ததொண்டைனில் ஌ற்஧டும் புண்கட஭ குணப்஧டுத்த 15 யடகனொ஦

இனற்டகனொ஦ ஜூஸ்கள் - இனற்டக டயத்தினம் :கொ஬஥ிட஬ நொற்஫த்தி஦ொல், இருநல் நற்றும் ததொண்டைப்
புண்ணொல் அயஸ்டதப்஧ைக்கூடும். அதுநட்டுநின்஫ி இடயகள்
அ஭வுக்கு அதிகநொகும் ப஧ொது, கொய்ச்சல் யப ஆபம்஧ிக்கும்.
ஆகபய அப்஧டி அயஸ்டதப்஧டும் ப஧ொது, ஆபம்஧த்திப஬பன
அதட஦ சரிதசய்யதற்கொ஦ சிகிச்டசகட஭ பநற்தகொண்ைொல்,
ப஥ொய்யொய்ப்஧ட்டு ஧டுக்டகனில் இருப்஧டதத் தடுக்க஬ொம்.
ஒருபயட஭ அப்஧டி சிகிச்டச ஋டுக்கொநல், ப஬சொக கபகபதயன்று
தொன் உள்஭து ஋ன்று சொதொபணநொக ஥ிட஦த்தொல், ஧ின்
ததொண்டைனொ஦து அ஭வுக்கு அதிகநொக புண்ணொகியிடும். ஋஦பய
தநிழ் ப஧ொல்ட் ஸ்டக, இருநல், ததொண்டை கபகபப்பு நற்றும்
ததொண்டைப் புண்டண சரிதசய்ப௅ம் ஒருசி஬ அருடநனொ஦
ஜூஸ்கட஭க் தகொடுத்துள்ப஭ொம். இந்த ஜூஸ்கள் அட஦த்தும்
஥ிச்சனம் ததொண்டைப் புண்டண குணநொக்கும் தன்டந
தகொண்ைடய. பநலும் ஥ிபுணர்கள் கூை இந்த ஜூஸ்கட஭
குடிக்குநொறு ஧ரிந்துடபத்துள்஭஦ர். ஋஦பய இருநல் நற்றும்
ததொண்டைப் புண்ணொல் கொய்ச்சல் யருயதற்குள், அடயகட஭
சரிதசய்ன கீ ழ்க்கூ஫ின ஜூஸ்கட஭ ப௃னற்சி தசய்து ஧ொருங்கள்.
அதிலும் இதட஦ ததொைர்ந்து குடித்து யந்தொல், ப௄ன்ப஫ ஥ொட்க஭ில்
ததொண்டைப் புண்ணில் இருந்து யிடு஧ை஬ொம்.
ததொண்டைப் புண்டண சரிதசய்ப௅ம் ஜூஸ்கள் :1) ஋லுநிச்டச ஜூஸ் :-

ததொண்டைப் புண்ணின் ததொல்ட஬னில் இருந்து குணநொக஬ொம். 3) பகபட் ஜூஸ் :பகபட்டில் டயட்ைநின் சி அதிகம் உள்஭து.஋லுநிச்டச ஜூஸ் ப஧ொட்ை குடிக்கும் ப஧ொது. புண்ணும் குணநொகும். 2) இஞ்சி ஜூஸ் :இஞ்சினில் ஆன்டி-஧ொக்டீரினல் தன்டந இருப்஧தொல். இத஦ொல் ததொண்டைனில் உள்஭ கிருநிகள் அமியபதொடு. அதலும் இதட஦ தி஦ப௃ம் ஒரு கப் குடித்து யந்தொல். ஋஦பய ததொண்டைப் புண் இருக்கும் ப஧ொது 4 பை஧ிள் ஸ்பூன் தயதுதயதுப்஧ொ஦ பூண்டு ஜூஸ் குடித்தொல். உைப஦ குணநொகியிடும். இது ததொண்டைனில் ஋வ்யித ததொற்றுகள் இருந்தொலும் குணப்஧டுத்தியிடும். 4) பூண்டு ஜூஸ் :இஞ்சிடனப் ப஧ொன்ப஫ பூண்டிலும் ஥ிட஫ன நருத்துய குணங்கள் உள்஭஦. ஋஦பய ததொண்டை கபகபதய஦ இருக்கும் ப஧ொபத. இது ஋ந்த யடகனொ஦ கிருநினொ஦ொலும் ஋஭ிதில் அமித்துயிடும். தயதுதயதுப்஧ொ஦ ஥ீரில் பதன் பசர்த்து குடிக்க பயண்டும். 5) குருதித஥ல்஬ி ஜூஸ் (Cranberry Juice) :ததொண்டைப் புண்டண சரிதசய்ப௅ம் உணவுப் த஧ொருட்க஭ில் . சி஫ிது இஞ்சி ஜூஸ் குடித்துயிடுங்கள்.

ஆகபய ததொண்டைப் புண் இருக்கும் ப஧ொது குருதித஥ல்஬ிடன ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடிப௅ங்கள். ததொண்டைப் புண் யிடபயில் குணநொகும்.ஒன்று தொன் குருதித஥ல்஬ி. 8) தக்கொ஭ி ஜூஸ் :தி஦ப௃ம் இபண்டு ப௃ட஫ தக்கொ஭ி ஜூஸில் சி஫ிது உப்பு பசர்த்து குடித்து யந்தொல். அதில் சி஫ிது தனிர் பசர்த்து குடிக்க பயண்டும். இந்த கற்஫ொடமடன சொறு ஋டுத்து. 9) புதி஦ொ ஜூஸ் :இஞ்சி. 7) கற்஫ொடம ஜூஸ் :கற்஫ொடம ஒரு சி஫ப்஧ொ஦ ப௄஬ிடகப் த஧ொருள். 6) ஆபஞ்சு ஜூஸ் :ஆபஞ்சு ஜூஸில் டயட்ைநின் சி அதிகம் இருப்஧தொல். இதட஦ ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடித்தொல். அதற்கு இதட஦ சொறு ஋டுத்து. பூண்டு ப஧ொன்ப஫ புதி஦ொயிலும் ஆன்டி-஧ொக்டீரினல் த஧ொருள் உள்஭து. ஥ல்஬ ஥ியொபணம் கிடைக்கும். அதில் சி஫ிது கிபொம்பு த஧ொடி பசர்த்து குடித்து யந்தொல். 10) அன்஦ொசிப் ஧ம ஜூஸ் :அன்஦ொசி ஧மத்தில் உள்஭ ப்பபொதநட஬ன் ஋ன்னும் த஥ொதி . ததொண்டைப் புண் நற்றும் ய஬ி குணநொகும்.

அரிப்பு ஆகினயற்ட஫ குணநொக்கும். பநலும் யொடமப்஧மத்டத சொப்஧ிட்ைொல்.உள்஭து. 11) கியி ஜூஸ் கியி ஧மத்டத ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடித்தொல் கூை ததொண்டைப் புண்ணுக்கு ஥ல்஬ ஥ியொபணம் கிடைக்கும். ததொண்டைப் புண்ணி஦ொல் ஌ற்஧டும் ஋ரிச்ச஬ில் இருந்து ஥ியொபணம் கிடைக்கும். ததொண்டைப் புண்டண சரிதசய்ன஬ொம். ச஭ி நற்றும் இருந஬ில் இருந்து யி஬கி இருக்க஬ொம். ஆப்ரிக்கொட் ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடிப்஧து ஥ல்஬து. . 14) ஆப்ரிக்கொட் ஜூஸ் :ததொண்டைப் புண்ணி஦ொல் அயஸ்டதப்஧டும் ப஧ொது. பநலும் இதில் புபபொட்டீன் அதிகம் இருப்஧தொல். 12) யொடமப்஧ம ஜூஸ் :யொடமப்஧மத்தில் த஧ொட்ைொசினம் அதிகம் இருப்஧தொல். பநலும் இதில் ப஥ொதனதிர்ப்பு அமற்சி த஧ொருள் அதிகம் இருப்஧தொல். 13) தர்பூசணி ஜூஸ் :தர்பூசணிடன தயதுதயதுப்஧ொ஦ ஥ீரில் ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடித்தொல். இது ய஫ட்சி இருந஬ில் இருந்து ஧ொதுகொக்கும். இது ததொண்டைனில் ஌ற்஧டும் ஋ரிச்சல். இதட஦ ஜூஸ் ப஧ொட்டு குடித்தொல்.

தகொதிக்க யிட்டு. ததொண்டைனில் உள்஭ கிருநிகள் அமிக்கப்஧ட்டு.15) நி஭கு கசொனம் :நி஭டக யொண஬ினில் ப஧ொட்டு ஥ன்கு யறுத்து. அந்த ஥ீடப சூைொக குடித்தொல். ஧ின் அதில் தண்ணர்ீ ஊற்஫ி. ததொண்டைப் புண் உைப஦ குணநொகும் .