P. 1
ANKETA- METODOLOGIJA

ANKETA- METODOLOGIJA

|Views: 3,922|Likes:
Published by Huso
METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU KVALITETE STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI

(METODA SLUČAJNOG UZORKA)

METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU KVALITETE STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI

(METODA SLUČAJNOG UZORKA)

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Huso on Dec 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $40.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/25/2014

$40.00

USD

UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI

METODOLOŠKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU KVALITETE STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI (METODA SLUČAJNOG UZORKA)

Koordinator Huso Jašarević

Tuzla,2008

KAKO SMO ORGANIZOVALI POSTUPAK PROVEDBE ANKETE Metodologija provedbe učinkovite ankete studenata zahtijeva nekoliko koraka koje treba poduzeti prema slijedećem redu. . 1. Svrha sprovoñenja. 2. Frekvencija istraživanja. 3. Pripremanje osoblja za anketiranje 4. Sprovoñenje ankete metodom slučajnog uzorka i informisanje, obrada podataka 6 Područja prikupljanja podataka. 7 Analiza rezultata ankete i prezentacija 8.Anketna pitanja i anketni list

I SVRHA SPROVOðENJA ANKETE Anketa se sprovodi u svrhu poboljšanja nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli. Meñutim ako želimo znati dali se stanje popravilo ili pak pogoršalo potrebno je nakon izvjesnog vremena . Osnovna svrha je da se sprovoñenjem ankete metodom slučajnog uzorka na Univerzitetu u Tuzli prepoznaju fakulteti koji su najkritičniji i da se na tom fakultetu sprovede detaljna anketa koja bi pokazala koji nastavnici na odreñen način imaju lošu procjenu od strane studenata. Važno je naglasiti da studentsku anketu treba promatrati kao dio integralnog procesa evaluacije nastave. potreba i ideja kao i učestvovanje u kreiranju nastavnih planova i programa Naime. Tada ćemo moći da uporeñivanjem podataka uočimo promjenu. . II FREKVENCIJA ISTRAŽIVANJA Odluka o učestalosti organizacije istraživanja ovisna je o utvrñenim svrhama. Naravno ova anketa ima zadatak da prema datim pitanjima opiše i funkcionisanje fakulteta i Univerziteta u Tuzli kao cjeline.Anketa koju provodimo na Univerzitetu u Tuzli daće nam podatak o trenutnom stanju kvalitete procesa nastave.provesti ponovo anketu. izražavanjem stavova. Anketa predstavlja adekvatno sredstvo kojim se može ocijeniti trenutno stanje nastavnog procesa gledano iz percepcije studenta. Ako se ankete studenata provode redovito.oko tri mjeseca . Katkad je samo jedna organizacija istraživanja dovoljna kako bi se postigli ciljevi. studenti će ih smatrati “prirodnim” putem sudjelovanja u lokalnim pitanjima. Evaluacija koju provode studenti je naime samo jedan od aspekata sveukupnog vrednovanja nastavnog procesa. Anketa treba biti jedan od pokazatelja koji će poslužiti nadnežnom osoblju Univerziteta koje elemente je potrebno mijenjati. Studenti su najkompetentni da ocjenjuju nastavni proces jer su oni ti koji su neposredni korisnici nastavnog plana i prognama koje sprovodi nastavno osoblje. anketiranje je potrebno vršiti kontinuirano u odreñenim vremenskim periodima .

Anketiranje u hodniku podrazumijeva anketiranje takoñe svakog petog studenta koji proñe na odreñenoj dionici hodnika. . Anketar će se pripremiti i daće mu se tačne direktive kako da anketira studente kao i mjesto na kojem će anketirati. Kada dobijemo tabelarni prikaz srednjih vrijednosti po pitanjima za odreñeni fakultet slijedi unošenje u dijagrame i pravljenje prezentacije za taj fakultet sa diskusijom podataka. a onda srednje vrijednosti za sva pitanja. -Obrada podataka će se vršiti uz pomoć računara u programu excel pri čemu ćemo uzeti srednje vrijednosti bodova po odreñenom pitanju . -Uz anketare biće jedan student pratilac koji je student sa fakulteta koji se anketira i pomagat će anketarima. Sa svakog fakulteta biće odabran jedan student koji će zajedno sa zaduženim anketarima za taj fakultet pomagati proces anketiranja. OBRADA PODATAKA -Anketa će se sprovesti na trinaest fakulteta Univerziteta u Tuzli -Slučajni uzorak će se identifikovati na odreñenom fakultetu . -pitanja koja će biti postavljana u anketnom listu su od bitnog interesa za studente. IV SPROVOðENJE ANKETE METODOM SLUČAJNOG UZORKA I INFORMISANJE . -Prethodno rečeno biće urañeno za svaki fakultet posebno. Ulazak anketara na predavanja podrazumijeva da se anketira svaki peti student u jednom redu.Sve ankete se moraju unijeti u računar za obradu. -Broj anketiranih sa jednog fakulteta treba da iznosi pedeset studenata.ANKETARI Osim odreñenog tima koji sprovodi anketu .ako nije taj student ne može biti anketiran. Odabrani studenti će se upoznati sa metodologijom i dužnostima.za vrijeme predavanja a jednim dijelom na hodniku. -Anketar na hodniku dužan je pitati studenta dali je student fakulteta koji se anketira . -vrednovanje će se vršiti ocjenom od 1-5.III PRIPREMANJE OSOBLJA ZA ANKETIRANJE . izvršiće se odabir anketara koji će vjerodostojno vršiti anketiranje na fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Jedno od ključnih pitanja jest koliko se studentske procjene (ankete. -Odreñena dionica hodnika će se koristiti za anketiranje pri čemu će se svaki peti student koji prolazi anketirati. U literaturi je dokumentirano korištenje čitavog niza metoda u svrhu ispitivanja kvaliteta obrazovnog procesa. I u ovom slučaju ćemo uraditi kao i za fakultet . i na hodniku fakulteta U amfiteatru ili učionici anketiraće se svaki peti student u amfiteatru u jednom redu dok će u u učionici biti anketiran svaki peti student u koloni idući od prvih klupa. i deset studenata na hodniku što će ukupno iznositi pedeset anketiranih. Metodološki aspekti provoñenja studentskih anketa uglavnom su preuzeti iz stručne literature.za vrijeme predavanja .na svakoj godini studija za vrijeme predavanja treba anketirati po deset studenata . u našem slučaju . na tri godine studija biće anketirano po deset studenata dok će na četvrtoj i petoj godini biti anketirano po pet studenata i na hodniku deset studenata. -Informisanje o sprovoñenju ankete na Univerzitetu izvršeno je putem plakata koje su se polijepile na svim fakultetima deset dana prije sprovoñenja ankete. nastavnog rada profesora te izvedbe kolegija. sada samo za Univerzitet u Tuzli.-Takoñe uzećemo i srednje vrijednosti za sve ocjene po odreñenom pitanju na svakom fakultetu i kreirati vrednovanje koje će se odnositi na čitav Univerzitet. Ako studij traje šest godina od prve do četvrte će se anketirati po deset studenata a peta i šesta godina po pet studenata. -Ako na odreñenom fakultetu studij traje više od četiri godine . VI PREGLED FAKTORA KOJI MOGU UTJECATI NA REZULTATE STUDENTSKE PROCJENE RADA NASTAVNIKA U ovom tekstu ukratko su navedeni faktori koji mogu sistematski utjecati na studentske procjene (ankete/evaluacije) vezane uz rad nastavnika. Na hodniku u ovom slučaju se neće uzimati uzorci. -Četrdeset anketnih listića treba biti popunjeno za vrijeme predavanja u amfiteatru ili učionicama -Na odreñenom fakultetu ako je vrijeme trajanja studija četiri godine . evaluacije) rada nastavnika mogu smatrati valjanim indikatorima kvaliteta nastavnog rada te koja su ograničenja vezana uz korištenje studentskih procjena.od table. -Anketa bi se sprovela u Novembru 2008 godine. V IDENTIFICIRATI PODRUČJA PRIKUPLJANJA PODATAKA -Ankete će se sprovoditi u amfiteatrima ili učionicama fakulteta .

3. što povećava vjerovatnoću da će kvalitet u podučavanju biti prepoznat i nagrañen.). Pored toga moguće je da se percepcija nekih elemenata izvedbe nastave promijeni u funkciji vremena.U kojoj mjeri ova anketa predstavlja mjeru općeg kvaliteta nastavnog rada Provedena anketa odnosi se samo na jedan segment cjelokupnog nastavnog procesa na Univerzitetu. Važno je prikupiti i druge indikatore kvalitete nastavnog rada te analizirati uvjete u kojima se nastava odvija (broj studenata. Studenti krajem semestra nisu u mogućnosti realno procijeniti težinu kolegija. Studenti kao procjenjivači Jedan od najčešćih prigovora je da studentima nedostaje zrelosti i vještine za prosudbe o sadržaju kolegija i nastavnikovom stilu podučavanja. 2.1984). Vrijeme provoñenja ankete Predmet procjene ograničen je na one dijelove nastave koje studenti mogu procijeniti krajem semestra. Procjena nastave koju bi studenti učinili nakon provedenog ispita mogla bi biti pod utjecajem ishoda ispita. organizaciju studijske godine u cjelini i druge elemente obrazovnog procesa u cjelini. Uz korištenje studentskih procjena kao pouzdanih i valjanih mjera efikasnosti rada nastavnika i općenito obrazovnog procesa često se vežu i odreñeni prigovori (Coburn. procjena od strane kolega nastavnika (peer). Postoji nekoliko argumenata koji govore u prilog korištenju studentske ankete kao vrlo korisne metode za evaluaciju nastave (Aleamoni. 1981): Studenti su glavni izvor informacija o radnom okruženju na nastavi. Nadalje. prostorni i tehnički preduvjeti. dobivenim zadacima i sl. motivacija studenata i dr. sposobnosti nastavnika da motivira studente za kontinuirano učenje.11.28.2008 god. postupke vrednovanja znanja. Ona predstavlja studentsku percepciju rada nastavnika i ne uključuje elemente obrazovnog procesa vezane uz provjeru ishoda obrazovnog procesa. procjene ekspertnih sudaca i slično. nakon završetka studija te osobito nakon odreñenog radnog iskustva studenti mogu drugačije vrednovati neke aspekte nastave. Jedna od najčešće korištenih metoda jest upravo studentska evaluacija nastave. te odnosu i načinu komunikacije izmeñu studenata i nastavnika. ali provedena istraživanja pokazuju da su studentske procjene nastavnika konzistentne meñu studentima i uglavnom . Procjene studenata ohrabruju komunikaciju izmeñu studenata i njihovih nastavnika. Studenti su najlogičniji «ocjenjivači» kvalitete i korisnosti kolegija/predmeta te mogu izraziti svoje zadovoljstvo sadržajem kolegija. metodama podučavanja. Naime.Stoga smo odlučili da se anketa sprovede od 24.predmeta: različite mjere ishoda učenja. korištenim priručnicima.. samoevaluacija nastavnika. studentske procjene odreñenih profesora i kolegija mogu koristiti drugim studentima pri odabiru kolegija i nastavnika. 1.

7. 1979). Utiče li spol nastavnika na procjene U većini istraživanja nema razlika u procjenama koje dobivaju nastavnici i nastavnice.dosljedne iz godine u godinu (Peterson i Kauchak. 1981). Dio istraživanja pokazuje da studenti nastavnike procjenjuju kompetentnijima od nastavnica. studenti nemaju jasne kriterije za evaluaciju Istraživanja pokazuju da brižljivo konstruirani instrumenti za evaluaciju sa dobro razvijenim procedurama za njihovu primjenu mogu dostići visoku pouzdanost i valjanost. To može. Treba provjeriti razloge zbog kojih studenti ne dolaze na nastavu. prijateljskog raspoloženja. dok kod studentica nije pronañena slična pristranost (Lombardo & Tocci. 5. Poreñenje s drugim metodama evaluacije (procjena kolega. . procjene ekspertnih sudaca) ukazuju na postojanje visokih do umjerenih pozitivnih korelacija. Čest je i obrazac da u nekim disciplinama studenti i studentice daju veće procjene nastavniku istog spola u odnosu na nastavnike drugog spola. Rezultati provedenih anketa pokazuju da studenti koji redovno pohañaju nastavu višom prosječnom ocjenom procjenjuju tri dimenzije rada nastavnika u odnosu na studente koji navode da rijetko ili povremeno prisustvuju nastavi. Ključni je problem mogu li se smatrati relevantnim procjene studenata koji ne prisustvuju redovno nastavi.70 do 0. Iskustvo pokazuje da ovakav način provoñenja ankete uključuje studente koji se zateknu na nastavi u vrijeme provoñenja ankete. Činjenica je da studenti koji redovno dolaze na nastavu značajno višim ocjenama procjenjuju nastavnika. topline. 6. 1993. a korelacija izmeñu studentskih procjena istih nastavnika i kolegija varira od 0. Feldman. mjere učenja. Redovnost pohañanja nastave Jedno od ključnih pitanja jest treba li uzeti u obzir procjene svih studenata ili samo onih koji redovno prisustvuju nastavi. a ne njegove nastavničke kvalitete Studenti otvoreno hvale svoje nastavnike zbog njihove otvorenosti. 1993). Studenti najbolje poznaju pojedine segmente izvedbe nastave jer su neposredno uključeni u ključne elemente nastavnog procesa. Rezultati pokazuju da profil koji ukazuje na vrednovanje tri dimenzije nastavnog rada može ukazivati da studenti visoko procjenjuju odnos nastavnika prema studentima. Procjene ovog tipa su subjektivne i nisko pouzdane. Shannon & Trentham. Razlozi zbog kojih studenti ne prisustvuju redovno nastavi mogu biti vrlo raznoliki. ali istovremeno znatno nižim ocjenama procjenjuju kvalitet izvoñenja nastave. 1982).87 (Aleamoni. (Basow & Silberg. 1987. no ako njihovi kolegiji nisu dobro organizirani studenti ih isto tako otvoreno kritiziraju u tim područjima. duhovitosti na nastavi. ali i ne mora biti indikator kvalitete nastave. 4.U kojoj su mjeri studentske procjene odraz popularnosti nastavnika. Hancock.

1994. 1994. 1994. Utiče li dob nastavnika na procjene Prema literaturi dob i nastavničko iskustvo uglavnom ne pokazuju sistematsku povezanost sa studentskim procjenama. 9. 1994. . Rezultati provedene ankete pokazuju da studenti koji navode veći interes za sadržaj kolegija višom prosječnom ocjenom procjenjuju tri dimenzije rada nastavnika u odnosu na studente koji navode mali ili srednji interes 12. Centra. Takoñer u prisutnosti nastavnika za vrijeme rješavanja ankete procjene su više (Braskamp & Ory. Feldman. oni koji navode višu dosadašnju ocjenu tokom studija) daju više procjene različitim elementima nastave. Svrha procjene Ukoliko se studentima navede da će rezultati biti korišteni u svrhu donošenja značajnih odluka o osoblju fakulteta. Centra. Marsh & Dunkin. Marsh & Dunkin. Godina studija Romeo & Weber (1985) navode da nema razlike u procjenama nastavnika s obzirom na godinu studija. 1981.8. 1981. Izuzetak predstavlja pitanje vezano uz procjenu stručnosti nastavnika za područje koje predaje gdje nosioci kolegija dobivaju više ocjene. 13. procjene su više. 11. 14. Feldman. nego ukoliko se navede da će biti korištene samo u svrhu usavršavanja nastavnika (Braskamp & Ory. 1979. 1993. 1993. 1992). Utiče li spol procjenjivača na procjene Rezultati pokazuju da se studenti i studentice ne razlikuju obzirom na prosječne procjene kojima su vrednovali nastavnike. Status nastavnika Rezultati pokazuju blagu tendenciju nešto nižih procjena koje dobivaju nosioci kolegija u odnosu na druge nastavnike i saradnike. Drugi autori nalaze da kolegiji na višem nivou studija dobivaju više procjene (Aleamoni. 1992). tj. Centra. 1993. Feldman. ali su razlike uglavnom male. 15. Braskamp&Ory. 1979.Anonimnost Procjene koje nisu anonimne sistematski su više od anonimnih. 1992). Interes studenata za sadržaj kolegija/predmeta Prema literaturi studentske procjene više su u grupama gdje postoji inicijalni interes za predmet (Marsh&Dunkin. 1978). Raniji uspjeh studenta Rezultati pokazuju da bolji studenti (tj. 1978). Braskamp & Ory. 10. Feldman. kada se radi o izbornom predmetu (Aleamoni.

Potiče rasprave sa studentima tokom nastave. Ističe važnosti spoznaja iz ovog kolegija za struku u cjelini i mogućnosti primjene naučenog na praktične probleme u novim situacijama. 3. 6. Iniciranje studenata – Nastavnik pokazuje trud i angažman u nastavi i radu sa studentima i nastoji zainteresovati studente. drži konsultacije. nepristranosti i objektivnosti. a u slučaju spriječenosti unaprijed obavijesti studente. Prava studenata – Na početku semestra i izvoñenja kolegija jasno su definisane obaveze studenata (zadaci koje trebaju obaviti da bi dobili potpis. . pravila ocjenjivanja) i nastavnik se pridržava postavljenih pravila. Korektan odnos sa studentima – Nastavnik se pridržava općih etičkih načela Univerziteta u Tuzli. 4. pravednosti. koji sadržaji kolegija su relevantni za teme na drugim kolegijima. predviñena su i osigurana potrebna nastavna sredstava i materijali za nastavu. .VII POJAŠNJENJE KORIŠTENIH POJMOVA 1. Nastava se može pratiti bez problema. 7. spreman je za saradnju i pružanje podrške studentima pri realizaciji nastavnih zadataka. Nastavnik ne «improvizira» na satu već je unaprijed pripremljen. pisanje i izlaganje seminara. prezentacije). pisanje eseja. kroz postavljanje pitanja studentima i kritičko promišljanje različitih tema 5. prisustvo nastavi i sankcije u slučaju neprisustvovanja. Povezanost – Nastavnik sadržaje kolegija povezuje s ostalim kolegijima (npr. obavezna i dodatna literatura. Nastavnik u radu potiče aktivno uključivanje studenata i njihov samostalan rad (npr. Redovnost – Nastavnik se pridržava rasporeda i redovno održava nastavu u predviñenom terminu. 2. postupa po načelima jednakosti. Pripremljenost – Proces nastave je dobro strukturiran. Nastavnik je spreman potrebno vrijeme odvojiti za studente i ne ignoriše studentske upite. 8. što je od drugih kolegija relevantno za praćenje ovog kolegija). Jasnoća – Sadržaji koje izlaže nastavnik razumljivi su većini studenata. Otvorenost za raspravu – Nastavnik održava konzultacije u predviñenom terminu. Nastavnik uvažava studente. ima uvid u rad. kolokviji. odnosi se prema njima s poštovanjem. seminarski. ispitne obaveze – npr.

razumljiv i zanimljiv način Saradnici povezuju teorijsko i praktično znanje Saradnici iniciraju studente na (samostalan) rad Saradnici spremno raspravljaju sa studentima (u vezi nastave) Saradnik se korektno odnosi prema studentima Prosječna ocjena 2 3 4 5 6 7 ANKETU SPROVODI UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA U TUZLI OCJENA KOJU UPISUJETE JE OD 1 DO 5 . razumljiv i zanimljiv način Nastavnici povezuju teorijsko i praktično znanje Nastavnici iniciraju studente na (samostalan) rad Nastavnici spremno raspravljaju sa studentima (u vezi nastave) Nastastavnici se korektno odnosi prema studentima Nastava je pokrivena dostupnom literaturom Prosječna ocjena VJEŽBE D 1 2 3 4 B 1 Rješava eventualne probleme studenata Utiče na pravilnost rada nastavnog osoblja Podržava studentska prava Prosječna ocjena Saradnici (asistenti) su održavali vježbe redovno i po rasporedu Pripremljenost saradnika za držanje vježbi Saradnici izlažu na jasan.FAKULTET: ELEMENTI VREDNOVANJA NAUČNO-NASTAVNOG PROCESA A 1 2 3 4 5 6 7 8 PREDAVANJA GODINA STUDIJA_________ C 1 2 3 4 OCJENA OCJENA STUDENTSKA SLUŽBA Efikasnost rada službe Kvalitet usluga Ljubaznost zaposlenika Adekvatnost radnog vremena Prosječna ocjena MENADŽMENT FAKULTETA Nastavnici su održavali nastavu redovno i tačno po rasporedu Pripremljenost nastavnika za držanje predavanja Nastavnici predaju na jasan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->