrumă elevii astfel încât. aceştia să deducă o serie de factori ce influenţează dizolvarea substanţelor (gradul Interpretează observaţiile de experimentale şi notează experimentul frontal şi individual farâmiţare. Elevii observă cu atenţie Pentru identificarea factorilor care influenţează dizolvarea. explicaţia. observaţiilor experimentale făcute. solicitărilor conversaţia profesorului. Sunt atenţi la indicaţii. conversaţia . Fixarea cunoştinţelor Prin scurte întrebări.în apă rece şi fără agitare. Fiecare din cele 3 grupe . 5. verifică înţelegerea de către elevi a noilor Răspund noţiuni şi realizează fixarea acestora. soluţie.