You are on page 1of 7

LATIHAN TOPIK 5

1. Sistem pucuk tumbuhan terdiri daripada


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Batang
Akar
Daun
Bunga
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Rajah 1
2. Rajah 1 menunjukkan struktur sehelai daun yang
A.
B.
C.
D.

berjenis daun ringkas


terdapat pada tumbuhan monokotiledon
berfungsi untuk menjalankan fotosintesis
berfungsi menarik perhatian agen pendebungaan

3. Yang manakah di antara berikut TIDAK BENAR tentang struktur bunga dan fungsinya?
A.
B.
C.
D.

Stamen adalah organ pembiakan jantan


Karpel adalah organ pembiakan betina.
Filamen adalah tempat penghasilan debunga.
Ovul adalah struktur yang akan berkembang menjadi biji selepas pendebungaan.

4. Jika sel tumbuhan mengalami mutasi yang menyebabkan perencatan pembentukan


lignin, apakah jenis tisu yang mungkin terlibat?
A.
B.
C.
D.

Kambium vaskular
Floem
Parenkima
Sklerenkima

5. Yang manakah di antara berikut BUKAN merupakan tisu kompleks.


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Parenkima
Xilem
Floem
Kolenkima
I dan II
I dan III
II dan IV
I dan IV

6. Pilih pernyataan yang BENAR mengenai lapisan epidermis sel tumbuhan.


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Merupakan lapisan terluar tumbuhan yang selalunya dilapisi kutikel.


Pelindung daripada kekeringan dan serangan pathogen.
Mengawal suhu tumbuhan.
Terlibat dalam pengawalaturan gas dalam fotosintesis dan kadar kehilangan air
dalam transpirasi.
I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV.

7. Bahagian yang berhubung secara langsung dengan tanah apabilah akar tumbuhan
.
memanjang adalah
A.
B.
C.
D.

korteks akar
jidal akar
meristem apikal
silinder vaskular

8. Pilih pernyataan yang BENAR mengenai tumbuhan monokotiledon.


A.
B.
C.
D.

Berkas vaskular yang bertaburan dalam keratan batang.


Bunga dalam gandaan empat atau lima.
Urat daun jejala.
Akar tunjang.

9. Pilih pernyataan yang BENAR mengenai tumbuhan dikotiledon.


A.
B.
C.
D.

Bahagian bunga dalam gandaan tiga.


Urat daun jejala.
Xilem berbentuk bintang dalam keratan akar.
Akar serabut.

10. Pertumbuhan primer


A.
B.
C.
D.

melibatkan peningkatan diameter tumbuhan


hanya berlaku pada akar dan batang tumbuhan
hanya berlaku pada tumbuhan dikotiledon
berasal daripada aktiviti apikal meristem

11. Kadar fotosintesis meningkat sehingga ke suatu takat di bawah keadaan berikut,
KECUALI terdedah kepada _______.
A.
B.
C.
D.

suhu meningkat.
keamatan cahaya meningkat.
Kepekatan CO2 meningkat.
kelembapan tinggi.

12. Tindak balas bergantung cahaya berlaku dalam ____ semasa _____, manakala tindak
balas gelap berlaku dalam _____ , ______.
A.
B.
C.
D.

stroma, siang, lumen grana, di waktu malam


stroma,ada cahaya, membran tilakoid, tanpa melibatkan cahaya
membran tilakoid, ada cahaya, stroma, tanpa melibatkan cahaya
membran tilakoid, ada cahaya, lumen grana, tanpa melibatkan cahaya

13. Sekiranya rumput ditindih dengan papan untuk beberapa hari, daunnya akan menjadi
kuning. Jelaskan.
A.
B.
C.
D.

Klorofil diaktifkan apabila ada cahaya.


Rumput mengalami masalah kekurangan zat.
Rumput mengalami proses senesen dan kematian.
Klorofil hanya menjadi hijau apabila diberikan cahaya.

14. Mana di antara berikut menyebabkan translokasi hasil fotosisntesis berlaku?


I.
II.
III.

Osmosis
Keupayaan air berbeza
ATP

A. I dan II
B. I dan III
C. I, II, dan III

15. Hasil fotosintesis ditukarkan daripada _______ kepada ______ untuk disimpan dalam
organ sink.
A.
B.
C.
D.

glukosa, sukrosa
fruktosa, kanji
sukrosa, kanji
fruktosa, sukrosa

16. Manakah di antara berikut adalah organ sink dalam tumbuhan.


A.
B.
C.
D.

Daun matang
Akar
Buah masak ranum
Batang matang

17. Tindak balas tak siklik dalam fotofosforilasi menghasilkan kedua-dua ATP dan NADPH,
manakala tindak balas siklik menghasilkan ATP sahaja. Mengapa kurang NADPH
berbanding ATP diperlukan dalam Kitar Calvin?
A.
B.
C.
D.

ATP memadai.
ATP boleh berfungsi sama seperti NADPH.
NADPH hanya bertujuan untuk mengenyah fosfat.
NADPH hanya bertujuan untuk menurunkan molekul PGA kepada G-3-P.

18. Tumbuhan C4 dikatakan mempunyai enzim PEP karboksilase yang lebih afiniti untuk
mengikat CO2 pada kepekatan amat rendah. Kelebihan ini berguna semasa ____.
A.
B.
C.
D.

tumbuhan berespirasi.
persekitaran amat tercemar.
stomata tertutup semasa panas terik.
kepekatan CO2 di udara amat rendah.

19. Tumbuhan CAM boleh mengikat dan menyimpan CO2 dalam bentuk malat di dalam
vakuol di sebelah malam. Pada siang hari malat ditukarkan kepada CO2 lalu memasuki
Kitar Calvin. Sama seperti tumbuhan C4, CAM boleh mengelakkan fotorespirasi.
Mengapakah tumbuhan CAM tidak mendominasi bumi seperti tumbuhan C3?
A. Tumbuhan CAM hanya boleh mengelak fotorespirasi.
B. Evolusi tumbuhan CAM lambat daripada tumbuhan C3.
C. Tumbuhan CAM terhad kepada nenas, kaktus dan beberapa jenis tumbuhan
daratan.
D. Tumbuhan CAM terhad dan lebih berjaya hidup di kawasan panas melampau,
sedangkan C3 boleh hidup di mana-mana.

20. Di antara hormon berikut, yang mana bertindak secara antagonistik dengan auksin?
A.
B.
C.
D.

sitokinin
giberelin
asid absisik
etilena

21. Auksin terlibat dalam ______ pucuk dan juga dalam _____ kalus.
A.
B.
C.
D.

pembahagian sel, pembezaan sel akar


pemanjangan sel, pembezaan sel akar
pemanjangan sel, pembahagian sel pucuk
pembahagian sel, pembahagian sel pucuk

22. Hormon yang mana di antara berikut terlibat dalam gerak balas tropisme.
A.
B.
C.
D.

Auksin
Sitokinin
Giberelin
Asid absisik

23. Percambahan biji disebabkan oleh ____


A.
B.
C.
D.

Hormon auksin diaktifkan


hormon sitokinin diaktifkan
hormon giberelin diaktifkan
hormon asid absisik direncatkan.

24. Di antara berikut, yang manakah hormon yang boleh merebak melalui udara?
A.
B.
C.
D.

sitokinin
giberelin
asid absisik
etilena

25. Jika tumbuhan kekacang rawatan diletakkan dalam gelap secara berterusan, daunnya
akan segah dan layu pada masa yang sama seperti tanpa rawatan. Fenomena ini
dikatakan sebagai __________.
A.
B.
C.
D.

ritma annual
ritma sirkadian
jam biologi pembungaan
mekanisme semulajadi

Soalan 26 29 adalah berdasarkan Rajah 2


Rajah 2 menunjukkan fotoperiodisme pembungaan bagi tumbuhan siang pendek (SDP)
dan tumbuhan siang panjang (LDP). Bahagian cerah menunjukkan cahaya diberi,
manakala bahagian gelap menunjukkan tiada cahaya diberi. Berdasarkan Rajah 1,
jelaskan kelakuan pembungaan bagi kedua-dua tumbuhan.

Rajah 2
26. Jelaskan mengapa SDP berbunga apabila pelakuan I diberi, manakala LDP berbunga
apabila pelakuan II diberi.
A.
B.
C.
D.

Tempoh siang SDP cukup pendek,manakala LDP cukup panjang.


Tempoh malam SDP cukup panjang, manakala LDP cukup pendek.
Tempoh siang SDP kurang daripada dan LDP melebihi waktu kritikal.
Tempoh siang SDP dan LDP melepasi waktu kritikal.

27. Mengapakah apabila tempoh gelap diganggu (III) kedua-dua tumbuhan SDP dan LDP
tidak berbunga?
A.
B.
C.
D.

Tumbuhan tidak cukup rehat.


Gelap lebih penting daripada cerah.
Tempoh pendedahan masa gelap perlu melepasi waktu kritikal.
Cahaya mengganggu pengumpulan hormone pembungaan dalam SDP dan LDP.

28. Mengapakah apabila tempoh siang (IV) diganggu,kedua-dua tumbuhan mengalami


pembungaan.
A.
B.
C.
D.

Tempoh siang tidak penting.


Tempoh malam penting.
Selagi tempoh gelap melepasi waktu kritikal, siang terganggu adalah tidak penting.
Selagi tempoh siang mencukupi (kurang/lebih) waktu kritikal, gangguan menjadi
tidak penting.

29. Tentukan sama ada LDP pada pelakuan V akan berbunga.


A.
B.
C.
D.

Berbunga
Tidak berbunga
Berbunga setelah didedahkan pada beberapa hari.
Tidak berbunga walaupun didedahkan pada beberapa hari.

30. Apakah akan berlaku sekiranya tumbuhan siang panjang dikacukkan (penderma)
dengan tumbuhan siang pendek (penerima) dan diberi pelakuan untuk pembungaan
siang panjang.
A.
B.
C.
D.

Kedua-dua tumbuhan berbunga.


Kedua-dua tumbuhan tidak berbunga.
Hanya tumbuhan siang pendek berbunga.
Hanya tumbuhan siang panjang berbunga.