You are on page 1of 8

1

HotrreaGuvernuluinr.330/2014privindaprobareaMetodologieipentru
stabilireanormelordevenitutilizatelaimpunereaveniturilordinactivitiagricole,
publicatnMonitorulOficialnr.320din30.04.2014

n temeiulart. 108din Constituia Romniei, republicat, i alart. VIdin Legea nr.


168/2013 privind aprobarea Ordonanei Guvernuluinr. 8/2013pentru modificarea i
completareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscalireglementareaunormsurifinanciar
fiscale,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

Art.1.
Se aprob Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea
veniturilordinactivitiagricole.
Art.2.
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor
obinutedinexploatareaterenuriloragricoleesteprevzutnanexanr.1.
Art.3.
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor
obinute din creterea i exploatarea animalelor/familiilor de albine este prevzut n
anexanr.2.
Art.4.
(1)Entitile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevzute
laart.1suntdireciilepentruagriculturjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti.
(2)Propunerea normelor de venit prevzute laart. 1se face de ctre entitile
publicemandatate,princonsultareastructurilorasociativeprofesionale/patronale/sindicale
dinagriculturdelanivelulfiecruijude.
Art.5.
Anexelenr.1i2facparteintegrantdinprezentahotrre.

PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA

Contrasemneaz:
Viceprimministru,ministrulagriculturiiidezvoltriirurale,
DanielConstantin
Ministrulfinanelorpublice,
IoanaMariaPetrescu
Ministruldelegatpentrubuget,
LiviuVoinea

Bucureti,23aprilie2014.
Nr.330.

2
Anexanr.1
Metodologiapentrustabilireanormelordevenitutilizatelaimpunereaveniturilor
obinutedinexploatareaterenuriloragricoledin23.04.2014

Art.1.
(1)Pentrucategoriiledeprodusevegetaleprevzutelaart.72alin.(2)dinLegeanr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,normeledevenitse
propunlanivelulfiecruijude,nfunciedevaloareaproducieivegetaleidecheltuielile
efectuatepeparcursulunuianagricol,pentruobinereaproduciei.
(2)Valoareaproducieivegetalereprezintrezultatulexprimatnlei/hectar,obinut
dinnmulireaproducieiexprimatenkg/hectarpentrufiecarecultur/plantaie,camedie
pecei3aniprecedenianuluifiscalderealizareavenitului,cupreulexprimatnlei/kg,ca
mediepecei3aniprecedenianuluifiscalderealizareavenitului.
(3)Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprim n lei/hectar i se
stabilesc, dup caz, din lista cuprinznd cheltuielile prevzute n anexa nr. 1a, pe baza
preurilormediidinanulfiscalderealizareavenitului.
(4)Normele de venit reprezint rezultatul exprimat n lei/hectar, obinut prin
diferena dintre valoarea produciei vegetale i cheltuielile efectuate, pentru fiecare
cultur/plantaie.
Art.2.
Valoareanominalauneinormedevenitsepropunepotriviturmtoruluimodelde
calcul:
P(kg/ha)=(PM1+PM2+PM3)/3
p(lei/kg)=(pm1+pm2+pm3)/3
VPV(lei/ha)=P(kg/ha)xp(lei/kg)
NV(lei/ha)=VPV(lei/ha)C(lei/ha),

unde:
P producia pe jude, ca medie pe ultimii 3 ani a produciilor pentru fiecare
cultur/plantaie;
PM1,2,3produciamediepejude,pentrufiecaredintreanii1,2i3decalcul,
pentrufiecarecultur/plantaie;
p preul pe jude, ca medie pe ultimii 3 ani a preurilor pentru fiecare produs
agricol;
pm1,2,3preulmediupejude,pentrufiecaredintreanii1,2i3decalcul,pentru
fiecareprodusagricol;
VPVvaloareaproducieivegetale;
Ctotalulcheltuielilorefectuatepentruobinereaproduciei;
NVnormadevenit.

Art.3.
Anexanr.1afaceparteintegrantdinprezentametodologie.

3
ANEXANr.1alametodologie

Cheltuielileefectuatepeparcursulunuianagricolpeunitateadesuprafai
cultur/plantaie

Produsevegetale
Cheltuieli
Cereale
semine,ngrminte,carburani,lubrifiani,pesticide,lucrride
nfiinare,ntreinere,recoltare
efectuateinclusivcuteri,energieelectricpentruirigare,apapentru
irigat,altecheltuieli
Plante
semine,ngrminte,carburani,lubrifiani,pesticide,lucrride
oleaginoase
nfiinare,ntreinere,recoltare
efectuateinclusivcuteri,energieelectricpentruirigare,apapentru
irigat,altecheltuieli
Cartof
cartofdesmn,ngrminte,pesticide,carburani,lubrifiani,lucrri
mecaniceimanuale
efectuateinclusivcuteri,altecheltuieli
Sfecldezahr
semine,ngrminte,carburani,lubrifiani,pesticide,lucrride
nfiinare,ntreinere,recoltare
efectuateinclusivcuteri,energieelectricpentruirigare,apapentru
irigat,altecheltuieli
Tutun
materialuldeplantat,pesticide,carburani,lubrifiani,lucrrimecanicei
manualeefectuateinclusiv
cuteri,energieelectricpentruirigareuscare,apapentruirigat,alte
cheltuieli
Hameiperod
materialsditor,pesticide,carburani,lubrifiani,lucrrimecanicei
manualeefectuateinclusivcu
teri,apapentruirigat,energieelectricpentruirigare,altecheltuieli
Legumencmp semine,materialdeplantat,materialedepalisatiambalaje,lucrri
mecaniceimanualeefectuate
inclusivcuteri,ngrminte,carburani,lubrifiani,pesticide,energie
electricpentruirigare,apa
pentruirigat,altecheltuieli
Legumenspaii materialsditor,ngrminte,pesticide,carburani,lubrifiani,energie
protejate
electric,energietermic,gazenaturalepentrunclzireaserelor,apa
pentruirigat,materiiimaterialepentruser/solar,
lucrrimecaniceimanualeefectuateinclusivcuteri,altecheltuieli
Leguminoase
semine,ngrminte,carburani,lubrifiani,pesticide,lucrride
pentruboabe
nfiinare,ntreinere,recoltareefectuateinclusivcuteri,energie
electricpentruirigare,apapentruirigat,altecheltuieli
Pomiperod
ngrminte,pesticide,carburani,lubrifiani,ambalaje,apapentru
irigat,energieelectricpentru
irigare,lucrrimecaniceimanualeefectuateinclusivcuteri,alte
cheltuieli
Vieperod
materialsditorpentrucompletarevieperod,ngrminte,pesticide,
materialdelegat,ambalaje,
carburani,lubrifiani,lucrrimecaniceimanualeefectuateinclusivcu

Arbutifructiferi

Floriiplante
ornamentale

teri,apapentruirigat,
energieelectricpentruirigare,altecheltuieli
ngrminte,pesticide,carburani,lubrifiani,ambalaje,apapentru
irigat,energieelectricpentru
irigare,lucrrimecaniceimanualeefectuateinclusivcuteri,alte
cheltuieli
materialsditor,pesticide,carburani,lubrifiani,lucrrimecanicei
manualeefectuateinclusivcuteri,energieelectricpentruirigare,apa
pentruirigat,altecheltuieli

5
Anexanr.2

Metodologiapentrustabilireanormelordevenitutilizatelaimpunereaveniturilor
obinutedincretereaiexploatareaanimalelor/familiilordealbinedin23.04.2014

Art.1.
(1)Pentruspeciileicategoriiledeanimaleprevzutelaart.72alin.(2)dinLegeanr.
571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,normeledevenitse
propunlanivelulfiecruijude,nfunciedevaloareaproducieianimaleidecheltuielile
efectuatepeparcursulunuiancalendaristic,pentruobinereaproduciei.
(2)Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic i valoarea produciei
animaleanualesedetermindifereniat,nfunciedespeciadeanimale,nbazapreurilor
mediistabilitepentruanulfiscalpentrucaresepropunenormadevenit.
Art.2.
Pentruvaciibivolie,cheltuielileimoduldecalculalacestorasunturmtoarele:
a)costulfurajelornperioadadestabulaie:
(i)se stabilete necesarul de consum care va acoperi necesarul de ntreinere i
necesaruldeproduciepezinperioadadestabulaiealefectivuluidevacii/saubivolie,
exprimat n uniti nutritive, denumite n continuare UN, conform cerinelor nutriionale
carevorfiaprobateprinordinalministruluiagriculturiiidezvoltriirurale;
(ii)numruldeUNcalculatesenmuletecunumruldeziledestabulaie,cuprins
ntre180210zile,nfunciedezon,iarrezultatulsenmuletecu1,5.nmulireacu1,5se
face pentru a aduga la consumul de furaje al vacilor/bivolielor consumul de furaje al
tineretuluiaferentestimatla50%dincelalanimaleloradulte;
(iii)numruldeUNstabilitconformpct.2senmuletecupreulpeUNstabilitn
funciedestructuraraieiipreulfurajelordincareestealctuitraia.Structurastandard
araieifurajereluatncalculpentruvaci/bivoliecuproduciidepnla3.500llapteeste
format din 2535% fibroase i grosiere, 3040% suculente i 2535% concentrate, n
echivalent UN. Cantitile de furaje pentru asigurarea necesarului de UN se stabilesc n
conformitatecucompoziianutritivafurajelorcarevafiaprobatprinordinalministrului
agriculturiiidezvoltriirurale;
(iv)preul pe kg al furajelor din care este alctuit raia se stabilete conform
preuluimediuanualpepiaalocal;
b)cheltuielilenperioadadepunat,pnla25%dincostulfurajelornperioadade
stabulaie;
c)alte cheltuieli, respectiv energie, carburani, echipamente i altele asemenea,
pnla15%dincostulfurajelor.
Art.3.
Pentruvaciibivolie,veniturilesestabilescpebaza:
a)producieimediidelaptelaniveljudeeanpeultimii3ani,caresenmuletecu
preulmediudevalorificareaproducieiestimatpentruanulncurs;
b)valorii la nrcare a vieilor; greutatea la nrcare, estimat la 80 kg, se
nmuletecupreulmediupekgestimatpentruanulncurs;
c)valorii animalelor reformate; se estimeaz un procent de reform de 20% i o
greutatevieaanimalelorreformatede400kg.Valoareaanimalelorreformatesestabilete
prinnmulireagreutiiviicupreulmediupekgestimatpentruanulncurs.
Art.4.

6
Norma de venit se obine prin diferena dintre venituri i cheltuieli i se aplic
tuturorcresctorilordevaci/bivoliedinjude.
Art.5.
Pentruoiicapre,cheltuielileimoduldecalculalacestorasunturmtoarele:
a)costulfurajelornperioadadestabulaie:
(i)se stabilete necesarul de consum care va acoperi necesarul de ntreinere i
necesarul de producie pe zi n perioada de stabulaie al efectivului de oi i/sau capre,
exprimatnUN,conformcerinelornutriionalecarevorfiaprobateprinordinalministrului
agriculturiiidezvoltriirurale;
(ii)numruldeUNcalculatesenmuletecunumruldeziledestabulaie,cuprins
ntre150180zile,nfunciedezon,iarrezultatulsenmuletecu1,2.nmulireacu1,2se
face pentru a aduga la consumul de furaje al oilor/caprelor consumul de furaje al
berbecilor/apiloritineretuluiaferentestimatla20%dincelalanimaleloradulte;
(iii)numruldeUNstabilitconformpct.2senmuletecupreulpeUNstabilitn
funciedestructuraraieiipreulfurajelordincareestealctuitraia.Structurastandard
a raiei furajere luat n calcul pentru oi/capre este format din cca. 4050% fibroase i
grosiere, 1525 % suculente i 2535% concentrate, n echivalent UN. Cantitile de furaje
pentruasigurareanecesaruluideUNsestabilescnconformitatecucompoziianutritiva
furajelorcarevafiaprobatprinordinalministruluiagriculturiiidezvoltriirurale;
(iv)preul pe kg al furajelor din care este alctuit raia se stabilete conform
preuluimediuanualpepiaalocal;
b)cheltuielile n perioada de punat, respectiv pn la 10% din costul furajelor n
perioadadestabulaie.
Art.6.
Pentruoiicapre,veniturilesestabilescpebaza:
a)produciei medii de lapte i ln la nivel judeean pe ultimii 3 ani, care se
nmuletecupreulmediudevalorificareaproducieiestimatpentruanulncurs;
b)valoriilanrcareamieiloriiezilor;greutatealanrcare,estimatla12kg,se
nmuletecupreulmediupekgestimatpentruanulncurs;
c)valorii animalelor reformate; se estimeaz un procent de reform de 20% i o
greutatevieaanimalelorreformatede60kg.Valoareaanimalelorreformatesestabilete
prinnmulireagreutiiviicupreulmediupekg,estimatpentruanulncurs.
Art.7.
Norma de venit se obine prin diferena dintre venituri i cheltuieli i se aplic
tuturorcresctorilordeoi/capredinjude.
Art.8.
(1)Pentru psrile de curte, norma de venit se calculeaz pentru deintorii de
psridecurtecuefectivemaimaride100decapete.Considermoponderede60%din
efectivpentruproduciadeoui40%dinefectivpentruproduciadecarne.
(2)Pentru psrile de curte, cheltuielile i modul de calcul al acestora sunt
urmtoarele:
a)cheltuieli cu achiziionarea materialului genetic, pui hibrizi pentru carne de o zi,
respectivpuicueoutoarelavrstade16sptmni,pentrupopulare.Preulmaterialului
geneticachiziionatestecelpracticatdectresocietileavicoleproductoaredeintoare
dematerialpentrureproducie,respectivprinirasegreleiprinipentruhibriziou;

7
b)cheltuieli cu furajele combinate achiziionate de la o fabric de nutreuri
combinate autorizat, conform reetelor pentru puii de carne, respectiv reetelor pentru
giniouconsum,astfel:
(i)reetstartdecretere04sptmnicu23%proteinbrutdigestibil,denumit
ncontinuarePBD,icarereprezint35%dincantitateadefurajconsumatnperioad;
(ii)reetdecontinuareifinisare,47sptmni,cu20%PBD,carereprezint65%
dincantitateadefurajconsumatnperioad;
(iii)reetfurajpentruginioutoare;
c)alte cheltuieli, respectiv energie, carburani echipamente i altele asemenea, ce
reprezintmaximum10%dincostulfurajelor.
Art.9.
Pentrupsriledecurte,veniturilesestabilescpebaza:
a)valorii produciei de carne realizate la vrsta de 49 de zile, greutatea medie de
livrarefiindde2kg;
b)valorii produciei de ou realizate pe an, precum i a valorii ginilor outoare
reformatedupuncicludeproducie.
Art.10.
Norma de venit se obine prin diferena dintre venituri i cheltuieli i se aplic
tuturorcresctorilordepsridecurtedinjude.
Art.11.
Pentruporcilangrat,cheltuielileimoduldecalculalacestorasunturmtoarele:
a)cheltuielicuachiziionareapurceilornrcai,lagreutateade1520kg,launpre
deachiziiepekgpracticatdeunitileproductoare;
b)cheltuieli cu furajele combinate achiziionate de la o fabric de nutreuri
combinate autorizat la preul pe kg practicat de ctre aceasta care variaz n funcie de
reet.Sevorfolosidoureete,ianume:reetdecretere1530kgcu18%PBD,cuun
consumspecificde2,6kg/kgspor;reetdefinisare30110kg,cuunconsumspecificmediu
de 3,0 kg/kg spor, 14% PBD. Reeta de cretere reprezint 14% din total consum furaje,
reetadefinisarereprezint86%dinconsum;
c)alte cheltuieli, respectiv energie, carburani echipamente i altele asemenea, ce
reprezintmaximum10%dincostulfurajelor.
Art.12.
Pentru porcii la ngrat, veniturile se stabilesc pe baza valorii produciei de carne
realizate,greutateamediedelivrarefiindde110kg,nfunciedepreulestimatpentruanul
ncurs.
Art.13.
Norma de venit se obine prin diferena dintre venituri i cheltuieli i se aplic
tuturorcresctorilordeporcilangratdinjude.
Art.14.
(1)Pentru familiile de albine, norma de venit se stabilete n funcie de valoarea
producieidemiereiaaltorproduseapicoleidecheltuielileefectuatepeparcursulunui
ancalendaristic.
(2)Valoarea produciei de miere reprezint rezultatul exprimat n lei/familia de
albine, obinut din nmulirea produciei medii exprimate n kg miere obinut pentru
fiecare familie de albine, pe cei 3 ani precedeni anului fiscal de realizare a venitului, cu
preulmediuexprimatnlei/kg,pecei3aniprecedenianuluifiscalderealizareavenitului.

8
(3)Valoarea altor produse apicole reprezint maximum 8% din valoarea produciei
demiere.
(4)Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic cuprind, dup caz,
urmtoarele:
a)cheltuielipefamiliadealbine,exprimatenlei/familiadealbine,efectuatepentru
achiziionarea de medicamente, zahr, suplimente nutritive i biostimulatori, faguri,
motorinpentrudeplasareanpastoral,cutiidestupisaucomponentealeacestora;
b)altecheltuieli,respectivtaxdrumuri,taxtreceriBac,impozitmijlocdetransport
stupiialteleasemenea,carereprezintmaximum20%dincheltuielileprevzutelalit.a).
Art.15.
Norma de venit exprimat n lei/familia de albine se obine prin diferena dintre
valoareaproducieidemiereiaaltorproduseapicoleicheltuielileefectuateiseaplic
tuturorcresctorilordealbinedinjude.