METODA BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ

Re pr ez i nt ă î mpl et i r ea a ct i vi t ăţ i i i ndi vi dual e c u c ea d es f ăş urat ă î n mo d
co op er at i v î n cadrul grupelor şi presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete
ale unei probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale.Fazele de desfăşurare1.
Faza introductivă Expunerea problemei.2. Faza lucrului individualElevii lucrează individual 5
minute. Notează întrebările legatede subiect.3 . F aza l u cr ul u i î n p e re chi .D i s cut ar ea
r ez ul t at el o r l a ca r e a aj un s f i e c ar e. S e s ol i ci t ă răspunsuri la întrebările individuale
din partea colegilor.4. Faza reuniunii în grupe mai mari.Se alcătuiesc grupe mai mici şi se
discută despre situaţia la care s-a ajuns.5. Faza raportării soluţiilor în colectiv.Întreaga clasă
reunită analizează şi concluzionează asupra ideilor emise.6. Faza decizională.Se alege situaţia
finală şi se stabilesc concluziile.
Avantaje
- Motivează elevii să gândească cu îndrăzneală fără să fie descurajaţi de părerile altora;- Sunt
încrezători în forţele proprii;- Dezvoltă motivaţia pentru învăţare.Exemplu:Disciplina:
ŞtiinţeSubiectul:
Omul şi mediul înconjurător
1.S-a citit textul din manual
2. Elevii au lucrat individual 5 minute, timp în care şi-au notat întrebări de tipul:- Ce estemediul
înconjurător?- Cine transformă cel mai mult mediul?- Cum trebuie să ocrotimmediul
înconjurător?-De ce nu trebuie făcut focul în pădure?
3. Se lucrează apoi în perechi discutându-se răspunsurile la care au ajuns şi se
solicitărăspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica.
Această metodă presupune focalizarea elementelor asupra celor esenţiale. Se recomandă
următoarele faze:
faza introductivă– învătorul enunţă problema;
faza lucrului individual – fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea
problemei;
faza lucrului în perechi – consultarea cu colegul de bancă şi notarea soluţiilor apărute;
faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii se consultă asupra asupra soluţiilor în grupuri;
faza raportării soluţiilor în colectiv - întreaga clasă reunită analizează şi concluzionează
asupra ideilor emise;
faza decizională – se alege situaţia finală şi se stabilesc concluziile.
Metoda permite relaţionarea fiecarui participant mai întâi cu un singur coleg, apoi cu membrii
grupului său şi, apoi cu toţi ceilalţi membri ai clasei.
Avantaje
Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei
areavantajele stimulării învăţării princooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea
ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv.
Dezvoltă capacitatea de a emite soluţii inedite la problemele şisarcinile apărute, precum şi
dezvoltarea spiritului de echipă şi întrajutorare.
Fazele de desfăşurare
1. Faza introductivă
Expunerea problemei.
2. Faza lucrului individual
Elevii lucrează individual 5 minute. Notează întrebările legate desubiect.
3. Faza lucrului în perechi

sunt notate toate soluţiile apărute. S-a citit textul “Să salvăm pădurea!”. me t od a pi r am i d ei ar e Avantajele stimulăriiînvăţării prin cooperare. Important este însă ca dascălulsă fie acela care mereu va căuta soluţii la problemele instructiv – educative ce apar. Elevi au lucrat individual 2 minute timp în careşi-au notat întrebări de tipul: Ce se întâmplă cuplantele dacă dispar pădurile? Dar cu animalele? Dece verile sunt foarte călduroase. Fiecare dintree l e î n r e g i s t r e a z ă a v a n t a j e ş i d e z a v a n t a j e .-secete îndelungate.d eo ar e ce s e po at e s t a bi l i m ai gr eu c ar e ş i c ât d e î n s e mn at ă a f o st co nt ri buţ i a f i ec ăr ui participant. iar iernile foartefriguroase? Care sunt urmările tăierii necontrolate apădurilor?3.-creşterea cantităţii de dioxid de carbon. i m p o r t a n t f i i n d î n s ă m o m e n t u l a l e s p e n t r u desfăşurarea lor. problematica instuirii interactive cunoaştea bo rd ă ri şt i i n ţ i f i c e noi . 5.În teoria şi practica didactică contemporană. faza raportării soluţiilor în colectiv şi faza decizională. faza lucrului în perechi – elevii se consultă cu colegul de bancă.dispariţia unor animale. co mpl e x e.Dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Pedagogul este acela care are puterea decizională şi capacitatea de a alegeceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de elevi.2. Faza raportării soluţiilor în colectiv Întreaga clasă reunită analizează şi concluzionează asupra ideiloremise. mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Copiii reuniţi analizează şi concluzioneazărezultatele obţinute şi învăţătorul stabileşte că:6. Această metodă are maimulte faze: faza introductivă – învăţătorul enunţă problema. Elevii se grupează preferenţial în grupeaproximativ egale şi discută rezultatele la careau ajuns. .5. Se solicitărăspunsuri la întrebările individuale din partea colegilor. faza lucrului individual – fiecareelev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea problemei.4. i n t e rdi sc i pl i n ar e. Dezavantajele sunt de ordin evaluativ.Aceste sunt numai câteva dintre metodele interactive de lucru în echipă. Faza reuniunii în grupe mai mari Se alcătuiesc grupe egale cu numărul de participanţi formate dingrupele mai mici formate anterior şi se discută despre situaţiile lacare s-a ajuns. Tăierea abuzivă a pădurilor are ca efecte:-dispariţia unor plante.-alunecări de teren.Sunt încrezători în forţele proprii.menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emiseindividual. su sţ i nut e d e arg um e nt e c e s usţ i n participarea activă şi reflexivă a elevilor în procesele învăţării şi evaluării. 6. aspecte. Se lucrează apoi în perechi discutându-serezultatele la care au ajuns şi se solicită răspunsurila problemele pe care nu le-au putut explica. E a c o n s t ă î n încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într -un demers colectiv mai amplu. Metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţi individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ. Ca şi celelalte metode cares e baz e a ză pe l u c rul î n p er e chi şi î n col e ct i v . Exemplu: Clasa a IV-a Geografie “Să salvăm pădurea!” 1. Se răspunde la întrebările rămasenesoluţionate. fatete ale unei probleme/ situatii pentru focalizarea asupra celor esentiale. în cadrul grupurilo r . 4. faza reuniunii îngrupuri mai mari – elevii de consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite dintr-un număr egalde perechi. Metoda presupune reducerea numarului de elemente. Faza decizională Se alege situaţia finală şi se stabilesc concluziile Avantaje Motivează elevii să gândească cu îndrăzneală fără să fie descurajaţi depărerile altora.Discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare.

2. profesorul va completa si va corecta raspunsul dat de clasa. iar bulgarele de zapada ii va ajuta sa reduca numarul elementelor. poate completandu-le. Fiecare elev scrie propriile ganduri.Se recomanda urmatoarele etape :      Impartirea grupului in echipe de 7-8 persoane. Ei vor cadea de comun acord asupra unui raspuns. Enuntarea temei. Notarea ideilor : fiecare membru noteaza pe un post-it ideea sa si o pune pe centrul mesei. . 3. fara a tine cont de ceilalti . 4. Astfel se vor retine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le considera relevante. Ierarhizarea ideilor: fiecare membru citeste toate ideile si le ierarhizeaza (1-8). perechile sau grupurile de trei se vor uni pentru a forma grupuri mai mari. in care isi vor compara raspunsurile. apoi va scrie pe tabla ideile folositoare. Cubul ii va ajuta pe elevi sa priveasca tema din diferite perspective. Apoi : 1. exercitand diferite proceduri. fatetelor unei probleme/ situatii pentru focalizarea asupra celor esentiale. Se reuneste apoi tot grupul cu cele doua idei de la fiecare si se repeta algoritmul. Cele doua metode: cubul si bulgarele de zapada sunt complementare prin ceea ce propun spre realizare. In loc sa incepeti cu „‟ predarea prin discurs‟‟. lansati o intrebare care sa conduca la informatia pe care vreti sa o primeasca elevul. Optional. Este acelasi lucru ca in cazul predarii prin intermediul intrebarilor. Elevii vor citi cu voce tare ce au scris in cadrul unor perechi sau grupuri de cate trei . Exact ca in cazul „‟predarii prin intrebari‟‟. Se vor retine primele 2-3. Profesorul va cere fiecarui grup in parte o idee.