BAB 4 KETURUNAN DAN VARIASI

Soalan Objektif
1

Rajah 1
Rajah 1 di atas menunjukkan pertukaran bahan genetik pada kromosom. Proses ini berlaku di
A hati
B ginjal
C kulit
D ovari
2
sperma
(22 kromosom)

ovum
(normal)

zigot

Rajah 2
Rajah 2 di atas menunjukkan persenyawaan antara satu ovum yang normal dengan satu sperma yang
mempunyai 22 kromosom. Antara berikut, yang manakah mungkin dialami oleh bayi yang
berkembang daripada zigot itu ?
A Matanya berwarna merah muda
B Kerencatan ciri-ciri seks sekunder
C Darahnya lambat membeku
D Hemoglobinnya tidak cekap membawa oksigen
3

Seekor seladang dikacuk dengan seekor lembu. Diketahui bahawa bilangan kromosom dalam sel
soma bagi seladang dan lembu masing-masing ialah 56 dan 60. Berapakah bilangan kromosom pada
sel gamet anak hasil daripada kacukan tersebut ?
A 29
B 30
C 58
D 116

© Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Tingkatan 4

4-1

Bank Soalan BPS

yang manakah mewakili proses X dan Y ? A B C D X Mitosis Meiosis Persenyawaan Pindah silang Y Meiosis Mitosis Mitosis Persenyawaan 6 Antara penyakit baka berikut. X 5 Ibu Ovum X Bapa Zigot Y Bayi Sperma Rajah 3 Rajah 3 di atas menunjukkan peringkat-peringkat pembentukan bayi. Y B Y. W. W C W.4 W X Y Z – – – – Kromosom tersusun di pusat sel Kromatid-kromatid terpisah Kromosom melakukan proses penduaan Kromosom menebal W. Bhd. W. Y. dan Z di atas menunjukkan peringkat-peringkat mitosis. Z. Y. Antara berikut. X. X. Z. 4-2 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . X D Z. yang manakah disebabkan oleh mutasi gen ? A Sindrom Turner B Sindrom Klinefelter C Mongolisme D Hemofilia 7 Kandungan kromosom bagi seorang perempuan mongoloid ialah A 44 + XX B 44 + XY C 45 + XX D 45 + XY © Pearson Malaysia Sdn. yang manakah menunjukkan turutan yang betul ? A X. Z. Antara berikut. Y.

Sifat yang paling mungkin digambarkan oleh graf tersebut ialah A berat badan B warna iris C jenis cap jari D kumpulan darah © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Apabila anak bari-bari ini dikacukkan antara satu sama lain. 100 ekor bari-bari dihasilkan dalam generasi kedua. 4-3 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Anak generasi pertama didapati semua bersayap panjang. Generasi kedua ini terdiri daripada A B C D 9 100% ekor bersayap panjang 100% ekor bersayap saki 75% ekor bersayap panjang 75% ekor bersayap saki Anak lelaki mewarisi kromosom Y daripada A bapanya B datuknya C ibunya D ibu dan bapa 10 bilangan sifat Rajah 4 Rajah 4 menunjukkan graf taburan normal bagi satu sifat manusia.8 100 ekor bari-bari betina bersayap panjang dikacukkan dengan 100 ekor bari-bari jantan bersayap saki.

yang manakah tidak benar tentang mutasi ? A Hanya berlaku pada kromosom sahaja B Jarang berlaku C Boleh disebabkan oleh pendedahan kepada sinar radioaktif D Boleh mengakibatkan penyakit kanser 13 Penyakit hemofilia dan buta warna adalah disebabkan oleh A gen resesif dalam kromosom X B gen resesif dalam kromosom Y C gen dominan dalam kromosom X D gen dominan dalam kromosom Y 14 sel induk 2n n n n n sel anak sel anak n sel anak n sel anak Rajah 6 © Pearson Malaysia Sdn. 4-4 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Bhd. Langkah di atas berlaku semasa proses A mitosis B meiosis C persenyawaan D pindah silang 12 Antara berikut.11 Rajah 5 Rajah 5 di atas menunjukkan pergerakan kromosom ke kutub-kutub yang bertentangan dalam sel.

4-5 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah tidak benar tentang mitosis? A Mitosis menghasilkan dua sel anak B Mitosis menghasilkan sel untuk pertumbuhan C Sel anak menyerupai sel induk D Nukleus membahagi dua kali 20 Antara sifat berikut. Bhd.Rajah 6 di atas menunjukkan peringkat-peringkat yang terlibat di dalam proses A mitosis B meiosis C persenyawaan D mutasi 15 Kumpulan darah manusia merupakan sejenis variasi yang A diperturunkan daripada bapa kepada anak B diperturunkan daripada ibu kepada anak C boleh dipengaruhi oleh persekitaran D dikawal oleh pewarisan genetik sahaja 16 Antara berikut. yang manakah bukan diakibatkan oleh mutasi gen ? A Sindrom Down B Albino C Anemia sel sabit D Kanser 18 Sepasang suami isteri yang tidak buta warna melahirkan seorang anak lelaki yang buta warna. yang manakah dipengaruhi oleh faktor persekitaran A Warna kulit B Kumpulan darah C Jenis cap ibu jari D Kebolehan menggulung lidah © Pearson Malaysia Sdn. yang manakah tidak benar tentang mitosis ? A Sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan sel induk B Ia berlaku di dalam haiwan sahaja C Ia berlaku semasa pertumbuhan zigot D Satu sel induk menghasilkan dua sel anak 17 Antara penyakit berikut. Ini bermakna A isteri mempunyai satu gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya B isteri mempunyai dua gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya C suami mempunyai satu gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya D suami mempunyai dua gen resesif bagi buta warna dalam sel somanya 19 Antara pernyataan berikut.

II. II. dan III 23 Satu pokok kacang pea putih tulen dikacuk dengan satu pokok kacang pea merah hibrid. II. 4-6 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . II. Antara berikut. yang manakah merupakan sifat-sifat resesif yang wujud pada manusia ? I Polidaktil II Rambut lurus III Boleh menggulung lidah A B C D I sahaja III sahaja I dan II sahaja I. dan III © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Anak-anak generasi pertama kesemuanya bersifat tinggi. Diketahui bahawa gen merah adalah gen dominan. dan III 22 Antara berikut. Ini bermakna I gen untuk sifat tinggi adalah dominan II pokok kacang jenis tinggi mempunyai dua gen dominan dalam sel somanya III pokok kacang jenis rendah mempunyai satu gen dominan dalam sel somanya A I sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D I.21 Rajah 7 Rajah 7 di atas menunjukkan histogram bagi suatu ciri-ciri pelajar dalam satu kelas. dan III 24 Pokok kacang jenis tinggi dikacukkan dengan pokok kacang jenis rendah. Didapati pokok kacang pea yang dihasilkan I 50% adalah baka tulen resesif II 25% berbunga merah III semua pokok dengan bunga merah adalah hibrid A III sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D I. yang manakah mungkin ciri-ciri itu ? I Ketinggian badan II Kepintaran otak III Warna kulit A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I.

4-7 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah variasi selanjar yang terdapat pada manusia ? I Lebar bahu II Warna kulit III Kumpulan darah A I sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D I. yang manakah merupakan kepentingan meiosis dalam suatu spesies ? I Menghasilkan variasi genetik II Meneruskan zuriat III Menggantikan sel-sel yang mati A I sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D I. yang manakah menunjukkan kandungan kromosom ovum manusia ? I 22 + X II 22 + Y III 22 + XY A I sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D II dan III sahaja 29 Antara pernyataan berikut. II. II. Bhd. II. yang manakah hasil penyelidikan genetik dalam pertanian di Malaysia ? I Pokok getah Pohon Tunggal Teras II Selembu III Kelapa sawit Tenera A I sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D I. dan III 27 Antara berikut. yang manakah menerangkan pengklonan ? I Merupakan hasil kacukan daripada dua induk II Pokok yang mempunyai ciri-ciri yang baik dapat dipilih sebagai klon III Melibatkan pembiakan vegetatif A I sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D II dan III sahaja © Pearson Malaysia Sdn. dan III 26 Antara berikut.25 Antara berikut. dan III 28 Antara berikut.

______________________________________________________________________________ (d) (i) Jika kedua-dua ovum disenyawakan oleh kedua-dua sperma pembawa kromosom seks X. (a) Apakah gelaran yang diberi kepada bayi-bayi yang berkembang daripada embrio M dan N ? ______________________________________________________________________________ (b) Namakan proses P. apakah jantina kedua-dua bayi tersebut ? ___________________________________________________________________________ (ii) Berikan kandungan kromosom bagi kedua-dua bayi di (d)(i).30 Antara berikut. Embrio M dan N terbentuk. ______________________________________________________________________________ (c) Nyatakan kesemua pasangan jantina yang mungkin pada bayi-bayi yang dilahirkan. ___________________________________________________________________________ [7 markah] © Pearson Malaysia Sdn. yang manakah akan menentukan jantina seseorang ? I Kromosom seks ovum II Kromosom seks sperma III Bilangan kromosom seks yang diterima A I sahaja B II sahaja C I dan II sahaja D II dan III sahaja Soalan Struktur 1 proses P M N Rajah 1 Kejadian dalam Rajah 1 di atas berlaku pada tempoh masa yang sama dalam sistem pembiakan seorang wanita. 4-8 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Bhd.

(a) Lengkapkan Rajah 2. berapakah peratusan daripada anaknya yang mungkin menghidap penyakit yang sama ? ______________________________________________________________________________ [6 markah] Soalan Esei 1 2 (a) Berikan empat perbezaan di antara mitosis dan meiosis. [2 markah] (c) Penyelidikan genetik dalam pertanian boleh menghasilkan baka yang lebih baik. 4-9 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . ______________________________________________________________________________ (c) Berapakah kebarangkalian bagi pasangan suami isteri mendapat anak lelaki ? ______________________________________________________________________________ (d) Jika suami mengalami kecacatan hemofilia. (b) Pindah silang berlaku semasa meiosis. (c) (i) Bagaimanakah Sindrom Down berlaku ? (ii) Berikan satu sifat seseorang yang mempunyai Sindrom Down [4 markah] [4markah] [2 markah] (a) Dengan melukis rajah skema. (ii) Terangkan kesan kejadian pindah silang ke atas zuriat yang dihasilkan. Terangkan dengan contoh-contoh yang sesuai. [3 markah] © Pearson Malaysia Sdn. terangkan bagaimana sifat buta warna diperturunkan daripada seorang bapa yang normal dan ibu pembawa. (b) Namakan proses P yang berlaku. (i) Lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan kejadian pindah silang. Bhd. [5 markah] (b) Berikan dua faktor yang menyebabkan mutasi berlaku pada manusia.2 Suami Isteri 44 + XY 44 + XX Proses P 22 + X a (iii) 22 + Y a (iv) a (i) a (ii) a (v) a (vi) Rajah 2 Rajah 2 menunjukkan penentuan seks pada manusia.

lelaki dan lelaki. Bilangan kromosom sel anak sama dengan bilangan kromosom sel induk © Pearson Malaysia Sdn.JAWAPAN BAB 4 Soalan Objektif 1D 6D 11 B 16 B 21 D 26 D 2B 7C 12 A 17 A 22 B 27 C 3A 8C 13 A 18 A 23 C 28 A 4D 9A 14 B 19 D 24 C 29 D 5C 10 A 15 D 20 A 25 C 30 B Soalan Struktur 1 (a) Kembar tak seiras (b) Mitosis (c) Perempuan dan perempuan. Sel induk membahagi sekali 4. lelaki dan perempuan (d) (i) Perempuan (ii) 44 + XX 2 (a) (i) 22 + Y (ii) 22 + X (iii) 44 + XX (iv) 44 + XX (v) 44 + XY (vi) 44 + XY (b) Meiosis (c) 50% (d) 0% Soalan Esei 1 (a) Mitosis 1. Satu sel induk menghasilkan dua sel anak 2. Meiosis Satu sel induk menghasilkan empat sel anak Berlaku dalam organ pembiakan Sel induk membahagi dua kali Bilangan kromosom sel anak adalah separuh bilangan kromosom sel induk 4 . Berlaku dalam sel soma 3. Bhd.10 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 .

(b) 1. (c) (i) Sindrom Down berlaku apabila zigot mempunyai 47 kromosom (kelebihan satu kromosom) akibat daripada persenyawaan ovum yang membawa 24 kromosom (ovum yang mengalami mutasi).  Terangkan berdasarkan rajah skema dan nota di atas. © Pearson Malaysia Sdn.11 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . 2 (a) bapa normal ibu pembawa c X XY meiosis XX meiosis c gamet X Y X X persenyawaan gamet persenyawaan c XX anak perempuan normal c XX anak perempuan pembawa Petunjuk c X XY X Y anak lelaki normal anak lelaki buta warna : gen buta warna Anak lelaki mempunyai kebarangkalian 50% mengalami buta warna. Anak perempuan adalah normal tetapi mempunyai kebarangkalian 50% sebagai pembawa gen buta warna. Bhd. dan bersambung semula pindah silang telah berlaku (ii) Pindah silang menyebabkan kandungan genetik setiap gamet berbeza di antara satu sama lain. Terdedah kepada sinaran radioaktif (terutamanya sinaran gama). (ii) Terencat akal/Pertumbuhan terbantut/Mata serong/Anggota badan yang pendek. Termakan bahan kimia berbahaya seperti dadah dan pestisid.Oleh itu. 4 . zuriat yang dihasilkan mempunyai variasi genetik.(b) (i) sepasang kromosom homolog kromatid-kromatid bersilang. putus. 2.

Bhd. daging dan bulu yang berkualiti tinggi 6. Jagung Masmadu – lebih manis. 4 . Padi MR 106 – lebih banyak hasil 2. tongkol lebih besar 3. Kelapa sawit jenis Tenera – lebih banyak hasil minyak 4. © Pearson Malaysia Sdn. Biri-biri Malin-X – lebih cepat matang.12 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Selembu – lebih banyak daging. lebih cepat membiak Penyelidikan genetik masa kini juga menghasilkan biji benih yang lebih tahan serangan penyakit dengan memutasikan biji benih melalui sinaran radioaktif. Ayam Leghorn – lebih banyak telur 5. Contohnya buah tomato (di Malaysia).(c) Penyelidikan genetik dalam pertanian menghasilkan kacukan spesies tumbuhan dan haiwan yang mendatangkan hasil produktiviti yang lebih tinggi seperti : 1.