Research project teams: Class 21

:

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Class 23:

Zhu Dantong Fang Jing Du Juanjuan Dong Yanxu Ding Xintong Chen Weimo He Tianhao

Guo Han Gong Zhaoming Zhang Xu Gu Yang Hu Shaowei Han Mengqiao Liu Yancheng

Li Minghao Meng Xiangkun Kang Qiao Lin Enbin Zhao Pincheng Jin Dong Xiao Jingran

Wang Xiao Qiu Shengnan Tang Ke Mo Yunbi Wang Gong Sun Jiabao Gao Shuo

Wang Xiaodong Zhao Jialiang Yao Yuan Yin Xin Zeng Qingqing Zuo Yaodong Zhao Yuzhou

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Class 25: Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Class 26: Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7

Jin Shuochen Du Xiaofan Chu Ruikun Liang Ying

Lin Mengmeng Shen Shuaiqi Li Chao Shan Wenfan

Tang Shuai Wang Xiuqi Luke Siljander Xu Ruyu

Zhang Mengshi Zhao Geng You Yi Zhang Ya Si

Zhu Anting Zhao Ruiqing Liang Ying Yin Ming Liang

Yao Xiyi

Sun Qian Wang Xiang Sun Xuefei Liu Feng

Wei Hongyu Luo Feng Xue Xiaofei Yang Zhi

Zhong Jinfeng Zhang Li Li Di Pang Weiwei

Eu Sijia Gu Sinlong Wang Hang Fan Zhang

Yang Nan Li Bo Zhang Mengmeng

Gong Zhaoxin Duan Zhuzhe Li Changlong Hu Di Ju Huawei Guo Zhucheng Liu Jiatong

Wang Xiangyu Wang Jingyi Ma Yingying Li Henan Chang Yuting Wei Jingwen Wang Shibo

Wang Dan Jiangj Hao Chen Jie Bai Shuang Hao Runwen Jin Zhuozhuo Miao Zhongzhen

Wu Yunyun Song Qinan Zhu Jingyi Lei Lei Fu Xiao Duan Xiang Cheng Ziwei

Zhang Yu Zhang Xiang Zuo Qing Yao Liang

Zhu Weiyi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful