You are on page 1of 184

DNYANIN

GZL TARH Serisi


ANTK ALARDAN GNMZE
Dnyann Gizli Tarihi
nsz
Tarih ve toplumun ortak bir srr vardr; kk veya byk btn gizli rgtler yaadklar toplumlar etkilerler.
Klasik tarih, gizli rgtlerin ve srlarnn tarihin karanlklar iinde kalmasn tercih eder. Ama bu grmezlikten gelinen srlar, tarihin ak iinde dnm noktalar
ile ilgili olabilirler. ou zaman klasik tarihiler belirli
maksatlar ve hedefler uruna, birok srrn aa kmasna mani olurlar.
Gerekte gizli rgtlerin tarihi bugne kadar yazlamamtr ve onu yazmak her trl insan gcn amaktadr.
Benim bu kitapta yapmay denediim ey, tarihin
baz kesitlerindeki gizli rgtlerle ilgili konulara dikkatli
yorumlarla deinmekle yetinmektir.
nanlmaz global deiikliklere tank olduumuz ve
daha da olacamz u gnlerde, gnmzdeki gizli rgtlerin, gemiteki gizli rgtlerin mirass olduu gereini unutmamamz gerekir diye dnyorum.
Birinci Blm
MISIR GZEMLER
Osirisin mritlerinden olan Hermes, ya da dier bir
adyla dris, gnmzden 16.000 yl nce, beraberindeki
bir g ile Atlantisten Nil deltasna kt.
Burada bir Atlantis kolonisi kurdu ve Osiris dinini
Msrda yaymaya balad. Saisde bir tapnak ina eden
Hermes iin, Msrn nl ller Kitabnda, ilahi kelamn efendisi ve ilahi srlarn sahibi denilmektedir.
Kuzey Msr, Hermes dneminden, Firavun Menes
dnemine kadar-M.. 5000 Hermetik rahipler tarafndan ynetildi.
Daha sonralar dris Peygamber olarak tek Tanrl
dinlerin efsanelerine giren Hermese Yunanllar, ayn zamanda hem kral, hem byk rahip, hem de kurucu olmas nedeniyle, defa byk anlamna gelen trimejist
sfatn layk grdler.

Hermes ve onun devam olan barahiplerin ynetimindeki Msr, ezoterik doktrinin barna ve okulu olageldi. Ynetici firavunlarn ayn Atlantiste olduu gibi
inisiye edildikleri-ezoterik bir mezhebe dahil olduklar
ve rahipler rgtnn sembolik lideri olduklar Msrda
Ezoterik srlar da, bu gl rgtlenme sayesinde rahatlkla korunabildi. Tm rahipler, bu srlarn dar kmamas
ve retinin yozlamamas iin ketumiyet yemini ederlerdi.
Yemine titizlikle uyulmasn salamak iin en kk srr
dahi ifa edenlerin derhal ldrlmesi cezas konmutu.
Bu arada, ilk rgtlenmelerinin Atlantis ktasnda
baladklar sanlan eitli mesleki kurulular ve zellikle
de inaat loncalar, piramitlerin ve dier mabetlerin yapmnda aktif rol oynadlar. Msrdaki bu loncalarn devam
niteliinde olan Yahudi loncalarnn Sleyman Mabedinin
inasnda oynadklar rol yakndan bilinmektedir.
1888 ylnda Libya llerinde yaplan kazlarda bulunan papirs rulolarnda M.. 2000 ylnda dzenlenen gizli bir lonca toplantsndan bahsedilmektedir. Bu loncann
Sleyman Tapnann yapmnda rol ald anlalmtr.
Masonluk bugn halen var olan gizli rgtlerin en
eskilerinden biridir. Masonlarn efsaneleri kayp kta
Atlantise ve hatta Mu ktasna kadar uzanmaktadr.
Durugr medyumu, okltist, teozofist ve byk Mason
stad olan C. W. Leadbeaterl, Freemasonry and Its Ancient
Mystic Rites-Masonluk ve Eski Mistik Ritleri adl kitabnda Atlantislilerin Msr gnmzden 150.000 yl nce igal
ettiklerinden ve ilk byk Msr mparatorluunun M..
75.025 ylna kadar devam ettiinden bahseder.
Byk bir felaketten sonra, Atlantis uygarln oluturan Ruta ve Daitya adalar Okyanusun sularna gmlrken, geriye yalnz Poseidon adas kalmt. Leadbeatere
gre, Msrn grkemli byk piramidi ite bu imparatorluun egemenlii dneminde, Atlantisli rahiplerin matematik ve astronomi bilgilerine dayanlarak yaplmt.
M.. 75.025 ylndaki byk felaket esnasnda btn
Msr sel sular altnda kalm, eski ihtiaml gnlerden
geriye sadece byk piramit kalmt.
Sular ekildikten sonra, lke yeniden Atlantisliler
tarafndan kolonize edildi. Bu imparatorluk Msrn
Aryanlar tarafndan igaline kadar-M.. 13.500 srd.
Yazara gre, Yunanllarn yar-Tanr diye nitelendirdii ilahi krallar hanedan Aryanlardan kmt.

M.. 40.000 ylnda Beyaz Locann gnderdii


Dnya retmeni Msra geldi. Msrllar ona Tehuti veya Thoth, Yunanllar ona Hermes diyorlard. O,
Msr tanrlar kltn kurdu ve eski Msr Gizemlerini
yeniden yrrle soktu.
C. W. Leadbeatere gre, Msr, Orta Asyadaki Byk Beyaz Kardeliin dnyadaki yardmc merkezlerinden biriydi.
Byk Beyaz Kardelik:
Drt Gizli stat, Tebin kuruluundan 25.000 yl nce,
Sahra Uygarln yaratan rkn evrimini gzetliyorlard. Firavun Amosis, onlardan etkilenerek, Msrllarn
ok iyi bildikleri tufan-ncesi bilgeliinin bekiliini yapan Byk Beyaz Kardeliki kurmutu. ddialara gre
Karnak Tapnann bilge kiilerinde, bunlarn gizli arivlerine kadar geri giden belgeler vard.
Byk Beyaz Kardelikin simgesi olan Gl ve Ha,
daha sonra Firavun Ahenaton tarafndan tasarlanmt.
Byk Beyaz Kardelik, birok nl kiinin yetitii bir bilim ocayd; Hermes Trismegistos, Homeros,
Solon, Pitagoras, Plotinus, Esenliler, Kral Dagobert, Aziz
Thomas, Bacon, Shakespeare, Jakob Bhme v.b. gibi.
Byk Beyaz Kardelikin bilgeleri, Kral Sleyman
zamannda ilk Mason locasn kuranlard.
Daha sonra geni olarak ele alacamz Gl-Halar,
Byk Beyaz Kardelikin miraslaryd. Byk Beyaz
Kardelikin btn gerek mritlerinin en belirgin zellii suskunluk kuralyd.
zetlersek, Byk Beyaz Kardelik-ki bunlara
Gl-Ha da diyebiliriz- geici olarak Tapnaklarda cisimleen tinsel valyeler ve sekin bilgeler topluluu idi.
Yahudi Gizemleri:
Modern Mason ritleri ve sembollerinin ou eski Msrdan
alnm olmakla beraber, stat C. W. Leadbeaterin The
Hidden Life in Freemasonry-Hrmasonluktaki Gizli
Hayat adl kitabnda belirttii gibi bu ritler ve semboller,
modern Masonlua Yahudiler tarafndan ulatrlmt.
Modern Mason geleneinin en ok etkilendii unsurlarn banda Yahudi Gizemleri-zellikle Kabalann
Sefer Yezirah ve Sefer ha Zohar kitaplar gelmektedir.
Bu da birok Mason seremonisinin Yahudi kkenlerini aklamaya yetmektedir.

Teozofist stat C. W. Leadbeatere gre, Yahudiler


Atlantis kk rknn 5nci Alt rkndan gelen Sami kkenli
bir halkt.
M.. 75.025 ylndaki byk felaketten 4000 yl nce
Msrdaki Atlantislilerin mparatoru Manu, takipilerini
Atlantisin geri kalan halkndan ayrarak, Arabistann
yukar kesimlerine doru gtrd. Manunun takipileri
daha sonra Aryan kk rkn oluturdular.
Manu taraftarlarna komularyla karmamalar ve
rklarnn safiyetini korumalar konusunda ok sk talimatlar verdi.
Bu insanlar kendilerinin sekin insanlar olduklarna inanyorlard. Byk felaketten az bir sre nce,
bu sekin insanlardan 700 kii Manunun liderliinde
Orta Asyaya g ettiler ve daha sonra btn dnyaya yaylan Aryan rknn ekirdeini oluturdular.
M.. 40.000 ylnda yeni kk rkn 2nci alt rk, Arabistan
yeniden smrgeletirdi. Geride kalan Samiler, Atlantisli
halklar arasnda bu insanlara en yakn insanlard.
Arabistan byk bir Aryan Krall haline geldi.
Yarmadann gney ksmnda oturan belirli bir grup insan Manunun emirlerine uymad-Yani yalnz kendi rkndan olan insanlarla evlenme konusunda.
Daha sonra Arabistann gneyi de Aryanlar tarafndan fethedildi. Gneydeki halkn fanatik bir kesimi yurtlarna dnmek istediler ve bugn Somali diye adlandrlan lkeye g ettiler. Burada yzlerce yl yaadlar ve
oradaki zencilerle kartlar.
Bunlardan bir grup insan, cemaatlerinden ayrlarak,
birok gten sonra, bugn Msr denilen blgeye yerletiler. Devrin Msr Firavunu kendilerine yerleecek bir
blge gsterdi. te bugn kendilerine seilmi halk diyen Yahudiler, ilk defa tarih sahnesine burada ktlar.
Yahudiler, Msrdaki ikametleri srasnda Msr
Gizemlerine belirli bir dereceye kadar inisiye oldular.
stat yazar, Msr hikmet ve bilgeliini renen Musann
Yahudi Gizemciliinin gerek kurucusu olduunu iddia
etmektedir.

Msr Bilgeliinin Simgesi Hermesciliin Dinlere,


Felsefeye, Gizemcilie Etkileri:
1: Balang:
M.S. IV. Yzyln sonlarnda Ortodoks Kilisesi, Gnostizmin kkn byk lde kazmt. Neo-Platonculuk bir
bir mddet daha srm, Msrn 630 ylnda Mslmanlar
tarafndan fethedilmesinden nce, o da ortadan kalkmt.
Bu iki akmn silinip gitmesine ramen, bilginin simgesi
olarak Hermes Trismegistos, hem Hristiyanlk hem de
Mslmanlk iinde yaamaya devam etti.
Hristiyan Kilisesi, bir taraftan eski pagan tanrlarn
yeni inan dneminde de yaamasna izin veriyor, dier
taraftan bunlarn nemini azaltabilmek ve evcilletirmek iin, eski tanrlar birer bilgeye dntryordu.
rnein, tanra Neit Athene Azize Catherine, HorusPerseus Aziz George ve Anubis Aziz Christopher olarak
Hristiyanla katlyorlard. Ne var ki Thoth-Hermesin
Msr bilgeliinin simgesi Hermes Trismegistos olarak
Kilise d kalm olmas olduka ilgintir.
slamda Hermes Trismegistos, dris Peygamber
olarak insanlatrlmtr. dris, Kuranda drst bir
Peygamber olarak yer almaktadr. slam geleneklerinde
de, Hermes filozoflarn babas ve kendisine kere
hikmet verilmi kii olarak gemektedir. Bir dier slam
geleneinde, ayr bilge kii olarak yer almaktadr; bunlardan biri Tufan ncesi Msrda, dieri Tufan sonrasnda Babil ve Msrda yaam olarak kabul edilirler.
slamda da Hermes bir kltr kahraman olarak ele
alnm ve tm sanat ve bilimleri icat ettiine inanlmtr.
Yahudilik, ok ncelerden beri, hem ezoterik kltlere, hem de Gizemli Tanr ve Demiurgos kavramlarn
artran iki katl bir felsefeye sahipti. rnein, Esseneler
kendilerinin, sradan insanlara ve hatta Kudste yaayan
rahiplere bile verilmeyen baz bilgilerin sahibi olduklarn
savunuyorlard. Esseneler ile Hristiyanlk arasndaki kuku gtrmez ilikiler epey tartlmtr. Essenelerin cinsel
oru ve ortak topluluk yaam konusundaki yaklamlar ile
Hristiyanln ilk dnemlerindeki manastr keilii arasndaki benzerlikler dikkat ekicidir. Hem Esseneler hem
de ilk dnem Hristiyanlar poplizm, Mesihilik ve iddet
eilimi konularnda birlemektedirler.

Msrda yaayan ve giderek Helenleen Yahudiler


arasnda ise, Eski Ahit bilgeliinin ezoterik ve gizemci
yorumlar sayesinde, Platonculuu Msr dncesi ile
btnletirmek yolunda bir eilim vard. Bu eilim, M.S.
Inci ve IInci Yzyllarda Yahudi Gnostizmi diye adlandrlabilecek bir gizemci ve ezoterik akma yol at.
Bu akm Hermesiliin anahtar unsurlarnn ouna yer
vererek, Tevrat metinlerinin ierdii gizemli ve numerolojik gizler gibi, tmyle Yahudilere zg ilgi alanlarnn,
yani Kabalann gelimesini salad.
Kabala, Rnesans dneminde Hermesilik ile i iedir.
Gney Fransa ve spanyada XII. ve XIII. Yzylda grlen Yahudi gizemciliindeki gelimenin, byk lde Hermesilik
ve uzantlarnn Yahudilik, Hristiyanlk ve slamda yaamay
srdrm olmasyla aklanabilir.
Gney Fransada yani Languedoc yresi, Hristiyanlk
ve slam arasndaki snrda bulunmaktadr. Bu blge
ayn zamanda slam ynetimi altnda yaayan Sefarad
Yahudileri ile Hristiyan ynetimi altnda yaayan
Akenaz Yahudileri iin de bir kavak noktasdr.
Avrupa Hristiyanlnn karsna kan en radikal
sapknlk olan Katharcln bu blgede ortaya kmas
bir rastlant deildir.
Katharclk iersinde, iki ayr snf bulunuyordu; bir yandan Credentes ad verilen sradan inananlar, dier yandan
Perfecti, yani yetkinlie ermi olanlar vard. Perfectiler, dnsel evrene ulaabilmek amacyla kendilerini maddi evrenden soyutlamaya alyorlard.
Katharclk temelde baz Hermetik gelenekleri de
bnyesine alyordu. Ancak esas olarak rana zg Zerdt
ve Mani inanlarndan tremi keskin bir dalizme sahipti. Bu dalist yaklam Tanr-eytan, iyilik-ktlk,
ruh-beden gibi kozmik glerin ekimesi ve birbirini
dengelemesi zerine oturtulmu bir felsefe idi.
Katharcln ve Kabalann hemen ayn dnemlerde,
birbirine ok yakn blgelerde gelimi olmalar arpcdr
ve bu blgenin toplumsal ve kltrel niteliklerinde olaanst ynler olduunu ortaya koymaktadr. Doal olarak
Katharclk ve Kabalann birbirlerini etkilemi olduklarn
dnmek gerekir. ki akm arasndaki benzerlik toplumsal
yap asndan da ilgintir. Katharlardaki Perfecti snfnn
Credentes tarafndan desteklenip, sadakada korunmas gibi,
Kabalac Hahamlar da saladklar manevi yararlar sayesinde
Yahudi cemaati iinde korunuyorlard.

Katharlarn kknn Katolikler tarafndan kurutulmu olmasna ramen, Kabalaclar bylesi bir tehlike ile karlamadlar. Kabalac akm, 1492 ylnda tm
Yahudilerin spanyadan kovulmasna kadar, Yahudiliin
ezoterik bir unsuru olarak gelimesini srdrd.
Kabala ezoterik bir sistemdir, zira belirli snrlarn
almas ve Eski Ahit metinlerinin derin okunuu sz
konusudur. Bu da kanlmaz olarak, metinlerin yzeysel
okunuundaki tarihsellii ve Ortodoks Yahudiliin aklcln reddetmeyi gerektirir. Kabala, youn sezgi ve inceleme ile ulalabilen bir gizemin aratrlmasdr. Kabala
ayn zamanda Hermesilikte grlen tm kilit dnce ve
kavramlar ierir. birlik, Gizli Tanr, harekete geiren
Logos, Sekiz Gk Kresi ve iyi eitilmi gizemcinin bu
krelerin tesine geebilmesi gibi, Kabalac kavramlarn
tm Hermetizmde de vardr.
2: Rnesans:
Rnesansn en belirgin zellikleri, insann potansiyellerinin sonsuz olduu inanc ve insann her eyin ls
olduu grdr. lgin olan Rnesansn bu dnceleri
Hermetik Geleneklerden alm olmasdr. XV. Yzyl
balarnda, talyan sanat ve bilim adamlar, canlandrmaya
altklar eski bilgelikte Hermetik Metinlerin ne denli
arlkl bir yeri olduunu artk renmilerdi. Asklepius
oktandr biliniyor ve okunuyordu; Hermetik Metinler
Arapadan Latinceye evriliyordu.
Rnesansta Msr iin beslenen tutku, ncelikle
Msrn gizemler ve kutsal inisiyasyon trenlerinin kayna olduuna balyd. Msr tm bilimlerin ve sanatlarn kayna olarak grlyordu. Rnesans insanlar
gemie ilgi duyuyorlar ve bu nedenle kaynaklarn ardna dyorlard. Hristiyanln ardnda pagan Romay,
Romann ardnda Helen dncesini aryorlard.
Giordano Brunonun belirttii gibi Helenin ardnda
ise Msr vard.
1460 ylnda Cosimo de Medicis nl filozof, bilim
adam ve evirmen Marsilio Ficinodan Yunan filozoflarnn nl eserlerinden nce Corpus Hermeticumun
evrilmesini talep etti. Zira Msr Yunanistandan eski,
Hermes Trimegistos Platondan nceydi. Ficinonun
Floransa yaknlarndaki villasnda oluturduu yeni
Akademide bu yeni eviriler inceleniyordu. Ayn almalar talyann nemli kentlerinde ve daha sonra
Avrupann her yannda ortaya kan Akademilerde de
yaplyordu. Bu Akademiler, Platonun modeline gre

oluturulmulard ama Akademi yeleri tpk Msr tapnaklarndaki kutsal rahipler gibi rgtlenmilerdi.
Akademilere giri, Msra dayanan gizemlere ulama
ve lmszlk kazanma amal inisiyasyon trenleri ile
gerekletiriliyordu. Rnesans Akademileri rgtlenme
biimi olarak Neo-Platonculara benzemekle birlikte,
Platon ve Pitagoras felsefelerine, bilim, sanat ve byye
hep Msr asndan bakyorlard.
XV. Yzyln sonlarnda nl dnr ve gizemci Pico
della Mirandola, Neo-Platoncu dnce ve Hermetik
gelenekler ile Kabalay birletirdi. nceden beri ilikili
olan Yahudi gelenekleriyle Msr geleneklerinin yeniden birletirilmesi abasn, XVI. Yzylda Campanella
da srdrd. Hristiyanln kat kurallarla dolu evrenini amakta yaratc Rnesans dnrleri iin Msr ve
Hermetizmden baka bir alternatif yoktu.
Yalnzca 1471 ile 1641 yllar arasnda Ficinonun
Hermetica evirileri 25, Patritiusun evirileri 6 bask
yapt. Asklepius tam 40 kez yaynland. 1400 ile 1700
yllar arasnda Batl gezginler tarafndan Msr anlatan
250 kitap yaynland.
Bilginin kaynaklarna ulamak iin Msra seyahat etmi
olmak, dogmalara saldrmay bir lde meru klyordu.
rnein Paracelsus, byk ihtimalle uydurma olmasna ramen, Msra gittiini ileri sryor, kendi eserlerini Hermesi olarak nitelendiriyordu. Ne var ki Paracelsus,
Newtona kadar srecek olan bir gelenein ilk admyd.
Bu gelenek, Yunan ve Roma tarafndan korunmas baarlamayan eski Msr bilgeliini yeniden elde etmek iin
deneylere ynelmeyi savunuyordu.
XVI. Yzylda Hermesilie ve Msra beslenen
ilgi kukusuz Rnesans kltrnn en sayg duyulmas
gereken ynyd. Hermesiliin o dnemde verdii en
byk rn, bilimin ve aratrma zgrlnn ncs
Giordano Bruno kiiliinde ortaya kt. Bruno, kendisinden ncekilerden ve adalarnn tmnden daha ileri
gitmi olmas bakmndan olaanstdr. Tm abalarna
ramen, Brunodan nceki Hermesiler, Hristiyanlk tarafndan izilen snrlar iinde kalarak, Msr dncesini
ncilde yer alan bilgilerden daha yukar tayamamlardr.
Oysa Bruno, Msr bilgeliine ulaabilmek uruna yalnzca
Hristiyanln deil, Yahudiliin bile tesine gemeye cesaret etmi, stelik bu abann hem entelektel, hem de siyasal adan gerekliliini vurgulamtr. Bruno, Hermesilii

katksz Msrlla dndrmeye abalamtr; onun iin


Hermesi Msr inanlar aslnda dinin ta kendisidir.
Hristiyanln snrlarn aan Bruno, inanlar yznden Engizisyon tarafndan yaklarak ldrlmtr.
Sonuta Rnesans dnrlerin byk ounluu, zgn ve
yaratc kaynan Msr olduuna ve Yunanistann Msr bilgeliini aktarmada yalnzca araclk ettiine ikna olmulard.

3: On Yedinci Yzyl:
Hermesilik ve Msr tutkusu tm XVII. Yzyl sresince
gelimeye devam etti. Giordano Bruno 1600 ylnda
Romada diri diri yakld. Onun kurban edilmesindeki ama, Kilisenin dorudan meydan okumalardan
korunmasyd. Zira XVII. Yzyl Romasnda eski Msr
en etkin entelekteller arasnda saplant haline gelmiti.
Bu kiilerden biri de Athanasius Kirscher idi.
Kirscher astroloji, Kabala ve Pitagoras felsefesi ile ilgilenen bir Hermesiydi ve Hermes Trimegistosun ok
eskilerde yaadna kuku duymuyordu. Msr ilk bilgelik ya da felsefe iin ana yurt olarak kabul ediyordu.
Kirscher hayatn hiyeroglifleri zmeye adad; zira bunu
yalnzca bir bilgi hazinesi olarak deil, ideal bir simgesel
alfabe olarak gryordu.
Msr tutkusu yalnzca Katolik lkeler ile snrl deildi. Protestanlar da Msr ve Hermesilik ile ilgiliydiler.
XVII. Yzylda Almanya, Fransa ve ngilterede ortaya
kan Gl-Halar bir tr Gerek Din kavramn gelitirirken Hermesilii temel aldlar. Gl-Halar, toplumun gerek bilgelie ulam sekin bir aydnlar grubu tarafndan ynetilmesi gerekliliini savunuyorlard.
Bylece Msr rahiplerinden Pitagoras kardelik topluluklarna, oradan da Platon Akademisine uzanan ezoterik
zinciri izlemi oluyorlard. Hermesilik, XVII. Yzyldan
beri Gl-Hala, XVIII. Yzyldan beri de Masonluun
simgesel ritellerini etkilemeye devam etmektedir. 19uncu
Yzyl sonunda ortaya kan Martinizm, Teozofi, Altn
afak Hermetik Tarikat gibi etkin ezoterik akmlarn
arkasndaki itici g yine Hermesilikti.

kinci Blm
BABL KARDEL
ngiliz aratrmac yazar David Ickeye gre Smer toplumunun gelimesi ve en st seviyeye kmas, Marsdan geldii
iddia edilen Aryan rkn, Kafkas dalarndan Ortadou blgesine doru ilerlemesi ile mmkn olmutu. Gerekten de
Smer, Msr ve ndus Vadisinde aniden ok ileri uygarlk
seviyesinde toplumlar ortaya kmt.
Bugn dnyay kontrol eden kardelik rgtlerinin
kkeni Babilin Aryan rahiplerine kadar uzanmaktadr.
Eski yazlara ve efsanelere gre, Babilin kurucusu Nemruddu. Gl Tiran Nemrud, bir dev olarak tasvir edilir. Arap inanlarna gre, Baalbek-Lbnandeki
her biri 800 tonluk ta ve ilgin yaplar ina eden veya
ettiren Nemruddu. Nemrud ve kars Kralie Semiramis
Titanlar diye bilinen bir kan bandan geliyorlard. Bu
devler veya Titanlar rk, Nuhun soyundan geliyordu. Eno
kitabnda tasvir edilen bebek, ar beyaz teni ile Gzetleyici
insan melezi bir yaratkt.
Nemrud ve Semiramis, biraderlik rgt iin-gnmze kadar- muhtelif isimler ve sembollerle anlan anahtar tanrlar olarak kaldlar.
Nemrud bir balkla, Semiramis ise bir balk ve Gvercinle sembolize ediliyordu. Semiramis ayn zamanda Smer
Tanras Ninkurag temsil ediyordu. Nemrud Afrikadaki
Dogon kabilesinin yar-insan yar-balk tanrsyd.
Kralie Semiramis bir balkla sembolize ediliyordu,
nk Babilliler baln bir afrodizyak olduuna inanyorlard. Bu sebepten Semiramis Babilde Ak Tanras
oldu. lgintir ki, Hristiyan dini sembolizmi ve mimarisinde balk nemli bir yer tutmaktadr. Kutsal Ruh
olarak Semiramisin zeytin dal tutan bir gvercin olarak
resmedildiini gryoruz.
Semiramis ad, Hint tanrs Sami-Ramaisi veya
Semi-ra-misden tremiti. Balk ve gvercin birok insann gerek anlamn bilmedii semboller arasndadr.
rnein; Kuzey rlandal terrist grup IRAnn-rlanda
Cumhuriyet Ordusu sembol gvercindir. Ayrca ngiliz
kraliyet sembolleri arasnda da gvercin bulunmaktadr. IRA ve ngiliz Monarisi, Babil Kardeliinin cephe
rgtlerindendir. Bilinenin tersine gvercin bar deil,
lm ve yok olmann semboldr. nk biraderler her

zaman o sembol ters anlamyla deerlendirirler. Kitleler


iin pozitif olan, Biraderlik iin negatiftir.
Semiramise Gklerin Kraliesi-Rhea, Tanrlarn
Bakire Anas ve bazen de Byk Dnya Ana-Ninkurag
denirdi. Ona Astarte-Kuleleri ina eden kadn diye
taplrd. Bunun Nemrudun yaptrd sylenen Babil
Kulesi ile de ilikisi olabilir.
Avrupa kraliyet aileleri dorudan Babilin kan bandan gelmektedirler. Giydikleri talar, Nemrud tarafndan
giyilen boynuzlu balktan esinlenerek gelitirilmitir.
Roma Kilisesi de Babil Kardeliinin bir yaratdr.
Papalar halen Nemrudu sembolize eden balk eklinde piskoposluk tacn giymekteler!..
Roma Kilisesi ve Babil Kardelii tek ve ayn eydir.
New Yorktaki zgrlk Heykeli Semiramisi sembolize etmektedir ve Fransz Masonlar tarafndan yaplmtr.
Babil rahiplerinin ynetici snfna Papalar Byk
Konseyi denirdi. Bu isim daha sonra Roma Kilisesine
transfer olmutur.
Kitleler batl inanlara doru ynlendirilip, sembolik
hikayelerin gerek olduuna inandrlrken, seilmi inisiyelere gerek bilgiler-eer aklarlarsa lecekleri tehdidi ile- verilirdi.
nsan kurban, Babil Dini ve Babil Kardeliinin temelini oluturmutu ve bunlar nereye giderlerse gitsinler,
insan kurban tresini de beraberlerinde gtryorlard.
Babil rahipleri kutsal sunaklardan bazlarn da yiyorlard ki, bu rahipler iin kullanlan Cahna-Bal deyiminden insan eti yiyen anlamnda Kanibai kelimesi
tremitir.
Moloch-Uan Kertenkele Nemrud-Tammuz
-Temmuzun baka bir adyd. Tammuz-Moloch, ocuklar diri diri yakma riteline verilen bir isimdi ki, bu
ritel halen gnmzde de devam etmektedir.
Daha sonra Druidler tarafndan ngilterede 1
Maysta gerekletirilen Beltane ritelinde de ocuklar
kurban edilmekteydi. Bu ritel, biraderlik Avrupada yaylmaya balad zaman, Babillilerden miras kalmt.
lgintir ki, 23 Haziran-Temmuz Bayram bugn
Hristiyanlarn St. John Gn olarak kutlanmaktadr.
Satanistlerin sk olarak bavurduklar ve uruna o-

cuk kurban ettikleri tanrlardan biri de Yunan efsanelerinde ad geen Siklopslar Kral Kronostur.
Kronos kule ina ettirici olarak bilinir ki, bu da bize
Babil Kulesini ina ettiren Nemrudun baka bir versiyonunu dndrmektedir.
Babilde olduu gibi, bugn de biraderlik hiyerarisinde eytani riteller, ocuk kurban ve kan ime ritelleri devam etmektedir.
Babil dininin temel unsuru Ate, Ylan ve Gneti.
Burada biraz Gne zerinde durmak istiyorum; nk
Gne, Babil Kardelii ve dier elit gruplar iin hayati bir nem tayordu. Onlara gre, Gne ok boyutlu
bilincin-ki bu bilin, grnmeyen frekans seviyesinde
Gne sistemimizin tesine geebiliyordu sembol idi.
Yazar Maurice Cotterell The Mayan Prophecies adl
kitabnda Mayalarn insann evrimsel devirlerini Gneteki
lekelerin artna gre hesapladklarn aklamtr.
Meksika Bakan Miguel de La Madrid bir konumasnda Mayalarn, srngenimsi rkla-guana
rk kartn iddia etmiti.
Cathy OBrien, CIA Zihin Kontrol Klesi, TranceFormation of America adl kitabnda-bu kitap Treye
Bayku mparatorluu adyla evrilmitir. Meksika
Bakan Miguel de La Madrid hakknda bilgi verirken
unlar sylyor:
De La Madrid guana efsanesini bana aktarmt.
Buna gre kertenkele benzeri uzayl yaratklar Maya uygarlna saldrmt. Maya piramitleri, ileri astronomik
teknolojileri, hatta bakirelerin kurban edilmesinin bile
kertenkele yaratklarndan kaynaklandn sylyordu.
Bana sylediine gre yaratklar, Mayallar ile iftleerek
yaayabilecekleri bir hayat formu bulmaya alrken, bukalemun gibi, insan ile guana aras bir grnt arasnda
gidip gelmilerdi. Dnya liderlerine dnmek iin mkemmel bir ara. De La Madrid Maya/yaratk soyundan
geldiini sylyor ve istedii zaman bir guanaya dnebileceini iddia ediyordu.
Gnein manyetik emisyonlarnn etkisinin ne olduunu anlamak iin enerjinin anlamn geniletmek gerekir. Bilinmelidir ki, her ey enerjidir!... Hayat, manyetik
vibrasyonel-titreimsel alanlarn birbiriyle giriimidir.

Manyetizmi deitirirseniz, enerji alannn da doasn


deitirmi olursunuz. Enerji alann deitirirseniz, her
biri deiik enerji formlar olan, zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel hayat deitirmi olursunuz.
Dier gezegenler bunu Gnein etrafnda dnerek
yaparlar ve Dnyann manyetik alann etkilerler. te
buna Astroloji deniyor.
Yukarda ad geen yazar Cotterell, doum anmzda
bu alanlardan ok etkilendiimizi belirtmektedir. Bilim
adamlar da insanlarn Gnele senkronize olan bir i
saati olduunu kefetmilerdir.
zetle Gnein insan hayat zerindeki etkisi ok
gldr ve s ve k etkisinden ok farkldr.
Babil Kardelii ve ona dayanan kan balar Ortadou
ve Yakndouya doru, zellikle Msra, daha sonra da
Avrupa ve Amerikaya doru yaylmt. Yazar David
Ickeye gre ilk Msr Medeniyeti, Vens gezegeninde meydana gelen byk deiikliklerden sonra, Marsdan gelen
Aryanlar-Fenikeliler ve srngenimsi Anunnakiler
-veya onlar olmadan tarafndan kurulmutur.
Fakat M.. 2000li yllarda srngenimsi Anunnakilerin Msrn ynetimini tamamen ellerine geirdikleri sanlyor. Muhtemelen Anunnakilerin etkisi ile,
Msrl Mendes rahipleri tarafndan M.. 2200 ylnda
Ejderha Krall rgt kuruldu. Bu rgt, bugn de
varln srdrmektedir-Imperial and Royal Court of
the Dragon Sovereignty ad altnda.
Kendisi de bir Tapnak-mason olan-Knight Templar
of St. Anthony ngiliz yazar Laurence Gardner, Imperial
Court of Dragon rgtnn bakandr-anslyesi.
Gardnera gre Dracula, Draculun olu anlamna
geliyordu. Dracul=Draco-Ejder.
Nereye giderlerse gitsinler, Babil Kardelii mensuplar kendi gizem okullarn kurarak, halk sama inanlara
ynlendirdiler ve onlarn korku ve batl inanlar zerine
kendi egemenliklerini kurdular.
L. G. Bennet, The Masters Of Wisdom-Hikmet
statlar adl kitabnda belirttiine gre, nl mistik
G. Gurdjieff ona Gizem Okullarnn kurulu tarihinin
30.000 40.000 yl ncesine kadar geri gittiini sylemiti. Gurdjieff bunu, Kafkas dalarndaki maaralarda
bulunan resimlerden ve Trkistandaki aratrmalarndan
ortaya karmt.

nl Mason stad-otuz dereceli tarihi Manly P.


Hall, The Secret Teachings Of All Ages-Btn alarn
Gizli retileri adl kitabnda unlar yazmaktadr:
Msrda Atlantisli kara bycler, kullandklar
insanst gleri nedeniyle ilkel gizemlerin ahlaki kntye uramasna sebep oldular. Kara by devlet dini
haline geldi ve bireylerin entelektel ve ruhsal faaliyetlerini felce urattlar.
Halln szkonusu ettii Atlantisli kara bycler
Babil Kardeliini oluturan srngenimsi-insan
melezleri miydi?
Hintli Aryanlar Gnee Baba-Tanr ndra diye
taparlard. Hititliler ve Fenikeliler ise ona Bel derlerdi. Birok isim altnda anlan Aryanlar, Smer, Babil
Msr, nasya ve dier Ortadou lkelerine yerletiler.
Buralarda hep ayn mit ve dinlere rastland. Bu sebepten
btn byk dinler bize ayn hikayeleri deiik isimler altnda sunmaktalar. nk hepsi ayn kaynaktan geliyor!..
Bu Aryan rkn kkenleri Mars gezegenine dayanyordu.
ngiliz yazar L. A. Waddell, The Phoenician Origin
Of Britons, Scots And Anglo-Saxons-Britonlarn,
skolarn ve Anglo-Saksonlarn Fenikeli Kkenleri
adl kitabnda, Fenikelilerin Sami bir rktan olmayp,
beyaz Aryan rktan geldiini iddia eder. Gerekten de
Royal Antropogical Insttute-Kraliyet Antropoloji
Enstitsnn Fenike mezarlarnda yapt aratrmalarda Fenikelilerin Samilerden tamamen farkl, dolikosefal
-Uzun Kafatasl Aryan rktan geldikleri anlalmtr.
Msrllar, Fenikelileri Panag, Panasa ve Fenikha diye
biliyorlard. Msrllarn birok tanrlarn beyaz tenli ve
mavi gzl olarak tanmlamalar, onlarn Aryan-Fenike
kkeninden dolay idi.
te Aryan rknn bu dnya-d kkeni-Yani
Mars Nazilerin ve onlar ortaya karan gizli rgtlerin
-Tapnaklar, Vril, Thule v.b. gibi tutku ve saplants haline gelmiti. Naziler, Arilerin dnya-d kkeni dolaysyla
stn tanrsal bir rktan geldiklerine inanyorlard.
Masonlarn mitolojik kahraman Hiram Abifin
-Sleyman Tapnann mimar olduuna inanlr.
Fenikeli olduu kabul edilmektedir. nl Firavun
Ahenatonun bykbabas-Firavun Tutankamonun babas Fenikeli bir barahipti.
Msrn mitolojik kuu Fniks, gerekte
Fenikelilerin Gne Kuu idi. Bu ku, Gne Tanrs
Bil veya Beli sembolize ediyordu.

Hz brahim Firavun Ahenaton muydu?


ki Fransz aratrmac sadece bilim dnyasn deil, tarihi
deitirecek, Ortadouda dengeleri altst edecek bir iddia
ortaya att; brahim Peygamber aslnda Msrn tek Tanrl ilk
Firavunu Ahenatondan bakas deildi!.. Msrdan kovulan
ve sraile dnen Yahudi kavmi de, Ahenatonun tek Tanrl
dinini benimsemi Msrllard.
Yahudi kkenli iki Fransz bilim adam, Roger ve
Messod Sabbah yirmi yl sren almalarn bir kitapta
topladlar.
Bugn Hz. Musann bir Msrl olduuna kesin gzyle baklyor. Yahudi tek tanrclnn Aton dininin
devam olduu da yeni bir iddia deil.
Ancak, Msr tarihini ve kaytlarn inceleyen uzmanlar, imdiye kadar Hz. brahimin, Hz. Yusufun veya Hz.
Musann izine rastlamadlar. Daha da anlalmaz olan,
Eski Ahite gre 430 yl boyunca Msrda yaayan, 210
yl kle olarak tutulan on binlerce Yahudiden Msr tarihi
nasl olur da hi bahsetmez? Firavundan kaan binlerce
Yahudi kle Kenan blgesine, yani Firavunun topraklarna nasl, korkusuzca yerleebilmitir? Niin Msrda tek
bir Yahudi mezar, bir mezar ta, bir duvar yazs veya bir
mektup bulunamamtr?
Messod Sabbah ve Roger bu muammalar zmeyi
baardlar.
Tevratta anlatld ekliyle, Yahudilerin Msrdan
Hz. Musann nderliinde kann hibir kayd yoktur;
nk Yahudi tarihinin Yahudilerin G diye verdii
olay, Ahen-Aton kentinde yaayan tek Tanrl Msrllarn
Firavun Ai tarafndan srlnden baka bir ey deildir.
Msrn ilk tek Tanrya inanan Firavunu Ahenatonun
lmnden sonra, Firavun Ai, Ahenatonun bakenti
Ahen-Aton-imdiki Tel el-Amarna halkn snrd etti.
Bylece tek tanrcl Msrdan atm oldu.
Ancak tek tanrclk yok olmad. Ahen-Aton halk
Sazlklar Denizini aarak Sina lne geti. Denizin
yarlmas efsanesi de Msr mitolojisinde yer alan
Anadenizin Firavun tarafndan ikiye almas efsanesinden farkl bir ey deildir. Filistinin Kenan blgesine yerleen Msrl rahipler ve asillere Firavuna
-Yani Ahenatona tapan anlamnda Yahud ad verildi.
Yahudlar burada Yahuda Kralln-Yuda kurdular.
Yani Tevratta ad geen Hz. brahim, Sara, shak,
Rebeka, Yakup, srail v.b. Hepsi aslnda Msrl asillerdi.

Hz. Musa, ilerde Firavun I. Ramses adyla tahta geecek olan Msrl General Mose-Ra-Messu idi. Yua
-Musann halefi ise Musann byk oluydu.
Ve en nemli bulgu, bugne kadar zlememi sr
da ortaya kt:
Hz. brahim, Firavun Ahenatondan bakas deildi!.. Mslman Msrllar bugn bile bu Firavundan
Ahenaton Aleyhisselam diye sz ederler.
Bu belgeler doruysa, sadece 3500 yl ncesine ait
tarih yeniden yazlmayacak, Yahudilerin anavatannn
Filistin deil, Msrn yukar Nil kylar olduunun ortaya kmasyla, yakn tarihe bak da gzden geirilecek.
Vincent DiPietro ve Gregory Molenaar adl NASA
bilim adamlarnn, Marsn Cydonia blgesinde alt
adet dev piramit kefetmesi ile, Marsda ok eski bir
medeniyetin varl ortaya kt. Dnyaya geldikleri zaman Marstaki piramitlerin benzerlerini dnyada da ina
edenler Z. Sitchinin 12. Gezegen adl kitabnda bahsettii-Marsta s kurmu olan Anunnakiler miydi?
ngilteredeki Avebury ve Stonehengedeki megalit
-Megalit, Grekede byk ta anlamna gelmektedir.
yaplar ina edenlerin de Marstan gelen rk olduu iddia
edilmektedir. Aveburydeki yaplarn-Avebury 60 tona ulaan talarn kullanld dnyann en geni ta dairesidir.
Stonehenge gibi Avebury de bir takvim elde etmek iin kullanlm olabilir. Marstaki Cydonia kompleksinin dnyadaki yansmas olarak yapldna dair deliller vardr.
Eski bir NASA grevlisi olan Richard C. Hoagland,
Monuments On Mars adl kitabnda Mars ehrinin
dnyadaki benzer yaplarda kullanlan teknikler ile yapldn iddia etmekteydi. Marstaki Cydonia blgesinde uygulanan kutsal geometri ve matematiksel hesaplarn aynsn Msrdaki Gize Piramidinde, Mexicodaki
Teotihuacanda ve Zimbabvede de grmekteyiz!..
lgintir ki, Fenikeli-Aryan elit dnyadaki enerji
ebekesi ve bunun insan bilinci zerindeki etkileri konusunda derin bilgilere sahipti.
Bugnn insanlarnn ok az gezegenimizin manyetik alannn farkndadr. Alan deitii zaman biz de
deiiriz. Ksaca yle diyebiliriz, gezegenlerin hareketi dnyann manyetik alann, o da bizi etkilemektedir. Biraderlik rgt bu konuda insanlarn ciddi bilgilere sahip olmasn engellemektedir. Byk dinlerin,

Hristiyanlkta olduu gibi, astrolojiyi eytan ii olarak


nitelendirmesi onlarn ok iine gelmektedir.
ngilterede grlen ta daireler ve yaplar, Stonehenge ve
Aveburyde olduu gibi, Fenike-Aryan liderliini kontrol eden
Babil Kardelii rgt tarafndan yaptrlmt.
Bu yaplara ait gizli bilgilerin yannda, bir ta etrafndaki manyetik alann, ses dalgalar teknii kullanlarak
deitirilmesi ve ta ktlesinin yerekiminden kurtularak
ykselmesi gibi teknikler de vard.
Aryan kelimesi de Fenike kkenlidir. Arri=erefli
Kii anlamndadr. Buradan Sum-Arian-Smerliler
kelimesi tremitir.
ngiliz kltrnn temeli ve efsaneleri Fenikelilere
dayanmaktadr. St. George ve Ejderha efsanesi Fenikelilerin merkezi olan Kapadokyadan-Bugnk rgp,
Greme ve evresi gelmitir. Kzlha, ki alev-ha da
deniyor, Fenike-Aryanlarnn-Daha sonra Naziler tarafndan kullanlan svastika gibi Gne sembol idi.
Fenike Gne sembol olan svastika-Gamal Ha ya
skoyada Craig-Narget blgesinde rastlanmtr. FenikeliHititler Gne tanrsna Bel veya Bil diyorlard.
Klasik ngiliz sembol olan Britanniada Fenikeli
tanra Baretden tremitir. Bu tanraya Kk
Asyadaki Kilikyada Barati, Parathea ve daha sonra
Diana adyla tapld. Yani Diana ve Britannia ayn
kaynaktan gelmektedir.
Fenikeli-Aryanlar ylana da tapyorlard ve ekil deitiren
srngenler olan Nagalar Hindularn ylan tanrlar idi.
Cours de Literatre Celtique adl kitabn yazar
Arbois de Juvainvilleye gre Ortaalarda rlandallara
Msrllar deniyordu. Msrla, rlandallar arasnda ilgin balantlar vardr. rlandann sembol olan harp
Kuzey Afrikadan gelmedir. apraz duran kollaryla Msr
Tanrs Osirisi sembolize eden portreler, ilgin bir ekilde
rlanda el yazmalarnda da grlmektedir.
rlandallarn kullandklar pucan denilen deniz
arac, Kuzey Afrikallar tarafndan kefedilmi ve Nil
Nehrinde kullanlmtr.
rlandada grlen Yuvarlak Kuleler baz oryantalistlere gre Fenike kkenliydi. Profesr Philip Calahann
aratrmalarna gre, Yuvarlak Kuleler kuzey gklerinde
grlen bir yldz sistemi ile yani Draco-Ejder ile ilgiliydi.

rlandallar ve Fas Berberileri arasndaki benzerlikler de hayli ilgi ekicidir. Fas Berberileri ak tenli, bazlar
mavi gzl ve sarn dallardr. Atlas dalarnn eteklerinde
yaamaktadrlar. Bu dalarn ad da Atlantisin efsanevi yneticisi Poseidonun olu Atlasdan gelmektedir. Berberi lisan
ile Galce arasnda da benzerlikler bulunmaktadr.
Fransa sahilindeki-Brtonya blgesinde Carnacda
ilgin dikili talar bulunmutur. Bu isim de Msrdaki
Karnakdan gelmektedir. Joachim de Vilieneuve 1833de
yazd Phoenican Ireland-Fenikeli rlanda adl kitabnda, rlandal Druidlerin aslnda Fenikeli denizcilerin Ylan Rahiplerinden geldiini iddia etmektedir.
Bu da bize eytan Gz Balorun Kuzey Afrikal tanr
Baalden geldiini gstermektedir. Ayn ekilde Baal
riteli, Beltane adn almtr.
eytan gz srngenlerin hipnotize edici bak
ile ilgilidir. Fenikelilerin Gne tanrs Bel veya Bil,
Kenanllar ve Babilliler tarafndan Baal-Nemrud olarak biliniyordu.
Babilin Baal geleneinin temsilcileri olan Druidler,
ngiltere, rlanda ve Fransa gizem okullarnn tayclar
oldular. Druid kelimesinin kkeni tam olarak belli deildir. Druid Galce bir kelimedir ve bilge adam veya
byc anlamna gelmektedir. Aslnda rlandaca bir kelime olan Druiden gelmi olabilir, mee aac adam
anlamna gelmektedir. Kutsal al, Druidlerin dier bir
kutsal sembollerinden biriydi.
ABDnin Los Angeles kentindeki bir Babil Kardelii
kuruluu olan Hollywood, Holy-Bush=Kutsal aldan
tremitir ve global-Yahudi film endstrisinin merkezidir. Hollywood, Babil Kardeliinin elinde ok nemli
bir Kitle Zihin artlama Ve Kontrol vastas olarak kullanlmaktadr.
Modern Masonluun mavi dereceleri gibi-rak, Kalfa,
Usta Druid inisiyeleri de gruba ayrlmtr. Druid gizem
okulunun ilk derecesi Ovat-Yumurtams da yeil cppe
giyilmektedir ki, bu Druidik renme rengiydi. kincisi,
Ozand. Hakikati ve armoniyi temsilen mavi bir cppe giyiliyordu. nc derece yani Druid, gne ve safl temsilen
beyaz bir cppe giyiyordu. Ba-Druid-Yani manevi nder
olmak iin ise, geilmesi gereken alt derece daha vard.
Druidler uzun bir zaman halkn zerinde ok etkili oldular. Ritelleri arasnda Babil Kardeliinden alnma derin
ve kt etkili birok unsur vardr. Druid gizemleri arasnda

insan kurban da vard!.. Biraderlik rgtnn Kara By


seremonilerinde halen Druid rimelleri kullanlr.
Babil Kardeliinin ileri bilgileri ile ngiltereyi mesken
tutmasnn sebebi neydi? Bu dorudan lkedeki youn enerji
alanlar ile ilgiliydi. ngiliz adalar Biraderlik iin kutsal bir
yerdi, nk dnya enerji ebekesinin merkeziydi.
ngilteredeki dev talar, tatan daireler, hykler dnyann her yerinden fazla burada younlam durumdadr.
Enerjiyi ve bilinci ynlendirmeyi amalayan faaliyetlerin
merkezi de doal olarak ngilteredir.
Londra, dnya manyetik enerji ebekesi zerinde byk
neme sahip bir ehirdir. Bu sebepten hem Britanyann, yani
Baratlandn, hem de Babil Kardeliinin bakenti olmutur. Kardelik rgt iin Londra, Yeni Truva veya Yeni
Babil anlamna gelmektedir. Birok srngenimsi-Aryan
kanba Truva-Troy kenti tarihi ile balantldr.
Gizli rgtlerin st seviyelerine ulaabilen insanlar
iin Truva kutsal bir ehirdir. Troy-Truva veya Troia
Yunanca ve branice Yer anlamna gelmektedir ki,
bu kavram Trinite -Teslis-leme ile balantldr.
Homerin yazd lyada efsanesinde Troyun Dardanus
-Yunan tanrs Titan-Zeus tarafndan kurulduu belirtilir. Zeus srngenimsi kan bann bir semboldr ve bir
kartal veya bir ylanla sembolize edilmektedir.
Birok kii Londrann, Truvann M.. 1200 ylnda
yklmasndan sonra, Yeni Troy-Yeni Truva olarak kurulduunu bilmemektedir. Efsaneye gre kraliyet kan bandan
olan Aeneas, halkndan geri kalanlarla beraber talyaya snmt. Orada Latin kral Latinusun kzyla evlendi. Birok
gelenee gre, Aeneasn torunu Brutus M.. 1103 ylnda bir
grup Truval ile birlikte Britanyaya gitmiti. Welsh kaytlar
Brutusun orada birok Briton kabilesiyle karlatndan ve
Britonlarn onu kral ilan ettiinden bahseder.
Brutus, Caer Troia-Yeni Truva adl bir ehir kurmutu. Romallar daha sonra bu ehre Londonium
adn verdiler. Bylece Londra, Babil Kardeliinin operasyonel merkezi oldu. Bugn Londra, Paris ve Vatikanla
birlikte biraderlik rgtnn merkezlerinden biridir.
Kolaylkla anlalaca gibi srngenimsi kan bana-9
dayanan ailelerin merkezi de Londradr.
9: Drdnc boyuttaki srngenimsi rkn negatif beyin ykayclarnn
etkisi ve kontrol altnda, tm insan rk piramidal bir yap iersinde
hapsedilmitir. Srngenimsi rk, piramidin en tepesindeki Sekin
Snf insan komitesini kontrol etmektedir. Srngenimsi rk, Sekin Snf, Sekin Snf, Illuminati ebekesini, Illuminati ebekesi de dn-

yay kontrol eder. Her alt seviye, st seviyenin bildiini bilmez ve hibir
seviye de srngenimsi rkn bildiini bilmez.

nc Blm
GURDJIEFF VE SARMUNG
-SARMAN KARDEL
nl mistik ve gizemci Gurdjieff 1872de Aleksandrapolda
dodu.
Babas Yunanl, annesi Ermeni idi. Bu nedenle hem
Yunan ve Ermeni kiliseleri, hem de Rus kilisesi ile dorudan balant iindeydi. Bu kiliselerin hepsi de gerek onun
doduu ehir Aleksandrapol, gerek ilk ocukluk yllarn
geirdii Kars ehrinde temsil edilmekteydi.
Gurdjieff, kendisinin sadece ocukluunda deil,
daha sonra da, Ortodoks Kilisesi keileriyle-Rus ve
Yunanl keilerle- ilikilerinden tr etkilendiini sylemitir.
Gurdjieff, ilk retmen ve arkadalarndan birinin
Esenliler Kardelii adl gizemli kardelie dahil olduunu iddia etmitir. Dediine gre bu kardeliin ba manastr
hala Lut Gl yaknlarnda varln srdrmekteydi.
Anne tarafndan Ermeni olmas ve bu sayede bulduu balantlarn bir dier yn de Ermeniler arasnda
gizli cemiyetlerin nem tamasdr. Gurdjieff, Ermeni
gizli cemiyetleri sayesinde Ortadouda birok gizemli
yeri gezme frsat bulmutu. Gurdjieff zellikle Musul
ve evresinin esrarn hissetmiti. Sadece l gemile bir
balant deil, asla ortadan kalkmam ve artk yok olmaya yz tutsa bile, hala varln srdren bir ey vardr
orada.
Gurdjieff zamannda orada hala bir eyler kalm ve
en az 3000, belki 4000 yldr kesintisiz bir gelenek varln srdrmekteydi.
Gurdjieffin yazlarn dikkatle inceleyenler, rann
dou-kuzeydousundan kuzeybatsna uzanan bir blgedeki Ehl-i Hak-Hakikat Ehli adl bir tarikat ya da
kardelikle balant kurduunu anlayabilirler.
Bu tarikat 1316 ylnda Sultan Sahak tarafndan
kurulmutu. Tarikatn gelenekleri yalnz NasturiHristiyanlna deil, ok daha eski Babilin en grkemli
dnemine ait, 4000 yllk Kaide ve Zerdt geleneklerine
kadar uzanyordu.
Yazar Adrian G. Gilberta gre Gurdjieff, eski zamanlarda yaayan baz insanlarn bugn yaayanlardan ok
daha ileri bir seviyede oldua inanmaktayd.

Gurdjieffin mridi ve rencisi olan Bennette gre,


Gurdjieff hayatnn 1891 1907 arasndaki blmn,
Sarmung veya Sarman Kardelii diye bilinen ezoterik
bir rgtn ynettii bir tapnakta geirmiti.
Gurdjieffin Meetings with Remarkable Men-lgin
nsanlarla Karlamalar adl kitabnn birok blm,
Gurdjieffin M.. 2500 ylnda kurulduuna inand bu
esrarengiz kardelik rgtne tahsis edilmiti. Bu kabaca
Msrllarn Byk Piramidi ina ettikleri dneme tekabl etmektedir.
Bennettin inancna gre, ayn gizli kardeliin takipileri, Babildeki esareti srasnda Yunanl filozof
Pitagoras da inisiye etmiti.
Gurdjieff, Yunan filozofu Pitagorasn Babil Majisine
inisiye edilmesi efsanesine ok inanmt. Nitekim daha sonra
kuraca akademisine Pitagoras Okulu model tekil etmitir.
Gurdjieff kendisi ile ayn grleri ve dnceleri paylaan dostlar ile Hakikati Arayanlar adl bir rgt kurdu.
Aratrmalarn sonular, bu rgtn bilgi havuzunda toplanmaya baland. Gurdjieffin bu grup iindeki en yakn
dostlarndan biri Pogosyan adl bir Ermeni idi.
Gurdjieff arkada Pogosyan ile birlikte 1890l yllarda Ani harabelerinde-Bugnk Kars ilimizin snrlar iinde kaz yaparken bir yer alt geidine rastladlar.
Geidin sonundaki duvar deldikleri zaman karlarna
kk bir oda kt. Buras bir keiin hcresi olabilirdi.
Yerde krk kaplar ve kullanlm eya paralar grlyordu. Odann bir kesinde, duvardaki bir oyuun iinde saklanm eski parmenler buldular.
Parmenler IInci Yzyldan veya muhtemelen daha
eski zamanlardan kalma idi. Parmenlerden bazlarnn
daha havayla temas eder etmez toz haline gelmesine ramen, ou salam durumdayd. ki arkada bunlar dikkatle toplayarak Aleksandrapole geri dndler. Burada belgeleri deifre etmek iin almalara baladlar. Belgeler eski
Ermeniceyle yazlmt ve iki keiin arasndaki mektuplamadan bahsediyordu. Bu yazmada Gurdjieffin daha
nce Merkharvat adl Ermenice bir kitapta gzne arpan Sarmung Kardeliinden bahsediliyordu. Yazmadan
anlaldna gre, ba manastrn Nivssi yaknlarnda
olduu belirtiliyordu. Pogosyan ve Gurdjieff, Nivssinin
Kuzey Iraktaki Musulun eski ad olduunu ortaya kardlar. Buras eski Ninova harabelerine yaknd ve mektuplarn yazld tarihte bu blgeye Nievi deniyordu.

Burada Gurdjieffin maceral yolculuklarnn tamamn anlatmam mmkn deil. lgin olan bir husus var o da; Gurdjieffin Ani harabelerinden Nisbise
-Nusaybine gidip orada Msr medeniyetine ait ok eski
-Msrn kumlara gmlmeden nceki durumunu gsterir bir harita bulmasdr.
Bennett, 1975 ylnda yaynlad The Masters of
Wisdom-Hikmet statlar adl kitabnda bu statlarn halen var olduundan ve bunlarn Gurdjieffin
Sarmung veya Sarman rgt ile ilikileri olduundan bahsetmektedir.
Sarmung ve Sarman kelimesi eski Farsa ile ilgili olabilir. Zerdt doktrinini ihtiva eden eski Pehlevi-ran
metinlerinde bu kelimeye rastlanmaktadr. Bu ar iin
kullanlan bir kelimeydi. Ar geleneksel hikmetin kymetli baln toplayp, gelecek nesillere aktarmak iin muhafaza eden bir sembold-Ar sembol Masonik sembolizm iinde de nemli bir yer tutmaktadr.
13nc Yzylda Suriye ve evrelerinde iyi bilinen
efsanelerin bir derlemesi, Nestori mezhebine mensup
yksek bir rahip olan, Mar Salamon tarafndan yaplmt ve kitabn ad Arlar adn tayordu. Bu kitapta,
Zerdte atfedilen ve Hz. sa zamannda ortaya kan esrarengiz bir gten bahsediliyordu.
Man Farsada soyaekimle geen bir karakterle ilgilidir. Dolaysyla zel bir aile veya rkla ilgili olmaldr.
Sar ise Ba anlamndadr. Yani ef veya Bakan anlamnda.
Sarman kelimesi ise Perennial Felsefe denilen
bir gelenein, inisiyasyona bal olarak nesilden nesile
geirilmesi demekti. Sarmann bir dier muhtemel anlam da Aydnlanmlar idi.
Sarman Kardelii Ve Nemrutun Srr:
1920de Gurdjieff batya geldi ve Fransada kendi adna
bir gizem veya ezoterizm okulu at, okulun izledii
yol ok eski bir ezoterik okulun yoluydu, yani Sarman
Kardeliinin
Sarman Kardelii temelinde byk bir ihtimalle, bir
zamanlar Kuzey Mezopotamyada geliip, yaylan ama sonra
yok edilen Hristiyan Gnostik Okulundan geriye kalanlar
bulunuyordu. Gurdjieffin kurduu rgtn en uzak gemiinde yer alan kayp gizem okulu Anadoludayd.

Yazar Gilbert sk bir arayn ve gizem dedektifliinin sonucunda Gurdjieffin izine rastlad. Filistinde ortaya kan iz, Fransadan gelen izle Anadoluda birleiyordu. Ve Gilbert artk sonutan emindi; kayp Kardelik
Okulunun liderini ve yerini bulmutu. Gilberte gre rgtn kurucusu Commagene Kral I. Antiochus, yeri ise
Nemrut Dayd.
Nemrut Da hep gizemli iddialara hedef oldu. Kesin
olan tek ey dada bilinmeyen ve henz kefedilmemi tnellerin olduu ve efsanevi Commagene Kral I.
Antiochusun kayp mezardr.
Gilbert, Kral I. Antiochusun yaad ada varolan Sarman Kardelik rgt ile yakn ilikisi olduu
grnde, onun Kuzey Frat blgesine yaylan kk
krallnn simgesi asland veya Commagene Aslanyd.
Nemrut Danda bulunan dev mezar antta, astrolojik
ve Hermetik simgeler kullanlarak, gizem vurgulanmt. Nemrutda bulunan Aslan kabartmasnn zerindeki
Astrolojik simgeler aslnda bir horoskop, yani yldz haritasdr ve Gilbert burada iaret edilen iki zaman dnemiyle, Kraln doum ve Sarman Kardeliine inisiye
edildii tarihleri iaret ettii dncesindedir, bu tarih
6 Ocaktr yani Hz. sann Yahya Peygamber tarafndan
vaftiz edildii tarih, yani zgn adyla Epiphanes gn.
Gilbert, Kral Antiochusun krallnn henz bulunmam bir yerinde 35 derece eiminde, 155metre
uzunluunda, nereye gittii bilinmeyen bir tnel olduunu iddia ediyor. Aslnda bu iddia doru, nk arkeologlar
uzun zamandan beri bu bulmacann peindeler. Kahtadan
Nemrut Dana uzanan tnellerin varl biliniyor ama
nereye gittikleri henz anlalamad zira o boyutta kazlar
yaplm deil. Gilbert, Commagene Kralnn doum tarihini de hesaplyor; bu tarih Gnein Regulus yldzyla
Aslan burcunda bulutuu tarih, yani 29 Haziran.
A. Gilbert, Urfann da-Eski adyla Edessa Orion Bilgelii ile ilgili bir merkez olduu grnde ve bunun kantlarnn da Eski Ahitte yani Tevratta bulunduunu belirtiyor.
Hristiyanln ilk yllarnda Urfa, ok nemli bir eitim merkeziydi ve kutsal kalntlar hala orada grlr.
Gilbert, aratrmalarnda kayp Kardelik rgtnn
izlerinin Urfada da bulunduunu belirtiyor ve Matta
ncilindeki Maji yksn hatrlatyor. Mesihin yani
Hz. sann doumu yani Christmas Gn aslnda 25
Aralk deildir, bu tarih aslnda antik bir Pagan festiva-

lini simgeler.-Mitralarn Doum Kutlamalar Gerek


Christmas Milattan nceki 7nci yln 29 Temmuzudur
yani Hz. sa milattan yedi yl nce domutur ve o gn
gk konumu ok zeldir.
Gne her yl ayn tarihte, Kraln Doumu konumuna
girer. Aslan burcundaki Kk Aslan veya Aslan Yrek
de denen Regulusla buluur. Bu ayn zamanda da, gn en
parlak yldz olan Siriusun ykseli dneminin hemen sonrasdr. Msr mitolojisinde Sirius yldz Tanra sisin zel
yldzdr, grlmedii dnemde Tanra hamiledir, ykseldiinde yani parlamaya baladnda olu Horus doar, bu
da Gne-Regulus bulumasyla simgelenir.
lk Hristiyanlar, bu mitolojik kavram kullandlar,
Siriusun ykselmesi Meryemin doumuydu ama bu kez
doan Horus deildi. nk Meryemin olu Hz. sayd,
ayn anda grlen parlak yldzlar da nemliydiler, rnein Orion sisin ei olan Osiristi.
Hristiyan klt, Osirise Meryemin ei Yusufun
kimliini verdi. Procyon yldz da, Sirius gibi Oriondan
sonra ykselir ve sisin kardei Nephthys ile simgelenir.
Zodyak-Burlar Kua genelde hayvanlarla simgelenir. kz yani Boa, Koyun yani Ko burlar Hz. sann
doduu ahrda bulunan ve yemlenen yani beslenen iki hayvandr ve ahr Bethlehem kasabasndadr, kasabann adnn
anlam Ekmein Yeridir. Bethlehem kasabas, Judah blgesinde yani srailin Aslan Kabilesinin yaad yerdedir ve bu
kabilenin simgesi Aslan Burcundaki veya takm yldzndaki
Regulustur. Sonu olarak ezoterik anlamda Gne-Regulus
bulumas, Hz. sann ahrdaki doumunu simgeler.
Gilbert, Hz. sann douu yksnn anlamnn
farkl olduu grnde, bizlere bu ekilde Hz. sann
doum horoskopunun, yani yldz haritasnn anlatlmak
istendiini dnyor, eer okuma doru yaplrsa kesin
zaman belirlenecektir.
Hz. sa da Horus gibi bir kral olarak domutur, gezegenlere uygun armaanlar onun doumunu simgelerler.
Matta ncilinde armaanlarn batan karc olduklar ve
egosal amalarla kullanlabilecekleri vurgulanr. Yani
gezegenin negatif ynleri vurgulanr, negatif ynler pratik Majinin reddedilmesi-Merkr, lmszlk arzusu
-Satrn ve krallk yani iktidar hrsdr-Jpiter. Daha sonraki olaylar da benzer anlamlar ierirler, Yahya Peygamber

rdn Irmanda Hz. say vaftiz ederken cennetten gelen


bir gvercin simgeselliinde Hz. saya en yksek armaan verilir, bunun anlam gezegendeki en yksek kralln
onaylanmasdr. Artk o, Logosun yani Varoluun arac
olmutur. Yani Vaftizin simgesellii ve 6 Ocak kutlamalarnn anlam gksel bulumann gereklemesi, daha da
tede Hz. sann gksel doumudur. Ama bu tarih deiecek, 25 Aralka kayarak antik Romann Satrn enlikleri
Mitralarn doumu ile karacaktr.
Btn bunlardan anlalan ey, Kayp Kardelik
rgtnn ieriidir, Horusdan, Hz. saya oradan da
Kral I. Antiochusa uzanan gizemin ezoterik anlam ve
bunun astrolojik metodla, Hermetik Bilgelik dzeyinde
simgeselletirilmesidir fakat tm anlatlar ve Gilbertin
iddialar yine de asl gizemi aklayamyor; yldzlarn ve
gezegenlerin etkinlii ya da nemi acaba kutsallk dzeyinde ezoterik simgesellik midir? Yoksa, dnya dndaki
bir yerler mi ima edilmektedir? Sr, Orion ve Siriusda
sakl gibidir; bir gn bunu da reneceiz; ne zaman m?
Kimbilir, belki de Nemrut Dann altnda yatan srr zdmz zaman.
Drdnc Blm
TEVRAT VE NCL MTLER
Eski Ahitteki Atalar Ve Firavunlar
Alman yazar Stefan Erdmann Banken, Brot und Bomben-Bankalar, Ekmek ve Bombalar adl iki ciltlik kitabnn
1nci cildinde ok ilgin iddialarda bulunmaktadr.
Yazara gre, Ortodoks tarihiler Kuds Tapnann
M.. 980 ylnda ina edildiini kabul etmekteler. Bu tarih, Tevratta anlatlan sraillilerin Msrdan kndan
yarm yzyl sonra vuku bulduu iin birok tarihinin
kafasn kartrmaktadr.
Genel olarak kabul edilen teoriye gre, Hz. Musann
Msrdan k II. Ramses zamannda gereklemiti.
-M.. 1290-M.. 1224 Burada da karmza takribi 200
yllk bir fark kmaktadr. Bu fark, modern aratrmaclara inanlmaz grnmektedir. Bu sebepten Musann be
kitabnda, yeni elde edilen arkeolojik sonulara ve tarihi
gereklere ters den birok aklamalar bulunmaktadr.
Tevratta ad geen ahslarn hayat ve eserleri ile
Tevratn yazl arasnda binlerce yllk bir zaman aral
bulunmaktadr.

Erdmann, Msrllarn ve sraillilerin ortak bir kkenden geldiklerini ileri srerek, Eski Ahitteki Msr kronolojisinde Msr kelimesinin yz defa, srail kelimesinin
ise bir defa getiine dikkat ekmektedir. Tevratn otantik
bir tarihini karmak iin Firavunlarn izini srmek gerekmektedir.
Msrl tarihi Manetho Hz. Musa hakknda unlar
yazmaktadr;
Levi kabilesinden Musa, Msrda eitilmi ve
Heliopolisde inisiye edilmitir. Firavun Amenofis
-Eknaton zamannda Kardeliin yksek rahipliine
atanmt.
Msrl Ejiptolog Mustafa Gadalla Tarihteki Tahrifat
Eski Msrn Yaynlanmam Tarihi adl kitabnda Eski Ahit
-Tevratn kkenleri ile ilgili birok cevaplanmas gereken
soru olduunu belirtir ve Tevrattaki tarihler ve ahslarn yalar hakknda verilen bilgilerin gereklerden uzak olduunu
ve hibir iyi niyetli tarihinin bunlar ciddiye alamayacan
yazmaktadr. Gadalla yle devam etmektedir;
Tevrata inanrsak Tanr dnyay M.. 4004 ylnda
yaratmtr. Ama elimizdeki bilimsel deliller bundan ok
nceleri dnyada insanlarn yaadn ispatlyor.
lgintir ki Eski Ahitde btn yollar sonuta ya
Msrda son bulmaktadr ya da oradan balamaktadr.
Tevrattaki Davud ve Golyat hikyesi de Msrn
Sinuhe efsanesinden alnmtr. Eski Msr yazlarndan bu
olayn Hz. sadan 20 yzyl nce vuku bulduunu anlyoruz.
Ejiptolog ve yazar Mustafa Gadalla, onlarca senelik
aratrmalarnn sonucunda Hz. Davuddan Hz. saya
kadar btn peygamberlerin Msrl firavunlar olduunu
ortaya karmtr.
Btn brahimi dinlerin ortak kutsal ehri olan
Kudsn bulunduu yere, ilk kutsal ehri yaptran
Firavun III. Tutmosisdi.
Erdmannn kitabndaki 18. Hanedan kronolojisini olduu gibi aktaryorum:
Tutmosis III-Tevrattaki ad David, Krallk sresi 34 yl, Yaam sresi M.. 1505-1450
Amenofis III-Tevrattaki ad Sleyman, Krallk sresi 36 yl, Yaam sresi M.. 1408-1372
Amenofis IV-Tevrattaki ad Musa, Krallk sresi 18 yl, Yaam sresi M.. 1372-1254

Hz. Musa Gerekte Kimdi?


Hz. Musa efsanesinin muhtemel kayna, Akat Kral I.
Sargondur. Yahudiler Babil esareti srasnda bu efsane
ile tanma frsatn bulmulard. Gerekten de Sargon
hikayesi, Musann hikayesiyle paralellik gstermektedir.
Musann doum hikyesi, Akat Kral I. Sargon yaad
zamanlarda yani, Hz. sadan alt yzyl nce ortaya
kmt. Yani Musann bilinen hikyesinden yzyllarca
nce
Musa hikyesinin baka eski kaynaklardan alndn
gsterir deliller vardr.
rnein, antik arap Tanrs Bacchus da ayn Musa
gibi suda bir sepetin iinde bulunur, Kzl denizi yararak
geer, yasalar ta levhalara yazar ve ordularna alevden
stunlar nderlik ederdi.
Hint destan Ramayanada ad geen kahraman Rama,
5000 yl nce halkn Orta Asyadan Hindistana gtrmt.
Hz. Musa gibi o da bir yasa koyucu ve halk kahraman olmutu. Rama da, Musa gibi halkn lden geirir, topraktan
kaynak sular fkrtr, Soma-Hayat Suyu ile bulac hastalklara engel olur v.s. Resimlerde Rama, Musa gibi bann
etrafnda bir hale-Aydnlanm ahslarn ba blgesinde grlen k=Aydnlanmlarn alevi ile tasvir edilirdi.
Hz. Musadan 5000 yl nce yaayan Zerdtn hayat da Hz. Musaya ok benzemektedir. Birok eski kaynaktan elde edilen bilgilerin, Musa hikyesi ile uyumas,
Tevratta anlatlan mucizelerin Musaya zgn eyler olduu iddiasn yalanlamaktadr.
1928 ylnda Alman yazar Jens Jrgensin Der biblische Moses-Tevrattaki Musa adl kitabnda delillere dayanarak akladna gre, Msrl rahipler 6000 yl nce
barutu biliyorlard. Musann atele ilgili baz gsterilerinin kaynanda bu bilgiler olabilir.
Arkeolog Sir Flinders Petrinin aratrmalardan elde
ettii sonulara gre, Msrllar Sina blgesinde Gnefru
adl bir kkrt madeni iletiyorlard. Musa barutun reetesini biliyor olmalyd.-Herhalde Heliopolis rahiplerinden renmiti Bilindii gibi barut; kkrt, potasyum
nitrat ve odun kmrnden yaplmaktadr.
Konuyla ilgili birok yazara, Msrl General Musann
Yahudilerin atas olmas makul gelmektedir.

Alman yazar Dr. Erich Bromme, on be yllk


aratrmalarnn sonularn-Yani Hristiyan teolojisindeki sahtekarlklar Faelschungn und Irrtum in Geschichte
und Theologie adl kitabnda toplamt.
Brommeye gre, bronz anda Filistin bir Msr eyaleti
idi. Kk bir aznlk olan Yahudi halknn-Msra bal- iki Kral Jarobeam ve Rehabeam idi ki, bunlarn varl Msr kaynaklarnca da dorulanmaktadr. Bu her iki
krala bal halk, M.. 734-721 yllar arasnda Asurlular
tarafndan esir edilerek, Dicle Nehri kylarna srld ve
bunlar bir halk olarak bir daha asla tarih sahnesine kmadlar. Yani o zamanlar ne tannm bir halktlar, ne de
kayp 12 kabile diye bir ey mevcuttu. M.. 582-580 yllar arasnda, Nabukadnazar bu halkn geri kalan ksmn,
krallar Jojakim ile birlikte Babil topraklarna ait bir blgeye yerletirdi. Bunlardan hibiri bir daha Filistine geri
dnmedi.
Muharref Tevrat yazarlar tarafndan srailin k
denilerek M.. 1230 ylnda getii iddia edilen olay, aslnda M.. 539-538 yllarnda Babilde gemiti. Babil Kral II.
Kyrosun Kaide ordusunu Miraya Vadisinde-Kerbelann
25km. Gneydousunda yok etmesi, Tevratta Firavunun
Kzl denizde yok edilmesi diye anlatlyordu.
Daha sonra II. Kyros, Farisi-Pers subaylarn komuta ettii, esir Arap l haydutlar ve Kaideli kyllerden
oluan bir birlik oluturdu. Bu birliin sembol 6 keli
yldzd ve bu sekin birlik-Seilmi kavim!.. Kendilerine Isra-El-Efendinin Savalar diyorlard.
II. Kyros M.. 580de esir Yahudi Kral Jojakimin olu
Eli-Ezeri, Moshe=Musa-Kendini mkl durumdan
kurtaran anlamnda adyla birlik-Alay komutan yapt.
te tarih sahtekrlar, Alay komutan Mosheyi
Msrl Firavunun olu yaparak hakknda eitli efsaneler
uydurdular. Moshe, seilmilerle beraber Frat Nehrinin
yukarlarna doru, bugnk Jarua kynn yaknlarna
doru ekilerek, klk ordugahn kurdu.
II. Kyrosun birlikleri iin kard talimatnameler, daha sonra tarih sahtekrlar tarafndan Musann
Yasalar diye adlandrld.
Brommeye gre bugn kendilerine srailli diyenler
aslnda Hiksos-Hazar melezi bir halktr. Dikkat edilirse, Yahudi tarihi denilen eyin tersyz edilmi ve tahrif
edilmi bir Msr tarihi olduu kolayca anlalabilir.
Filistin binlerce yl Msr eyaleti olarak kalmt.

Tevratta Babil isimleri, Msr isimleri ile deitirildi ve


Kaide Krallar Firavunlar olarak tantld.
Son olarak Tevratta anlatlan David ve Golyat arasnda byk zaman fark olduunu belirtelim. Dev Golyat
Miken anda yaamt, buna karlk David M.. 900
ylnda demir silahlar ve zrh kuanamazd, nk o zamanlar bunlar yoktu.
Yeniden III. Amenofisin olu Ahen-Aton konusuna dnersek, IV. Amenofis denilen Ahenatonun Msrda
monoteizmi-tek Tanr inancn savunduunu gryoruz.
Ahenaton tek Tanry Aton diye adlandryordu. Ona gre,
Gne tanrs Aton tek tanrcln-tevhidin sembol idi.
Bu sebepten kendi ad olan IV. Amenofisi kaldrarak, onun yerine Ahenaton demeye balad. Ahenaton,
Aton dini takipileri iin Tebdeki geleneksel Amun
merkezinden 300km. daha kuzeydeki Tel-el-Amarada
Ahen-Aton adl-Yani Atonun ufku yeni bir ehir kurd. Bu ehir Atonun-yani tek tanrcln merkezi oldu.
Ahenaton ayn zamanda Msrn eski Gizli
retisine de inisiye edilmiti. lgintir ki nl psikoanalizci S. Freud aratrmalarnn sonucunda Ahenaton ve
Musann tek ve ayn ahs olduunu ortaya karmt.
Talmudda Musa ile ilgili aklamalar ve Ahenatonun
Amar-nadaki hayat hikyesi arasnda ok ilgin benzerlikler vardr;
1: Musa, Sina Yarmadasna g etmeden nce
kral diye adlandrlyordu. Ahenaton da ayn ekilde
adlandrlmt.
2: Her ikisi de Yksek Rahip unvanna sahipti.
3: Talmudda Etiyopyada bir ehir diye anlatlan yer aslnda Amama idi.
4: Musann e olarak ald Msrl Kralie Adonit
-Aten-t ismini tayordu. Aten, Ahenatonun Tanrs
At-ondan geliyordu.
5: Kralienin olunu Musa yerine kral yapmak istemesi de, Tutankamonun babas Ahenatonun egemenliinden sonra tahta kn hatrlatmaktadr.
Bu aklamalardan anlalaca gibi Hz. Musa ve
Ahenaton tek ve ayn ahstr!..

David Yldz veya Sleymann Mhr denilen alt keli yldz aslnda Ahenatonun mhr
myd?
Sleymann mhr ya da David Yldz denilen alt
keli yldz-Aslnda i ie gemi iki genden olumutur. Msr Firavunu Ahenatonun kraliyet mhryd.
Ahenaton mhr, birbiri ile harmoni iinde i ie
gemi iki ayr byk piramidi sembolize etmektedir. Bu
piramitlerden biri, insann Ik Bedeninin st erkek
blmn, yani elektmental ksmn, aa doru olan
ise Ik Bedenin dii blmn yani manyetik-emosyonel
ksmn sembolize etmektedir.
Her piramit bir Oktahedron-Sekiz yzl
Piramidin yarsdr. Ahenatonun mhr bize iki yarm
Oktahedronu veya ruhsal enerjiler piramidini, yani bizim
kim olduumuzu gsterir.
Bu sembolizm bize, boyutlu fiziksel bedenimizin
Sanal Gerek Makinesi olduunu gstermektedir.
Bizler saf n elektromanyetik enerjileri olarak yaratln derinliklerindeki hayat tecrbelerini yaamaktayz. te z bu anlaya dayanan Tek Tanr
inanc, Ahenatonun diniydi. Ahenaton Tevratta Musa
olarak bilinir. Ahenatonun mhr, nce Sleymann
Mhr sonra da Davidin Yldz olmutur.
Yehovann-Yahvenin Gizli Kimlii:
22 Eyll 2002 tarihinde ABDdeki Hristiyan Siyonistleri
ziyaret eden srail Babakan Ariel aron yle diyordu;
Bu lke-srail bizimdir. Tanr bize bu lkenin tapusunu verdi!
Son aratrmalar ve zellikle Tel Aviv niversitesi
arkeolojik aratrma timinin bulgular, Eski Ahit ve
Toradaki btn hikyelerin temelinden aslsz olduunu
ortaya karmtr. Bunun sonucunda o zamana kadar hi
dnlmeyen bir ey, yani eski tarihilerin bahsettii
srail-Exodusnde ad geenlerin srailli deil, aslnda
Asya kkenli Hiksoslar olduu ortaya kmtr.
1999 yl Kasm aynda Tel Aviv niversitesinden
Prof. Zeev Herzog srailliler hibir zaman Msrda bulunmadlar, lde yllarca kalmadlar ve hibir lkeyi
fethetmediler, dedii zaman srailde kyamet kopmutu.

Ayrca profesr szlerine yle devam etmiti; Yahudi


Tanrs Yahve-YHVHnin bir dii yardmcs da var;
Tanra Aera!
Herzoga gre, David ve Sleyman krallklar kk birer
kabile monarileriydi. Herzog bu szleri ile geleneksel YahudiHristiyan inan sisteminin temellerine en byk darbeyi vurmutu. Herzogun elindeki delillere gre, M.. 7nci Yzyla
kadar Yahudiler tek Tanr inancna gememilerdi.
Tel Aviv niversitesinin Megiddoda yaptrd arkeolojik aratrmalarda, aratrmac Yigael Yadinin 1960
ylnda Sleymana ait olduunu iddia ettii kantlarn
M.. 10ncu Yzyla deil, M.. 9ncu Yzyla ait olduu
anlalmtr.
Herzog, Sleyman ve Davut arkeolojik kaytlarda
bulunmuyor, demekteydi. Herzogun aratrma arkadalarndan biri olan srael Finkelstein, Yahudilerin gebe
Kenanllardan bakas olmad kanaatine varmtr.
Fakat esas bomba, Herzogun keifleriyle ilgili sonular aklaynca patlad. Ona gre Yahvenin Aera adl
bir ei vard.
M.. 8nci Yzyla ait Yahudi yaztlarnda Yahvenin
dii bir yardmcs olduu yazlyd. Yahvenin tek Tanr
olduu inanc da bu ekilde ortadan kalkm oluyordu.
Tanra Aera-Asheratn Yavenin yardmcs olmas Yahudi/Hristiyan Tanr kimliini, dolays ile bat dininin
dayand monoteistik Tanr inancn da sarsm oluyordu.
Asteroth, Ortadou tanrlar panteonunda nemli bir
yer tutar.
Smerliler onu n. Anna-Anunun sevgilisi
diye bilirlerdi ve Smer destanlarnda nemli bir karakterdi. Asurlular ve Babilliler onu tar olarak bilirlerdi. Kenanllar ona Aterot, Yunanllar Afrodit,
Romallar ise Vens diyorlard. Onun en nemli zdei Msrl Tanra Hathor idi.
Hathor, sava Tanrs Horusun karsdr. Hathor
inekle sembolize edilirdi. 26nc Hanedan-M.. 572-525
zamannda yaplan inek heykelleri Tanra Hathoru sembolize etmektedir.
Aera-Bu ad, denizde yryen anlamna gelmektedir byk Tanr Elin yardmcs idi ve Elath-Tanra
olarak da bilinirdi.

Ras amrahn ivi yazs tabletlerinde-Tak. M.. 1400


tanrlarn banda El ve kars Denizdeki Aera-Asherah
bulunduu yazmaktadr. Elden sonra en byk tanr, El ve
Aerann olu Tanr Baal geliyordu. Lbnan geleneklerinde
Baal, Jpitere denk gelmektedir.
Suriyede bulunan bir Aera kabartmasnda, Tanra
bir Msr bal ile tasvir edilmitir.
Tevratn Genesis-Yaratl blmnde Tanr Eladday diye adlandrlmaktadr.
El-addayn kelime anlam Dalardan birinin
tanrsdr. Fakat ondan baka El Olam-Ebedi Tanr, ElElyon-En Yksek Tanr, El-Roi-Vizyon Tanrs da vardr.
Sorulmas gereken soru ise udur; niin Yahve kendine El-adday demitir? Bunun cevab Hz. brahimin bir
zamanlar yaad sylenen Kenann dini geleneklerinde
yatmaktadr. Bu gelenekler Fenikeliler tarafndan getirilmiti. Bilindii gibi Fenike dini gelenekleri de Smere
dayanmaktadr.
Dalar tanrsnn bir Smer muadili vard; o da
Enlilin-Uzaktaki dalarn tanrs anlamnda en gen
olu Ish.Kurdur. Ishkur branice Adad veya Hadad
olarak bilinir. Hadad, Ninnar/Sinin kardei ve Kenan Eladdayn nde gelen tanrs idi.
El-adday Yahudi inancnda nemli bir yer tutar ve
Tora metinlerinde yer alr.
Yahvenin iddete olan eilimi ve seilmi halkn
kmsemesi, Ish.Kur-Hadadn lkesini igal eden Amorit
ve Hititlere kar gsterdii iddetle kyaslanabilir.
Ish.Kurun imaj ve sembolleri Tanr Baale ok
benzemektedir. O da Yahve gibi Babile ve Msra dmand.
Onun da Yahve gibi gerek ismi Kenan-Baal-Hadad
sylenmezdi.
Herzogun Keifleri Sonucunda:
Eski Ahitin Yahudi Tanrsnn: Ish.Kur = Hadad = Eladday = Baal = Yahve olduu ortaya kmtr.
Yani Yahvenin tanrlar panteonunun en st basamandaki tanr El olmayp, ona isyan eden olu Ish-Kur, Baal,
Hadad, El-adday olduu anlalmt. Bu isyanda anne Aera
-Baalat, Asteroth, Elat da yardmc oluyordu. Bu dii varlk,
Yunan ve Roma geleneklerine Afrodit ve Vens olarak gemitir. Daha nceleri de Msrda sis olarak biliniyordu.

Israel adnn etimolojisi de; Is=sis, Ra-Msr panteonundaki


ba tanr, El-Tanr Baal olarak branice Yisraelden ok daha
fazla anlamldr.
Yahve Ve ocuk Kurban Riteli:
Christopher Knight ve Robert Lomas, The Book of
Hram adl kitapta, Eski ve Kabul Edilmi sko
Riti Masonluunun on drt derece ritelinde Kral
Sleymann Kenan Tanrs Moloha taptndan bahsedilir, demektedirler.
Yazarlara gre bu ritel, Tevrattaki Kral Sleyman
Yahveden vazgeerek dier tanrlara dnd, eklindeki
hikayeyi tasdik etmektedir.
Moloh aslnda sadece bir put deildi. Birok aratrmac onun Kenanllarn Gne Tanrs olduuna ve adnn, Yahudiler arasnda ocuk kurban ritelleri ile anldna inanmaktadr.
Moloh ad Malakdan tremitir. Melkizedek gibi
Kral anlamndadr. Moloh uzak gemite Kenan Gne
Tanrs idi.
Fakat Tevratta Molohun bir Tanrdan ok, bir kurban
biimi olarak anlatldn gryoruz. Sz konusu kurban,
kraln z ocuklarn diri diri yakmasyla tanrlar sakinletirme amacn gdyordu.
Sleymann ok geni bir haremi ve saysz ocuu
vard. Bunlardan bir ksm niye kurban edilmi olmasn?
Molohun ilk tasvirleri onu boa bal bir yaratk olarak gstermektedir. Moloha tapnmann temel zellii,
Moloh ateinde ocuklarn ritel olarak yaklmasyd.
Bu ritel, ocuklarn yava yava atete yaklarak ac
iinde ldrlmeleri ile icra ediliyordu.
Tevrat bu korkun riteli Ammonitlerin iren bir
uygulamas olarak adlandrsa da Yahudi yasalarnn yazld tarihlerde bu ritelin uyguland bilinmektedir.
Bu Moloh hikyesi, Minotaur mitine ok benzemektedir. Bu yaratn Girit Adasndaki Minos labirentinde yaadna inanlrd ve Minotaur Greke Minos
Boas demekti.
Minos Boas ve Kenani Moloh arasnda ilgin bir
balant olduu derhal gze arpyor. nk Kenanilerin
bir alt gurubu olan Filistinliler, Giritten gelmilerdi.

ABD Nashvilledeki Vanderbilt niversitesinden


Prof. Philip Hyatt, Filistinliler Ege blgesinden ve Girit
Adasndan gelerek gneybat Filistinde be ehirden oluan bir konfederasyon kurmulard, demektedir.
Minotaur hikyesi, Giritte ocuklarn kurban edildii bir dnemin ansna dayanyordu.
Tevratn Genesis blmnde, Hz. brahimin en byk olu sak Moria Danda kurban etmeye hazrland anlatlr.
lgintir ki dan o noktas, Yahudiliin kurucu babalarnn ilk doan ocuklarn Molohun ansna yaktklar yerdi. Tevratn yazarlar brahimin ilk doan olunu
Molohlamadn-yani yakarak ldrmediini anlatmaya alrlar. Ama brahim olunu kurban etmeye niyeltendikten sonra, Gne tanrs El-Elyon onun cezasn
affetmiti.
brahimin M.. 1900 yllarnda olunu kurban etmeye niyetlendii tanr Yahve deil, El-Elyondu!.. Son yaplan
aratrmalar, bu kurban yerinin Melkizedek Krall olduu ve yzyllar sonra, ocuklarn kurban edildii yere,
Sleyman Tapnann yapld ortaya kmtr.
Profesr Hooka gre, antropolojik adan Sleyman
Tapnann yeri, Yahudilerde ocuk kurban geleneinin
varlnn bir deliliydi.
Tevratn Krallar, II. Kitap 16. Blmnde, 1-5 ayetlerde Yuda Kral Ahazn Sleyman devrinden ve Yahve
Tapnann yapmndan 200 yl sonra bile Moloha taptndan bahsedilir.
Kuds ehri duvarnn gneybatsndaki Hinnom
Vadisi, ocuklarn Moloha kurban edildii yerdi. Vadinin
adnn ocuklarn alevde yaklmas ile anld iin
buraya Gehenne-Cehennem denmeye balanmt.
Yahudilerdeki ocuk kurban riteli ile ilgili aratrmalar,
bunun kutsal mee aalar, ritel seks ve ller klt ile
ilikili olduunu gstermitir. Btn bunlarn, kendilerini
Tek Tanrnn Sekin Halk olarak ilan eden Yahudiler
iin olduka garip dnceler olduu inkar edilemez.
Davud ve Sleymandan yzyllar sonra bile Moloh
tapnmasnn srmesi, Yahudilerin iddialarnn aksine,
tek Tanrclktan fazla etkilenmediklerini gstermektedir.

Gerekten de Hz. Musadan, Kuds Tapnann M.S. 70


ylnda tamamen yklmasna kadar, Yahudiler evrelerindeki halklarn dinlerini bir ergitme potasnda eritip,
kendilerine gre bir sentez yapmlard.
Hiksoslar:
Tarihi Josephus-M.. 100-37 de Herzog gibi branilerin
Msrda tutsak edildii hikayesini kabul etmemiti. Josephus bir adm daha da ileri giderek, Yahudilerin rk
kkenlerinin Hiksoslara dayandn sylemiti.
Heidelberg niversitesinde isim yapm bir Ejiptolog
olan Jan Assmann, Exodus hikayesinin, Hiksoslarn Msrdan
kovulmasnn ters evrilmi bir anlatm olduunu ve Hz. Musann da bir Msrl olduunu iddia etmitir.
Ayn ekilde Toronto niversitesinden Donald
P. Redford, Tora ve Eski Ahitteki Yahudilerin Exodus
hikayesinin aslnda Hiksoslarn Msrdan kovulmas olduunu iddia etmitir. Bu teoriyi ortaya atan kitab
Egypt Canan and Israel in Ancient Times 1993 ylnda
Arkeoloji dalnda en iyi aratrma dln kazanmt.
Sami-Asyal melez bir grup olan Hiksoslarn Nil
Vadisine szdklarna dair reddedilemez deliller vardr.
Bunlar Aa Msrda-M.. 17nci Yzyl iktidar ele geirmiler ve M.. 1674den M.. 1567 ylndaki srlmelerine kadar burada egemen olmulard.
Msrdaki Hiksoslar Ish.Kura benzeyen Sete
tapyorlard. Her iki tanr da yldrm tanrsyd.
7nci Yzylda Yahudi aratrmaclar tarihi gerekleri tersine evirerek, srgn hikyesini, ka hikyesine
dntrdler. Daha sonra da dmanlar olan Firavun
Ahmosenin adn deitirerek onu Yahudi devrim lideri
Musaya dntrdler. Gerekte iki ayr kkenli Musa
karakteri de tek bir kiilie dntrlmt.
Ahmosenin baarlar M.. 1567de Msrdaki 18.
Hanedann kurulmasna yol at. ThotMoses III, bir travesti olan Firavun Acepsutu devirdi ve ThotMoses IVn
ynetiminde Msr mparatorluu, Sinadan Filistine oradan da Babil ve Kenana kadar yayld.
Bu yaylmann sonucunda, Amenofis III-M.. 1380
snrlar bugnk Trkiyeye kadar dayanan bir imparatorlua hkmetmeye balad. Hiksoslarn yaad blge
de bu imparatorluun snrlar iinde kalyordu.

M.. 1353de tahta Amenofis IV geti. O, yeni bir


monoteist-ATEN klt kurarak, adn Akhenaton olarak
deitirdi. Esrarengiz bir kadn olan Nefertiti ile evlenerek, kendini tek tanr Aten-RA ile insanlk arasndaki
arac bir tanr olarak ilan etti. Btn insanlarn Atenin
ocuklar olduunu syleyen Akhenaton, btn imparatorlua egemen olan bir din kurmay planlyordu. O, btn putlar ve tek byk Tanr dnda tanrlar olabilecei
dncesini yasaklatt.
Akhenaton ve babas Amenofis IIIn yannda ikinci
bir Musa daha gryoruz.
Bu dnemin nemli ahsiyetlerinden biri Hapunun
Amenofis oludur. O her iki kraln veziri idi ve dnyay
ve insanl yaratan, yaayan tanr Atenin ahsnda btn eski tanrlar birletirmiti. Bu tanrnn sembol olan
Gne DiskiRa. Horus ve dier btn tanrlarn tek bir
tanrda birlemesini sembolize ediyordu. Bu gne diski
sembolizmi boann boynuzlar arasnda olarak gsteriliyordu.
Modern tarihilere gre Amenhotepin krallnn nc ylnda, Nubiann yneticisi Mermose,
Nildeki kk bir isyan bastrmak iin harekete gemiti. Buradaki asl hedef gizli altn madenlerini korumakt
-Bu altn madenleri Msr yneticilerine byk servetler
salyordu.
Peki kimdir bu Mermose? Tarihi Dawn Breastede
gre bu ismin Yunanca tercmesi Musa idi. Tevratta yazl olmayan Yahudi tarihine gre, Musa Firavunun ordusunu gneye doru yani, Habeistana gtrm ve Atbara
Nehri yaknlarna ulamt. Burada Saba ehri Prensesi
Meroe ile tanarak ona ak olmutu. Mermose-Musa,
Saba Prensesinden evlilik hediyesi olarak bu ehri teslim
almt. Tevratta bu evlilikten Saylar 12:1de bahsedilir.
Akhenaton ynetiminin sonunun nasl geldii tarihiler iin bir muammadr. Baz tarihiler Akhenatonun
vebadan ldn, bazlar ise ldrldn sylemektedir.
Kesin olan bir ey varsa, Akhenatonun lmnden
sonra Msr eski tanrlarna geri dnm ve Akhenaton
ve kltne ait btn izler ortadan kaldrlmt.
O sralar Msrdan srlen Hiksoslar, Kenanda
yaamaktayd. te burada srail-Hiksos balants ortaya
kmaktadr.

Tevrattaki Exodus ve Msrllarn Hiksoslar srmesi arasnda 400 yllk bir boluk vardr. Hakimler ve
Samuel kitaplarndaki tarihlendirme sistemleri kullanlrsa, bu boluk 554-612 yl aras deimektedir.
Hiksos sonras Msr tarihi kaytlar, mparatorluun
Kenana kadar yayldn gsteriyordu. Tevrata gre
branilerin Kenan lkesine girip yaamalar, Sleyman
Krallndan 400 yl nce gereklemiti.
Kenanda yaayan braniler Msr egemenlii altndayd. Burada-Yani Kenanda Yahve ve Kenani Moloh
-Baal arasnda bir kyaslama yaplabilir ve Exodusta anlatlan Firavunun ilk doan ocuklar ldrme hikayesine bir aklk getirebiliriz.
Moloha tapanlar ilk doan ocuklarn Tanrlarna
kurban ederlerdi!.. Kenandaki Yahveye tapanlarn da zor
zamanlarda ocuklarn, boazlarn keserek kurban ettikleri bilinmektedir.
Kurbanlar Topheth denilen kutsal yerlerde ldrlrd. Nitekim arkeologlarn Topheth sitelerinde yaptklar kazlarda ocuk kemiklerine rastlanmtr.
M.. 200n banda, Aten kltnden ok farkl olarak, Yahudi inancna Irk stnl fikri sokulmutu.
srailli aratrmac Herzogun bulular, modern srailin
igal ettii topraklar kendisi iin ilahi bir hak olarak
grmesinin mmkn olmadn ortaya koymutur.
Eski Ahit-Tevrat:
ngiliz yazar David Ickeye gre, M.. 586 ylnda,
Babil esareti srasnda, srngenimsi-Aryan rahiplii
hiyerarisinin bakenti olan Babilonda brani rahipleri,
yani Levililer gerekte olanlar tahrif ederek, yeniden
kendilerine gre, bir tarih imal ettiler. Levi rahipleri,
Smerlerden o gne kadar gelen bilgileri, baz gerekler, ou zaman sembolik gerekler ve fantezilerle
kartrarak Eski Ahitin temellerini oluturdular. Eski Ahitin, Yaratl, Exodus, Leviticus ve Saylar
blm daha sonra Yahudiletirilen Tora ile birlikte
Babilondaki ikametleri srasnda Levi rahipleri tarafndan
yazld. Birok Hristiyan fanatiin de inand gibi Eski
Ahit Tanrnn kelam olmayp, srngenimsi veya yarsrngenimsilerin oluturduu Babil Kardeliinin
direktifleriyle Levililerin uydurduu szlerdir.

Bylece insan kurban eden, kan ien fanatiklerin ve


kara byclerin-Yani Babil Kardeliinin kartt yasalar, Yahudi halknn uymaya mecbur kald dini yasalar haline geldi.
Tevrattaki birok hikye Smerlilerden alnmtr.
rnein, Smerlilerin Edin hikyesi, Levililerin
Eden-Cennet bahesine dnmt.
Musann hikyesi de Babil Kral yal Sargonun
hikayesinin tpa tp aynsdr.
Btn bu dini metinler, Babilondaki srngenimsi
gizem okuluna inisiye edilen Levililer tarafndan yazlmtr. Bu hikyeler semboliktir ve ancak inisiyelerin anlayabilecei ekilde kodlanmtr.
Tevrattaki Siyon Da=Gne Da anlamna gelmektedir. Gnein doudaki dalar zerinde domas
bugn biraderliin ok kulland sembollerden birisidir.
Levililerin Exodus hikyesi, brani bilgisinin
Msr gizem okullarndan alndn gizlemek iin uydurulmu bir klftr.
Msrllar, Yehova inancn kutsal bilimlere kar ilenmi bir su olarak-Yani kutsal bilimden alnt olarak
telakki ediyorlard.
Daha nce de belirttiim gibi, masonik tarihi Manly
P. Hail, Msr devlet dininin kara byclerin elinde olduunu yazyordu. Levili-Babilon maniplasyon eklinin bu tip bir kara byden esinlendii bir gerektir.
Yahudilikten beslenen bir din olan Hristiyanln temel
inanlar da Levililerin yazdklar dogmalara dayanmaktadr.
Levililerin Msrdan aldklar ve Babilondaki ikametleri srasnda ilaveler yaptklar bilgi, Kabala idi.
branice QBL-Kabala eklinde yazlan bu bilgiler, azdan kulaa aktarlan gizli bilgi anlamndayd. Bu metot,
inisiyeler arasnda gizli bilginin iletiiminde kullanlyordu. Yahudilik de, Vatikan gibi Babil Kardeliinin bir
cephesidir.
Kabala, Eski Ahitte ve dier metinlerdeki gizli bilgilerin kodlarla gizlenmi bir ekliydi.
Levi kodlamasna rnek olarak Ezra kitabnn yazar be Musevi fakihin adn verebiliriz; bunlar; Garia,
Dabia, Tzelemia, Echanu ve Azreldi.

Dabia: Bir metindeki veya cmledeki kelimeleri kapsar.


Tzelemia: Saylar, saylan eyler veya anlalmayacak
bir ekilde belirtilen
Echanu: Deitirilen bir ey
Azrel: Ezrann ismi, el burada Ezrann almas anlamna geliyor.
Bir inisiye be fakihin adn tek bir cmlede yle
okuyordu:
Kelimelerin ikaz iaretleri-ki anlalmaz bir ekilde
dizilmitir- Ezra tarafndan deitirilmitir.
lgintir ki, Tevratn ifresi adl kitapta Eski Ahitin
branice versiyonunda gelecee ait bilgi kodlarnn bulunduu iddia edilmekteydi. Bu kodlara baktnz zaman bolca dezenformasyonla karlayoruz. rnein;
Kennedynin Lee H. Oswald tarafndan-Tek bana vurulduuna bugn kim inanr ki? Gerek u ki, Tevratta
bir kod var ama yalnz inisiyeler iin
Btn gizem okullar iin 12 says ok nemliydi. 12
bir ifre olarak, yln 12 ayn, 12 burcu sembolize eder.
Gne ise Tanr olarak 13 says ile sembolize edilir. 13
says bu sebepten kutsal 12 ve 1 diye bilinir. Buradan
srailin 12 kabilesine, Hz. sann, Budann, Osirisin ve
Quetzalcoatln 12 mridine, ilaveten Kral Arthur ve 12
Yuvarlak Masa valyesine, oradan da Himmlerin 12 S.S.
Generaline-12 valye ulamak mmkndr.
skandinav mitolojisinde de 12 says nemli bir rol
oynuyordu. Bu sembolleri bayraklarda, reklam ve irket
logolarnda grmek mmkndr. Bir biraderlik kuruluu olan Avrupa Birliinin sembol 12 yldzdr. Burada
kutsal saylar ve kutsal geometri-16 sz konusudur. O sebepten, Msr heykelleri 6 veya 12 saylarna veya katlarnn oranna gre yaplrd. Bu saysal ifrelerin ok daha
derin anlamlar vardr. Saylar ayn zamanda titreimsel
frekanslar da temsil ederler.
Her frekans belirli bir sayya, renge ve sese denk gelir. Baz saylar, renkler ve seslerle temsil edilen frekanslar
ok gldr. Buradan da anlalaca gibi semboller frekanslar temsil eder.
16: Kutsal Geometri, saylarn uzayda gzler nne seriliinin haritalarn
karr. Saylar ya da Aritmetik, Mzik, Geometri ve Evrenbilim, kadim
dnyann Yce Bilimlerinden nde gelen drt tanesidir.

Onlar ilgili ahsn kendisinin farknda olmakszn,


bilinaltn etkiler. Bu baz gizli rgt sembollerinin niye
ulusal bayrak, irket ve reklam logolarnn zerinde bulunduunu gayet iyi aklamaktadr.

braniler, srailli veya Yahudi deildiler, onlar Msr


gizem okullarnn inisiyeleri veya kurucular idiler. Bu
sebepten genetik olarak bir brani veya Yahudi rkn
ispat etmek mmkn olmamaktadr.
Yahudi rahiplerine verilen Kohen ad Kahenden
gelmektedir ki, bu da Msrllarn prens veya prensesler
iin kullandklar bir isimdir.
Hatta Yahudilikteki snnet gelenei bile Msr gizem
okullarndan alnmadr. Bu gelenek M.. 4000 ylna kadar geri gitmektedir. Gizem okullarnda hibir aday snnet olmadan inisiye edilmiyordu.
Eski Msrda brani dini ve yasalar diye bir ey
yoktu, nk brani rk diye bir ey mevcut deildi!..
Buradaki tek tapn, Msr tapnc idi. brani dini, dili
ve rk, Msrl inisiyelerin-ki tarihte Leviler olarak biliniyor- Msr bilgilerini, lke dna kararak, yeni bir
hikaye uydurmalar ile ortaya kt.
branileri Msra balayan tek ey, Hiksos veya
oban Krallarnn Msr istilas olabilir.-Bu konuda
Hiksoslar blmne baknz.
Msrl tarihi Manetho, acayip ve barbar bir rkn
Msr istila ederek kontrol ele geirdiinden bahseder.
Bunlar daha sonra Msrdan kovularak, Kuds adl bir
ehir ina etmilerdi.
Hiksoslar, Habiru-braniler larla ayn etnik gruptan olabilirler. Gerek Hiksoslar, gerekse Habirular Eski
Ahitteki brahimin geldii lkeden, yani bir zamanlarn
Smer lkesinden geliyorlard.
Kral Sleyman-Solomon ve tapna semboliktir.
Kral Sleyman diye birinin yaadna dair hibir delil
yoktur. Ad hibir yaztta veya kaytta gememektedir.
Levililer metinlerini yazmadan nce, Yunanl tarihi
Heredot-M.. 485-425 Msra giderek lkenin tarihi ile
ilgili birok aratrma yapm, fakat ne Sleyman Krall
ile ilgili, ne de sraillilerin Msrdan kitle halinde gne
-Exodus ait herhangi bir ey duymamt.
Platon da ayn blgeye yolculuk yapm o da hibir
ey duymamt. Neden? nk btn bunlar sonradan
uydurulmu, imal edilmi hikayelerdi.
Sol-Om-On bize lisanda Gnei anlatmaktadr.
Sleyman-Solomon n tapna Gnei sembolize ediyordu.

Talmud efsanelerinde, Sleyman Kabalay anlayan,


cinleri aran, stat Byc olarak anlatlr. brani
tarihi diye imal edilmi hikayelerin ounda gizli bilgi
sembolizmi vardr.
Daha nce de bahsettiim ngiliz yazar L. A. Waddell,
The Phoenician Origin Of Britons adl kitabnda yle
demektedir;
Grek ve Roma tarihi kaytlarnda brahim veya
Tevratta ad geen dier Yahudi Peygamberlerin-bunlara Musa, Davut, Sleyman da dahil olmak zere- varlna ait hibir yazl belge veya delil bulunmamaktadr.
Musevi yasalar, yani Musann kanunlar, aslnda
Levili rahiplerin-yani srngenimsiler ve melezlerinden oluan Babil Kardeliinin- yasalardr. Tora ve
Talmud, Babil esareti srasnda kaleme alnm kitaplardr. Bu kitaplar Levililer yazmlar ve bu gerei gizlemek
iin Musa hikayesini uydurmulardr.
Levililerin metinleri Yahudi olmayanlara kar fanatik rk bir nefretle doludur. uras da bir gerektir ki,
Talmud bu dnyadaki en rk kitaplardan biridir.
Gerek bizzat Talmud iinde ve gerekse Talmudcu
literatr iinde saysz miktarda kadn dman ifadeler
vardr. Tractate Shabatn 152. sayfasndaki kadn betimlemesi ibret vericidir: Kadn, dk dolu bir uvaldr.
Talmud ya da Kutsal Kitap retilerinin kadnlarca
renilmesini engelleyen dini yasak, gemite olduu gibi
bugn de byk bir neme sahiptir.
Nablus yaknlarndaki bir yeshivann mdrln
yrten Rabbi Yitzhak Ginsburg, 26 Nisan 1996 tarihli Jewish Weekte yaynlanan ve ayn gn Haaretzde
alntlanan bir makalesinde u grleri dile getiriyordu:
Eer Yahudi vcudundaki hcrelerin her biri kutsallk
tayorsa, ve bylelikle Tanrnn bir parasysa, o halde
DNAdaki her bir dizi de Tanrnn parasdr. Bu sebeple,
Yahudi DNAs ile ilgili her ey zeldir. Rabbi Ginsburg,
bu ifadelerden iki sonuca varyor:
Bir Yahudi, karaciere ihtiya duyduunda, kendisini kurtarmak iin Yahudi olmayan gnahsz bir kiinin cierini alabilir mi? Torah muhtemelen buna izin
verir. nk, Yahudinin hayat, sonsuz deer tamaktadr. Yahudinin hayat, Yahudi olmayanlarnkinden
daha kutsal ve deerlidir. Burada, Rabbi Ginsburghun
Hebrondaki brahim Camii katliamnn faili Baruch
Goldstein ven kitabn yazarlarndan biri olduunu ha-

trlatmak faydal olacaktr. Ginsburgh, Yahudilie gre,


bir Yahudinin, Yahudi olmayan kiileri katletmesinin
cinayet olmadn ve susuz Araplarn intikam hrsyla
ldrlmelerinin bir Yahudi erdemi olduunu belirttii
bir blmle bu kitaba katkda bulunmaktayd.
Yahudi olmayanlara dmanlk Talmudla snrl kalmamaktadr. branice kaleme ald yazlarla
Kabala konusunda uzman olan Yesaiah Tishbi, olduka akademik nitelikli almas, Lurianic Kabbalada
eytan Teorisi ve er Alan adl kitapta-1982 unlar
sylyor: Beklentilerin ve kurtulu planlarnn sadece
Yahudiler iin hazrland gayet ak. Tishbi, Rabbi
Luriann en yetkin yorumcularndan olan ve bunlar
Kutsalln Kaplar adl eserinde toplam olan Rabbi
Havim Vitalden alntlar yapmakta ve Yahudi olmayan
insanlarn eytani ruhlar olduu ynndeki Lurianic doktrine vurgu yapan yazlarndan rnekler vermektedir:
Yahudi olmayan insanlarn ruhlar, tamamen eytan
snfnn dii blmnden gelmektedir. Bu nedenle, Yahudi
olmayan kiilerin ruhlar uursuz olarak nitelendirilir ve ilahi
bilgiden yoksun olarak yaratlrlar.
Bugn Levi Rahipleri-Yani Talmudcu Siyonistler
hiyerarisinin elindeki en byk koz, btn dnyada ok iyi
rgtlenmi olan bir Yahudi-Masonlua-Bnai-Brith bal Anti-Defamation League-ADLdir. ADL, Siyonizmi ve
sraili eletiren herkesi ezmek iin devaml olarak anti-semitizm sulamasn bir silah olarak kullanmaktadr.
Birok Yahudi aratrmac ve antropolog, Yahudi
rk diye bir ey olmadn, bunun bir inan meselesi
olduunu belirtmekteler. Yahudi Halk konsepti, Tevrat
gibi Levililer tarafndan imal edilmitir!..
Kendilerine Yahudi diyen insanlarn, bugn srail
diye adlandrdklar lke ile hibir genetik ba yoktur!..
Yahudi yazar Arthur Koestlerin de belirttii gibi, kk
bir aznlk hari, srailin kurucularnn tamam genetik
olarak gney Rusyaya baldr. Tipik bir Yahudi rk karakteristii olarak bilinen kanca burunlar da genetik
olarak Kafkaslar ve gney Rusyaya aittir. sraile deil!..
Arthur Koestler, nl kitab 13. Kabilede M.S. 740
ylnda Hazar Trklerinin kitle halinde Yahudilie gemesini btn detaylar ile anlatmaktadr.

Yahudilik iinde iki farkl etnik grup gze arpmaktadr; Sefaradlar ve Akenazlar. Sefaradlar 15nci
Yzyla kadar spanyada yaayan ve daha sonra buradan kovulan Yahudilerin torunlardr. Akenazlar ise
Hazarlarn soyundan gelmekte ve dnya Yahudiliinin
ounluunu oluturmaktadrlar.-Yaklak 11 milyon
Buna karlk Sefaradlarn 1,5 milyon civarnda olduu
tahmin edilmektedir. Bu 11 milyon kiinin sraille hibir tarihi balants olmamasna karlk, Filistini igal
etmiler ve srail devletini kurmulardr.
nk Tanr onlara kutsal kitapta bu topraklar vadetmiti. Peki Eski Ahiti kim yazmt? Levi rahipleri!..
Hristiyanl ortaya karan Yeni Ahiti-ncili kim
yazmt? Levilileri kontrol eden ayn g, yani Babil
Kardelii!..
Yeni Ahit-ncil:
Kafkas dalarndan ve Ortadoudan gelen Aryanlarn
birok lkeye Tanrnn Olu efsanesini beraberlerinde
gtrdklerini gryoruz. Bunlarn byk ounluu Hz.
sann adnn bile duyulmad zamanlarda yaamlard.
te bunlardan birka:
Hindistanda Krina, Hindistann Buda Sakias,
Bermudann Salivahanas, Msrdaki Osiris ve Horus,
skandinavyada Odin, randa Zerdt, Fenikede Baal
ve Tauat, Tibette Indra, Suriye Babilonda Tammuz
-Temmuz, Frigyallarn Attisi ve Mexiconun
Quetzalcoatl v.b. gibi
Bunlardan baka Tanrnn Oullar da vard; Hristiyanlktan nceki Roma-Pers Tanrs Mitras ve Kk asyadaki
Dionyysus ve Bacchus gibi.
Mitras,-17 bugn gizli rgtlerin halen kulland bir
semboldr ve kanatl bir aslanla sembolize edilir.
17: Roma mparatorluunda Mitraizm, Hristiyanln en nemli rakiplerinden birisiydi. Fransz tarihi Ernest Renan; Eer Hristiyanlk
dou yllarnda lmcl bir hastalk tarafndan durdurulsayd, dnya
bugn Mitras dininde olurdu diyordu. Hristiyanlk ve Mitraizm birok ynden karde dinlerdi. Ayn corafi blgede, ayn zaman diliminde ortaya kan Mitraizm ve Hristiyanlk, ayn kltrel etkenlerin iki
deiik rn anlamna geliyordu. Mitraizm Roma mparatorluunda sadan sonra birinci yzylda yaylmaya balad, nc yzylda
en yaygn duruma ulat ve nihayet drdnc yzyln sonunda Hristiyanla yenik dt.

Masonluun stat derecesinde Aslanla ilgili referanslar vardr. Bunlar eski Mitra gizem okulu sembolizminden gelmektedir. Mitra ayinlerinde inisiyelere aslanlar denir ve alnlarna Msr ha izilirdi.

Mitrann klasik sembollerinden biri, bedenin etrafna dolanm bir ylan ihtiva eden aslandr. Bu aslan
ayn zamanda elinde gklerin anahtarn da tutmaktadr.
Bu daha ok bir Nemrud sembolizmi ve Hz. sann 12
Havarisinden biri olan Aziz Peterin, gklerin anahtarn
tutmas hikayesinin de asldr. Babil gizem okulunun ba
rahibinin de ad Peterdi.
Mitra klt inisiyesi-ayn Hristiyanlkta olduu
gibi- ritelini tamamladktan sonra, bir para ekmek yer
ve arap ierdi. Mitra inancnda ekmek Mitrann etini,
arap da onun kann sembolize ediyordu.
Hristiyanlk aslnda-Hristiyanln bizzat kendisi tarafndan lanetlenen- Pagan Gne dinidir. O, ayn zamanda
yine Papa tarafndan lanetlenen bir Astroloji dinidir.
Kilise hiyerarisi tabii ki bunlar biliyordu ama nemli olan Hristiyanlarn bunlar bilmemesiydi!..
Bugn Romada Vatikann bulunduu yer, Mitrann
takipileri iin de kutsal saylan bir yerdi. Bu sebepten
Mitrann tasviri ve sembolleri Roma evresindeki kayalara ve ta tabletlere ilenmi bir vaziyette bulunmutur.
Hristiyanlk ve Roma Kilisesinin temelinde PerRoma gne Tanrs Mitra-Nemrud vardr!..
Horus, Msrda Tanrnn olu idi. Hristiyan Kilisesi
ile eski Msr arasndaki balantlar inanlmayacak kadar
oktur. rnein, Hz. sa Dnyann I idi, Horus da
Dnyann Idr. Hz. sa bakire Meryemin olu idi,
Horus da bakire sisin oludur. Hz. sann 12 Havarisi
vard, Horusun da 12 takipisi vard.
lgintir ki, Hz. saya atfedilen Dnyann I deyimi, Aryan-Fenikeliler tarafndan Hz. brahimin doumundan binlerce yl nce, Tek Gerek Tanry tanmlamak iin kullanlmt.
Hristiyanlar Hz. say banda ktan bir hale ile tasvir ederler, Fenikeliler de gne tanrs Bel veya Bili
bann etrafnda n saan hale ile tasvir ederlerdi.
Gne, Msr gizem dininin temelini tekil ediyordu. Gne tanrlar ile ilikili bakire anneler, rnein;
Kralie Semiramis ve Ninkurag, Msrda sis olarak
biliniyordu. sis yaratc dii gc sembolize ediyordu.
Zamanla Horus, Hz. saya sis, Meryeme-Hz. sann bakire annesi yani Gnee dnt. Meryemin kucanda
Hz. sa ile tasvir edildii resimler herkesin malumudur.

Msrllarn sisi kucandaki bebei Horus ile tasvir ettikleri resim, Meryemin kucanda Hz. say tuttuu resmin aynsdr. Bu portreler tabii ki sembolikti. sis, Virgo
-Smble burcu ve takmyldz, yani virgin=bakirenun
Astrolojik iareti ile ilgilidir.
sise Denizin Yldz ve Gklerin Kraliesi denirdi.
lgintir ki Meryeme de Gklerin Kraliesi denirdi. Bu
deyimlerin kkeninde Babilondaki Gklerin Kraliesi
Kralie Semiramis bulunmaktadr.
Kolaylkla anlalaca gibi, Hristiyanlk ve
Yahudiliin her ikisi de Babil dininin bir parasdr.
Btn dnyada ayn gne dinlerini ve rimellerini grmekteyiz. Smerde, Babilonda, Asurlularda,
Msrda, ngilterede, Yunanistanda ve genel olarak btn
Avrupada, Mexico, Orta Amerika ve Avustralyada.
Siyon Manastr gizli rgtnn byk stad
Leonardo da Vinci, nl Son Yemek adl tablosunda Hz.
sann 12 Havarisini erli drt gruba ayrlm olarak resmetmiti. Ortadaki Hz. sa Gnei sembolize ediyordu.
Burada yine gizli bir rgte st derecede inisiye olmu bir
kiinin tablosundaki Astrolojik sembolizmle karlayoruz.
M.. 2200 yllar civarnda Meikizedek-18 Rahiplii
diye bilinen bir grup, kuzu ynnden nlkler takyordu.
Kuzu, astrolojik olarak ko burcunu sembolize ediyordu. Hristiyanlktaki kuzu sembolizmi de ayn anlama
gelmektedir. Bugn bata Masonlar olmak zere birok
biraderlik rgt bu nlkleri takmaktadr.
18: Meikizedek veya Meikisedek; Bu isim, Yahudi-Hristiyan geleneinde Dnyann Kralnn bizzat kendi fonksiyonunun gayet aka
altna gizlenmi olduu isimdir. Melki-Sedek, Tevratta ayn zamanda
hem kral, hem de rahip olarak belirtilir ama bu ad Adalet Kralanlamna gelmektedir ve o, ayn zamanda Salem yani Bar Kraldr.
Yahudi-Hristiyan geleneine gre biri Harunun dzeni dieri de
Melkisedekin dzeni olmak zere iki ruhanilik mevcuttur. Melkisedek dzeni tpk Melkisedekin brahimden stn oluu gibi, ilkinden
daha stndr. Sedek ayn zamanda, meleinin ismi Sad-kiel-Melek
olan Jpiter gezegeninin de addr. Melki-Sedek ismi ile olan benzerlii
dikkat ekicidir. skenderiye Gnostiklerinin Pistis Sofyasnda-Pistis
Sophia Melkisedek, Ebedi In Byk Alcs olarak nitelendirilir.

Hristiyanlktaki ha ele alrsak, haa dini bir sembol olarak her kltrde rastlamak mmkndr. Amerika
yerlilerinden inlilere, Hindistan, Japonya, Msr, Smer,
eski Avrupa halklarnda ve Orta ve Gney Amerikada
halarla karlayoruz.

Tan veya Tav ha ki, T harfine benzer, Druid


Tanrs Hunun semboldr. Bu sembol gnmzde
Masonlar tarafndan kullanlmaktadr.
Msrllarn nl Crux Ansatasna-Hayat Ha
eski Orta Amerika medeniyetlerinin hepsinde rastlyoruz. Crux Ansata su ile ilgiliydi ve Babilliler bunu Su
Tanrlarnn bir sembol olarak kullanrd. Dounun
insan-srngenimsi tanrlar olan Nagalarn da suda
yaadklar varsaylrd. nsanln kurtuluu iin len
tanr kavram da olduka eskidir. Hindistan dinlerinde,
Hristiyanlk ortaya kmadan nce, haa gerilmi tanr kavram vard. Bu kavramn kkenleri Kafkasyadaki
Aryanlara dayanyordu.
Hindularn sas Krina da bir haa ivilenmi
olarak tasvir edilir. Mexiconun mitolojik kahraman
Quetzalcoatl denizden bir ha tayarak kmt.
Gizem okullarnda altn ha aydnlanmay, gm
ha arnmay, tahta ha ise yksek bir gaye edinmeyi
sembolize ediyordu. Hz. say yaralayan mzrak hikyesi
bile gizem okulu sembolizmi tamaktadr.
Btn bu anlattklarmdan da anlalaca gibi,
Hristiyanlk pagan dinlerin yerine gememitir, nk
kendisi pagan bir dindir!..
1947 ylnda Lut gl kenarnda bulunan Kumran
-Parmen tomarlar yazmalar bize Essen Kardelii
ve Hz. sa hakknda ok farkl aklamalar getirmektedir.
Bu tomarlardan renildiine gre, Essenliler, Eski
Ahit metinlerini yazan Levililerin fanatik takipisiydiler.
Bunlara uymayan herkesi de dman sayyorlard.
Essenliler Terapotlar-ifaclar denilen bir Msr
tarikatnn Filistin koluydu. Eski Msrn gizemli bilgilerine inisiye olmulard. Terapotlar ve Essenliler Msrn
krokodilini-timsah sembol olarak kullanyorlard.
Essenliler halsojenler bata olmak zere gizem okulu
inisiyasyonlarnda kullanlan ilalarla ilgili derin bilgilere
sahiptiler. Kutsal bitki veya Kutsal mantar denilen bir ila,
Yahudi Hahamlar tarafndan kullanlyordu. O zamanlardan
kalma bir resimde, bir Haham mantar eklinde balkl grlyordu. Bu da ritellerde kullanlan bysel halsonejik
mantarlarn nemini ok iyi ortaya koyuyordu.

Essenliler, Yunanl filozof ve matematiki Pitagorasn


dncelerini savunuyorlard. Pitagoras Grek ve Msr gizem okullarna inisiye olmu bir kiiydi. Dnemin tarihisi
Josephusa gre Essenliler evreni yneten glerin isimlerini gizli tutmaya yemin etmilerdi. Essenliler-Terapotlar,
Hristiyan vaftiz ritellerine benzer bir ritel uygularlar ve
inisiye olan kiinin alnna bir ha izerlerdi.
Lut Gl yazmalarnn ikisinden biri branice, dieri
Aramca olmak zere horoskoplar-Yldz haritalar bulunmutur. Bu da bize, onlarn gezegenlerin insan karakteri ve kaderi zerinde etkili olduklarna inandklarn
gstermektedir.
Essenliler, Eski Ahitte sembolik bir ekilde anlatlan
Astrolojik pratikleri yapmaktaydlar.
Essenliler ile treyen ilk Hristiyanlar da, Judea evresindeki Yahudi olmayan halklar da ayn eylerle megul
olmulard.
Essenlilerle ve Eski-Yeni Ahit konularyla balantl olan dier bir gizli rgt ise Nazaritler veya
Nazarenlerdi.
Musa ve Samson gibi Eski Ahit karakterlerinin ve ayrca Hz. sa, kardei James, Vaftizci Yahya ve Aziz Paulun
bu rgtn yeleri olduklar iddia edilmektedir.
Aslnda bu ahslarn hibiri asla var olmamt!..
Fakat Nazaren sembolizmi, gizli bir rgtle ncil arasnda
balant kurmutu.
Essenliler, Nazarenliler ayn gruptan treyen farkl
rgtlerdir.
Nazarenliler, Msrdaki sis rahipleri gibi siyah giysiler giyiyorlard. lgintir ki siyah ayn zamanda Babil
Kardeliinin de rengiydi. Siyah otorite ve lm simgeleyen bir renktir.
Nazarenli Hz. sa deyimi, Hz. sann Nazaret kasabas ile ilikisini deil, Nazaren gizli rgt ile balantsn gstermektedir.
Essenliler-Terapotlar-Nazarenliler Eski Ahit-Yeni
Ahit ve Hristiyanln douu arasnda bir kpr grevini stlenmilerdi. lk Hristiyanlara Hristiyan denmeden nce Nazarenliler denirdi. Nazaren Kardelii
ritellerini bugnk Hristiyan Kilisesinde grmek
mmkndr.

Nazarenliler siyah elbiseler giyerlerdi, bugn birok


Hristiyan din adam da siyahlar giymektedir. Kumranda
gnahlardan arnmak iin ritel banyosu yaplrd. Bu,
bugn Hristiyan vaftizi diye adlandrlan riteldir.
19ncu Yzyl sonu ngilteresinde ortaya kan satanik Altn afak rgtnn kurucusu W. Wynn. Westcott,
The Magical Mason adl kitabnda Masonluun tarihinin Essenlilere kadar uzandn iddia etmektedir.
Bugn Nazarenlilere Nasrani denmektedir.-Nasara
veya Nazara olarak da bilinirler. Bu aslnda branice Nozrim kelimesinden gelmektedir ki, o da Nozrei ha-Brith
-Ahitin Koruyucularden tremitir. Nozrei ha-Brith kelimesi Eski-Ahitteki Samuel ve Samsona kadar geri gitmektedir.
Samuel, Levililerin bakan idi. Tevrat ve Talmudu Babil
Kardeliinin direktifleriyle yazdran odur.
Beinci Blm
ESSENLLER VEYA
ZADOKUN OCUKLARI
Daha nce de belirttiim gibi, Essenliler dini liderlerini,
Levili Zadoklardan yani Kral Davidin yksek rahiplerinin
soyundan gelenler arasndan seiyorlard. Bu sebepten Essenliler kendilerine Zadokun ocuklar diyorlard.
Essenliler, Lut Gl kenarnda-20 ve Msrdaki Moeris
gl civarnda d dnyadan izole olmu kk cemaatler
halinde yayorlard.
20: Lut Gl parmenleri zerinde son yaplan almalar, Essenlilerin Gzleyenler ve Nefilimden sz eden Eno tarzndaki bilgilere ok eilimli
olduklarn gstermitir. Musevi metinlerinde Gzleyenler ve Nefilim
olarak bilinen bu insan-meleklerin aslen Msrdan geldikleri ve Byk
Sfenksi ve dier devasa yaplar kurduklar iddia edilir.

Essenliler Peygamberler Okulundan onlara miras kalan prensipler gereince, ruhsal denge ve gelimelerine ok
nem veriyorlard. Essenliler gne meditasyon ve bunu takip
eden gnee tapnma ile balyorlard.-Gne onlar iin akn-transandantal-Solar Ruh anlamna geliyordu.
Bunlar ayn zamanda ifac zelliklere sahip olduklar iin, Msrdaki Essen mezhebi Terapotlar olarak
biliniyordu. Essen ad da Suriye lisanndaki ifac kelimesinden tremitir.
Gn batmnda yeniden Solar Ruha tapan mezhep
mensuplar, akam saatlerini meditasyon ve Kabala,
Tora ve Eno kitaplarnn incelenmesi ile geiriyordu.

Gizli rgtler konusunda yazd Secret Societies


and Subversive Movements-Gizli rgtler ve Ykc
Hareketler adl kitabyla 1920li yllarn ngilteresinde
byk n kazanan Nesta H. Webster, Essenliler konusunda unlar yazmaktadr.
Yahudi Dr. Ginsberg kk bir kitapkta-21 Hz. sann
Essenler Kardelii rgtne ye olduundan hi phesi olmadn aklamt. Hz. say Talmuddaki adyla,
yani Toledot Yeshu diye adlandran yazar, sann mucizelerini reddederek onu bir byc ve ifac olarak grmekteydi.
Ginsburga gre sann doktrinleri bu mezhebin grlerini
dile getirmekteydi. Ginsburg bununla da yetinmeyip, sann
Essenlilerin kominist doktrinini yaydn iddia etmektedir.
Ginsburga gre, Hristiyan Sosyalizminin kkenlerinde kollektivist Essenliler mezhebi vard.-Marksist Yahudi yazar
Max Beerde Sosyalizmin ve Sosyal Mcadelelerin Tarihi
adl kitabnda ayn grleri savunuyordu.
21: The Essenes; Their History and Doctrines, an essay by Christian
Dr. Ginsburg, LLD-Longmanns, Green and Co. 1864

Websterin deerlendirmelerine gre, Essenliler


Hristiyan olmayan bir gizli rgtt ve drt dereceli bir
inisyasyona sahipti. rgtn yeleri bir dereceden dier
bir dereceye geerken, kutsal gizlilii koruyacaklarna
dair korkun yeminler ediyorlard.
Yazara gre, Kabbala diye bilinen Yahudi gizli geleneinin kkenleri Essenlilere kadar geri gidiyordu.
Ginsburg ad geen kitabnda Essenliler konusunda
yle devam etmektedir;
Mezheplerine ait kitaplar ok dikkatle saklarlard. Bu kitaplarda meleklerin isimleri ve Tanrnn dier
isimleri ile Tetragrammatonla-22 ilgili gizemli bilgiler bulunmaktayd. Bu bilgiler Yahudi mistiklerinin ve
Kabalistlerin kozmogoni ve teozofisinde byk rol
oynamtr. Gerek udur ki, Essenliler stn bir eit
Kabbalisttiler. Dayandklar Kabbala, Hristiyanlk ncesi zamanlardan kalmayd ve Hz. sann lmnden sonra
ortaya kan, Yahudi Hahamlarnn Hristiyanlk aleyhtar grlerinin temel kaynan oluturmutu.
22: Kutsal saylan drt branice harf-YHVH

Altnc Blm
GNOSTKLER
F. G. Baurun eseri-Die christliche Gnosis, Tbingen 1835
bir dini felsefe olarak telakki edilen Gnostizm ile ilgili ilk

sentez denemesidir. Baura gre Gnostizm; Hristiyanlk,


Yahudilik ve paganizm karm bir dini dnce idi ve
skenderiyede domutu. Gnostik akm, Philonun Yahudi dncesi ile harmanlanm Eflatuncu bir felsefeyi
temsil ediyordu. Baura gre Eflatun felsefesi Yahudi
Philon aracl ile Hristiyan dncesine girmiti.
R. A. Lipsus-Gnosticismus, Leipzig 1860 adl kitabnda gnostik hareketin balanglarn Yahudi Essenlilere
ve hatta rani dncelerin varisi Suriye Yahudiliine
-IInci Yzylda dayandrmaktadr.
K. Kesslere gre gnostizmin kkenleri Babilde
aranmaldr. Kessler faraziyesini gnostizmin iki ekli zerine yani Manihaizm ve Mandeizm zerine oturtmaktadr.
Gnosisin temel ekli bir st bilinmez, dile smaz
ks tozlu bir Tanr doktrinidir.
Bu Tanr, insanolunun yaratcs olan yedi prensin
hakim olduu aa dnyaya yabanc bir Tanrdr. Bu
kozmoloji ve bu antropoloji zerinden kurtulu doktrini alanyor: Bir Gnostik Kurtarc, Yarg krallarn
arasna inmi sa. Bu, ran-Babildeki n karanlklara kar dv temasndan alnmtr. Gnostik retilerde, Mezopotamyann Mardukunu, Hindistann
Purushasn, rann Gayomerdini hatrlatan tipleri buluyoruz. Gnostik lemelerin karl olarak, Babilde ve
Suriyede Tanrsal lemeler vardr.
Kpti Nag Hammadi kitaplnn-23 kefinden sonra, Gnostizmin oluma ve genilemesinde heterodoks
Yahudiliinin rol ortaya karlmtr. Burada Gnostizmin,
Kudsn dmesinden sonra apokaliptik ve eskatolojik
mitlerin sona ermesinden doduu anlalmtr.
23: Yukar Msrda Nag Hammadi kenti yaknlarnda 1945 sonunda kefedilmi nemli Kipti-Kopt yazma tomarlar. Yazlarn ou gnostikti.

Jewish Encyclopaedia-Yahudi Ansiklopedisinin


Kabala ile ilgili maddesinde unlar yazlmaktadr:
Gnostizm, Hristiyanlamadan ok nceleri Yahudi
karakterine sahipti.
Gnostizmin dou yeri olan skenderiyede gl bir
Yahudi kolonisi mevcuttu ve burada Philo ve Aristobulus
gibi nl Yahudi filozoflar yetimiti. Baka dinler ve rklardan kendi karlar iin faydal eyleri almak, eski bir
Yahudi alkanl idi. Kabala ite bu heterojen unsurlardan olumutu ve Gnostizmin kayna idi.

nl Mason Ragon bunu yle aklyor; Kabala,


oklt bilimlerin anahtardr. Gnostikler, Kabalistlerden
domutur. Kabalann Gnostiklerden ok daha
eski olduu iddias doruysa, Gnostizm Kabalay
Hristiyanlatrmam, tam tersine Hristiyanlk Kabalize
olmutur, denilebilir. Gerekten de Gnostizmin kurucusu
Yahudi Simon Magus yalnz bir Kabalist deil, ayn zamanda nl bir kara byc idi.
Gnostik mezhepler, Kabalist bir terim olan
Demiourgosu dnyay btn kusurlaryla yaratan
kskan ve ikincil bir tanr olarak tanmlamlardr.
Gnostiklere gre cahil ve sradan Hristiyanlar, sadece
gnostiklerin kavrayabildii ve tapnd yce Tanrya deil, bilinsizce Demiourgosa ibadet ediyorlard.
Ayn dnemlerde Roma mparatorluunda balayarak gelien eitli gnostik tarikatlar Ophitler-Yunanca
Ophis=Ylan demekti olarak adlandrlyorlard.
Ophitler, Hristiyanln erken dnemlerinde
Frigyada ortaya kan bir Yahudi mezhebidir. Ophitlere
gre, Yehova-Dolaysyla Musa da bir eytand ve Bilge
Ylan-Nabunun kralln zorla gaspetmiti. Druid gizemlerindeki deniz ylannn krmz yumurtas, Ophik
dnyann yaratld ophik-yumurtaya benzemektedir.
Ophitlere gre dnyamz, dnya-Ylan Ophion ile
Byk Tanrann cinsel birlemesi sonucu ortaya kmt.
Yahudiliin Tanrs Yehovay sadece bir Demiourgos
olarak gren Ophitler, Tekvin Kitabndaki ylana zel
bir nem atfetmilerdi. Onlara gre, ylan insanlarn iyi
ile kty ayrt edebilmelerini salam, halbuki Yehova
bu ok nemli bilgiyi onlardan esirgemiti. Dolaysyla
Ophitler ylana, Yehovaya bakaldrmay ve bilinmeyen,
gerek tanry aramay rettii iin gerek kurtarc gzyle bakmlard. Ophitler tarikat say da tmyle manevi bir varlk olarak grm olup bu varlk, insan sa ile
birleerek insana kurtarc gnosisi retmitir.
slam Dncesinin Teekkl Dneminde
Gnostizmin Etkileri:
inasi Gndz, Mitoloji ile nan Arasnda adl
kitabnda Gnostizmi yle anlatmaktadr:
Gnostizmin tam bir tarifini yapmak genellikle zor
olmakla birlikte, gnostizmin Tanr, alem, insan, kurtulu
ve bilgi gibi temel konularda kendine zg aklamalar

getiren ve M.. 5nci ve 4nc Yzyllardan itibaren eilti Ortadou toplumlarnca yaygn olarak temsil edilen
dini-felsefi bir akm olduu sylenebilir. Yahudilik ve
Hristiyanlk iersinde Bat tipi gnostik inan ve retileri
temsil eden birok ekol var olduu gibi, tamamyla gnostik
bir karaktere sahip olan ve Dou tipi gnostik gelenekler
olan Sabiilik ve Manihaizm gibi akmlar da mevcuttur. Ortadou meneli olan gnostik inan ve retilerle
Hint gelenei arasnda da eitli konularda dikkate deer
benzerlik ve paralellikler mevcuttur.
Gnostizm, ya da tamamyla gnostik karakter tayan
dinler ya da eitli dini gelenekler iersinde yer alan inan,
dnce ve riteller eklinde Milat ncesi dnemlerden
itibaren Ortadouda olduka yaygn olan bir akmdr.
M.S. 8nci Yzylda Uygurlarn resmi dini olan
Maniheizm, tamamyla gnostik inan ve retileri temsil eden bir dini gelenektir. Yine M.S. IInci Yzyldan itibaren Gney Mezopotamyada varln srdren ve neminden dolay Kuranda yerde ismi anlan Sabiilik
batan sona gnostizmi temsil eden bir akmdr.
Bundan baka Hermetistler, eitli gizem dinleri
mensuplar, Yahudilik ve Hristiyanlk iersinde yer
alan eitli mistik hareketler de gnostik inan, reti
ve hayat tarzn yanstmaktaydlar. Ksacas, gnostik
dnceler, inanlar ve yaam biimi, farkl isimler
ve cemaatler halinde tarih sahnesinde yer almalarna
ramen Ortadouda, yaayan halklarn ortak paydalarndan birisi, belki de en nemlisiydi.
Bir baka ifade ile, slam hakimiyeti ncesi dnemde
gnostizm, bu yrenin bir alt kltr konumundayd ve
farkl dil, din ya da cemaat mensubu olan insanlarn mitlerini, inanlarn ve ritellerini ekillendiriyordu.
Gnostik retinin arka plannda madde-mana, aydnlk-karanlk, ruh-beden ve dnya-te dnya gibi deerler arasnda var olduuna inanlan kat bir dualizm
bulunur.
Gnostikler makro planda lemi, k lemi ve karanlk alemi eklinde ikiye ayrrlar. Ik ya da nur lemi iyilii, hakikat ve gerei temsil ederken karanlk ve zulmet
alemi ktl, yalan gerek olmayan temsil etmektedir. Ik lemiyle karanlk lemi arasnda bitmek tkenmek bilmeyen bir mcadele ve ekime vardr. Madde ve
maddi olan her ey, yani iinde yaadmz dnya, bedenlerimiz ve bu dnyaya ait olan her ey ktlk alanna
aittir ve dolaysyla bizatihi ktdr. Ruh ve ruhsal olan

varlklar ise k alemine aittir ve yaps gerei iyidir.


Ktlk lemiyle iyilik lemi ya da k ile karanlk
veya nur ile zulmet arasndaki bu mcadelede baarl olacak olan, iyilik, yani k veya nurdur. Makro hayat temsil eden insan asndan da asl olan, iyilik alemine ait olan
ruhsal varlna deer vermek ve ktle ait olan maddi
yapsna, yani bedenine ve bedenin istek ve arzularna boyun ememektir. Varlk itibaryla kt olan bu dnya ve
dnyevi eyleri terk etmek, k ve iyiliin timsali olan ruh
ve ruhsal aydnlanmaya kulak vermek gerekir.
Gnostik dncede insann yapsyla ilgili bir lemeye yer verilir. Buna gre insan unsurdan; ruh, beden ve nefisten oluur. nsan oluturan bu unsurdan
ruh, kken itibaryla k alemine aittir. te yandan beden
ve nefis ise yaplar gerei kt tabiatl ve sflidirler; zira
bunlar ktlk alemine aittirler.
Gnostiklere gre beden ierisinde ruh, hapishanedeki bir tutsak gibidir. Zira ruhu epeevre kuatan beden,
onu elden karmamak amacyla tutsak etmitir ve onun
iyilik ve nn da aksetmemesi iin elinden gelen her
eyi yapmaktadr. Ik ve iyilikle olan ezeli mcadelesinde bir k unsuru olan ruhu tutsak etmi olan ktlk,
ruhun kamasn engellemek iin bedeni ve her trl
dnyevi arzu ve ihtiras temsil eden nefsi kullanmaktadr.
Ksacas ruhun bu dnyadan ka beden ve nefis ile engellenmeye allmaktadr.
Gnostik tasavvura gre kurtulu ya da hidayet, sfli
madde alemine den ruhun tekrar ilahi aleme ykselmesi ile gerekleir. Gnostiklere gre ilahi lemin bir paras olan ruh lmszdr.
Gnostik inan ve retilerin odak noktasn oluturan
bir reti olan gnostizmin kurtarc bilgi ve gizli hikmet doktrini de dikkat ekicidir. Bu reti-baz kk
yorum farklaryla birlikte- btn gnostik sistemlerde
nemli bir yer tutar. Gnostik terimi de bilgi anlamna
gelen Yunanca gnosis teriminden gelmektedir. Bu sfli
alandan kurtulabilmesi iin ruhun sahip olmas gereken
bu bilginin birtakm zellikleri vardr.
Bu bilgi kutsal bir bilgidir ve ilahi alann merkezinde
yer alan yce Tanrdan kaynaklanr. Bu bilgi ezoterik, gizli bilgidir; gnostiklerden bakas onu bilemez, anlayamaz
ve idrak edemez. Kendilerine bu bilgi balanm olan
gnostiklerin bunu veya bunun tezahrlerini da aksettirmeleri, ifa etmeleri en byk sutu.

Gnostizmde kurtarc ya da mridin arpc bir


zellii de sfli alemde irat edici olarak grevlendirilmeden nce, bizzat kendisinin de ilahi takdir gerei bu
kt alanda yaamay, burada kurtuluun yolunu aramay
ve nihayet kurtarc bilgiye vakf klnarak sfli alemden
kurtarlmay tecrbe etmi olmasdr yerinde bir ifadeyle
o, bizzat kendisi kurtarlm olan bir kurtarc, irat edilmi bir mrittir.
Gnostik gelenee gre, ruhun kurtarcy ve mridi
kavrayabilmesi ve kendisini hidayete kavuturacak olan
ilahi bilgiyi alabilmesi iin bu hususta gerekli olan altyapy hazrlamas zorunludur. Bu gaye dorultusunda btn
gnostik toplumlar az ya da ok, hafif ya da kat bir asketizme yer verirler. rnein Maniheizmde, Maniheist cemaat arasnda kurtulua en yakn olarak grlen sekinlerin
karakteristik zellii, elden geldiince az yemek, az konumak, az uyumak, dnyevi her trl i ve megaleden uzak
durmak, evlenmemek, btn zamann dua, ibadet ve dini
retiyle geirmeye almaktr.
Eline, beline ve diline sahip olmak ifadesi Maniheist
ahlak anlaynn temelini oluturan bir zdeyitir. te
yanda halka karmamak, dnyevi her trl arzu ve ihtirasa kar direnmek, ahlaki her trl ktlkten uzak
durmak, btn gnostik toplumlarn ortak zelliklerindendir. Gnostik gelenee gre ideal bir yaant, sfli
alemden tamamen el etek ekmeyi gerektirir.
Ksaca zetlemeye altmz gnostizmin bu zellikleriyle bata eitli tasavvuf ekolleri olmak zere, slam
dnce tarihi iersinde yer alan eitli akmlarca temsil
edilen benzer dnce ve retiler arasnda yakn bir iliki olduu aka grlmektedir.
Gnostik dinlerde olduu gibi maddi leme kar
olumsuz yaklam hemen hemen btn tasavvuf ekollerinin ortak zelliidir.
Naziler Irk Gnostikler miydi?
Hitler Almanyasnn Gizli Tarihi adl kitabmda bu soruya bir cevap aram ve gnostik Marcion retisinin
Thule rgtnn temel retilerinden biri olduunu
yazmtm.
1221 ylnda kurulan Marcionist Tapnaklar rgt bugn hala Societas Templi Marcioni-STM ad
altnda Avusturya ve Almanyada faaliyette bulunmaktadr.

Burada Nasyonal-Sosyalist Parti teorisyeni ve Thule


yesi Alfred Rosenberg ve S.S.-Thule dnce sistemi
zerindeki gnostik etkileri gstermeye alacam.
A. Rosenberg 20nci Yzyln Miti adl kitabnda
zellikle, gnostik bir mezhep olan Katharlardan bahsediyor ve Kathar din felsefesinin Almanyann yeni dini
olacan sylyordu.
Katharlar yalnz Rosenbergi deil, S.S.-Reichsfhrer
H. Himmleri de ok cezp etmiti. Himmlerin S.S. kurmay heyetinde bulunan S.S.-Unterscharfhrer-Astsubay
Otto Rahn Katharlar ve Grail-Kutsal Kse aratrmalar konusunda gerek bir uzmand. Rahnn Luzifers
Hofgesind adl kitab, baz aratrmaclar tarafndan S.S.
dncesini gsteren karakteristik bir belge olarak nitelendirilmektedir. Amerikal aratrmac Buechnere gre
Rahnn Fransadaki gizli misyonu Grail ve Katharlarn
gizli hazinesini bulmakt. Rahnn 1939 ylnda intihar
etmesi zerine, bu grev S.S. Albay Skorzenye verildi.
ddialara gre o, La Peyre tepeleri civarnda hazineyi bulmutu. lgintir ki 1930lu yllarda Rahnn Kutuplar
adl, Hans Hrbigerin nordik ve ezoterik dnya grn benimsemi, bir Fransz gizli rgt ile ilikisi vard.
Fransz Kontes Poujol-Murat Katharlar ile ilgili aratrma
masraflarn karlyor ve hatta zel otomobilini ve ofrn Rahnn emrine tahsis ediyordu.
Marcionist Sapknlk-Heresy:
Sinop piskoposunun olu Marcion, Pavlusun bir tilmizi
olarak doktrininin esasn Tevrat-ncil kartl zerine
oturtmutu. Romada nceleri iyi karlanm olan Marcion
daha sonra keilere Tevratn Tanrs-Yani, Dnyann
Yaratcs Demiourgos ve sann ifa ettii Tanr arasndaki
kartlklar izah etmekteydi. Anti-tezler adl kitabnda
rnein sava emreden Tanr ile rahim, rahman sahibi
Tanrnn badamayacan gstermiti. Marcion sisteminin mantki sonucu olarak tm Tevrat toptan reddediyor
ve kitap olarak sadece Luka ncilini ve Pavlusun dizeli on
mektubunu muhafaza ediyordu.
M.S. 144de Roma cemaatinden atlan Marcion, rtbe
silsilesi, ayin trenleri ve dini eylemleri ile kendi kilisesini
kurmutu. Bu kilise Douda Vnci Yzyln sonuna kadar
varln srdrmt.
IInci Yzyln ortalarnda Gnostik dnce alabildiine deiik olmasna ramen, temelde ayn kalm olarak
Basilides, Valentinus ve Marcion gibi byk nderlerin
ynetiminde btn Roma mparatorluunu sarsmtr.

br byk Gnostik liderlerin ksa mrl dini


dnce mektepleri kurmu filozoflar olmalarna karlk Marcion, mektep deil, birok yzyl sren Gnostik
dncelerin muhafz olmu bir kilise kurmutu. Onun
gznde evren basitti. inde yaadmz gzle grnr, ceza verme prensibi ile idare edilen zalim bir dnya
vardr; dnyay yaratan, Tevratn merhametsiz Yehovas
vard. Nihayet, bir baka boyutta gerek Tanr, nazik ve
rahim yi Yabanc vard. O daima mevcuttu ama kendini, insana rahim say, Yehovann souk retisine Sevgi
ncili ile kar koymak zere, yeryzne gndererek ifa
etmiti. Eski-Ahit ile Yeni-Ahitin birbirinden ayrlan
mesajlar Marcionu ok etkilemiti ve bu sonuncusunu
hibir surette ilkinin tamamlaycs olarak grmyordu.
Hatta Tevratta haberi verilmi olan sava, intikam alcnn saya benzer bir taraf olamazd. Ona gre bu iki
reti, keskin bir kartlk iindeydi ve bunu, imannn
temeli yapmt.
Marcion bylece dosdoru giden bir dualistti. Ama
onun dualizmi allm tipten deildi; o, iyilikle ktl
deil, adaletle rahmeti, zulmle sevgiyi karlatryordu.
Yaratlm dnya kt deil, basite adil olmalyd; ama
ne olursa olsun, ondan kanmak gerekiyordu. Bu itibarla
zhd ve takva gerekliydi. Dnya zevklerinde ifrat, acnacak bir durumdu. Her eyden nce evlenmek ve ocuk
yapmadan uzak durmak gerekiyordu.
Marcionist Kilise ilk byk Hristiyan dualist Kilisesi
olmutu ve Ortodoks yazarlar dualist Hristiyan sapknlarna Marcionit sfatn yaptrmakta biraz hakllard.
Marcionun kurumlar, Gnostiklerin garabetlerine
yeni bir boyut getiriyordu. Yehova Tanr kart idiyse,
Eski Ahitin canileri kahraman olmalyd.
Marcion, kuramlarnn iinde yetitii Suriye
Hristiyanl temelinden olduu kadar, devlet dininin,
Zerdtln dualistik olduu randan da etkilenmi olduu
sylenebilir. Zerdtln de ge Yahudilii ve dolaysyla da
Hristiyanl etkilemi olduu muhakkaktr.
Maniheizmin kurucusu Mani de kilisesinin rgtlenmesinde Marcionu rnek almt. Maniheizmde de
Zerdti unsurlar bulunduu inkr edilemez.
zmir piskoposu Polycarpusun Sende eytann ilk
ocuunu gryorum, dedii Marcion, nemli ve etkili
bir Hristiyan retmen olmu, retisi ve de rgtleyici faaliyetlerinden ortaya kan Marcionism, II. Yzyl

Kilisesini derinlemesine blm ve bu keyfiyet V. Yzyla


kadar srm ve sonunda Marcion Roma cemaatinden
dlanmt.
Maniheizm Sapknl:
Maniheizm sapknl, Bat Kilisesi zerinde uzun sre
ok etkili olmutur. M.S. 242de Mezopotamyada Mani
tarafndan kurulmutu ve Ortodoks Hristiyanlnn ba rakiplerinden biriydi. Mani, Bat Kilisesi tarafndan M.S. 276da
ehit mertebesine ykseltilmi bir ahsiyetti. lk taraftarlar
arasnda Katolik Kilisesinin byk savunucularndan olan
Aziz-St Agustine bulunmaktadr. St. Agustinenin Tanr
ehri adl kitab gl Maniheist etkiler tamaktadr.
Mani, zamannn ve blgesinin gl gnostik arka
plann yanstmaktayd. Maniheizme gre ktln
kkenleri maddenin iinde bulunuyordu. Bunun-yani
maddeye bamlln oalmas Tanr maneviyatna
kar idi. Madde hibir zaman kurtarlamayacak ebedi
bir ktlk idi. Ruh, madde-d olduu iin ilahi idi.
nsan bedeni ruhu tutsak etmi bir hapishaneydi. Bu hapishaneden tek bir kurtulu yolu vard; o da lm idi.
Daha az yaratc olan Demiurgos, grnr dnyay karanlk
glerin paracklarndan yaratmt. Bu gler, ruhsal
alandaki Tanrya karyd ve ebediyen madde dnyasnn iine hapsolmulard. Yine bu karanlk gler, insanlar ayartarak, devaml remeleri iin cinsel glerini
kullanmalarn salam ve bu ekilde ruh paralarnn
insanlarn bedenlerine hapsolmalarna sebep olmulard.
Aksi takdirde bedenler l bo kabuklar haline gelecek ve
karanlk glerin kontrol edebilecei kimse olmayacakt.
Bu ikiye blmeye-Dichotomi anti-kozmik dualizm
deniyordu. Bu, gnostizmin btn nemli eserlerinde fakat
zellikle Maniheizmde grlr. Gnah, madde dnyasndaki hayatn ta kendisidir. Yalnz hayat kvlcm yani, insan ruhu, lahi dnce ve davranlar iin uygundur. Bu
dualizmde snrl her ey-Yani mala bal olan kt,
ebedi olan her ey, yani Tanrnn ebedi ateinin kvlcm
olan insan ruhu iyi idi.
Maniheizmin kat bir etii vard. nsanlar, hayvanlar ldrmeleri ve kan aktmalar yasaklanmt. Yukarda
anlatlan sebepten dolay da cinsel ilikinin her tr lanetleniyordu. Btn maddesel zevkler ve mutluluklar,
eytani saylp reddediliyordu.

Baz Maniheist Sekinler veya Mkemmeller


dilenerek yiyeceini temin ediyorlard.
Maniheistler dinleri ile uyumayan sekler yasalara
aldr etmezler ve inanlar iin rahatlkla lm gze
alabilirlerdi.
Dorusunu sylemek gerekirse, Maniheistler
Hristiyan deildiler. Yalnz Hz. say deil, dier btn
dini lederleri rnein; Buda, Lao-tzu ve dierlerini de kabul ediyorlard. Onlar ne, sann yeniden bedenlenmi
bir tanr olduuna, ne de ha zerinde ldne inanmyorlard. Onlara gre sa da dierleri gibi bir insand. Baz
eletirmenler Maniheistleri panteist olmakla sulamlardr. uras da bir gerektir ki Maniheistler Hristiyanlarn
inand birok eye inanmyorlard. zellikle ha onlar
iin Tanrnn deil, maddenin bir sembol idi, nk onlar Tanrnn her yerde var olduuna inanyorlard.
Maniheist hareket muhtemelen iki sebepten yok oldu.
Maniheistler cinsellii reddettii iin ok anti-sosyal idiler, ayrca sava, iddet ve kan dkmeyi de reddettikleri
iin, kan ve iddetin egemen olduu o alarn dncesine ok ters dyorlard.
M.S. 450de Agapius, Maniheizmi ve gerek Hristiyanl
badatrmaya alt, fakat fazla tutunamad.
Dier bir gnostik grup olan Paulusularn
Samosaial Paulus diye birinin mridleri olduu syleniyordu. 8nci Yzyldan balayarak bunlar hzla oalmaya balamlard. Bu mezhep bir toplulua, topluluk
da siyasal bir gce dnyordu. Bizans mparatorlar
bunlar yok etmek iin zerlerine ordular gndermilerdi. Paulusular Arap dnyasnn snrlarna kadar dayanmlard. Paulusular Frata doru yaylmlar, kuzeyde
Karadenize kadar uzanan Bizans topraklarn ele geirmilerdi.
Paulusular, Eski Ahiti inkr ediyorlar, ayinlerini
reddediyorlar, ha kmsyor ve Bakire Meryeme sayg
duymuyorlard. Paulusular, Eski Ahitin Yehovaya tapan
hrsz ve hilekar bir rk tarafndan yazldn ve tamamen bir aldatmaca olduunu savunuyorlard. Bu sebepten Yahudilerden nefret ediyorlard. Fakat bir taraftan da
Yahudileri Hz. sann katilleri olarak grmyorlard, nk onlar, Hz. sann haa gerilmesini bir ilzyon olarak
deerlendiriyorlard. Onlara gre Aziz Peter, Hz. saya
ihanet eden tipik bir Yahudi idi. Paulusular eitli sebeplerden geleneksel kiliseye saldryorlard. Onlara gre

rahiplerin siyah giysileri eytann kostm idi. D grnte Ortodoks Hristiyanlar gibi davranan Paulusular
aslnda takiyyeci bir gr benimsemilerdi.
ncil ve nefret edilen Tevrat, yalnz ezoterik kullanmlar iin kabul edilmi gibi gsteriliyordu. nanlarna
gre, kutsal kitaplardki gizli anlamlar ve vahyedilen
szleri, ancak maddi dnyadan kamay bilen, inisiyeler
anlayabiliyordu.
Bir alanda bunlar Maniheizmden farklydlar.
Onlarn aksine, inanlar iin savap lmeye hazrdlar. Baarlarnn ou, nce Bizans ordularna, sonra da
Bulgar mparatorluuna kar kmalarndan ileri geliyordu. Paulusularn tarih zerindeki etkileri sava
glerinden ok, dncelerinden olumutur.
Paulusular glerinin doruuna Tychicus zamannda-M.S. 801-835 ulatlar ve baz kk gruplar halinde
1200 ylna kadar var olmaya devam ettiler.
950 ylnda Paulusu ve Maniheizm dncelerinin
sentezinden olumu bir hareketin Bulgaristanda ortaya ktn gryoruz. Bogomili denilen bu hareketin kelime anlam Tanr merhametlidir veya Tanrnn
Merhameti idi.
Dualist bir dnya grn benimseyen Bogomililere
gre eytan-Bogomililer ona Satanel diyorlard
Tanrnn olu ve sa da onun kardeiydi. Onlara gre
eytan Ademi yaratmak iin, Tanrnn ebedi ruhundan
bir kvlcm almak istemi, fakat ruh yerine geri dnememiti. Bogomililere gre, Tevrattaki ylan, demi
Satanelin aldatmasna kar uyarmak iin grnmt ve
bu sebepten Satanel tarafndan lanetlenmiti.
Bogomili inancna gre, Tanr ve olu yle bir anlamaya varmt: Tanr ondan alnan paray, yani insan
ruhunu, eytan da bedeni ynetecekti. nsan rknn ve
Satanelin insan bedenleri zerindeki kontrolnn sonu
gelmemesi iin, eytan insan rknn devamn salamalyd. Ancak bu ekilde btn ruhlar bedenlere hapsedilebilirdi. Bu sebepten o, cinsellii ve remeyi kontroln
ba vastas olarak kullanmaya balad. Seks ve reme olmadan Satanelin kontrolnn bir gelecei olamazd. u
halde gerek inanl bir Bogomilinin evlilii ve cinsellii
reddetmesi gerekiyordu.
Bogomililer, ha eytann bir sembol olarak grdkleri iin inkar ediyorlard. Onlar Hz. sann retilerini de toptan reddediyorlard.

Katharlar-Saf Ve Arnm Olanlar:


20nci Yzyln Miti adl kitabnda, Nazi partisi teoriyseni Alfred Rosenberg, eserinin birok sayfasn Katharlara
ayrmt.-Katharlar Albigensiler veya Arnm Kiiler
olarak da bilinirler.
Rosenberg, Kathar Hristiyanln Roma Katolikliine tercih ettiini aka belirtmiti.
Katharlar Reformasyondan yllar nce, Orta Avrupadaki Maniheist gelenein taycs olup, Bogomililerden
ve Paulusulardan nemli lde etkilenmilerdi. Eer
Katharlar askeri bakmdan faal ve sava olmu olsalard, bugn Avrupa tarihinde Hristiyan reformcular olarak
Luther ve Calvinin deil, onlarn ad geecekti.
Katharlarn ortaya k 1025 yldr. Bu yl, Almanya,
talya ve Fransada ortaya kan hareket, ngiltereye de yaylma istidad gstermitir. Kilise onlar basit olarak Yeni
Maniheistler olarak nitelendiriyordu. Kathar sapknlnn kuruluu ile ilgili birok efsane vardr. Fakat bu konu
ile ilgili olarak ne belirli bir ahs, ne de belirli bir grup
tespit edilebilmi deildir. Reims bapiskoposu Aurillacl
Gerbertin 991 ylnda yapt aklamalar gnostik ve
Maniheist olarak nitelendirilse de, Kathar dinine nclk
ettii veya yaygnlamasna hizmet ettii sylenemez.
1028 ylnda Akitanya Dk William V, bir piskoposlar konseyi toplayarak sapknln ortaya kt yeri tespit
etmeye alt. Konsey, bu inancn talyann kuzeyinde
doup bydne karar verdi. Modern aratrmaclarn
bir ksm hareketin Bulgaristanda doduuna, dier bir
ksm ise, Ermenistan ve/veya Bizans mparatorluunda
doduunu iddia ederler. Baz aratrmaclar ise hareketin, gnostik mezheplere byk hogr ile bakan slam
lkelerinde ortaya ktn iddia etmektedirler.
Katharlar klasik Maniheist anlamda dualisttiler. Bu
sebepten onlara Maniheist de denmiti. Baz ksmlar ran-Zerdt inancna dayanan geleneksel dualizimde,
birbirine eit gte iyi ve kt iki Tanr anlay vardr.
Katharlar, Yahudilerin Yehovasn eytann bir enkarnasyonu olarak gryorlard.
Katharlar ncilin ezoterik yorumuna inanyorlar ve kendilerine uymayan blmleri de kutsal kitaptan karyorlard. Onlara gre ncildeki baz blmler,
Yahudiler tarafndan kafalar kartrmak ve iman sarsmak iin sonradan ilave edilmiti.

Katharlarn Mkemmelleri ile dier halk arasnda belirgin bir gark vard. Dierleri Gerek Hristiyanl renen
insanlard ve eer isterlerse evlenebiliyorlard. Fakat son
yemini eden inisiyelerin cinsi mnasebette bulunmalar ve
bir aile evresinde bulunmalar yasakt. nisiye olmayanlarn eitimi genellikle on yl veya daha fazla sryordu. Baz
Katharlar ancak lme yaklarken yemin etmiler ve bu ekilde Mkemmelin uymakla mkellef olduu moral koda
uymamlard.
Kathar dininin en kutsal eyi Consolementum idi.
Bu bir Mkemmelin veya bir sempatizann evinde bulunurdu. Genellikle Servitium denilen gnahlarn ve yanllarn itiraf ile kutsal ayin balard. Mevcut herkes, ister
Mkemmel, ister takipi olsun bu ayinlere katlmakla
mkellef idi. Bu seromonilere ait eski yaztlar bugnk
tarihilerin eline gemitir. Bunlarn aslnda Ortadoks
Hristiyanla kar olmadn yalnz, gnahlarn bedene
ve maddi dnyaya ait olduu konusunun zellikle vurgulandn gryoruz.
Adayn son mkemmellik ritine inisiyasyonu olduka
basitti. Bu ayin, Kilise Babalarnn kabul edilmi yazlarn
ve Kitab- Mukaddesi kapsyordu. Ama bunlardan Kathar
inancna ters gelenler rahatlkla reddediliyordu. Bir aday et
yemekten, dnyevi zevklerden, kibirden, gururdan, yalan ve
dedikodu v.b eylerden uzak duracana dair yemin etmek
zorunda idi. Roma Katolik Kilisesi tam bu noktada Katoliklie
ait btn deerlerin inkar edildiini iddia ediyordu.
Katharlar Hristiyanlarn aksine arap imezlerdi ve
Aar- aban-Komnyonye kar idiler. Onlara gre
maddi hibir ey Tanr nazarnda kutsal veya arnm olamazd.
Katharlar, Hz. sann bizler gibi bir insan olduuna,
Yahudi olmadna ve bir bakireden domadna ve ebediyen gnahtan arnm bir kii olmadna inanyorlard.
Onlara gre armha gerilen insan-Tanr deil, insan sa
idi. Katharlarn temel inancna gre Tanr bedenlenemezdi, nk insan bedeni maddeden olutuu iin kt idi.
Katharlar Hz. sann Yahudiliini de kabul etmiyorlard,
nk onlar Yahudilie ve Tevrata toptan kar idiler.
Hristiyanln geleneksel cennet ve cehennem inanc
da Katharlar iin kabul edilemezdi. nk iinde yaadmz dnya, eytann maddi dnyasyd ve ktlklerle
doluydu. Yalnz bedensel arzularn ve eytan reddedenler cennete girebilecekti. Consolamentum ktlkler-

den arnma anlamna geliyordu. Ayn ekilde onlar ller


iin dua etmiyorlard. nk madde dnyasnn ktlklerinden kurtulmu olan ruhlarn yardma-dualara
ihtiyac yoktu. Kurtulamayan ruhlar ise yeniden, bu dnyann maddesine tutsak oluyorlard.
Katharclk ile ilgili almalarn hibiri
Reenkarnasyon-Yeniden bedenlenme meselesine deinmemitir. Fakat grne baklrsa, dinlerinin mantki
neticesi bu inanca gtryordu. Katharlara ait birok kaynak bu konuda suskunluunu korumaktadr.
Yksek bir sembolik anlam hari, Meryem, Kathar
retilerinde yer almyordu.
Katolik engizisyonu Katharlar panteist olmakla sulamt. Katharlara gre ruhsal alanda btn varlklarda
ilahi bir para bulunuyordu. Bunun tersi olarak da hibir maddi ey, ilahilik ihtiva etmiyordu. Katharlara gre
Tanr, materyalist ayrln ve oulluun anti-tezi idi.
Baz Katharlar her eye muktedir Tanrnn maddeye nfuz edebileceini veya madde grnts alabileceini ve
iradesiyle Ik nsann maddesel hapishaneden kurtarabileceine inanyorlard.
Katharlara gre Yahudilerin Tanrs Yehova hem
kt, hem de sahte bir Tanr idi. eytan Yahve-veya enkarne eytan eklinde brahim ve Musay etkilemiti.
Yani bu Yahudi peygamberler eytandan esinlenmilerdi.
Vaftizci Yahya da onlar iin ktyd, nk suda vaftiz edilmiti. Su, madde olduu iin Katharlar tarafndan kabul edeilemez bir eydi. Onlar iin geerli olan tek
ey, Ruhsal Vaftiz idi.
Rosenberg ve Gnostizm:
Katharlarn dncelerinin, Alfred Rosenbergin Katolik Kilisesine ve Yahudilie ynelik saldrlarnda etkisi
olduka fazlayd. Rosenbergin 20nci Yzyln Miti
adl kitabnda bu her iki grup, Hristiyanl yozlatran,
Tanrnn doru mesajn saptran ve Katharlara zulmedenler olarak tantlyordu. Rosenbergin kitabndaki
Katharlarla ilgili referanslar, onun gerek Hristiyanln
anahtarn ele geirdiine inandn ortaya koyuyordu.
Rosenberg gerek yazlarnda, gerekse konumalarnda
Hristiyan olduunu sylyordu. O, Katolik Kilisesini Reformasyon sonras Avrupasnda oluan temeller
zerinde, eletiriyordu. Fakat bundan ok daha fazlas da

vard. Reformasyon grevini tamamlayamamt. Luther


ve Calvin doru bir ynde harekete balamlar, fakat
tamamlayamamlard.
Protestanlar ve Waldenseler Katharlarn ada
idiler. Waldenseler ne dogmatik, ne de ezoterik doktrine
fazla bal deildiler. Onlar dier Protestan gruplar gibi,
Katolik Klisesinin ayinlerini basitletirmek ve Katolik
din adamlarnn yolsuzluklarna mani olmak istiyorlard.
Luther, ncilin yazld ekliyle yorumuna ok nem
veriyor fakat-Katharlardan farkl olarak- kutsal kitaplarn arasndan Eski Ahitin karlmasna kar kyordu.
Calvinistler ise Katolik Kilisesinden daha fazla Eski
Ahite balyd. Puritenler Eski Ahitin teokratik ynetimini yeniden canlandracak kadar ona balydlar.
Katharlar, Luther gibi St. Paule ok nem veriyor gibi
grnyorlard ama onlar iin Paul, ezoterik dncelerin bir k noktas, bir sembolyd.
Rosenbergin Hristiyanlktaki en byk mesele dedii St. Pauldu. Rosenberg, Paulu ikiyzl bir Yahudi olarak gryordu. Rosenberge gre, Paul yeni bir isim altnda Musevi eriatn, Hristiyan yasalar diye yutturmaya
alyordu. Ona gre, Paul byk bir fesatyd. Yeni din
Hristiyanl yenemeyeceini anlayan Yahudiler, Paulu
yollayarak bu dini baka bir ekle dntrmlerdi.
St. Paul sayesinde Yahudiler toplum d kalmam ve
Hristiyanl ynetmeye balamlard. Rosenberge gre,
Paul olmasayd Hristiyanlk da, Eski Ahiti ve Yahudileri toptan reddeden Bogomililer, Maniheistler, Katharlar gibi sapkn saylan dinler arasnda olacakt.
lgintir ki S.S.ler de Katharlarn okuduu kitaplardan birounu ele geirmiti.-Bunlarn ou Maniheist
mezheplerin okuduklar kitaplard.
Nazilerin Katharlara olan bu ilgisi onlarn Kathar
retisini Nordik Hristiyanln temel ta yapmak istemelerinde yatmaktadr.
Gerek udur ki, hibir ey Maniheistlerin Yahudiler
ve Eski Ahit konusundaki dnceleri kadar-Yahudi
aleyhtar III. Reichn dncelerine uyamazd.
Bu reti sayesinde Hristiyan doktrininin kuzeyli
bir yorumu mmkn olabiliyordu.

Yedinci Blm
HALER (slamda Ezoterik Bir rgt
rnei) Nizari smaililerin Kkeni:
1: slamda Mezhep Ayrm:
M.S. 632 ylnda, Batdaki Reform hareketinden de
byk bir ayrlk slam paralad. slam dinini oluturan
iki byk mezhep bir daha birlememek zere ayrldlar.
iiler, slam nderliinin Peygamberin ailesinde kalmas
konusunda srarcydlar ve bu nedenle, Hz. Muhammedin
lmnden sonra Peygamberin amcasnn olu Hz.
Alinin halife olmasn arzu ettiler.-24
24: Kaynak; Gordon Thomas, Journey into Madness.

Hz. Ali, M.S. 661 ylnda ldrld. Ancak ii teolojisine gre, Ali ve onun soyundan gelenler mamdlar,
yani Tanrsal esine sahip nderler, Tanr ile insanlar arasnda
araclk eden Hz. sa benzeri kiilerdi. En sonuncusu M.S. 940
ylnda ortadan kaybolana kadar tam 12 mam gelip gitmiti. ii inancna gre, kayplara karan sonuncu imam, geni
Arabistan llerinin birinde gizlenmekte ve yeniden ortaya
kp, adaletli ve ari bir slam ynetimini kuraca uygun zaman beklemektedir Geri dnd zaman imam, iilerin
yzyllar sonrasnda verecekleri en iddetli kutsal sava, byk cihad balatacaktr.-25
25: Kaynak; Gordon Thomas, Journey into Madness.

iann kurduu en baarl rgtlerden birisi


Kahirede stlenmiti. Aslnda bu rgt, taraftarlarn
kutsal ve zel bir greve balayabilen, bunun iin
en artc yntemleri uygulayabilen bir eitim oda idi. Amaca ulaabilmek adna, yetenekli eitmenler slama zgn demokratik fikirlerini ykarak, o dnemde Msrda hkm sren Fatimi Halifesinin emirlerini yerine getirmeye almlard.-26
26: Kaynak; Arkan Daraul, Secret Societies

Tasavvufun, en iyi bilinen mistik simgeciliinin byk blm, genellikle mer Hayyamn Rubaileri sayesinde herkesin rendii kadar, smaililer tarafndan sahiplenilmitir. ia ile tasavvufu, artc ve benzersiz biimde kaynatrarak, kendi eyhlerine sk skya bal bir
mistik topluluk oluturmulardr. Dier taraftan, mistik
esriklie ulamak iin haha ya da baka uyuturucularn kullanlmas tasavvufta olaan uygulamalardandr.-27
27: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

2: eyh-l Cebel-Dalarn eyhi:


1074 ylnda, Ermeni asll Akka Valisi Bedr l Cemali,
halifenin ars zerine, ordusuyla birlikte Suriyeden
Kahireye gelir ve kontrol ele geirir. Bu andan itibaren
Halife el-Mutansrn gc tmyle snrlanr. Gerek
ynetici ordu komutandr, artk Fatmi halifeleri birer
kukla olmaktan teye gidemezler.
Halife el-Mutansrn 1094 ylnda lmesi zerine,
yeni ordu komutan Bedr l Cemalinin olu el-Efdal,
el-Mutansrn olu Ni-zarn Halife olmasna kar
kar ve onun yerine Ni-zarn kardei el-Mustaliyi
Halife yapar. Douda, randa bulunan smaililer bu
bu oldu bittiyi kabul etmezler, el-Mustalinin Halifeliini
reddederek Kahire ile tm ilikilerini keserler. Fatmi
egemenliine bylece kar kan bu grup Nizara bal olduklarn ilan ederler.
te bu sebeple, tarihte sonradan Haiiler olarak
n salacak olan bu yeni akmn yeleri, ilk zamanlarda
Nizari smailileri olarak bilinirler.-28
28: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

Arapada assesen sz koruyucu, beki anlamna


gelir. Kimi yorumculara gre gizlerin koruyucusu deyiminin gerek kkeni bu kelimededir.-29
29: Kaynak; Arkan Daraul, Secret Societies

Hasan Sabbah, Nizari smaililerinin yeni retisini,


yani davay rgtleyen ve uygulamaya geiren inkilap
bir dahiydi. Kahiredeki Fatmi smaililerinin davasnn
yerine, Hasan Sabbah kendi retisini koymay baard.
Sabbah, 1060 ylnda Tahrann 150km gneyindeki Kum
kentinde dnyaya gelmiti.
nce bir zeks, mkemmel bir teoloji bilgisi, idealini
uzun yllar boyunca bkmadan izleyecek olaanst bir
irade gc vard. Tpk bir zamanlar kendisinin eitildii
gibi, sabrla, dinsel kukular ortaya karp yeni bir seenein muhtemel olduuna ikna edilinceye kadar srarla,
Daylamllar etkisi altna alm ve inanlarn deitirmeye raz etmiti.
Teolojik tartmalar ustaca kullanarak, inat bir
mantkla ia retisini titizlikle irdelemeyi baarm,
smaililerin fesat doasna ve geleneksel gizlicilie dayanan, ok gl bir ayrlk topluluk yaratmt.

Marco Polonun 1273 ylndaki ziyareti ve bunu


daha sonra kitabnda Dalar eyhi ve Haiinler olarak
anlatmas, Hasan Sabbah ve yksek bir vadide bulunan
Alamut Kalesini Batda bir efsane haline dntrd.-30
30:Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam
eyhin mahiyetinde, gelecekte fedaileri olacak, 12
ya civarnda birok gen vard. Onlara imeleri iin haha veriliyor ve gn sreyle uyuduktan sonra drtl,
onlu ya da yirmili gruplar halinde, ahane bir baheye braklyorlard. Bahede kendilerine gelen genler, cennete
geldiklerini sanyorlard. Etraflar mzik, ark ve rakslarla onlar elendiren gnllerini ho tutan gen kzlarla
evriliyordu. Genlerin her trl arzular annda yerine
getiriliyordu. yle ki, kendi rzalaryla bu baheden ayrlmay kesinlikle istemiyorlard.
eyh, bir dmann ldrtmek isteyince, genlerden birini yanna artp, cennete geri dnebilmen iin,
dmanm ldrmelisin, diyordu. Bylece, katiller gidip
hevesle, gnll olarak grevi yerine getiriyorlard.
Marco Polo, Alamut Ziyareti-1273
Birok tarihinin uzun yllar tartt, ancak bugn kesinlikle kantland ekliyle haha ienler ya da haha yutanlar deyimleri, asla slam kaynaklarnda rastlanlmayan,
tmyle yanl bir adlandrmadr. Kk drc bir
anlamda, kt ne sahip kiiler ve dmanlar deyimlerinin yerine kullanlmtr. Deyimin bu anlamyla
kullanm gnmze dek sregelmitir. 1930lu yllarda
Msrda gndelik dilde Haiin sz sadece grltc
ve huzur karan anlamnda kullanlmtr. zdenetim
sahibi olduu her bakmdan anlalan Hasan Sabbahn
uyuturucu kullanmak gibi bir arla kaplaca hi akla
uygun deildir. Alamut kitapl ve gizli arivlerinde dahi,
ran Hahailerinin uyuturucu kullandklarn ima eden
tek bir satr bile mevcut deildir.
Gvenli ve srekli bir sse sahip olmay baardktan
sonra, Hasan Sabbah dailerini-smaili misyonerleri Alamut
kalesinden drt bir yana gnderdi. Ayn zamanda topraklarn geniletme politikas izlemeye balad. Yeni kaleler ina
ettirdi, propaganda ya da kuvvet kullanarak, baka kaleleri ele
geirdi. Bu dnemde, Alamut ve dier kalelerde yaam, sonsuz bir disiplin ve ciddiyet iinde gemekteydi.
Hasan Sabbahtan nce, slam dnyasnda politik cinayetler yok deildi. Daha eski tarikatlar da, suikast bir
siyaset yntemi olarak kullanmlard. Haii Assassin

-Katil sz, Bat dilleri kelime daarcna, Dante tarafndan kullanld zaman katld. lahi Komedya, cehennem, XIX. Kitapta Dante kendini, kt assassinin gnahn kartan bir kei olarak betimler.-31
31: Kaynak; lo stava come il frate che confessa Lo perfido assassin

Eserin bu ksmnda, gnah kartan sulu kafas aada olarak canl canl topraa gmlmektedir. Bu sebeple
mmkn olan en byk suu ilemi olmal; yani, zellikle
dehet verici bir gnahn sahibi olmaldr. Ktlk olgusuyla,
assassin-katil sz arasnda Dante tarafndan kurulan ba,
kesinlii ve berrakl glendirir ve ite bu anlamyladr ki,
assassin sz tm Bat dillerine yaylmtr.-32
32: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

3: smaililerin Kaderi:
1256 ylnda Alamut Kalesinin, Mool komutan Hlagu tarafndan yklmasyla, Nizari smaililerinin birou
Afganistana, Himalayalara ve zellikle Sinde katlar.
Baz gruplar, zaten daha XI. Yzyl kadar erken bir
dnemde Hindistanda etkinlik gsteriyorlard. Burada,
Bohra adyla bilinen smaili tarikat mevcuttu. Bu tarikatn kurucusu, henz 1067 ylnda, Cambaya g eden
ve buradan Gujerata geen, Abdullah adnda bir Yemenli
idi. Bugn de, Bohralar hala bu blgede gizli varlklarn
ve glerini srdryorlar.
Bir dier byk kol, bugn zellikle Pencapta etkin
olan Hocalar tarikatdr. Bu tarikatn geleneklerine gre,
kurucular kuzeybat Hindistana XIII. Yzyl balarnda gelen Satagut-Gerek n retmeni adnda bir daidir.
Aa Han nderliindeki, ada smaililerin dayand temel Hocalar tarikatdr ve dorudan Nizari
smaililerinin yani Haiilerin soyundan gelmektedir.
Bugn Aa Han, tam olarak Prens Kerim el-Hseyni,
Aa Han IV, smaililerin 49uncu mam olup, dorudan
Hz. Muhammedin soyundan geldii ileri srlmektedir.
Tm dnya zerindeki tahmini 20 milyon smailinin lideri olup, sadece balardan oluan, yllk gelirinin, 1985
yl iin 75 milyon Sterlin olduu aklanmtr.
Devrimci bir dahi olarak kabul edilen Hasan Sabbahn
teolojik ve politik grleri, lkesinin Araplar tarafndan
fethedilmesi ve buna bal olarak slam dininin kabul edilmesinden sonra, rana zg ilk dinsel ve politik bir akmdr.
Bu geni anlamda, Haiilerin kurucusunun dnce ve retilerinin Ortadoudaki politik akmlar ve dinsel yaant
zerinde uzun menzilli bir etkisinin bulunduu sylenebilir.

Hasan Sabbahn miras, bugn bir yandan Aa Han


tarafndan, dier yandan Lbnan ve randa bulunan devrimci gruplar tarafndan paylalmaktadr.-33
33: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

Haiilerin Gizli retileri:


1: Dnce Okullar:
Genel olarak smaililerin zel olarak da Nizari
smaililerinin asl meselesi, her dnemde resmi slam
tarafndan sapkn kabul edilerek bask altnda tutulmak istenmeleridir-Msr Fatmi halifelerinin ynetiminde smaili inancnn resmi dinsel gr olarak
kabul edildii dnem dnda. Bu basknn sonucu
olarak, Haii inancnn herkese anlalabilir bir
aklamas yaplmamtr. Haiiler kendi retilerini gizli tutmular, dmanlar ise, sapkn olduklar gerekesiyle, inceleme aratrma yapmadan onlar neredeyse yok
saymlardr.-34
34: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

Hasan Sabbah, sradan kiilerin bilgi edinmesine


engel olmu, her kitabn tehlikesini ve her yazarn daarcn zaten bilenler dnda, bilginlerin eski kitaplar
incelemelerine izin vermemitir. Yandalar ile birlikte,
teoloji alannda, Allahmz Muhammedin Allahdr demetken teye geememitir.-35
35: Kaynak; ehrestani.

slam bir Mesih dini deildir ve bir Kurtarc-Mesih


kavramna yer vermez. Yine de, byk ihtimalle Hristiyan
etkisi altnda, slamda Peygamberin soyundan gelen bir kii
ya da yeniden dnyaya gelen sa kiiliinde, imann eskatolojik onarmcs yani Mehdi-Tanrsal Rehber kavram
zamanla gelimitir. sann ortaya kmasyla, son yarg
dnemi balayacaktr. yiler cennete giderken, ktler cehenneme atlacaklar; cennette dller, cehennemde ise cezalar
olacaktr. Bylece ngrlen Sondan nceki dnem de olduka karamsardr.-36
36: Kaynak; Encylopaedia Brittannica

eitli duygu ykl isimler altnda, Hz. sadan


Kuranda tam otuz be kez sz edilir; Allahn Habercisi
ve Mesih gibi Ama, Kurann hibir yerinde Hz. sa,
lml bir peygamberden, Hz. Muhammedin yolunu
aan kii ve tek yce Allahn bir szcs olduundan
daha farkl bir nitelie sahip deildir. Tpk Basilides ve
Maninin syledikleri gibi, Kuran Hz. sann armhta lmediini yazar; Onu ldrmediler, onu armha germediler, yle yaptklarn zannettiler. Bu pek de ak olma-

yan szler dnda baka bir yorum yoktur. Ancak slam


yorumcularna gre, lmek zere olan Hz. sann yerine
geen bir bakas vardr. Her zaman olmasa da, bu kiinin Sireneli Simon olduu ileri srlr. Baz slam yazarlar, Hz. sann bir duvar girintisine gizlenerek, tpk
Nag-Hammadi yaztlarnda da belirtildii gibi, taklidinin
armhta can veriini izlediini yazarlar.-37
37: Kaynak; M. Baigent, R. Leigh and H. Lincoln, The Holy Blood and The
Holy Grail.

Yeniden Dou retisi ya da dorusu Ruh


G kavram, randa geni kabul grm ve slamdaki
Mehdi inancna evrimlenmtir. Bu retinin smaili
versiyonu iki ayr dnce okulu biiminde ortaya kmtr. lki, smailin kendisini dorudan lmsz ve
dolaysyla Mehdi olarak kabul eder. kincisi, smailin
olu Muhammedin Mehdi olduunu ve tm dnyay fethetmeden nce lmeyeceini ileri srer.
Drziler yeniden douu kendi inanlarnn temel
ve ayrt edici bir ilkesi olarak benimserler. Drziliin
kurucusu Hakimin 12 mamn ruhuna sahip olduuna
inanrlar. Hakimin tm dinsel yetkisi de bu olgudan kaynaklanmaktadr, Haiilere oranla daha fazla bilgi sahibi
olduumuz Drzilerin retileri aslnda hemen hemen
Haiilerin retisiyle etir. Tm ruhlar hep bir anda yaratlmlardr, saylar snrldr. Her ruh bir dizi ruh g
ile geliir ve mkemmellie doru ykselir.-38
38: Kaynak; Edward Burman, The Assassins-Holy Killers of Islam

2: Hakaik-rek Gerekler:
nsanln dinsel geliiminin, her biri yedi yl sren,
yedi ayr peygamber dneminde gerekletii tasavvur edilmektedir. Bu yedi peygamberden ilk alts: Hz.
dem, Hz. Nuh, Hz. brahim, Hz. Musa, Hz. sa ve
Hz. Muhammeddir. Bu Tanr habercilerinin her birisi,
sradan insanlarn bile anlayp yorumlayabilecei bir dinsel yasa ortaya koymulardr. Buna Zahir yani d grn denilebilir. Ancak, bu peygamberlerin verdii her bir
mesajn bir de, irek, gizli gerekleri vardr. Bu irek gerekleri ancak az sayda aydnlanm kii anlayp yorumlayabilir. Buna da Batn, ya da rek Gerek ad verilir.
Hakaik-rek Gereklerin Btn bu yedi
Peygamberi izleyen birer Vasi-Eli ya da Samit-Suskun tarafndan aklanabilir. Her bir vasiden sonra, ayrca yedi tane mam dnyaya gelir. Yedinci imam bu dizgedeki yeni peygamberdir ve bylece ember tamamlanr.
Son dneme damgasn vuracak olan Mehdi, herkese
tm irek gereklerin aklamasn yapacak ve bylece
Tanrsal bilgi dnemini balatacaktr.

smaili teolojisi, ite bu denli Vahiyci-Revelationary bir nitelik tar. nsan aklndan akn olup, insann
anlayamayaca dnlen Hakaik aslnda gnostik retiden tretilmitir. Tmyle Neo-Platoncu deerlerden yola karak, maddi ve manevi dnyann ilkelerini
aklamak iddiasndadr. Gnostikler, maddi dnyann
ikincil bir Tanr tarafndan yaratldn dnrler. Bu
Eski Ahitteki Yehovadr. Yehova, gerek Tanrnn dnyay yanl inanlarndan temizlemek iin sann bedeninde
olunu gndermesine kadar, belirli bir zgrle sahip
olabilmitir.
Muhammedin gnostik bir gr olan, armhta len
kiinin sadece bir hayal, Romallarla Yahudilerin yaralayamadklar bir grntden ibaret olduunu slama uyarlamasyla, birok gnostik enin slama gei yolu ald.
smaili hakaikinin z, lk Neden olarak Tanrnn
reddedilmesinde ve kendi iinde belirli bir aklcla ynelmesindedir. Bu reti ayn zamanda smaili sapknlnn temelidir. Onlara gre lk Neden evrensel aklla birleen Tanrsal buyruk, yani Tanr szdr.-Logos=Kelam
Bu yzden, smaililerin buyruk-dzen-yasa hakkndaki
dnceleri, irek retilerinin ekirdeini oluturur ve
Neoplatoncu felsefe ile slamn sentezini gerekletirir.
Hasan Sabbahn gc ve fedailerinin ball, Tanrnn
akn doas hakkndaki smaili retisinin kategorik srarndan kaynaklanr. Bylesi mutlak bir Tanr ve mutlak
bir mam, mutlak bir inan ve itaat gerektirir.
Tam Aydnlanmlar:
1: mam-Ali ve Nizarn soyundan.
2: Daid-Duat-Ba Dai.
3: Dail-Kebir-Byk Dai.
4: Dai.
Yar Aydnlanmlar:
5: Refik.
6: Lasik.
7: Fedai.
Her ne kadar, aydnlanma derecelerinin ayrntlar,
1322 ylnda Drziler hakknda kaleme alnm tarihi bir
belgeden aktarlmsa da, Haiiler ile asl fark, derece saysnn Drzilerde, belki de dokuz gksel cisimle uyum
salamak iin, dokuza ykseltilmi olmasndadr.-39
39: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam

3: Dokuz Derece:
Adaylar, hayat boyu kendilerini de retmenleri kadar nemli klacak olan, ebedi bilgelik ve gizli g sahibi olacaklarna inanarak rgte katlrlar ve dokuz dereceden oluan bir aydnlanma srecinden geerlerdi.

lk Derece:
lk derecede, retmenler adaylar, tm nceden renip
kabul ettikleri dinsel ve siyasal dnce ve yarglardan
kuku duyma durumuna drrler. Daha nce kendilerine retilen her trl bilginin nyargl ve sarslabilir
olduuna, muhtemel her eit tartma teknii kullanlarak
inandrlr. Arap tarihi Maknzinin aktardna gre; bunun sonucu, rencilerin her sorunun en doru yorumunu yapabilen tek gerek bilgi kaynann retmenleri
olduuna inanmalar ve retmenlerinin kiiliklerine
baml duruma gelmeleridir. retmenler ayn zamanda, formel bilginin aslnda, hazr duruma geldiklerinde renecekleri, gerek, gizli ve gl srrn sadece
bir rts olduu hakknda srekli ipular verirler.
Bu akl bulandrma teknii, rencinin bir retmene
kr-krne ballk and iecek hale gelmesine kadar
srdrlr.
kinci Derece:
rencilere bu derecede, korunmas mama teslim edilmi
olan irek bilgiler olmadka, bu irek retinin basit birer
simgesi durumunda olan dinsel kurallar izlenerek Allahn
rzasna ulamann imkansz olduu retilir.
nc Derece:
Bu derecede, gelmi gemi mamlarn says ve
kiilikleri yedi saysnn maddi ve manevi dnyadaki
anlam aktarlrd. Artk kesinlikle 12 mamc inan ve
grlerden uzaklatrlarak, son alt mamn sayg duyulmaya gerek olmayan, manevi bilgilerden yoksun, sradan
insanlar olduklar retilir.
Drdnc Derece:
renciye, yedi Natk-Bildiren, Peygamber dnemleri,
onlar izleyen alt Samit-Suskun mamlar ve her yeni
Natn kendinden nce gelenlerin dini retisini nasl
deitirdii retilir. Bu eitim, Hz. Muhammedin son
Peygamber ve Kurann da Allahn son vahyi olmadnn
kabul ettirilmesini ierir ki, bunlar renciyi slam
dininden karr. Bu derecede ayrca, yedinci ve son
Natk Sahih-ulAmr-Varlklarn Sahibi smailin olu
Muhammedin Eskilerin Bilimini-Umul-ulEvvelin tamamlayp, irek retinin bilimi olan Tevil-Allegorik
yorum bilimini kurduu aktarlr.

Beinci Derece:
Bu derecede, geleneklerin tm terk edilerek, Saylar Bilimi ve Tevil uygulamalar retimine balanr. Srekli
konuulan konu dindir. Kurann szck anlamna giderek daha az nem verilirken, slam dininin tm kural ve
artlar ortadan kaldrlmak istenir. 12 saysnn anlam
ve 12 hucca-kant retilir. Bu huccalar, mamlarn
propagandasna temel oluturan ve onlarn kiisel
retilerini ynlendiren kantlardr. Ayn zamanda, hucca szc, her mam tarafndan, ba dai olarak atanan
kiilere de ad olarak verilmitir. Sonradan, 12 hucca insan omurgasndaki oniki srt omuru ile badatrlr, yedi
kafa omuru-cervical ise 7 peygamber ya da 7 mam
simgeler.
Altnc Derece:
slam dininin artlar-Namaz, oru, hac, zekt, kelimei ahadet ve tm dier ritlerin alegorik anlamlar bu
derecede renciye aktarlr. Grnmde uygulanan bu
art ve ritlerin temelde nemsiz olduu ve bilgiye ulam
kiilerin bunlardan vazgeebilecei retilir.
nk bu uygulamalar, kurnaz yasa koyucular tarafndan, cahil ve kaba halk ynetmek iin konulmutur.
Yedinci Derece:
Bu ve bundan sonraki derecelere, retinin yaps ve amalarn kavrayabilen nde gelen kiiler kabul edilirdi. nceden var olan-Pre-exisient ve Sonradan ortaya kan
-Subseqent kavramlar ve bunlarn dualist yaps bu derecede retilir ve bylece, kiinin Tek Tanr retisine
olan inancnn yklmas amalanr.
Sekizinci Derece:
nceden var olan Sonradan ortaya kan ikili retisi
gelitirilir, renci tarafndan derinlemesine kavranmasna
allr. Ayrca, en nemlisi, bu iki kavramn da zerinde, ne
ad, ne nitelikleri bilinebilen, hakknda hibir bilgi bulunmayan, tapnmak bile mmkn olmayan bir yce Varlk
olduu hakkndaki ilk bilgiler verilmeye balanr. Bu isimsiz Varlk Zerdt inancndaki, Zervan Akananay
-Sonsuz Zaman andrmaktadr. Ancak, retinin bu
noktasnda, smaililer arasnda farkl anlaylar, atma
ve karklklar ortaya kmtr. Yine de, Nuveyri bu fikirleri kabul edenlerin yeri, dualistlerin ya da maddecilerin yanndan baka bir yer olamaz, diyerek tmn ayn

sepete yerletirmitir. Bu derecede, renciye peygamber


olmak iin, mucizeler yaratmaktansa politik, sosyal, dini
ve felsefi bir sistem yaratp uygulamak kabiliyetini gstermek gereklilii retilir. Ayrca, dnyann sonu, yeniden
dou, cennet-cehennem gibi alegorik kavramlarn yan
sra eitli kyamet doktrinleri de aktarlr.-40
40: Kaynak; Arkon Daraul, Secret Societies.

Dokuzuncu Derece:
Aydnlanmann bu en son derecesinde, tm dogmatik din kurumlarndan syrlan kii artk, en saf ve basit
anlamyla, bir filozof olmutur. Kendi arzusuna ve keyfine
uygun den, dnce sistem veya karmn istedii gibi
kabul etme zgrlne kavumutur.
Yedinci derece Byk Gizin aklamasn getirir,
tm insanlar ve evrendeki tm varlklar aslnda bir btndr. En basit ey bile bu btnn bir parasdr ve bu
btnn yaratma/yok etme gc vardr. Bir smaili olarak
birey, kendinde uyanmaya hazr olan bu gc kullanma
ansna sahiptir. Bu nedenle, gcn bir paras olduunu
kavrayan kii, insanln bu muazzam potansiyelinden
habersiz olan dier bilgisizleri ynetebilir. Bu g,
Zamann Tanrs-Lord of Time ad verilen esrarl varlk sayesinde edinilmitir.
Sekizinci dereceye hak kazanabilmek iin, kii tm
dinlerin sahtekarlk olduuna inanmaldr. nemli olan
yalnzca birey ve bireysel akldr; o da ancak, en byk
g olan mama hizmet ederek mkemmellie eriebilir.
Dokuzuncu derece, inan diye bir kavramn mevcut
olmad, aslnda her eyin eylemden ibaret olduu srrnn akland son derecedir. Herhangi bir eylemi dnp uygulamak da, tm akl ve mantn yegne sahibi
olan mamn elindedir.-41
41: Kaynak; Edward Granville, St. Bards Hospital Journal-Mart 1897.
Kaynak; Arkon Daraul, Secret Societies.

4: Oklt Gelenek:
eyh-l Cebel Sinana duyulan byk saygnn hatr saylr
bir blm, herkese bilinen telepati ve durugr gcnden
kaynaklanmaktadr. Ebu Firaz tarafndan aktarlan ykde,
bahede bulunan bir kiinin dncelerini okuyarak,
aklndan geirdii sorulara cevap verebildii anlatlmtr.
Hasan Sabbah da dneminin tannm bir simya ustasdr.

Haiilerin gnmzde Oklt uygulamalar olarak bilinen,


karanlk konularla uratklar su gtrmez. Zaten, o zamanlar, simya ve astroloji felsefe eitiminin ayrlmaz bir paras
olarak kabul edilirdi.-42
42: Kaynak; Edward Burman, The Assasins-Holy Killers of Islam.

Avrupada dinsel ya da din d, tm gizli rgtlerin


olumasna yol aan temel kavramlar Hallar tarafndan smaililerden alnmtr. Tapnak ve Hospitalye
valyeleri, I. Loyola tarafndan kurulan Cizvit gibi
rgtler, sert Dominikenler, lml Fransiskenler ve tm
kardelik rgtleri, ya Kahireye ya da Alamuta ulaacak biimde geriye balanabilirler. zellikle Tapnak
valyeleri, byk statlar, dinsel adanmlklar ve
hiyerarik yaplar ile Doudaki smaililerle en gl
benzemeyi gsterirler.
1004 ylnda skenderiyede Halife Hakim tarafndan
Dar-l Hikmet kuruldu. Bu tarihte bilinen ilk Byk
Loca idi.-43 Burada, 872 ylnda Batni mezhebini kuran
Abdullah bni Maymunun fikirleri retiliyordu.
43: Fatmi slalesinin saltanat srasnda, eski Msrllarn Hermetik kavramlar, Heliopolis Akademisi araclyla Bilimler Evinin-Dar-l
Hikmet kurulduu Kahirede yeniden kefedilmiti.
Dar-l Hikmet Locas siyasi gizli bir rgtt ve hedefi Dnya htilali
idi, yani slam dnyasnda ateist-komnist ihtilaller karmakt.

Hollandal tarihi Reinhardt P. Dozye gre, bni


Maymunun takipileri arasnda yalnz iiler deil,
Maniheistler, Harranl paganlar ve Yunan felsefesi rencileri de vard.
Abdullah bni Maymun mezhebi, mutlak bir itaat ve
sessizlii emreden, dereceli bir organizasyondu. Daha balangta, rgtteki btn devlet ve din dmanlarnn faaliyetlerine hogr ile baklmaktayd.
Batni mezhebi, daha sonra Haii mezhebine dnerek
tmyle yozlamt. Alman tarihi Hammere gre, Hasan
Sabbah, Sultan Melik ahn byk veziri Nizam-l Mlkten
kaarak, Kahiredeki Byk Locaya-Oradaki smaililerin yanna snmt. Orada evirdii entrikalar yznden Halife
Mustansir ile atan Hasan Sabbah, Halepe kaarak orada
kendi mezhebini-Haiileri kurmutu.
Hammere gre, Haiiler ile Tapnaklar ortak
alyorlard. Tapnaklar da Haiiler gibi beli inisiyasyon derecesine sahipti. Be saysnn oklt rgtler iin
nemi byktr. Daha sonra Gl-Halar da be yaprakl
gl sembol olarak kullanacaklardr.

Tapnak-Haii ibirliinin sonucu, Tapnaklar


1149da amn alnmasn engellediler. 1166da Kuds
Kral Amaury, Trklere bir kaleyi teslim eden oniki
Tapnak valyesini idam ettirdi.
Haii gizli rgt ve Kahire Byk Locas Batdaki
benzeri btn gizli rgtlerin anas olmutur.
Tapnaklardan Wilhelm Von Montbard ayn
Haiilerde olduu gibi, Lblanda bir maarada
Dadaki Yal derecesine inisiye edilmiti.
Secret Sects of Syria adl eserinde Springet,
Tapnaklarn yasas Haiilerin tamamen bir kopyasyd, demektedir.
Moollar, Haiilerin bakenti Alamutu fethettikleri
zaman hem Halifeyi, hem de Papay ortadan kaldrmay
amalayan gizli planlar ele geirmilerdi.
Sekizinci Blm
SLEYMAN TAPINAININ VE
HZ. SANIN FAKR ASKERLER
TARKATI-TAPINAKILAR-44
Tapnak valyeleri, Kudsdeki Sleyman Tapnanda
Avrupadan gelen dokuz kii tarafndan kurulmutu.
Her ikisi de Mason olduklarn aka ifade eden
Christopher Knight ve Robert Lomas The Second
Messiah-kinci Mesih adl kitapta Tapnak rgtn kuran soylu Avrupa ailelerinin kkenlerinin Davud
-David ve Harunun-Aaron Yahudi kan bana dayandn iddia etmektedirler.
44: Kaynak; Regula Pauperum Commilitonum Christi Templique Salomoniaci.

Yazarlarn iddiasna gre, Hz. sann doumundan


nce Kuds Tapna rahiplerinin iki okulu vard; birisi erkek ocuklar, dieri kzlar iin. Tapnan rahipleri
Mihael, Mazaldek, Gebrail-Cebrail gibi melek isimleri
tayorlard. Bu rahipler, Yahudi Levi ve David soyunun
safln korumakla mkelleftiler. Rahip okulundan olan
ve bakire diye adlandrlan Meryemin bir olu vard.
Meryem, Melek Cebrail diye adlandrlan bir rahip tarafndan ziyaret edildi. Meryem daha sonra kendinden
yaa byk olan Joseph-Yusuf ile evlendi. Meryemin
Josephten drt olu ve kz oldu. Hz. sa armha gerildikten sonra Kuds Kilisesinin ana direi Hz. sann kardei James oldu, Jamesin yardmclar sann Havarileri
olan Peter ve John idi. Hz. sann lm, halk tarafndan fazla tannmad iin, byk bir tepki yaratmad.

Fakat Hz. sann kardei James de ldrlnce ehirdeki


Yahudi halk galeyana geldi ve Romallara kar byk bir
ayaklanma balatt.
James ldrlp, Tapnan son defa yok edilmesinden sonra, Nazaren rahiplerinden bazlar-Bu konuda
baknz Nazaren kardelii nce Yunanistana, buradan da Avrupaya katlar. Kaanlar yanlarna kurtarclar Jamesin kemiklerini de almlard. Kaanlar, M.S.
600 ylnda Yunanistandan dndkleri zaman, Jamesin
kemiklerini Tapnan harabelerinin altna sakladlar.
Tapnan harabelerinin altnda birok oda vard ve bu
odalarn duvarlarna Tapnak rahiplerinin, Davud ve
Harun zamanna kadar geriye giden soy aalar ilenmiti.
Kap kurtulanlardan bir grup, kendilerini Rex
Deus-Tanrnn Krallar diye adlandryordu. Bunlar,
Yahudi katliamndan g ettikleri lkenin dini pratiklerini benimsemi grnerek kurtulmulard!.. Onlar, bir gn
dnyada Tanrnn Kralln kuracaklarna inandklar
Davud ve Harun adl iki Yahudi Mesihin kan bandan
geldiklerine inanyorlard.
Buradan u ortaya kyor; Harun ve Davudun
Yahudi soyundan gelen bir grup Avrupal soylu aile,
Kudsdeki Tapnan srlarn ve bu Tapnaa ait kutsal
eyalar babadan oula miras brakmlardr.
Bu aileler iinde en nemlileri; Champagne Kontlar,
Gisor Lordlar, Payen Lordlar, Fontaine Kontlar, Anjou
de Couillon Kontlar, Roslinli St. Clairler, Brienne,
Joinville, Chaumont, St. Glair de Gisor, St. Clair de Neg
ve Habsburglar idi.
lk bakta Knight ve Lomasn bulgular, Michael
Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincolnun The Holy
Blood and Holy Grail-Kutsal Kan ve Kutsal Kse kitabndaki Prieure de Sion-Siyon Manastr rgt ile
ilgili iddialarna benzer grlmektedir.
Baigent ve arkadalar Hz. sann armha gerilerek
lmediini ve Fransaya gittiine inanyorlard. Onlara
gre, Hz. sa Fransada bir aile kurmu ve bu ailenin kan
ba Merovenj Krallar ve Lonaine Dkleri vastasyla korunmutu. Yazarlar Prieure de Sion-Siyon Manastr
rgtnn sann soyundan gelen Godfrey de Bouillon
tarafndan kurulduunu ve bu kan bann gnmze
kadar devam ettiini iddia etmekteydiler.

Rex Deus hipotezi ise, bilinen kan ba ile deil, sa


ile yakn balantldr. Knight ve Lomasa gre, Godfrey de
Bouillon, Tapnaklar kurulmadan nce lm veya ldrlmt. Knight ve Lomasa gre, Hz. sa armha gerilerek
ldrlmt. Onun lmnden sonra kardei Jamesin yapt konuma bunu tasdik etmekteydi.
lk Hal seferlerinde Rex Deus grubunun bulunmas ok doald, nk onlar Kutsal Tapnakta bulunacak
hazinenin yasal mirassydlar. Rex Deus aileleri yalnz
I. Hal seferinde deil, dier btn Hal seferlerinde de
hep n saflarda yer almlard.
1095 ylna gelindiinde, Rex Deus grubunun yelerinin hemen hemen tamam Hristiyanlamlard. Buna ramen ilerinden en az bir erkek ye Yahudi kkenlerine ait
geleneksel tarihi bilmekteydi.
Hi phesiz ilk Kilisenin miraslar olarak kendilerini Sper-Hristiyanlar olarak gryorlard. Onlar
sessiz bir elit grup, Tanrnn Krallar idiler.
Bu grup Kuds Seluklu Trkleriinden almak iin
ncildeki Gog ve Magog-Yecc ve Mecc hikyesinden
faydalanarak, byle bir Hal seferi iin Papa Urban IIyi
ikna ettiler. Onlar Papaya Yuhannann kehanetlerinin gerekleeceini, kutsal ehir Kudsn dinsiz saldrganlardan
kurtarlmakla Hristiyanln yceleceini anlattlar.
1104 ylnda Hugues de Payen beraberinde Hugh de
Champagne olduu halde Kudse geldi. Tapnan olduu blgede bir keif ve aratrma yaparak, harekete gemek iin bir plan hazrladlar.
1113 ylnda bir grup Hristiyan valye Kudsl St.
John Hastanesinin Malta ve Rodoslu Egemen Askeri
Tarikatn veya ksaca Knights Hospitalleri-Hospitaller
valyeleri kurdular. Bunlar kendilerini, I. Hal Seferi srasnda Kudsde kurulmu olan hastahanenin koruyucular olarak ilan ettiler. Bu biraderler hem hastahaneyi hem
de Kuds koruyacaklarna dair eref yemini ettiler.
Bu tarikatn kuruluu, Rex Deus grubunun aklna
yeni bir fikir soktu ve Hugh de Champagne ve Hugues
de Payen, 1114de yeniden Kuds ziyaret ederek Kuds
Kral Baldwine yeni bir plan sundular. Ona bir grup valyenin Kudsdeki tapnan olduu yerde kaz yapmak
istediini sylediler. Maalesef kral ikna olmad ve her iki
lord da hayal krkl iinde yurtlarna dndler.

Baldwinin mitsiz bir vaka olduunu gren


Tapnaklar, btn dikkatlerini onun yeenine evirdiler. nk kraln varisi o olacakt. Potansiyel kral-onun
da ad Baldwindi drt yldan beri Mslmanlarn esiri
idi ve ne yaplmas gerektii konusunda radikal dnceleri vard.
1118de I. Baldwin 60 yanda ld. Kuzeni derhal
Kuds Kral II. Baldwin olarak ta giydi.
Birka hafta iinde, dokuz valye eskiden Herod
Tapnann olduu yerde, ki o zamanlar Al-Aksa
Camiinin bir parasyd, kamp yaptlar. Dnyaya
Hristiyan Haclarnn Mslman saldrlarndan korunaca hikayesi anlatlyordu ama onlarn gerek misyonu
Kuds Kilisesinin hazinelerinin ve yazma rulolarnn
yerlerini tespit edip, karmakt.
Olduka zor bir grev onlar bekliyordu. El aletleri
ile sert kayann iinde yeni bir tnel amak byk aba
gerektiriyordu. Atklar tneli, camiinin altndaki derinliklerde bulunan Tapnan alanna giden orijinal geitle
birletirmek aylarn ald. Labirentin iine girdiklerinde
ilemler hzlanmaya balamt.
lk nce, muhtelif altn ve gm kaplarn yannda
kk bir torba iinde eski paralar, daha sonra, iki tahta
kutunun iinde yazma rulolar buldular.
Deerli metaller ok byk bir heyecan yaratt ama,
rulolar onlarn ou iin anlalmaz olan Aramca ve
Yunanca metinlerden olumutu.
lkel arkeoloji timi, bulduklarnn ne kadar deerli eyler
olduunu hissetmiti. kinci komutan Geoffrey de St. Omer,
rulolar tercme ettirmek amacyla Fransaya yollad.
Bu buluntularn sonucunda, Anjou Kontu Fulk derhal Kudse giderek-1121de ilerlemeleri gzleriyle grmek istedi. alma alann grmeden nce, yemin ettirilerek dierleri gibi bir birader oldu. Daha sonra Kuds
Kral olacak olan Fulk, onlara yllk 30 Angevin Liras
tahsis ederek, Anjouya geri dnd.
Rex Deus grubunun amac, srlarn gizli tutmakt. Bu
sebeple Kudse birok nemli kiiyi davet ederek almalarn rtbas edebilecek hikyelerin olumasn saladlar.
1124de Champagnel Hugh bir defa daha Kudse geldi. Yolculuu esnasnda yemin ederek bir Tapnak oldu.
Bylece Tapnak yeleri 11 kiiye ulat. Bu grup Rex Deus
yelerinden oluan bir konseye itaat etmeye yemin ettiler.

Tim, btn hazineyi ve rulolar ele geirdiklerinden


emin olduklar 1127 yl Noeline kadar kazlara devam
etti. Payen, deerli rulolar skoyadaki karsnn evine
gtrerek orada saklad. Bu rulolarda Hz. sann ve kardei Jamesin yaamlaryla ilgili Yahudi savalarn aktard hikyeler vard. Bu hikyeler arasnda lmden
sonra yeniden dirili ile ilgili seremoniler de vard.
Bu belgeler yeni Tapnak yelerinden bile gizli tutuluyordu ve zellikle St. Clair ailesi bu srr muhafaza
etmekle grevlendirilmiti.
Knight ve Lomas The Book Of Hiram adl yeni
kan kitaplarnda, Tapnak valyelerinin soylarnn
Sleyman Tapnan ina eden Yahudi rahiplere dayandn tekrarlayarak, skoya Masonluunun byk
stad olan Rosslynli William St. Clair ailesinin bu masonik gelenei devam ettirdiinden bahsetmektedirler.
Rosslynli William St. Clair bir taraftan kuzeyli, dier taraftan da Yahudi kan tayordu. St. Clair ailesinin erkek taraf Earl of More, Norveli Rognvald ailesinden geliyordu
ama Fransa Kral Charlesin kz Gizelle yoluyla da aileye
Yahudi Tapnak rahiplerinin kan karmt.
Hugues de Payenin Avrupadaki turlar bitince, 300
valye ile birlikte Tapnaklarn ilk Byk stad olarak Kudse geri dnd. Ona epey mali yardm yaplm
ve byk emlaklar hediye edilmiti. Btn bunlar, onlarn ok deerli hazinelere aniden sahip olduklarn rtbas
etmek iin kullanlyordu.
1894 ylnda, yani Tapnaklarn Kuds Tapna
harabelerinde yaptklar kazdan yaklak 800 yl sonra,
bu defa ngiliz Ordusu Kraliyet Mhendislik Birliinden
Temen Charles Wilson komutasnda bir grup asker, harabelerde yeniden aratrma yaptlar. Kuds Kilisesinin
efsanevi hazinesi ile ilgili bir ey bulamamalarna ramen, Tapnaklar tarafndan kazlan bu tnellerde bir
Tapnak klc ve bir Tapnak ha buldular. Btn
bu buluntular, skoyadaki Tapnak arivcisi Robert
Brydon tarafndan muhafaza edilmektedir. Brydonun
bykbabas, 1894deki kazya katlan bir ngiliz
Yzbann arkada idi.
R. Brydonun bykbabasna yazlan 1912 tarihli bir
mektupta, Tapnak Dann altnda gizli bir oda bulunduu ve bu odann gizli bir geitle mer Camiine baland yazlmt. Camiin iinde kaz yapmak isteyen ngiliz
subay, imamn ve cemaatn galeyana gelmesi zerine cann zor kurtarmt.

Lomas ve Knight, Tapnaklarn bulduu yaz rulolarnn skoyadaki Rosslyn Kilisesinin altnda gml
olduuna inanmaktadrlar.
skoyadaki Rosslyn Kilisesi, 1440 ve 1490 yllar arasnda yaplmtr ve modern Masonlua ait olduu rahatlkla anlalabilen Kelt ve Tapnak motifleri ile kapldr.
-Rosslyn Kilisesinin d cephesindeki bir oymada masonluun birinci derecesine inisiye olan gzleri bal bir aday
grlmektedir. Bu oymalarn yapld tarih tak. 1450,
yani resmi Masonluun, yani ngiltere Birleik Byk
Locasnn kuruluundan 270 yl ncesidir.
Kilisenin bat duvar ve btn demeleri Sleyman
Tapna modeline gre yaplmtr. En ilginci de
Sleyman Tapnandaki Boaz ve Jachin stunlarnn
benzeri iki stunun, yerlerinin ve ynlerinin Kudsdeki
aslna uygun olarak yaplm olmasyd. Yer seviyesinin
stndeki yap ve bat duvarnn ilerisi, Yahudi Peygamber
Ezekielin Gksel Kuds kehanetinin yorumlarn ihtiva
ediyordu. zetle skoyadaki Rosslyn Kilisesi Tapnan
bir kopyas olarak yaplmt.
Yeniden Ortaalara dnyor ve Tapnan yklmasndan 1000 yl getikten sonra, artk Rex Deus ailelerinin hazineleri ile hem Kuds, hem de Tapna kontrolleri altnda tuttuklarn gryoruz. Rex Deus grubunda
iki bran vard; bir kolun soyu Kral Davide, dierinin
soyu ise Yahudi rahiplere dayanyordu. Bylece bir kol,
Sleyman Tapnandaki Boaz-Mipat stununu, dieri
ise, Jachin-Zedek stununu temsil ediyordu.
-Bilmeyenler iin burada ksaca belirtmekte fayda
gryorum; JACHIN-45 ve BOAZ Mason mabedinin en kutsal iki semboldr.
45: Yahudilik Ansiklopedisi 1. Cildinde-Yusuf Besalel, Gzlem Gazetecilik Basn ve Yayn A.. Sleyman Tapnandan bahsedilirken, Tapnaa giri bir balkondand ve bunun her iki tarafnda havaleli bir bronz
stun vard. Bu stunlardan birisinin ad YAHIN dierinin ad ise
BOAZ d denilmektedir.

Tapnaklarn aslnda daha byk bir plan olduu


inkar edilemez bir gerektir. Onlar yalnz deerli hazinelere kavumak iin kaz yapan basit birer hazine avclar deildiler. Onlar tarihi bir sitede bulunan bir hazine
iin gerekenden ok fazla zaman ve enerji harcamlard.
Burada byk bir komplonun varlndan sz edebiliriz. ok byk miktarda para veya gcn elde edilebildii yerde, insanlar inanlar iin olaanst eyler yapabilirler.

Tapnan altnda bulduklar belgelerden sonra,


Tapnaklarn yaamlarnda olduka byk deiiklikler
oldu. Birka yl sonra, tarikat hakknda acaip sylentiler
yaylmaya balad.
Tapnaklarn elinde bulunan Nasuralara-46 ait belgeler, Hz. sa ve sa Kilisesi konusunda onlarn inandklarndan ok farkl eyler sylyordu. Bu belgelerde, sann
kral gibi bir lider olduu fakat Tanr olmad, lmden
sonra yeniden diriliin Paul tarafndan yanl anlald
yazlyd.
46: Nasuralar, Hz. sa ncesi dnemde Yahudilik iersinden tremi olan
ve Kuds merkezli Ortodoks Yahudilerle anlamazla den, ayrlk
-Heterodoks bir gruptur.

Ayrca burada sa ve taraftarlar tarafndan uygulanan eski bir ritelden bahsediliyordu ki, bu ritelde
inisiye adaynn hayatta iken lmden sonra yeniden
dirili! yaamas ngrlyordu. Bu amala beyaz bir
kefenle tabuta giren aday, simgesel bir lmn ardndan
kutsal bir ritel ile yeniden douyor ve bu yeniden
doan ahs, Tapnaklarn yeni biraderi ve Kuds
savunan Yahudi askerler gibi, Tapnak askeri olmaya
hak kazanyordu.
Tapnaklarn ayinlerinde kuru kafalar kullandklar ve Baophmet-47 adl bir varla taptklar iddia edilmitir.
Knight ve Lomasn aklamalarna baklrsa, Tapnaklarn
insan kafalar kullanmalar artc deildi, nk masonik
yeniden dirili seremonisinde kullanlan kuru kafa ve kemiklerin kkeni Tapnaklara kadar uzanmaktadr.
47: Ba-oph-me-t olarak drde blerek kelimeyi analiz ettiimiz zaman,
Ophun Ophis=Ylann ksaltlm hali olduunu gryoruz. Adlarn
Grek ophis=ylandan alan Ophitler, ylan dinin merkezi olarak kabul
eden bir gnostik tarikatn yeleri idiler.
Baophmetin bir dier alm da Basileus-Ophis-Mequist-Tdir. Bunu
La tres grande puissance du Serpent=Ylann byk gc-Bu konudaKundalina aklamasna baknz eklinde tercme edebiliriz.
Bundan Tapnaklarn bir Gnostik-ylan klt olduu sonucu karlabilir. Ophit tarikatlarnn Anadolu, Suriye, Mezopotamya ve ran
etkilerinin egemen bulunduklar, bir ilkel gnostizmin ilk eklini temsil
ettikleri ortaya kmaktadr.
M. Michelete gre Baophmet, korkun yzl bir cin olan Asmodeusu
temsil etmekteydi. Asmodeus, Sleyman mabedinin yapmnda,
Sleymana yardm eden cindir!..

Tapnaklar, bugn Masonluun 3nc derecesinde


halen uygulanan ritelleri kullanyorlard. Yani adaylara
beyaz kefen ve kafatas veriliyordu.
H. Schonfield The Essene Odyssey adl kitabnda
Baophmetin ne olduunu aklamtr. Yazara gre,
Tapnaklar Inci Yzylda kullanlan ve Atba ifresi

denilen bir Yahudi kod sistemini kullanyorlard. Bu


kod, Lut Gl Yazmalarnda da grlm olup, halen modern Masonluk tarafndan kullanlmaktadr. Bu
kod Tapnaklarn Baophmetine uygulandnda, Yunanllarn Hikmet iin kullandklar Sophia-48 kelimesi ortaya kmaktadr.
48: Sophia-ya da Pistis Sophia=Diil bir dm varlk olan Sophia,
-Hikmet yce Ik tanrsnda zuhurun ve bylelikle ilahi alandan
d srecinin ilk basaman oluturur. Varlk haline gelii sonras
o, Ik Tanrs yerine karanlk aleme merak ve ilgi duyar ve onun
bu yanl davran Demiurgun oluumuna ve daha sonraki kt hadiselerin meydana geliine neden olur. Dii bilgelik anlamna gelen
Sophia, Msr tanras sisi simgelemekteydi. Yani Tapnaklarn
Baophmete tapmalar aslnda Bilgelik ilkesine taptklar anlamna
geliyordu.

Kendisi de Gne Kardelii-Kkeni nkalara dayanan And Dalarndaki ezoterik bir okul inisiyesi ve Kardelik rgtnn Kuzey Amerika direktr olan Mark Amaru
Pink-ham, The Return of the Serpents of Wisdom-Bilge
Ylanlarn Dn adl kitabnda Tapnaklar ve Ejderleri
Baophmet konusunda u bilgileri vermektedir;
Filistinde rendikleri ritler ve gizemlerle Avrupaya
dnen Tapnaklar kendi topraklarnda Bilge
Ylanlarn yeni bir ubesini kurdular. Uzun vadeli
planlar, btn ylan branlarn birletirmek ve TEK
DNYA KUTSAL MPARATORLUUnu kurmakt.
Gnostik Hristiyanln bir sna olan Gney
Fransa, Tapnaklarn ana karargh idi.
Tapnaklar burada tam bir zgrlk iinde hareket
ediyor ve kutsal geometri prensiplerine uygun olarak kiliseler ve tapnaklar ina ediyorlard.
Tapnaklarn kiliseleri genel olarak daire eklinde
dizayn edilmi olup, iteki mihrap ise kp eklindeydi.
Tapnaklar bu ekilde erkek-daire ve dii-kp prensibin birlemesini alimik olarak sembolize ediyorlard. Ayrca yaptklar kiliselerin camlarna Kara Ejder
-Baophmet=Bilgeliin Babas imajlarn resmediyorlard.
Dhul Nun, Kara ejder Baophmet imajn Msrdan
getirmiti. Eski Msrda siyah renkli Felsefe Ta retiliyordu. Siyah renk Msrda dnm ve bilgeliin sembol idi.
Baophmetin kkenleri Atlantise kadar geri gitmektedir!..

19ncu Yzylda yaam, Tapnak bir aileden gelen stat Mason Eliphas Levi, Baophmetin Mendes
Keisi ile ayn anlama geldiini belirtir. Bu eytani grnml kei bal yaratk, eski Msra anavatandan-Yani
Atlantisten getirilmiti.
Levinin iddiasna gre, Baophmet; kutsal ruh, yaama gc ve dntrc Kundalini-49 enerjisiydi.
Tapnak ritellerinde byk stat, yeni bir aday azndan perek bu enerjiyi ona aktaryordu.-Tapnak
pc gizli riteli denen ey buydu.
49: Kundalini retisi, Doulu retiler iinde en gizemci, en ezoterik
retilerin banda gelmektedir. Kaynan Tantra Yogadan alan bu
retide ama herkeste var olan ve ok az insanda aa km olan
kozmik enerjiyi, varolu gcn uyandrp ete kemie brndrmek,
bedenlemesini salamaktr.
Bu reti yalnz Dou retilerinde deil, birok dnya kltrnde
de varolan bir retidir. Tantraclarn Kundalini dedii bu tanrsal
yaam enerjisi, Smerlerin, inlilerin, Eski rlandallarn, Aztek ve
Yunanllarn da iinde bulunduu pek ok dnya kltrnde YILAN
GC olarak temsil edilmitir.
Kundalini Yogada ama simgesel olan ylan, Kundalini enerjisini
uyandrp yaam aac olan gvdeden yukar doru karmaktr.

Alimi, Seksel Tantra ve Yogada Kundalini uyandrma pratikleri yaplmaktadr.


Gnmzde pek ok kii, fal bakmak iin bilinsizce
kulland Tarot-Aslnda Tarot tersten okunduunda
Tora-50 kmaktadr. kartlarnn, Yahudi ve Tapnak
inanlarn sembolize ettiinin farknda bile deildir!..
50: Torah; Tevrat, Eski Ahitin ilk be kitab.
Tarotun sfr numaral kart Budala ile balayp,
dokuz numaral kart Mnzevi ile biten onluk deste,
bir kapal halka-devre oluturmaktadr. Bu halkadaki
kartlar Gne ve erkek enerji ile ilikili d dnyay temsil
etmektedir.
Onbir numaral kart-Gtan yirmibir numaral karta-ans tekerlei kadar olanlar, dier bir onlu desteyi ve
halkay oluturmaktadr. Bu kartlar gizemin i dnyasn
ve onunla ilikili dii enerjiyi-Ay temsil etmektedir.
Tarot kartlar iinde en ilgin olan Asl adamdaki
adamn-apraz duran bacaklarnn duruu bile
Tapnaklarn mezar kabartmalarndan alnmtr. X
eklinde duran bacaklar Taunun-51 bir ekli idi ve lm
sembolize eden brani alfabesinin son harfiydi.
51: Tau; Yunan alfabesinde t harfi.

En ilginci de Hierophant-Eski Yunanistan da kahin veya Papa diye bilinen be numaral kartn, onbe
numaral-eytan kart ile ilikili olmasdr. Bu bilgilerin
nda Papaln Tarot kartlarn yasaklatmasna amamak gerekir.
Tarot konusunda aratrmalar yapan Barbara
Walkere gre, Hierophant kart-ki stun arasnda
bir tahta oturmu bir rahibi gstermektedir. Tapnak
Byk stadn sembolize etmekteydi. Gnmzde
de Masonluun byk statlar byle-tahta benzer- bir koltukta oturmaktadrlar. Stunlar ise, daha
nce de belirttiimiz gibi, Sleyman Mabedinin stunlardr. Knight ve Lomasn yapt aratrmalar sonunda modern Masonluun yaps ve temel ritellerinin
skoyadaki Tapnaklardan alnd ortaya kmtr.
-skoyadaki Rosslyn Kilisesini hatrlayalm. Yazarlara
gre, Tapnaklarn Byk stad da iki stun arasnda
bulunan bir tahtta oturuyordu.
Hierophant kart ayn zamanda Kuds Kilisesinin
-ve dolaysyla Nasura hareketinin barahibi olan Hz.
sann kardei Jamesi sembolize etmekteydi. Jamesin giydii piskoposluk tac, Eski Msrdaki Amon-Ra rahiplerinin giydii tacn ayns idi. Eski Msrn Thebes kenti
eski Yahudi teolojisinin de merkezi idi. Eski Msrdaki
yaratc tanr Amon-Ra iin kullanlan hiyeroglif,
elinde T eklinde bir ha tutan rahipe benzemektedir.
Bugnk Hristiyan piskoposlarnn buna tpatp benzer
halar kullanmalar, bu inancn Thebesten Kudse nasl
geldiini ok iyi aklamaktadr.
Hierophant kartnn sembolize ettii eylerden biri de,
Tapnak valyelerinin kendilerini yeniden dirilen Kuds
Tapnann yksek rahipleri olarak grmeleri idi.
Onlara gre, rabbinik Yahudilik ve Hristiyanlk,
Yahve tapncnn nemli, fakat bozulmu ekilleriydi.
Yahvenin Yksek Rahipleri olan Tapnak Byk
statlar, Boaz ve Jachin stunlar arasndaki tahtta
oturarak, Yahvenin hem ruhani, hem de sekler-dnyevi gcn temsil ediyorlard.
Avrupada muhtelif yazarlara konu olan Kral
Arthur ve Kutsal Kse efsanelerinin Tapnaklar ve
Kuds Krallar ile ilikisi vardr. Kuds Tapnann altndaki kazlara katlan dokuz valyeden biri olan Payen
de Montdidier, ngiltere Tapnaklarnn Byk stad

olunca Geoffrey of Monmoutha birok srrn aklamt. Takipeden iinde onun hikyesi btn Avrupaya
yaylmt. Kral Arthur hikyesi gerekte Rex Deus hikayesiydi. Kutsal Kse, Vatikann St. Peterinden ayr bir
sa havarisi olarak kabul edilen Aritmatheal Josephin
kan ba ile ilikiliydi. Nitekim Kutsal Kse kavramn
da icad eden Aritmathea olmutur.
Lomas ve Knightin iddialarna gre, ngiltere tarihi
zerindeki Rex Deus ailelerinin etkilerini yle zetleyebiliriz:
1: David Kraliyet hanedannn renkleri yeil ve altn
sarsdr.
2: ngiltere Kral I. William-Pi William Rex
Deus ailesindendi ve olu II. William, devletin resmi dini
olan Roma Katoliklii inanc yerine, Rex Deus inanlarn
ikame etmeye alrken ldrlmt.
3: Stuart hanedan mensuplar Rex Deus ailelerden
geliyorlard.
ngilterenin resmi dini olarak yerletirilmeye allan Rex Deus inanc, Kelt Hristiyanlna benziyordu. Kelt
Kilisesi de Yahudi-Hristiyan inan sistemi zerine ina edilmitir. Bu kilisede sann Tanr olduunu kabul etmiyordu.
lgintir ki, rlanda ve skoya Kiliselerinin kurucular olan
St. Patrick ve St. Columbann her ikisi de Yahudi idi.
Stuartlarn Rex Deus ailesinden olmalar artc bir
olay deildi, nk skoya Kral VI. James, ngiltere Kral
I. James olmak iin Londraya gittiinde, Rex Deus doktrini eklindeki Masonluuda-Sleyman Tapnana
ait hikayelerle birlikte- beraberinde gtrmt. Kral
James versiyonu Anglikan ncilinde Eski Ahitin son iki
kitab yoktur, nk onlar Nasurallara karyd.
James Stuart, Roma Katolik Kilisesine kar olan nefretini her frsatta dile getirmiti.
Masonik Riteller Ve Rex Deus:
Bir Yahudi efsanesine gre, Zadok Kudsdeki Tapnan
ilk barahibiydi. Sleyman da kral yapan oydu. Bu sebepten o, Rex Deusun gerek kurucusudur.
1947 ylnda Kumranda bulunan Lut Gl Yazmalar
arasnda en nemlisi, Herodun Tapnann altndaki
gizli hazinelerin ve kutsal yazmalarn listesi bulunan
bakrdan yaplm olan tomardr.

Bakr tomar zerinde inceleme yapan uzman John


Allegroya gre, Tapnan altndaki Zadokun Mezar
diye adlandrlan mezar, Hz. sann kardei Jamese-52 aitti. nk Jamese adil-branice; Zadok veya Adalet
retmeni-branice; Moreh-Zedok deniyordu.
52: Hz. sann kardei Jamesin-lk Kuds Piskoposu tarihi rol, Roma
Katolik Kilisesi tarafndan kabul edilmemi ve Kiliseye kar bir tehdit
olarak alglanmtr. Katolik Kilisesi ilk zamanlardan balayarak, bu
ok nemli kii ile ilgili nemli btn bilgileri ortadan kaldrarak, tarihi kontrol altnda tutmaya almtr. 1996 ylnda Papa II. John Paul
bir bildiri yaynlayarak, Hz. sann Meryemin tek ocuu olduunu ve
bu sebepten Jamesin onun kardei olamayacan aklad.

branice Zadok, Zedekle ayn anlamdadr. Bu,


Misphat ve Zedek denilen Sleyman Tapnandaki
iki stundan biridir.
20nci Yzylda bulunan Lut Gl Yazmalar, bize
kendilerine Zadokun ocuklar-Essenliler diyen bir
grubun bu tomarlar yazdndan bahsetmektedir.
Bu Zadokun ocuklar Tapnan M.S. 70 ylndaki
dnden sonra, Rex Deus diye bilinen rahipler soyunun branice-Aramca addr.
Lut Gl parmenlerinde Zadokun ocuklar
deyimine sk sk rastlanmaktadr.-Bu konuda Essenliler
blmne baknz. Bunlara afan ocuklar da
denmektedir. Bu deyimin anlatmak istedii ey, eski
Msrdaki krallarn yeniden douunun sabahyldznn
-Vensn afakta domas ile birlikte gereklemesi idi.
Bugnk Masonlar da ritel olarak sabahyldznn
altnda yeniden domaktadrlar.
Masonluktaki Mkemmel stad derecesi, Hiramn
cesedinin bulunup, gmlmesi ile ilgilidir. Masonik
efsaneye gre, Hiram Kudsdeki ilk Tapnan yaplmas srasnda bana vurularak ldrlmt.
Pesher denilen bir teknik 1nci Yzylda Kudste
yaayan Yahudiler iin ok nemliydi ve bu, Lut Gl
yazmalarnda da grlmektedir. Pesher kendi zamannda meydana gelen olaylarn, eski kutsal insanlarn
tanmlad gibi tanmlanmasdr. Hz. sann kardeinin
ldrlmesi de bugnk Masonlar tarafndan Hram
Abifin ldrlmesi diye kabul edilen bir Pesherdir.
Hram Abifin hikyesinin Pesheri Yahudilerin
ortak Mesihi olan Jamesin ldrlmesidir. Nitekim
Jamesin mezarnda olduu gibi, bugnk loca odalarnn iki stun arasndaki girii, zerinde bir J harfi ihtiva
eden kare eklinde bir tala desteklenmektedir.

Eski ve Kabul Edilmi sko Ritinin on derece olan


Enoun Kraliyet Kubbesi-53 The Royal Arch of Enoch veya
Dokuzuncu Kubbe stad-The Master of the Ninth Arch
3000 yl nce Sleyman Tapnann yapm ile ilgilidir.
53: Eno, hem Yahudi mistiklerinin hayatnda, hem de modern masonik
mitolojide nemli bir yere sahiptir. Tufann olacan nceden bilen
Eno, olu Metuelahn yardmyla hepsi birbirinin zerinde olan
dokuz adet gizli kubbe-mezar yapt. Bunlarn en altndakine brani
Tanrsnn konuulamayan, sylenemez isminin yazl olduu gen
eklinde altn bir tablet yerletirdi. Eno, bizzat meleklerden rendii
garip szlerin yazl olduu ikinci tableti oluna verdi. Kubbe-mezarlar
ylece mhrlendi ve tam zerine Eno, bir tanesi asla yanmaz mermerden, dieri suda batmaz tuladan iki tane yklmaz stun dikti.
Mermer stunun zerine biraz uzakta, yer altndaki kubbe mezarlarn birisinde paha biilmez bir hazinenin bulunduunu syleyen bir
yaz yerletirdi, tula stunun zerinde de Masonluk Arivi diye adlandrlan insanolunun yedi bilimi yazlyd. Sonra Eno, dini gelenekteki Kuds Tapnak Dana karlk gelen Morya Dana ekildi,
oradan cennete gtrld. Zamanla, Kral Sleyman, efsanevi sarayn
yaptrrken gizli kubbe-mezarlar buldu ve kutsal srlar rendi. Bu
iki antik direin ans localarna onlarn resimlerini asan Farmasonlar
tarafndan korundu. Tufan ncesi direkleri ya da Enoun direkleri
diye bilinen bu direkler, Sleyman Tapnann giriinde, sada ve solda durduu sylenen Yakin, ve Boaz isimli iki dev direin resimleriyle
yer deitirdiler. Yahudilerin Babil Srgnl zamannda gizli kubbemezarlarn daha sonra yitirilmesi ve yeniden bulunmasyla birlikte bu
efsanenin Sleymana ait grnts, bugn Zanaat Masonluunun
temel aamasn getikten sonra adayn girebildii bir alt mezhep olan
Byk Kemer derecesi olarak bilinen arkaik ritellerde hala ok byk rol oynar.

Bu derecenin Pesheri ise, Tapnak valyelerinin


Herodun Tapnanda anahtar bir ta yerinden oynatarak, bir yer alt geitine girmeleri ve burada eski yazmalar bulmalardr.
Ayrca bu derece, Hz. Musa ve Hz. brahimden ok
nceleri yaam bir ahsiyet olan Enoun dnyay mahvedecek olan ate ve su ile gelen apokaliptik-Yani kendisine nceden bildirilmi felaketleri nceden grerek, bu
bilgilerden bazlarn saklamak ve gelecek nesillere aktarmak ihtiyac duyduunu da anlatr.
Enoun yapt dokuz gizli kubbe-mezarn neyi temsil ettii tam olarak bilinmiyor. Lut Gl toplumlar arasnda ok kabul gren Kabalann gizli retileri arasnda
olan mistik yeliin dokuz aamasn iaret ediyor olabilirler. Dier yandan, belki de gizli kubbe mezarlarn efsaneleri, Kutsal toprakta bir yerlerde insann gelecei iin
son derece nemli kutsal nesneleri gizlemek iin yaplm
gerek yer alt odalarn iaret ediyordu.
Masonik efsaneye gre, Enoun bilimin byk srlarn-hiyerogliflerle- yazd bu stunlarn tamam tufanla yok olmam ve baz blmleri Yahudiler, baz blmleri ise Msrllar tarafndan bulunmutu.

Zadokun ocuklar diye bilinen Rex Deus aileleri


nesiller boyunca ite bu Yahudi efsanesini muhafaza etmiti. Eski Msrllarca bilinen byk srlarn Yahudilerin
eline nasl getii bu ekilde izah edilebilir.
Bir sonraki derece olan Mkemmel sko valyesi
-Scotch Knigth of Perfection Enoun hiyerogliflerle yazd stun paralarnn topland bir odann ortasnda
temsil edilmektedir.
ddialara gre, Kral Sleyman 13 aa dereceyi ynetmek iin Mkemmeliyet locasn kurmutu. Bu locann
yeleri ilk defa Sleyman Tapnann altnda bir yerde
bulunan Enoun gizli mahzeninde toplanmlard.
Bu, Rex Deusun kurulu hikyesine ok benzemektedir. Efsaneye gre, Sleymann Tapnann yapmnda
kullanlan gizli bilgiler, tufanla yok olan nceki bir medeniyetten-Atlantis mi? Yahudilere-nesilden nesile aktarlan bilgilerdi.
Eski sko Riti Masonluunun ondrt derecede ilk
hal seferine katlan grubun iinde, Kuds Tapnann
Yahudi rahiplerinin soyundan gelen valyeler olduu
anlatlmaktadr.
Bu tarikata Rex Deus ailelerinden olmayanlarn da
ye olarak kabul edilmeleri ile gnmz Masonluu ortaya kmtr.
Bu derece Knigth ve Lomasn hipotezini de tasdik
etmektedir. Buna gre, Kral Sleyman zamanndan balayarak, Kudsde kaltmsal bir rahiplik kurumu oluturulmutu. Tapnan yklmasndan sonra, bu rahipler
Avrupaya dalmlar ve onlarn torunlar kayp ehri
-Yani Kuds yeniden almak iin hal ordular ile geri
dnmlerdi. Onlar eski ritelleri yeniden kullanmaya
balamlar ve Yahudi rahiplerin soyundan gelmeyenleri de buna dahil etmilerdi. Bu riteller, Kudsdeki
Tapnan M.S. 70 ylnda yklmasna kadar yzlerce yldr kullanlmaktayd ve Mason ritelleri olarak da gnmze kadar gelmitir.
Onbe derece olan Kl valyesi ve Dou
valyesi,-Knight of the Sword and Knight of the East
Yahudilerin Babildeki esareti srasnda Zerubbabel
Tapnann yeniden inasn konu alr. Bu derecede loca
esaretteki her yl temsilen 70 mumla aydnlatlmtr.

Bu derecede srgndeki Yahudilerin Kudse dnleri ve Rex Deus aileleri tarafndan nesilden nesile aktarlan bilgiler ilenir. Onbe derecedeki Masonlar altn
saakl yeil bir kuak takarlar. Bu kuakta Davud hanedannn renkleri hakimdir-Yeil, altn sars.
Onatl derece Kuds Prensidir.-Prince of Jerusalem
Onyedi derece Dou ve Batnn valyesidir.-Knight of
the East and West Daha nceleri bu dereceye Knight
of the Red Cross of Babylon-Babilin Krmz Hann
valyesi denirdi. Bu dereceden ncekiler Eski Ahit zerine odaklanmken, bu derece ncilin Vahiy blmne ve 7 Mhre bir srama yapar.
Onyedi derece ritelinde 1118 ylndaki Hal seferi
srasnda onbir valyenin nasl gizlilik yemini ettii anlatlr. Fakat iin en ilgin taraf, 1118 ylnn belirtilmesidir, nk Tapnak valyeleri Tarikat bu yl kurulmutu.
nanlmaz ama, kendilerine masonik tarihi diyenler, bu
derecelerin anlattklar gizli tarihten tamamen bihaber
grnmektedirler. Bazlar ise Tapnaklar dokuz kiiyken, niye onbir kiiden bahsedildiini anlamazlar. Fakat
gerek olduka basitti. Tapnak valyeleri sonradan aralarna katlan Fulk of Anjou ve Hugh of Champagne
ile birlikte onbir kii-9+2 olmutu.
sko Ritinin yirmiiki derecesi olan Lbnan Prensi
-Prince of Libanus inde herkes bir kl tar ve bu ritel
aday, Yuvarlak Masa aday yapar. Yuvarlak Masann
gerek Kral Arthur efsanesi ile, gerekse Rosslyn Kilisesi ile
yakn bir ilikisi vardr. ddialara gre, Tapnak geleneine bal bir aileden gelen St. Clair ailesinin Ortaalarda
len btn fertleri, zrhlaryla birlikte Rosslynin altna
gmlmlerdi.
Yirmi derece olan Kutsal adr efi-Chief of
the Tabernacle bize, Sleyman Tapnann Rahiplik
Tarikatnn-Order of Priesthood Harun-Aaron ve
oullar Eleazar ve Ithamar tarafndan nasl kurulduunu
anlatr. Bu derecedeki Masonlara eski Yahudi rahipleri gibi
Leviler denir ve bunlar eski Levi rahipleri gibi krmz eritli beyaz cppeler giyerler. Rahip rolndeki aday, kafatas ve bir iskelet ihtiva eden karanlk bir odaya sokulur.
Bu derecede, Egemen Byk Kurban Edici
-Sovereign Grand Sacrifcier unvann tayan iki yksek
rahip de hazr bulunur. Bu rahipler altn piskoposluk tac
tarlar. Bu ta, Thebes yaratc tanrs Amon-Rann ve
ilk Kuds Piskoposu-Hz. sann Kardei Jamesin giydii balktr. lgintir ki, Yahvenin Yksek Rahipleri Musa
zamanndan beri bu balklar takyorlard.

Bundan sonraki derece-yirmidrdnc derece Kutsal


adr Prensidir. Burada Tanrnn-Yehovann Musadan
Ahit Sandn korumak iin kutsal bir adr
-Tabernacle yapmasn istedii belirtilmektedir. Bu derecede ayrca Musann Tanr iin kutsal adr nasl kurduu ve Yahudilerdeki kraliyet kan bann nasl olutuu
anlatlmaktadr. Bu derecedeki adaya yksek rahip rol
verilir ve en yksek varla, yani Yehovaya-Yahvenin alternatif karl tapmasna izin verilir. Burada Yehovann
-veya Yahvenin Adonaydan daha etkili olduu retilir.
Daha sonra ilerleyen derecelerde, Masonik Bilimin
Kral Sleymana dayand ve bu bilimin Tapnaklar tarafndan yeniden canlandrld anlatlr. Evet, inanlmaz grnyor ama Tapnaklar Yahudilerin kayp bilgisine sahipti!..
Bu aklamalardan da anlalaca gibi, Tapnak
valyeleri gerek Yahudi rahiplerin soyundan gelen
Yeni Yahve Rahipleri olarak yapmalar gereken eyi
yapmlard.
Bu ritelde Yksek Rahip yaplan adaya Kraliyet
Mason Sanat-Royal Art of Masonry tarihi anlatlr. Bu
tarihe gre, Masonluun kkenleri Hz. Nuhtan balayarak, Hz. brahim, Hz. Musa ve Hz. Sleymandan Tapnak
valyelerinin kurucusu Hugues de Payene ve trajik bir
ekilde ldrlen valyelerin son stad Jacques de
Molaya kadar uzanmaktadr.
Btn Tapnak Byk statlar aka Yahvenin
Yksek Rahipleri olarak kabul edilirlerdi.
Tapnaklar Filistini terk ettikleri zaman, gizli bilgilerini skoyaya tamlar ve ilk localarn burada
kurmulard. Bu sr, Tapnaklarn Yehovann Yksek
Rahipleri diye bilinen-ayn soydan gelen takipilerine
de aktarlmt.
Masonik tarihi Arthur Waitee gre, Hz. saya aktarlm zel bilgiler vard ve o da, bu bilgileri inisiye olmu
havarilerine aktarm ve onlar St. Johnun-54 otoritesi altnda toplamt.
54:-St John the Baptist=Vaftizci Yuhanna-Yahya diye bilinen Hz. Yahyann
gnostik bir mezhep olan Sabiilikte zel bir yeri vardr. Hz. sann ve ona
tabii olanlarn iinde yaadklar Yahudi toplumunca Nasuralar olarak
adlandrlmas ile, Hz. sa ncesi dnemlerden itibaren var olan ve iersinde oluum dnemi Sabii hareketini ve Hz. Yahyay barndran Nasuraizm
akm arasnda bir iliki vardr. Sabiilikte Yahyann-Yahya-Yuhanna ok
zel bir yeri vardr. Sabiilere gre Yahya, mucizevi bir doumla k glerince yeryzne gnderilen ve kutsal reti ve ibadetleri-zellikle vaftizi
dier Nasuralara reten bir rehberdir.

Hz. sa tarafndan aktarlan, Msrn mistizm ve hiyerarik inisiyasyon bilgilerini ihtiva eden bu doktrin,
Tapnaklarn 1118deki lk Byk stad olan Hugues de
Payene de iletilmiti. Payen sahip olduu apostolik-havarilere zg bir ekilde ve patriarkal-patrie ait glerle orijinal
Yuhanna Hristiyanlnn yasal temsilcisi haline gelmiti.
Daha nce de bahsettiim Tarot kartlar iindeki
Hierophant kart, ite byle glere sahip Tapnak
valyelerinin Byk stadn sembolize etmektedir.
Bu derecelerin aklanan srlar, ilk ngiliz Masonlarn
olduka korkutmutu. Bu sebepten st derecelerin muhtevalar deitirilmiti.-zellikle ngiltere Birleik Byk
Locasnn Byk stad olan Sussex Dk, baz srlarn aklanmasnn mahzurlu olaca endiesiyle, gerek sko rimellerinin birounu ya rtbas etmi ya da gizlemitir.
Lomas ve Knighte gre, Hugues de Payen Yahvenin
-Yehovann Yksek Rahibiydi. Dier btn Tapnak
Byk statlar da-en son Byk stat Jacques de
Molay da dahil olmak zere- bu grevi laykyla yerine
getirmilerdi.
Tapnak valyeleri bu hizmetlerin karlnda ele
geirdikleri srlar skoyaya gtrmlerdi.
Yirmibe derece Tun Ylan valyesidir.-Knight of
the Brazen Serpent Bu derece Hallar zamannda Filistinde
askeri ve dini bir tarikat tarafndan kurulmutur.
Bu derecenin ad, srailliler tarafndan bilinen tun
ylann iyiletirici zelliklerinden ileri geliyordu. Bilindii
gibi valyelerin grevlerinden biri de hasta yolcular iyiletirmek ve onlar imanszlardan korumakt. Rex Deus
stununun etrafna sarlm ylan motifi Essenlilerden
alnmt. Bilindii gibi-Essenlilerin dini liderlerinin
Levi kabilesinden geldiini hatrlayalm. Essenliler nl
ifac ve iyiletiricilerdi. Essenlilerin sembol, bugnk
modern tbbn da kulland bir sopaya sarlm yland.
lgintir ki, Yahudi Levi kabilesi Yahve-YHVHyi
tun bir ylan eklinde sembolize ediyor ve mabetlerinin
en kutsal varl olarak kabul ediyorlard.
Levi kabilesinde Yahvenin ylan eklinde kendini gsterdiine inanlyor ve ona kuzey Kenan ve
Yunanistandaki gibi, Leviathan-55 olarak tapyorlard.
Levi kabilesinin ismini bu ejderha Leviathandan ald
sanlmaktadr.
55: Leviathan; Tevratta ad geen byk bir su canavar.

Levililer arasnda Yahvenin ylan formu Nehutan


yani Tun Ylan olarak bilinirdi ve mabetlerin yksek
yerinde altn veya tun bir ylan sembol bulunurdu.
Bundan sonraki derece-yirmialt derece olan
nayet Prensi-Prince of Mercy fazla nemli bir derece
deildir.
Yirmiyedi derece olan Tapnak Byk Amiri
-Grand Commander of the Temple bir nevi engizisyon
mahkemesi gibidir. Bu askeri bir derecedir ve yuvarlak
bir masann etrafnda toplanan mahkeme, aday sorgular. Bu ritel Tapnak valyelerine yneltilen yanl
ithamlar ve han inkarnn nemini anlatr.
Masonik tarihi Arthur Waite, bu derecede kullanlan han iki ismin ba harflerini ihtiva ettiini belirtmektedir, bunlar; JN ve JBMdir. Waitee gre bunlar; Jesus
Nazarenus-Nasural sa ve Jacques-J Burgundus-B
Molay-M anlamna geliyordu.
Bylece ha zerinde len iki Mesih belirtilmek istenmitir.
Hi phe yok ki, Tapnaklar ve modern Masonluun
kurucular iin Jacques de Molay-56 ikinci Mesihti.
56: Fransa Kral Philippenin Papaya yapt basklar sonunda, 1312 ylnda
Tapnak valyeleri tamamen ortadan kaldrld. 1314de J. D. Molay
ve arkadalar yaklarak ldrldler.

Yirmisekiz derece olan Gne valyesi-Knight of the


Sun Masonlukta anahtar bir derecedir. Gerek Tek Tanrnn
varlna inanlr ama, bu Hristiyanln Tanrs deil, Marduk,
Amon-Ra, Yahve gibi isimler tayan bir Tanrdr. Bu derecede
ayrca btn masonik semboller aklanr.
Yirmidokuz derece eit isimle anlr; 1: St.
Andrew valyesi-Knight of St. Andrew 2: Hallarn
Patrii-Patriarch of the Crusade 3: In Byk
stad-Grand Master of Light
ddialara gre bu derece, Tapnak valyeleri
Filistinden kaarken kurulmutur. valyeler kaarken,
beraberlerinde Enoun stunlarna ait olduunu iddia ettikleri ta skoyaya gtrmler ve burada ilk Mason
locasn-57 kurmulard.
57: Masonluun Presbiteryen ve Episkopalyan formlar-YaniPresbiteryen
Kilisesi ve piskopos idaresi usulne ait ngilteredeki Katolik gcne
iddetle kar kmt.

Otuzuncu derece Siyah ve Beyaz Kartal valyesidir.


-Knight of the Black and White Eagle.
Burada Jacques de Molayn trajik lm anlatlr.

Bu derece ritelinde Molayn lmnden sorumlu olanlara kar-Yani Papa V. Clement ve Fransa Kral Gzel
Philip intikam ve nefret duygular kkrtlr. Bu ritelde
Masonlar iki ba dman aklanr;
1: Fransz Monarisi-Genelde btn krallklar
2: Papalk Makam-Genelde btn Katolik sistem
Jacques de Molay ortadan kaldran Fransa Kral Gzel
Philipi bu derecedeki biraderlerin ldrd veya ldrtt,
rivayetler arasndadr.
Masonluun otuzbir derece olan Byk Mfetti
Engizitr Amir-Grand Inspector Inquisitor
Commander ve otuziki derece olan Kraliyet Srrnn
Prensi-Sublime Prince of the Royal Secret idari dereceler olduu iin bunlardan bahsetmeyeceim. Yalnz Kraliyet teriminin Kral Davutun soyundan gelenler iin
kullanld hususunu vurgulamakta fayda gryorum.
Btn bu anlatlanlardan u sonu kmaktadr;
Masonluk, Kudsde Tapnak valyeleri tarafndan kurulmu olan bir Yahve Rahiplii tarikatdr!..
uras da bir gerektir ki; Masonluk, Francis Bacon,
Sir Robert Moray, Benjamin Franklin ve George
Washington gibi nl kiilerle, aklcln, bilimin ve demokrasinin savunucular olarak, Yeni Dnya Dzeninin
kuruluunda nayak olmutur.
Tapnak Sapknl:
R. Henry-Alder The Battle Of The Trees adl kitabnda
Tapnaklarn Haiilerden ok etkilendiklerinden ve
Tapnak valyelerinden Guillaume de Montbardn
Haii tarikatna inisiye edildiinden bahseder. Buna
ramen doktrinlerinin veya gerek inanlarnn slami
olmadn belirtir. nk slam, Hz. say bir Peygamber olarak tanyordu. Oysaki Tapnaklar Hristiyanlk
aleyhtar ve Deist-58 idiler. Onlarn bu inanlar gnostik bir
mezhep olan Bogomililerden kaynaklanyordu.
58:Deism evrim inannn dini bir sonucudur. Evrim Tanrs sreci balattktan sonra kendi kendine almay terk eden Tanr, zati olan bir
Tanr deildir, ne de mucizeler yaratacak bir Tanrdr, kendisine ibadete layk bir Tanr ise hi deil. Evrim Tanrsnn mdahele edebilecei
bir ey yoktur. Evrim erevesinde rahmetin sabilecei bir yer var
mdr? Bu yzden kendilerini Deist-Vahyi inkr, Tanrnn varln
ise kabul eden ve Tanry da-Masonlar gibi Evrenin Byk Mimar
olarak tanmlasalar da, evrimcilerin ou pratikte ya agnostik-bilinemezci ya da ateisttir.-tanr tanmaz
Fertlerin ou asndan evrime inann ilk ve belki de en nemli sonucu, bunlarn ateist olmasalar bile agnostik olmalardr.

Bogomililerin dualist inancna gre, Baba Tanrnn


Satanael-Satan=eytan ve sa adl iki olu vard. Satanael
gkleri ynetirken oradan aa dmt. Satanael dnyay ve insanlar yaratt ve ylan da onun yneticisi oldu.
Burada aka eytann yceltildiini gryoruz.
12nci Yzylda eytana inananlara Satanist veya
Lsiferciler-Lsifer kelime itibaryla k getiren anlamndadr. Kurandaki blisin karldr, deniyordu. eytana
tapanlar onun gklerden haksz yere kovulduuna ve oraya
yeniden geri dneceine inanrlard.
Bogomililer hem iyi Tanrya hem de eytana taparlard.
Ayn ekilde Tapnaklar da insanla iletiim kurmayan ve
sembolik temsili olmayan iyi Tanr ile, korkun zelliklere
sahip kt Tanrya tapyorlard.
Tapnaklarn elinde iki ba bulunuyordu; birisi
Eskilerin eskisi denilen sakall bir bat, dieri ise gmten
yaplm bir kadn ba idi. Gm bal kadn Ana-Tanray
-tar sembolize ediyordu.
Bogomililer en hararetli ekilde kendilerine dnyevi nimetleri ve zenginlikleri balayacak olan ktlk
Tanrsna taparlard. Onlar yle diyorlard;
Tanrnn yal olu Satanael veya Lsifer lmllerin snadr. Gen karde sa bu erefe layk deildir.
Tapnak valyeleri Hz. saya neden inanmadklarn
yle aklyorlard;
O hibir ey deildir, deersiz sahte bir peygamberdir.
Tapnaklara gre Baophmet adl sakall bada
madde dnyasna egemen olan aa bir Tanrnn sembol idi. Burada eytana tapan Bogomililer ile hem iyi
hem de kt Tanrya tapan Tapnaklar arasndaki fark
grebiliyoruz.
Dier bir iddiaya gre, Tapnaklarn sapknlnn temelinde Yuhanna-St. John inanc vard. nk
Yuhannaclar sann Tanrsalln kabul etmiyorlar ve ona
sahte peygamber diyorlard. Onlara gre sadece St. JohnBaptist-Yuhanna, Yahya kutsal bir kii idi.
zetlersek, Tapnaklarn sadakati yalnz AnaTanraya ve Yuhannaya idi.
Wilhelm Ferdinand Wilckeye gre, Tapnaklara atfedilen Mslmanlarla ibirlii sulamalarnn ardnda
Kabala ile kartrlm bir slami anlay yatyordu.-Bu
konuda Haiiler blmne baknz.

Tapnaklar putlarna Eskilerin eskisi veya Uzun


yz veya Makroprosopos deniyordu. nl Mason stad
Eliphas Leviye gre Tapnaklar Kabalann esrarengiz doktrinlerine inisiye edilmilerdi.
1842de Mason Ragon, Tapnaklarn doudaki bir
inisiyeden St. Johna atfedilen bir Yahudi doktrinini rendiklerini iddia eder. Ragon onlarn Yuhannac olduklarn sylyordu ki, Eliphas Levi de ayn fikirdedir.
Tapnaklar ve Siyon Manastr-Prieure de Sion
tarikatlar birbirlerinden ayrldktan sonra, farkl yollar
izlemeye balamlard.
Tapnaklar Yuhanna retilerine nem verirken, Siyon
Manastr Talmudik-Kabalistik retilere nem veriyordu.
1: Tapnaklar-ve Masonlar sosyal eitlik ve
zgrle dayal bir kardelik prensibini temel alarak,
insanlar zgrletirmek istiyorlard. Sapknlklarnn
temelinde, insanlar sann ilahiliine dayanan dininin
basksndan kurtarmak vard.
Bu nedenle Tapnaklarn siyasi hedefleri, btn
Monarileri ortadan kaldran evrensel sosyalist bir dzen
kurmakt.
2: Prieure de Sion-Siyon Manastr tarikat ise,
siyaseti kullanarak, merkezinde Talmud-Kabala ezoterik
Yahudi doktrini olan dini sebeplerle, Monarileri ortadan
kaldrmak ve Ik ehrini yaratmak istiyordu.
1804de Ordre du Temple-Tapnak Tarikatnn
Byk stad olan Fabre Palapratn Manuel des Chevaliers
de lOrdre du Temple-1811 ve Levitikon-1831 adl
kitaplarndaki aklamalara gre, Tapnaklarn gizli
doktrini, Roma Kilisesinin kanunlarna tamamen ztt.
Ayrca bu doktrinde Hz. sann ilahilii de sorgulanmaktayd. Palaprat, Tapnaklara kar yaplan sulamalarn
kara propaganda olduunu iddia etmekteydi.
te yandan E. Levi, Tapnaklarn gizli doktrini balangcndan beri krallklar ykmay hedefliyordu, demektedir.
Tapnak ritellerinde dk dereceli biraderlere
sa hakknda kabalistik efsaneler anlatlrken, Hugues de
Payen gibi yksek inisiyeler baka trl bilgilere sahipti.
Sonuta btn valyeler Hz. say ve ha inkar etmekte
birleiyorlard.

1622 ylnda Portekizli rahipler Frat kylarnda kendilerine St. Johnun-Yahyann Hristiyanlar diyen
bir mezhebe rastladlar. Bunlar Mandenler, Sabiiler-60
veya Nasuralar olarak da biliniyorlard. Mandai kelimesi Kaide lisanndaki, Mandadan tremitir ve Yunanca
gnosis-hikmet, irfan anlamna gelmektedir.
60: Sabiiliin Hristiyanlk ncesi dnemde rdn Nehri havzasndaki-Transjor-danda heterik Yahudi frkalar arasnda domu olabilecei ileri srlmektedir.

Sabiilerin Peygamberlik Anlaylar:


Gnostikler blmnde de ksaca bahsettiim gnmz
Sabiileri, yabanc biriyle konutuklarnda Yahyann
-St John kendi peygamberleri olduunu ifade ediyor
olmalarna ramen, Sabiilikte gerek bir peygamberlik
inancnn olup olmad tartmal bir konudur. Sabii
kutsal metinlerinde yer alan baz ifadelerden, Sabiilere
bir arada yaadklar yabanc komularnca sk sk peygamberlerinin kim olduu, kitaplarnn ne olduu gibi
sorular sorulduu ve muhtemelen bu sorulara cevap
olmas ynnden onlarn Yahyann kendilerinin peygamberi olduunu syledikleri anlalmaktadr. Sabiilerin
gerekte peygamberlik inancna sahip olup olmadklar
tartmalarnn temelinde, peygamberin nitelii konusunda deiik yaklamlar yatmaktadr.
Peygamberi bir din kurucusu olarak tarif ettiimizde, bylesi bir peygamberlik inancnn Sabii geleneinde
mevcut olmadn grrz. Zira Sabiiler dinlerinin
herhangi bir tarihi ahsiyet tarafndan kurulduunu kabul etmezler. Onlar dinlerinin yce Ik Tanrs tarafndan insana verilen bir proto-din olduuna inanrlar.
Dolaysyla ne Hz. dem, ne Yahya ne de bir baka
tarihi ahsiyet, bir inan ve ibadet sistemi olan Sabiiliin
kurucusudur. Dier ynden peygamberi bir din kurucusu deil de, bir inan ve ibadet sisteminin temsilcisi ve
reticisi olarak ilahi glerce grevlendirilen bir kii
eklinde deerlendirdiimizde, bylesi bir peygamberlik
inancnn Sabiilikte mevcut olduunu gryoruz.
Sabiilerin inancna gre Sabii peygamberleri yce
Ik Kral tarafndan Sabiiliin rnek temsilcileri olmak
ve onu dier ruhlara retmek amacyla grevlendirilmilerdir. Sabii inancna gre Peygamber Tanrdan vahiy
alarak bunu insanlara ileten bir kii deildir.
Onlara gre peygamber, ilk insan deme yce Ik
Tanrsnn emriyle k elisi Manda d Hiia tarafndan retilen ilahi mesaj dosdoru uygulayan ve bu mesajn tipik bir
temsilcisi ve reticisi olan kiidir. Sabii literatrnde peygam-

ber-Nbiha terimi genelde Yahya iin kullanlr. Dolaysyla


Sabiilerin Yahyann kendilerinin peygamberi olduunu sylemeleri Sabii metinlerince de desteklenmektedir.
Baz modern Yahudi dnrler Mandenlerin
-Sabiilerin, izleri Talmudda, Midrada ve Kabalada grlen, Yahudi etkisi altnda kalm eski bir gnostik mezhep
olduu grndedirler. u halde hal seferleri srasnda,
Levinin bahsettii kabalistik, Hristiyan-aleyhtar, z St.
John doktrinine dayanan Yuhannac bir mezhebin mevcut olduunu kabul edebiliriz. Yalnz, Tapnaklarn doktrininin dorudan bu mezhepten alnp alnmad konusu
ok belirgin deildir.
Mather, Histoire du Gnosticisme adl kitabnda,
Tapnaklarn St. Johnun ncilini tercih ettiklerinden bahseder. Gnmzde Macaristandaki Yuhanna
Masonluunu temsil eden localar, Baophmeti hala
muhafaza etmektedirler.
Ortaada, St. John-Yuhannann Hristiyanln gerek kurucusu olduunu savunan gnostik dncelerin ana
destekisi Tapnaklard. Dtan yle grnse de, Tapnak
dnceleri kabalistik doktrine deil, Thomas nciline dayanyordu. Tapnaklarn sahip olduu gm kadn ba da
onlarn Ana-Tanra inancn yanstyordu.
Dokuzuncu Blm
CZVT TARKATI
-Religio Clericorum Societatis Jesu
-Vatikann Hristiyan lemi iindeki ideolojik
yaylmn ynlendiren gizli g
Dr. Martin Lutherin balatt Protestanlk hareketi,
Fransa, Avusturya, talya ve spanya gibi Katolik lkeleri de
kapsamaya balaynca, Roma Katolik Kilisesi ve Papalk,
ciddi bir skntya dt. O zamana kadar mevcut rahip
tarikatlar olan Dominikenler ve Fransiskenler Papal
savunmada yetersiz kalmlard. te o sralarda Papann
arad silahl bir sava, Baskl valye Inigo Lopez de
Recalde-Ignatus Loyola ortaya kt. Eski bir spanyol
ailesinden gelen, Yahudi-Marrano ber melezi olan Ignatus Loyola, kendini Katoliklie adam bir genti.
Loyola, Pariste aratrmalarna devam ederken, orada
kendisi gibi dnen insanlarla tanarak birbirlerine ok
sk bal bir grup oluturdu. Bu genler; Jacopo Laynez,
Alfonso Salmeron, Nicolas Bobadilla, Simon Rodriguez,
Francisco Xaver ve Pierre Favre-Lefevre idi.

Loyola bu alt kardei ile beraber Filistine-Kudse


hac olarak gitmek istiyordu. ayet bu yolculuu gerekletiremezlerse, kendilerini mutlak surette Papann hizmetine sunmay dnyorlard.
15 Austos 1534de Montmartredeki Marien Kilisesinde gizlice toplanan yedi kii, yksek hedeflerine
ulamak iin, Papann ve kutsal kilisenin dmanlarna ve
imanszlara kar mcadele edeceklerine dair yemin ettiler. Ayn ekilde birbirlerine kar kr krne bir itaat ve
sadakat yemini de ettiler. Kurduklar bu birlie Societas
Jesu-sa rgt adn verdiler. Bu rgtn balca grevi, zamann sapkn afeti-Protestanlk kastediliyor ile
mcadelede Katolik Kilisesine yardmc olmak ve btn
dini meselelerde onu tek yetkili olarak tanmakt.
1537 ylnn banda artk on kii olan valyeler
Venedikte bulutular ve uzun zamandan beri planladklar Kudse hal seferini gerekletirmek istediler,
fakat Venedik Cumhuriyeti ile Osmanl Trkleri arasndaki sava, bu yolculuu imknsz hale getirdi. 1538de
Loyolann kk grubu onu bakan seti. Bunun zerine
Loyola, Romaya giderek rgtn nizamnamesini Papa
III. Paule sundu ve bu yeni tarikatn tannmasn ve korunmasn rica etti.
17 Eyll 1540da Papa, tarikat ve nizamnamesini ye
saysnn altm gememesi artyla, tastik etti.
Ayn 26snda yeni tarikatn bana general rtbesiyle atanan Ignatus Loyola, Papann elinden tarkat Regimini mili-tantis ecclesiae-Sava Kilisenin
Egemenliini tanyan emri ald.
Bu ekilde yeni Cizvit Tarikat-Societatis Jesu,
Roma-Katolik Kilisesinin yeminli sava birlii haline geldi. Bu birlik ayn zamanda Kutsal Babaya-Yani Papaya
body-guardlk yapyordu. Onlar Papay her eit saldrdan ve isyanlardan, zellikle Luthercilerden her
vastay kullanarak korumak ve Papaln dmanlarn
yok etmek ile ykmlydler.
Bylece kuzeyli Reformasyon hareketine-Yani
Luthere kar Romann Kar Reformasyon hareketi
balam oldu.
Cizvitler dman yalnz yenmek deil, her vastaya
ba vurarak, yok etmek istiyorlard. Onlar iin parola uydu; Gaye, vastay meru klar.

Gerekten de Cizvitler hedeflerine ulamak iin, kan


dkmekten ve tarikatn grev snrlarn aan her trl
acmaszca ve vicdanszca eylemden, hibir zaman ekinmemilerdir.
Ignatus Loyola bylece tarikatn ilk Generali oldu.
Artk P. S. J. Ignatus-Pater I. Societatis Jesu diye anlyordu ve sa rgtde bundan byle Cizvit Tarikat
diye tannmaya baland. Bylece Roma Katolik Kilisesi
uluslararas bir kilise boyutuna tanm oldu.
Cizvitler, kar kutuptaki dier enternasyoneller gibi,
-Dnya Masonluu ve Dnya Yahudilii milliyetilik
dman idiler.
Lord Thomas B. Macaulay ngiltere Tarihi adl kitabnda, Cizvitler Papal kurtarmaya geldi ve Protestanlk,
Alp Dalarnn eteklerinden Baltk Denizi kylarna kadar geri ekilmek zorunda kald diye yazmaktadr.
Cizvitler dnyann drt bir tarafna misyonerler yollamaya balad. Ne frtnal okyanuslar, ne de sra dalar
onlara engel olamyordu. Afrikann balta girmemi ormanlarndan, Tibete ve Moalistana, oradan da inin
ilerine kadar her yere yayldlar.
Cizvitler retmen, tccar, doktor, sanat, asker v.b
klnda btn lkelere szma imkan bulmulard.
I. Loyolann ld 31 Temmuz 1556 tarihinde Societatis
Jesunun 12 blgede, 1000 yesi ve 100 devaml tesisi vard.
1617 ylnda tarikat yelerinin says 13.112yi bulmutu.
Cizvit tarikat gnmz artlarnda gizli bir rgt
saylmaz, nk hedefleri, nizamnamesi, ye listesi herkese aktr. Ama arka planda gizlenen ey; Onlar iin
tabu saylan kilisenin inan retisidir.
Cizvitler dn olduu gibi, bugn de Roma Katolik
Kilisesinin grlerini yaymak ve onu korumak iin almaktadr. Protestanlar ve Kilise dmanlar ile ve zellikle
Aydnlanmac evrelerle her vastaya bavurarak mcadele etmek, Tarikatn gcn ve ye saysn arttrmak,
Cizvitlerin grevleri arasndadr.
Cizvit tarikat, hakl olarak masonik yaplanmaya
benzetilmektedir. Nasl Masonluun bir srr yok, fakat
kendisi bir sr ise, ayn eyi Cizvitler iin de syleyebiliriz.
Tarikatn hedeflerine ulamas iin kulland metotlar ve
kulland vastalar, tamamen gizlidir!..

Ayn ekilde tarikatn faaliyetleri ve sadece bilenlere zg temel dnya grleri gizli tutulmaktadr.
Bunu haricinde Cizvitlerin srlar korkun bir suskunluk ve yeminle rtlmtr. Yemini bozan kiinin vay haline!.. Tarikatn uzun kolu o kiiyi dnyann neresinde olursa
olsun bulur ve cezalandrr. unu da syleyelim ki, dnyevi
mahkemelerin verdii cezalar, Katolik Engizisyon Mahkemesinin verdiklerinin yannda ok hafif kalyordu!..
Cizvit tarikatnn kuruluunda Yahudiliin nemli bir
rol oynadndan ve rgtn kurucusu Ignatus Loyolann
yar-Yahudi olduundan bahsetnitim. ki byk dnya rgt olan Cizvitler ve Masonlar dtan birbirlerine dman gibi grnmelerine ramen, her iki rgt de
Yahudilerin nderliinde kurulmu olan Marksist-Proleter
III. Enternasyonal ile ibirlii yapmaktayd.-61
61: Bu alntlar yaptm Egon Ltzelerin kitabnn 1938 ylnda
-Almanyada yazldn hatrlatmak isterim.

Cizvitlerin ilk g denemesi imansz Protestan


Waldenserlerin yok edilmesi ile balad. Tarikat Generali
Jakobus Laynezin tam yetkili kld S.J.P. Antonius
Possevin, 1561 ylnda Premont, Savoy ve Kalabria civarndaki Protestanlarn kitle halinde katledilmelerine nclk etmiti.
Bu katliamlar, btn imanszlara ve kilise dmanlarna kar duyulan byk nefretin, Roma Katolik
Kilisesine ve Papaya mutlak bir sessizlikle ve kr krne
itaatla birlemesinin sonucuydu.
Rahatlkla anlalaca gibi, Cizvit Tarikat Roma
Katolik Kilisesinin emrinde alan askeri bir tarikat,
yani Tanrnn Lejyonu idi.
Tarikattaki manevi eitim-Exercita spiritualia d
dnyaya kapal olarak yaplrd. Tarikatn zel bir maksada
ynelik eitimi yakndan incelendiinde, eski alardan gnmze kadar gelen gizli rgtlerin kulland mistik aralar ve darya kar rtl bir dnce yapsn kullandn
gryoruz. rnein; Antik alardaki Eluisis gizemlerinden, anlalmam Pitagor gizli retilerine, oradan da
Tapnaklara ve gnmz modern masonluuna baktmzda, bunu ak bir ekilde grebiliyoruz.
Youn dinsel eitimlerine ramen, Cizvitler hibir
zaman allm bir papaz tarikat olmamt.
Trent Konseyi onlar dierlerinden ayrmak iin, Religio
Clericorum Societatis Jesu-sa rgtnn Klerikal-62

Tarikat diye adlandrmt. Bu sebeptendir ki, Cizvitler dier manastr rahiplerinin kullandklar giysi ve eyalar kullanmazlar ve kimliklerini gizlerlerdi.
62: Papaz, Kilise taraftar.

Cizvit Tarikat btn Katoloik Kilisesinin ve Roma


Papalnn gcn tard. Tarikat Roma Katolik Kilisesinin
zerine ina edildii granit bir yer alt yap gibiydi.
Bu kapal toplumda doaldr ki, bireysel zgrlk diye
bir ey mevcut deildi ve dolaysyla yaplanlardan hibir birey sorumlu deildi.
Cizvitler gaye, vastay meru klar zihniyeti ile hareket ettikleri iin, kilise retilerine aykr olmasna
ramen, zenginlik ve kazan hrsna sahip insanlard. Bu
amala byk ticari ilere ve faizcilie girmilerdi. Btn
bu pis ilerini din akna veya Yce Tanrnn erefine
diye yrtyorlard.
Tarikat bilinenin aksine, her eit bilime, zellikle
corafyaya, etnolojiye, dou bilimlerine, kozmik aratrmalara ok nem veriyordu. Toplanan bilgiler tarikatn
karlar iin kullanlyordu.
te yandan bu Hristiyan-Cizvit misyonerler, din adna dnyadaki btn kltrlere ok zarar vermilerdi!..
Bugnk bilimimizin Cizvitlerin alma ve aratrmalarna ok ey borlu olduu, ayr bir gerektir. rnein;
Cizvitlerin Gney Amerikadaki aratrmalar bize ok eyler
retmitir. Yine onlarn astronomi ve dilbilim konusunda
deerli insanlar yetitirdii bilinen bir gerektir. Onlar uzak
lkelerden Avrupaya birok tbbi yenilii ve bilinmeyen
ilalar getirmilerdi. Cizvit Franz Xaver Dentrecolles 17nci
Yzylda inden getirdii porselenleri Fransada retmeye
balamt.
Cizvit tarikatna girebilmek iin iki yllk raklk
devresinden gemek gerekiyordu. Bu iki yl ayn zamanda
hem aday, hem de tarikat iin bir eit deneme sresi anlamna geliyordu. Adayn bekr ve bedensel, ruhsal salnn kusursuz olmas gerekiyordu. En bata aranan zellik
ise, Kiliseye ve Hristiyanlk inancna sadakat idi. Yahudiler,
prensip olarak tarikata alnmyordu ama-rken Yahudi
bile olsa- vaftiz olmu Yahudiler-yani Hristiyanl
kabul etmi olanlar tarikata kabul ediliyordu.
Zaten tarikatn kurucusu Loyola ve alt sadk arkada da Yahudi asll deil miydi?

Kilise, Yahudileri Hz. sann katilleri diye sulamasna ramen, basit bir vaftiz seremonisi sonunda onlar
kiliseye kabul ediyordu. Vaftiz olmu bir Yahudi, inli
Hintli, Zenci v.b bu ekilde Katolik Yolda haline geliyor
ve uluslar aras Kilise devletinin-Imperium Romanum
bir yesi-vatanda oluyordu.
Daha nce de bahsettiim gibi, Cizvitler Papaya,
tarikat Generaline ve isimleri bilinmeyen yukar derecedeki tarikat eflerine mutlak ve sessiz bir itaatla ykmlydler.
Cizvit tarikat da dier btn gizli rgtler gibi l
dereceye sahipti. Bu dereceler;
1: rak-Skolastiki 2: Kalfa-Koadjutor 3: Usta
-Professi Spiritualisdan ibaretti.
Tarikata giren hi kimsenin rgtten kendi rzas ile
ayrlmas mmkn deildi. Buna karlk rgtn kurallarna kar gelenler veya rgte faydal olamayaca anlalanlar,
rgtten uzaklatrlyorlard.
Yukarda bahsettiim derecenin dnda bir de
grnmeyenlerin oluturduu bir tarikat snf mevcuttu. Bunlar sa rgtnn yardmclar idi. Bunlar her
snftan meslek sahibi ve tarikata hizmete hazr insanlardan olumutu. Bu insanlar tarikatn dileklerine ve dnyevi karlarna hizmet etmeye yemin etmi, kiliseye tabii
veya kilise haricindeki kadrolard. Bu tip yardmclar
tarikatn geici veya mstesna yelerini oluturuyordu. Bunlar sayesinde tarikat, darya ok farkl bir grnt-imaj sergiliyordu. rnein; Yksek rtbeli devlet
memuru, yarg, tccar gibi saygn meslek sahibi insanlar,
tarikata casusluk yapyorlar ve kendi hayatlarn da tarikatn arzusuna gre ynlendiriyorlard. Kendilerinden
fayda umulan byk mlk sahipleri de bu ekilde tarikata
kazandrld. Ayrca devletin yksek makamlarna gelmi
insanlar, hatta prensler ve kraliyet ailesinden gelenler, tarikata katld. Bunlar bilinli veya bilinsiz olarak bu grnmeyen gce bir ekilde katkda bulunmu oldular.
Cizvit Tarikatnn dtaki gizli biraderlerinin
rgtlenmeleri, ynetimi ve bunlarn gndelik hayatta, yani
siyasette, ekonomide ve dnya tarihinin perde arkasnda oynadklar rol hakknda, ok az bilgimiz bulunmaktadr.
Bu grnmeyen ve btn dnyaya yaylm ebeke a olan tarikatn, egemenlii o dereceye varmt ki,
prenslerin ve imparatorlarn-onlarn bilmedii- hibir
isim kalmamt.

rgtn dnyevi ileri Procurates denilen bir ynetimin elindeydi. Her blgenin bir Prokurator P.S.Jsi
vard ve o da Rektrler ve Professler tarafndan belirlenirdi.
Daha nce de bahsettiim gibi, tarikatn banda
General-kongregation tarafndan oy okluu ile-bir
mr boyu- seilen Ordensgeneral-Tarikat Generali
vard. Generalin snrsz yetkileri vard. Seim srasnda
herhangi bir direni olursa, bu direniiler, uygun bir seim yapncaya kadar, tarikat kurallarna gre, bir hcrede
7 gn 7 gece a ve susuz braklrlard.
Tarikat Generalinin yannda, 4 veya 6 General
yardmcsndan-Bakanlardan olumu bir meclis vard.
Bunlar efendileri ve statlar kontrol etmekle ykmlydler. Burada, hi kimseye gvenmeyen Roma Katolik
Kilisesinin, kendi setii kimselere de gvenmediini ve
byle bir hiyerarik kontrol sistemine ihtiya duyduunu
gryoruz.
Tarikatn en nemli ve hayati prensibi kr krne ceset vari-ceset gibi bir itaat idi.
Bu, Cizvit yasalarnda yle ifade ediliyordu;
Alttaki-Alt derecedeki sttekinin elinde bir ceset
-cadaver=kadavratir.
Buradan da rahatlkla anlalaca gibi, itaat ve yeniden itaat prensibi, tarikatn Asndan Zsine egemen bulunuyordu.
Tarikat yeleri iin vatan, aile, dostluk v.b kavramlar
mevcut deildi!.. O, btn benlii ve varl ile tarikata
aitti. yle ki, bir stten izin alnmadan ne bir kitap okunabilir, ne de bir mektup yazlabilirdi. Bir Cizvit, stnn
izni olmadan bulunduu yeri terk edemez ve ziyareti
kabul edemezdi. Cizvitlerin birbirleri ile mnasebetleri,
konumalar, giysileri ve davranlar bile yasalarla ve talimatnamelerle belirlenmiti. nderine kar kr ve dncesiz bir itaat, bize onlarla benzer dncelere sahip
olan Haiileri hatrlatmaktadr. Cizvitlerin eitimindeki hipnoz ve telkin uygulamalar Haiilerde de vard.
Cizvitler siyah bir apka ve yine tamamen siyah renkli
cppeler giyerlerdi.-63
63: lgintir ki, Almanyadaki Nasyonal Sosyalist rejim srasnda S.S.ler de
siyah apka ve elbiseler giyer, Cizvitler gibi ceset vari itaat-Kadaverge
horsam yemini ederlerdi. S.Slerin Reichsfhreri H. Himmler S.S.leri
tamamen-Nazilerin nefret ettii- Cizvit modeline gre rgtlemiti.

Cizvit Tarikatnn gizli i hayat, Tapnaklarn gizli


retilerini hatrlatt gibi, masonik yksek derecelerin
yar-mistik gizliliine-ki artk iyi ve kt kavramlar
st derecedeki inisiyeler iin deiik manalar ifade
etmektedir- de benzemekteydi.
Bu gizlilik, temelde dini inanlar, Kilise ve Papa
maskelerinin arkasnda yatan byk bir g ve iktidar
hrsn perdelemekteydi. Yine bu gizlilik vastas ile devletler ve milletler, Cizvitlerin eytani dnya egemenlii
uruna ayaklar altna alnmaktadr.
Tapnaklar aristokratik-valye dnya dzeni
iin krallklara ve Papala kar mcadele verirken,
Hristiyanlk adna savatn iddia eden Cizvitler, gerekte demokrasiyi kendi egemenliklerini pekitirmenin
bir arac olarak gryorlard.
Cizvitler dtan Papa ve Katolik Kilisesi iin urar gibi
grnrken, gerekte iktidar ele geirmek iin mcadele
veriyorlard. Bu nedenle yollarna kan engelleri, kr kitleleri tahrik ederek ykmaya urayorlard. Buna tarihten
birka ilgin rnek verebiliriz; 1649 ylndaki ngiliz htilali,
1793 ylndaki Byk Fransz htilali, 1917deki Bolevik
htilali, 1918 Kasm ayndaki Alman-Kominist htilali.
Bunlarn hepsinde Cizvit parma vard!..
Kzl enternasyonalin ateist Marksizmi, Yahudilemi
Masonluun mavi-kzl enternasyonali, Yahudiliin sar
enternasyonali ile Romann kara enternasyonali, omuz
omuza Almanyadaki milliyetilik hareketine kar bir
mcadele vermektedir.
1930lu yllarda Almanyada faaliyette bulunan
Katolik Merkez Partisi ve Bavyera Halk Partisi, Cizvit
rgtnn uyanan Alman milli bilincine kar, dalgakran olarak kurduu partilerdi.
Cizvitlerin tarihte-zellikle Katolik Fransada byk Protestan katliamlar yapt bilinen gereklerdendir.
Bunlar iinde en nemlileri 1 Mart 1562deki Vassy katliam ile 24 Austos 1572 ylndaki Bartholomeus gecesi katiamdr.
1660da Cizvit tarikat ve emrindeki siyasi gler,
inansz Trkleri, Papayla ihtilafl olan Katolik Venedik
Cumhuriyetine kar kkrtmaya muvaffak olamaynca,
Venedikle ak bir atmaya girdiler ve bunun sonucunda bu lkeden kovuldular. Ancak Papa VII. Aleksander
zamannda Cizvitler yeniden Venedike girebildiler.

Yaplan anlamaya gre, hibir Cizvit Tarikat yesi


yldan fazla Venedikte kalamayacakt.
Onuncu Blm
GL-HA KARDEL
Bir Gl-Ha derecesinin masonluun nderlerince ustalkla balatldn saptamak iin kantlar
oaltmamza gerek yok Kuramnn, nefretinin, gnahkar uygulamalarnn, Kabalann, Gnostiklerin,
Maniciliinkilerle zde oluu, yazarlarn kimliini
aklyor bize: Yahudi Kabalaclar.-65
65: Kaynak; Mons. Leon Meurin, S. J.-Cizvit Papaz, La Franc-Maonnerie, Synagogue de Satan-eytann Sinagogu Masonluk Paris, Retaux,
1893, s. 182.

Bat Simyasnn Kayna:


Aydnlanma andan bu yana ve zamanmz dahil
simyay, modern kimyann ilkel bir ncs olarak kabul etmek adet haline gelmitir. Simya; kkenini, kadim
Msrllarn bir ruhban sanatnda bulur. Btn Avrupaya
ve Yakn Douya yaylm ve muhtemelen Hint simyasn
da etkilemi olan simya gelenei, kurucusu olarak Hermes
Trismegistosu tanr, kere byk Hermes kadim Msr
Tanrs Thoth ile zdeletirilmitir.
Simya-Alchemia ifadesi Arapa el-kimyadan gelir, bunun da Msrn bir unvan olan ve muhtemelen simyaclarn
materia primasnn-Asli Cevher da bir sembol olmu kara
toprak ibaresine bir gnderme olabilecek kadim Msrca
kemeden tredii sylenir.
Her durumda, hala mevcut olan en eski simya izimleri, Msr papirslerinde bulunur.
lk dnem Msr belgelerinden hibirinin geriye kalmamas artc deildir, nk ifahi olarak aktarlmak,
kutsal bir sanatn temel zelliidir.
Hermes Thotha atfedilen btn metinleri iine alan
Corpus Hermeticum-Hermetik Klliyat denen eserin
bize Yunanca ulam olmas ve az veya ok Eflatuncu
bir dille rtlm olmas tamamyla doaldr. Delil
unu gsterir ki, Zmrt Tablet denen ey de Corpus
Hermeticumun bir parasdr. Zmrt Tablet, kendini
Hermes Trismegistosta bir vahiy olarak takdim eder ve
Arapa ve Latince yazan simyaclar tarafndan sanatlarnn kanun listesi olarak kabul edilir.

Mitolojik zeminiyle birlikte simyann, tek tanrc


dinlerin-Yahudilik, Hristiyanlk ve slam iine dahil
edilmesinin nasl mmkn olabildii phesiz sorulacaktr. Bunun aklamas yledir; Gerekte hem metallerin
-ve genel olarak madenlerin harici sahasyla, hem de nefsin dahili sahasyla ilikisi olan simyaya zg kozmolojik
perspektifler, kadim metalurji ile organik olarak baland, bu yzden zanaat ile birlikte kozmolojik arka plan, terimin en geni anlamnda sadece bir tabiat-physis bilimi
olarak devranld, daha dorusu Hristiyanlk ve slam,
mzikte ve mimarideki Pisagorcu gelenei benimsedi ve
ona tekabl eden manevi perspektifi de zmsedi.
Hristiyan bak asndan simya, vahyedilen hakikatler iin doal bir ayna gibiydi; Baz metalleri altna ve
gme eviren Filozof Ta Hz. sann bir sembolyd
ve bu tan, kkrdn yanmayan atei ve civann sebatkar suyundan retilmesi, Hz. sann doumunu andrr.
Hristiyan inanc tarafndan benimsenmesi ile birlikte simya, manevi olarak bereketlenirken Hristiyanlk da
onda gerek irfana-gnosise gtren bir yol buldu.
slam dnyasnda da Hermes Trismegistos genellikle
Hz. dris-Eno ile zdeletirilir.
Simyaclar, eitli metalleri, gezegenlere atfettikleri
semboller vastasyla gsterirler ve gerekten hem metallere, hem de gezegenlere ayn ismi verirler. Altn iin
Gne, gm iin Ay, civa iin Merkr, bakr iin
Vens, demir iin Mars, kalay iin Jpiter ve kurun
iin Satrn derler. Bu ekilde kurulmu uygunluklar
simya ile astroloji arasndaki ilikiyi gsterir, bu iliki
Zmrt Tabletiinde yle ifade edilir; Altta olan ne varsa yukardakine benzer.
Batl biimlerinde Hermesi gelenekten kan astroloji ve simya, gk ve yer gibi birbiriyle balantldr.
Astroloji, Zodyakn ve gezegenlerin anlamn yorumlar, simya ise unsurlarn ve metallerin anlamn.
Zodyakn 12 burcu, lahi Aklda sabit ekilde ierilen arketiplerin basitletirilmi bir resmidir. te yandan
ate, hava, su ve toprak unsurlar ise sembolik olarak, asli
cevherin-materia prima ilk ve temel farkllamalardr.
Halbuki gezegenler, birbirlerine nispetle konumlarndan
dolay, farkllatrlm ve zamansal bir tarzda, Zodyakta
ierilen imkanlar izhar ederler ve bylece de Semadan
yere inen lahi Ruhun faaliyet yollarn temsil eder, metal-

ler kendi hesaplarna, Ruh veya Akl tarafndan olgunlatrlm unsuri cevherin ilk meyvelerini temsil ederler.
Okuyucuya bu bilgileri vermemin sebebi, Gl-Ha
rgtnn Simya ile balantlarna bir nebze aklk
getirebilmek iindir.
Almanyada 16nc Yzyl sonlarna doru, astroloji ve
alimi-simya ile ilgili aratrmalar oalmaya balamt.
Astrologlar kozmik dnya ve dnyevi olaylar arasndaki balantlar zmeye alrken, simyaclar baz doal
maddelerden baka maddeler elde etmeye urayorlard.
rnein; kmr elmasa, kurunu altna dntrme abalar iindeydiler. Simyaclarn yapay altn elde edebilmek
iin Bilgelik Tan-Filozof Ta kullandklar, insan hayatn uzatan bir eit iksir bulduklar syleniyordu.
Gerek astrolojinin, gerekse simya-aliminn kkenleri eski Smer, Msr ve Babil medeniyetlerine kadar
uzanmaktadr.
Paracelsus veya Bombastus adyla bilinen Philippus
Aureolus Teoprastus Von Hohenheim, Alman simyaclar iinde en mehur olandr. Bir dier nl isim ise, sihirbaz ve kahin
Agrippa Von Nettesheim idi.
Efsanevi Kara Kimya erevesi iinde 1589da
Historia Von Doct. Fausti-nl sihirbaz ve kara sanat
ustas, Dr. Faustun Tarihi adl bir kitap yaynland.
Simyaclarn, maddeleri dntrme ilemini ruhsal-manevi alana tamalar ile, yani maddesel insan,
ilkel, saf, ruhsal insana dntrme abalar da balad. Bylece maddesel simyadan Simya Felsefesi ve
Panzofi ortaya kt.
Paracelsusa gre, insan ana unsurdan yaratlmt;
Tanr, Gk ve Dnya. Dnyevi her ey gklerden yaratlmt. Tanr her yerde ve her eydeydi. Grnen dnya
onun varlnn bir da yansmasyd.
Ona gre, btn elementlerde ve maddenin grnen
ekillerinde gizli ruhlar, elfler-periler, gnomlar-toprak ruhlar veya cinleri ve cinler yayordu.
Panzofi btnyle ruhsallatrlm simyann bir kar
deidir. Panzofi, temelde gnosis, Yeni-Platoncu Teozofi,

Kabala, Yahudi Arap fantezisi ve biraz da felsefe ve batl


inanlarn garip bir karmndan olumutu. Panzofistler
iin gl doann, ha ise Tanrnn sembol idi.
Hermes Trismegistos, Aristoteles, Albertus Magnus
gibi isimler ile, Msr ve eski Yahudi gizli retileri, kabalistik, majik, teurji, bu gizli atmosferi soluyan mistik
insanlar evresinde nemli bir yer tutuyordu. Kayzer II.
Rudolf Von Habsburg, esrarengiz skoyal John Dee,
Pragl Haham Lw, Ursinus Von Rosenberg gibi isimlerle, Hermetik Kardelik veya Gl-Halar rgt, o
gnlerdeki simya imparatorluunun nemli temsilcileri
arsndayd. Yine o gnlerde felsefi mistizm veya sembolik aliminin temsilcisi Jakob Bhme-veya Bhm
adl bir kii idi. Ona Philosophus teotunicus-Toton
Filozofu deniyordu.
1575 ylnda fakir bir kyl ocuu olarak
Altseidenberg-Grlitzde-Almanya dnyaya gelen
Bhme, mistik yazlarla urayordu ve stad Paracelsus
Bombastusdan ok etkilenmiti. Balangta Bhme,
sapkn dnceleri dolaysyla Protestan cemaatinden
byk tepkiler almt. Bhmenin hayat boyunca hibir
yanda, arkada veya rencisi olmad. O, hibir zaman
bir mezhep veya gizli rgtn kurucusu da olmad. 1624
ylnda tek bana yaad bu dnyadan sessizce ayrlp
gitti.
Gl-Halarn Hermetik Kardeliini etkileyen
dnceler arasnda Bhmenin dnce dnyasnn
-yani Deismin doa felsefesinin- etkisi kmsenemez.
Jakob Bhmenin izinden giden Hollandal tccar Hendrik Beets 1660 ylnda Amsterdamda Melek
Kardeler mezhebini, ngiliz William Law da ngilterede
Bhme mezhebini kurdu.
1697 ylnda Jane Lead Londrada, temelini Bhmenin
dncelerinin oluturduu, Philadelphistler rgtn kurdu.
Almanyada mistik Gl-Ha Johannes Bermeier
Bhlen manevi mirass olduunu iddia ettii
Societas Regalis Jesu Christi adl rgt kurdu.
1754 ylnda Fransada Portekizli bir Yahudi olan
Martinez Paschalis, yine Bhmenin dncelerine dayanan mistik Martinist gizli rgtn kurdu. Bu gizli
tarikatn Paris, Lyon, Marsilya, Bordo ve Toulouseda ubeleri vard.

Martinistlerin gizli rgtleri, Gnostizm ve Yahudi


Kabalasnn bir karmndan olumutu. Gerekte
Paschalisin dncelerinin arka plannda Yahudi-Tevrat
retileri yatyordu. Tarikatn kurucusu ve byk stad Martinez Paschalisin kendi hayat da srlarla doluydu.
Paschalis, devaml olarak beklenmedik bir ekilde bulunduu yerden kayboluyor ve aniden bir baka yerde ortaya
kyordu-Eskilerin deyimiyle tayyi-mekan yapyordu.
1778e kadar devaml olarak Paris ve Lyonda yaad. Gnn birinde esrarengiz bir ekilde St. Domingo
Adasna kat ve 1779da orada ld.
Martinistler Tarikat-Orden der Martinisten veya
dier adyla Sekin Kahanim-branice Kohen veya
Kahen: Yksek rahip, kahin anlamna gelmektedir, rgtnn 9 derecesi vard. Bu dereceler; Klasik masonik dereceye-rak, Kalfa, Usta ilaveten Byk Sekin
stad, Kohen ra, Kohen Kalfas, Kohen Ustas,
Byk Mimar, Komtur valyesiinden oluuyordu.
Kurucusu Paschalisin lmnden sonra, tannm
Marki de St. Martin tarikatn bakanlna geti. O da tarikatn dnya grn tamamen Jakob Bhmenin retilerine dayandryordu.
1600l yllarn banda Tbingen-Almanyali antika aratrmacs ve Kabalist Christoph Besold, Btn
dnyada genel reform adyla bir kitap neretti.
1614 ylnda bu kitap, yazarnn ad zikredilmeden,
Fama fraternitatis rosaceae crucis veya R.C. Kardelii
adna yeniden yaynland. Ayn zamanlarda Fama-68
1614 ve 1615de Almanca ve Latince olarak Confessio
fratrum rosaceae cricus adl bir kitap yaynland ve inanlmaz sayda okur kitlesine yayld.
68: Fama: Rivayet, sylenti anlamnda.

Tirolde Adam Haselmayer, 1610 ylnda kendi el yazs


ile Gl-Ha Kardeliinin kuruluunu aklad. Yazsnn
balnda Fama fraternitatis Christiani Rosenkreutz-GlHa Kardelii ibaresi vard.
Dinkelsbhll-Almanya Kabalist Johannis Hrner,
1590 ylnda Fraternitatis R.C. adl gizli bir grubun varlndan sz etmektedir.

Ad geen yazlarn baslmas, Gney Almanya ve


Avusturyadaki Katolik evrelerce inanszlarn bir eylemi olarak algland. Kar-Reformasyon hareketinin
ncs olan Alman Kayzeri III. Maximilian ve Cizvitleri
bunlar tedirginlik ve phe ile karlad.
1615de Almanyann Kln ehrinde Themis aurea,
hoc est de Legibus fraternitatis roseae crucis bal altnda bir Gl-Ha tarikatnn kurulu manifestosu yaynland. Yazan Alman Kayzeri II. Rudolfsun doktoru, Byc namyla maruf, Dr. Michael Mayerdi. Bu
Themis aureaya gre, Fama fraternitatis R.C. yani
Gl-Han kurucu babas, Christian Rosenkreutz idi. C.
Rosenkreutz, 1378 ylnda St. Anges/Zwollede-Almanya dnyaya gelmi, aristokrat bir ailenin ocuu idi. Baz
kaynaklar Gerhart van Groot veya Croitin Gl-Han
manevi babas olduunu iddia ederler.
Gen Rosenkreutz, saygn etmeni vebaba dostlar ile
birlikte Akdeniz lkeleri gezisine km ve dounun kutsal ehirlerini grme frsatn bulmutu. Bu yolculuu esnasnda yolu Arabistana den Rosenkreutz, orada ok scak karlanm ve Yemendeki Damcar veya Damardaki
felsefe okulunu-69 ziyaret etmiti. O zamanlar Damarda
Seitidler-Seyitler mi? denilen bir yksek okul vard.
69: Tarih iinde, brani Sabiilerin Msra g etmeleri gibi, Sabiilerin bir
kolu da Yemene gitmiti. Kuranda da bu Yemen inanna deinilmekte
ve onlardan Tek tanr inanrlar olarak bahsedilmektedir. slamiyet
zerinde retileriyle etkili olan da byk bir ihtimalle Sabiiliin
bu koludur.

Damar eski alarda Sabiilerin-Bu konuda


Gnostikler ve Sabiilerin Peygamberlik Anlaylar blmne baknz, ki Hz. brahimin soyundan geldiklerini
iddia ediyorlard, Bakenti idi.
Sabiilerin koruyucu tanrsna Msrllar Tohth-Tot,
Yunanllar ise, Hermes Trismegistos diyordu.
Tannm Yahudi filozof Moses ben Maimon ben Joseph-Maimonides olarak bilinir ve Tyanal Apolloniusun
eserleri de Sabii kaynaklarna dayanyordu.
Sabiilerin kozmik olaylar hakkndaki bilgilerinin etkileri, C. Rosenkreutzun Liber Mundi-Yeryz
kitab=Gk cisimlerinin hareketleri ile ilgili Tanrsal yasalarn aklanmas adl kitabnda aka grlr. R. Cnin
bir dier kitab ise, Liber Naturae-Doa kitab=Dnyevi
yaratl ve Mikrokozmozu yneten yasalar idi.

Gl-Han kurucu babas Christian Rosenkreutz


Arap topraklarnda, arap bilgeliini, Kraliyet Sanatnn
gizli hazinelerini ve insan hayatn uzatma sanatn renmiti. Msrda bir sre kaldktan sonra-bilindii gibi
Msr Kara Sanatlarn vatandr- Rosenkreutz Fasa gitti. Orada Alimistlerin Hermetik Kardelii rgt ile
tant ve bu kardeliin gizli evresine katld. Christian
Resenkreutz burada edindii bilgileri Almanyaya tad. spanya ve Fransa yoluyla Gney Almanyaya dnen
Rosenkreutz, burada eski okul arkadalarnn yle
bir grup kurdu. Bu grup yeleri zamanla sekize kt.
Birbirlerine sessizlik yemini ile balanan bu gizli grup,
daha baka ye kabul etmeme karar ald. Yedi sadk arkada ile tam bir ruhsal uyum ve denge iinde bulunan
Christian Rosenkreutz, birliin gizli lisan olarak kabul edilen Byl Yazy yani Liber Mundiyi yazd.
Ayrca en ince ayrntlarna kadar ele alnm gizli bir tarikat yasas hazrlad. Christian Rosenkreutz, tarikat iin
yzyl tesine kadar uzanan bir alma plan hazrlad.
Zengin tecrbelerini ve bilgilerini yalnz Rosenkreutz
inisiyelerinin anlayabilecei bir lisanla kitaplara aktard.
Sekiz arkada birbirlerine sadakat ve sessizlik yemini
ile balandklar gibi, statlarna da kr krne ve mutlak itaat edeceklerine yemin ettiler.
Yzyl boyunca bu gizli birlik, btn dnyaya kar
sessizliini korudu. Sekiz biraderin her biri kendi lmlerinden sonra yerlerine kimin geeceini bile tespit ettiler.
Biraderlerin bei, her yl dnml olarak ve tannmadan renciler yetitirecek Yksek Bilimi ve tarikatn
dncelerini yayacaklard. Biraderlerin her biri tannmamak iin zerlerinde tarikata ait herhangi bir iaret
tamadklar gibi, birbirlerine de herhangi bir el iareti
yapmaktan kanrlard. Tarikatn yegane kimlik belirtisi
kamufle edilmi ismi ve byl yaz ile yazlm Christian
Rosenkreutz harfleri idi.
Her yl Christian Rosenkreutz Kardeleri belirli
bir saatte tarikat evinde-Sti Spirit sessizce toplanr
ve tarikatn meselelerini tartrlard.
Christian Rosenkreutz 1484 ylnda 106 yanda
ld. Rosenkreutzun btn hayat olduu gibi, lm de
srlarla doludur. Mezarnn da nerede olduu, biraderleri
tarafndan gizli tutulduu iin bilinmemekteydi.

Famada anlatldna gre, R.Cnin kurucu babasnn


ve stadnn lmnn stnden 120 yl getikten sonra,
1604de tarikat evinde tadilat yapmak isteyen biraderler,
zerinde altn varaktan harflerle Post CXX annos patebo!-120 yl sonra alacak yazan gizli bir kap ile karlatlar. Bu esrarengiz kap, yapay bir ekilde aydnlatlm yedi keli bir odaya alyordu. Odann taban dz
talarla rlmt. Btn oda yanan ampllerle gn
gibi aydnlatlmt. Duvarlarda bir sr dolap ve dolaplarda her eit mistik alet ve edevat, aynalar, lambalar ve
nadir mucizevi kitaplar bulunuyordu.-Bunlar arasnda
Vocabularium Theopfrasti Paracelsi de vard. Ayrca tarikat yasalar ve Christian Rosenkreutzun kendi el yazs
ile kaleme alm olduu, zgemii ve yolculuklar hakknda geni bilgiler vard.
Ama daha da ilginci, biraderlerin bir katafalkn altnda tarikatn kurucusu C.Rnin bozulmam cesedini
bulmalar idi. Cesedin elinde, parmen kat zerine
altn harflerle yazlm, kutsal kitap, Kitap T bulunuyordu. Bu kitapta Lutherin evanjelik-Hristiyan retisi
ile ilgili bilgiler vard.
Kitapta bulunan tarikat nizamnamesine gre,
Yahudiler, ocuklar ve kadnlar tarikata giremezlerdi.
Burada her ne kadar zel bir siyasi gndem yoktuysa da,
Alman Reichna ve Kayzerine itaat edilmesi gerektii
syleniyordu.
lgintir ki, stad Christian Rosenkreutzun yeraltndaki mezar, Romallar zamannda yaplm Mitra kltne ait maara tapnaklardan biriydi.
Confessio-tiraflarda aklanan Gl-Ha
temel dncelerinde, onlarn Mslmanla ve
Papala kar olduunu reniyoruz.
Gl-Ha rgtnn slami Menei
Yazar Emile Dantinneye gre, esrarengiz Rose-Croix-GlHa cemiyetinin tarihini bilmek iin 17nci Asrn banda
Avrupada varln kantlayan eski belgelere danmak arttr.
Bu belgeler arasnda en nemlisi yazarlar mehul olan 147
sayfalk Reformasyon veya Genel Reform-Allgemeine
und generale Reformation des ganzen weiten Weltes heneben
der Fama Fratenitatis des lblichen ordens des Rosenkreutzes
an alle Gelehrte und Haupter Europae geschrieben 1614de
Cassel-Almanyada Wilhelm Wessel matbaas tarafndan

basld. Reformasyonun esas ksmn Fama Fraternitatis, 1614


basksnn 91 ve 118 arasndaki sayfalar oluturuyordu.
Fama Fraternitatis, hayatn zetledii Christian Rosenkreutz tarafndan yazlndan iki asr nce kurulan gizli bir
kardelikten sz ediyor.
Asil bir aileden doan Christian Rosenkreutz, erken
bir yata yetim kalmt. Bir manastrda yetiip, 16 yanda
Arabistan, Msr ve Fasa seyehat etmiti. Mslman lkelerine yapt bu seyehatler srasnda evirdii M kitabndan
kaynaklanan evrensel armoni bilimini ona reten Doulu
bilgelerle temas kurmutu. Bu retilere dayanarak, ayn
anda evrensel dini, felsefi, siyasi ve sanatsal reform plann
tasarlad. Bu plan gerekletirmek iin birka mridiyle bir
araya gelerek toplulua Gl-Ha adn verdi.
Famaya gre, Christian Rosenkreutzun genliinde
karde P.A.L. ile birlikte kutsal yerleri ziyaret etmeye
teebbs ettiini, ancak bu kardein Kbrsda ldn,
dolaysyla Kudse gidemediini, bunun yerine lkesine dnmeyerek ama gittiini anlatmaktadr. amdan
Kudse gitme planlarn hastalk nedeniyle erteleyen
C.R., kullanmasn bildii tbbi ilalar sayesinde Trklerin
dostluunu kazanm ve Arabistanda-Damkar bilginleri
ile temas kurmutu. Bu bilginlerin gerekletirdikleri mucizeleri ve dounun btn srlarnn onlara nasl
aklandn renmiti. Daha fazla sabredemeyen C.R.
Araplarla bir anlama yaparak belirli bir para karlnda, onu Damkara gtrmeleri konusunda anlat.
Eer 1378 yln Christian Rosenkreutzun doum
yl olarak kabul edersek, Orta Doudaki yolculuunu
1389-1402 yllar arasnda yapm olmas gerekir.
C.R. gibi Arap kltrn takdir eden ve seven gen birinin, slam lkelerinde bilgili evreler tarafndan kabul grp
aralarna girme frsatn karmamas gayet doaldr.
Halifeliin sonu ile ortaya kan entelektel kntye ramen, Kahire, Badat ve am niversiteleri halen ok
itibarlyd. Papa IX. Gregorynin Aristo ve Arap filozoflar
zerindeki yasa kaldrmasnn Ortaa Skolastii zerinde ok youn etkileri olmutur.
Bu adan gen bir Alman bilgininin Kudse gitmesi ve
Arap felsefesi renmeye almas hi de yadrganacak
bir ey deildi.

C. Rosenkreutz ile Damasco bilginleri arasndaki iliki konusunda Fama Fraternitatis aslnda pek ak
deildir. Bu yer Damascus-am olabilir mi? Bu ehire Araplar Damakun derlerdi. Dolaysyla DMKR
-Damkar kelimesi esrarn korumaktadr.
C. Rosenkreutz Damkarda Arapasn gelitirerek,
bir yl sonra M kitabn Laticeye evirdi. Yazarn M
kitab ile ne kastettiini anlamak olduka zor. Belki de bu
ad tayan Aristonun kayp bir kitabnn tercmesi ima
edilmektedir, ancak bu pek mmkn grnmemektedir.
nk Famada ayn ekilde tek bir harfle adlandrlan
baka kitaplardan sz edilmektedir.
zellikle tp ve matematik zerinde alt yllk bir
sreden sonra, Arabistandan aratrmalarn bitki ve hayvanlara younlatrd Msra hareket etti. Fasa doru yolculua
kmadan nce Msrda pek uzun kalmad gzkmektedir.
Fas iin syledikleri ise olduka dikkat ekicidir;
Her yl Araplarn gnderdii temsilciler toplanr ve
birbirlerine sanatlarda-Bilimlerde daha iyi bir eylerin
kefedilip kefedilmediini veya deneylerin temel ilkeleri rtp rtmediini sorgularlard. Dolaysyla her
yl matematii, tbb ve majiyi gelitiren yeni eyler ortaya kard.
Christian Rosenkreutz, Arap majilerinin tam olarak
saf olmadn ve Kabalann dini doktrinlerle yozlatn
fark etti. Rosenkreutza gre Fasta tant bilginler, dier
Mslman lkelerdeki bilginlerle srekli temas halindeydiler ve elementleri aratran baz bilginler, ona birok
srlarn aklamlard.
Bu sralarda Fas, felsefi ve oklt aratrmalarn merkezi idi; burada Abu-Abdullah, Gabir ben Hayan ve mam
Cafer al Sadkn simyas, Ali-a-abramalliinin astroloji
ve majisi, Abdarrahman ben Abdullah al skarinin ezoterik bilimleri vard.
Srlarn sz konusu oluu, kesin bir ekilde gizli cemiyetlerin retilerini ima etmektedir. Daha nce de deindiim gibi, Sabiiliin Arap dnyasndaki gizli bilimlerde ok geni etkisi vard. Aslnda C. Rosenkreutzun
M.S. 622 ylnda Basrada gelien Ihvan-s-Safa-Saflk
Kardeleridan baz srlar aldn dnmek akla daha
yatkn gelmektedir. Bu gizli cemiyetin doktrini YeniPitagorcu yorumlara dayanmaktayd. Pitagor ekolnden
olanlar, her eyi saysal deerlere gre alglard. Ihvan-s-

Safann slami yorumlarnn heterodoks oluu dolays


ile, toplumdan gizli tutulurdu. rnein, dirili anlamna
gelen kyamet kelimesinin aslnda kyamdan geldiini,
dolays ile ruh bedeni terk ettiinde kendi cevherinden,
znden geinerek varln srdrdne ve kyametin
gerek anlamnn bu olduu kabul edilirdi.
Ihvan-s-Safa retisinin gizli ksm teurji, kutsal ve
melek isimleri, ar ve celpler, Kabala ve egzorsizm-er
etkileri defetmek veya eytan kovma gibi konular zerinde younlamt. Ihvan-s-Safa, Sufilerden farklyd
ama birok doktrini de paylayordu.
Bu retiler, C. Rosenkreutz gibi bir Hristiyan inisiyenin dikkatini ekecek kadar Hristiyanlktan kaynaklanan karlkl etkileim tayordu. Onlarda bulunan logos
-kelam doktrininin, Hristiyanlktan farkl olduu kesindir,
ancak Hermetik ve Yeni-Platoncu doktrinlerin Gl-Ha
rimellerinde bir ekilde senkronize olduunu-kaynatn grmekteyiz.
Gl-Halarn Yaratl Doktrininin aynsn bni
Sinann felsefesinde de grebiliriz.
Tanr dorudan doruya dnyay yaratmyor, ancak
lk Sevkedici sfatnda bir saf zeka-Akl- kll olarak zuhur ediyor.
Christian Rosenkreutzun bni Sina veya Abdlkerim
al-Jilinin retilerinden etkilendii sanlmaktadr. GlHa teurijisi, Sufilerinki ile hemen hemen ayndr, ama
Sufiler Kurandan kaynaklanan ok zengin bir melek bilimine sahiptirler.
1616 ylnda Chymische Hochzeit-Kimyasal
Nikah bal tayan satirik-fantastik bir roman yaynland. Yazar Lutherci din adam Johan Valentin Andrea
idi. Kitabn gerek yazar Valentin deildi. Bu kitap ilk
kez 1459da Gl-Ha Kardelii rgtnn kurucusu
Rosenkreutz tarafndan hazrlanm bir almayd.
Simyaclar Kurun elementine Saturnum derlerdi
ve bu, krmz ve beyaz kkrtn-Yani krmz ve beyaz gln iinde zlrd.
Efsanevi Saturnuma, Alimistlerin lisannda
Acidum naturae veya Gl-Ha denirdi. Grld
gibi her eit Gl-Halk, Simya felsefesi ve Panzofiden
kmaktayd. Johan Valentin Andreann Tbingendeki kk gizli grubu, sapkn Jakob Bhmenin dncelerini
Rosenkreutz etiketi altnda Avusturya, Macaristan, Leipzig,

Rostock, Stettin, Strassburgda yaymaya alyordu. Andrea,


Linz ve Tunada bir eit Rosenkreutz rneine gre Lutherci
bir loca kurmutu.
Valentin Andrea gerekten bir Gl-Ha myd bilinmez ama, onun o gnlerin siyasi hayatndan fazla uzak
olmad kesindir. Andrea, 1616-1619 yllar arasnda
Avusturyada faal olan Brderschaft Christi-Hristiyan
Kardelii gizli rgtnn kurucusu idi. Bu rgtn kurulu amac, Avusturyaya egemen olan Katolik Cizvitlere
kar Protestanl savunmakt. Bu rgt yl sonra hkmet tarafndan kapatlp, yasakland. Kardelik rgtnn yasaklanmasnda, Papaln onayn alm olan
Katolik Mavi Ha Tarikatnn byk rol olmutu.
J. V. Andreann Gl-Ha tutkusu o derece ilerlemiti ki, kendi ailesinin asalet armasna bile Fraternitatis
Rosaceae Crucis yazdrmt. Ayrca miferinin yanlarna da Gl-Han mistik parolasn yazdrmt; S.U.A.T.
J.-Yani, Sub umbra ala-rum tuarum, Jehova!=Senin
kanadnn glgesinde, Yehova!
Gl ve Ha insanln en eski sembollerindendir.
Hristiyanln ilk balang yllarnda ve ok daha nceleri, rnein; Eski Hint Tanrlarnn efsanelerinde Gl
ve Ha nemli bir rol oynuyordu.
Ortaadaki Trabadur-70 arkclar ve ak iirleri-arklar okuyanlar da bu sembolleri kullanyorlard. Burada
Gl mucize anlamna geliyordu. Bu sembolleri Alman
inaat loncalar da kullanyordu. Bu loncalarn gotik kiliselerin yapmnda mistik ina sembollerini kullandklar
bilinmektedir.
70: Ortaada, atolar dolaarak iirler okuyanlar.

1597 ylnda Petrus Winzig-Breslau ve 1613 ylnda


Valentin Weigels panzofik yazlar yaynladlar. Prenslik
Dantay yesi Julius Sperber Bin Yllk Reich adl tarihi
ve oklt ifaatlarnda Sleyman Kardeleri Tarikatn
kurduunu aklamt.
Johan Valentin Andrea, Pragl Bhmeci bilgin Amos
Comenius ve rencisi Danzigli Yahudi Samuel Hartlib
ile ok yakn ilikiler iindeydi. S. Hartlib, Societas
Christiana-veya Collegium Spiritus Sancti=Kutsal
Ruh Okulunun kurucusuydu. Bu okuldan daha sonra
Antilia veya Macaria adl teozofik kardelik rgtleri
tremitir.

J. Sperberin Gl-Han Tanr Tarafndan


Aydnlatlm Kardeliinin Sesi adl dergide yazdna
gre, Gl-Ha rgtnn kkenleri Hz. Ademden balayp Hz. Nuhu izleyerek, Hz. saya kadar dayanyordu.
Sperbere gre ilk Gl-Ha yasasn Hz. sa yapmt!..
Gl-Han Hristiyanlk anlay, kiliseden ok farklyd. nk temelde Gl-Ha, Romadaki Papadan da
Katolik Kilisesinden de nefret ediyordu!..
Onlara gre Papa Deccal-sa aleyhtarn ta kendisi
idi. Gl-Ha, Katolik Kilisesinin cad ve eytan avna kar
karak, bunlar batl inanlar olarak deerlendiriyordu,
fakat te yandan kendileri Paracelsusun retilerindeki
elementer ruhlara, eytanlara ve meleklere inanyordu.
Altn yapmay ve dier alimist sanatlar gln ve deersiz eyler gibi gsteren Gl-Ha, aslnda Kraliyet Sanat
vastasyla her eit dnyevi hazineye sahip olmaya ve hayatlarn uzatmaya alyordu.
Ama en ilginci kendilerini grnmez yapmaya uramalar, ruh armalar ve cinlerle temas kurarak,
dnyevi arzularn tatmin etmek iin, onlar egemenlikleri altna almaya alyorlard.
Gl-Hallar yaratln btn srlarn bildiklerini, Hayvan-insan Tanrnn oluna ve Tanrnn olunu, evrendeki dier Tanrsal yaratklara balayan
Filozof Tana sahip olduklarn iddia ediyorlard.
Gl-Hallarn sembol ncildeki JNRJ-Jesus
Nazarenus Rex Judaeorum=Yahudilerin Kral Nasral
sa idi ama onlar iin bunun anlam Igne Natura
Regenerando Integrat-Doa Ate Tarafndan Durmadan
Yenilenir idi.-Buradaki Ateten maksat Gne olup, masonlukta nemli bir semboldr.
Tbingenli dost evresinin ve d yelerinin zamanla lmesi ile ve nihayet tarikatn manevi nderi J.
V. Andreann da lmyle Gl-Ha Kardelii efsanesi
sona erdi.
Tarikat unutulmuluun karanlnda iz brakmadan
aniden kayboldu. Fakat bu kaybolutan birka yzyl sonra 18nci Yzylda yeniden ortaya kacakt. Bu, tarikatn
uzun sreli gizlilik stratejisinin bir icab idi.

talya ve spanyada da baz grnmeyen, hayaletvari insanlarn Gl-Ha mensubu olduu sanlmaktadr. spanyada
bunlara Alumbrados-Grnmeyenler deniyordu.
Pariste 1623 ylnda 36 yeden oluan bir Gl-Ha
topluluunun olduu tespit edilmitir. Bunlarn 12si
Alman, 6s Fransz, spanyol ve talyan, 4 sveli ve 2si
svireli idi.
Gl-Ha Ve Okltizm:
Maji ve din, insann tabiat stne yaklaabilecei iki yoldur. Dindar bir insan, ibadeti ile Tanry ve insanst
varlklar etkilemeye alr. Duasna bir cevap almaya
ulvi varlklarn takdirine brakr. Maji veya sihir materyali vastas ile ulvi varlklar, insann isteklerini yerine getirmeleri iin zorlanrlar. Bu insan, tabii veya tabiatst
ara balantlar kavrayarak, onu hataszca maksadna
gtrecek mekanizmalar bulur.
Bat dnyasnda maji, ok ehemmiyetli bir yer igal
etmitir. Bat da ok eski alardan beri bu konu zerinde
geni bir literatr gelimi ve bunlarn nemli bir ksm ise
baslmtr. Maji, slam toplumunda pratie dkldnde,
ok eitli isimler altnda tezahr etmitir. Fakat Osmanlda
bunun iin en sk kullanlan balk lm-i havasdr. Bu tabir dar anlamda sempatetik zellikler bilimi manasna
tekabl etmekte ise de, Osmanl maji literatrnde genel
anlamda majiyi ifade etmek iin kullanlr.
Araplar, sihir olarak adlandrdklar majinin eitli
ekillerini gstermiler, snflandrmlar, deerlendirmiler ve kaynan aratrmladr.
bn en-Nedim majiyi;
1: Tarika el-mahmude-vlen yntem
2: Tarika el-mezmume-Yerilen yntem olmak
zere ikiye ayrlmtr.
Buna gre majiyi Ak ve Kara Maji gibi de ifade
edebiliriz. Ak maji olarak Sleymann tatbik ettii, cinlerin hizmete alnd, azimetleri gsterebiliriz. Burada azimetlerin pozitif olarak deerlendirilmesi, tabii ki Kuran Kerime dayand iindir. Zemmedilen-negatif tr
ise, blisin veya torunu olan Bayzahn ortaya kard-es-sahara eklidir. Bu trn temsilcileri arasnda,
Kallisthenes, Balmas ve Hermes bulunmaktadr.

Ksacas Maji, evrensel mnasebetleri, yldzlarn


pozisyonlarn ve bunun dnyevi olaylarla alakasn, yani
tabiat alemini zel bir bak as ile inceleyen ve bu terkibin neticesi, nadir tesirler ve harika eserler ile bunlarn kayna olan nedenleri aratran ve ortaya karan bir
ilimdir.
Takprzade, Majinin drt eidini belirlemektedir;
1nci Metod: Hintlilerin metodu olup, ruhlarn
temizlenmesinden ibarettir.
2nci Metod: Nabatilerin metodu olup, burada eitli azimetler belirli vakitlerde muamele olunurlar.
3nc Metod: Yunanllara aittir. Kainatn ve
Kevkeplerin ruhaniliinin teshir edilmesi ile ilgilidir.
4nc Metod: brani, Kpti ve Araplarn metodudur.
Bu metotda manas mphem baz isimler, azimet formllerinde kullanlarak, cinler zerinde etkisi olan melekler teshir edilir.
ngiliz Gl-Ha mensubu Robert Fludd, Majiyi yle snflandrmaktayd;
1: Doal Maji: Fiziin en oklt ve gizli blmyd. Bununla doal maddelerden mistik zelliklere sahip
maddeler elde edilebiliyordu.
2: Matematiksel Maji: statlarn geometrik bilgileri vastasyla olaanst makinalar yapma sanatyd.
3: Venefik Maji: Muhtelif zehir eitlerini hazrlama sanatyd.
lgintir ki, btn bu Maji eitleri gnmzde artk
bilimin bir paras olmu ve artk Majikal sanatlarla bir
ilgisi kalmamtr.
Fakat Fluddun Nekromantik Maji-Necromancy;
llerle haberleerek fala bakmak, sihirbazlk, byclk
anlamna gelir, ad altnda toplad baz Majiler
de vard. Bunlar;
1: Geotik Maji: Arnmam ruhlarla ve llerin
ruhlaryla iliki kurmak iin yaplan arlar ve ritelleri
ihtiva ediyordu.
2: Malificient-Kt Maji: eytanlar ve kt
ruhlar armak iin kullanlyordu.

3: Teurji: yi melekleri armak iin kullanlan bir


majiydi ama, genellikle iyi melekler yerine kt ruhlar
-cinler geliyordu.
4: Thaumaturji-Grnt Majisi: Bu maji ile hayaletler ve bunlara benzer grntler elde ediliyordu.
5: Gksel Maji: Gezegenlerin etkisi-Astroloji ile
uraan bir maji tryd.
ngiliz gizli rgtler uzman Nesta H. Webstere gre,
Paracelsus diye bilinen Teophrastus Bombastus Von
Hohenheimn metotlar bugnk modern bilimsel aratrma dncesine ok yaknd. Bir Alman doktorun olu
olarak 1493 ylnda dnyaya gelen Paracelsus, douya
yapt ziyaretlerinde baz gizli doktrinleri renme imkan bulmu ve rendiklerini hastalklarn tedavisinde kullanmt. rendii bilgiler, Yahudi Kabalasnn dayand ayn kaynaktan geliyordu!.. Fakat buna ramen, Paracelsus bir kabalist olarak bilinmemektedir. Paracelsusun
Raymond Lullinin-13nc Yzylda yaam Illuminist
bir doktor, Hristiyan Kabalistler okulundan da olmad biliniyor. Bu okul, Yahudi Kabalasndan ilham
alyordu. nl mason stad Eliphas Levi, Devaml
yanan lambalarn srrna sahip olan Kabalist-Haham
Jechielin, St. Louis tarafndan korunduunu belirtir. Levi,
Gl-Hallarn parlak gaz veya elektrik bilgisini
Yahudilerden alm olabileceini belirtir.
14nc Yzyln nl alimisti Nicholas Hamelin
Yahudi Abraham, Rahip, Levi, Astrolog Ve Filozof adl kitabn ok etkisinde kald biliniyor. Bu kitap, daha sonra
Kardinal Richelieunun eline gemitir.
15nci Yzylda yaam olan Florentinal mistik
Yahudi Alemanus veya Datylus-Pico della Mirandola
olarak bilinir, Kabaladan faydalanyor ve Kabalada
Hristiyanln doktrinlerini bulduunu iddia ediyordu.
Mirandolann etkisi ile, Papa IV. Sixtius, kabalistik yazlarn Latinceye evrilerek lahiyat rencilerine okutulmasn emretti.
Ayn zamanlarda Kabala, Reuchlin yoluyla Almanyaya
giriyordu. Reuchlin, III. Frederikin saray doktoru olan
Haham Jacob B. Jechiel Loansdan branice renmiti.
Haham Loans, De Verbo Mirifico adl bir kitap yazarak, btn bilgeliin ve gerek felsefenin Yahudilerden-Kabaladan
kaynaklandn iddia ediyordu. Bu yaygn kabalisttik-Haham

literatrnn etkilerine kar, 1509da Hristiyan olmu bir


Yahudi olan Pfefferkorn, Alman mparatoru I. Maximilian
uyararak, Eski Ahit haricindeki btn Yahudi kitaplarnn yaklmasn tavsiye etti. Reuchlin bunu duyunca, yalnz
Toledot Yeshu ve Haham Liprnannn Sepher Nizzachon
adl kitaplarn yok edilmesinin doru olacan, nk bu
eserlerin Hz. saya ve Hristiyan dinine kar iftiralar ve yalanlarla dolu olduunu belirtti.
Reuchlin Yahudi literatrn savunurken, kendisini
profesr olarak Ingolstadta atayan Bavyera Dknn de
gl desteini ald ve savunmasn De Arte Cabalistica
adl Yahudi-Kabalasn ven bir kitapla yapt. Reuchlinin
ada olan Agrippa Von Nettesheim de onun kabalistik dncelerini paylayordu. Bu retilerin bir sonucu
olarak, Kabalizm birok Hristiyan din ve devlet adam,
asker ve dnr arasnda hzla taraftar bulmaya balad.
Athanasius Kircher ve Knorr, Kabala Denudatay yazan
Baron Von Rosenroth, 17nci Yzylda Kabala ve tercmesini Hristiyan evrelerde yayan isimler olarak bilinir.
Jewish Encyclopedia-Yahudi Ansiklopedisi Kabala
ve Reuchlin ile ilgili maddesinde;
Birok Hristiyan, eski bilgeliin kayna olarak
nitelendirdii Kabalann gerek Hristiyanla ait deliller ihtiva ettiine inanmaktadr. Yine birouna gre,
Kabaladaki Hristiyanlk eski ezoterik doktrinlerin mantki geliiminin sonucundan baka bir ey deildi, denilmektedir.
Gl-Hallarn hem Paracelsusun, hem de Kabalann
retilerine bal kaldklar anlalmaktadr.
Gl-Ha isminin kkenleri neydi? nl Mason
Mackeyin Lexicon of Freemasonry adl kitabnda belirttiine gre, Latince Ros=i damlas, Crux
-Cross=Ha ise In kimyasal hiyeroglifi idi.-Aslnda
Rose= Hem Gl hem de i damlas anlamnda kullanlmtr. i damlas alimistler tarafndan Altnn
iindeki Sr anlamnda kullanlyordu.
Gl-Hallar han zerindeki INRP harflerini Igne
Nitrum Roris Invenitur olarak yorumluyorlard. Bu deiik yorum doru ise, 1614 ylndaki Fama Fraternitatisde
sz edilen Rosie Cross ve Pragl Haham Sabatay Sheftel
Horowitzin 1612 ylnda kan kitab Shefa Tal-i
Damlasnn Dklmesi arasnda bir balant olabilir mi?

Gl-Ha Tapnaklarn Devam Myd?:


nl Fransz devrimcisi ve mason Mirabeau, 17nci
Yzyl Gl-Ha Masonlarnn, eski Tapnak tarikatnn
gizli bir devam olduunu ileri srmt.
Lecouteulx de Canteleu, Les Sectes et Societes
Secretes adl kitabnda yle diyordu;
Fransada Tapnaklar tarikatlarn-mecburen- terkederken, gizlice Parlayan Yldz ve Gl-Ha tarikatlarn kurdular. Bunlardan Gl-Ha, 15nci Yzylda
Bohemya ve Silezyada ok yaygnd. Bu tarikatlarn statlar btn hayatlar boyunca kzl ha tar ve her
gn St. Bernard duasn tekrar ederlerdi.
Eckert, La Franc-Maonnerie dans sa veritable
signification adl kitabnda, Gl-Hallarn ritel ve sembollerinin Tapnaklardan alndn iddia eder. Ona
gre, tarikat yaratln yedi gnn sembolize eden yedi
dereceden mteekkld.
Gl-Ha mensubu Kenneth Mackenzie, Masonry
Cyclopediada asllarnn Tapnak kkenlere dayandn belirtmektedir.
skoya Kraliyet Tarikatnda-Royal Order of
Scotland muhafaza edilen bir efsaneye gre, Gl-Ha
derecesi Tapnaklar tarafndan 1314de kurulmutu. Ne
ilgin bir rastlantdr ki, Rosenkreutz adl kii de rgtnn temellerini Tapnaklar gibi, dounun gizli doktrinlerine dayandrmt.
N. Webstere gre, Christian Rosenkreutz tamamen
mitolojik bir ahsiyeti ve onun douya yapt iddia edilen yolculuklar gerek kaynaklar, yani Tapnaklardan
alnan Arap, Suriye majisini ve Yahudi Kabalasn ama
daha nemlisi, Almanyadaki kabalistik Yahudilerden
alnan bilgileri gizlemek iin ortaya atlmt.
Mirabeau, Gl-Halar mistik, kabalistik, teozofik ve
majikal bir mezhep olarak nitelendirir.
Gl-Ha, bu ekilde 17nci Yzylda Kabalizm,
Teozofi, Alimi, Astroloji ve Mistisizmi kapsayan gizli ibr
hareketin ismi oldu.
Birbirinin devam olduu iddialarna ramen,
Tapnaklarla Gl-Ha rgt arasnda belirgin bir fark
vard, o da; Tapnaklarn alimist olmamas ve Hristiyan
aleyhtar bir rgt olmasyd. Gl-Ha ise d grnte

Hristiyan gibiydi. Tapnaklarn alimi pratikleri yapmamalar, Gl-Halarn Tapnaklarla ilikisi olmad
anlamna gelmez.
Gerek Gl-Ha, gerekse Tapnaklar gizli bir gelenein takipisiydiler. Ayrca okltizme kar duyduklar ilgi
ve doal olaylarla ilgili gizli bilgilere sahip olduklarn iddia etmeleri, her iki rgt birletiren ortak payda olarak
ele alnabilir.
Gl-Ha Ve Hristiyanlk:
Kabalac bir Gl-Ha mensubu olan Julius Sperber lahi
Aydnlatlm Gl-Ha Tarikatnn Sesi adl kitapta,
Eski Ahitteki Ademi ilk Gl-Ha mensubu olarak
tanmlamaktayd. Ona gre sa ve mritleri Maji Koleji kurmular ve St John ve St. Paule byk srlar ifa
edilmiti. Burada, gizli cemiyetlerin srarla srdrdkleri
inisiye sa iddias ile karlamaktayz.
1624 ylnda yaynlanan bir brorde, Gl-Ha rgtnn Yahudilerin ve Kabalist-Yahudilerin stratejilerinin
bir icab olarak kurulduu iddia edilmiti.
Bilinmeyenin Aratrlmas ve Gl-Ha Kardeliinin
Kabalas adl kitapta, bu grnmeyen kolejin banda
eytan olduu ve ilk yasasnn da Tanry inkar etmek
olduu iddia edilmiti. Kitaptaki bir dier iddiaya gre,
Gl-Ha mezhebi gizlice eytanla ibirlii yapyor ve kk ocuklar kurban ediyordu.
Her ne kadar bu iddialar Gl-Han bilinen karakteri
ile uyumuyor gibi grnse de, Gl-Han yapt iddia
edilen by pratikleri tamamen hayali uydurma eyler deildi. 17nci Yzylda Gl-Ha ortaya kt zaman,
Kara By Ayinleri byk bir su olarak kabul ediliyor
ve Fransa, ngiltere, skoya ve Almanyada her iki cinsten
de bycler yaklarak ldrlyorlard.
Avrupa Ktasndaki Gl-Ha Kardelii, kimlikleri mehul, grnmeyen bir grup olutururken, tarikatn ngiliz statlar ise, gn na kmlard ve
zamanlarnn ve lkelerinin tannm insanlarydlar.
Francis Baconun bir Gl-Ha inisiyesi olduu
Masonlarca da kabul edilmektedir.
Fakat kta Gl-Ha Kardelii ile kesin balants olan
ahs ise, Robert Fludd idi. Robert Fludd alt yl iinde
Fransa, Almanya, talya ve spanyay ziyaret etmi ve oradaki Yahudi-Kabalistler ile iliki kurmutu. Fluddun iliki

kurduu Kabalistler iinde en nls Alman mparatoru


Rudolfun doktoru olan Alman Yahudisi ve Gl-Ha yesi Michel Maierdi.
Fludd, 1616 ylnda Tractatus Apologeticus adl
Gl-Ha rgtne ynelen sulamalar reddeden-rgt,
Libavius tarafndan Maji ve eytanla ibirlii yapmakla
sulanmt, bir kitap yaynlad.
Eugenius Philalethes takma adn kullanan ngiliz
Gl-Ha mensubu Thomas Vaughann 1652de yazdna
gre, Gl-Ha gizli bilgilerini Araplardan almt.
Onbirinci Blm
MASONLUK, OKLTZM VE
GNOSTZM
Fransz Haham Elie Benamozegh, Israel et IHumanite
adl, Yahudi dncesini anlatt kitabnda-Bu kitap,
Fransadaki Yahudi Temsilciler Konseyi Bakan Dr. Modiano ve Bahaham Toaff tarafndan 1961de yeniden
bastrlmt, yle diyordu;
Masonik Teolojinin Kabalaya dayandn kesin
olarak syleyebilirim.
Kitabn editrleri olan Dr.Modiano ve Bahaham
Toaff ayn sayfadaki dipnotta yle bir aklama yapyorlard; Byle bir ifadeyi kullanmamz birok kiiyi artsa
da, Hrmasonlukta 1717 ylnda Gnostik Gl-Halar tarafndan sokulmu, gizli felsefi ve dini bir doktrin, yani
Masonik bir Teoloji mevcuttur. Bu gizli doktrin veya
gnosis, Masonluun yksek ve felsefi derecelerinde bulunmaktadr.-71
71: Kaynak: Rabbi E. Benamozegh; Israel et IHumanite, S.73

Bu aklamay yapan kiilerin kimlikleri gz nne


alndnda, bunun sradan bir Masonun aklamas olarak geitirilemeyecek kadar nemli olduu anlalacaktr.
Mason Wilmshurst The Masonic Initiation adl kitabnda yle demektedir:
Modern speklatif Masonluun balang tarihi 1717 yldr. Bu yl, ngiliz Mason yasas karlmt.
Fakat Masonluk bu tarihten ok nceleri de iki ekilde
varln devam ettirmiti; 1: Exoterik yani operatif inaat loncalar olarak, 2: Ezoterik-Batni yani muhtelif
mistikler ve okltistler topluluu olarak.
Bunlar, pratik olarak inaatla ilgileri olmamasna
ramen, inaat-yapc terminolojisini kendi sembolik
karlar iin kullanyorlard.

Hristiyanln hkm srd btn asrlar boyunca,


dinsel faaliyetlerin ve kilisenin, resmi almalarnn arkasnda, daha yksek ezoterik ve mistik Masonluun izlerine rastlamak mmkndr.
ngiliz ve Avrupa tarihinde akademisyen tarihilerin farkna bile varmadklar olaylarn bir iyz vardr. Paracelsus, Basil Valentine, Jacob Bhme, Thomas
Vaughan ve Elias Ashmole gibi isimler, yzeydeki olaylarn altnda, hibir tarihin kaydetmedii yzey-alt faaliyetlere nclk ederek, gizli masonik bilimin devamlln salamlardr.
15nci Yzyldaki dini reformasyon, batnn entelektel, sosyal ve siyasi hayatn etkileyen byk bir devrim
hareketidir ve daha sona ermemitir. Bu hareket, zamann youn materyelizmine ve yozlam dini kurumlarna kar, eski mistik Gnostik gelenee bal, uzak grl
aydnlar tarafndan ortaya atlmt.
17 Ocak 1953 tarihli Observatore Romano gazetesi-Vatikann resmi gazetesi Avusturyal B.
Scheichelbauerin Die Johannis Freimaurerei-Yuhanna
Masonluu adl kitabn eletirirken yle yazyordu;
Yazar, Avusturya Yuhanna Masonluunun Byk
staddr. Bu kitapta, Masonluun amacnn, yelerine
lahi ze ulamak ve iman ile bilim arasndaki ztl
yenmenin yegane yolunun Gnosisden getiini anlatmak olduunu belirtiyordu.
Aslnda Gnosis Antropozofiden-75 baka bir ey deildi!.. Bunun temel dogmas Panteizmdir.-76
75: Antropozofi; Viyanal felsefe doktoru Rudolf Steiner 1861-1925in
kurduu bir ekol. Steiner evreni ve insan birok teozofi yazarnn yapt gibi Sanskrit diline gre deil, Alman bak asna gre yorumlad. Steiner kozmos ve insan kendi terminolojisi ile ayrntda teozofik
terminolojiden farkl bir gr katm ve ayn zamanda baz eski dind dnceleri yeniden canlandrp, kendine ait yeni dnceler de
katarak, Hristiyanlkla birletirmeye almtr.
76: Panteizm; Her eyin temelinin Tanr olduunu, Tanrnn eylerde ve
ruhlarda ikin olarak var olduunu-Hegel ne sren felsefi reti.
Panteizm dncesini en yetkin biimde dile getiren Spinozaya gre,
dnya Tanrnn bir yansmasyd ve Tanr ile doa ayn gereklie verilen iki deiik isimden baka bir ey deildi.

Kitapta, Masonluk hari hibir dinin ve kurumun


-Katolik Kilisesi kastediliyor, hakikate ulaamayaca belirtiliyor, buna karn Gnosis yegane hakikat bilimi
olarak gsterijiyor. Yine bu kitapta Masonlarn btn vahiy dinlerine kar olduu belirtilmitir.

nl Mason stad Albert Pike, Morals and Dogma


adl kitabnda, eski ezoterik inanlarn-lk zamanlar
Hristiyanlkta da olduu gibi- hem gizli hem de ak yanlar olduunu belirtir. Bu yksek bilimin takipileri onu
nesilden nesile aktarmlard. Bu gizli gelenek Gnosis
olarak belirtilmektedir.
Pikee gre Gnostikler doktrinlerini ve dncelerini, Philo ve Eflatunun dncelerinden, Perslerin
Zendavestasnda, Yahudilerin Kabalasndan, Msr ve
Hintin kutsal kitaplarndan almlard.-77
77: Kaynak; T. M. Stewart, Masonry and Message, S. 55-56

T. M. Stewarta gre, dnya Gnosisle aydnlanm


iken Kilise Babalarnn basks sonucu, yksek bir inisiye olan Hypathia ldrlmt. Bu ekilde onlar geici
olarak sndrmeye muvaffak olmular ve insanl
Hristiyanln karanlk alarna mahkum etmilerdi.
Fakat btn bu basklara ramen, Gnosis gizlice yaamaya
devam etmi ve karanla ramen, kesintisiz olarak yer alt
kanallarndan aktarlmt. Fakat bugn-Gnosis Masonlukta
yeniden hayat bulmu ve dnyaya yaylmaya balamtr.
1945 ylnda talya-Floransada baslan La
Massoneria adl gizli bir masonik belge, localarda elden
ele dolamaya balamt. Aada okuyacanz aklamalar bu belgeden alnmtr:
Gl-Ha natralisti John Teophilus Desaguliers ve
Protestan Rahip Anderson ve dierleri 24 Haziran 1717de
Londrada toplandlar. Bu toplantya zamann faal drt locasnn yeleri de katlmt. Bu birliin hedefi, Hr ve
Kabul Edilmi Masonlar Kardeliini, Gl-Ha Alimist
Dernei ile birletirerek, Gl-Hallarn alimistik aratrmalarna devam etme imkan tanmak ve onlarn gnostik
ve rasyonalist-aklc dncelerini, kardeliin saygn grnts altnda yayabilmelerine frsat vermekti. Bu birlikten Hr ve Kabul Edilmi Masonlar kazanl kmlardr,
nk Gl-Han zengin, etkili ve hrsl statlarndan onlar da faydalanma imkan bulmulard.
Meclis bu birlemeyi onaylad ve bylece 24 Haziran
1717de bu uzlamadan Hr Masonluk ortaya kt.
Bylece naatlar Kardelii ebediyen kayboluyor ve
Hr ve Kabul Edilmi Masonlar ve Hr Masonlar
yani saf Gnostizmin savunucular, yozlam ve sahte bir
Gnostizmi savunan Hristiyan Kilisesine kar kesin bir
tavr alyorlard.
Masonluun rak, Kalfa ve Usta dereceleri saf
Gnostizmin dnyay fethedecek ordusudur.

Yalnz Masonluk, saf Gnostizm olan gerek dine sahiptir. Btn dier dinler ve zellikle Katolik doktrini
gerekleri Masonluktan almlardr. Onlarn doktrinleri
sama ve yanl teorilerle doludur.
Masonluk devrimci bir harekettir ve siyasi ve dini
despotizme kar srekli bir fesat-conspiracy iersindedir.
N. Deschamps tarafndan yazlan Les Societes
Secretes et la Societe adl kitap, Masonluk hakknda yaplm en kapsaml aratrmalardan biridir. Deschampsn
aklad 1535 tarihli eski bir masonik belgeye gre-Kln
Berat, Bu yllarda Katolik Masonlua, gnostik kkenli
anti-Hristiyan etkiler gizlice szmaya balamt.
Bu etkiler uzun bir sre karanlkta kaldktan sonra,
18nci Yzylda belirginleerek, yzeye kmaya balamt.
Deschamps, Ortaada ve Rnesans dneminde
Masonluun geliimini yle anlatmaktadr:
Almanyada ve talyada Masonluun Egemen
Papalnn-Sovereign Pontiffs arlklarn koymalar
sonucunda kiliseye kar dmanln izlerine rastlanmyordu.
Buna ramen, 1535de Hr Masonlar ad altndaki onun anti-Hristiyan prensipleri modern Masonluun
prensipleri ile tam bir uyum ierisindedir- bir tarikatn
varlna ilikin bir belgeye rastlyoruz. Bu gizli birliin
Masonik Lonca adn nasl ald tarihin zemedii
bir meseledir.
Gnostizim, Maniheizm, Katharlar ve Tapnaklar,
ite bunlar Masonluun dayand kkenlerdir.
Deschamps bu sapknlklar zerindeki Yahudi etkisini yle anlatyor;
Gney Fransadaki aristokrasinin tamam Yahudi
ve Araplardan olumutu. Bunlarn d grnleri ve
davranlar, kuzeydeki cahil ve dindar Fransz valyelerinden ok farklyd. Bunlar hrszlk, soygun, yama ve
cinayetlerle o blgede-Gney Fransada tam bir terr havas estiriyorlard. Languedoc denilen Fransann
bu Yahudi blgesi, yalnz zeytin aalar ile deil, yrenin
Sodom ve Gomorras olarak da n kazanmt. Nitekim
daha sonra Katolik Kilisesinin intikamn almas ile bu
blge kendi Lut Glne-!!! de kavumutur. Pers dualizmi, Maniheizm ve Gnostizmin bu blgede yaylmas
hi kimseyi artmamtr. Btn sapkn doktrinler ve
zellikle Maniheizm burada kk salmtr.

Deschamps bu konuda unlar eklemektedir:


16nc Yzyl Masonluu, Tapnak valyelerinin
harabeleri zerinde ykselirken, modern Masonluun,
Hz. sann eserlerine tamamen kar olan sapknlklara
dayanan kar bir kilise, yani eytann Kilisesi olduunu belirtmek isterim.
Katolik Kilisesi tarafndan birok kere takibata uramas
ve yenilmesine ramen, ayn dman, batdaki huzursuzluun ve Hristiyan dnyasndaki Protestan-Katolik blnmlnn de sorumlusudur.
Hristiyanln ilk yzyllarnda Gnostik sapknlk
Roma dnyasnda olduka yaygnd. Kilise Babalar
bu akma kar youn bir mcadeleye girimilerdi.
Gnostizm, heterodoks Yahudi kkenli bir dou tezofisi
idi ki, bu bizi yeniden Masonluk ve Yahudilik arasndaki
balantya gtrmektedir.
Austos-Eyll 1930da Le Voile dIsisde Gnostizme
zel bir blm ayrlmt. Bu nemli blm, 1860da
Strasburgda yaynlanan Nouvelle Revue de Theologie
dergisinde M. Nicholas tarafndan yazlan bir makaleyi
ihtiva ediyordu.
Yazar, Gnosis doktrininin doasnda bulunan Yahudi
etkisini yle aklyordu:
St Paul; kiliseye saldranlarn sisteminin Yahudi mitlerine ve yanl dncelerinin ise prensip olarak Yahudi
milletine dayandn sylyordu.
Teozofistler tabii ki kilisenin yesi deillerdi ve
Hristiyan inanc ile uzaktan yakndan ilikileri olmayan insanlard. Bu kiiler teozofinin Hristiyan inancna dayandn iddia ediyor ve hatta Hz. sann gerek
retilerinin onlarda olduunu sylyorlard. te bu,
Gnostimin karakteristik zelliklerinden birisidir.
Teozofistler birok doktrini asimile etmiler ve
kendi sistemlerine katmlard. Bunlar arasnda Yahudi
dogmas, Yunan felsefesi, Parseizm, Budizm vard.
Teozofistlerin tanrlar panteonunda ise Hermes, Satrn,
Zerdt, Pitagoras, Vaftizci Yahya, Hz. sa, Epikr ve kol
lektivist Mazdek bulunuyordu.
Gnostik okullar, antik alarn pagan gizemlerine
benzemekle birlikte, kkenleri Yahudi-Samiriyelilere dayanmaktayd.-Samiriye eski Filistinde bir ehirdir.
Filistin dndaki Gnostik okullar da skenderiye,
Kk-Asya ve Suriyedeki Yahudi cemaatlerine dayanmaktayd.

Yirminci Blm
FRANSIZ HTLALNN
FNANSRLER
Bugn artk uluslararas Yahudi bankerlerin ngiliz
Devrimini 1640-1649 olduu gibi, 1789 Fransz Devrimini
de planladklar ve finanse ettikleri ortaya kmtr.
in ilgin yan udur ki, ayn finans evreleri 1789dan
balayarak gnmze kadar devam eden btn savalarn
ve devrimlerin arkasndaki tici G haline gelmitir.
Yahudi Ansiklopedisine gre, Adomun modern
Yahudilik iin nemi ok byktr. Bu ok nemli bir
kabullenmedir, nk Adom-Adam krmz anlamna
gelmektedir.
Amschei Moses Bauer adl-Akenaz Yahudi bir kuyumcu 1750 ylnda Frankfurta-Almanya yerlemeye karar verir ve Judenstrasse-Yahudi Caddesi blgesinde bir
dkkan aar. Bauer dkkann kapsnn stne iinin bir
sembol olarak krmz bir ilt-Roth=Krmz, Schild=ilt
asmt. lintir ki, bu sembol daha sonra devrimci dou
Avrupa Yahudilerinin krmz bayrana dnecektir.
Amschei Moses Bauerin 1743de bir olu oldu ve ona
Amschei Mayer Bauer ad verildi. Baba Bauer, 1754de
Mayer daha onbir yandayken ld. Fakat Mayer kk
yana ramen, tefecilik iinin btn srlarn ve inceliklerini renmiti. Aslnda babas onun bir Haham olarak
yetimesini istiyordu, ama mr vefa etmemiti.
Babasnn lmnden birka yl sonra A. Mayer Bauer,
Oppenheimer Bankda memur olarak ie balad. Bankaclk
iinde yeteneini kantlayan Bauer, bankann kk ortaklarndan biri oldu. Daha sonra Frankfurta babasnn kurduu
ie geri dnd. Krmz ilt hala kapnn zerinde duruyordu.
Bauer, krmznn-143 gizli anlamn ok iyi biliyordu. Bu nedenle yeni bir aile ismi almaya karar verdi. Bylece Almanca
Krmz ilt anlamna gelen Rothschild ad ortaya kt.
143: Encyclopaedia Judaica-Yahudi Ansiklopedisi Adam szcnn
Krmz anlam konusunda net bir tutum almaktadr. Tevratta ilk insann yaratld topran Krmz olduuna inanlmaktadr. Ayrca
Adamu szc branice Kan anlamna gelmektedir. Demek ki Krmz Adam anlamna gelmektedir.-Yaln Kk ebeke-Network.

Amschei Mayer Bauer 1812 ylna kadar yaad.


Bauerin be olu olmu ve hepsi birer finans uzman
olarak yetitirilmilerdi. Oullarndan Nathan ok yete-

nekliydi ve yirmibir yanda Bank of England-ngiltere


Bankas kontrol altna almak iin ngiltereye gitti.
Bu kontrol, dier kardeleri ve babas ile balantlyd.
Bylece Avrupada ilk defa Uluslararas Bankaclk
Tekeli kurulmu oldu.
Uluslararas bankerler tarafndan finanse edilen
Leninin kulland ilk kzl bayrakta, orak-eki sembolnn dnda be keli deil, alt keli Davud yldz
bulunuyordu.-Bu, daha sonra derhal be keli yldza
dntrlmtr.
1773de Mayer Rothschild, oniki zengin Yahudi bankeri Frankfurttaki evine davet etti.
Bunlar, Dnya Devrimci Hareketini finanse ve
kontrol etmek iin bir kaynak havuzu oluturdular.
Bu toplantda Rothschild onlara ngiliz Devriminin
nasl organize edildiini anlatt ve burada yaplan hatalardan ders alnmas gerektiini belirtti.
ngiliz Devrimini kkrtan bankerler, milli ekonomi
zerinde mutlak bir kontrol salamlard. Uluslararas dzeyde yrtlen entrikalarla, ve ayrca savalar ve ihtilallerle
ulusal borlar ykseltmilerdi.-1649dan beri savaan taraflara ve ihtilalcilere bor para veriyorlard.
Rothschild, dier bankerlere dikkatlice hazrlanm
bir eylem plan sundu. Bu plan dnyann zenginliklerini, doal kaynaklarn ve insan gcn kontrol etmeye
dayanyordu.-1773deki bu toplantya katlanlar dnya
servetinin byk bir ksmn ellerinde bulunduran bankerlerdi. Bugn de hala yledir.
25 maddelik bu plann 20nci maddesinde son hedeflerinin DNYA HKMETni kurmak olduu belirtiliyordu. 23nc maddede ise Yeni Dnya Dzeninin nasl kurulaca anlatlyor ve Tek Dnya Hkmeti yelerinden birinin Diktatr olarak atanaca anlatlyordu. Gerekte bu bir
ILLUMNAT planyd, ama 20nci Yzyl banda birok
yazar tarafndan yanllkla, Siyon Bilgelerinin Protokolleri
veya ksaca Siyon Protokolleri diye adlandrlacaktr.
Unutulmamaldr ki 1773 ylnda Siyonizm resmen
mevcut deildi.
Bu belge 1901 ylnda Rus Profesr S. Nilusun eline
geti ve o da bunu Yahudi Tehlikesi bal altnda yaynlad. Nilusun yaynlad belgede ilk basksndan bu
yana byk bir deiiklik grlmyordu. Fakat baz ilave-

ler yaplmt. rnein, fesatlarn Darvinizm, Marxizm


ve hatta Nietzcheizmi nasl kullanacaklar anlatlyordu. Burada hatrlanmas gereken nemli bir husus da,
1901de ele geen belgede Siyonizmin de kendi amalar
iin kullanlacann aklanmasdr!.. Hatrlanmaldr ki,
Siyonizm-144 1897 ylnda organize olmaya balamt.
144: Siyonizm konusunda Tekilat- Mahsusa Bakan Em. Svari Albay Hsamettin Ertrkn ilgin aklamalar vard: Ben Tekila- Mahsusada alrken dnyaya hakim olmak isteyen bu Milletleraras Siyonist Tekilatn
elimize geen 21 maddelik dsturlar vard ki ne kadar manaldr. Burada
yle yazldr:
1: Gen nesilleri mugayiri ahlak telkinlerle bozmal
2: Aile hayatn ykmal
3: nsanlara aa snflarla tahakkm etmeli
4:Sanat zayflatmak, edebiyat mstehcen ve ehevi bir hale sokmal
5: Mukaddesata hrmeti ykmal, hrmetle anlan kimseler hakknda
rezilane vakalar uydurmal
6: Hudutsuz bir lks, badndrc modalar icat etmeli, lgnca sarfiyat tevik edilmeli
7: Kalabalklarn vakitleri; elenceler, oyunlarla oyalanmal, herkes
dnmekten alkonmal
8: Mfrit nazariyelerle fikirler zehirlenmeli, grlt ve kargaalklar
yaratlmal, itimai snflar arasna kin ve itimatszlk sokulmal
9: Aristokratlara mthi vergiler koyarak onlar bunaltmal, aralarna
kin ve itimatszlk samal
10: Mal sahipleriyle iilerin arasn bozmal, grevler sabotajlar tertip
ettirmeli
11: Yksek tabakann manevi kuvvetini her areye ba vurarak krmal
12: Sanayin ziraati ezmesine imkan vermeli, bylece kyl snf ortadan kaldrlmal
13: Sama nazariyeleri ortaya atarak, halk gayri kabili tatbik fikirlerle
dolambal yollara sevketmeli
14: Hayat pahalln krklemeli, giderleri arttrmal
15: Beynelminel meseleler ihdas ederek milletler arasnda kin ve nefret
tohumlar serpmeli
16: Milletlerin mukadderatn tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin
ellerine tevdi ettirmeli
17: Btn hkmet ekillerini deitirmeli, birok srlar ifa etmeli
18: Meru hkmet tarzlarndan mutlak bir istibdata gitmeli
19: Siyasi, iktisadi buhranlar yaratmal, servetleri mahvetmeli

20: Mali istikrar bozmal, iktisadi krizleri oaltmal, speklasyonlara, enflasyonlara yol amal, altn mahdut ellerde toplamal, muazzam
sermayeleri felce uratmal
21: Hkmetlerin lmlerini hazrlamal; nsaniyet, elem, strap ve yoksulluk iine atlmal
Tekilat- Mahsusann dikkatli tetkikleri neticesinde vardmz hakikat
udur ki, 1892den beri dnyamz bu zihniyetteki Yahudilerle mcadele
halindedir. Bunlar bir DNYA HTLAL hazrlamaktadrlar. Arap
dnyasn elinde tutan Ruslarla, srail Devletini destekleyen Amerikan
ve ngiliz blou arasnda kacak bir 3nc Dnya Savann tohumu
Ortadouda gmldr.
-Samih Nafiz Tansu, ki Devrin Perde Arkas

Kanadal askeri istihbarat uzman William G. Carrn


Pawns in The Game adl kitabnda akladna gre,
Bavyera Hkmetinin eline geen Illuminati belgelerinde
Rothschildleri Frankfurttaki Illuminatiye, onu da
Fransz Masonluuna Byk Dou-Grand Orient balayan olaylar, kronolojik bir sraya gre anlatlmt.
Yine bu belgelerden anlaldna gre, tefeciler, bankerler, baz yksek rahipler ve direktrlerden oluan bir
grup insan, eytani karlarna hizmet edecek ok gizli bir
rgt kurmu ve buna Illuminati demilerdi. Illuminati
kelimesi Lsiferden eytan, blis tremiti. Lsifer
Ik Getiren anlamndadr. Yani Illuminati, Lsifer
Barahiplerinin kabalistik ayinler srasnda-muhtemelen
cinlerden, aldklar ilham ve bilgileri hayata geiren bir
rgtt. Hz. sa bunlar eytann Sinagogu diye nitelendirmekte ok haklyd.-Illuminatinin kkenlerinin antik
Smer medeniyetine kadar uzandn hatrlatmak isterim.
Illuminati Yksek Konseyi on kiiden-145 olumutu Bunlar 33ler Konseyini ynetiyorlard. Illuminatinin
efleri, dinsel doktrinler, ayinler ve seremoniler konusunda
her eyi bildiklerine inanyorlard.
145: Son Yemekteki 12+1 zerine kurulan Hristiyan geleneinde 13, ounlukla cehenneme ait mertebelenmenin says olarak zikredilir; ayn
ekilde cadlar da sk sk 13l gruplar halinde ortaya karlar. Ayrca
tahmin edilebilecei zere 13, cadlk ve kara by ile de irtibatldr.
Kadim Maya kltrndeki gibi 13 Yahudi geleneinde de kutsal ve
uurlu bir saydr.
branicedeki-Arapada olduu gibi saysal deeri Ahad-Bir kelimesini verdii iin Kabala onu uurlu bir say olarak kabul eder. k
34:6da 13 lahi sfat karlr ve Hamursuz Bayram Haggadas ak
bir ekilde bu saynn nemini vurgular.-Annemarie Schimmel, Saylarn Gizemi.

Yksek Konseyin on kii olmas, onlara esas grevlerinin Hz. sa ve oniki Havarisi tarafndan kurulan dini-yani
Hristiyanl yok etmek olduunu hatrlatyordu.

Illuminatiye inisiye edilen herkes, 33ler Konseyinin


bakanna mutlak itaat edeceine ve onun stnde hibir lmly tanmayacana dair yemin ediyordu.
Illuminati gibi bir organizasyonda, 33ler Konseyinin
bakan yeryznde yaayan bir Tanr gibiydi.
Yksek Konsey, Ingolstadt Locasnn ajanlar ve
hcrelerinin yardmyla, kta Masonluuna szma karar
almt. Kta Masonluuna szanlar burada Grand-Orient
-Byk Dou localarn kurdular. Rvet, yolsuzluk v.b
metotlarla, Grand Orient yeleri, Illuminizmin bilinli veya bilinsiz mritleri haline geldiler. Bundan sonra
Grand Orient Masonluu ateist ve materyalist ideolejilerin bata gelen savunucularndan biri oldu.
Yksek Konseyin ajanlar, kendi karlar iin
kullanabilecekleri en uygun adamn Marki Mirabeau olduuna karar verdiler. Mirabeau, Illuminatiye inisiye edildikten sonra, ona Orleans Dkn Fransadaki htilalci
Hareketin liderliine getirme grevi verildi.
Mirabeau, Orleans Dkn Fransadaki Mavi veya
Ulusal denilen Masonlua sokmaya muvaffak oldu.
Dkn borlar bir hayli kabarkt ve 1780 ylndaki borcu 800.000 Livre idi.
Tefeciler ona-Mirabeau gibi finansal yardm teklifinde bulundular. Dk borlarna karlk, Palais Royal
-Kraliyet Saray diye adlandrlan evi de dahil olmak zere birok mlkn ipotek etti. Dk, Yahudi finansrlerin
mallarn ve mlklerini idare etmelerine-kendisine de
bir miktar gelir braklmas artyla- kabul etti. Bylece
Orleans Dk tamamen Yahudi bankerlerin avucuna
dm bulunuyordu.
Fransz Devrimini yneten Gizli Gler, Choderlos
de Laclosu bata Palais Royal olmak zere, Dkn
mlklerini ynetmekle grevlendirdiler. De Laclos bir
spanyol Yahudisiydi. Laclos, Palais Royal zamannn en
kt nne sahip evine evirdi.
Burada her eit ehevi elence, ahlaksz ve utanmaz
ovlar, mstehcen resim galerileri, pornografik kitaplar ve
cinsel sapkl en hayvani ekillerde ortaya dken sergiler
bulunuyordu. Ayrca erkekler ve kadnlar iin en hayaszca sefahat alemleri de dzenleniyordu. Bylece Palais
Royal Fransz dini inanlarnn ve ahlaknn sistematik olarak kertildii ve yok edildii bir yer haline geldi.

Btn bu yaplanlar en iyi devrimci, ahlak kurallarna hi


uymayandr dsturunun kaynakland Jakob Frankn
kabalist teorisine dayanyordu.
De Laclosla ibirlii yapan bir baka Yahudi daha
vard o da, Palermolu Cagliostro, yani Joseph Balsamo
idi. Balsamo, devrimci propaganday organize etmekle
grevlendirilmiti. Balsamo ayn zamanda bir casus halkasn da ynetiyordu ki bunlar, devrimin arkasndaki
Gizli Gn emirleri mucibince, LInfamie-Haksz
yere karalama, sulama kampanyasn yrtyorlard.
Laclos ve Balsamonun antaj ana den erkek ve
kadnlar, onlarn istediklerini yapmak mecburiyetinde kalyorlard. Bu ekilde Orleans Dknn mlkleri
Devrimci Politika Merkezleri haline geldi.
Bavyera Hkmetinin ele geirdii Illuminati rgtne ait belgelerde Dnya Devrimci Hareketine ait baka deliller de bulundu. Bunun zerine Bavyera Hkmeti
Fransa, ngiltere, Polonya, Avusturya ve Rusyaya devrimin uluslararas doas konusunda uyarda bulundu,
fakat btn uyarlara ramen, bu eytani fesat hareketi
durdurulamad.
nk, Dnya htilal Hareketinin arkasndaki insanlar, seilen hkmetlerden ok daha glyd.
1785 ylnda Bavyera Hkmetinin dier lke
hkmetlerine verdii bilgiler, onlar harekete geirmeye
yetmemiti. Fransa Kraliesi Marie Antoniettenin kzkardei, bir mektup yazarak, onu devrimci bir komploya
kar uyarmt. Kzkardei uluslararas bankerlerin ve bir
ksm masonlarn ortak bir devrim hazrladn, bu sebepten hayatnn tehlikede olduunu yazyordu.
Marie Antoniette 1755-1795 Avusturya mparatoru I.
Francisin kzyd ve Fransa Kral XVI. Louis ile evlenmiti.
M. Antoniette, kzkardeinin yazd Illuminati Komplosu
uyarlarna hi inanmamt. Kzkardeinin uyar mektuplarna devam etmesi zerine, Marie Antoniette cevabi mektubunda yle yazyordu; Fransa sz konusu olduunda masonlarn roln ok abartyorsun. Onlar Fransada Avrupann
dier lkelerine nazaran ok daha nemsizdirler. Tarih, M.
Antoniettenin kzkardeini ac bir ekilde hakl karmtr.
Joseph Balsamo ve propagandaclar, Marie
Antoniettee her trl yalan ve iftiray atarak onu halkn
gznde kk drmek iin urayorlard. Weishaupt
ve Meldessohn, M. Antoniettei karalamak iin Elmas
Gerdanlk hikayesini uydurmulard.

O zamanlar Fransann mali durumu ok bozuktu ve


Fransz Hkmeti Uluslararas Para Baronlarndan ek
kredi dilenmekteydi.
Byk fesatlarn gizli bir ajan, sarayn kuyumcusuna
-Kralienin arzusu imi gibi- Elmas bir Gerdanlk siparii
verdi. Bu gerdanln o gnk fiyat eyrek milyon Livre idi ve
tabii, Kralie adna sipari edilmiti. Saray kuyumcusu Elmas
Gerdanl Kralieye getirince, Kralie onu derhal iade etti ve
Gerdanlkla ilgili hibir para demediini bildirdi. Kralienin
btn iyi niyetine ramen, Gerdanlkla ilgili sylentiler,
komplocularn istedii ekilde geliiyordu.
Balsamonun propaganda makinas youn bir biimde almaya balamt. Bunun sonucunda, M. Antoniette
youn bir eletiri bombardmanna maruz kald. Bir anda
Kralienin eref ve itibar zedelenmi, karakterine leke srlmt. Bu ilem tamamlandktan sonra, Balsamonun
yayn organlar binlerce, hatta on binlerce bror basp datarak, Kralienin gizli bir a olduunu, Gerdanl da
bu ahsn gnderdii yalann yaymaya baladlar. Fakat
Kralieyi hedef alan yalan ve iftira kampanyas bununla
sona ermemiti. Fesatlar, Kardinal Prens de Rohana
Kralienin imzasn taklit ederek bir mektup gnderdiler.
Mektupta, gece yars Palais Royalde bulualm ve Elmas
Gerdanlk meselesini grelim, diye yazyordu. Gece
yars, Kralie yerine Palais Royalden bir fahie gelerek
Kardinale kendini Kralie diye tantmt. Bu olay ertesi gn gazetelere ve brorlere yansd. Bylece Kilise ve
Devletin en yksek makamlarna ulam iki insann ahsnda, hem Kilise hem de Devlet ypratlm oldu.
Tarihi kaytlar; Elmas Gerdanln, grevi sona erdikten sonra ngiltereye gittiini gstermektedir. Elmaslar,
ngilterede Eliason adl bir Yahudinin eline gemiti.
Lady Queensborough Occult Theocrasy adl kitabnda Fransz devriminde ngiliz Yahudi tefecilerin rol ile
ilgili ilgin bilgiler vermektedir. Lady Queensboroughun
iddialarna gre, ngilteredeki Yahudi bankerlerden
Benjamin Goldschmidt, kardei Abraham ve ortaklar
Moses Mecatta ve yeeni Sir Moses Montefiore, Fransz
devrimini finanse etmilerdi. Daha sonra Berlinli Daniel
Itzig, vey olu David Friedlaender ve Alsasl Herz
Gergbeerin Rothschildlerle ortak olarak byk fesatn
iinde olduklarna dair deliller ele geirilmitir.
te, Dnya Devrimci Hareketinin arkasndaki
Gizli G yukarda belirtilen ahsiyetlerdi.

Fransa Hkmeti, devaml savalar dolaysyla


yksek faizle yeniden bor para bulmak mecburiyetinde kalmt. Aslnda bu savalar karanlar da bor veren Uluslararas Fesatlardan bakas deildi!.. Fransa
Hkmeti ile bu bankerler arasnda yaplan anlama
gereince, M. Necker adl bir kiinin Fransz Kraliyet
Konseyine Finansal Meseleler Bakan-Maliye Bakan
atanmas art vard. Yahudi maliyeciler bu maliye sihirbaznn Fransann maddi meselelerini zeceini
iddia ediyorlard.
Maliyecilerin gnderdii kurtarc M. Necker sayesinde Fransann borlar, azalmak yle dursun, drt
ylda korkun bir ekilde artarak 170.000.000 Sterlinge
-ngiliz Liras kmt.
Joseph Balsamonun propaganda brorleri kilise ve devletin yksek rtbeli memurlarn ktlerken,
Illuminatinin zel ajanlar-ki Terr Dneminin liderleri olarak kullanldktan sonra harcanacak insanlarddevrimci abalara destek veriyorlard.
Bu liderler arasnda Robespierre, Danton ve Marat
vard. Jakoben Konvann da kararlatrd gibi, hapishane ve tmarhane kaknlar sokaklara salnarak, Terr
Dnemi iin uygun bir psikolojik ortam yaratld.
Bu Konvanda ayrca tasfiye edilecek-yani ldrlecek gericilerin listesini de hazrlamt. Caniler ve deliler, sokaklarda katliamlar ve tecavzlerle halk dehete
drrken, Komnn-146 Pezevengi Manuelin ynetiminde rgtlenen yer alt unsurlar, btn nemli siyasi
ahsiyetleri, nde gelen din adamlarn, Krala sadk subaylar tutuklamaya hazrlanyordu. Bu iyi rgtlenmi
yer alt Yahudi ebekesinin elemanlar Jakoben Kulpleri
tarafndan belirlenmiti. Kolaylkla anlalaca gibi, Terr Dnemini, grnmeyen efendilere hizmet iin, ynetenler Jakoben Kulb yeleri idi.-147
146: Paris Komnitesine, Jakobenlerin Sanhedrini deniyordu- Bilindii
gibi, eskiden Musevilerin Millet Meclisine Sanhedrin deniyordu.
147: Sir Walter Scott, Life of Napoleon, Vol. 2, P.30

Devrimin balamas ile Jakobenler kontrol ele geirdiler. Daha nce de belirttiim gibi, bunlar Illuminati ve Grand
Orient Masonluu tarafndan derlenmi insanlard.
Orleans Dkn, kuzeni Kraln ldrlmesi lehinde
oy kullanmasn salayarak, onu kendi amalar iin kullandlar. Dk meruti bir monarinin kurulacan sanyordu
ama Jakobenlerin gndeminde baka talimatlar vard. Kraln

lm iin oyunu kullandktan sonra, devrimin arkasndaki


gizli g onun da tasfiye edilmesini emretti. Dk youn bir
karalama ve iftira kampanyasnn ardndan, inanlmaz ksa
bir zaman iinde kellesini giyotine kaptrd.
Jakobenler, gizli statlarn hedef gsterdii btn
insanlar sistematik bir ekilde ortadan kaldryorlard.
Mirabeau, bu korkun intikam aletinin almasndan ok huzursuz olmutu. O, Krala kar iddet uygulanmasna karyd. ahsi inancna gre, devrimin amac
XVI. Louisin yetkilerini kstlamak olmalyd.-Bu arada
kendisi de Kraln Badanman olmay dnyordu.
Efendilerinin Kral ldrmeye karar verdiklerini renince, XVI. Louisi sadk generallerinin korumasnda
Paris dna karmaya kalkt. Fakat bu da onun sonu
oldu. nk Jakobenler, ka plann renmilerdi.
Mirabeauyu halkn nnde idam etmeye cesaret edemeyen ynetim, onu zehirleyerek ldrtt. Onun lmne
intihar ss verildi.
Illuminatinin Terr Ynetiminin banda bedenlenmi eytan denilebilecek iki ahs yer alyordu; Danton ve
Robespierre. Bu ikili yollarna kan btn insanlar gz
krpmadan lme gnderdiler. Fakat grevleri tamamlannca, bu iki cellat da giyotinden kurtulamad.
Danton ve Robespierre-148 gibi devrimin kulland
birok insan, belirli bir sre sonra hizmet ettikleri insanlar tarafndan idama gnderildi.
148: M. Louis Marchand-1895 Robespierrein Alsasl bir Yahudi olduunu
ve asl adnn Ruban olduunu yazyordu. Ayn yazara gre Danton da
bir Polonya Yahudisi idi.

Sir Walter Scottun Life of Napoleon adl kitabnda


belirttiine gre, Fransz Devriminin kilit ahsiyetlerinin
ou yabanclard. Scotta gre, bu yabanclar almalarnda Direktrler ve Yallar gibi tipik Yahudi terimlerini kullanyorlard.
Sir Walterin belirttiine gre, Communaute de
Paris-Paris Belediye Konseyi Jakobenlerin kan ve daha
ok kan diye baran SANHEDRNi haline gelmiti.
Scott Robespierre, Danton ve Maratn JAKOBENLER
SNAGOGUNDA nemli mevkiiler igal ettiini sylemektedir. Kral ve Kralieye saldrarak onlar giyotine gtren Komnn Pezevengi Manuel olmutu. Manuelin
en yakn destekisi, Halk Gvenlii Komitesi yesi olan
David idi. David de arkada gibi kan ve lmden yana idi.

Hristiyan Tanr inanc yerine, Yksek Varlk Kltn


ortaya atan yine David idi. Bu kltn ritelleri aslnda
Kabalaya dayanyordu.
Sir Walter Scott, Palais Royaln yneticisi olan
Yahudi Choderlos de Laclosun devrimin hazrlamasnda nemli bir rol olduunu sylemektedir.
Robespierre idam edildikten sonra, Yallar Konseyi
Direktrlerine Reubel ve Gobir adl iki Yahudi atanmt. Bunlar o dnemde Fransann gerek yneticileri idiler.
Direktrler kurulu be kiiden oluuyordu.
Robespierre, Marat ve Danton, Fransz htilalini yneten Illuminatinin on direktr tarafndan kullanlan
aletlerdi.
Fransz Devriminden sonra, bankerler Napoleonu
alet olarak kullandlar ve Avrupadaki krallklar ykmak
iin, Napolyon savalarn organize ettiler.
Yirmi Birinci Blm
ABD DNYANIN LK
MASONK CUMHURYET
Yahudi Ansiklopedisi, Masonluun Amerikaya nasl
tandn yle aklyor;
Koloni Amerikasnda masonluun kurucular arasnda ok sayda Yahudi ismi gze arpyor. Gerekte,
Masonluu Amerikaya ilk kez getirenler Yahudiler olmutu. lk kez 1658de New Port, Rhode Islandda oluan
Mason Locas durumundaki rgtn kuruluu, o blgedeki
yaayan bir Yahudinin, Mordecai Campanalln sayesinde olmutu. 1734de Georgia Savannahta kurulan locann
kurucular arasnda drt Yahudi bulunuyordu. Bir baka
Yahudi Moses Michael Hays, sko ritini Amerikaya sokan kii oldu. 1768de tm kuzey Amerika Masonluunun
genel mfettii seildi. 1769da Hays New Yorkta King
David Lodge-Kral Davud Locasn kurdu. Bu locay 1780de New Porta tad. 1788-1792 yllar arasnda
Massachusetts Byk Locasnn Byk stadln yrtt.
Rhode Island Byk Locasn kuranlarn banda
bir dier Yahudi, Moses Seixas geliyordu. 1802-1809 yllar boyunca bu locann stad- muhteremi oldu.
Moses Hays ile ayn dnemde faaliyet gsteren bir dier Yahudi, Salomon Bush, Pennsylvania masonluunun
genel mfettii oldu.

1781de Pennsylvaniada kurulan ve Amerikan


Masonluunun tarihinde nemli bir yeri olan Sublime
Lodge of Perfection adl locann iinde de Yahudiler son
derece etkin konumdaydlar. Eski dnem Amerkan masonluunun nemli isimleri arasndaki dier Yahudiler
unlard; Charlestondaki King Salomons Lodgen kurucularndan Isaac da Costa, 1781de Virginia blgesinde
genel mfetti seilen Abraham Forst ve ayn grevi
nce Maryland, sonra da Charlestonda yrten Joseph
Mayers. 1793de Charleston, South Carolinadaki byk
sinagogun al treni, Mason localarndaki ritellere
uygun olarak yaplmt.
Yahudi isimleri daha sonraki dnemlerde de
Amerikan localarnda dikkati ekti. Bnai Brith tarafndan da benimsenmi olan gizlilik, ketumiyet gibi zellikler ve pek ok ritelin masonik almalardan etkilendiine kuku yoktur. Bnai Brith Yahudi toplumu iinde
Masonluun bir benzeri olma amac tamtr.
Yahudi nde gelenlerinin Amerikada Masonluu
yayma ynnde giritikleri hummal faaliyetin ardndan,
ABD Dnyann lk Masonik Cumhuriyeti olarak tarih
sahnesine kt.
Amerikal tarihi Robert Hieronimus Americas
Secret Destiny-Amerikann Gizli Kaderi adl kitabnda, bu lkenin kuruluunun ardndaki masonik etkenlerle ilgili u bilgileri veriyor:
Gnmz tarihileri, 17nci ve 18nci Yzyllar Akl
ve Aydnlanma a olarak kabul ederler ve bu dnemdeki tm zihinsel faaliyetlerin evrenin bilimsel yasalarn
ispata harcandn sylerler. Oysaki, ABDnin kurucular, bunlarn yannda, mistisizm, okltizm ve illuminizm
zerinde younlamlard. Astroloji, simya ve Kabala ile
derinden ilgilenmilerdi. Ezoterik tarihiler ABDnin kurucular arasnda elliye yakn mason sayyorlar. ABDnin
drt kurucusu-Washington, Jefferson, Franklin ve
Adams- Gl-Ha Tarikat yesiydi. Bu kurucularn
-Jefferson, Benjamin Franklin ve John Adams- ayn
zamanda lluminati Tarikatna da ye idiler.
George Washington ve bamszlk savann
Fransz destekisi olan General Lafayette, yalnz yakn arkada deil, ayn zamanda ayn locann yesiydiler. Bamszlk savana komuta ederken, Washington
dzenli olarak askeri localarda yaplan toplantlara
katlyordu. Washington, Bamsz Byk Locann
-Independent Grand Lodge Byk statlna seildi.

Bu loca, 1805 ylnda onun ansna Alexandria Washington Locas adn ald.
ABDnin kuruluunda gizli dernekler, zellikle masonlarn etkisi genelde atlanr. Oysa ezoterik tarihiler,
Bamszlk Bildirgesini imzalayan ellialt kiiden ellisinin
mason olduunu bildiriyor. Bunun yan sra, Amerikan
ordusundaki subaylarn byk ounluunun mason olduu ve askeri localarda toplandklar biliniyor.
Kendisi de bir mason olan General Lafayette, George
Washingtonun mason olmayan subaylarna hibir zaman
iinden gelerek emir vermediini, zaten neredeyse tm
yakn askeri evresinin ona mistik bir ba ile balanm
biraderleri olduunu bildiriyor.
Birok dokmanda Washingtonun Gl-Ha yesi
olduu da belirtilmektedir.
Masonik tarihiler, Benjamin Franklini dneminin
en byk Amerikal masonu olarak kabul ediyorlar.
1726 ylnda Franklin kendi gizli derneini kurdu:
Leather Apron Clup-Deri nlk Kulb, Organizasyonun
ad bile olaydaki masonik etkiyi gsteriyor, nk masonik
nlkler deriden yaplyordu.
Franklin, ittifak oluturmak amacyla 1776da
Fransaya geldikten hemen sonra, Fransz mason localaryla balant kurdu. 1778 ylnda Voltairein Dokuz
Kzkardeler adl locasndaki tekris treninde Franklin de
bulunuyordu. Ertesi yl bu locann statlna seildi.
Bunun yannda iki Fransz locasyla daha iliki kurdu:
Saint Jean de Jerusalem-Kudsl Aziz Jean ve
Loge des Bon Amis-yi Dostlar Locas.
Benjamin Franklin, Franszlarla kurduu ilikiyi,
Amerikan-Fransz ittifaknn kurulmasnda kulland.
ki taraf arasndaki diplomasi ve gizli grmeler, masonik protokole uygun olarak yrtlyordu.
Franklinin Gl-Ha yeliini ise eitli kaynaklar
bildiriyor. Franklinin Philadelphiada bir Gl-Ha locas kurduu biliniyor. Konunun uzmanlarndan Dr. H.
Spencer Lewis de Franklinin tarikata ye olduunu doruluyor. Bu arada Franklinin gen bir doktorla birlikte
eitli simya denemeleri yapt, baz rit seremonileri
uygulad biliniyor.

Thomas Jefferson herhangi bir gizli rgte ye miydi? Masonik kaynaklar bu soruya evet cevabn veriyorlar. 1960 ylnda yaynlanan Masonic Bible Jeffersonn
aktif bir mason olduuna kuku olmadn bildiriyor.
Bunun yannda Gl-Ha uzman Dr. Spencer Lewis,
Jeffersonn Gl-Ha olduuna dair nemli deliller sunuyor. Dr. Lewis, Jeffersonn yazd bir katta garip baz
iaretler bulduunu, bu iaretlerin de eski ve kutsal GlHa metinlerinde yer alan bir ifre tr olduunu sylyor.
Amerikan Bamszlk Savanda George Was
hingtonun yannda ok sayda Yahudi yer almt.
Yahudiler, kendileri iin bir tr Vaat edilmi Toprak olarak grdkleri ABDnin bamszlna zellikle finansal
ynden byk destek verdiler.
ki nl Yahudi banker, Hayim Saiomon ve Robert
Morris;
Washingtonun ordularn finanse ettiler. Ayrca
Hayim Saiomon byk bir masondu. Sava sonras
da karlkl muhabbet srmt. Washington, 1781de
New Portu ziyaret ettiinde Yahudiler tarafndan Kral
Davut Locasnda yaplan masonik bir trenle karlanmt.
Amerikan Mhrndeki Kabalistik Mesajlar:
Amerikal tarihi Robert Hieronimus, ABDnin Byk
Mhr konusundaki sayl uzmanlardan biridir. Konu
hakknda Amerikan Byk Mhrnn arka yznn
tarihsel bir analizi ve Hmanist psikoloji ile ilikisi
balkl bir doktora tezi veren Robert Hieronimus, mhr
hakkndaki baz nemli bilgileri Americas Secret Destiny adl kitabnda yle anlatmaktadr:
4 Temmuz 1776da Kongre, Benjamin Franklin,
Thomas Jefferson ve John Adamsdan oluan bir komiteye Amerikan mhrn tasarlama grevini verdi. Pierre
Eugene Du Simitiere adl bir portre ressam komiteye
alnd. Bylece byk lde Franklinin tasarsna dayal olarak ilk mhr oluturuldu: Bir yzde Hz. Musa ve
onunla birlikte denizden kurtularak gvenli bir topraa
ayak basan srailoullar yer alyordu. Musa eliyle denizi
iaret ediyor, denizde ise Firavunun askerleri boulurken
grlyordu. Bulutlardan kan bir atein klar Musaya
ulayordu. Bunun yannda Jefferson da bir neri getirmiti: Mhrn n tarafna, lde gndzleri bir bulut, geceleri de ateten bir stunla kendilerine yol gsterilen
srailoullarnn konulmasn teklif ediyordu.

Fakat Kongre-fazla ak ve cretkar bulduundan


olacak- Ocak 1777de bu birinci komitenin teklifini kabul etmedi. yl sonra yeni bir komite oluturuldu. Bu
komitenin teklifi de kabul edilmeyince, mhr belirleme
ii 4 Mays 1782de toplanan nc komiteye kald. Bu
komite, bugnk mhr oluturdu. srailoullarnn izi,
ilk komitenin mhrndeki kadar belirgin olmasa da bu
mhrde de yer alyordu. n yzde, kartaln bann hemen stnde, be keli yldzlardan oluan alt keli bir
Siyon Yldz bulunuyordu. Arka yzde ise Yahudi masonik sembol gen indeki Gz yerini koruyordu.
1934 ylnda eski bakan yardmcs Henry A.
Wallace, bakana, mhrn her iki yznn de demir paralar zerine baslmasn ieren bir neri gtrd. Bakan
Roosevelt bunu kabul etti ve o tarihten sonra mhr ABD
paralar stnde grlmeye baland. Wallacen mhr
ile yakndan ilgilenmesinin ardnda, ezoterik konulara
olan yakn ilgisi vard. Bir teori, Wallacen ilgisinin kabalistik amalara dayandn ileri srer. in bir baka ilgin
yn, hem Wallacen hem de Bakan Rooseveltin mason
olmasdr.
Ezoterik gelenee bal yazarlarn ou da mhrn
zellikle arka yznn, masonluk, Gl-Ha ve Illuminati
gibi rgtlerden kaynaklandn bildirmitir.
gen iindeki gz sembolnn altnda yer alan piramit de gerekte masonik bir semboldr. Mhrde yer alan piramit, nl Byk Gize Piramitidir. lgin olan ise
Gize Piramiti ile Kabala arasnda iliki olmasdr.
Oxfordlu bir matematiki ve Astronom olan John
Greaves, Byk Piramit hakknda yapt aratrmalarla
tannmtr. Greavesin aratrmas, ayn zamanda Piramitin kabalistik yorumlarnn da temelini oluturmutur.
Dier bir deyile, ABD mhrnn arka yzndeki Piramitin kkenleri kabalistik etkenler tamaktadr. Greavese
gre, Byk Piramit Kabala ile ilikilidir.
Baz Gl-Ha ve Mason ekolleri, Byk Piramitin ritlerdeki dereceleri temsil ettiine inanrlar.
Yirmi kinci Blm
ILLUMNAT VE
KAOSTAN DOAN DZEN PLANLARI
1829 ylnda Illuminati New Yorkta, ngiliz Illuminist
Wrightn konumac olarak katld gizli bir toplant
dzenledi. Toplantya katlanlara, Illuminatinin btn nihilist ve ateist gruplar, dier ykc unsurlarla birletirerek,

uluslararas bir organizasyon kuraca bildirildi. Bu


uluslararas rgt Komnist Enternasyonal olarak bilinecektir. Bu ykc g sayesinde, Illuminati gelecekteki
savalar ve devrimleri gerekletirebilecekti.
Clinton Roosevelt, Horace Greeley ve Charles
Danadan oluan bir komite, bu yeni oluumu finanse etmekle grevlendirilmiti. Bu komite, Karl Marks
ve Engelsin Sermaye-Das Kapital ve Komnist
Manifesto adl kitaplarn finanse etti.
1830da Weishaupt ld. Herkes onun lmyle birlikte Illuminatinin de tarihe kartn sanyordu.-Daha
dorusu yaplan propaganda bu ekildeydi.
Weishauptun emin ellere teslim ettii Illuminati,
btn uluslararas organizasyonlar ve gruplar kontrol
ediyordu.
Bir grup Illuminist, Karl Marksn Komnist
Manifestosunu yazmasna yardmc olurken, dier bir
grup da Frankfurt niversitesi Profesrlerinden Karl
Rittere bunun anti-tezini yazdryordu. Bylece toplum
birbirine dman iki kampa blnm oluyordu. Fakat
Illuminati her iki kamp da kontrol etmekteydi. Ritterin
balad almay Alman filozofu Friedrich Nietzsche
1844-1900 srdrd.
Nietzscheizm, daha sonra Faizme ve Nazizme dnecek ve Illuminatiye bu ideolojileri kullanarak kinci
Dnya Savan karma frsatn verecekti.
1834de talyan devrimci lideri Guiseppe Mazzini,-149
Illuminatinin Dnya htilali Programn gerekletirmek iin direktrle atand. Mazzini bu mevkide lnceye kadar-1872 kald. Jri Lina, Under The Sign Of The
Scorpion adl kitabnda Yahudi Guiseppe Mazzininin
-Do. 1805 Illuminati rubunun bana getirildiini tasdik etmektedir. Mazzini 1837 ylndan beri Illuminatus ve
otuz dereceli Mason idi. Onun Bavyera Illuminatisinin
de bakan olduu sanlyor. Mazzininin lmnden sonra, ayn grevi bir baka talyan Yahudisi olan Adriano
Lemmi devrald. Lemmi tipik bir devrim-fesats ve
talyan Grand Orientinin Byk Dou Byk stad
idi. talyan devrimcilerinden Guiseppe Garibaldi de bir
Illuminatus idi. Garibaldi taraftarlar krmz gmlek giyiyorlard.
149: Mazzini, Roma Belediye Bakan-Yahudi E. Nathann babas tarafndan eitilmiti. Jessie White, The Birth of Modern Italy adl kitabnda
Mazzininin 1844 ylnda Londradan yazd bir mektupta unlar yazdn sylemektedir, Fransada Altn Buza ok gl. Rothschild-I.
James isterse burada Kral olabilir.

New Yorktaki konferanstan ksa bir mddet sonra,


talya, Fransa, spanya, Avusturya ve Rusyada-Monari
aleyhtar terr hareketleri ortaya kt. Mazzini 1854 ylnda
Parma Dkn ldrtt. Bununla da yetinmeyip, katilleri
mahkum eden yargc da ldrtt. Bylece, anarist terr artan bir tempo ile, Birinci Dnya Savana kadar devam etti.
Bu arada on binlerce masum insan hayatn kaybetmi ve dnya birbirine dman muhtelif bloklara ayrlmt. Btn bu operasyonlar Londradan ynetiliyordu.
Bireysel terr o derece artt ki, 29 Temmuz 1900de
talya Kral II. Umberto mason Angelo Pressi tarafndan
ldrld.
1861 ylnda Abraham Lincoln ABD Bakan seildi.
Lincoln, Illuminati iin bir engel tekil ettii iin ABDde i
sava karld.-Gneyli Konfederasyon Illuminist Fransa
tarafndan finanse ediliyordu. Illuminati, ABDyi ele geirmek ve Avrupadaki Bankaclk Sistemini burada da kabul
ettirmek istiyordu.-Avrupada paray zel bankalar basyor
ve hkmetler yksek faizle borlanmaya zorlanyordu.
Lincoln; Illuminati plann, yani Amerikan ekonomisinin Rothschild bankas tarafndan kontroln kabul etmedi. Bu karar ayn zamanda onun lm ferman
oldu. Yahudi Illuminatus John Wilkes Booth tarafndan 15 Nisan 1865de Washingtonda ldrld. Savan
bitiminden birka gn sonra Boothu bulan ve kiralayan
Rothschildlerin ajan Judah P. Benjamin idi.
Konfederasyon Generali Albert Pike-Do. 1809
masondu ve 1850li yllarn sonuna doru Amerikan
Illuminatisinin bir yesi oldu. Mazzininin devrimci faaliyetleri-anarik iddet Grand Orienti ok ypratmt,
o sebepten Mazzini bunun yerine yeni ve ok gizli bir rgt, yani Palladiumu kurmay dnyordu. Mazzini
22 Ocak 1870de General Albert Pikea gnderdii bir
mektupta yle diyordu;
Bu en yksek ritle btn masonlua egemen olacaz, bu bizim uluslararas merkezimiz olacak ve yneticilerinin bilinmemesi bizi daha gl klacaktr.
Albert Pike, The New and Reformed Palladian
Rite adl bu ok gizli rgt kurdu. Bu rgtn nemli
merkezi vard: ABDde Charleston, Roma-talya ve Berlin.
-Almanya Mazzininin almalar sayesinde rgt dnyann stratejik yerlerinde 23 alt komite kurdu.
Palladianizm gerekte satanik bir kltt. Bu kltte
Lufiser-blis tanr idi. Aslnda General Pike da eine az
rastlanan eytani bir adamd. Pike, Amerikan Savanda

Konfederasyon bayra altnda savarken-Ordusu muhtelif yerli kabilelerinden olumutu birok katliam yapm
ve bu sebepten Konfederasyon bakan Jefferson Davis
1809-1889 tarafndan grevden alnmt.
Gneyli General Albert Pike, ABDdeki nl rk gizli
rgt Ku Klux Klann-150 kurucularndan biridir. Klann
ilk Grand Dragonu-Byk Ejderi o idi. rgtn nizamnamesini de Pike yazmtr. Bugn Washington DCnin
Judiciary Squareinde masonlar tarafndan Albert Pikein
ansna dikilmi bir heykel bulunmaktadr.
150: Klan, 1860larda Tennesseede sko ritine bal bir grup mason tarafndan kurulmutur. rgte katlanlar arasnda i sava ncesi kurulmu
olan Knight of the Golden Circle-Altn ember valyeleri adl
mason locasnn yelerinin okluu dikkat eker. Hem Knight of the
Golden Circle hem de Ku Klux Klan rgtlerinin en byk finansal destekisi Bnai Brith-Yahudi Masonluu yesi nl Yahudi finansr Judah
P. Benjamindir. Masonluk ve Bnai Brith arasndaki ittifak, KKK gibi
rgtlerle srmtr ve halen de srmektedir.

Pike, Illuminatinin TEK DNYA HKMET


dncesini kabul etmi bir insand. Bu sayede Lusifer
Rahipliinin bakanlna kadar ykselmitir. Pike, 18591871 yllar arasnda Dnya Sava ve Byk Dnya
htilalinin Askeri Planlarn Yapt.
Ona gre, byk komplonun son sahnesi 20nci
Yzylda sergilenecekti!..
Pikenin Plan; hem basit, hem de etkili idi. Pike,
Komnizm, Faizm,Nazizm Siyasi Siyonizm gibi ideolojileri kullanarak, byk savan ve byk ihtilalin
karlmasn planlamt.
Pikenin Planna gre;
Birinci Dnya Sava karlarak, bu savan sonunda ar-Illuminati tarafndan devrilerek, lke
ateist-Komnistlere teslim edilecekti.
Birinci Dnya Savann kmas iin, ngiliz ve
Alman mparatorluklar arasndaki anlamazlklar krklenecekti. Sava sona erdikten sonra, Rusyada komnist bir rejim kurulacak ve bu rejim, hkmetleri ve dinleri zayflatmak iin kullanlacakt.
kinci Dnya Sava Faistler-Naziler ve Siyonistler
arasndaki anlamazlktan kaynaklanacakt. Bu savan
sonunda Nazizm yok edilecek ve Siyasi Siyonizmin gc
arttrlarak, Filistinde bir srail Devleti kurulacakt.

Yine kinci Dnya Sava srasnda Enternasyonal


Komnizm glendirilerek, btn Avrupay tehdit eder
bir duruma getirilecekti.-kinci Dnya Sava sonras
Roosevelt ve Churchillin politikalar, bu bilgilerin nda imdi daha iyi anlalmaktadr.
nc Dnya Sava, Illuminatinin Siyonistlerle
slam dnyas liderleri arasndaki anlamazlklar krklemesi ile karlacakt. Sava, slam-Arap dnyas ile
Siyasi Siyonizm-srail Devleti karlkl olarak birbirini
yok edecek ekilde ynetilecekti.
Geride kalan milletler, bu konuda yeniden kendi aralarnda blnecek ve aralarnda savaacaklard.
Bugn Ortadouda yaananlarn bu plana uygun
olarak gelimediini kim iddia edebilir?
Pike, Mazziniye yazd 15 Austos 1871 tarihli
mektubunda, nc Dnya Sava sona erdikten sonra,
dnya egemenliini ele geirmek isteyen glerin dnyada imdiye kadar benzeri grlmemi bir sosyal kyameti
kkrtacan, sylyordu.
Bugn Londradaki British Museum ktphanesinde bulunan bu mektubun son blmnde Pike, Bu politika ile Papann gelecekte bir gn talyadan srleceini,
Hristiyanln son snann ise Rusya olacan anlatyordu. Mektup yle devam ediyordu:
Rusya, Papa Hristiyanlnn kalesi haline gelince,
biz de devrimci nihilist ve ateistleri bunlarn zerine salalm.
Sosyal felaket kkrtcl yaparak, btn deheti ve inanlmazlyla, vahetin anasn ve kanl kargaay tm dnya milletlerine gsterelim. Ardndan her yerde kendilerini
devrimci lgn aznla kar korumak zorunda kalan halk,
medeniyet dmanlarn yok edecektir. Hristiyanlarn ou
pusulasz ve nereye ibadet edeceini bilmiyor olacak, ite o
zaman saf Lusifer doktrininin evrensel inanc ile doru a
kavuacaklar. Ateizm ve Hristiyanln ayn anda ykl ve
yok oluunu takiben, ykselen Lusiferci manifesto, sonunda
aa kan olacak.
Birinci Dnya Sava srasnda Illuminatinin karargah svire idi. kinci Dnya Sava srasnda
New Yorktaki Harold Pratt binasna tanmt.-Bugn
bu bina CFR= Council On Foreign Relations rgtnn
merkezidir. Bugn Illuminatiyi Rothschildler yerine
Rockefellerler finanse etmektedir.

Illuminati, yeryzndeki btn masonik kurulular kontrol etmektedir. Bugn Rotary, Lions, Bnai
Brith, Trilateral Komisyon ve Bilderberg gibi rgtler
Illuminatinin kontrolndedir.
Rotary Internasyonal, Bnai Brith yesi Yahudi Paul
Haris tarafndan 1905 ylnda kurulmutur. Lions Kulp ise
Chicagodaki Bnai Brith locas tarafndan-1917de kurulmutur.
20NC YZYILDAN GNMZE
Dnyann Gizli Tarihi-2
Yirmi Altnc Blm
RAKOVSK PROTOKOLLER
-Kapitalist Enternasyonal Ve Devrimler
Josef Landovski-Rakovski Protokolleri,-134 Sovyet
Bykelisi Kristian Jurevi Rakovskinin, GPU-135 ajan
Gabriel G. Kuzmin tarafndan 26.1. 1938de Moskovadaki
sorgulanmas srasnda tutulan zabtlardr.
134: 135. Carlus Baagoe, Ein Lautsprecher der Anonymen, Hamburg,
1975.
135: GPU-Rusa: Gosudarstvennoye Politieskoye Upravleniye. Devlet Siyaset Dairesi. 1922de eka yerine kurulan Sovyet siyasi polis
rgt. Hem gvenlikle ilgili, hem de adli grevler stlenmesi,
ayrca yarglanmalar gizli yntemlerle yapmas nedeniyle GPU
korkun bir gce sahipti.

kinci Dnya Sava srasnda Dou cephesinde-Ruslara kar gnll olarak savaan spanyol Mavi
Tmen askerlerinden biri, Rusyann derinliklerinde NKVD
doktoru Josef Landovskinin cesedini bulur. Ceset zerinde yaplan aramada kaln bir defter bulunur. Bu defterin
spanyolca evirisi, Madridde Sinfonia en Rojo Majr ad
altnda NOS Yaynevi tarafndan 1950 ylnda yaynlanmt.
Kitap, malum evrelerde byk bir korku ve panie yol am
ve ou kopyalar derhal satn alnmt.
Protokoln sansasyonel kiisi phesiz Sovyetlerin
eski Paris Bykelisi Rakovskidir. Bu Trokist,
Stalinin Byk Temizlik Harekat srasnda Tuhaevski,
Garmanik, Yakir v.b ahslarla beraber tutuklanm, ancak dierleri gibi ldrlmemitir.
Aadaki satrlarda okuyacaklarnz-yine malum
evrelerce dzmece olduu iddia edilen- 1897 tarihli
Siyon nderlerinin Protokolleri ile tam bir benzerlik
arzetmektedir. Ayrca bu protokoller, 1939da imzalanan
Alman-Sovyet saldrmazlk paktndan, 1945e kadar geen sre iinde tarihin bilinmeyenlerine de k tutmaktadr.

Sorgulama tutanaklarnda GPU ajan Kuzmin


-Kuz, Rakovski ise-Rak olarak belirtilmitir.-Aada
okuyacanz konumalarn ierdii baz anlalmas
zor paradokslar orijinal metinde bu ekilde yer ald
iin, deitirmeden brakmak mecburiyetinde kaldm.
Konumalarda sk sk ad geen onlarn kim olduunun
yorumunu okuyucuya brakyorum.
Kuz: Sizler Hitlerin casuslarydnz deil mi?..
Rak: Evet!..
Kuz: Hayr, Rakovski, hayr!.. Bana hakikati syleyin. Mahkeme tutanaklarndaki gerekleri deil!..
Rak: Biz Hitlerin casuslar deildik. Sizin kadar,
Stalin kadar, Hitlerden nefret ediyorduk. Hatta daha bile
fazla. Ama mesele sandnzdan daha karmak.
Kuz: O halde size yardmc olaym. Ben de bir eyler
biliyorum. Siz Trokistler Alman Genelkurmay ile temas
kurdunuz. yle deil mi?
Rak: Evet.
Kuz: Ne zaman?..
Rak: Tam olarak tarihini bilemiyorum. Trokinin
devrilmesinden hemen sonra, fakat Hitlerin iktidara gelmesinden nce.
Kuz: O halde siz Hitler rejiminin casusu deilsiniz.
yle mi?
Rak: Evet, doru. Ondan nceydi.
Kuz: Ne amala bunu yaptnz?.. Bir Alman zaferine
karlk Rus topraklarn onlara hediye mi edecektiniz?..
Rak: Hayr, kesinlikle byle bir ey sz konusu deildi.
Kuz: O halde para iin mi casusluk yaptnz?..
Rak: zgrce konuabilir miyim?..
Kuz: Tabii, bunu zellikle isterim.
Rak: Leninin de Alman yardm alrken daha baka bir amac olduunu hi dndnz m?.. Ona da
Kayzerin Ajan denmiti. Fakat onun Kayzer Almanyas
ile balantl olarak, Rusyann yenilgisinde nemli bir
pay olduu inkar edilemez bir gerektir.

Kuz: Bu iddia doru bile olsa olayla ilgisi ne?..


Rak: Hayr, ltfen izin verin bunu aklayaym.
Leninin yaptklarnn Almanyann yararna olduu
aikardr. Almanya ile yaplan Brest-Litovsk Anlamas
ile, Rusyaya ait byk bir toprak paras Alman snrlarnn iine girdi. Buna kim sebep oldu?.. Daha 1913 ylnda Rusyann yenilgisinin Boleviklerin silah olacan
kim aklad?.. Tabii ki Lenin!..
Lenin, Gorkiye yazd bir mektupta, Avusturya ve
Rusya arasndaki savan ihtilal iin ok faydal olacan
belirtiyordu.
Biz Trokistler, 1905 ylnda Rusyann yenilmesine
neden olduk. Leninin 1913de savunduu taktik aslnda
bizim taktiimizdi. Bizler u anda Leninin taktiklerini
uygulamaktayz.
Kuz: Fakat kk bir ayrnty atladnz Rakovski.
Bugn Sovyetler Birliinde ar deil, Sosyalizm egemendir.
Rak: Sovyetler Birliinin sosyalist olduuna inanyor musunuz?..
Kuz: Sovyetler Birlii sosyalist deil mi?..
Rak: Bana gre sadece ismi sosyalist. Muhalefetimizin
asl nedeni de bu. Bize gre Stalinin Bonapartizmi Komnizme ihanettir. u halde bizler ona kar kmakta haklyz.
Kuz: Sizler, Sovyetler Birliinin yenilmesini gerek
sosyalizmi, yani Trokizmi, ikame etmek iin istemitiniz ama, btn Trokist lider kadrosu bizler tarafndan
tasfiye edildi.
Rak: Gerekte imdi ve nmzdeki yllar iinde,
Sovyetler Birliinin yenilgisini ne isteriz, ne de bunun
iin mcadele ederiz. nk iktidara gelebilecek gte
deiliz. Bizlerden Komnizme bir fayda gelmez. Stalinci
Devletin yklmas hedefi bizleri harekete geiremez.
Stalinci devlet aslnda her adan anti-komnist bir devlettir.
Kuz:Sovyet devletini anti-komnist buluyorsanz
niye onu devirmek iin uramyorsunuz?.. Bana bunu
aklayabilir misiniz?..
Rak: Hayr, btn bunlar basit bir mantk yrtme ile anlalamaz. Stalin Bonapartizmi her ne kadar
Komnizme karysa da, u anda Sovyetler Birlii bir
retiye ve ekle sahiptir. Yani Sovyetler formel-ekilsel
olarak komnisttir, ama gerekte deil!..

Trokizmin ortadan kaldrlmas, Staline otomatik


olarak reel Komnizmi, formel-ekilsel Komnizme dntrme frsatn verdi. Stalin ortadan kaldrlabilseydi,
formelden reel Komnizme dn imkan olacakt. Beni
anlayabiliyor musunuz?
Kuz: Evet, tabii. Yalnz syledikleriniz arasnda gereklere aykr bir ey var, yani Stalinin antiKomnizmi. Sovyetler Birliinde zel mlkiyet var m?..
ahsi art deer var m?.. Snflar var m?..
Rak: Size eklen bir Komnizmden sz ettim. Bu
syledikleriniz bo formlardan ibarettir.
Kuz: Ne maksatla byle sylyorsunuz?..
Rak: Bu bir mecburiyettir. Ne kadar istense de tarihi
materyalizmin geliimini engellemek mmkn deildir.
nsanl Komnizme iten g, durdurulamaz. Srekli
devrime engel olmak mmkn deildir.
Hitler,-gerek Sosyalizmi ortadan kaldrmak iin,
Sosyalizmi kulland. Onun anti-Sosyalizmi, NasyonalSosyalizmdir. Stalin de-gerek Komnizmi ortadan
kaldrmak iin, Komnizmi kulland. Onun NasyonalKomnizmi, anti-Komnist bir Komnizmdir.
Hitlerin anti-Sosyalizmi ve Stalinin antiKomnizmine ramen, her ikisi de istemlerinin dnda,
hem Sosyalizme hem de Komnizme hizmet ettiler. Siz
isteseniz de istemeseniz de, bilseniz de bilmeseniz de, formel-ekilsel bir Komnizm ina etmi oluyorsunuz.
Gerekte Marxn asl mirass bizleriz,-yani
Trokistler.
Kuz: Marxn miraslar m?.. Trokistlerin hepsi
tasfiye edildi.
Rak: Siz byle diyorsunuz ama, Stalinin Temizlik
Harekatndan kurtulanlar olacaktr. Stalinin gizli polis
gcnn kollar her yere uzansa bile btn Komnistleri
yakalayamaz.
Kuz: Rakovski sizden rica ediyorum, hatta emrediyorum bu oyuna bir son verin. Diplomatik dokunulmazlnz ktye kullanmyor musunuz?..
Rak: Ben tam yetkili bir Bakan mym?.. Eli mi?..
Kimin Elisi?..
Kuz: Tam olarak adlandrmak gerekirse Trokizmin
diyebiliriz.
Rak: Ben Trokizmin de yetkili bir temsilcisi deilim. Bu sfat siz yaktrdnz.

teki muhalefet Stalini devirmeye muvaffak olamad, ve yerine de bir bakas ikame edilemediinden,
ufukta Staline kar potansiyel bir saldr tehlikesi belirdi.
Bu potansiyel saldrgan, byk nihilist Hitlerdir. Hitler,
Alman Silahl Kuvvetlerinin-Wehrmacht tehlikeli silahn Sovyet Rusyaya doru evirmitir. Bu g, Trokistlerle
beraber veya onlar olmakszn, Sovyet Rusyaya kar bir
saldrya geecektir.
Kuz: Hitlerin Sovyetler Birliine saldrsna kesin
gzyle bakyorum.
Rak: Niin?..
Kuz: nk ona yle emredildi. Hitler, uluslararas
kapitalizmin paral askeridir.
Rak: Byle bir tehlikenin varln kabul ediyorum
ama, Hitlerin Sovyetler Birliine saldrsnn kesin olduu iddiasn temelsiz buluyorum.
Kuz: Sovyetler Birliine saldr, Faizmin znde vardr. Bunun dnda, btn kapitalist devletler
Almanyann yeniden silahlanmasna destek verdiler.
Rak: nemli bir eyi unutuyorsunuz. Hitlerin yeniden silahlanmas ve buna karlk Versay Antlamasn
imzalayan milletler tarafndan cezalandrlmamas, ona
ok gerekli zaman kazandrd. Burada Staline kar bir
muhalefet vard ve bizler ok uramamza ramen,
Stalini ortadan kaldramamtk. Btn bu gelimelerin
birer tesadf olduunu mu sanyorsunuz?..
Kuz: Hitlerin silahlanmasna gz yuman milletlerle, Staline muhalefet arasndaki balanty kuramadm.
Hitlerizmin hedefi tamamen ak ve nettir. Sovyetler
Birliine saldr eskiden beri Nazi Partisinin programnda bulunuyor. Komnizmin yok edilmesi ve douya yaylma Hitlerin Kavgamnda aka belirtilmitir. Sizin
de Rusyann yenilgisini, politikalarnz dorultusunda
kullanmak istemenizi anlayla karlyorum.
Rak: lk bakta her ey olduundan fazla mantki
ve doal geliyor.
Kuz: Hitler bize saldrmazsa, bunu Fransa ile yaptmz ittifaka m balayacaz?.. Onlara gvenmek ok
aptalca olur, nk Kapitalistler Komnizmi kurtarmak
iin hibir zaman kendilerini feda etmezler. Hitlercilerin
Sovyetler Birliine saldrs diyalektik bir gerekliliktir.
Byle bir saldr olursa, btn kapitalist dnya Hitlerin
yannda olacaktr.

Rak: Sizin Skolastik Diyalektiinizden, Stalinizmin


siyasi eitiminin ne kadar basit ve dar grl olduunu
anlyorum. Anladm kadar, sizler Marksizmin sadece
basit ilkelerini, yani demogojik ve popler yann renmisiniz.
Kuz: Sizin iin zor ve fazla uzun olmazsa, Marksizmin
yksek teorisini aklamanz rica ederim.
Rak: Sizin niversitede rendiiniz Stanilist elemanter-137 Marksizm yardmyla bile Hitlerin Sovyetler
Birliine saldrsnn kesin olmadn anlayabiliriz.
Marksizmin temel ta olarak kapitalizmin lmcl ve ifa
bulmaz i ekileri olduu retilir. Deil mi?..
137: Elemanter; Bilginin veya ilmin ilk esaslar.

Kuz: Doru.
Rak: Sizin Marksist eitiminiz bence yeterli deil.
Tepkileriniz ve bilgileriniz sradan bir Komnist parti
yesi gibi.
Kuz: Peki, o bilgiler gerek deil mi?..
Rak: Evet, kk insanlar, brokratlar ve kitleler
iin gerek. Sradan insanlar Marksist dogmaya inanmal
ve kelimesi kelimesine tekrarlamaldrlar. Beni dikkatle
dinleyin. Marksizm aslnda antik ezoterik dinler gibidir.
Buna inananlar, devrimler ve din iin gerekli olan elemanter ve kaba ksmn bilirler.
Kuz: Marksizmin esrarengiz ynlerini, yani yeni bir
masonluu bana aklayacak msnz?..
Rak: Hayr, size Ezoterizmden sz etmeyeceim.
Tam tersine, size btn akl ile Marksizmin i yzn gstereceim. Marksizm, felsefi bir sistem olmaktan
ziyade, ekonomik ve politik bir sistemdir. Devrim iin
hazrlanm bir komplodur. Felsefe, ekonomi, politika ve
hakikatler bizi devrime gtrd lde, bizim iin tek
mutlak gerektir.
Felsefe, ekonomi, politika ve ahlakta sbjektif gerek diye bir ey yoktur. Btn bunlar devrim diyalektiine baldr. Tek gerek, tek hakikat, her gerek Marksistin
devrimci olmasdr.
Leninin de belirttii gibi, mutlak devrim gerei
karsnda dier btn gerekler izafi-grecelidir.
Marks bir dahiydi. Sermaye eletirisi stn bir yaptt. Ona gre Komnizm zafere ulaacakt, nk bu
zaferi ona Sermaye hazrlyordu. Bu Marksn ana tezidir.
Bundan daha byk ironi olabilir mi?

Ekonomik insann-Homo economicus devaml


aptallklar olmasa, Marksn aklad i elikiler olmazd. Marks, Homo sapiensi-Dnen insan Homo
stultusa-Bn, Budala insana evirdi. Homo stultusun
varl Kapitalizmin en yksek aamasnda ortaya kt
iin, Marksn aksiyomu u ekilde formle edilebilir:
eliki+Zaman=Komnizm
Gerekte Marks sinsi bir fesatyd. Btn hayat
boyunca devrimin-yani devrim fesadnn iinde yaad.
Devrimler, bu insanlarn fesat faaliyetlerinin sonucunda ortaya kmtr.
Kuz: Komnizmin zaferinde, Kapitalizmin i
ekilerinin diyalektik gelimesinin roln inkar m
ediyorsunuz?
Rak: Bu szn ettiin ey, gerek devrimci ve pek
de bilimsel olmayan, Marksn doasna uymamaktadr.
Gerek bir devrimci, gerek bir fesatdr, zaferin srrn asla muhaliflerine aklamaz!.. Bu nedenle Marksn
kitaplarnda enformasyon deil, dezenformasyon bulunmaktadr.
Kuz: Aklamalarnzdan Kapitalizmin i ekileri olmadn ve bunun Marksta stratejik-devrimci bir
ara olarak kullanldn anlyorum. Fakat Kapitalizmin
iinde devasa boyutta ve artan elikiler halen mevcut.
Buradan Marksn gerekleri saptrd ortaya kyor. Bu
doru mu?..
Rak: Marksn gerekleri saptrd dorudur. O,
taktik nedenlerle Kapitalizmin i ekilerini yanl vermitir. Marks, i ekilerin kapitalist retimde topyekn
bir anariye neden olacan biliyordu.
Marksn kendisiyle nasl bir elikiye dtn
anladnz m?.. Marks retim vastalarnn younlamasnn byk bir proleterya kitlesi douracan sylyordu, ki bu kitle Komnizmi getirecekti. Fakat ayn
zamanda da Enternasyonali kurduunu ilan etmiti.
Enternasyonal, snf sava gnlerinde reformist idi.
Yani bu rgt art deeri snrlayacak, mmknse ortadan kaldracakt. Marksn teorisine gre, Enternasyonal,
bir kar-devrimci ve anti-komnist bir rgtt.
Kuz: Bu Marksn bir kar-devrimci, bir antikomnist olduu anlamna m geliyor?..
Rak: Gryorsunuz ki Marksist elemanter eitim,
baz eyleri aklamakta yetersiz kalyor. Enternasyonali
kar-devrimci veya anti-komnist olarak nitelemek bizi
Marksist adan sama sonulara gtrebilir. Aslnda

Marksizmin teori ve pratii daha yksek bir bilimin kurallarna-yani fesat ve ihtilale balyd.
Kapitalizmin nl i elikisi, zellikle Finansal-kapital yeleri tarafndan organize ediliyor olmasn?.. Proleter
enternasyonalin de enflasyon vastas ile bu Finans elitine
bal bulunduunu unutmayalm.
Kuz: Kominterne-Komnist Enternasyonal kar
bir de Kapitalist Enternasyonal olduunu mu sylemek
istiyorsunuz?..
Rak: ok doru. Aslnda nasl bir Komintern varsa,
bir de Kapintern var!..
Kuz: Bana, btn bunlar sama ve fantezi rn gibi
geliyor.
Rak: Dikkat ederseniz Marks, ngilteredeki endstriyel kapitalizmi analiz ederken, finans ve para problemlerine hi deinmemiti. Paray kapitalist i elikiler
kapsamna sokmamtr. Yani, para probleminde Marks
gerici bir tavr almaktayd. Halbuki o sralar-bekeli
Sovyet yldz gibi- be Rothschild karde, bankalar ile
dnyann o gne kadar grmedii byklkte bir mali
sermayeye hkmediyorlard.
Btn bunlar Marksn grmemi olmas olduka artcdr. Deil mi?.. lkeler genellikle bankalar ve
bankerlerden korkarlar. nk, onlar krallar, generalleri, kardinalleri, rahipleri ve hukuk adamlarn ldrtmler, kiliseleri, saraylar ve hatta ehirleri yamalatm ve
yaktrmlard.
Avrupada, ekonomik ve sosyal devrim sloganlar ile
ayaklanan kitleler, her yeri yakp ykarken, Rothschildlerin
evlerine ve bankalarna hi zarar vermemilerdi.
Objektif olarak bakldnda, Enternasyonal Finans
ve Enternasyonal Proleterya zdetir. Daha nce de belirttiim gibi, Komintern ve sendikalar retim anarisine, enflasyona neden olurken, Enternasyonal Finans da
-bilinli veya bilinsiz- bunun ok daha fazlasna neden
oluyordu.
Marksn ayet finans elitiyle bir balants yoksa, bu
finansal i elikiyi niye saklamaya altn anlamak
gleir. Eer bu elit iinde mttefikler varsa,-O eliti
objektif olarak devrimci olarak deerlendirebiliriz. O
zaman yazdklarnn bir anlam var demektir.
Kuz: Marksn onlarla bir ittifakn iinde olduunu
sanmyorum.
Rak: Uluslararas Finans, milliyetilii ve ulusalcl reddeder ve tanmaz. Onlar devletleri de tanmazlar.
Objektif olarak deerlendirirsek, onlara anarist diyebiliriz.

Onlar iin devlet, SAF G demektir. Para SAF


Gtr, o halde Para DEVLETTR.
Marksn ematize ettii Komnist devlet, Sovyetler
Birlii de Saf Gtr.
Sonuta grlyor ki, Finansr ve Komnistin her
ikisi de Enternasyonalisttir. Her ikisi de ayn sebeplerden
burjuva milli devletleriyle kavgaldr. Marksist, Komnist
devlete ulamak iin Enternasyonalist, Finansr ise Enternasyonalist gibi grnr ama gerekte Enternasyonalist deil, anarik Kozmopolittir. Yani Enternasyonal
Komnistler ve Kozmopolit Finansrler arasnda bireysel
-yani saf kiisel bir eitlik zdelik mevcuttur. Bu nedenle
Komnist Enternasyonal ve Finans Enternasyonali arasnda doal bir ba mevcuttur. Burada temel bir aksiyomun
altn izmek istiyorum; Para Gtr.
Tarihte, kitlelere Fransz htilalinin baarlar anlatlrken, htilalin oluumunda birinci derecede rol olan,
kimsenin dikkatini ekmeyen, bir avu sessiz, dikkatli,
gerekte btn krallardan daha gl, adeta majikal ve
tanrsal bir gce sahip bu insanlardan hi bahsedilmez.
Kitleler, yabanclarn gc ellerine geirdiklerinin farknda deildi. Bu g, gn geldiinde onlar krallardan daha
despot ve zorba bir ynetimle klelie mahkum edecekti.
Kitlelerin dini ve ahlaki balar bu gc yenmeye engel
tekil ediyordu.
Kuz: Bu ne eit bir mistik g?..
Rak: Onlar krallara has bir imtiyaz ele geirdiler,
yani para basma imtiyazn. Ltfen bana glmeyin. Siz
gerekte parann ne anlama geldiini bilmiyorsunuz. Sz
konusu olan metal veya kat para deil!.. Parann fiziksel
dolam gerek bir Anakronizmdir.-138 Halen mevcut ve
dolamdaysa bu Atavizm-139 vastasyla olmaktadr.
nk pratik olarak para bir illizyon, bir fantezi, bir
kurgudan ibarettir.
138: Anakronizm; 1: Kronoloji hatas yaparak bir olay baka bir tarihte veya ada olmu gibi gstermek. 2: aa ayak uyduramamak,
an gerisinde kalma durumu.
139: Atavizm; Bir veya birka kuaktan beri yitirilmi olan baz kaltmsal zelliklerin bireyde yeniden ortaya kmas.
nsan psikolojisini ve hibir ceza almayacaklarn ok iyi bilen onlar, soyut bir kavram olan KREDyi yarattlar.

Kuz: Harika bir paradoks.


Rak: Bugn bile devletler, metal veya kat paralar
zerine krallarnn veya lkelerinin sembollerini basmaktadrlar. Peki bu ne anlama gelmektedir?.. Tedavldeki
para, milli zenginliin ve egemenliin semboldr.

Bahsettiim bu insanlar ise, ite bu paraya-milli zenginliin sembol olan paraya engel oldular. Onun yerine ek,
senet, tahvil, diskont, kurlar, saylar ve yeniden saylar
ikame ettiler.
Kredi bir hiledir, yasal dayana olan sahte bir paradr. Baka bir deyile, Bankalar ve Borsalar ve btn
Finans sistemi, doaya kar gelen devasa bir makinadr.
Bu makine yalnz ve yalnz para retir. Bu ekonomik bir
sutur ve Finansrler de yasad tefecilik yapmaktadrlar.
Faiz getiren, gerek sermaye deil, mevcut olmayan-sanal sermayedir.
Bu sahte para reten sistem, aznlk bir insan grubuna muazzam bir g ve iktidar vermektedir. Bu insanlar
retimi ve datm kontrol eden ekonominin diktatrleridir. Anlayabildiniz mi?..
Kuz: Hayr, henz deil.
Rak: Doaldr. Mucizeleri anlamak zordur.
Kuz: Mucize mi?
Rak: Evet ya mucize!.. Ahap bir binann bir
katedrale dnmesi mucize deil midir?.. Getiimiz yz
ylda insanlar bu tip mucizelere binlerce defa tank oldular. nk, bankalar pis tefecilerin mabedi haline geldi.
Para da bunlarn tanrs oldu.
Kuz: Bu burjuvazinin yeni bir dini herhalde.
Rak: phesiz bir din. Bir G dini. Finans, btn zamanlarn en dahice ve en devrimci sanat eseridir.
Kuz: Bu yanl bir gr. Marks ve Engelsin tarifine
gre, Finans, kapitalist retim sistemi tarafndan belirlenir.
Rak: Sylediklerinin tam tersi geerli. Yani, kapitalist retim Finans tarafndan belirlenir.
Marks ve Engelsin bilip sylemedii ey, Finansn
burjuva retimine egemen olduu idi. Bu byle olduu iin, Engels ve Marks, gl devrim makinasn-yani
Finans ortaya karmak istemediler. Tam tersine, hakikati htilalin karlar iin kamufle ettiler. Her ikisi de
bunu yapt.
Kuz: Trokinin bu konuda on yl nce bir eyler
yazdn hatrlyorum.
Rak: Neydi ltfen syleyin.
Kuz: Troki, Kominternin New York Borsasnn
yannda muhafazakar bir rgt gibi kaldn, byk bankerlerin devrimin itici gc olduunu sylemiti.

Rak: Evet, o kitapta yle sylyordu. Ayrca


ngilterenin keceini de ngrmt.
Troki kitabnda yle bir soru soruyordu;
ngiltereyi devrim yoluna kim sokacaktr?.. ve cevaplyordu; Moskova deil, New York.
Kuz: Troki, New Yorklu finansrlerin bir devrim
hazrl iinde olduklarn biliyor, fakat gizliyordu herhalde.
Rak: te bu nedenlerle Marks, Engels ve Trokinin
hakikatleri gizlediklerini sylyorum.
Kuz: Troki, kendisinin de itiraf ettii gibi, bankerler bilinsiz olarak misyonlarn yerine getiriyorlar.
Finansrler bilinsiz devrimcilerdir, nk objektif olarak onlarn sonular analiz etme yetenei yoktur.
Rak: Gerekten byle olduuna inanyor musunuz?..
Bu gerek dahilerin bilinsizce hareket ettiklerine inanyor musunuz?.. Dnyaya egemen olan insanlarn birka
aptaldan olutuunu mu ima ediyorsunuz?.. Bu korkun
bir elikidir.
Kuz: Ne demek istiyorsunuz?..
Rak: ok basit, onlar-yani finansrler objektif ve
sbjektif olarak bilinli devrimcilerdir.
Kuz: Bankerler mi?.. Siz delirdiniz mi?..
Rak: Ben deilim. Ya siz?.. Bir defa daha dnn.
Bu insanlar sizin ve benim gibi insanlar. Tek farklar ok
paralar olmas ve snr tanmamasdr. Tek
istedikleri daha ok gtr. Bu nedenle evrensel bir egemenlik kurmak istiyorlar.
Kuz: ayet evrensel bir ekonomik gce sahiplerse,
neden daha fazla g istiyorlar?..
Rak: Daha nce de sylediim gibi, byk bir gce,
yani Stalinin Sovyetler Birliindeki gc gibi, bir gce sahip olmak istiyorlar, ama evrensel boyutta.
Kuz: Stalinin gc gibi mi?.. Ama tam tersi bir hedefe ulamak iin.
Rak: Gerekte tek bir Mutlak G olmaldr.
Mutlak dncesi okluu dlar. Gerek Kapitern,
gerekse Kominternin ele geirmeye urat g, ayn
gtr. Yani Mutlak G. Bugne kadar Komnist Devlet
gibi topyekn gce sahip baka bir makine icad edilmedi.
Greceli-izafi olarak halen dnyadaki btn lkelere ve
hkmetlere egemen olan bu gcn, imdi Mutlak Egemenlii istediini anlayabildiniz mi?.. Onlarn ulamak
istedii tek ey, Mutlak Gtr.

Kuz: lgin, ok ilgin bir lgnlk tr.


Rak: svireden dnyaya egemen olmak isteyen
Lenin veya ayn tarihlerde Sibiryadaki kulbesinde dnya hakimiyeti hayalleri kuran Stalinden daha az lgnca.
Bana, New Yorktaki gkdelenlerde oturan para
babalarnn hrslar onlara nazaran ok daha doal geliyor.
Kuz: Sonuca gelelim. Onlar kim?..
Rak: Onlarn kim olduunu bilseydim burada, hapiste olur muydum?..
Kuz: Niin?..
Rak: ok basit bir nedenden dolay. Onlar tanyanlar bilseler bile, isimlerini veremezler. Bu, zekice hazrlanm bir fesatn temel kuraldr.
Kuz: Onlarn bankerler olduunu sylemediniz
mi?..
Rak: Hayr, hatrlarsanz onlar iin Enternasyonal
Finans dedim. Kiisel olarak onlar tanmlamak gerekirse, her zaman onlar diyebilirim, ama fazlasn syleyemem.
Onlar, Rathenaunun ldrlmesinden sonra
politika ve finans dnyasnda arac adamlarn kullanmaya baladlar. Kullandklar adamlar, binlerce defa sadakat
ve gvenirlilikleri llm olan adamlardr. Rtbe ve makamlar ne olursa olsun, btn bankaclar ve politikaclar
onlarn kuklalardr.
Kuz: Bendeki dosyanz ve braktnz izlenim, sizin de bu komplonun iinde olduunuzu gsteriyor.
Gerekten onlardan hi kimseyi tanmyor musunuz?..
Rak: Siz bana inanmyorsunuz galiba. Burada sz konusu olan Saf Gcn Mistikleri diyebileceim ahslardr.
Beni anlayp anlamadnz bilmiyorum. Onlarn isimlerini ve adreslerini gerekten bilmiyorum. Bugn Sovyet
Rusyann diktatr olan Stalin bile Kremlin duvarlar ve
muhafzlar olmadan bir hitir. Bunlar olmasa onu herhangi bir suikasttan ne koruyabilir ki?.. Fesatlarn gc
onlarn anonim-isimsiz olmalarnda yatmaktadr.
Kuz: Syledikleriniz mantkl, ama size inanmyorum.
Rak: nann bana, hibir ey bilmiyorum. Bilseydim
bugn ok daha iyi durumda olurdum ve burada oturup savunmam yapmazdm. phelerinizi ok iyi anlyorum. Siyasi kariyeriniz asndan somut bir eyler ortaya
karmann sizin iin gerekli olduunu da anlyorum.

Yazl olmayan tarihte, gizlice ilk Komnist


Enternasyonali kuran kiinin Adam Weishaupt olduunu biliyor muydunuz?..
O, masonik Illuminati rgtnn lideri idi. smi,
zamannn en byk komnist fesats ve Hristiyan
aleyhtar olarak anlr. Bu byk devrimci, Yahudi ve eski
Cizvit, Fransz Devrimini nceden gren, byk filozof
Mendelsohn-142 tarafndan gizli bir rgt-Illuminatiyi
kurmakla grevlendirilmiti. Bu rgt gizli olacak ve
Fransz Devriminden sonra da siyasi hedeflerine ulamak iin alacakt. nk rgtn asl hedefi, Fransz
Devrimini Komnist Devrime dntrmek idi.
142: Moses Mendelsohn, 6 Eyll 1729da Dessau-Almanyada dodu.
Mendelsohn, Yahudilikteki Haskala hareketinin babas saylr,
O, Almanya ve Avrupadaki Yahudilerin medeni hak ve zgrlklere
kavumas iin uramt. Mendelsohnun felsefesi ve teolojisi, Immanuel Kant ve Talmud aratrmacs Pragl Rabbi Ezekiel
Landau 1713-1793 ile karlatrlabilir. Mendelsohn asl nn
Illuminati rgt kurulmadan nce yapmt.-Illuminatinin kurulu yl 1776dr, En nemli felsefi eserleri Jerusalem-Kuds
ve Biufdur. Jerusalem ve Biuf 1783te baslmt.-Kaynak: Rabbi
M. S. Antelman, To Eliminate The Opiate. Volume I, 1974.

Illuminatinin gizemlerinin ve inisiyasyon


merasimlerinin tek bir gayesi vard; rgtn nihai hedefi
olan Komnizmi gizlemek!..
18. Yzylda aka komnist olduunu itiraf etmek,
ar hapis veya idam edilme tehlikesini de beraberinde getiriyordu.
O zamanlar bilinmeyen bir dier husus da
Weishaupt ve yandalarnn Rothschildlerle olan ilikisi
idi. Bu nl banker ailesi ilk Komnist Enternasyonalin
haznedarlar idi. Be Rothschild karde Avrupay be
Finans mparatorluuna bldkleri zaman, gizli bir g
onlarn byk servetler toplamasna yardmc olmutu.
Bunlar, btn Avrupaya dalm bir vaziyette bulunan
ve Bavyera Katakomblarnda-143 yaayan ilk Komnistler
olabilir. Dier bir iddiaya gre, Rothschildler ilk gizli Komnizmin haznedarlar deil, dorudan bakanlar idiler. Gerekten de hem Karl Marks, hem de ilk
Enternasyonalin bakanlar olan Heine ve Herzen,
Rothschildlerden emir almaktaydlar.
143: Yeraltndaki Maaralar.

ngiliz Babakan Disraeli, nl Coningsby adl


romannda Rothschildlerden Sidoni adyla bahsetmekteydi. Rothschildlerin multi-milyoner bir aile olarak
emirlerinde alan saysz casuslar, Carbonari, Masonluk
gibi gizli rgtleri, gizli Yahudileri ve ingeneleri vard.
Btn bunlar fantastik hikayeler gibi geliyor ama, romandaki Sidoni yal Nathan Rothschildin olunun idealize
edilmi bir tasviri idi.

Rothschildler Rus ar I. Nikolaya kar da-yu


karda ad geen Herzeni desteklemilerdi. Bu gereklerin nda sermaye birikimi ve anari mekanizmasn
yle deerlendirebiliriz, Uluslararas Finans ve htilalci
Enternasyoneli ortaya karan ayn gtr!..
Kapitalizmle sermaye birikimini en st dzeyde
tutmak, dier yanda Proleteryay devaml iini kaybetme
korkusu iinde yaatmak, ayn zamanda Proleteryay birletirerek devrimciletirmek iin rgtler kurmak, btn
bunlar dahice planlanmt ve tarihin bilinmeyen ynlerinden biridir.
Rothschild kardelerin annelerinin ne dediini hatrlyor musunuz?.. Oullarm istemezse, hi sava olmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz?.. Bar ve savan
efendileri Alman Kayzeri deil, Rothschildler idi.
Burada savan devrimci fonksiyonunu grebiliyor musunuz?.. Sava=Komn!.. Her savatan sonra
Komnizme biraz daha yaklalmaktadr.
Gizli bir gcn 1905-1914 arasnda Leninin isteklerini nasl yerine getirdiini hatrlar msnz?..
Aslnda Komnizm, Proleteryaya hizmet iin ortaya atlmamtr. Sermaye birikimi ve kapitalist retimin
neden olduu ulusal veya uluslararas anari, alar doyurmak yerine muazzam miktarlarda gda maddesini yok
etmitir.
Nihayet geometrik bir dizi eklinde artan enflasyon,
paray deersizletirmi, satnalma gcnn devaml bir
ekilde dmesine ve orta snfn Proleterlemesine yol
amtr.
Kuz: Bu syledikleriniz bence kapitalizmin i
elikileri ile ilgili. Halbuki siz proleteryann dnda,
ona yabanc bir eylem ve iradeden bahsediyorsunuz. Bu
nedenle bana somut olaylardan sz edin.
Rak: Tek bir olay sizi tatmin edecek mi?.. 1905de
Rus-Japon savanda onlar, ar izole ettiler ve
ABD, yani Jakob Schiff ve Kuhn, Loeb and Co. Bankas
-Rothschildlerin bir kuruluu idi, bu savata Japonyay
finanse etti. Japon esir kamplarnda, Amerikadan gnderilen devrimci ajanlar tarafndan eitilmi, en iyi Rus
savalar, devrim iin Petrograda gnderildi. Rus-Japon
sava ve arn yenilgisi-Her ikisi de nceden planlanmt, 1905 devrimine yol at. Trokinin grevlendirdii
-Yahudi Trebitsch Lincoln in ve Japonyada faaliyete
geti. 1905 devriminde nihai zafer elde edilemediyse de,
1917 devrimi iin gerekli artlar hazrlanm oldu.
Trokinin biyografisini okudunuz mu?.. Troki,
Sibiryadan katktan sonra, Londra, Paris ve svirede
mlteci olarak yaad. 1905 ylnda tek bana Rusyaya
geri dnd.

Troki, Petrograddaki devrimin bandayd. Ne


Lenin, ne Martov, ne Plekhanov onun kadar halkn desteini kazanamamt. Fakat nasl oluyor da tannmam Troki devrimin bana geebiliyordu?.. Nedeni ok
basitti. Evlendii kadn. Sedova, Jivotovskinin kzyd.
Jivotovski de nl banker ailesi Warburglar ile akraba idi. Warburglar, Jacob Schiffle beraber-Rus-Japon
Savanda Japonyay finanse etmi ve Troki vastasyla
1905 devrimini finanse etmilerdi. te bu sebepledir ki,
Troki devrimin bana gemiti.
sterseniz imdi 1914 ylna srayalm. AvusturyaMacaristan Aridk Franz Ferdinanda yaplan suikastn arkasnda Troki vard. Bilindii gibi suikast, Birinci
Dnya Savan balatt.
Lord Melchettin Siyonist Kongresinde syledii
gibi, savan-Birinci Dnya Sava tesadfen ktna
inanyor musunuz?..
Almanlarn Rusya harekatn, bir tesadf olmayan
olaylarn nda analiz etmeyi deneyin. Rusyann yenilgisine yol amak, gerek bir ustalk iiydi.
Mttefiklerin ara yapt yardmlar yle ayarlanmt ki, II. Nikolann btn kar saldrlar bir Rus
katliamna dnyordu. Ruslarn byk kayplar ve rgtl saldrlar, sonunda devrime yol at. Her cepheden
saldrya urayan Rus mparatorluu tek kurtulu aresi
olarak Demokratik Cumhuriyet Ynetimine gemeyi uygun buldu.
Lenin iin Cumhuriyet, htilalin gvence altna alnmas demekti. Fakat yine de bir eyler eksikti. Kerensky,
cephede baka bir kar saldr balatt ve bu vastayla
demokratik devrimi gerekletirdi. Ardndan da devleti tamamen Komnistlere devretti. Bu ekilde Troki,
grnmeden btn devlet mekanizmasn ele geirmi
oldu. te tarihte sz edilen anl Ekim Devrimi budur!..
Bolevikler, onlarn kendilerine sunduu iktidar devraldlar.
Kuz: Kerensky Leninin su orta myd?..
Rak: Leninin deil, Trokinin su ortayd. Ama
gerekte onlarn su ortayd.
Kuz: Sama.
Rak: Anlamyor musunuz?.. Bu beni artyor.
Onun hibir ant veya heykeli dikilmemesine ramen,
Komnizm Kerenskyye Leninden ok daha fazla kran
borludur.

Kuz: Kerenskynin bilinli ve gnll olarak m hkmeti devrettiini sylyorsunuz?..


Rak: Evet, kesinlikle. Daha iyi anlamanz iin unu
da ekleyeyim; Ekim Devrimini kimin finanse ettiini biliyor musunuz?.. Onlar, yani Japonyay ve 1905 devrimini finanse eden finansrler, Jakob Schiff ve Warburg
kardeler, ABDdeki Federal Reservi oluturan be bankadan biri olan Kuhn, Loeb and Co. ve dier Avupal ve
Amerikal bankerler, Guggenheim, Hanauer, Breittung ve
Stokholmdeki Nya Bankdan OAschberg.
Ben tesadfen-!!! Stokholmde bulunuyordum ve
paray transfer edenlerden biriydim. Troki gelinceye
kadar devrimci cepheden katlan tek kii bendim. Fakat
sonunda Troki geldi. Mttefikler onu Fransa aleyhindeki faaliyetlerinden dolay snr d etmilerdi. Fakat
ayn mttefikler, Rusyann kertilmesi iin onu serbest
brakmlard. Bu da m bir rastlant?.. Leninin trenle
Almanyadan geip gitmesine kimler gz yumdu sanyorsunuz?.. Onlar olmasayd ngiltere Hkmeti, Trokiyi
Kanadadaki kamptan karp, mtteiklerin kontroluna
ramen,-cebinde bir pasaportla- nasl Rusyaya yollard?..
unu da unutmamak gerekir ki, Leninin dman
Alman topraklarnda trenle yolculuu Rathenau sayesinde mmkn olabilmitir.
htilaller ve Savalar Tarihini nyargsz incelerseniz, tarihin ak iinde birok anlaml tesadfler bulabilirsiniz.
Kuz: yi. Peki, farz edelim ki her ey rastlant deil.
Bundan pratik olarak ne gibi bir sonu karabiliriz?..
Rak: Size kk bir hikaye daha anlatmak istiyorum,
daha sonra, bunlardan bir sonu karabiliriz. Troki,
Petrograda geldikten sonra, lider olmasna Lenin hi ses
karmad.
Bildiiniz gibi o zamanlar her ikisi arasnda derin gr ayrlklar vard. Troki, Stalinin muhalefetine ramen, devrimin zaferinin stne oturdu. Niin?..
Bunun srrn yalnz Leninin kars Krupskaya biliyordu.
Krupskaya, Trokinin gerek kimliini biliyordu ve bu
yzden Lenini ikna etmesi zor olmamt. Aksi takdirde Lenin svirede bloke edilmi bir durumda kalacakt. Ayrca Lenin, Trokinin devrim iin ne gibi yardmlar getirebileceini ok iyi biliyordu. Lenin o zamanlar
Trokinin para ve gl enternasyonal yardmlar getireceini biliyordu. Solcu devrimci kanad, sosyalistleri,
devrimcileri, Anaristleri ve fazla bir nemi olmayan
Bolevik Partiyi birletiren Trokiydi, Lenin deil!..

Yahudi Proleteryasnn kurduu BUND-ki


Rusyadaki btn devrimci faaliyetlerde aktif rol almtbtn destei ile Partisiz Trokinin arkasndayd.
Burada sz konusu olan resmi ve kamuoyunun bildii
Bund deil, btn sosyalist partileri ve bakanlarn
kendi ats altnda birletiren GZL BUND idi.
Kuz: Kerensky de bunlara dahil miydi?..
Rak: Evet, Kerensky ve birka sosyalist parti bakan, hatta burjuva partisinin bakan da.
Kuz: Baka kimler vard?..
Rak: Devrimin ilk burjuva-demokratik aamasnda
masonluun-145 roln hatrladnz m?...
145: Troki, Bnai Brith yeliinin yan sra, Paristeki Grand-Oriente
bal bir masondu.-Kaynak: Litwinow Memoiren, S. 56-57, Kindler-Verlag, Mnchen 1956.

Kuz: Bundda masonluun emrinde miydi?..


Rak: Dolayl olarak evet. Ama aslnda Bund, onlara itaat ediyordu.
Kuz: Ykselen Marksit dalgaya ramen mi?..
Rak: Evet. Dikkat ederseniz burjuva uluslarn hkmet ve devlet ynetimlerindeki artan Mason says, rgtn siyasi gcnn bir delilidir. Birinci Dnya Sava
srasnda mttefik lkelerin tamamna yaknnda ynetim Masonlarn elindeydi. Bu ok nemli bir argmandr.
Onlar, burjuva cumhuriyetlerindeki devrimlerin Fransz
modeline gre yaplmas gerektiine inanyorlar.
Kuz: 1917 Rusyas hakknda yaptnz aklamalardan, onlarn ok kurnaz olduklar anlalyor.
Rak: Evet, yledirler. Fakat, Masonlar genellikle ilk
derslerini-yani Byk Fransz Devrimini iyi anlam
deiller. Fransz Devrimi srasnda, bata Orleans Dk
olmak zere, Fransa Kral, Girondistler, Hebertistler,
Jakobenler v.b hepsi Masondu. Bunlarn arasna sonradan Napolyon da katlmt.
Kuz: Masonlarn kendilerinin yol atklar devrimden sonra, devrimciler tarafndan tasfiye edildiklerini
-ldrldn mi sylemek istiyorsunuz?..
Rak: ok doru. ok gizli bir hakikati formle ettiniz. Ben de bir masonum. Bunu biliyor muydunuz?..
Hayr m, o halde iyi. Size Masonlarn byk bir srrn
aklayacam. Ama size aklayacam sr ne 25. derecede, ne de 33. derecede, ne de herhangi bir ritin en yksek
derecesinde aklanabilir. Ben bu srr mason olduum
iin deil, ONLARDAN biri olduum iin biliyorum.

Kuz: Peki bu sr nedir?..


Rak: Masonluun ak hedefi, Komnist bir devrim
iin gerekli artlar hazrlamak ve hizmete sunmaktr.
Komnist devrimin, bir snf olarak btn burjuvaziyi ve nderlerini tasfiye etmesi gereklilii, Masonluun
gerek gnahdr.
Yani bu ekilde Masonluk bir rgt olarak intihar seerken, Masonlar da lm semi demektir. Sanrm imdi Masonlua niye byle bir son hazrlandn anlamsnzdr. Masonluktaki gizemler, teatral sahneler ve birok
sr, ite bu gerek srr rtmek iin ortaya atlmtr.
Gelecekteki devrimlerde ortaya kacak olan
Masonlar da, grevleri bittikten sonra devrimcilerin elinde lmek mecburiyetindedirler. Devrime ne kadar hizmet
etmi olurlarsa olsunlar, bu lm kural asla deimez.
Kuz: Burjuvazinin doutan aptal olduunu inkar
m ediyorsunuz?..
Rak: Burjuvaziyi bir snf olarak toptan reddediyorum, yalnz belirli bir blmn deil. Son zamanlarda
tmarhane saysnn artmas, deliliin ne kadar yaygn
olduunun delilidir. Masonluk da bir tmarhane olabilir,
ama zgrlk iinde.
Devam ediyorum; Komnist Devrim zafere ulap,
iktidara geince ilk meseleyle kar karya geldi; Parti
iindeki blnmeler ve Brest Litovsk Bar Antlamas.
Bar Antlamas yandalar ve kartlar arasndaki mcadeleden bahsetmeyeceim. nk bilinen bir konudur.
Antlamay imzalayanlar ise, Trokist muhalefete dahil
olan kiilerdi. Onlarn dnda herkes bu antlamaya karyd. Gerekten de bu antlama bir hata idi. Bu, Leninin
-bilinsizce de olsa- devrime ihaneti idi. Dnn bir
kere, Bolevikler Versay Bar Konferansna katlabilse ve daha sonra Milletler Cemiyetinde yer alabilseydi,
mttefikler tarafndan glendirilen ve iyi techiz edilen
Kzlordu vastasyla Alman htilali mutlaka baarya
ular ve bugn Avrupa haritas ok farkl bir ekil alrd.
Fakat iktidar sarhou ve Stalin tarafndan da desteklenen
Lenin, partinin millici Rus kanadnn destei ile, fiziki
iddet uygulamaya giriti. Bylece Sosyalizmin doduu
lkede, milli-Komnizm Stalinle gcnn doruuna
ulam oldu.
Biz Trokistler, devrimin balangcndan beri gizli
bir iktidar mcadelesinin iindeydik.
Troki; balantlar-Rosenblum v.b vastasyla,
Fanny Kaplann Lenine yapt suikast organize etti.
-Lenin bu suikastten yaral olarak kurtulmutu.

Yine Trokinin emriyle Blumkin, Alman Bykelisi


von Mirbach ldrd. Spirodonova ve Sosyaldevrimcileri
Troki ile beraber alyorlard. Trokinin bu iler iin
setii adam, Rosenblum adl bir Litvanya Yahudisi idi.
Rosenblum, OReilly ad altnda ngiliz stihbarat Servisi
iin almaktayd. Rosenblumun seilmesinin sebebi,
onun ngiliz casusu olarak bilinmesiydi. Onun sayesinde
suikastler ve komplolar iin ngilizleri sulamak mmkn oluyordu.
sava, bizim terrist ve fesat faaliyetlerden vazgememize neden oldu. nk, Trokinin Kzlordunun organizatr ve komutan olmas, bize devlet gcn ele geirme frsatn vermiti. Sovyet ordusu, gl Beyaz Ordu
tarafndan geri pskrtlr ve Sovyetler Birlii eski Moskova Prenslii snrlar iine hapsedilirken, aniden bir mucize oldu. Bu gerekten bir mucize mi yoksa bir tesadf
myd, bilemiyorum ama, size u kadarn syleyeyim;
Troki Kzlordu Bakomutanl grevini stlenir stlenmez, Kzlordu zaferler kazanmaya balad. Sovyetlerin
disiplinsiz babozuk ve kt silahlanm birliklerinin bu
zaferleri kazanabileceine inanabiliyor musunuz?
Kuz: O halde kim kazand?..
Rak: Kzlordu %90 Onlarn yardm ile kazand.
Unutmamalsnz ki, Beyazlar aslnda demokratik bir
birlikti. Aralarnda Menevikler ve Liberal Parti mensuplar vard. Fakat bu gler iinde onlarn ok adam vard ve bu adamlar bilinli veya bilinsiz onlara hizmet
ediyorlard. Troki, Kzlordunun komutasn stlenince,
o adamlara Beyazlara ihanet etmeleri ve mmkn olduu
kadar abuk Sovyet Hkmetine katlma emri verildi. Bu
adamlardan biri de Maiski idi. O, Staline sadakatini ispatlam bir insand.
Beyaz Ordu Generallerine gelen yardm aamal
olarak azalrken, ezamanl olarak, onlarn adamlar
da sabotajlara balamlard. Bu nedenle Beyaz Ordu pe
pee yenilgiye uramaya balad. Sonunda ABD Bakan
Wilsonun nl on drt maddesinden, altnc maddesi
Beyazlarn Sovyet rejimine son verme abalarn sona erdirdi. sava srasnda Troki, Leninin takipisi grnts vermiti.
Fanny Kaplann kurunlarna o hedef olsayd, Lenin
gibi sa kamazd.
Kuz: Leninin ldrlmesi zekice planlanm, birinci snf bir iti.
Rak: Leninin ldrlmesi kimin iine yarar-cui
prodest diye sorarsak, bundan en karl kann Stalin
olduunu grrz.

Kuz: Bununla neyi kastediyorsunuz?..


Rak: Katilleri bulmak iin, klasik amaz bir kural
vardr; Bu da cinayette kimin kar olduu sorusudur.
Leninin ldrlmesinden kar salayan tek kiinin, efiniz Stalin olduu rahatlkla anlalr. Bunu siz de
dnnz.
Leninin son hastal srasnda Trokinin elinde
kontrol edemeyecei kadar fazla g toplanmt. O sralar biz de Stalini ldrme emrini almtk. Lenin tarafndan imzalanan, Stalinin lm emrini tayan mektubu,
Leninin kars Krupskaya-bizzat Stalinin eliyle- Trokiye
teslim etmiti. Fakat bildiiniz gibi, kt bir tesadf btn planlarmz altst etti. Lenin lmek zereydi ve
Troki kendisine en ihtiya duyulan bir zamanda aniden hastalanp, aylarca btn faaliyetlerden uzak durmak mecburiyetinde kalmt. Trokinin yerine geecek
kimseyi bulamadk, ne Kamenev, ne Zinovyev, byle bir
grev iin yetitirilmemiti. Leninin lmnden sonra, Stalinle kar karya kalnca, Merkez Komitesinin
yenilgisini kabul etmek zorunda kaldk. Biz, Stalini de
kapsayan bir zm yolu bulmak mecburiyetindeydik.
Bir mddet Stalinci gibi grnerek, Stalini sabote ettik.
Sonrasn siz de biliyorsunuz. Daha sonra Staline kar
yeraltnda bir mcadeleye baladk. Stalinin millici atavist, Milli Komnizmi, bizim enternasyonal Komnizm
anlaymzla taban tabana ztt.
O, Enternasyonali Sovyetler Birliinin emrine soktu.
Sovyetler de ona hizmet ettii iin, artk Enternasyonal
dorudan ona bal bir kurulu haline geldi.
Kuz: Yeter, Rakovski, siz burada Trokist propaganda yapmak iin bulunmuyorsunuz. Ltfen, somut sonulara doru gelir misiniz?..
Rak: Tabii, geliyorum.
Kuz: Ltfen, mmkn olduu kadar ksa kesiniz.
Rak: Staline kar isyan, her yl daha da belirginleiyordu. Sava sonras, devrimin hedeflerine ulalamamt. Halbuki onlar iin bu hedeflere ulamak her eyden
daha nemli idi.
Sovyetiler ve ekonomistler iin Versay Antlamasn
anlamak olduka gt. nk kimse gerek amacn anlayamamt. Aslnda antlama, btn Avrupay sarsacak
bir devrim iin gerekli artlar hazrlamaktayd.
Kuz: ok ilin bir teori. Bunu nasl aklayacaksnz?

Rak: Versay Antlamas, getirdii ekonomik


kstlamalar ve tazminatlarla hibir milletin karna
hizmet etmiyordu. Antlamann arka plannda yatan he
saplar aka kendini belli ediyordu. Antlamann maddeleri muzaffer uluslarn ekonomistlerini bile artmt.
Fransann Almanyadan tazminat olarak talep ettii miktar o kadar bykt ki, byle bir tazminat Fransa deseydi, Fransa Sahra lne dnrd. Bu antlama gerekten lgncayd. nk Almanyadan istenen tazminat,
Almanyann milli gelirinin kat kat stndeydi. Ayrca
Weimar Cumhuriyeti-Almanya tazminatlar demesi
iin bir dumpinge-maliyetinden daha dk fiyata mal
satmak, zorlanmaktayd.
Bu dumping sonunda Almanyada tketim azald, korkun bir isizlik ve alk ba gsterdi. Bunlar
Versay Bar Antlamasnn ilk sonularyd. Versay
Bar Antlamasnn, devrimci bir antlama olduu kesindir.
Fakat bunula da yetinilmedi. Milletler Cemiyeti, uluslararas bir retim dzenlemesi yaplmas artn
ileri srd. Bu yeterli dzeyde milli retim yapan ekonomileri anariye srkleyecek bir karard. Bu dzenleme
sonucunda Avrupann sanayilemi lkelerinde retim
derken, ithalatlarnda byk bir art oldu. Bu lkeler,
ithalatlarn altnla deme mecburiyetinde kaldlar. O
sralar en byk altn reticisi olan ABD ise, altn iinde yzmeye balamt. Tam bir retim anarisi vard ve
byle bir ey imdiye kadar hi yaanmamt. te tam
bu srada onlar bu durumu istismar ederek, daha byk bir anariye engel olmak bahanesiyle, enflasyona,
yani kendi paralarnn deerinin yzkat byklnde
bir enflasona yol atlar. Almanyadaki parann deersizlemesini, Amerikadaki krizi ve bunlarn sonularn
hatrlyor musunuz?
Kredinin, sahte parann byk enflasyonu sonucunda Amerika ve Avrupada otuz milyondan fazla isiz ortaya kt.
imdi, Versay Antlamas ve Milletler Cemiyetinin
devrimci olduklarna inanyor musunuz?..
Kuz: nandrc gibi geliyor. Ama Komnizmin ve
devrimlerin yaylmas ve gelimesi gerekirken, Avrupada,
zellikle talyada, Faizmle bir kar cephe oluturulmasna ne diyorsunuz?..
Rak: Onlarn varl ve hedefi gz nne alnmazsa, haklsnz. Ama onlarn varl ve hedefleri
unutulmamaldr. Bu, Stalinin Sovyetler Birliinde gc
eline geirmesi kadar nemli bir gerektir.

Kuz: Bunlar arasnda bir balant kuramyorum.


Rak: nk grmek istemiyorsunuz. Deliller ve
ipular apak ortada. Bir defa daha tekrarlyorum. Stalin
bizim-yani Trokistler iin bir Bonapartisttir, komnist
deildir.
Kuz: Fakat Faizm znde anti-Komnist bir ideolojidir. Hem Stalinci, hem de Trokist Komnizme kardr. Eer onlarn gc bu kadar fazla ise Faizme niye
engel olmadlar?..
Rak: nk, Hitleri iktidara getirenler de onlard!..
Kuz: te imdi iyice samaladnz!..
Rak: Beni dinleyiniz. Onlar, sonunda Stalini kolay kolay deviremeyeceklerini anladlar. Tarihi tecrbeleri
onlara baka bir zm yolu dikte ettirdi; Stalini arlarn
akbetine uratmak!.. Fakat almas gereken bir engel vard;
Rusyay istila edebilecek durumda hibir Avrupa lkesi yoktu. Hibir lkenin corafi durumu saldr iin uygun deildi
ve hibirinin Sovyetlere saldr iin yeterli ordusu yoktu.
Komnizmin grnrde bir dman olmad iin,
onlar bir dman yaratmak zorunda kaldlar.
Avrupa lkeleri iinde yalnz Almanya, nfusu ve
stratejik konumu itibaryla, Sovyetler Birliine saldrmak
ve Stalini yenmek iin uygun bir aday olarak grnyordu. Fakat, Weimar Cumhuriyeti byle bir saldr iin uygun deildi.
te tam bu sralarda, Almanyann ufkunda aniden
Hitlerin gnei parlamaya balad.
Keskin ve dikkatli gzler onun ykseliini dikkatle
izliyordu. Btn dnyann hayret dolu baklar arasnda
Hitler iktidara geldi. Hitlerin iktidara doru yrynde her eyin bizim eserimiz olduunu sylemek istemiyorum. Versay Antlamasnn devrimci-komnist ekonomisi zaten byk kitleleri bu yola itmekteydi. Versay
Antlamas, Almanyaya Proleterleme, alk ve isizlikten
baka bir ey getirmemiti. Btn bunlarn sonucunda
beklenebilecek tek ey, bir komnist devrimdi. Stalinin
Sovyetler Birlii ve Enternasyonal ynetimi, ona balanan btn mitleri boa kard ve Almanyada yeni bir
Bonaparta braklmak istenmedii iin, Dawes ve Young
Plan yrrle kondu. Bu arada Rusyada muhalefetin-yani Trokistlerin kazanmas bekleniyordu. Fakat,
Rusyada muhalefet kaybedince, artlar da deimeye
balad. nce Almanyadaki ekonomik determinizm,
Proleteryann devrimden vazgemesini salad. Stalinin
hatalar sonucu, Sosyal-Enternasyonal bir devrim engellenince, Alman Proleteryas Nasyonal-Sosyalist devrimi
desteklemeye balad. Bu diyalektik bir gerektir.

Aslnda normal artlar altnda Nasyonal-Sosyalist


devrimin hi baar ans yoktu. Almanyada Trokistler
ve Sosyalistler olarak blnm de olsa, snf bilincine sahip byk bir kitle vard.
1929 ylnda-O sralar ABD ve Avrupada byk
bir ekonomik kriz ba gstermiti. Nasyonal-Sosyalist
Parti byk para sknts ekerken, onlar Nazilere bir
temsilcilerini gndererek-Bu ahs nl banker Warbug
ailesinden biriydi. Hitlerle Nasyonal-Sosyalist Partisinin
finansman konusunda anlatlar. Mteakip birka yl
iinde Wall Streetten yollanan milyonlarca Dolar ve milyonlarca Mark, Hitlere akmaya balad. te Hitleri iktidara tayan S.A. ve S.S.lerin finansman, onlarn yolladklar Marklar ve Dolarlarla mmkn olmutu.
Kuz: Aklamalarnzdan; nce Komnist rejimin
kurulduunu, daha sonra da Hitlerin silahlandrldn
anlyorum. Bu finansrlerin mantn anlamak gleiyor.
Rak: Stalinin Bonapartizmini unutuyorsunuz.
Hatrlarsanz Napolyonla karlatrldklarnda, bir
Wellington, bir Metternich hatta otokratik ar, objektif devrimcilerdi. Niin Hitler otokratik ar I. Kobaya
-Stalin kar savata objektif bir Komnist saylmasn?..
Hitler, Staline saldracak ve onu devirecek gce eriinceye kadar desteklenecektir. Versay kurtlarnn Hitlerin
glenmesine fazla ses karmadklarn grmyor musunuz?.. Btn bunlar tesadf olabilir mi?..
Hitler, Sovyetler Birliine saldracaktr. 1917 yenilgisi nasl arn devrilmesine sebep oldu ise, Stalinin
yenilgisi de onu devirmemize yardmc olacaktr. Dnya
devriminin saati yeniden almaktadr!..
Bugn derin bir uykuda olan demokratik uluslar,
Troki yeniden iktidara gelince, i savata olduu gibi,
deiimi alglayacaklardr. Daha sonra Hitler de batdan
saldrya urayacak ve Generalleri ona isyan ederek, onu
tasfiye edeceklerdir.
Kuz: Ben ne masallara, ne de mucizelere inanrm.
Rak: nanmak istemiyorsunuz ama, onlarn imdiye kadar gerekletirdikleri, gerekletireceklerinin teminatdr. Bir yldan az bir sre iinde Almanya Sovyetler
Birliine saldracaktr. Siz de Stalinin sonuna ahit olacaksnz!..-150 Buna mucize mi, yoksa tesadf m demek
daha doru olur bilemiyorum ama, bunlar yaamaya
hazr olsanz iyi olur. Btn bu sylediklerimin faraziye
olduuna m inanyorsunuz?
150: Bu konumalarn II. Dnya Sava balangcndan bir yl nce
-yani 1938de- yapldna dikkat ekmek isterim.

Kuz: yi, yleyse faraziyelerden bahsedelim.


Rak: Sovyet Rusyaya saldr bizi ilgilendiriyor. nk,
Stalinin devrilmesi onun ekilsel Komnizminin de sonu
anlamna gelir. Biz onu devirip, yerine gerek Komnizmi
ikame edeceimize inanyoruz. Gnmzdeki bakn bir
sentezini verebildim mi?
Kuz: Harika!.. Peki, zm nedir?..
Rak: ncelikli olarak Hitlerin saldrsndan doacak potansiyel tehdidi ortadan kaldrmamz gerekiyor.
Kuz: Fhreri iktidara getiren onlarsa, Hitler zerinde gleri var, demektir.
Rak: Beni iyi anlamadnz galiba. Onlar, varlklarn ve hedeflerini gayet iyi gizleyerek, Hitleri finanse
ettiler. Hitlerle gren Warburg, gerek kimliini ustalkla gizlemi ve temsil ettii insanlar hakknda yalan
sylemiti.
Warburg, ABDdeki krize neden olan Fransz
Hkmetinin finans politikasna kar, Nasyonal-Sosyalist
hareketi finanse etmek amacyla, Wall Streetli bir finans
grubu tarafndan gnderildiini sylemiti.
Kuz: Hitler buna inand m?
Rak: Bunu bilmiyoruz. Ama anlattklarna inanmam olabilir. Bizim hedefimiz hibir n arta balanmakszn onun zafere ulamasyd. Bizim gerek hedefimiz
sava-yani II. Dnya Sava kkrtmakt ve Hitler
de sava demekti. Beni anlayabiliyor musunuz?..
Kuz: Anlyorum. Hitleri durdurabilmek iin,
Sovyetler Birliinin demokratik lkelerle ittifak yapmaktan baka bir aresi olmadn gryorum.
Rak: Btn bunlar anlamak kolay olmamakla beraber, size kar-devrimci bir zm nerebilirim.
Kuz: Sovyetler Birliine kar bir saldry engellemek iin mi?
Rak: Bir sava engellemek tamamen kar-devrimcilik deil midir?.. yle dnnz; Her gerek Komnist,
byk devrimci ve stratejist Lenin de belirttii gibi, her
zaman sava arzulamaldr. Savan dnda hibir ey,
devrimin zaferini garantileyemez. Sava ve devrim, sizin
de bildiiniz gibi, Marksist-Leninist bir dogmadr.
Stalinci milli-Komnizm yani Bonapartizm, inanm Komnistlerin akln kartrrken, Stalin de ulusu
devrimin hizmetine sokacana, devrimi ulusun hizmetine soktu.

Kuz: Staline olan nefretiniz sizi kreltmi ve elikilere drm. Sizinle Sovyetler Birliine bir saldr olaca konusunda hemfikir deil miydik?..
Rak: Savan mutlaka Soyetler Birliine kar olmas m gerekiyor?..
Kuz: Hitler baka hangi lkeye saldracak?.. Hitler,
konumalarnda da aka belirttii gibi, Sovyetler
Birliine saldracaktr. Bunun iin baka ne gibi delil gerekiyor?..
Rak: Siz ve Kremlindeki yetkililer buna kesin ve tartmasz inanyorsanz, niin spanya Savan kkrttnz?.. Sakn bana btn bunlarn devrimci nedenlere
dayandn sylemeyin. Stalin, herhangi bir Marksist teoriyi gelitirmekten aciz bir adamdr. Gerekten devrimci bir neden olsayd, spanyaya Enternasyonal devrimci
gleri yollamaya gerek kalmazd. spanyollar, Sovyetler
Birliinden ok uzakta yaayan bir halk. En basit stratejik eitimden geen biri bile, oraya g yollamay kabul
etmezdi.
Bir sava ktn farz edelim, Stalin, spanyol Sovyet
Cumhuriyetine nasl askeri destek verebilir?..
Dier bir adan baktm zaman ise, spanyadaki
sava ve devrimi doru buluyorum. Oras nemli stratejik bir nokta, bir kesime noktas, kapitalist glerin etki
izgilerinin bittii bir yer. Burada bir sava kkrtlabilir.
unu da belirteyim ki, spanyol Savann
kkrtlmas, teorik olarak doru, fakat pratik olarak
yanlt. Gryorsunuz ki demokratik-kapitalist ve faistkapitalist lkeler arasnda daha bir sava kmad.
Size unu da sylemeliyim; Stalin kapitalist uluslar
arasnda bir sava kkrtmak iin uygun bir bahane aryorsa, bir bakas da bunu neden yapmasn?..
Sizinle anlaacamz iki nokta daha var; Birincisi
Sovyetler Birliine kar bir sava olmayacaktr. kincisi,
sava burjuva uluslar arasnda kacaktr.
Kuz: Anlatk. Bunlar sizin kiisel dnceleriniz
mi, yoksa onlarn dnceleri mi?..
Rak: Benim kiisel dncelerim. Onlarla bir ilikim yok. Fakat sizi temin ederim ki, bu konularda onlar,
rahatlkla Kremlinle anlaabilirler.
Kuz: Onlarn Kremlinle anlaabilecekleri konusunda nasl bu kadar emin olabiliyorsunuz?..
Rak: Yeterli zamanmz olsayd, onlarn btn
planlarn anlatabilirdim. Bugn bunlardan yalnz n
aklayabilirim.

Kuz: Hangilerini?..
Rak: Bunlardan birincisi, daha nce de bahsettiim
gibi, eitimsiz ve cahil bir insan olan Hitler, sezgileri vastas ile-Schachtn teknik muhalefetine ramen- ok
tehlikeli bir ekonomik sistem yaratt. O, ekonomi alanndaki cehaletine ramen, bizlerin de Sovyetler Birliinde
yapt gibi, acil bir tedbir almak ihtiyacn hissetti ve
uluslararas ve zel Finans devre d brakt. Bylece,
Finansrlerin Almanyada para basma imtiyazn ortadan
kaldrm oluyordu. Yalnz fiziksel parann deil, finansal
parann-sahte para da retimi, onlarn ellerinden alnarak devlete verildi.
Hitler, ald tedbirlerle bizi bile geride brakmt. nk biz Rusyada kaldrdklarmzn yerine devlet
kapitalizmi ikame etmitik. Bu, devrim ncesi demagojisi iin gerekli ve pahal bir zaferdi. Kader, Hitlere istemlerine uygun davranmt. Hitler Almanyasnn altn rezervi yoktu ve Reich-Mark altn temeline dayanmyordu.
Hitler; parasn temel olarak, Alman teknik yeteneine ve
gl Alman i gcne dayandryordu. Alman teknii ve
almasnn altn hazinesinin yerine gemesi, gerekten
byk bir kar-devrimdi.
Bu yle radikal bir zmd ki, isiz yedi milyondan
fazla tekniker ve iiye yeni i imkan yaratt.
Kuz: Ayrca silahlanmay hzlandrarak.
Rak: Ah, hayr!.. Hitler, evresindeki burjuva
ekonomistlere aldrmadan, sava tehlikesi olmadan da
sistemini bar retimine uygulayabilirdi. Baka uluslarn
da bu sistemi kefedip, ekonomik bamszlklarna kavumasnn ne anlama geldiini anlayabiliyor musunuz?..
rnein ngiliz Common-wealthnn?.. Byle bir buluun kar-devrimci fonksiyonunu dnebiliyor musunuz?.. Bu tehlike u anda bir tehdit aamasnda deil, ama
henz deil. Hitler sistemini teorik bir temele oturtmad.
Bu, ok ampirik olarak, bilimsel anlamda formle edilmeden kald. Teorik bir temelden yoksun olduu ve bilimsel bir teze dayanmad iin, u anda bir tehlike arzetmiyor ama her an tme varm ilemiyle bir ekil alabilir
ve bizim iin milli-Komnizimden daha ciddi bir tehdit
oluturabilir. Bizim Marksist propaganda bu konuya hi
dokunmaz, nk polemiksel tartmalarn sonucunda,
bu kar-devrimci ekonomik retinin sistematize ve formlize edilmesi mmkn olabilir.
Bu nedenle tek bir kurtulu yolu vardr; o da SAVATIR.

Kuz: kincisi neydi?..


Rak: Rus htilali zafer kazand zaman, onunla beraber Rus Milliyetilii de zafer kazand. Bu milliyetilik
olmasa Bonapartizm olmazd. Rusyadaki milliyetilii
daha gelime safhasnda kiisel olarak ar temsil ediyordu. Aslnda Marks devrimin yaplaca lke konusunda
yanlmt. O, devrimin gelimi batl bir lkede olacan
sanyordu. Marksizm, ok sanayiilemi bir lkede deil,
hemen hemen hi Proleteryas olmayan Rusyada baarl
olmutu. Bizim zaferimizi oluturan dier nedenler arasnda, Rusyann gerek bir milliyetilie sahip olmamas
da bulunmaktadr.
Avrupada Faizmin ykselii, hem Stalin, hem de
bizler iin, Avrupadaki milliyetiliin boazn skmak
iin bir sava gerekli kldndan, ok faydal olmutur.
Kuz: zetle ekonomik ve siyasi nedenleri akladnz. ncs nedir?..
Rak: Bunu aklamak kolay. Bunun iin dini sebepler var. Komnizmin nihai zaferi iin, Hristiyanln bugnk eklinin ortadan kaldrlmas gerekiyor.
16. Yzyldaki Protestan devrimi, Hristiyanln
blnmesine yol amt. Gerekte Hristiyanlk bizim
tek dmanmzdr. nk, burjuva milletlerin siyasi
ve ekonomik yaam bu inan zerine bina edilmitir.
Hristiyanlk, devrimci laik veya ateist devletleri temelinden ykabilir. Rusyada manevi Nihilizmi yaratan ve kitlelere egemen olan Hristiyanlk, Marksizmin-aradan 20
yl gemesine ramen- ortadan kaldramad bir engeldir. Stalinin dini sektrde ald tedbirleri destekliyoruz.
Biz de iktidarda olsaydk ondan ok farkl veya ok fazla
bir ey yapamazdk. Ah!.. Keke Stalin Hristiyanla kar
daha kesin bir tavr alsayd, milliyetiliin ve kar-devrimin etkileri bin kat daha artm olurdu.
Kuz: ahsi grme gre, akladnz temel
noktadan bir plann ana hatlarn ortaya karmak mmkn grnyor. u anda size verebileceim zaman bu kadar. Fakat sizin; insanlar, rgtler ve bilinmeyen gerekler
konusunda yaptnz aklamalardan sonra, dncelerim epey deiti. Ltfen bana onlarn plann genel hatlar ile aklaynz.
Rak: Evet, imdi o an geldi. Yalnz unu bilmenizi isterim ki, konutuklarmn sorumluluu bana aittir.
Onlara ait maddenin yorumu ile ilgili sorumluluk da
bana aittir. Fakat onlarn sz konusu hedefe ulamak
iin tamamen farkl planlar uygulayabileceklerini de kabul etmek gerekir. Ltfen bunu da hesaba katnz.

Kuz: Peki, devam edin ltfen.


Rak: Basit bir ekilde zetleyeyim, Alman askeri
gc biz Trokist muhalefetle ayn hedefi-yani Sovyetler
Birliindeki gc tasfiye etmek konusunda, paylamad iin, cepheleri deitirmek mecburiyetinde kaldk.
Douya bir saldr batdan yaplacakt!..
Kuz: Harika!.. Bunu pratik olarak gerekletirmek
iin bir plan dndnz m?..
Rak: Lubliyanka hapishanesinde bunlar uzun
uzun dnecek zaman buldum. Btn mesele, Stalin ve
Hitlerin zerinde anlaabilecei bir ey bulmakt.
Kuz: Evet ama, bunun da bir sorun olduunu kabul
etmitiniz.
Rak: Subjektif diyalektik diren hesaba katld
zaman, sanld gibi zlemeyecek bir problem deil.
Hitler ve Stalin ne kadar farkl kiiliklere sahip olurlarsa
olsunlar, kkenleri ayn olduu iin anlaabilirler. Hitler
patolojik derecede duygusal bir insan olmasna karlk,
Stalin normal biridir. Her ikisi de egoist ve her ikisi de
idealist deiller. Bu nedenle her ikisi de Bonapartist ve
klasik anlamda Emperyalisttirler. Bu benzerlikler dolaysyla her ikisi kolayca anlaabilir. Rus ariesi ile Prusya
Kral anlatktan sonra, bu ikisi niye anlamasn?..
Kuz: Rakovski, siz adam olmazsnz.
Rak: Anlayamadnz m?.. II. Katherina ve II.
Friedrich, Polonya zerinde bir anlamaya varmlard. Bugn Rus arnn yerini alan Stalin ve Prusya
Kralnn yerini alan Hitler, Polonya zerinde niye bir
anlama yapmasnlar? arlardan Boleviklere ve Prusya
Krallarndan Nasyonal-Sosyalistlere uzanan tarihi izgi,
Hitler ve Stalini Polonya zerinde birletirebilir. Btn
bunlarn dnda, Polonya g durumda bulunan Katolik
bir lkedir.
Kuz: Siz bu lke zerinde anlaabileceklerini mi
dnyorsunuz?..
Rak: stenilen beraberlik salanrsa, bir antlama
yaplmas mmkndr.
Kuz: Hitler ve Stalin arasnda m?.. Bu lgnlk,
imkansz bir ey!..
Rak: Politikada imkansz diye bir ey yoktur!..
Kuz: Hitler ve Stalinin Polonyaya saldrdklarn
farzedelim.

Rak: Mdahele edebilir miyim?.. Bu saldr, alternatif sava veya bara neden olabilir. Bunu kabul etmek
gerekir.
Kuz: Evet, fakat neyi?..
Rak: Byle bir anlama olduunda, stn kara ve
deniz kuvvetlerine sahip ngiltere ve Fransa, Hitler ve
Staline saldrmazlar m?..
Kuz: Gerekte Amerika olmadan, bu bana g grnyor.
Rak: Bir an iin ABDnin oyun dnda kaldn farzedelim. O takdirde, Hitler ve Stalinin Polonyaya saldrsnn bir Avrupa savana yol amayaca konusunda
benimle hemfikir misiniz?..
Kuz: ok mmkn grnmyor ama mantkl.
Rak: Bu takdirde, bir Polonya saldrs konusunda anlatk gibi grnyor. Polonyann paralanmas ve
sonra Hitlerin Sovyetler Birliine kar sren tehdidi,
burjuva devletlerin birbirlerini yok etmelerine yol amayacaktr. Bu blme sonunda, Almanya ve Sovyetler
Birlii karlkl olarak glenecektir. Ama Almanya ihtiyac olan hammaddeleri elde ettii iin daha da glenmi olacaktr.
Kuz: Anlattklarnz doru. Baka bir zm yolu
yok gibi grnyor.
Rak: Bir zm yolu daha var.
Kuz: Hangisi?..
Rak: Demokratik devletler, saldrgana sava aacaktr.
Kuz: Konuyu saptryorsunuz. Saldrgan olan veya
olmayan diye bir ayrm yapmak mmkn m?..
Rak: yle mi sanyorsunuz?.. Her ikisi de-yani
Almanya ve Rusya saldrgan deil mi?.. Polonyaya saldrnn her ikisinin anlamas halinde olabilecei konusunda analamtk sanrm. Fakat demokrasilerin saldrganlardan yalnz birini saldrgan olarak tanmas dnlemez mi?..
Kuz: Ne demek istiyorsunuz?..
Rak: ok basit. Demokrasiler, Polonyaya saldranlardan yalnz birini saldrgan olarak tanmlayp ona sava aacaklardr. Yani Hitlere

Kuz: Bu ucuz ve basit bir faraziye.


Rak: Evet, faraziye ama ucuz deil. Stalin, demokrasilerin Hitlere saldrs ile kendisine saldrlm olarak
hissetmeyecektir. Buradan yle bir sonu ortaya kyor;
bu doru bir yoldur. Ayrca Almanya, corafi ve stratejik
adan ABD ile ilk enternasyonal savan 1898 ylnda spanya ile yapmt. ABD, yalandan bir spanyol saldrs
varm gibi gsterip, spanyaya sava amt.-152
152: ABD, II. Dnya Sava srasnda, Pearl Harbour basknn ok
nceden bilmesine ramen, gerekli tedbirleri bilerek ve isteyerek
almamt. nk, ABDnin II. Dnya Savana girebilmesi iin
Japonlarn saldrsna uramas gerekiyordu!..

Ayrca belirtmeme gerek yok ki, bu sava onlar


provake etmilerdi. Nitekim onlarn 1914 provakosyonu da baarl olmutu. Savalar kkrtmann her zaman
nemli bir art vardr; saldrgann doru olarak belirlenmesi, yani kimin saldrgan tarifine uyaca belirlenmelidir. ABD bugn byle bir durumda deil. ABD bugn
-Ocak 1938de yzbin kiiden az bir kara kuvvetine ve
gl bir deniz kuvvetine sahiptir. Fakat unu da anlamalsnz ki, ngiltere ve Fransann hava stnlne ramen, mttefiklerin gc Sovyetler Birliini yenebilecek
seviyede deil. Bu ekilde yeniden, o taraftaki g dengesinde bir deiiklik olamayacan ispatlam oluyorum.
Kuz: Bunun teknik olarak nasl mmkn olabileceini bana aklayabilir misiniz?..
Rak: Grdnz gibi, Stalin ve Hitlerin karlar
Polonyaya saldrda birletiine gre, geriye ifte saldr
ile ilgili bir anlama imzalamak kalyor.
Kuz: Bunun ok kolay olacan m sanyorsunuz?..
Rak: phesiz hayr. Bunun iin Stalin gibi, tecrbeli
diplomatlara sahip olmak lazm. Biliyorsunuz Stalinin emrindeki insanlar ya ona hizmet ederler, ya da Lubliyanka
hapishanesine giderler. lk zamanlar Litvinovun rksal
engeli Hitlerle grmelerde baz glkler karmasna ramen, o bugn artk tecrbeli bir diplomat olarak,
Stalinden ok Molotovdan korkmaktadr. Litvinovun
diplomatik yetenekleri rejime hizmet etmeye balaynca,
artk kimse onu bir Trokist olmakla sulamayacak.
Yine de Hitlerle Stalinin yaknlamasnda onun
adnn gemesi, biroklarna onun Trokist olduunun
bir delili gibi grnr. Ben, bu i iin ondan daha uygun bir
adam gremiyorum. O, saf kan bir Rus gibi davranmasn
iyi bilir. Stalin ve Hitler arasndaki gvensizlik ve nyarg
duvar ancak hakikatlerle yklabilir.
Kuz: Konumalarnzdaki paradokslar yine anlayamadm.

Rak: zr dilerim. Konular zetleyerek anlatma gerei, beni buna mecbur brakyor. unu demek istiyorum;
Hitlerle yaknlamak iin kartlar ak oynamak gereklidir.
Onu bu ite, iki cephede birden savaa mecbur edecek bir
provakasyon olmadna ikna etmek mecburiyetindeyiz.
rnein; Genel Seferberlik ilann yalnz Polonyaya girecek Rus askerleriyle snrl olduu, garantisini verebiliriz.
Bizim gerek amacmz, Hitlerin elindeki btn
glerle bir ngiliz-Fransz saldrsna kar hazrlkl
olmasdr. Bu amala Stalin, Hitlerin petrol ihtiyacn
karlayabilir. u anda aklma gelenler bunlar. Bu eit
Hitlere gven telkin edecek bir ekilde zlebilecek binlerce soru akla gelebilir.
Biz bu ekilde Polonyann bir ksmn ele geirdikten sonra, pratik olarak Hitleri de aldatm oluruz.
Kuz: Bu iin neresinde bir aldatmaca var onu anlayamadm?..
Rak: Hitlerin nerede aldanacan sizin bulmanz
salayacam. Ama nce unu belirtmeliyim ki, u anda
kapitalist devletlerin, karlkl olarak birbirini yok edecei-yani burjuva ve faist-kapitalist devletlerin birbirini
yok edecei bir plan taslan hazrlam bulunuyorum.
Fakat, tekrarlyorum benim planm mantki ve normaldir.
Grdnz gibi, ne esrarengiz unsurlara, nede yabanc
faktrlere bu planda yer yok. Dier bir deyile onlar bu
iin iine girmedike, plann yrrle konmas mmkn olamaz. Siz u anda, onlarn gcn ispatlamak iin
uygun bir zaman olmadn dnyorsunuz deil mi?..
Kuz: Doru!..
Rak: Bana kar drst olunuz. Onlarn bu ie
kartklarn grmyor musunuz?.. Size bahsettiim
plann mantksall ve doall sadece grntdr.
Gerekte karar onlar verir. Siz hala onlarn kim olduunu anlamadnz m?..
Kuz: Ak konumak gerekirse, hayr!
Rak: Plann mantksall ve doall tamamen
grntden ibarettir. Bu plann gerekten mantki ve doal olmas iin, Hitler ve Stalinin karlkl olarak birbirlerini yok etmeleri gerekir. Demokrasilerin gerek hedefi
budur. Birok demokrasi iin, Hitlerin Staline saldrmasna izin verilmesi yeterlidir. Bana, Hitlerin bu sava
kazanabileceini sylemeyin. Rus topraklar ve Stalin,
Alman askeri gcn durduramazsa, demokrasiler
Staline yardm edebilirler. Asl hedef, Stalinin zayflatlmas ve her iki gl ordunun karlkl olarak tamamen
ypratlmasdr.

Demokrasilerin gerek niyetleri ve dnceleri herkesin sand gibi deildir. Gerekler, hibir zaman grnd gibi deildir.
Aslnda demokrasilerin tek bir hedefi vardr; O
da, Komnizmin muzaffer olmasdr!.. New Yorktaki
demokrasiyi buna zorlayan Komintern-Komnist
Enternasyonal deil, Wall-Streetteki Kapintern
-Kapitalist Enternasyonal dir.
Onlarn dnda kim, Avrupay aka karlarna tamamen zt bir eyi benimsemeye zorlayabilir?.. Onlardan
baka kim Avrupay topyekn bir intihara srkleyebilir?..
Tek bir ey buna muktedirdir o da; Para ve parann
gcdr. Para yegane ve tek gtr.
Kuz: Sizinle ak konuaym Rakovski. Sizin
olaanst yeteneinizi takdir ediyorum. Siz, agresif, zaman zaman fantezi boyutlarna ulaan, bir diyalektie sahipsiniz. Fakat, syledikleriniz yine beni tatmin etmedi.
Siz, onlarn kapitalist bak alaryla Almanya ve Sovyet
Rusya arasndaki savaa mani olacaklarn sylyorsunuz. Doru mu anladm?..
Rak: Tamamen doru.
Kuz: Fakat gnmzdeki duruma bakarsak,
Almanya hzla silahlanyor ve genilemeye devam ediyor. Hitler ve Stalinin bir pakt imzalayarak Polonyay
paylaacaklarn sylediniz. Polonya paylalmasa va bu
pakt da olmasa bize ne olur?.. Hitler her halukarda yine
Sovyetler Birliine saldrmayacak m?..
Rak: Bunun bir garantisi olacan sanmam.
Kuz: O halde devam ediniz.
Rak: Acele etmeyin. Sovyetler Birliine kar Alman
tehdidi bir gerektir.
Onlar, Stalin zerinde bir hayli dndler ve ondan vazgeemeyeceklerini anladlar. Stalin tek alternatifti, baka areleri yoktu. Hitlerin saldrs kendiliinden
geliecektir. Yani, onlar bu saldrya neden olacak bir ey
yapmayacaklardr. Kremlinde size retilenlerle bunlar
anlamanz ve dnmeniz gerekten zor!.. Geni dnmeye aln ltfen!..
Kuz: Stalin niye tek seenek?..
Rak: Stalin ya devrilecektir, ya da size anlattm
plan-yani Avrupal kapitalistlerin karlkl olarak birbirlerini yok etme plann uygulayacaktr. Bir de benim
nerdiim teorik alternatif var. Stalin ok sktrlrsa,
benim sunduum plan uygulayabilir, tabii onlar uygun
grrlerse

Kuz: Ya Stalin hayr derse?..


Rak: Bu mmkn deil. Alman yaylmas ve
silahlanmas devam edecektir. Stalinin bu gelimeleri grp, eli kolu bal beklemesi mmkn deildir.
Kuz: yle grnyor ki olaylar, onlarn izdii
plana uygun olarak yryor.
Rak: Tabii ki yle. Bugn Sovyetler Birliinde olaylar,
planlara uygun deilmi gibi grnse de, er veya ge istenilen
ekli alacaktr. Stalin intihar etmek istemiyorsa, planlar uygulamak mecburiyetindedir.
Kuz: Karmza hep bu hayaletler kyor.
Rak: Gerekler hayalet midir?.. Uluslararas siyaset mucizelerle doludur ama, hayal deil gerektir.
gelecei belirleyen sihirli bir denek yoktur. Btn bunlarn hayaletlerin eseri olduunu mu sanyorsunuz?..
Kuz: Bir an iin plann kabul edildiini farzedelim.
Bu plan uygulayacak bir ahs gerekiyor.
Rak: rnein kim?..
Kuz: Tam yetkili bir ahs.
Rak: Niin?.. yle bir ahs grevlendirilirse bile,
mhrl bir zarf ve diplomatik bir anta tamayacaktr ki. Onun grevi, onlarn verdii emirlere uygun
olarak antlamalar imzalamak olur. unu anlamalsnz
ki onlar bir devlet deil!.. Onlar 1917den nceki
ve imdiki Enternasyonale benzetebilirsiniz. Sovyetler
Birliinin Masonlukla, bir casus rgtyle, Makedonyal
Komitaclarla veya Hrvat Utai rgtyle grmeler
yapabileceini tasavvur edebilir misiniz?..
Lenin ve Alman Genelkurmay arasnda resmi,
yazl ve hukuki bir anlama olabilir miydi?.. Trokinin
onlardan aldklar, zarfl ve mhrl myd?..
Kuz: Bu olayla ilgili ne anlatacaksnz?..
Rak: Drst olmak gerekirse, ben olsam hemen yarn Berlinde temaslara balardm.
Kuz: Polonyaya saldr ile ilgili bir anlama yapmak
iin mi?..
Rak: Demokrasiden hayal krklna uram
olan bu insanlara, spanyadan vazgetiimizi gsterirdim. Bu cesaret verici bir ey olurdu. Daha sonra da
Polonya zerinde pazarla giriirdim. Bylece OKW
-Oberkommando der Wehrmacht=Alman Silahl
Kuvvetler Bakomutanl deki Bismarck izgisindeki

Subaylarn elinde Hitlere kar argmanlar-karsndakileri ikna etmek iin ne srlen delil veya hususlar, olurdu.
Kuz: Baka bir ey yok mu?..
Rak: u anda yok!.. Bu zaten yeteri kadar byk bir
diplomatik grev!..
Kuz: Aka sylemek gerekirse, gnmzde
Kremline egemen olan dncenin uluslararas politikada radikal bir deiiklie gideceine inanmyorum. Fakat
sizi dinledikten sonra, Sovyetler Birlii ile Almanya arasnda bir antlama yaplabilecei ihtimalini de gz ard
etmiyorum.
Rak: Uluslararas gelimeler Sovyetler Birliini buna
zorlayacaktr.
Kuz: Burada deerli zamanmz harcyoruz. Bana
somut eylerden bahsedin ki, inanrlklarn ispatlama
imkan olsun. Konutuklarmzla ilgili raporu, her kelimesine sadk kalarak yazacam ama, bu raporun Kremlin
Arivlerinde kaybolaca muhakkak.
Siz somut kiilerden, byk finansrlerden ve hatta
bunlarn Hitleri finanse ettiinden bahsettiniz. Onlarla
ilgili bana birka isim veremez misiniz?.. Onlardan hi
kimseyi tanmyor musunuz?..
Rak: Bunu gerekli grmyorum. Daha nce de
sylediim gibi, onlarn kim olduklarn bilmiyorum.
Fakat onlardan birini tanyan bir kiiyi biliyorum.
Kuz: O kim?..
Rak: Troki. Troki bana anlatt iin, ben yalnz
onlardan biri olarak Walther Rathenauyu tanyorum.
Rathenau, siyasi gcn aka kullanan onlardan biriydi. O, byk bir milyoner olmasna ramen, Sovyetler
Birliine uygulanan ekonomik ambargoyu kaldranlardan biriydi. Lionel Rothschild de onlardan biriydi.
Kesinlikle onlardan olduunu bildiim baka bir
isim yok. phesiz, kiilikleri ve eylemleri onlara uygun
grnen birka isim daha verebilirim, ama bu adamlarn
emir verenlerden mi yoksa emir alanlardan m olduklarn syleyemem.
Kuz: Bana birka isim daha verin.
Rak: Wall Streetteki Kuhn, Loeb and Co. Bankas ve
bu bankann sahipleri olan Schiff, Warburg, Loeb ve
Kuhn ailelerini verebilirim. Btn bunlar aslnda tek bir
aile gibidir, nk birbirleriyle evlenmilerdir. Ayrca

Baruch, Frankfurter, Altschul, Cohen, Benjamin, Strauss,


Steinhard, Blum, Rosemann, Lipmann, Lehmann,
Dreyfuss, Lamont, Rothschild, Mandel, Morgenthau,
Ezekiel, Lasky. Sanrm bu verdiim isimler yeterlidir. Hafzam zorlarsam birka isim daha karabilirim.
Fakat, tekrarlyorum, kimin onlardan biri olduunu kesinlikle bilemem ve bu konuda bir garanti veremem.
Fakat una eminim ki, szn ettiim ahslar eer
onlardan biri deilse, onlardan birinin yerine ikame edilmi gvenilir ahslardandr. Bu nedenle onlardan biriyle
karlap karlalmad konusunda dorudan bir cevap vermek mmkn deildir.
Cevab ancak gerekler verebilir. Sizin dikkat etmeniz gereken, deimeyen teknik budur.
Kuz: Bu ahslar nerede bulunuyorlar?..
Rak: Byk bir blm ABDde.
Kuz: Konumalarmzda bir hayli mesafe katettik
ama zamanmz azalyor. O nedenle sizin acele etmeniz
gerekiyor Rakovski.
Rak: Ben mi?..
Kuz: Evet. Hatrlarsanz mahkemeniz ok ksa sre
sonra balayacak. Antlamann Kremlini ilgilendirip
ilgilendirmeyeceini bilmiyorum, fakat siz mahkemeye kmadan nce ilgilenseler, sizin iin ok iyi olurdu.
Kendi karlarnz asndan bana ok acil somut bir eyler vermeniz gerekiyor. Bunlar bizlere verebilirseniz, size
kesin bir ekilde hayatnz kurtarabileceinizi syleyebilirim. Aksi takdirde, hibir eyi garanti edemem.
Rak: yi, bunu gz nne alacam. Amerikan
Bykeisi Davies Moskovada m?..
Kuz: Sanyorum, evet. Geri dnm olmal.
Rak: Bu bir yol olabilir.
Kuz: yleyse onunla balamalsnz. Amerikan
Hkmetinin btn bunlarn arkasnda olduunu farzedebilir miyiz?..
Rak: Arkasnda deil, altnda.
Kuz: Roosevelt mi?..-156
156: Franklin Delano Roosevelt 1882-1945; Amerikal siyaset adam. 1929 ekonomik krizi patlak verdiinde New York eyaleti valiliine yeni seilmiti. Kriz karsnda aknlk iindeki Amerikan
halk, Kasm 1932de Roosevelti Bakanla seti. 1936, 1940 ve
1944te tekrar Bakan seilerek ard arda drt kez Bakanlk yapan
tek ABD Bakan oldu. Bakan Roosevelt 32. dereceden Masondu ve
New Yorktaki Holland Lodge No. 8in yesiydi.

Rak: Bildiim kadarn aklayacam. Benim


anlatacaklarm bir casus roman gibi heyecanla izleyin.
yle nemli tarihi olaylar vardr ki, bunlar bilinen
gerekler arasnda asla yer almazlar.
24 Ekim 1929 sabahn hatrlaynz. Bu tarih, 24
Ekim 1917deki Bolevik htilalinden ok daha nemlidir.
Bu tarih, New York Borsasnn k tarihidir.
Bu tarihte byk bir depresyon balamt. Bu olay;
12-15 milyon isizin ortaya kmasna neden olduu iin,
aslnda GEREK BR DEVRMDR.
1933 ubatnda Bankalarn birbiri ardna kapanmasyla kriz son darbesini de vurdu.
Finans; klasik Amerikan endstrisini, ekonomik
olarak ykmak ve Wall Streete kle yapmak iin, bundan
daha fazlasn yapamazd.
Bilindii gibi, her ekonomik fakirleme, parazitliin
bymesine yol aar ve Finans da byk bir parazittir.
Bu 1929 Amerikan devriminin hedefi yalnzca tefecilik yapmak deil, para gcn arttrmakt. Onlar daha
ok para istiyorlard. Para gc ayn zamanda, siyasi g
anlamna gelmekle beraber, bu g o gne kadar dolayl
yollardan etkisini gstermiti. Fakat imdi onlar glerini
dorudan gstermek istiyorlard. Onlarn siyasetteki adam Franklin Delano Roosevelttir. Anlayabildiniz mi?..
Ltfen unu not ediniz; 1929 ylnda, yani Amerikan
Devriminin ilk ylnn ubat aynda Troki Rusyadan
srld. Borsann k ise Ekim ayndadr. Hitlerin
finansman ise Temmuz 1929da gerekleti. Btn bu
olaylarn ayn yl tesadfen gerekletiklerini mi sanyorsunuz?..
Hoover drt yln ABD ve Rusyada iktidar ele geirmek iin urat. ABDde finansal bir devrim, burada bir
sava ve bunun sonucu yenilgi hazrland.
Btn bunlar iyi bir roman malzemesi olur ama, somut delil olarak saylr m orasn bilemem. Fakat unu
anlamalsnz ki, byle detayl bir plan, ABD ynetiminde
yrtme erkini elinde tutan olaanst bir insana ihtiya
duyuyordu. Bu insan Franklin Roosevelt ve kars Eleonore
Roosevelttir.
Kuz: Roosevelt onlardan biri mi?..
Rak: Onlardan biri mi veya onlara itaat edenlerden
biri mi bilmiyorum. Bunun ne anlam var ki?.. nanyorum
ki o, grevinin bilincindeydi. O, kendisine yaplan bask
dolaysyla m itaata zorlanmt, yoksa gerek yneticilerden biri miydi, bunu kesin olarak syleyemem. Bir eyden kesin olarak eminim o da; Grevini yerine getirdiidir. Bu konuda bana baka bir ey sormayn, nk bir
ey bilmiyorum.

Kuz: Daviese bavuru karar alnrsa, ne ekilde bir


bavuruyu tavsiye edersiniz?..
Rak: lk nce doru ahslar seilmelidir. Baron
gibi biri kullanlabilir. O, halen yayor mu?..
Kuz: Bilmiyorum.
Rak: yi, ahslarn doru seilmesi sizin sorununuz.
Ulanz gvenilir biri olmal ve en iyisi kendisini gizli
muhalefetten biri diye tantmaldr.
Konuulacak konular, Avrupa demokrasileri ve
Sovyetler Birliinin Nasyonal-Sosyalizme kar ittifakn
kapsamaldr. Yani ngiliz ve Fransz emperyalistleri ile
-yani gerek emperyalizmin temsilcileri ile potansiyel
bir emperyalizme kar bir ittifak yapmak. Konuulacak
bir baka konu da, Sovyetler Birliinin Amerikadaki ve
Amerikann Sovyetler Birliindeki yanl imajlarn
dzeltmek olabilir. Amerikan demokrasisi kendisini,
Fransz ve ngiliz demokrasilerini, yani smrgeci emperyalizmi, savunmaya mecbur hissedebilir. Aslnda ne
Sovyetler Birliinin, ne de ABDnin Avrupa emperyalizmi ile ilgileri yoktur. deolojik, politik ve ekonomik
olarak Rusya ve Amerikann, Avrupann smrgeci emperyalizminin dorudan veya dolayl olarak yklmasnda karlar vardr. Fakat ABDnin bu iten kar daha
fazladr. Avrupa yeni bir savala btn gcn kaybederse, gsz ngiltere de Avrupa hegemonyal gcnn bir
paras haline gelir. Avrupa g potansiyelini kaybederse,
ngiliz mparatorluu zayflar ve siyasi, ekonomik olarak
tamamen ABDnin yrngesine girer.
Hitler, bir defa saldrd iin, devaml olarak saldrgan olarak tanmlanacaktr.
u soruyu da sormak gerekir; ABD ve Sovyetler Birlii bir savata nasl ortak bir tavr alabilirler?..
Emperyalistler arasndaki bir savata, tarafsz kalabilmek aslnda kendi iradesinden ok, saldrgann iradesine baldr. Tarafsz kalabilmenin garantisi, saldrgann bu lkeye saldrdan bir kar olmamasna baldr.
Emperyalistler arasnda bir sava kmazsa, bunu mutlaka kkrtmak gereklidir.
Bunun iin yle bir harekat plan izlenebilir;
1: Hitlerle, Polonya ve ekoslavakyay paylamak
iin antlama. En iyisi bu.
2: Hitler kabul edecektir. Hitler, Sovyetler Birlii ile
beraber oynad istila oyununda baarl olursa, demokrasilere kar arkasn garantiye alabilecektir.
3: Demokrasiler Staline deil, Hitlere saldracaklardr. Her ikisi de saldrgan olarak sulanacak, fakat
stratejik ve lojistik nedenlerden dolay ayr ayr savaa
gireceklerdir. nce Hitler, sonra Stalin...

Kuz: Hakikatleri sylyorsun deil mi?..


Rak:Stalin gerekli grd ller iinde Hitleri
desteklemedi mi?.. Sava kapitalistlerin son askeri ve
son kuruu kalncaya kadar uzatmak elimizde deil mi?..
Kapitalist devletler ilerindeki Komnist htilallerle yeteri
kadar uramadlar m?..
Kuz: Ya Hitler Napolyon gibi btn Avrupay
Sovyetler Birliine kar seferber ederek abuk bir zafer
kazanrsa?..
Rak: Bu mmkn deil!.. Siz nemli bir faktr,
yani ABDnin varln unutuyorsunuz. ABD ve demokratik milletlerin Stalini desteklemesi doal deil mi?..
Kuz: Peki ya Japonya?..
Rak: Onun ba in ile yeteri kadar dertte deil mi?..
Stalin, Japonyadan savaa girmeyecei garantisini alacaktr. Japonlar intihar etmeye meyillidirler ama ayn anda
hem Sovyetler Birliine, hem de ABDye saldracak kadar
deil!.. Baka bir itiraznz var m?..
Kuz: Bana kalsa bu kadar delil yeterli. ABD Bykelisinin yararl olacana inanyor musunuz?..
Rak: nanmak m?.. Beni onunla konuturmadlar bile. Fakat bir noktaya dikkatinizi ekmek isterim.
Daviesin Bykeli olarak atanaca 1936 Kasmnda
akland. Bu demektir ki, Roosevelt onu gndermeyi
ok nceden planlamt. Austos ortalarnda atanmas
kararlatrld. Austos aynda ne olduunu hatrlar msnz?.. Zinovyev ve Kamanev kuruna dizildi.
Daviesin atanmasnn tek bir amac vard o da; Onlarn Staline kar uygulayacaklar yeni politikay tespit
etmek. Evet, ben kesinlikle buna inanyorum.
Davies, Staline kar muhalefetin tasfiye edildiine ahit oldu. Radekin mahkemesinde onun da bulunduunu
biliyor muydunuz?..
Kuz: Evet!..
Rak: Onu grmeli ve onunla konumalsnz.
Aylardr bunu bekliyor.
Kuz: Bu gecelik konumamza burada son verelim.
-Sorgulama zabtlar burada bitiyor.