You are on page 1of 4

TUTORIAL MINGGU 7

Ciri-ciri Kepimpinan Berkesan


Boleh membentuk dan
menyampaikan visi yang jelas dalam
bilik darjah
Kebolehan memimpin dan fleksibel
Memimpin dan menjadi teladan
kepada murid
Bijak membuat keputusan

Implikasi Kepimpinan Guru Dan


Guru
Membantu guru mencapai kualiti terbaik
dalam corak pengajarannya
Medium terbaik kepada proses refleksi
Membuka peluang untuk meneroka aktivitiaktiviti serta peluang pembangunan
profesion

Implikasi Kepimpinan Guru Dan


Murid
Melicinkan lagi proses PdP
Mudah bekerjasama dengan pelajar
Mampu merangsang pelajar bersama-sama
menghayati nilai ideologi visi ke arah
menzahirkan wawasan sekolah