You are on page 1of 23

GENERAL EDUCATION

ENGLISH
1.

Which is the BEST way to write the underlined portion of this sentence?
However, their VCR kept them from missing their favorite primetime shows.
A.
B.

2.

Keeps
Keeped

C. Keepes
D. Had kept

Which is the BEST WAY to write the underlined portion of this sentence?
A person should keep in mind some basic safety rules when you are deciding
whether or not to use a fire extinguisher.
A.
B.
C.
D.

3.

Rules you decide


Rules when deciding
Rules you are deciding
Rules when you decided

Which is the BEST WAY to write the underlined portion of this sentence?
However, if a fire extinguisher is handy, a quick-thinking person often can use
them to put out a small fire.
A.
B.

4.

Him
Them

C. It
D. They

Which is the BEST WAY to write the underlined portion of this sentence?
The hosts also benefit from running such a business because they can stay at
home, make money, and meeting a variety of people.
A.
B.

5.

to meet
and meet

C. get to meet
D. and be meeting

What is the mood of these lines?


Daylight, I must wait for the sunrise.
I must think of a new life.
And I mustnt give in.
When the dawn comes tonight
Well be a memory, too.
And a new day will begin.
A.
B.
C.
D.

Afraid
Depressed
Hopeful
Sarcastic

6. A high minded person wouldnt lie. What does it mean?


A.
B.

Mean
Corrupt

C. Honorable
D. Unprincipled

7. Which one does NOT belong?


A.
B.

Assumption
Summary

C. Synthesis
D. Generalization

8. The official stand of the newspaper on a particular issue is found in the:


A.
Front page
C. Editorial page
B.
Inside page
D. Features section
9. This will be just between you and _________.
A. Myself
B. I

C. Me
D. Mine

10. Either the Teachers in this school or the Principal ______ going to have to make
decision.
A. Is
C. Was
B. Are
D. Were
11. How are the words "inappropriate, illegal, irresponsible and
unaware" which have prefixes classified?
A. positive
C. negative
B. common
D. neutral
12. Which does NOT belong?
A. Hypothesis
B. Surmise

C. Conclusion
D. Conjecture

13. When I met Nicolle yesterday, it was the first time I ____ her since Summer.
A.. have seen
B...saw

C. had been seen


D. had seen

14. Your father is paying for your tuition fee, _________ ?


A. isn't it
B. is he

C. isn't he
D. aren't you

15. Wise people can______ with frustrations.


A. cope up
C. cope in
B. cope on
D. cope
16. These rags are _________ for us to dry the floor.
A. very dry
C. so wet
B. very wet
D. too wet

17. What figure of speech is present in this line She is like a star at night. ?
A. Personification
B. Metaphor

C. Simile
D. Apostrophe

18. In Psalm 23 otherwise known as "Psalm of David", what is the meaning of the line:
"He maketh me to lie down in green pastures; he leadeth me beside the still waters."?
A. He will be given riches and mercy.
B. He will be known throughout the land.
C. He will always obey his master for his glory.
D. He will be provided peace and prosperity.
19. Teacher Isabelle always tries to help people, but recently she has been ______ kind
and generous.
A.
B.

Principally
Usually

C.Especially
D. Largely

20. Michelle ______ in bed too long and missed her classes.
A.
B.

Laid
Lays

C. Lied
D. Lay

21. She described her classmates statement as SOPHOMORIC. This means _____.
A.
grown up
C. immature
B.
mature
D. wise
22. It is now two hours past his schedule; the facilitator may not come
anymore, but we'll still be ready in case he ____________ .
A. is coming
B. may

C. does
D. will come

23. He was excused because all he said were white lies.


The underlined idiomatic expression means
A. lies are really harmless
B. lies recited are excusable

C. lies are written on white page


D. she recited the lies in public

24. This grade on your essay is low. Did your teacher suggest _______ another?
A. you will make
B. writing

C. to write
D. revise

25. Is this the spot______you had the accident?


A. why
B. where

C. wherein
D. which

26. "Nothing happens in this world by chance; it is all part of a grand design."
The author speaks of one's .
A. ambition
C. destiny
B. luck
D. dream
27. Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rage at close of day; Raged,
against the dying of the light -Dylan Thomas
The person in the lines above could be characterized as _________ .
A. pessimistic
B. violent

C. courageous
D. strong

28. The Master said:


"Only one who bursts with eagerness do I instruct Only one who bubbles with
excitement do I enlighten".
These lines give one the idea that true learning _____ .
A. makes man a disciple of instruction
B. involves patience and a dash of lethargy
C. is capable of making man
D. comes with commitment and passion
29. If you want to be recognized, have a finger in the pie.
A. Dip finger in the pie
B. Take a share of the pie

C. Join a group
D. Take an active part in something

30. "Blessed are _______ sorrowing for _______ shall be comforted."


A. the-you
C. you-they
B. the-they
D. they-they

FILIPINO
1. Ano ang tuntunin ngayon na susundin sa pagtutumbas sa Filipino ng "rice
terraces"?
A. Kung ano ang bigkas siyang sulat.
B. Gamitin ang katutubong katumbas.
C. Tumbasan sa Espanyol at baybayin sa Filipino.
D. Hiramin nang ganap.
2. Ang pagkautal ay rnatatawag na ________ na sagabal sa pagsasalita.
A. saykolohikal
B. pisyolohikal
3.

C. pisikal
D. semantiko

"Heto na, heto na, heto na,/wahh! / Doo bidoo bldoo, bidoo, bidoo"
Alin ang nabuong salita o tunog sa linya na nabuo ayon sa teoryang
pooh-pooh?
A. Heto
B. Doo bidoo

C. Na
D. Wahh

4. "Kung kinakailangan ang lakas upang maigupo ang isang mapaniil na pamahalaan o ang
isang hari-hariang pinuno, wika ang tambuling tagapukaw sa mga anak ng lahi. Patay ang
isang tao kapag walang kaluluwa. Mahigit pa sa patay ang isang bayan kapag walang
iisang wika."
Rufino Alejandro
Alin sa mga sumusunod na salitang ginamit sa talata ang may kasalungat na
pares?
A. Tambuli-trumpeta
B. Mapaniil-mapagkandili

C. Maigupo-matalo
D. Tagapukaw-tagagising

5. Sa pangungusap na "Panahon na upang magdilat ng mata at makisangkot


sa mga usapin", ano ang ibig ipahiwatig?
A. Idilat ang mga mata
B. Umiwas sa usapin

C. Kalimutan ang isyu


D. Magising sa katotohanan

6. Alin ang mali sa pangungusap na ito?


Isang taon ring namahinga sa pag-awit ang sikat na si Lani Misalucha.
A. ang sikat
C. sa pag-awit
B. ring
D. isang taon
7. Alin ang pinakatamang pahayag?
A. Tiningala niya ang langit.
B. Tinitigan niya ang langit.

C. Sinulyapan niya ang langit.


D. Tinitingnan niya ang langit.

8. Si Lolo Pedro ay malakas pa kahit alog na ang baba. Ang kahulugan


ng may salungguhit ay
A. masakit ang baba
B. mahaba ang baba

C. matanda na
D. malabo ang mata

9. Ano ang ipinahihiwatig ng salitang may salungguhit?


Matayog ang lipad ni Lala kayat bata pa siyay nagsisikap.
A.
B.
C.
D.

Marunong si Lala.
May kayabangan si Lala.
Mataas ang pangarap ni Lala.
Ibig ni Lala na maabot ang langit.

10. Anong tayutay ang tinutukoy nito?


Durog ang katawang bumagsak sa semento si Miguel.

A.
B.

Pagbibigay-katauhan
Pagtutulad

C. Pagmamalabis
D. Pagwawangis

11. Alin ang kahulugan ng agaw-buhay ?


A.
B.

Mahirap na buhay
Malapit nang mamatay

C. Masiglang-masigla
D. Pagpapatuloy ng buhay

12. Ano ang kahulugan ng taludtod na ito?


Ang anak mo ay alagaan sa marubdob na pagsuyo
Sikapin mo sa sariliy huwag siyang maging luko
Talipandas sa paglaki na sa sama marahuyo
Sa lahi mot sa Bayan moy isang tinik sa balaho.

A. Mahalin ang anak nang walang hangganan.


B. Tamang pagpapalaki sa anak ang dapat.
C. Suyuin ang anak at ibigay lahat ng hilig.
D. Paligayahin ang tahanan.
13. Alin sa mga sumusunod ang aral na ibinibigay ng epikong Muslim na
INDARAPATRA AT SULAYMAN?
A.
B.
C.
D.

Katapangan at pagkamakasarili
Katapatan at katapangan
Pagmamahal sa bayan
Pagtanaw ng utang na loob

14. Alin sa mga sumusunod ang aral na ibinibigay ng ANG ALAMAT NI MARIANG
MAKILING na ikinuwento ni Jose Rizal?
A. Pag-ibig ang makapagbabago sa mundong ito.
B. Kabanalan ang magpatawad at tulungan ang isang nagkasasla.
C. Pagyamanin at pangalagaan ang ating bayan at lahi pagkat hiyas at
yaman natin ito.
D. Dahil sa pagmamalabis at pagsasamantala, maraming biyaya ang sa
kanyay nawawala.
15. Si Mariano Ponce ay propagandistang may sagisag sa panulat na
A.
B.
C.
D.

Kalapati
Kapre
Tamaraw
Tikbalang

#16-17: Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong sa ibaba.


Mararning katulad ang buhay ng tao. Ito'y tulad ng putahe na "sweet
sour dish." May matamis at maasim na lasa. Katulad din ito ng panahon,
may mabagyo at may maaraw. Nakararanas tayo ng malulungkot na
pangyayari at kung minsan ay masasayang karanasan.
Kailangan ay lagi tayong handa. Anuman ang pangyayaring dumating
ay dapat nating harapin ng buong tapang, maging ito'y mapait na
karanasan. Kung mabagyo ang buhay, lagi nating sabihin ang ganito: Kung
kaya nila itong nararanasan ko, kakayanin ko rin. Hindi ito ibibigay ng
anginoon kung hindi ko kaya. Nagtitiwala ako sa kanta dahil hindi Niya
ako pinapababayaan.

16. Ano ang mahalagang pag-uugali ng tao ang pinahihiwatig ng binasang talataan?
A.
B.
C.
D.

Maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay, tao at panahon.


Humanda tayong lagi sa mga suliraning darating sa ating buhay.
Maging positibo tayo sa pag-iisip at pagbibigay pasiya.
Gawin natin lagi ang magagandang bagay, nag pagtawag at
paghingi ng tulong sa Diyos.

17. Saan itinulad ng may-akda ang ating buhay?


A. Sa malakas na bagyo
B. Sa masarap na putahe
C. Sa init at lamig ng panahon
D. Sa putahe at sa panahon

# 18-20: Basahin ang talata at sagutan ang mga tanong sa ibaba.


Ang tunay na pag-ibig ay walang ibinubunga kung hindi ang tunay na ligaya
at kaginhawaan. Kainlanpamat sapin-sapin ang dusang pinapasan ng bayani, at
ang kanyang buhay ay nalipos ng karukhaan at lungkot, ang dahilan ay sapagkat
hindi ang tunay na pag-ibig ang naghahari kung hindi ang taksil na pita sa
yama't bulaang karangalan.

18. Alin ang hindi bunga batay sa talata?


A. Karukhaan
B. Ligaya

C.
D.

Kalungkutan
Karangalan

C.
D.

kahinaan ng bayani
kawalang malay

19. Ang paghihirap ng bayani ay sanhi ng_


A. digmaan
B. pagkamakasarili

20. Kung gagamitan ng paghihibla sa mga konsepto sa talata, alin ang pinakagitna?
A.
B.

Ligaya
Pag-ibig

C.
D.

Kabayanihan
Kaginhawaan

SCIENCE
1. During periods of increased global temperatures, which of the following
is most likely to occur?
A. A decrease in earthquakes
B. An increase in earthquakes

C. A decrease in atmospheric CO2


D. An increase in atmospheric C02

2. If two variables X and Y are inversely related, which of these is true?


A. When X is low, Y also is low.
B. As X increases, Y also increases.
C. When X increases, Y decreases.
D. A high Y is associated with a high X.
3. The proper disposal of garbage has improved the environment. Which of the
following is the best process of handling waste?
A. Burying non-biodegradable waste
B. Burning non-biodegradable waste
4.

C. Burning biodegradable waste


D. Recycling non biodegradable waste

What is the most significant cause of dwindling biodiversity?


A. Large plant consumption
B. Global warming

C. Destruction of habitat
D. Depletion of ozone layer

5. Which of the following activities help reduce water pollution?


A. Throwing only liquid wastes
B. Cleaning with soap instead of detergents
C. Treating wastewater before it is discharged
D. Using organic fertilizers in farms
6. The Philippine Air Force took off to scatter salt to the existing clouds. What was this
attempt for?
A.
B.
C.
D.

Encourage earthquake occurrence


Produce rain over dry fields
Drive the clouds further to the sea
Avoid water evaporation

7. Which is a destructive fishing method wherein fishes are driven out of a coral reef
by pounding the corals with a heavy weight?
A. Muro-ami
B. Cyanide fishing

C. Reef fishing
D. Corals entrapping

8. How can we prevent developing osteoporosis?


A. Adequate intake of vitamins A and D
B. Adequate intake of calcium and vitamin D
C. Adequate intake of vitamin K
D. Adequate intake of iron

9. Which of the following DOES NOT contribute to the greenhouse effect?


A. Extensive deforestation
B. Forest fires

C. Excessive use of detergents


D. Uncontrolled burning of wastes

10. Iron deficiency contributes to the poor scholastic performance of students. Which
of the following food items is best for iron deficient students?
A. Seafoods
C. Wheat bread
B. Egg and milk
D. Liver
11. Leaves are green in the sunlight because
A. they absorb the green light
B. their tints bounce off
C. they absorb the blue and yellow object and yellow light
D. they reflect green light
12. Which of the following is TRUE about light and seeing?
A. Light enters the eyes enabling people to see objects.
B. Light goes out from the eyes, hits an object, and then returns to the eyes.
C. Light rays coming from an object meets light coming
from a light source and then enters the eyes.
D. Light hits an object, bounces, and then enters the eyes.
13. A stainless steel spoon feels colder than a plastic spoon because
stainless steel
A. absorbs less heat from the hand than plastic does
B. is really colder than plastic
C. has a lower temperature than plastic
D. conducts heat away from the hand faster than plastic does
14. Why does the level of water in a beaker rise after a stone is placed in it?
A. The stone and water occupy the same space.
B. The stone takes the place occupied by water.
C. The stone has more mass than the water.
D. The water weighs less than the stone.
15.

Which of the following is a technological concept rather than a scientific concept?


A.
B.
C.
D.

16.

Farming is improved through crop rotation.


Food preservation is improved using machines.
Metals are good conductors of heat
Resistance is inversely proportional to current

Young people stand straight. Why do old people usually stoop?


A.
B.
C.
D.

Bones of the old have become weak and soft and their joints become loose.
The habit of stooping is developed in the old.
There is greater gravitational pull on the old than on the young.
Young people are more poised than older ones.

17. Which of the following is an important factor in explaining why seasons occur?
A. Earth rotates on its axis.
B. Earth's axis is tilted.

C. The sun rotates on its axis.


D. The sun's axis is tilted.

18. To preserve the fertility of the soil, which should NOT be employed by farmers?
A. Continuous farming
B. Crop rotation

C. Strip cropping
D. Terracing

19. Why do people feel warmer just before it rains?


A.
B.
C.
D.

Heat is released by the condensation of water vapor.


The clouds prevent heat from escaping the earth.
The increased relative humidity makes them feel warmer.
The warming is due to the heat absorbed by the evaporation of water.

20. Which of the following is a good method to prevent soil from being eroded from a
hill?
A. Irrigate the area.
B. Plant only in alternate layers.

C. Plant the hill with grass or tree.


D. Plow the hill regularly.

21. Why do mountain climbers use oxygen equipment at the top of high mountains?
A.
B.
C.
D.

There is a hole in the ozone layer.


There is less oxygen in the air at great heights.
There is less nitrogen in the air at great heights.
There is no air on top of very high mountains.

22. A manager of a textile company said it is too expensive to treat liquid wastes so
he suggested digging hole near the factory where the wastes can be stored. Is
this environmentally safe?
A.
B.
C.
D.

No, the liquid can be recycled.


No, the liquid waste will seep to the ground water.
Yes, the liquid wastes will be less hazardous with time.
Yes, the liquid will pass through layers of soil and becomes clean.

23. The air in Metro Manila is now heavily polluted with carbon dioxide and lead
dust from the motor vehicles, factories, and restaurants. Which of the following
practices will NOT minimize pollution?
A. Burning garbage in ones own backyard
B. Burying garbage rather than burning it
C. Helping disseminate information regarding the advantages of using antipollution devices for motor vehicles
D. Participating actively in government's tree planting project

24. Why do fishermen catch more fish during the new moon than during the full
moon?
A. Fishes are attracted to the light from the fishing boat
B. Fishes are more active during new moon because the salt content of water
is just right.
C. Fishes go near the water surface during new moon because the water is
warmer.
D. Fishes look for mates during the new moon
25. Which of the following factors contribute to greenhouse effect?
A.
B.
C.
D.

Depletion of minerals in the soil by overfarming


Destruction of the forests
Use of carbon dioxide by land plants
Use of solar glass panels to capture radiant energy

26. The following statements are ideas about the environment. Which one is
FALSE?
A.
B.
C.
D.

Clear water is clean water.


Fire can sometimes start by itself in a big pile of decaying garbage.
It takes millions of years for crude oil to form.
Plants help clean the air of harmful gases.

27. Which of the following is NOT a probable consequences of water related


environmental problems?
A. Amoebiasis
B. Diarrhea

C. Typhoid fever
D. Respiratory tract infection

28. Which of the following statements explains why we feel cool after perspiring?
A.
B.
C.
D.

Vapor in the air condenses in our skin


Water coming out of our body is cold
Pores in our skin allow cool air to enter
Evaporating water in our skin produces a cooling effect

29. What is the most practical way to control pollution?


A.
B.
C.
D.

Decreasing the population


More government control of industry
Careful planning of environmental usage
Slowing the rate of technological growth

30. Humans can cause rapid changes in the environment, sometimes producing
catastrophic events. Which statement below is the best example of this
concept?
A. Lightning causes forest fire
B. Shifting crustal plates cause an earthquake
C. Changing seasonal winds cause flooding in an area
D. Mountainside highway construction causes landslide

SOCIAL SCIENCE
1. What does "presumption of innocence" mean in so far as human rights is concerned?
A suspect
A. has the right to remain silent
B. remains innocent until proven guilty
C. is considered guilty unless proven otherwise
D. has the right to a legal counsel
2.
What development has taken place in our form of government
from the pre-Hispanic Philippines to the present?
I. We have come from a one-man rule to a government of the
people, by the people, and for the people.
II. We began with a one-man rule and have ended up
with a dictatorial form of government.
III. We started with a dictatorial form of government that
has developed into the present democratic form.
A. I and III
B. Ill

C. II
D.I

3. In connection with government transactions involving public interest, which policy


is adopted by the Constitution to assure the public of accountability and transparency?
A.
B.
C.
D.

Rural development and agrarian reform


Private enterprise and incentives to needed investments
Full public disclosure
Balanced and healthful ecology

4. With the Batasang Pambansa performing legislative and executive powers in the Marcos
regime, which form of government was implemented?
A. Monarchial
B. Parliamentary

C. Presidential
D. Dictatorial

5. As a result of EDSA I, the Philippines


A. changed its form of government to parliamentary
B. intensified its participation in international affairs
C. saw the impeachment of Joseph Estrada as president
D. became known worldwide for its People Power Revolution
6. Which statement is TRUE of the pre-Spanish Filipino government?
A. There was a court created by the datu to hear complaints.
B. The datu exercised all powers of government.
C. Laws were formulated by a law making body elected by the community.
D. There were no leaders in the community.

'

7. With which are the words "Cha-cha" and "con ass" associated?
A. Imposition of martial law
B. Return to dictatorial form of government
C. Amendment of the present constitution
D. Division between Senate and House of Representatives
8. The Comprehensive Agrarian Reform and cooperatives are meant to
A. improve on the country's literacy rate
B. make all citizens equal
C. bridge the gap between the rich and the poor
D. eradicate poverty in the Country
9.

When one company controls the supply of electricity, which term applies?
A. Economic stability
B. Monopoly

C. Equilibrium
D. Inflation

10.Which does one display when he thinks that what is foreign is best and
that what is local is inferior?
A. Relativism
B. Favoritism

C. Ethnocentrism
D. Xenocentrism

11. Upon which is the claim that there is no single universal standard to be
used to judge any culture based?
A. Cultural diversity
B. Culture shock

C. Cultural relativism
D. Ethical relativism

12.You have to take extra care when you critique the work of a Filipino.
Your negative comment may be mistaken to be an attack against his/her
person. Upon which Filipino trait is this advice based?
A. "Bayanihan" spirit
B. Extreme personalism

C. "Sakop" mentality
D. Adaptability

13. Which of the following was the first to happen?


A. Aguinaldo was captured.
B. Rizal was executed in Bagumbayan.
C. Aguinaldo declared Philippine independence.
D. Guerilla warfare against the US was initiated.
14. On which Filipino trait does Gawad Kalinga build on?
A. Extreme personalism
B. Joy and humor

C. Bayanihan spirit
D. Adaptability

15. Which statement is guaranteed by the Civil Code of the Philippines?


A.
B.
C.
D.

Both are given freedom to choose their occupation


The husband has the right to object to the occupation of the wife
The wife also has the right to object to the occupation of the husband
Both husband and wife are co-equal

16. If a farmer would want assistance like pricing, guarantee for all agricultural produce
or cooperative management training , where would he go?
A.
B.
C.
D.

DAR adjudication board


Land bank of the Philippines
Special Agrarian Court under the Regional Trial Court
Support services of the Department of Agrarian Reform

17. Which of the following refers to an attractive investment idea or proposition that
provides the possibility of a return for the person taking the risk?
A. Business opportunity
B. Capital

C. Competition
D. Demand

18. When does the need for sales promotion become indespensible?
A.
B.
C.
D.

When the producer wants to make product popular in the market


When one takes into account the sales volume of the products
When the customers satisfaction is of prime importance
When there is a great demand for the product

19. How do you define a competitor in business?


A.
B.
C.
D.

A business who is innovative


A personal enemy of an entrepreneur
As rival of an entrepreneur to his/her venture
A person who leads and commands a business

20. What does an owners drawing or personal account include?


A.
B.
C.
D.

The allowance given to the owner


The capital contributions of the owner made at the inception of the business.
The personal property of the owner.
The withdrawal of capital by the owner end of period of the profits of the
business.

21. Why is the Price Tag Law important?


A.
B.
C.
D.

To discourage & minimize price haggling


To show the product is of high quality
To show the price and ask for more discount
To show the price and to attract buyers

22. A family built his house in an inner piece of land. He was not allowed to go through
a neighbors yard. He was accused of trespassing private property. The law allows such
passage under the
A. Right of eminent domain
B. Right of homeowners

C. Right of travel
D. Right of way

23. The government wants a piece of private land for a government project. The owner
resisted the governments demand. How may the government own the land?
A.
B.
C.
D.

Right of eminent domain


Right of government ownership
Right of habeas corpus
Right of a sovereign over the governed

24. These are military confrontations in some parts of the Philippines. How does the
government address the situation?
A.
B.
C.
D.

Declare war zone


Declare amnesty for all
Declare cease fire
Negotiate w/ representative of both panels

25. Cooperatives are helpful to farmers especially in irrigation of rice field. This is
evident when
A.
B.
C.
D.

Members are accountable for their fellow members credit lines.


Members pay their dues after three harvests
Non-members are deprived of water
Members take turn in getting water ration.

26. What has solved the caste and social strata system in the Philippine society?
A.
B.
C.
D.

Schools in every barangay


School for the handicapped
Barangay empowerment
Barangay high schools opened

27. Which was well accepted by the Filipinos under Spanish rule?
A.
B.
C.
D.

The practice of polo


Payment of buwis
Representation in the Cortes
Employment of reduccion

28. What did Rizal predict in his El Filibusterismo?


A.
B.
C.
D.

His parents execution


The coming of the Revolution
The Filipinos defeat in the revolution
His execution at Bagong Bayan

29. When a manufacturer engages the production of pirated CDs he violates other
peoples right to
A.
Copyright
B.
Intellectual property
C.
Lawful Income
D.
Engage in business
30. What organ did the reformists in Spain found to promote the interests of the
Philippines and the Filipinos?
A.
Kalayaan
C. La Liga Filipina
B.
La Solidaridad
D. Diariong Tagalog

MATH
1. A meter stick was cut into two pieces at the 64 cm mark? What is the ratio of the
smaller piece to the largest piece?
A. 16:25
B. 13:50

C. 9:25
D. 9:16

2. If a positive number is increased by 70 percent, and then the result is decreased by


50 percent, which of the following accurately describes the net change?
A.
B.

15 % decrease
15% increase

C. 20% increase
D. 20% decrease

3. Find in feet, the amount of framing needed to frame a picture 8 inches by 11


inches?
A.
B.

5 ft
3 ft

C. 3 ft
D. 2 ft

4. What percent of P340.00 is P30.60?


A.
B.

6%
7%

C. 8%
D. 9%

5. A square has an area of 400 sq. cm. What is its perimeter?


A.
B.

80 cm
40 cm

C. 20 cm
D. 10 cm

6. What are the next three numbers in this sequence? 1/6, 1/3, , 2/3 _______.
A.
B.
C.
D.

3/4, 8/ 9, 27/ 32
5/6, 1, 7/6
7/3, 4, 9/3
5/6, 2/6, 7/3

7. The school cafeteria raised the price of a plate of rice from P8.00 to P10.00. If the
same rate of increase was applied to a regular order of viand which used to cost
P20.00, how much does an order of viand cost?
A.
B.
C.
D.

P25.00
P22.00
P26.00
P24.00

8. Which is the equivalent common fraction of the repeating decimal 5.818181..?


A.
B.
C.
D.

67/11
64/11
66/11
65/11

18

9. What is the smallest positive integer than has 6,8 and 10 as factors?
A.
B.
C.
D.

240
120
100
80

10. Brian is 10 years older than his sister. If Brian was 25 years of age in 2012, in what
year could he have been born?
A.
B.
C.
D.

2007
1997
1987
1977

11. What number is next in this sequence? 11120, 11260, 11420, 11600
A.
B.
C.
D.

11820
11800
11760
11720

12. How many glasses of soda each to be filled with 150 cu. cm. of the liquid can be
made from 5 family size bottles of soda each containing 1.5 liters?
A.
B.
C.
D.

50
60
40
45

13. A farmer owned 302 hectare. He planted 1/3 of the area to coconut. The rest were
converted to mango and other fruits. How many hectares are used for mango and
other fruit trees?
A.
B.
C.
D.

202.3 ha
201.3 ha
200.3 ha
200 ha

14. There were 500 houses sold by a subdivision owned. Each recipient occupied 80
square meters each. How big was the whole area?
A.
B.
C.
D.

4 ha
5 ha
14 ha
10 ha

15. What is the value of N in 26 2/8 + 22 =N?


A.
B.
C.
D.

48
49 4/6
48 2/3
48 2/18

19

16. What is the final percentage rate of commission gained by Mervin if he sold
appliances for 258,000? His commission was P37,520 less P5,300 for
transportation.
A.
B.
C.
D.

12.48%
12.05%
14.18%
14.48%

17. The youth is considered 55% of the voting population. Marikina has 1,360 million
voters. How many voters are the youth?
A.
B.
C.
D.

750,000
788,000
768,000
748,000

18. Cementing of roads are being done in some areas. One barangay has 2 lanes with 7
by 200 meters long. What is the total area to be cemented?
A.
B.
C.
D.

800 sq.m
1,400 sq. m.
14,000 sq. m.
8,000 sq. m.

19. Two times a certain number added to 40 gives the same result as three times the
same number subtracted from 75. What is the number?
A. 20
B. 15

C. 12
D. 7

20. A pancake was cut into 8 pieces. Three brothers ate one piece each. What part of
the cake was left?
A.
B. 2/8

C.
D. 5/8

21. A meat dealer sold his butchered cow for P21,500. If each kilo of beef cost P120
each, how many kilos were realized from one cow?
A. 179.16 kg
B. 180 kg

C. 179.18 kg
D. 178 kg

22. The ratio of men to women at Aquino High School is 3:7. If there are 6, 153 women
in the said school, how many men are there?
A. 2,051
B. 2,637

C. 879
D. 1,895

23. A new house has two sides of its lot already fenced by the neighbor. The unfenced
sides are 30 meters by 50 meters. If one meter requires 12 pieces of hollow blocks,
how many hollow blocks will be needed?
A.
B.

800
860

C. 920
D. 960

20

24. What is the difference in elevation between the top of a mountain 6,745 feet above
sea level and a point in a valley 138 feet below sea level?
A. 6,607 feet
B. 6,883 feet

C. 6,706 feet
D. 6,338 feet

25. The average of four numbers is 28. If three of the four numbers are 18, 28 and 36,
what is the fourth number?
A. 29
B. 30

C. 48
D. 40

26. An executive office has to be carpeted. The area is 2.5 m by 4.3 m. The carpet
costs P1,200.00 per square meter. How much will be spent for the purchase of the
carpet?
A. P129,000.00
B. P12,900.00

C. P816,000.00
D. P 8,160.00

27. Von and Ken working together can finish painting a room in 6 hours. Working alone,
Ken takes 9 hours to do the painting. How many painting hours will it take Von,
working alone, to finish painting the room?
A. 18
B. 15

C. 75
D. 12

28. Charmaine spent one-sixth of her money in one store. In the next store, she spent
three times as much as she spent in the first store, and had 80 pesos left. How much
money did she have at the start?
A.
B.

240 pesos
252 pesos

C. 300 pesos
D. 360 pesos

29. Which of the following has the largest value?


A. 65
B. 49

C. 54
D. 73

30. If x = 5 and y = 7, then 2x + 3y = _____.


A. 31
B. 29

C. 17
D. 5

21

ICT
1.

What software helps run the computer hardware and computer system?
A. System software
C. Programming software
B. Application software
D. All of these

2.

Which refers to a single word or phrases that tells the computer to do something
with a program or file?
A. Computer program
B. Password

C. Computer language
D. Command

3. Who is considered as the Father of Modern Media in Education?


A. Jean Piaget
B. Charles Babbage

C. Microsoft
D. Edgar Dale

4. Which term is used to denote a whole range of technologies associated with


processing information and with sending and receiving messages?
A.
B.
C.
D.

Educational Technology
Information and Communication Technology
Media and Transportation Technology
Instructional Systems Design

5. What is called the search for related literature by accessing several data bases by
the use of a telephone line to connect a computer library with other computers that
have database?
A. Manual search
B. On-line search

C. Compact disc search


D. Compute search

6. What is considered to be the first manual data processing device developed in


China in the 12th century A.D.?
A. Hieroglyphics
B. Papyrus

C. Printing Press
D. Abacus

7. Who is considered to be the Father of Computing because of his contributions to


the basic design of computer?
A. John Napier
C. Blaise Pascal
B. William Oughtred
D. Charles Babbage
8. A computer system is actually made up of actual machines known asA. Monitor
C. Printer
B. Hardware
D. Software

22

9. Which of these is one of the ways by which the Internet enables people to browse
documents connected by hypertext links?
A. URL
C. Welcome page
B. Browser
D. World Wide Web
10. When a teacher asks the consistency of a material taken from the internet with other
available materials, he/she is concerned with its
A. Relevance.
C. Coverage.
B. Accuracy.
D. Currency.

23