You are on page 1of 6

CAÂU HOÛI OÂN TAÄP HOÏC PHAÀN: KINH TEÁ XAÂY DÖÏNG

Caâu 1: Trình baøy ñoái töïôïng nghieân cöùu vaø nhieäm vuï
cuûa moân kinh teá xaây döïng :
- Ñoái töïông:
+ Nghieân cöùu caùc vaán ñeà kinh teá lieân quan ñeán ngaønh xaây döïng,
saûn xuaát VLXD.
+Ngaønh xaây döïng: Laø ngaønh saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát ñaëc bieät
phuïc vuï cho caùc ngaønh kinh teá,
phi kinh teá, saûn xuaát, phi saûn xuaát.
+ VLXD: Saûn xuaát ra caùc VLXD phuïc vuï cho ngaønh xaây döïng.
-Nhieäm vuï yeâu caàu nghieân cöùu:
* Nghieân cöùu caùc ñaëc thuø rieâng bieät cuûa ngaønh XD:
+ Ngöøôi mua _ngöôøi baùn chæ moät.
+ Giaù caû saûn phaåm ñöôïc hình thaønh tröôùc khi saûn phaåm hình
thaønh.
+ Cuøng moät saûn phaåm nhöng do nhieàu ñôn vò tham gia quaûn lyù vaø
XD.
+ Quaù trình SX ,kinh doanh cuûa ngaønh XD phuï thuoäc raát nhieàu vaøo
ñieàu kieän töï nhieân, ñòa
hình…
* Nghieân cöùu hình thöùc toå chöùc quaûn lyù vaø phöông thöùc söû duïng
voán ñaàu tö moät caùch hieäu quaû nhaát.
* Nghieân cöùu caùc chæ tieâu, ñònh möùc kinh teá kó thuaät tieân tieán phuø
hôïp vôùi ngaønh XD nhaèm naâng cao hieäu quaûvoán ñaàu tö vaø töøng böôùc
hieän ñai hoaù.
Caâu 2 : Trình baøy noäi dung cuûa trình töï thöïc hieän moät
döï aùn ñaàu tö:
-Giai ñoaïn1: Chuaån bò ñaàu tö.
+ Nghieân cöùu söï caàn thieát phaûi ñaàu tö vaø qui moâ ñaàu tö.
+ Phaûi tìm hieåu kyõ thò tröôøng trong vaøngoaøi nöôùc veà khaû naêng
tieâu thuï vaø caïnh tranh cuûa saûn phaåm, ñoàng thôøi tìm nguoàn cung öùng ñeå
ñaàu tö cho thieát bò phuïc vuï saûn xuaát.
+ Khaûo saùt vaø löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng.
+ Laäp döï aùn ñaàu tö.
+ Göûi hoà sô döï aùn vaø tôø trình ñeán cô quan coù thaåm quyeàn pheâ
duyeät vaø toå chöùc taøi chính ngaân haøng ñeå vay voán.
- Giai ñoaïn 2: Thöïc hieän ñaàu tö.
+ Xin giao ñaát hoaëc thueâ ñaát .
+ Xin giaáy pheùp xaây döïng vaø khai thaùc taøi nguyeân(neáu coù).
+ Ñeàn buø vaø giaûi phoùng maët baèng, xaây döïng keá hoaïch taùi ñònh cö
(neáu coù) vaø chuaån bò maët baèng
cho xaây döïng (taùi ñònh cö coù yù nghóa chính trò).
+ Hôïp ñoàng mua saém thieát bò ( yeâu caàu cô baûn quyeát ñònh söï thaønh
coâng cuûa döï aùn).
+ Khaûo saùt thieát keá vaø thieát keá xaây döïng.
+ Pheâ duyeät thieát keá, toång döï toaùn vaø döï toaùn coâng trình.
+ Thöïc hieän coâng taùc xaây laép .
+ Kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc hôïp ñoàng.
+ Quaûn lyù ( döï toaùn) kó thuaät, chaát löôïng coâng trình.
+ Chaïy thöû, hieäu chænh thieát bò .
- Giai ñoaïn 3: Keát thuùc xaây döïng vaø ñöa coâng trình vaøo khai
thaùc söû duïng.
+ Nghieäm thu baøn giao.
+ Keát thuùc quaù trình xaây döïng ( doïn deïp vaø baøn giao maët baèng
xaây döïng).
+ Vaän haønh vaø höôùng daãn söû duïng coâng trình.
+ Baûo haønh coâng trình.
+ Quyeát toaùn coâng trình .
+ Pheâ duyeät quyeát toaùn .

Caâu 3 : Hieäu quaû KT voán ñaàu tö laø gì? Heä thoáng caùc
chæ tieâu hieäu quaû kinh teá chung cuûa voán ñaàu tö XD.
- Hieäu quaû KT voán ñaàu tö:
+ Chính trò: OÅn ñònh traät töï XH.
+ Xaõ hoäi: Giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm, thu nhaäp.
+ Kinh teá: Möùc lôïi nhuaän thu ñöôïc, ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø
nöôùc.
+ Moâi tröôøng : ñaûm baûo moâi tröôøng.
- Caùc chæ tieâu hieäu quaû kinh teá chung cuûa voán ñaàu tö xaây
döïng.
+ Ñoái vôùi neàn KTQD :
Hcq = ∆q / Vq
Hcq: Hieäu quaû KT ñoái vôùi neàn KTQD
∆q : Toång giaù trò gia taêng cuûa thu nhaäp QD do voán ñaàu tö mang
laïi.
Vq: Toång voán ñaàu tö ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc söû duïng trong kì keá
hoaïch cuûa nhaø nöôùc.
=> Phaûn aùnh trình ñoä vaø toác ñoä phaùt trieån cuûa neàn KTQD.
=> Löïa choïn hieäu quaû kinh teá
+ Ñoái vôùi ngaønh :
Hcn = ∆n / Vn
∆n :Toång giaù trò gia taêng SP haøng hoùa cuûa ngaønh do voán ñaàu
tö mang laïi trong kì keá hoaïch
Vn: Toång voán ñaàu tö cuûa ngaønh ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc söû
duïng trong kì keá hoaïch
=>Duøng ñeå so saùnh, löïa choïn phöông aùn ñaàu tö cho ngaønh naøo
nhaèm mang laïi hieäu quaû cao nhaát.
+ Ñoái vôùi cô sôû SX:
Hcsx = ∆nsx / Vsx
∆nsx :Toång giaù trò gia taêng lôïi nhuaän do voán ñaàu tö mang laïi cuûa
ñôn vò.
Vsx :Toång voán ñaàu tö cuûa ñôn vò ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc söû
duïng trong kì keá hoaïch.
=>Duøng ñeå löïa choïn, so saùnh phöông aùn ñaàu tö.
Caâu 4 : Taøi saûn coá ñònh vaø voán löu ñoäng laø gì? Trình
baøy thaønh phaàn voán löu ñoäng trong SX kinh doanh.
Taøi saûn coá ñònh:
+ Laø boä phaän cuûa voán saûn xuaát ñöôïc theå hieän baèng tö lieäu lao
ñoäng goàm: nhaø xöôûng, maùy moùc…
+ Tham gia nhieàu laàn vaøo chu kì saûn xuaát nhöng vaãn giöõ nguyeân
ñöôïc hình thaùi vaät chaát ban
ñaàu song veà maët giaù trò seõ giaûm daàn => khaáu hao saûn xuaát
saûn phaåm.
+ Laø boä phaän khoâng theå thieáu trong voán saûn xuaát .
Voán löu ñoäng: Laø boä phaän caáu thaønh saûn xuaát, bieåu hieän döôùi
daïng tieàn teä nhaèm ñaùp öùng caùc
yeâu caàu cuûa caùc khaâu chuaån bò saûn xuaát, saûn xuaát, löu thoâng
saûn xuaát vaø phaân phoái.
Thaønh phaàn voán löu ñoäng trong saûn xuaát kinh doanh: ( töï
hoïc)
Caâu 5 : Chu chuyeån voán löu ñoäng laø gì ? Caùc bieän phaùp
nhaèm taêng toác ñoä chu
chuyeån voán löu ñoäng.
- Chu chuyeån voán löu ñoäng: laø thôøi gian caàn thieát ñeå voán löu doäng töø
traïng thaùi tieàn teä sang traïng thaùi hieän vaät roài quay veà tieàn teä ( tieàn –
haøng – tieàn ).
- Caùc bieän phaùp nhaèm taêng toác ñoä chu chuyeån voán löu ñoäng :
1. Ñaåy nhanh toác ñoä thi coâng, sôùm ñöa coâng trình vaøo söû duïng.
2. Haïn cheá saûn phaåm dôû dang .
3. Caûi tieán phöông thöùc thanh quyeát toaùn ( phaûi ñöôïc theå hieän ngay ôû
khaâu kí keát hôïp ñoàng) .
Caâu 6 : Phöông chaâm cuï theå cuûa thieát keá kieán truùc laø
gì? Trình baøy caùc chæ tieâu kinh teá, kó thuaät tính toaùn
ñoái vôùi coâng trình coâng nghieäp?
- Phöông chaâm :
+ Thích duïng : phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng, thuaän lôïi cho chuû ñaàu tö.
+ Kinh teá
+ Beàn vöõng : chaát löôïng coâng trình
+ Myõ quan : phuø hôïp caûnh quan
- Caùc chæ tieâu :
1.Chæ tieâu chung trong thieát keá:
a.Chæ tieâu voán ñaàu tö :
+ Xuaát voán ñaàu tö (K1)
K1 = Toång giaù trò bình quaân cuûa naêm/ Toång saûn löôïng sx bình
quaân naêm(ñoàng / sp)
+ Giaù thaønh 1 m2 dieän tích ( saûn xuaát, söû duïng, xaây döïng): K’1
K’1= Toång giaù trò saûn löôïng xaây laép bình quaân cuûa naêm / S
(ñoàng / m2)
=> Hai chæ tieâu treân quan troïng nhaát ñeå ñaùnh giaù ngöôøi thieát keá töø
ñoù bieát ñöôïc giaûi phaùp thieát keá, kó thuaät.
b. Chæ tieâu naêng suaát söû duïng nhaø xöôûng, vaät kieán truùc ( K2 )
K2 = Toång khoái löôïng sp sx bình quaân cuûa naêm/ S (sx ,sd ,xd)
( sp/m2 )
=> Phaûn aùnh trình ñoä kó thuaät, coâng ngheä söû duïng .
c. Chæ tieâu maët baèng, hình khoái kieán truùc : ( K3 )
K3 = Toång dieän tích saûn xuaát / Toång dieän tích ( sd, xd )
=> Phaûn aùnh möùc ñoä chieám ñaát nhieáu hoaëc ít cuûa ctrình .
=> Phaûn aùnh möùc ñoä toå hôïp hôïp khoái cuûa 1 giaûi phaùp thieát keá.
d.Chæ tieâu veà naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân xaây döïng:
( K4 )
K4 = toång giaù trò xaây laép bình quaân cuûa naêm / toång soá coâng
nhaân xaây laép bq cuûa naêm
=> Phaûn aùnh naêng suaát lao ñoäng, trình ñoä coâng nghieäp cô giôùi hoaù,
laép gheùp cuûa giaûi phaùp thieát keá.
e.Chæ tieâu veà laép gheùp: ( K5 )
K5 = toång giaù trò khoái löôïng keát caáu laép gheùp / toång giaù trò khoái
löôïng xaây laép
=> Phaûn aùnh trình ñoä laép gheùp, cô giôùi hoaù cuûa moät giaûi phaùp
thieát keá.
f. Chæ tieâu khaùc :
=> Phaûn aùnh tính thoáng nhaát hoaù, tính ñieån hình, tính tieâu chuaån cuûa
moät giaûi phaùp thieát keá.
+ Chuûng loaïi keát caáu
+ Troïng löôïng lôùn nhaát, trung bình, nhoû nhaát cuûa keát caáu.
+ Kích thöôùc lôùn nhaát, trung bình, nhoû nhaát cuûa keát caáu.
2. Chæ tieâu chung trong saûn xuaát:
a. Chæ tieâu veà giaù thaønh saûn phaåm (K1) :
- Giaù thaønh saûn phaåm xuaát xöôûng.
- Giaù thaønh saûn phaåm ñöôïc vaän chuyeån ñeán nôi tieâu thu.ï
- Giaù thaønh 1 taán / km vaän chuyeån.
=> Quyeát ñònh ñeán vieäc löïa choïn p.aùn ñaàu tö & giaûi phaùp thieát
keá.
b. Chæ tieâu veà hieäu suaát voán ñaàu tö ( K2_):
K2 = toång giaù trò saûn löôïng sp bình quaân naêm / toång voán ñaàu tö bình
quaân naêm
=> Phaûn aùnh 1 ñoàng voán ñaàu tö cho ra bao nhieâu ñoàng voán giaù trò
sp.
=> Phaûn aùnh trình ñoä löïa choïn coâng ngheä kó thuaät, toå chöùc, quaûn
lyù cuûa giaûi phaùp thieát keá.

c.Chæ tieâu tieâu hao nguyeân vaät lieäu, naêng löôïng, ñoäng löïc chuû
yeáu ( K3 )
K3 = toång giaù trò tieâu hao NVL,NL,ÑL bình quaân naêm / toång
slöôïng sp saûn xuaát bq naêm.
=> Ñònh möùc vaät tö cho moät ñôn vò saûn phaåm.
d.Chæ tieâu veà naêng suaát lao ñoäng ( K4 )
K4 = toång giaù trò sp sx bq naêm / toång soá CN sx tröïc tieáp bình
quaân naêm
e.Chæ tieâu veà möùc doanh lôïi ( K5 )
K5 = toång ( laõi vaø thueá ) bình quaân naêm / toång voán ñaàu tö
bình quaân naêm
f.Chæ tieâu thôøi gian xaây döïng vaø söû duïng:
- Thôøi gian xaây döïng caøng ngaén caøng toát
- Thôøi gian söû duïng caøng daøi caøng toát.

Caâu 7 : Trình baøy caùc chæ tieâu kinh teá , kó thuaät tính
toaùn ñoái vôùi coâng trình coâng
coäng vaø daân duïng?
1. Chæ tieâu veà giaù thaønh: (K1)
- Giaù thaønh 1 caên hoä
- Giaù thaønh 1 m2 dieän tích ( ôû, söû duïng, xaây döïng )
2. Chæ tieâu maët baèng hình khoái kieán truùc : (K2)
K2 = dieän tích ôû / dieän tích sd,xd
3. Chæ tieâu laép gheùp: ( K3 )
K3 = toång giaù trò kcaáu laép gheùp / toång giaù trò xaây laép
4. Chæ tieâu veà naêng suaát lao ñoäng CN : ( K4)
K4 = toång giaù trò sl xaây laép bình quaân naêm / toång soá CN
xaây laép bình quaân naêm

Caâu 8 : Ñònh möùc döï toaùn trong xaây döïng cô baûn laø gì?
Vai troø & noäi dung cô baûn cuûa ñònh möùc döï toaùn ?
a. Khaùi nieäm :
Laø chæ tieâu kinh teá, kó thuaät toång hôïp, xaùc ñònh löôïng hao phí veà vaät
chaát nhaân coâng vaø maùy thi coâng caàn thieát ñeå hoaøn thaønh moät ñôn
vò xaây laép hoaëc moät keát caáu xaây laép.
b. Vai troø :
- Laø cô sôû laäp ñôn giaù xaây döïng.
- Laø cô sôû ñeå xaùc ñònh keá hoaïch vaät tö, nhaân löïc .
- Laø cô sôû ñeå xem xeùt, löïa choïn phöông aùn ñaàu tö & giaûi phaùp thieát
keá.
- Laø cô sôû ñeå caûi tieán coâng taùc thi coâng, coâng taùc quaûn lyù nhaèm
haï giaù thaønh saûn phaåm.
c. Noäi dung :
- Ñònh möùc söû duïng vaät lieäu : laø soá löôïng vaät lieäu chính, phuï,
phuï tuøng, caáu kieän baùn thaønh phaåm ñeå hoaøn thaønh moät ñôn vò
coâng taùc hoaëc moät keát caáu xaây laép theo thieát keá.
- Ñònh möùc söû duïng nhaân coâng : Laø löôïng ngaøy coâng lñ caàn
thieát ñeå hoaøn thaønh moät ñôn vò hoaëc moät keát caáu xaây laép theo
ñuùng yeâu caàu kó thuaät vaø bieän phaùp thi coâng .
- Ñònh möùc söû duïng maùy thi coâng : Laølöôïng hao phí ca xe maùy
caàn thieát ñeå hoaøn thaønh moät ñôn vò coâng taùc xaây laép.

Caâu 9 : Ñôn giaù xaây döïng cô baûn laø gì ?Coù maáy loaïi ñôn
giaù ? Trình baøy noäi dung ñôn giaù xaây döng cô baûn ?
a. Khaùi nieäm :
Laø chæ tieâu kinh teá khoa hoïc toång hôïp cô baûn, xaùc ñònh toaøn boä caùc
chi phí veà vaät lieäu, nhaân coâng, maùy thi coâng …ñeå hoaøn thieän moät
ñôn vò xaây laép, keát caáu xaây laép hoaøn chænh theo ñuùng yeâu caàu bieän
phaùp thi coâng.
b. Phaân loaïi :
- Ñôn giaù xaây döïng cô baûn khu vöïc thoáng nhaát.
- Ñôn giaù coâng trình.
c. Noäi dung ñôn giaù xaây döïng cô baûn :
- Chi phí söû duïng vaät lieäu: laø taát caû chi phí vl chính , phuï , phuï tuøng
,caáu kieän baùn thaønh phaåm ñeå hoaøn thaønh 1 ñôn vò xaây laép, caáu kieän
xaây laép hoaøn chænh theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät &bieän phaùp thi coâng .
- Chi phí nhaân coâng : + Laø taát caû chi phí veà tieàn löông (cuûa CN chính vaø
phuï ) caàn thieát ñeå hình thaønh 1 ñôn vò xaây laép, caáu kieän xaây laép hoaøn
chænh theo ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät &bieän phaùp thi coâng .
+ Ñôn giaù nhaân coâng theo caáp baäc bình quaân :
- Löông cô baûn
- Phuï caáp löông : phuï caáp löu ñoäng 10%
phuï caáp khoâng oån ñònh saûn xuaát
36% 10%
phuï caáp pheùp leã 12%
phuï caáp khaùc 4%
- Chi phí maùy thi coâng : laø toaøn boä chi phí söû duïng moät ca maùy thi
coâng caàn thieát ñeå hoøan thaønh 1 ñôn vò coâng taùc xaây laép. Ñöôïc xaùc
ñònh caên cöù vaøo baûng giaù ca maùy thi coâng.
Caâu 10: Trình baøy caùc chæ tieâu ñaëc tröng cuûa naêng
suaát lao ñoäng vaø caùc hình thöùc traû löông ?
- Caùc chæ tieâu ñaëc tröng cuûa naêng suaát lao ñoäng:
a. Chæ tieâu hieän vaät (bieåu hieän = sp)
N=Q/T
Q: khoái löôïng soá löôïng saûn phaåm ñöôïc hoøan thaønh theo thôøi gian T
T: thôøi gian caàn thieát ñeå hoøan thaønh Q sp
=> Ñeå xaùc ñònh naêng suaát lao ñoäng cho töøng loïai coâng vieäc 1 caùch
nhanh choùng, khoâng phuï thuoäc
vaøo bieán ñoäng giaù caû, xaùc ñònh naêng suaát lao ñoäng cho töøng boä
phaän.
b. Chæ tieâu giaù trò (bieåu hieän baèng tieàn):
- Chæ tieâu naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân vieân xaây laép :
Ncnv = G/ Scnv
G : giaù trò khoái löôïng saûn phaåm ñöôïc hoøan thaønh
Scnv : toång soá löôïng caùn boä , CNV xaây laép cuûa ñôn vò
=> Phaûn aùnh naêng suaát cuûa toøan thieát bò.
- Chæ tieâu naêng suaát lao ñoäng cuûa coâng nhaân xaây laép
Ncn = G / Scn
Scn : soá löôïng CN tröïc tieáp xaây laép taïi coâng tröôøng .
=> Phaûn aùnh naêng suaát ngöôøi lao ñoäng thöïc hieän.
=> Caû 2 chæ tieâu coù moái quan heä gaén boù höõu cô, phaûn aùnh trình
ñoä toå chöùc quaûn lyù, trình ñoä cô giôùi,
trình ñoä laép gheùp cuûa 1 ñôn vò. Söû duïng chæ tieâu naøy ñeå xaây
döïng keá hoaïch nhaân löïc ñoàng thôøi naâng cao naêng suaát lao ñoäng.
- Caùc hình thöùc traû löông :
+ Traû löông theo thôøi gian.
+ Traû löông theo saûn phaåm.
+ Traû löông theo saûn phaåm tröïc tieáp.
+ Traû löông theo saûn phaåm coù thöôûng phaït.
+ Traû löông theo saûn phaåm luyõ tieán.