MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG

I.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:
V C C 2 1 R 1 5 6 0 U Q U N C V 1 E 5 D5 5 I S T H R 3 7 6 R 2 7 2 k 1 4 C 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 3 2 4 7 1 0 1 5 6 9 1 1 1 2 1 1 4 1 D 1 2 8 Q 8 C 1 1 8 1 5C Q 2 1 8 1 5C Q 3 1 8 1 5 C Q 4 1 8 1 5C Q 5 1 8 1 5C Q 6 1 8 1 5 H E J 1 A D E R 2

2

T R

5

L K Q Q A Q T Q Q 1 6 V C C Q Q 4 0 1 Q 7 Q Q 1 3 1 5 E R N S C

1 N 4 1 4 D 2 2 1 N 4 1 4 D 3 2 1 N 4 1 4 D 4 2 1 N D 5 4 1 4

R

1

1

8

D L

9 E D

1 D

1 2 L E D

1

1

8 2 2 D L 8 1 D 8 2 L 8 E D 1 1 1 1 L E D D 1 1 4 2 1 0 E D 2 D

C 1 1 0 u F 2

2 8 2 1 3 L E D

1

1 N 4 1 4 D 6 2 1 N 4 1 4 D 7 2 1 N 4 1 4 D 8 2 1 N 4 1 4

1

1

T it le S D i z e

M

A

C

H

D

E

N

G u m - N e c

I A

O

T E

H N

O P

N H

G U O R e v C < R e v C o d e >

A

D o c u m e n t N 0 8 9 0 1 2 0 0 2 2 d a y , D

b e r G U Y e mS

a t e : T u e s

bh ee re t21 9 , o 2 f 0 0 1 9

II. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 1. Khối tạo xung Khối tạo xung Clock sử dụng IC tạo xung clock phổ biến là NE555, điện trở R1, R2, C1. Mạch được thiết kế trên cở sở mạch tạo xung cơ bản. Tần số tín hiệu đầu ra là f = 1/(ln2*(R1+2R2)*C1) 2. Khối đếm và hiển thị

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful