There's Something About That Name

Words and Music by Bill & Gloria Gaither
Tenor 1

Tenor 2

Tenor 3

T1

T2

T3

T1

T2

T3

V

b
V b b b 43

∑

∑

b
œ
V b b b 43 ˙

œ ˙

˙.

Je - sus,

Je

bb 3
Vbb 4
bbbb

V

∑

∑

bbb ˙ .
b
V
bbbb

Je - sus,

∑

œ ˙

∑
˙.

name.

∑

∑

bU˙ .

˙

∑

that

œ. œ œ n˙

œ ˙

œ ˙

U
˙.

fra - grance

Ma - ster,

Sa - viour,

Je

-

U

œ œœœ

sus,

like the

fra - grance

bœ. œ œ ˙

œ ˙

œ ˙

bU˙ .

Je - sus,

œ ˙

Je - sus,

œ ˙

Je

Je - sus,

Je - sus,

af - ter

the

rain.

œ ˙

the

∑

a - bout

like the

rain.

af - ter

there's just some - thing

sus,

nœ b˙

œ ˙

œ ˙

sus,

œ

-

the

b
V b bb œ ˙

∑

∑

œ œ œ œ œ . œj ˙

˙
-

∑

Je

af - ter

b
V b bb œ ˙

∑

Sa - viour,

Ma - ster,

bbb œ n ˙
b
V

∑

Ma - ster,

œ ˙

∑

Arr. Gaither Vocal Band & Logan Dickinson

rain.

˙.
˙.
œ ˙

œ ˙

Sa - viour,

œ ˙

Je - sus,

Je

-

œ ˙

Je - sus,

˙

sus,

œ. œ œ ˙

like the

fra - grance

˙

œ nœ

U
˙.

-

sus,

let al

Je

-

U

sus,

let all

-

sus,

˙

œ œ œ œ n˙

Je

œ œ

bœ œ

let all

2

T1

T2

T3

There's Something About That Name

b
.
V b b b œ œ œ œJ ˙

b b b œ œ œ œj ˙ n œ
b
.
V
and earth

pro - claim.

hea - ven

and earth

pro - claim.

bb
j
V b b œ œ œ. œ ˙
b b n˙
Vbb

way,

T2

bb
Vbb ˙

way,

T3

˙.

hea - ven

hea - ven

T1

œ n˙.

bbb
b
V
˙

way,

and earth

œ œ

˙.
˙.

œ

œ

œ.

œ

œ.

but there's some - thing

œ œ

˙.

pro - claim.

but there's some - thing

œ œ

˙.

œ

œ.

but there's some - thing

œ ˙
J
a - bout

œ ˙
J

a - bout

œ ˙
J

a - bout

n˙ bœ œ œ. œ ˙
nœ œ
J
˙ nœ œ œ. œ ˙
J

Kings

and king - doms will

all

pass a -

˙ n œ œ n œ . œj ˙

pass a -

Kings and king - doms will

Kings and king - doms will

œ

all

œ œ

all

pass a -

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ. œ ˙.

˙.

˙.

that

œ

that

that

˙.

œ œ

name.

name.

name.

Related Interests