Solatullah salamullah

‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Ilahana ma a’dalaq
Alaika kulliman malak
Labaika innalhamdalak
Walmulka la syarikalak
Labaika innalhamdalak
Walmulka la syarikalak
Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillahSolatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Ilahi sallimil ummah
Minal afati wanniqmah
Wamin hammim wamin ghummah
Istajib du’a ana ya Allah
Ilahi najjina waksyif
Jami’a aziyyatin wasrif
Maka idal ‘ida waltuf
Istajib du’a ana ya Allah
Solatullah salamullah
‘Ala thoha rasulillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah
Solatullah salamullah
‘Ala yasin habibillah

raihan assolatuwassalam.lirik lagu assolatuwassalam.lirik assolatuwassalam.lirik lagu assolatuwassalam raihan.assolatuwassalam lirik.lirik lagu raihan assolatuwassalam.raihan assolatuwassalam lirik .Ilahi sallimil ummah Minal afati wanniqmah Wamin hammim wamin ghummah Istajib du’a ana ya Allah Ilahi najjina waksyif Jami’a aziyyatin wasrif Maka idal ‘ida waltuf Istajib du’a ana ya Allah Solatullah salamullah ‘Ala thoha rasulillah Solatullah salamullah ‘Ala yasin habibillah Solatullah salamullah ‘Ala yasin habibillah Solatullah Habiballah Solatullah Habiballah 2135 Total Views 29 Views Today Google This?: o sholatullah salamullah lirik o Solatullah salamullah o lirik lagu sholatullah salamullah Related Lyrics o Lirik Lagu Kembali – Raihan o Lirik Lagu Rindu – Raihan o Lirik Lagu Sesungguhnya – Raihan o Lirik Lagu Rakan Selawat ( Kenangan ) – Raihan o Lirik Lagu Iman Mutiara – Raihan Tags:assolatuwassalam.lirik assolatuwassalam raihan.