You are on page 1of 4

SALINAN PELAJAR

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru


Leadership and Teacher Professional Development

2. Kod Kursus

EDU3083

3. Nama Pensyarah
Akademik

MOHAMAD ZAILANI BIN JAYA

4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Pelajar perlu memahami asas kepimpinan dan profesionalisme perguruan dan


berupaya menampilkan ciri-ciri kepemimpinan dalam aspek pengurusan di sekolah

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 2, Tahun 4

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

2.5

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (jika ada)

Tiada

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

72.5

120

9. Objektif Pembelajaran Pelajar dapat :

10. Hasil Pembelajaran


Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

1.

Memahami
kandungan kursus Asas Kepemimpinan dan Perkembangan
Profesional Guru

2.

Menganalisis peranan guru sebagai profesional dalam aspek pengurusan dan


pentadbiran sekolah

1.
2.
3.

Menjelaskan konsep profesion,etika, akauntabiliti dan profesionalisme keguruan.


Membincangkan ciri-ciri guru sebagai seorang profesional
Menganalisis peringkat perkembangan kerjaya dari guru permulaan ke
peringkat yang lebih tinggi.
Merancang pelan pembangunan diri untuk menjadi seorang yang profesional.
Melaksanakan peranan sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek
pengurusan dan pentadbiran pendidikan.

4.
5.
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran
Serta Pentaksiran

Strategi pengajaran dan pembelajaran:


1. Kuliah
2. Pembentangan
3. Perbincangan
Strategi Pentaksiran
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu kerja kursus (50%) dan peperiksaan (50%). Soalan peperiksaan
akan digubal oleh pensyarah yang mengajar kursus tersebut dalam masa yang
ditetapkan dan peperiksaan ditadbirkan pada akhir semester secara berpusat.
Soalan peperiksaan terdiri daripada gabungan soalan struktur dan esei.

( Berkuat kuasa mulai Jun 2014 )

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang


profesional; etika, dan akauntabiliti; peringkat perkembangan guru; peranan guru dan
kepemimpinan; struktur organisasi pendidikan; dan perkembangan kemahiran
profesional guru di sekolah.
This course discusses the concept of profession; characteristics of a teacher as a
professional;ethics and accountability; stages of teacher development; leadership and
roles of teachers; organizational structure of the education system, and development
of professional skills in schools.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Peperiksaan : 50%
Kerja Kursus: 50%

Jumlah

Lain-lain (Tugasan, ulangkaji dll)

kuliah)Kendiri ( s/s Pembelajaran

Pentaksiran

Tutorial

Amali

Interaksi
Bersemuka
Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


15. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Bukan Interaksi
Bersemuka

12. Sinopsis

1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion

Konsep profesion dan profesionalisme

Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional

2. Etika dan Akauntabiliti Guru

Konsep Etika

Kod Etika Keguruan Malaysia

Akauntabiliti Guru

Integriti Guru

3. Isu-isu Etika Guru

Isu-isu etika dan integriti guru


- Kesantunan guru
- Keprihatinan guru
- Penampilan guru
- Berniaga di sekolah
- Kerjaya sambilan
- Pengurusan masa
- Pengurusan kewangan

( Berkuat kuasa mulai Jun 2014 )

4. Peringkat Perkembangan Guru

Guru permulaan (novice)

Guru cekap (competent)

Guru berkesan (effective)

Guru mahir (expert)

Guru pakar (master)

10

10

10

16

5. Peranan Guru Sekolah Rendah

Peranan guru sekolah rendah


-

6.

Pengamal ilmu dan kemahiran


Pembimbing
Pengamal reflektif
Penyelidik
Agen sosial
Agen perubahan
Pengganti ibu bapa
Pembentuk tingkah laku
Pengurus pembelajaran

Kepemimpinan Guru

Asas kepemimpinan

Jenis-jenis kepemimpinan

Teori kepemimpinan guru

Kepemimpinan sekolah

Cabaran kepemimpinan di sekolah


termasuk sekolah yang melaksanakan
program pendidikan khas

7. Struktur Organisasi Pendidikan

Struktur organisasi Kementerian Pelajaran


Malaysia

Struktur Jabatan Pelajaran Negeridan


Pejabat Pendidikan Daerah

Struktur organisasi sekolah


-

Tugas dan tanggungjawab guru

Jangkaan guru

8. Perkembangan Kemahiran Profesional Guru


& Pembelajaran sepanjang hayat
Pelan pembelajaran peribadi
Budaya membaca
Budaya menyelidik
Budaya pemikiran reflektif
- penulisan jurnal reflektif
- pengurusan portfolio
Budaya musyawarah
Budaya kolaborasi dan koperatif
Pembelajaran autentik
Latihan dalam perkhidmatan
Akses maklumat pelbagai sumber
Kerja Kursus / Amali
Ulangkaji Peperiksaan

( Berkuat kuasa mulai Jun 2014 )

25

25

17.5

17.5

Peperiksaan

2.5

Jumlah
16. Rujukan Asas

Rujukan Tambahan

30

15

2.5

2.5
30

42.5

120

Cunningham,W.G. & Cordeiro,P.A.(2006). Educational leadership:A problem-based


approach.(3rd ed.).London:Allyn & Bacon.
Hurst,B. & Reding,G. (2006).Professionalism in teaching.(2nd ed).Ohio: Pearson
Merrill Prentice Hall.
Juzzar,M. & Algozzine,R.(2005).Critical issues in educational leadership. London:
Allyn & Bacon
Day, C.& Sachs,J. (2005). International handbook on the continuing professional
development of teachers.London: McGraw-Hill International.
Fullan,M.(2007). Educational leadership.(2nded.). San Francisco:John Wiley &
Sons,Inc.
Johns,C.(2009). Becoming a reflective practioner.(3rd ed.). Oxford:Wiley Blackwell.
Kendall-Seatler,S.(2005).Reflective readers: Primary professional studies. Exeter,
U.K.: Learning Matters.
Schon,D.A.(1983).The reflective practitioner: How professionals think in action.
London: Basics Books.
Schon, D.A.(1987).Educating the reflective practitioner: Toward a new design for
teaching and learning In the professions. San Francisco: Jossey Bass Ltd.
Sufean Hussin, Shahril@Charil,Ahmad Zabidi,Habib & Alina.(2005). Pentadbiran
dalam pembangunan pendidikan. Bentongp:PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

( Berkuat kuasa mulai Jun 2014 )