You are on page 1of 3

Islamski pedagoki fakultet

Odsjek za predkolski odgoj i obrazovanje

Integrativna pedagogija ili specijalna pedagogija


je znanstvena pedagoka disciplina koja prouava probleme i specifinosti u procesu
odgajanja i obrazovanja osobe s posebnim potrebama, naroito djece i mladei.
Predmet prouavanja specijalne pedagogije je odgoj osoba s posebnim potrebama, odnosno
specifini problemi odgoja, obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja odgajanika s
tekodama u razvoju.
Zadaci specijalne pedagogije:
-da prouava najraznovrsnije pojave u podruju specijalnog odgoja, da ih znanstveno
analizira, pronalazi specifine pedagogijske zakonitosti i takoobogaduje pedagogijske
spoznaje na tom podruju odgojnog rada-da na temelju prouavanje
i empirijskih istraivanja otkrivenih spoznaja otkriva svoje pedagoko uenje kao
teorijsku osnovu za unapreivanje prakse specijalnog odgoja
-da znanstveno-kritiki prati, provjerava i vrednuje razultate i ukupna
dostignuda prakse i teorije, odnosno specijalnog odgoja i specijalne pedagogije.

Discipline specijalne pedagogije:


1. tiflopedagogija-prouava odgoj, obrazovanje i profesionalno osposobljavanje slijepih i
slabovidnih osoba i njihovo ukljuivanje u drutveni ivot.
2. surdopedagogija- prouava odgoj, obrazovanje i profesionalno osposobljavanje gluhih i
nagluhih osoba i njihovo ukljuivanje u drutveniivot.
3. oligofrenopedagogija- prouava odgoj, obrazovanje i profesionalno osposobljavanje
osoba, odnosno djece s poremedajima u intelektualnom razvoju.
4. logopedska pedagogija-bavi se problemima djece s govornim potekodama i
metodama njihovog uklanjanja.
5. medicinska pedagogija- prouava odgoj, obrazovanje i osposobljavanje kronino bolesnih i
tjelesno invalidnih uenika, tj. svih hospitaliziranih odgajanika.
6. sociopatska ili forenzina pedagogija prouava odgajanje, preodgajanje,obrazovanje,
obuavanje i profesionalno osposobljavanje odgojno zaputene, psihopatske, sociopatske i
neuropatske djece i maloljetnih prijestupnika.