BELAH KETUPAT

1. A.

Definisi

Segiempat yang keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, serta
perpotongan diagonalnya membentuk sudut siku-siku.
1. B. Ciri-Ciri Belah Ketupat
1. Mempunyai empat rusuk yang sama panjang
2. Mempunyai dua buah sudut bukan siku-siku yang masing masing sama besar dengan
sudut yang berada di hadapannya
3. Mempunyai dua diagonal yang tidak sama panjang
4. Mempunyai 2 simetri lipat dan dua simetri putar
2. C. Sifat-sifat (Teorema)
1. Semua sisi pada setiap belah ketupat sama panjang.
Bukti :
Belah ketupat ABCD dibentuk dari dua buah segitiga sama kaki yang kongruen, yaitu ∆ ABC dan
∆ ADC.
∆ ABC

∆ ADC

AB = AD
BC = CD

KONGRUEN (ss, ss, ss)

AC = AC
∆ ABC sama kaki, maka
AB = BC
∆ ADC sama kaki, maka
CD = AD

Maka : AB = AD = DC = AD (terbukti)
1. Pada setiap belah ketupat diagonalnya merupakan sumbu simetri.
Bukti :

. < CBD = < CDB.. Dari (1) dan (2). < BOC dan < COD berpelurus. Letak belah ketupat ABCD dibalik menurut simetri BD Maka < A→ < C sehingga : < A = < C…. < B = < D (Terbukti) Cara II  ∆ ABD ∆ CBD. DO maerupakan sumbu simetri. 4. 1. maka BD merupakan sumbu simetri. Letak belah ketupat ABCD dibalik menurut sumbu simetri AC maka < B → < D sehingga < B = < D…. Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi terbukti BD dan AC merupakan sumbu simetri. 5.(2) 2. < ABD = < ADB → AD = AB < CBD = < CDB → CD = CB  ∆ BAC ∆ DAC. maka AC merupakan sumbu simetri. maka : < B = < D → AC = AC (berimpit) . BO merupakan sumbu simetri. maka dalam ∆ ABD. Bukti : Cara I. maka : < A = < C → BD = BD (berimpit)  Segitiga yang membentuk belah ketupat ABCD merupakan segitiga sama kaki. maka : < A = < C. < ABD = < ADB dan dalam ∆ CBD. 3. 2. ∆ ABC sama kaki dengan AB = CB.1. 6.(1) 1. ∆ ADC sama kaki dengan AD = DC. < BOC dan < BOA berpelurus.

Jadi. O → O sehingga AO → CO. Cara II < A1 = < C2 (berseberangan dalam) → BO = DO < A2 = < C1 (berseberangan dalam) → DO = BO < B1 = < D2 (berseberangan dalam) → AO = CO . Sudut-sudut yang saling berhadapan dalam belah ketupat sama besar. dalam belah ketupat ABCD terdapat < A = < C dan < B = < D. dan < COB = < COD = 90o. dan < AOB = < AOD = 90o. < OAB = < OAD. 1. Segitiga sama kaki ABD dibentuk dari dua segitiga siku-siku yang kongruen. < BAC = < BCA → BC = BA < DAC = < DCA → CD = AD Jadi. CO adalah sumbu simetri dari ∆ CBD. Serupa dengan cara di atas. Segitiga yang membentuk belah ketupat ABCD merupakan segitiga sama kaki. < BAC = < BCA dan dalam ∆ DAC. Pada setiap belah ketupat kedua diagonalnya saling membagi-dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Hal ini berarti AO = CO. Hal ini berarti < AOB + < COB = 2 x 90o = 180o < AOB + < AOD = 2 x 90o = 180o. AC dan BD merupakan diagonal ketupat. < DAC = < DCA.  Karena BD diagonal belah ketupat ABCD yang diperoleh dari pemutaran ∆ ABD pada garis BD maka : A → C. maka dalam ∆ BAC. yaitu ∆ AOB dan ∆ AOD dengan AO sebagai sumbu simetri ∆ ABD. Bukti : Cara I  Misalkan O adalah titik tengah diagonal BD. BO = DO. < OCB = < OCD.

1. Berdasarkan Luas Jajar Genjang Bukti : Karena belah ketupat merupakan jajar genjang. AC dan BD merupakan diagonal ketupat yang saling membagi-dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Berdasarkan Luas Segitiga Bukti : Luas belah ketupat ABCD = L ∆ ABD + L ∆BDC = ½ BD x OA + ½ BD x OC = ½ BD (OA + OC) = ½ BD x AC BD dan AC merupakan diagonal Sehingga dapat disimpulkan : .< B2 = < D1 (berseberangan dalam) → CO = AO < AOB = < AOD = < AOD = < COD = 90o (berpenyiku) < BOD = 180o (berpelurus) < AOC = 180o (berpelurus) < COD = < AOD = 90o < BOD = < AOB + < AOD = 2 x < AOB = 2 x 90o = 180o < AOC = < AOD + < COD = 2 x < AOD = 2 x 90o = 180o Jadi. maka : L Belah Ketupat = alas x tinggi L=axt 1.

Luas Belah Ketupat ABCD = 1/2 x diagonal x diagonal .